KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2013) 2458 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Begrundelse og formål Miljøbelastningen fra støvsugere i EU er betydelig, især fra deres elforbrug i brugsfasen, som er anslået til 18 TWh årligt i 2005, svarende til 6,6 mio. tons CO2. Medregnes produktionen af støvsugerne og forbrugsartikler dertil, bliver den samlede udledning af drivhusgasser på 9-10 mio. ton CO 2. Der må etableres en mærkningsordning, så forbrugerne bliver i stand til at købe mere energieffektive støvsugere. Ordningen bør gå ud på, at der gives standardiserede oplysninger om energiforbrug, rengøringsevne, tilbageholdelse af støv og støjniveau. Denne delegerede forordning supplerer udkastet til kommissionsforordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF 1 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af støvsugere. Generel baggrund En af hovedårsagerne til, at der stadig sælges kraftige, men ineffektive støvsugere er, at højt effektforbrug efter slutbrugernes opfattelse hænger sammen med god rengøringsevne. Det får dem til at vælge støvsugere med højt strømforbrug og dermed lav effektivitet. En følge heraf er, at støvsugeres strømforbrug er steget støt i de seneste årtier. Strømforbruget var i gennemsnit i 2005 ca W og i nogle lande som f.eks. Tyskland måske endda W. Fortsætter den nuværende udvikling, vil EU-gennemsnittet i 2020 ligge i nærheden af det nuværende gennemsnit i Tyskland. Uden at ret mange har lagt mærke til det, er det gennemsnitlige elforbrug til støvsugning i en husholdning steget fra ca. 60 kwh om året i 1990, og det ventes at komme op på 120 kwh om året i Det betyder, at støvsugeres energiomkostninger og -virkninger bliver af samme størrelsesorden som vaskemaskiners og opvaskemaskiners. Professionelle støvsugere sluger langt mindre strøm (30 % lavere strømforbrug og bedre ydeevne), og stigningen i deres strømforbrug har været meget mindre. Den største mangel på markedet er, at der sættes lighedstegn mellem mærkeeffekt og rengøringsevne, og det stiller sig i vejen for, at private forbrugere køber mere energieffektive støvsugere. Alle interesserede parter, også branchen og forbrugerorganisationerne, har samstemmende bedt om, at der indføres krav til miljøvenligt design af støvsugere og en mærkningsordning for støvsugere på samme tid. Ifølge konsekvensanalysen var den samlede bestand af støvsugere på 288 mio. enheder i 2005 i EU-27, og de tegnede sig for et årligt elforbrug på 18 TWh. Gøres der ikke noget, vil dette tal formentlig stige til 34 TWh i Stigningen skyldes hovedsagelig befolkningstilvæksten, større boliger og (især) stigningen i strømforbruget. Forslagets formål er at mindske den ellers forventede stigning i energiforbruget fra støvsugere. Det forventes, at de nye krav til miljøvenligt design i udkastet til kommissionsforordning om gennemførelse af direktiv 2009/125/EF og energimærkningsordningen i dette udkast til delegeret forordning tilsammen vil føre til en reduktion på 19 TWh i Gældende bestemmelser på området 1 EUT L 285 af , s. 10. DA 2 DA

3 Udkastet til kommissionsforordning om gennemførelse af direktiv 2009/125/EF omhandler støvsugeres miljøpræstationer, men der findes ingen andre obligatoriske foranstaltninger eller frivillige initiativer for støvsugere. Der findes dog følgende mere generelle lovgivning, der er relevant for støvsugere: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2 (WEEE-direktivet) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 4 (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF 5 (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF 6, EØS-relevant tekst. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål At der indføres energi- og rengøringsklasser samt krav til miljøvenligt design, vil give energieffektive støvsugere større udbredelse på markedet og medvirke til, at potentialet for energibesparelser på 20 % realiseres i Endvidere vil gennemførelsen af direktiv 2010/30/EF 7 bidrage til EU s mål om at reducere drivhusgasudledningerne med mindst 20 % i En forøgelse af udbredelsen af effektive støvsugere på markedet er i tråd med Europa strategien og dens mål om energibesparelser på 20 % i 2020, eftersom der er tale om at støtte mere effektiv og bæredygtig brug af ressourcerne, beskytte miljøet, styrke EU's lederrolle inden for udvikling af nye grønne teknologier, forbedre erhvervsklimaet og hjælpe forbrugerne til at træffe mere kvalificerede valg. Den europæiske økonomiske genopretningsplan (KOM(2008) 800) fremhæver energieffektivisering som en hovedopgave, herunder navnlig fremme af udbredelsen af produkter med et stort energisparepotentiale som f.eks. støvsugere. Endelig vil forslaget føre frem mod målet om at afkoble den økonomiske vækst fra ressourceforbruget, jf. Europa 2020-strategien (KOM(2010) 2020) under flagskibsinitiativet: "Et ressourceeffektivt Europa" EUT L 37 af , s. 24. EUT L 174 af , s. 88. EUT L 374 af , s. 10. EUT L 157 af , s. 24. EUT L 390 af , s. 24. EUT L 153 af , s. 1. DA 3 DA

4 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Interessenthøring Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Interesserede parter fra EU og andre lande og eksperter fra medlemsstaterne er blevet hørt allerede fra iværksættelsen af den forberedende undersøgelse, og sammen med kravene til miljøvenligt design er energimærkning desuden blevet drøftet i "konsultationsforummet for miljøvenligt design", som blev oprettet ved direktiv 2009/125/EF 8. Konsultationsforummet er sammensat af eksperter fra medlemsstaterne med en afbalanceret deltagelse af repræsentanter for de berørte parter, dvs. ikke-statslige forbruger- og miljøorganisationer, detailhandlere og fremstillingsindustrien. På møder i konsultationsforummet i juni 2010 og september 2011 forelagde Kommissionens medarbejdere et arbejdsdokument med forslag om krav til miljøvenligt design og om en energieffektivitetsskala for støvsugere. På et møde med eksperter fra medlemsstaterne den 27. februar 2013 drøftedes ligeledes nogle arbejdsdokumenter. Alle de relevante arbejdsdokumenter blev tilsendt eksperterne og de berørte parter og offentliggjort inden for rammerne af Kommissionens CIRCA-system sammen med de berørte parters skriftlige kommentarer. Desuden har initiativet været drøftet ved mange lejligheder under møder, som medarbejdere i Kommissionen har holdt med interessenter og medlemsstater, men også med internationale partnere. Udkastet til den delegerede forordning er blevet meddelt WTO/TBT for at sikre, at der ikke indføres handelshindringer. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem De berørte parter og medlemsstaterne går generelt ind for en ordning for energimærkning af støvsugere, som er i overensstemmelse med det omarbejdede energimærkningsdirektiv. Der indkom følgende reaktioner på forslagets hovedaspekter: Produkter og klassificering Ordningen skal omfatte tørstøvsugere til husholdningsbrug og professionel brug. Vådstøvsugere, våd/tørstøvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere, centralstøvsugere og batteridrevne støvsugere samt polermaskiner til gulve og udendørsstøvsugere er ikke omfattet, da der ikke findes præstationsstandarder for dem og deres miljøvirkninger er forholdsvis små sammenlignet med virkningerne af tørstøvsugere. Energimærkningsskalaer Som energimåleenhed benyttes i overensstemmelse med de interesserede parters forslag det "årlige energiforbrug" (i kwh/år), som igen afhænger af støvsugerens effektforbrug (i W) og dens rengøringsevne (støvopsamling (dust pick-up, dpu)) på gulvtæpper og på hårde gulve med en testspalte. Tidsplan De berørte parter var godt tilfredse med at få en mærkning og så den gerne indført så hurtigt som muligt. Medlemsstaterne gjorde opmærksom på, at forskellige mærkninger ikke bør afløse hinanden inden for et kort tidsrum, f.eks. hvert år. De foreslog, at der kun bliver to og ikke tre forskellige mærkningsskalaer på etiketterne.. Andre krav til information Støvemissionen, nemlig den mængde små støvpartikler (0,3-10 µm), som støvsugeren (gen)afgiver, beregnet som en procentdel af det antal små støvpartikler, støvsugeren suger ind 8 EUT L 285 af , s. 10. DA 4 DA

5 under standardtestbetingelser, blev af interessenterne udpeget som en vigtig parameter, især for brugere med luftvejsproblemer. Støjniveauet (i dba re1) er en anden relevant parameter og et vigtigt salgsargument i nogle markedssegmenter. Ekspertbistand Videnskabelige ekspertbidrag De tekniske, markedsmæssige og økonomiske analyser, der var nødvendige for at tilrettelægge en revideret energimærkningsordning, er tilvejebragt i en forberedende undersøgelse og en konsekvensanalyse. De er udført af konsortier af eksterne konsulenter på vegne af Kommissionens Generaldirektorat for Energi (GD ENER). De vigtigste af de hørte organisationer/eksperter Den forberedende undersøgelse blev udført i en åben procedure, hvor der blev taget hensyn til bidrag fra relevante interessenter, herunder producenter og producentsammenslutninger, miljø-, forbruger- og detailhandelsorganisationer, eksperter fra EU- og EØS-lande og internationale organisationer som Det Internationale Energiagentur (IEA). Udkastet til foranstaltning blev meddelt WTO inden for rammerne af TBT-aftalen. Sammendrag af indkomne og anvendte udtalelser Der blev ikke peget på potentielt alvorlige risici, som kan gøre uoprettelig skade. Konsekvensanalyse Mærkning skal overvejes i sammenhæng med andre indsatsmuligheder som f.eks. selvregulering eller fastsættelse af ydeevnekrav (energieffektivitet). Der er foretaget en vurdering af miljøpåvirkningen i henhold til artikel 15, stk. 4, litra b), i direktiv 2005/32/EF, og herunder blev også energimærkningsmuligheden undersøgt. Nedenstående muligheder blev forkastet i en tidlig fase: Ingen EU-indgreb (ingen ændringer af gældende lovgivning, ingen ny lovgivning). Denne mulighed blev forkastet, fordi den ikke vil opfylde målene med rammedirektiverne om miljøvenligt design og energimærkning. Støtte til en frivillig brancheforpligtelse. Denne mulighed blev forkastet, fordi erhvervslivet ikke fremkom med noget sådant forslag. Vedtagelse af krav om miljøvenligt design alene. Denne mulighed blev forkastet, fordi indførelse af strenge krav til miljøvenligt design uden en ordentlig forklaring til forbrugerne på, hvordan rengøringsevnen kunne blive påvirket, kan tænkes at virke meget forstyrrende på markedet og vil bremse forbrugernes accept af foranstaltningen. Hvis der ikke kan gives en sådan forklaring, bør foranstaltningen formentlig også gøres mindre ambitiøs. Indførelse af en energimærkningsordning alene (uden krav om miljøvenligt design). Denne mulighed blev forkastet, fordi den ikke vil føre til de forventede besparelser. Valget faldt således på en kombination af krav om miljøvenligt design og en mærkningsordning, fordi man derved opnår de største besparelser, og fordi det var det, de berørte parter foretrak. Derved sikres det: at løbende energiforbedringer opretholdes og fremmes at loyal konkurrence og produktdifferentiering fortsat virker til fordel for højere energieffektivitet DA 5 DA

6 at energiforbruget lander på det niveau, der er omkostningseffektivt at industriens konkurrenceevne støttes ved, at EU's indre marked for bæredygtige produkter bliver større at byrderne ikke bliver for store for leverandørerne, herunder de små og mellemstore virksomheder, idet der i overgangsperioderne tages hensyn til den tid, det tager at omdesigne produkterne at beskæftigelsen i EU ikke påvirkes negativt. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget Foranstaltningen fastsætter nye obligatoriske krav til, hvilke oplysninger leverandører skal give, når de bringer støvsugere i omsætning, og hvilke oplysninger forhandlerne skal give på salgsstedet eller ved fjernsalg, f.eks. via kataloger eller internettet. Foranstaltningens anvendelsesområde er sammenfaldende med anvendelsesområdet for udkastet til kommissionsforordning om gennemførelse af direktiv 2009/125/EF, som stiller mindstekrav til det årlige energiforbrug, største energiforbrug, mindste rengøringsevne, største støjniveau og største støvemission for støvsugere. Målemetoderne og verifikationsproceduren i forbindelse med markedsovervågning er i fuld overensstemmelse med udkastet til kommissionsforordning om gennemførelse af direktiv 2009/125/EF. Retsgrundlag Udkastet til delegeret forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, særlig artikel 10. Det er baseret på EUF-traktatens artikel 194. Nærhedsprincippet Udkastet til delegeret forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, jf. artikel 10. Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne foranstaltning ikke mere vidtgående end nødvendigt for at opfylde målet. Gennemførelsesforanstaltningen har form af en delegeret forordning, som gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne. Det sikrer, at medlemsstaternes og EU's forvaltninger ikke får omkostninger til gennemførelse af bestemmelserne i national ret. Hvad angår overensstemmelsesvurdering, dækker ekstraomkostningerne både disse energimærkningsforanstaltninger og miljøvenligt design. Reguleringsmiddel Foreslået reguleringsmiddel: delegeret forordning. Virkninger for budgettet Forslaget har ingen virkninger for EU's budget. Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Forslaget indeholder en klausul om revision. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt er EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS-området. DA 6 DA

7 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger 9, særlig artikel 11, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, der rummer betydelige energisparemuligheder, og som med samme funktionsegenskaber udviser stor spredning i præstationsniveauerne. (2) Støvsugere tegner sig for en væsentlig del af husholdningernes samlede elforbrug i EU. Mulighederne for at reducere støvsugeres energiforbrug er betydelige. (3) Vådstøvsugere, våd/tørstøvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere, centralstøvsugere og batteridrevne støvsugere samt polermaskiner til gulve og udendørsstøvsugere har særlige karakteristika og bør derfor undtages fra denne forordnings anvendelsesområde. (4) Oplysningerne på etiketten bør være tilvejebragt ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering 10. (5) Denne forordning bør fastsætte ensartede krav til, hvordan etiketten til støvsugere skal udformes, og hvad den skal indeholde. (6) Desuden bør forordningen fastsætte krav til den tekniske dokumentation og databladet for støvsugere. (7) Endelig bør forordningen fastsætte krav til, hvilke oplysninger der skal gives ved enhver form for fjernsalg af støvsugere, og hvilke oplysninger reklamer og teknisk salgsmateriale skal indeholde. (8) Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne i lyset af den teknologiske udvikling 9 10 EUT L 153 af , s. 1. EUT L 316 af , s. 12. DA 7 DA

8 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Denne forordning fastsætter krav til mærkning af og angivelse af supplerende oplysninger for støvsugere med almindelig elnettilslutning, herunder hybridstøvsugere. 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på: a) vådstøvsugere, våd/tørstøvsugere, batteridrevne støvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere og centralstøvsugere b) polermaskiner til gulve c) udendørsstøvsugere. Artikel 2 Definitioner Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning: 1. "støvsuger": et apparat, der fjerner snavs fra den pågældende overflade ved hjælp af en luftstrøm, der dannes af et undertryk, der frembringes i apparatet 2. "hybridstøvsuger": en støvsuger, der kan drives ved såvel elnet som batterier 3. "vådstøvsuger": en støvsuger, der fjerner tørt og/eller vådt materiale (snavs) fra overfladen ved at tilføre et vandbaseret rengøringsmiddel eller damp på den pågældende overflade og fjerne midlet eller vandet sammen med snavset ved hjælp af en luftstrøm, der dannes af et undertryk, der frembringes i apparatet; denne type betegnes også tæpperensere 4. "våd/tørstøvsuger": en støvsuger, der er konstrueret til at fjerne en væskemængde på mere end 2,5 liter, men samtidig har de samme funktioner som en tørstøvsuger 5. "tørstøvsuger": en støvsuger, der er konstrueret til at fjerne snavs, der hovedsagelig er tørt (støv, hår, mv.), herunder typer, der har mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme 6. "mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme": et mundstykke med en batteridrevet bearbejdningsanordning, der forbedrer opsamlingen af snavs 7. "batteridrevet støvsuger": en støvsuger, der udelukkende drives af batterier 8. "robotstøvsuger": en batteridrevet støvsuger, der kan arbejde inden for et afgrænset område uden menneskelig indgriben; den består af en mobil del og en ladestation samt eventuelt andet tilbehør til driften 9. "industristøvsuger": en kommerciel støvsuger, som er konstrueret til at indgå i en produktionsproces, som er konstrueret til at fjerne farlige materialer, som er konstrueret til at fjerne tungt støv i forbindelse med byggeri, støberi, minedrift eller fødevareindustri, eller som er konstrueret som en del af en industrimaskine eller et industriværktøj, og/eller som har et mundstykke med en sugebredde på mere end 0,50 m DA 8 DA

9 10. "kommerciel støvsuger": en støvsuger til professionel rengøring, som er beregnet til at kunne bruges af alle, herunder rengøringspersonale og rengøringsfirmaer, i kontorer, butikker, hospitaler og hoteller, og som fabrikanten har beskrevet som sådan i sin overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF "centralstøvsuger": en støvsuger med en fast monteret (ikke flytbar) sugeenhed og sugeudtag placeret faste steder i bygningen 12. "polermaskine til gulve": et elektrisk husholdningsapparat, der er konstrueret til behandling af visse gulvtyper, hvorved de beskyttes og/eller bliver glatte og/eller blanke; det benyttes normalt i kombination med en polish, som apparatet fordeler på gulvet, og er almindeligvis også udstyret med en støvsuger som hjælpefunktion 13. "udendørsstøvsuger": et husholdningsapparat, der er konstrueret til udendørs brug til opsamling af afklippet græs, blade mv. i en beholder ved hjælp af en luftstrøm, der dannes af et undertryk, der frembringes i apparatet; det kan tillige have en findelingsenhed og kan i nogle tilfælde også anvendes som blæser 14. "batteridrevet gulvstøvsuger": en batteridrevet støvsuger, som på en fuld opladning kan støvsuge et gulvareal på 15 m² ved to frem- og tilbagegående bevægelser hen over hvert punkt på gulvet uden genopladning 15. "støvsuger med vandfilter": en tørstøvsuger, der benytter mere end 0,5 liter vand som det vigtigste filtermedium, idet sugeluften presses gennem vandet, der opfanger det tørre materiale under luftens passage og tilbageholder det 16. "husholdningsstøvsuger": en støvsuger, der er konstrueret til husholdningsbrug eller hjemmebrug, og som fabrikanten har beskrevet som sådan i overensstemmelseserklæringen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF "universalstøvsuger": en støvsuger, der leveres med et fastmonteret eller mindst ét udskifteligt mundstykke, der er konstrueret til rengøring af både gulvtæpper og hårde gulve, eller med både mindst ét udskifteligt mundstykke, der er konstrueret specifikt til rengøring af gulvtæpper, og mindst ét udskifteligt mundstykke til rengøring af hårde gulve 18. "støvsuger til hårde gulve": en støvsuger, der leveres med et fastmonteret mundstykke, der er specifikt konstrueret til rengøring af hårde gulve, eller som leveres udelukkende med et eller flere udskiftelige mundstykker, der er specifikt konstrueret til rengøring af hårde gulve 19. "støvsuger til gulvtæpper": en støvsuger, der leveres med et fastmonteret mundstykke, der er specifikt konstrueret til rengøring af gulvtæpper, eller som leveres udelukkende med et eller flere udskiftelige mundstykker, der er specifikt konstrueret til rengøring af gulvtæpper 20. "tilsvarende støvsuger": en støvsugermodel, der er i omsætning, og som har samme effektforbrug, årligt energiforbrug, støvopsamling på gulvtæpper og hårde gulve, støvemission og lydeffektniveau som en anden støvsugermodel, som samme fabrikant har bragt i omsætning med en anden handelsbetegnelse EUT L 157 af , s. 24. EUT L 374 af , s. 10. DA 9 DA

10 Artikel 3 Leverandørernes ansvarsområder og tidsplan 1. Leverandørerne sørger for, at fra den 1. september 2014: a) leveres alle støvsugere med en trykt etiket i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag II b) er der et datablad som foreskrevet i bilag III til rådighed c) stilles den tekniske dokumentation som foreskrevet i bilag IV til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen efter anmodning d) er energieffektivitetsklassen anført i al reklame for en specifik støvsugermodel, hvis der i reklamen gives energirelaterede oplysninger eller pris e) viser alle former for teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt støvsugermodel, der indeholder oplysninger om modellens specifikke tekniske parametre, også, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører. 2. Etiketten, der udformes som anført i bilag II, anvendes efter følgende tidsplan: a) for støvsugere, der bringes i omsætning fra den 1. september 2014, skal etiketten udformes som etiket 1 i bilag II b) for støvsugere, der bringes i omsætning fra den 1. september 2017, skal etiketten udformes som etiket 2 i bilag II. Artikel 4 Forhandlernes ansvarsområder Leverandørerne sørger for, at fra den 1. september 2014: a) er hver støvsugermodel, der udstilles på et salgssted, forsynet med den i artikel 3 omhandlede etiket fra leverandøren enten udvendigt på støvsugeren eller fastgjort til den, således at den er klart synlig b) bliver støvsugere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet på en sådan måde, at slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, markedsført med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag V og VI til nærværende forordning c) er energieffektivitetsklassen anført i al reklame for en specifik støvsugermodel, hvis der i reklamen gives energirelaterede oplysninger eller pris d) indeholder teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik støvsugermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, en henvisning til den pågældende models energieffektivitetsklasse. Artikel 5 Målemetoder De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger skal være tilvejebragt ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsmetoder under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag VI. DA 10 DA

11 Artikel 6 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaterne følger proceduren i bilag VII ved vurdering af overensstemmelsen af den angivne energieffektivitetsklasse, rengøringsklasse og støvemissionsklasse og det angivne årlige energiforbrug og lydeffektniveau. Artikel 7 Revision Kommissionen revurderer denne forordning i lyset af den tekniske udvikling senest fem år efter, at den er trådt i kraft. I den forbindelse vurderes navnlig måletolerancerne i bilag VII, samt om batteridrevne gulvstøvsugere bør inddrages i forordningens anvendelsesområde, og om det er muligt at benytte metoder til måling af det årlige energiforbrug, støvopsamling og støvemission, som bygger på en delvis fyldt pose/støvbeholder og ikke en tom pose/støvbeholder. Artikel 8 Overgangsbestemmelse Denne forordning finder anvendelse på støvsugere med vandfilter fra den 1. september Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand José Manuel BARROSO DA 11 DA

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6459 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6619 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 192/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Part 1/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2012 C(2011) 7585 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0642 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0642 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.11.2008 KOM(2008) 779 endelig 2008/0221 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 192/24 Den Europæiske Unions Tidende 13.7.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 666/2013 af 8. juli 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Oktober 2015 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2015

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 322 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG 11. september 2013 K O MI TES AG Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Rammenotat

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/83 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0221(COD) 30.1.2009 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 KOM(2006) 570 endelig 2006/0183 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6477 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF. af 6. juli 2005

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF. af 6. juli 2005 22.7.2005 DA Den Europæiske Unions Tidende L 191/29 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.5.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere