KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.5.2015"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2015) 2874 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Begrundelse og formål I arbejdsplanen for miljøvenligt design for blev køle- og fryseudstyr udpeget som en af de ti prioriterede produktgrupper 2. Europa-Kommissionen har undersøgt mulighederne for at opstille krav til miljøvenligt design for denne type udstyr og for at indføre et mærkningssystem for kategorien professionelt køle/fryseudstyr i henhold til energimærkningsdirektivet (2010/30/EU). Denne kategori omfatter fem typer produkter: professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater, industrielle proceskøleanlæg og lagerkøle/lagerfryserum. På grundlag af konsekvensanalyser for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere samt kondenseringsaggregater og industrielle proceskøleanlæg har Kommissionen foreslået at fastlægge krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater, og proceskøleanlæg samt krav til energimærkning for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. Det blev besluttet, at lagerkøle/lagerfryserum (den femte produkttype) skulle behandles separat på grund af deres unikke egenskaber, så de er ikke medtaget i den foreslåede delegerede forordning i øjeblikket. Det er først og fremmest prisen, der er drivkraften på det nuværende marked for professionelle køle/fryseprodukter. Der lægges meget lidt vægt på de betydelige besparelser, som energieffektive produkter giver, selv om der er omkostningseffektive og energibesparende teknologier tilgængelige, og produkterne købes af fagfolk, som må kunne forventes at have større indsigt i energieffektivitet end gennemsnitsforbrugeren. Det generelle mål med den foreslåede delegerede forordning er at supplere den foreslåede forordning om miljøvenligt design på området. Formålet er at mindske energiforbruget og de dermed forbundne emissioner af CO 2 og forurenende stoffer, at fremme energieffektivitet og som følge heraf opmuntre til innovation, mindske energiafhængigheden og bidrage til EU's mål om at mindske energiforbruget med 20 % frem til De specifikke målsætninger er: at hjælpe købere med at træffe et velinformeret og rationelt valg på grundlag af præstationsoplysninger baseret på den faktiske brug og dermed bevæge markedet til at indføre forbedrede teknologiske løsninger at skabe incitamenter for producenterne til at videreudvikle og markedsføre energieffektive teknologier og produkter og at give besparelser for slutbrugerne. Generel baggrund Det årlige el-forbrug i EU til professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe er anslået til 8,5 TWh (terawatttimer) i 2012, svarende til 3,5 Mt (mio. tons) CO 2 -emissioner. På denne baggrund forventes det årlige energiforbrug at stige til 9,5 TWh i 2020 og 10,5 TWh i 2030, svarende til henholdsvis 3,8 og 4,3 Mt CO 2. Tilsammen forventes denne delegerede forordning og Kommissionens forordning om gennemførelse af direktiv 2009/125/EF om 1 2 KOM(2008) 660 endelig. Arbejdsplanen for miljøvenligt design fastlægger en prioriteret liste af energirelaterede produkter, som kunne omfattes af en gennemførelsesretsakt i medfør af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) og/eller en delegeret retsakt i medfør af energimærkningsdirektivet (2010/30/EU). DA 2 DA

3 krav til miljøvenligt design for bl.a. professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe at føre til en årlig besparelse pr. år på 1,8 TWh i 2020 og 4,1 TWh i 2030 sammenholdt med en situation, hvor der ikke træffes nogen foranstaltninger. De nuværende bestemmelser Hidtil er der ikke nogen direkte lovgivningsmæssig tilgang til at mindske professionelle køle/fryseprodukters energiforbrug i EU. Gældende lovgivning, som vedrører miljøaspekterne af sådanne produkter, er bl.a.: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 4 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser 5. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål En øget markedsudbredelse af energieffektive professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe ved hjælp af indførelsen af nye energieffektivitetsklasser (sammen med de foreslåede krav til miljøvenligt design) vil bidrage til at nå målet om 20 % mindre energiforbrug frem til 2020, jf. handlingsplanen for energieffektivitet 6, som blev bekræftet i Kommissionens meddelelse om Energi og energieffektivitetsplanen fra Dette forslag supplerer indsatsen for at fremme udbredelsen af energieffektive produkter på markedet, som er kernen i EU's Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 9, da det i høj grad vil forbedre energieffektiviteten, støtte overgangen til en ressourceeffektiv økonomi, stimulere investeringer i FoU og sikre lige vilkår for alle professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. Den foreslåede energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe er i tråd med Kommissionens industripolitik, herunder navnlig handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik 10 og den europæiske økonomiske genopretningsplan 11, som fremhæver energieffektivisering som en hovedopgave. Endvidere vil gennemførelsen af direktiv 2010/30/EU bidrage til EU's mål om at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 20 % i HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Høring af interesserede parter Høringsmetoder, hovedmålgrupper og deltagernes generelle profil Interesseparterne blev lige fra begyndelsen hørt under hele processen via det konsultationsforum der er oprettet ved artikel 18 i direktivet om miljøvenligt design EUT L 37 af , s. 24. EUT L 174 af , s. 88. EUT L 161 af , s. 1. KOM(2006) 545 endelig. KOM(2010) 639 endelig. KOM(2011) 109 endelig. KOM(2010) 2020 endelig. KOM(2008) 397 endelig. KOM(2008) 800 endelig. DA 3 DA

4 (2009/125/EF), og via en række bilaterale møder. Forfatterne af den forberedende undersøgelse konsulterede producenterne ved tre interessepartsmøder og de relevante dokumenter er gjort offentligt tilgængelige på projektwebsiden (http://ecofreezercom.org). Konsultationsforummet for miljøvenligt design blev konsulteret den 19. januar 2012 med deltagelse af medlemsstater, forbrugerorganisationer, ikke-statslige miljøorganisationer og producenterne, repræsenteret ved ASERCOMM (en platform for førende komponentproducenter inden for den europæiske HVAC-sektor), EUROVENT (som certificerer luftkonditionerings- og køleprodukters ydeevne) og European Federation of Catering Equipment Manufacturers (EFCEM). Et debatoplæg blev udsendt en måned før mødet. Alle svar findes på CIRCABC-portalen. Der blev afholdt en række andre møder, høringer af interesserede parter og SMV samt konferencekald for at identificere nøgleproblemstillinger, drøfte dataanalyseprocessen, aftale tærskler og gennemgå forslaget. Der blev afholdt yderligere møder med producenterne for at drøfte dataanalyseprocessen og niveauerne for energimærkningen samt mulighederne for at løse problemstillinger vedrørende professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (den 15. maj 2012 med EFCEM som vært og den 28. maj 2012 med CECED Italia som vært). Kommissionens kontrahent afholdt et yderligere møde den 3. juli 2012 for at gennemgå tærsklerne for energimærkningen og mindstekravene og for at besvare de sidste spørgsmål inden den endelige udformning af forslagene. Sammendrag af svarene og hvordan der er taget hensyn til dem Medlemsstaterne var stort set enige i indførelsen af lovgivningsforanstaltninger for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og hjalp med at udvikle en fælles metodologi. Nogle lande bidrog med nyttige data fra deres nationale ordninger og forklarede de relevante nationale bestemmelser. Der var dog forskellige opfattelser af kravenes niveau, hvilket i nogen grad afspejler spændvidden af de gennemsnitlige energieffektivitetsniveauer på landenes hjemmemarkeder. Ikke-statslige miljøorganisationer var generelt positive over for at indføre lovgivningsforanstaltninger. Høringen af branchen (sammenslutninger og enkeltvirksomheder) har været en central del i udarbejdelsen af forslaget til den delegerede forordning og har været bestemmende for forslagets virkning på markedet og forslagets forholdsvis strenge krav samt prøvningsmetoderne. Der blev også identificeret problemstillinger af betydning for små og mellemstore virksomheder (SMV), navnlig fremgik det, at omkostningerne i forbindelse med prøvning var det centrale tema for dem, og der blev fremsat vigtige forslag om, hvordan de kan nedbringes. Internationale interesseparter Forslaget til den delegerede forordning er meddelt WTO/TBT for at sikre, at der ikke indføres handelshindringer. Ekspertbistand Relevante videnskabelige områder/eksperter Ekstern ekspertbistand blev hovedsageligt indhentet via en forberedende undersøgelse, som blev gennemført på vegne af Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik og omfattede en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse. Derudover analyserede en ekstern konsulent de forskellige politiske løsningsmodeller i forbindelse med konsekvensanalysen. DA 4 DA

5 Væsentligste organisationer/eksperter, der deltog i høringen De forberedende undersøgelser blev gennemført i en åben procedure, hvor der blev taget hensyn til bidrag fra interesseparterne, herunder producenter, forhandlere og deres sammenslutninger, ikke-statslige miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, eksperter fra EU- og EØS-lande og eksperter fra tredjelande. Sammendrag af rådgivning, der er modtaget og anvendt Den tekniske, markedsmæssige og økonomiske analyse, der blev udført i forbindelse med den forberedende undersøgelse førte frem til energimærkningskrav for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. Der blev ikke nævnt nogen potentielt alvorlige risici med uoprettelige konsekvenser af interesseparterne, og der blev heller ikke identificeret nogen under det forberedende arbejde. Offentliggørelse af eksperternes råd Den forberedende undersøgelse var ledsaget af et særligt websted, hvor de foreløbige resultater og yderligere relevant materiale blev offentliggjort regelmæssigt, så de berørte parter kunne høres og komme med bidrag i rette tid. Undersøgelser og materiale blev offentliggjort på GD Erhvervspolitiks websted for miljøvenligt design. Der er adgang til skriftlige bidrag, som blev modtaget under behandlingen i konsultationsforummet, og mødereferater fra forummets møder om professionelle køle/fryseprodukter via Kommissionens CIRCABC-portal. Konsekvensanalyser Der blev gennemført en konsekvensanalyse for de følgende politiske løsningsmodeller for så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere, jf. artikel 15, stk. 4, litra b), i direktivet om miljøvenligt design. Løsningsmodel A: Ingen nye EU-foranstaltninger Løsningsmodel B: Overtagelse af eksisterende politik i andre lande Løsningsmodel C: Selvregulering Løsningsmodel D: Obligatoriske oplysningskrav Løsningsmodel E: Oplysninger om energimæssig ydeevne og mindstenormer for energimæssig ydeevne (MEPS) Løsningsmodel F: Energimærkning Løsningsmodel G: MEPS og energimærkning Løsningsmodel H: Bonus-malus og/eller andre foranstaltninger baseret på kølemidlers globale opvarmningspotentiale (GWP). Løsningsmodellerne A, B, C og H blev opgivet som værende ikke-bæredygtige på grund af deres begrænsede indvirkning på problemet, potentielle praktiske problemer med gennemførelsen, mangel på støtte fra interesseparter og/eller et ufordelagtigt byrdeforhold. Løsningsmodel E, F og G blev videreført for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og vurderet nøjere i forhold til basisscenariet. Løsningsmodel D blev videreført for blæstkølere/frysere. Løsningsmodel E: Oplysninger om og mindstenormer for energimæssig ydeevne (MEPS) Med denne løsningsmodel, der ligesom de følgende aktuelt kun kan bruges for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, er det udelukkende produkter, som ledsages af oplysninger DA 5 DA

6 om deres energimæssige ydeevne, og som præsterer over et givet energieffektivitetsniveau, som må markedsføres. Dette er en almindelig fremgangsmåde i forordninger om miljøvenligt design, og den vil bidrage til at afhjælpe problemet ved at fjerne de produkter fra markedet, der har den dårligste ydeevne. Det vil fremme udbredelsen af energibesparende teknologier, medens effekten på innovation vil være begrænset, eftersom kun den lavere ende af markedet påvirkes. Denne løsningsmodel vil give mulighed for betydelige årlige energibesparelser (anslået til 3 TWh i 2030) og en samlet besparelse (besparelser på elregningen minus produktomkostningsstigninger) for brugerne, som anslås til 277 mio. EUR i Løsningsmodel F: Energimærkning Energimærkning er en brugervenlig måde at videregive oplysninger om produkters energimæssige ydeevne, herunder ved hjælp af en rangorden efter ydeevne. Brugerne vil ikke skulle påtage sig den vanskelige og tidskrævende proces med selv at sammenligne produkterne ved at indsamle de nødvendige oplysninger, da disse umiddelbart fremgår af mærkningen. En sådan ordning findes allerede for mange husholdningsapparater, herunder køleskabe. Virkningen af denne løsningsmodel på markedet vil adskille sig væsentligt fra virkningen af løsningsmodel E. Minimumskravene vil forbedre produkternes gennemsnitlige energimæssige ydeevne ved at skubbe produkterne med den dårligste ydeevne ud af markedet, medens mærkning vil tilskynde producenterne til at forbedre alle produkter, herunder dem, der allerede er effektive, ved at skabe efterspørgsel efter energieffektivitet fra mere velinformerede brugere. Løsningsmodel F giver mulighed for energibesparelser på anslået 1 TWh i 2030 og en samlet besparelse for brugerne, som anslås til 114 mio. EUR i Løsningsmodel G: MEPS og energimærkning En kombination af løsningsmodel E og F i vil kunne bidrage til fjerne produkterne med den dårligste ydeevne fra markedet, og samtidig kan transparente oplysninger om energimæssig ydeevne virke som en drivkraft for konkurrence og innovation. Denne strategi har vist sig at være effektiv i gennemførelsesfasen for mange forordninger om miljøvenligt design og energimærkning. Løsningsmodel G giver mulighed for energibesparelser på anslået 4,1 TWh i 2030 og en samlet besparelse for brugerne, som anslås til 391 mio. EUR i Ud fra vurderingen af omkostninger og fordele for så vidt angår årlig energibesparelse, TEWI-besparelser (samlet ækvivalent opvarmningseffekt, udtrykt i mio. tons CO 2 - ækvivalent), besparelser for brugerne og omkostninger for producenterne er dette den foretrukne løsningsmodel for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. Den giver en større energibesparelse, lavere TEWI-emissioner og en større merværdi for brugerne. Den forventes også at få en positiv virkning for innovation og konkurrenceevne. Prøvningsbyrden kan bedst reduceres ved hjælp af en forskudt ikrafttrædelse af kravene og omfattende anvendelse af aftalte beregningsmetoder, som reducerer antallet af prøvninger. Energimærkning blev i konsekvensanalysen overvejet som en løsningsmodel for to andre produkter i GD Erhvervspolitiks Lot 1 (professionelt køle/fryseudstyr): proceskøleanlæg og kondenseringsaggregater. Muligheden blev forkastet for begge produkter af forskellige årsager, men bør undersøges yderligere, når det er tid til en revision af kravene. I forbindelse med proceskøleanlæg er det største problem de komplekse dimensioneringsvalg (forbrugsprofil, driftstemperaturer, sæsonafhængigt behov, kapacitet og mange andre parametre), når der skal vælges et industrielt proceskøleanlæg til en bestemt anvendelse. En traditionel A-G-energiklassemærkning vil være for forenklet eller måske endda vildledende, så nogle købere vælger en ikke-optimal løsning til at dække deres behov; det mest omkostnings- og energieffektive proceskøleanlæg til ét formål er ikke nødvendigvis bedst til et andet formål. Med hensyn til kondenseringsaggregater var der ud over den samme generelle risiko for overforenkling også mangel på tilstrækkelige data. Desuden er DA 6 DA

7 kondenseringsaggregater kun komponenter, og energimærkning bør anvendes på det endelige system som helhed. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget Omkostningerne ved den foreslåede foranstaltning Den foreslåede delegerede forordning om energimærkning dækker professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med el-nettilslutning, herunder også professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der sælges til køling af andet end fødevarer. Indførelse af krav til miljøvenligt design i flere faser Foranstaltningens anvendelsesområde er afpasset efter anvendelsesområdet for udkastet til Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for bl.a. professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. Rangordningen af energieffektiviteten er baseret på den ordning, der er fastsat i direktivet om energimærkning, så der er en enkelt energieffektivitetsskala for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. Fra den 1. juli 2016 bliver en skala fra G til A obligatorisk. Fra den 1. juli 2019 erstattes denne skala med en ny skala fra G til A+++ (denne skala kan også anvendes tidligere, fra den 1. juli 2016). Det vil sikre et gradvist skifte på markedet i retning af mere energieffektive produkter. De foreslåede produktenergimærker og standardproduktoplysninger vil afhjælpe manglen på oplysninger til rådighed for personer, der køber professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. Målemetoderne og verifikationsproceduren i forbindelse med markedstilsyn er afpasset med udkastet til Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design. Retsgrundlag Udkastet til den delegerede forordning gennemfører direktivet om energimærkning (især artikel 10) og bygger på artikel 194 i TEUF. Nærhedsprincippet Udkastet til delegeret forordning gennemfører direktivet om energimærkning, jf. artikel 10. Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne foranstaltning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde målet. Gennemførelsesretsakten er en delegeret forordning, som gælder umiddelbart i alle medlemsstater og dermed sikrer, at nationale myndigheder og EU-organer ikke pålægges omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i national lovgivning. De ekstra omkostninger i forbindelse med overensstemmelsesvurdering omfatter både foranstaltningerne vedrørende energimærkning og vedrørende miljøvenligt design. Valg af instrument Foreslået reguleringsmiddel: delegeret forordning. Budgetmæssige konsekvenser Forslaget har ingen konsekvenser for EU-budgettet. DA 7 DA

8 Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Forslaget omfatter en klausul om fornyet gennemgang. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt omhandler et emne omfattet af EØS-aftalen og bør derfor udstrækkes til at gælde i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DA 8 DA

9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger 12, særlig artikel 10, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som har et betydeligt energisparepotentiale og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme brugsegenskaber. (2) Den energi, der forbruges af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, udgør en betydelig del af det samlede el-forbrug i Unionen, og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Der er gode muligheder for at mindske deres energiforbrug. Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe bør derfor omfattes af krav til energimærkning. (3) Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser om mærkning og standardiserede produktoplysninger vedrørende professionelle lagerkøleskabes/lagerfryseskabes energieffektivitet, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere. (4) Den kombinerede virkning af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. XX/YY om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og proceskøleanlæg 13 forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 1,8 TWh i 2020 og 4,1 TWh i 2030, hvilket svarer til henholdsvis 0,7 og 1,4 mio. tons CO 2 -ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind. (5) Oplysningerne på energimærket bør tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske EUT L 153 af , s. 1. EUT L XXX af DD.MM.YYYY, s. X. DA 9 DA

10 standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering 14. (6) Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. (7) Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. (8) Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne produkter. (9) Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Denne forordning fastsætter krav til energimærkning og tilrådighedsstillelse af supplerende produktoplysninger for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. 2. Denne forordning finder anvendelse på professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med el-nettilslutning, herunder også professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der sælges til køling/frysning af fødevarer og dyrefoder. 3. Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende produkter: a) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som primært drives af andre energikilder end elektricitet b) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som drives med et separat kondenseringsaggregat, der er placeret et andet sted c) åbne kølere/frysere, hvor den åbne adgang er et grundlæggende krav i forbindelse med deres primære funktion d) kølere/frysere specifikt udformet til fødevareforarbejdning; tilstedeværelsen af et enkelt rum med et volumen på mindre end 20 % af kølerens/fryserens samlede nettovolumen og med en specifik udformning til fødevareforarbejdning er ikke tilstrækkelig til en undtagelse e) kølere specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer på en kontrolleret måde; tilstedeværelsen af et enkelt rum specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer er ikke tilstrækkelig til en undtagelse f) saladetter g) kølediske og -montrer og andre lignende kølere, som først og fremmest er beregnet til fremvisning og salg af fødevarer foruden køling og lagring h) kølere/frysere, der ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling 14 EUT L 316 af , s. 12. DA 10 DA

11 i) specialfremstillede professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er fremstillet i ét eksemplar efter kundens specifikationer, og som ikke er ækvivalent med andre professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe som beskrevet i definition 9 i bilag I j) køle/fryseskabe k) køleskabe/fryseskabe med statisk køl/frys l) indbygningskøleskabe/fryseskabe m) roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe n) kummefrysere. Artikel 2 Definitioner I denne forordning forstås ved: a) "professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab": et isoleret køle/fryseapparat med et eller flere rum, som tilgås via en eller flere døre eller skuffer, og som kontinuerligt kan opretholde fødevarers foreskrevne temperatur ved køle- og frysedriftstemperaturer ved hjælp af en dampkompressionscyklus, og som er beregnet til lagring af fødevarer andre steder end i husholdninger, men ikke beregnet til at fremvise fødevarer for kunder eller give dem adgang til disse b) "fødevarer": madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som hovedsagelig er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer c) "indbygningskøleskab/fryseskab": et isoleret køle-/fryseapparat beregnet til fast indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning d) "roll-in-køleskab/fryseskab": et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med et eneste rum, som giver mulighed for, at produkter på kørestativer kan rulles ind i køleskabet/fryseskabet e) "gennemkørselskøleskab/fryseskab": et professionelt lagerkøleskab/ lagerfryseskab med adgang fra både for- og bagside f) "køleskab/fryseskab med statisk køl/frys": et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab uden intern ventileringsfunktion, som specifikt er udformet til lagring af temperaturfølsomme fødevarer eller til at undgå udtørring af fødevarer, der lagres i ikke-forseglet emballage; et enkelt rum med statisk køl/frys i et køleskab/fryseskab er ikke nok til, at køleskabet/fryseskabet er et køleskab/fryseskab med statisk køl/frys g) "åben køler/fryser": et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor det kølede rum kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, og hvor tilstedeværelsen af et enkelt rum, som kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, med et nettovolumen, som udgør mindre end 20 % af det professionelle lagerkøleskabs/lagerfryseskabs samlede volumen, ikke er nok til, at lagerkøleskabet/lagerfryseskabet er en åben køler/fryser DA 11 DA

12 h) "saladette": et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har én eller flere døre eller skuffer i det lodrette plan, og som har åbninger i oversiden til midlertidig placering af beholdere, så der er let adgang til fødevarer, herunder bl.a. pizza toppings eller salatingredienser i) "kombiskab": et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har to eller flere rum med forskellig temperatur til køl og lagring af fødevarer j) "køle/fryseskab": en type kombiskab, som har mindst ét rum udelukkende beregnet til køledriftstemperatur og ét rum udelukkende beregnet til frysedriftstemperatur k) "kummefryser": en fødevarefryser, hvor rummet(-ene) tilgås fra apparatets overside, eller som både har rum, der åbnes fra oversiden og fra siden, men hvor bruttovoluminet af rum, der åbnes fra oversiden, udgør mere end 75 % af apparatets samlede bruttovolumen. Artikel 3 Leverandørernes ansvarsområde og tidsplan 4. Fra den 1. juli 2016 skal leverandører, som markedsfører professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe eller tager dem i brug, sikre, at følgende krav er opfyldt: a) at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III b) at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, til rådighed for forhandlerne c) at der stilles et datablad, som vist i bilag IV, til rådighed d) at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk datablad, som vist i bilag IV, til rådighed for forhandlerne e) at den tekniske dokumentation, jf. bilag V, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder f) at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model g) at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. 5. Energimærkerne i bilag III skal ledsage professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der markedsføres, efter følgende tidsplan: fra den 1. juli 2016: energimærke 1 eller 2 fra den 1. juli 2019: energimærke 2. DA 12 DA

13 Artikel 4 Forhandlernes ansvarsområder Forhandlere af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe skal sikre, at følgende krav er opfyldt: a) at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab på salgsstedet har det i artikel 3, stk. 1, omhandlede energimærke fra leverandøren anbragt udvendigt på apparatets for- eller overside, så det er klart synligt og ikke skjult b) at professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set produkterne udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag VI, undtagen ved udbud til salg via Internettet, hvor bestemmelserne i bilag VII finder anvendelse c) at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model d) at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. Artikel 5 Målinger og beregninger De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, jf. bilag IX. Artikel 6 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen med oplysningerne om energieffektivitetsklasse, årligt energiforbrug og voluminer efter proceduren i bilag X. Artikel 7 Fornyet gennemgang Kommissionen tager denne forordning op til fornyet gennemgang i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden. Ved gennemgangen vurderes navnlig: a) alle væsentlige ændringer i markedsandelen for forskellige typer apparater b) verifikationstolerancerne i bilag X c) hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en metode til bestemmelse af det årlige standardenergiforbrug for køle/fryseskabe d) hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en revideret metode i forbindelse med det årlige standardenergiforbrug for lave (bordtype) køleskabe/fryseskabe. DA 13 DA

14 Artikel 8 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 14 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2015 C(2015) 2623 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6619 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6459 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6477 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 18.6.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 153/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6481 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../ / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.3.2012 COM(2012) 109 final 2012/0049 (COD)C7-0077/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere