Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi satser på mennesker Planstrategi 2008"

Transkript

1 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

2 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer for et spændende byliv 10 Vi gør plads til flere borgere i Ballerup 12 Vi satser på et stærkere uddannelses- og erhvervsliv 14 2

3 Fra vision til handling Gennem det sidste års tid har vi spurgt os selv og hinanden, hvordan det gode liv i Ballerup skal se ud i fremtiden. Nu er tiden inde til næste skridt vores bud på en planstrategi for perioden frem til Vi vil gerne tage visionerne på ordet, og planstrategien skal være med til at sikre, at vi holder den rigtige kurs. Med fremlæggelsen af planstrategien håber jeg, det bliver tydeligt for alle, at det betaler sig at søge indflydelse. Forhåbentlig vil mange nikke genkendende til de forskellige forslag. Med god grund. Borgernes forventninger og ønsker er tænkt ind i Planstrategi 2008, som er vores første bud på, hvordan visionerne kan realiseres. Vi har vi været i gennem en imponerende visionsproces sammen med borgerne Vision Det hele mundede ud i en vision, som ikke er til at tage fejl af: I Ballerup satser vi på mennesker. Vi vil være Danmarks sunde og socialt ansvarlige kommune. Undervejs har hundredvis af borgere, interesseorganisationer, virksomheder, ansatte m.fl. deltaget. Visionsagenterne uddelte mere end pakker med debatmateriale og var ude til mere end 40 forskellige arrangementer. Det elektroniske borgerpanel blev også spurgt. Kommunalbestyrelsen modtog sammenlagt mere end 400 postkort med visioner og over konkrete ideer. Nogle af ideerne kan realiseres uden videre, mens andre kræver flere overvejelser og længere forberedelse. Vi har fået inspiration og en fantastisk idebank. Gennem dialogen med borgerne har vi også fået et virkelighedstjek af vores arbejde i kommunen. Vores planlægning bliver dermed bedre rustet til at møde virkeligheden. På den længere bane er Planstrategi 2008 et skridt på vej mod en ny kommuneplan. Når planstrategien har været i høring, skal vi udarbejde en egentlig Kommuneplan. Vi forventer at kunne sende et forslag til kommuneplan i høring i begyndelsen af det nye år. Dermed skulle kommuneplanen kunne vedtages inden sommer Selvom vi lige har været igennem en stor runde med visionsprocessen, vil jeg meget opfordre til, at borgerne bliver ved at insistere på medindflydelse. Det gælder både nu hvor planstrategien er på banen og også i den videre process, når kommuneplanen bliver sendt i høring. Ballerup Kommune har brug for borgernes viden og erfaring. Ove E. Dalsgaard, borgmester 3

4 Ballerup satser på mennesker 4

5 Vi satser på hele mennesker. Vi vil være Danmarks sunde og socialt ansvarlige kommune. I 2020 skal grundlaget for vores kommune være at skabe mulighed for et sundt liv med fysisk og psykisk trivsel for alle. Vi vil være Danmarks sundeste kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle. Derfor udfordrer vi hinanden og skaber nærhed og tryghed om den enkelte. Vi satser på grøn puls sund puls Med fokus på mennesker og deres ressourcer er motion, idræt og sund kost højt prioriterede indsatsområder i hele kommunen. Vores store grønne områder med haver, parker, pladser, marker og skove skal indbyde til motion og rekreative og kulturelle aktiviteter. Vi går foran med bæredygtige løsninger og bekæmpelse af klimaforandringer for at skabe en grøn og sund puls i kommunen. Vi satser på kultur, der binder sammen Et stærkt idræts- og kulturliv inviterer til livsudfoldelse og sammenhold. Også i institutions-, skole- og uddannelsespolitikken sætter vi sundhed og kultur på dagsordenen. Ambitionen er at skabe hele mennesker. Vi satser på viden, der vil frem Vi bygger bro mellem skoler, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer. Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis mellem uddannelserne og det virkelige liv på arbejdspladserne. Som en del af det gode, sunde liv i Ballerup, skal alle unge rustes til et godt arbejdsliv. 5

6 6 Vi forstærker den grønne og sunde profil Det løb som en rød tråd gennem de flere tusinde kommentarer og forslag, vi fik under visionsprocessen, at borgerne gerne ser Ballerup som en grøn og sund kommune. Ballerup Kommune er allerede i front som én af landets grønne kommuner, men vi vil gerne gøre endnu mere i forhold til økologi, bæredygtighed og borgernes sundhed. Der er en plan på vej for udvikling af alle de grønne arealer i vores by- og landområder. Vi ser det som en naturlig del af vores ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, at det også bliver lettere at bruge de grønne områder til motion og fysisk aktivitet. Ballerup Kommune vil gerne bidrage positivt til en begrænsning af de globale klimaforandringer, og vi har meldt os som én af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner. De grønne rum Hele den kommunale gartnervirksomhed skal styrkes, så de grønne områder i byerne fremstår som frodige og attraktive oaser. De skal plejes og udvikles. Særligt i forhold til det åbne land ligger der en udfordring i at værne om de såkaldte grønne kiler. Vi skal passe godt på de gennemgående landskaber, vi har imellem byområderne, hvor der både er dyrkede marker og egentlig natur. Vi skal finde den rigtige balance mellem at bruge dem og beskytte dem. Vi skal for eksempel sikre et net af grønne korridorer, hvor planter og dyr kan udvikles og spredes. De grønne områder er under pres fra byens udvikling og befolkningens forskellige behov. For at beskytte det grønne bliver det fremover nødvendigt at stramme op i forhold til uheldigt placerede bebyggelser og anlæg. Det kan også blive nødvendigt at afvise aktiviteter og arealanvendelse, som hører bedre hjemme i byområderne.

7 på vej Plan for de grønne arealer Flere stier i det åbne land Bedre sikring af de grønne kiler Flere motionsmuligheder og fritidsaktiviteter i det grønne Klimaplan for mindre CO2 udledning Foto: Eva Braunstein. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Motion i det frie Kommunens mange dejlige grønne arealer skal være til gavn og glæde for alle. I Ballerup har vi store rekreative områder, som ligger lige uden for byområderne. 40 procent af kommunens areal er såkaldt landzone. Men der kan være brug for at skabe bedre adgang ud i landskaberne for eksempel til Vestskoven, Hjortespringkilen og den tidligere Flyvestation Værløse. Flere og flere mennesker vil gerne have mulighed for at dyrke motion, når de spontant har tid og mulighed for det. Hvis ikke man har lyst eller mulighed for at deltage i organiseret idræt, giver de grønne områder en oplagt mulighed for at flere mennesker kan komme ud at røre sig i det frie. Vi vil gerne forbedre tilgængeligheden til de grønne områder. Det skal blandt andet ske gennem et mere fintmasket stinet. For at inspirere så mange borgere som muligt til at bruge de omkringliggende landskaber vil vi undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere nye fritidsaktiviteter i områderne. Det kunne være golf eller lignende. Indsats mod klimaforandringer Ballerup Kommune vil bidrage aktivt og positivt til et mere bæredygtigt samfund. Bæredygtighed skal være en del af alle vores politikker og serviceområder. Der skal udarbejdes en klimaplan for at begrænse det samlede CO2 udslip i vores kommune. Vi vil informere om bæredygtig livsstil, og klimaplanen vil inddrage både borgere, virksomheder og ikke mindst kommunen selv. Inden udgangen af 2015 skal vi være miljøcertificeret. Vi er også blevet en af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner. 7

8 8 Foto: Vibeke Andersen. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Vi arbejder for bæredygtig trafik Under visionsprocessen blev det tydeligt, at mange borgere finder at biltrafikken dominerer for meget i vores kommune. Der kom også mange ideer til, hvordan trafikken kan afvikles med færre gener. Ballerup fungerer som en aktiv del af en storbyregion. Derfor er der ingen tvivl om, at vi har brug for mange færdselsårer. Vi vil under alle omstændigheder arbejde for en udbygning af den kollektive trafik. Særligt på tværs af storbyen er der brug for nogle skinnebårne løsninger langs ringvejene. Men så længe metroen og hovedstadens øvrige kollektive transportsystem ikke er mere veludbyggede, vil den individuelle biltrafik fortsat spille en væsentlig rolle. Til gengæld kan vi reducere bilernes synlighed og dominans i bybilledet, og det vil vi gøre. Styrkelse af den kollektive trafik For at skabe et konkurrencedygtigt alternativ til bilen skal den kollektive trafik udbygges. Vi vil arbejde for, at der bliver skabt nogle effektive ringforbindelser langs ringvejene, hvor der fortsat er problemer med at få afviklet biltrafikken. Projektet til en letbane langs Ring 3 er længst fremme, men vi vil også gøre en indsats for, at der kommer en letbane eller en lignende skinnebåren løsning langs Ring 4 ind i den overordnede trafikstruktur. I det store perspektiv forventer vi også, at der anlægges en ny jernbaneforbindelse vest for Kildedal station, som kan indgå i det internationale jernbanenet. Vi har sammen med en række andre kommuner indsendt et fælles bidrag til den statslige Infrastruktur-kommission. Forslagene indgår i Region Hovedstadens udviklingsplan. Lokalt vil vi undersøge mulighederne for en forbedring af de buslinjer, som skal køre passagerer fra oplandet til stationer og andre centrale trafikmål. Der skal også være bedre parkeringsmuligheder for pendlere, så vi kan få flere mennesker over i togene. For at kunne forbedre tilgængeligheden fra de lokale boligkvarterer til de vigtigste trafikmål i kommunens tre bydele vil vi etablere en lokal sevicebus. Den skal være med til at sikre en optimal betjening af borgerne for eksempel i forhold til indkøb, lægebesøg eller kultur- og fritidsaktiviteter.

9 Alternativer til bilen For at i mødekomme ønsket om at reducere bilernes dominans i bybilledet, kan vi gøre flere ting. I forhold til bilernes synlighed kan vi gøre noget via afskærmninger, beplantninger eller måske i visse tilfælde nedgravning af vejstykker, der særligt generer bymidternes miljøer. Derudover kan vi reducere den lokale biltrafik ved at opbygge reelle alternativer. Stinettet bruges både af cyklister og gående som forbindelse mellem bolig, arbejde, skoler, indkøb osv. Derfor vil vi gennemgå hele vores stinet, så vi finder ud af, hvor der mangler forbindelser. Vi skal sikre en endnu bedre sammenhæng, end der er i dag. Der skal blandt andet være mere direkte stiforløb mellem boligområderne og vores bymidter. Ved bymidter, stationer, butikscentre, kultur- og fritidstilbud skal mulighederne for cykelparkering forbedres. Forbedret vejnet De biltrafikale problemer i vores kommune skyldes først og fremmest, at en unødvendig stor del af den gennemkørende trafik tvinges over på det lokale vejnet. Det afgørende dilemma for kommunens planlægning er, at der endnu ikke er nogen overordnet afklaring på, hvor Frederikssund-motorvejen skal placeres. Ballerup Kommune er stærk modstander af en løsning baseret på en udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej. En sådan Lyngbyvej-lignende udformning gennem eksisterende by- og boligområder vil ødelægge den nuværende bystruktur. Derfor anbefaler vi, at udbygningen sker syd om Ballerup med lokale tilslutninger til Hold-an Vej, Smørum Parkvej og en ny 5. ringvej. Det nye bykvarter ved Flyvestation Værløse med boliger, erhverv og kulturtilbud skal vejmæssigt betjenes henholdsvis af en østlig tilslutning til Jonstrupvangvej og en mere direkte, vestlig adgang til Knardrupvej. på vej En cykelpolitik og flere cykelstier Ny baneforbindelse vest for Kildedal station Letbane langs Ring 4 Lokal service-bus Frederikssundmotorvej Mere afskærmning af biltrafikken Ny vej til flyvestationen 9

10 Vi skaber rammer om et spændende byliv Det har været et gennemgående ønske i Vision 2020 at få et mere spændende og attraktivt byliv. Der skal mere aktivitet, mennesker og liv ind i vores bymidter. Derfor skal kommunens tre forskellige bymidter hver især omdannes, så handelsog kulturlivet styrkes. Udgangspunktet for denne indsats er, at der snart ikke er flere ledige grunde tilbage i byzonerne.vi skal prioritere bedre by frem for mere by. Derfor skal vi omdanne, tilpasse og bygge nyt inde i de eksisterende byområder. Vi ønsker ikke for enhver pris at tiltrække kunder udefra, da det vil medføre mere trafik og større parkeringsbehov. Derfor vil den bedste måde til at understøtte et dynamisk handels- og kulturliv i bymidterne, være ved at øge befolkningstallet i nærområderne. Vi skal også i gang med at formulere en arkitekturpolitik. Skal der bygges tættere, må vi stille krav til kvaliteten af bebyggelser og byrum. 10

11 Skovlunde og Måløv Skovlunde Centrets ejer ønsker at gennemføre en renovering af det ældre butikscenter. Bygningerne skal fornyes og man vil samtidig gerne skabe plads til flere butikker og bedre parkeringsforhold. Der skal også gerne blive mulighed for at opføre nogle nye boliger. Forslaget stemmer godt overens med kommunens tanker for omdannelse af de stationsnære områder til en kombination af boliger og centerformål. I overvejelserne indgår også muligheden for at samle alle bydelscentrets butikker nord for Ballerup Boulevard og i stedet omdanne Center Syd til boliger og offentlige formål. For nylig blev der opført en ny boligejendom på torvet ved Skovlunde Kirke. Hvis man kan ombygge posthuset til et tilsvarende bolighus, vil det give mulighed for at afslutte omdannelsen af byens centrale torv. I Måløv er opgaven at realisere projektet for Måløv-aksen, der skal forbinde det nye bykvarter Søndergård med handelsmiljøet langs den gamle hovedgade. Også her kan der udpeges arealer til nyt boligbyggeri. Foto: Jacob H. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Ballerup bymidte I Ballerup bymidte er der allerede mange tanker og initiativer i gang. Der skal blandt andet etableres et Sundhedshus i den bygning, hvor Parkskolen tidligere lå. Ejendomsselskabet Freja har i forbindelse med visionskampagnen udarbejdet et skitseforslag til en ny bebyggelse på statens grund ved Rolighedsvej. De har også peget på, at man kan opføre nye bebyggelser i randen omkring bymidten, blandt andet i form af nogle lidt højere huse, der kan give identitet til bykernen. Der skal ske en løbende opgradering af butiks- og serviceudbuddet i hele bymidten. I den forbindelse vil det være gavnligt at inddrage og integrere gadestrækninger som Bydammen, Præstevænget, Gl. Rådhusvej og Linde Allé bedre i bymidten. Der skal ses nærmere på adgangs- og parkeringsforholdene omkring centret og stationen. I Vision 2020 er busterminalens placering blevet kritiseret for at fylde for meget på bekostning af de mennesker, som skal give liv til bymidten. Der har været forslag om at flytte hele trafikpladsen om på den anden side af banen. Det kunne give mulighed for at skabe et mere indbydende byrum. Omvendt er der tanker og ønsker om at bruge plænen ved Baltorpvej til at udvikle en egentlig bypark, som kunne blive omdrejningspunkt imellem butiksområdet og Baltoppens kulturelle tilbud. Andre forslag peger på, at der, i tilknytning til Baltoppen, skal etableres et kulturcenter, som kan sikre, at Ballerup fortsat bliver en by med et engagerende kulturliv. Foreløbig har Kommunalbestyrelsen allerede besluttet, at der centralt skal etableres en kulturbutik, som kan informere om og koordinere de kulturelle aktiviteter i kommunen. For at skabe et samlet løsningsforslag i forhold til alle disse forskellige tanker og forslag om bymidtens udvikling, overvejer Kommunalbestyrelsen at udskrive en arkitektkonkurrence for hele området mellem Rådhuset og Baltoppen. på vej Ny arkitekturpolitik Arkitekturkonkurrence om Ballerup Bymidte Nyt kulturcenter Ny Bypark Omdannelse af Skovlunde Centret Udvikling af Måløv-aksen 11

12 Foto: Brian Lindberg. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Vi gør plads til flere borgere i Ballerup For at få den levende, stærke og dynamiske kommune, som vi ønsker, skal vi gøre klar til at få flere borgere til kommunen. Derfor vil vi skabe nogle attraktive boliger, som kan tiltrække nye borgere. Det skal først og fremmest ske ved supplerende bebyggelse i eksisterende byområder. Det kan desuden ske ved, at ældre, udtjente bygninger ryddes, så grundene kan bruges til nye boliger. Eller ved at man inddrager endnu ubebyggede arealer, der har været planlagt til andre formål. på vej Flere attraktive boliger Ny boligpolitik Flere samarbejder med boligforeninger om områdefornyelser Nye boligområder ved Hyldhøj og langs zonegrænserne 12

13 Nye boliger For at kunne træffe de rigtige valg vedrørende det fremtidige boligbyggeri - dets omfang og udformning - er tiden kommet til at formulere en ny, sammenhængende boligpolitik. Politikken skal sikre, at vi kan etablere flere attraktive boligtilbud rettet mod ressourcestærke husstande. Da knap 60 procent af kommunens boligmasse i forvejen er almene boliger, har Kommunalbestyrelsen besluttet at prioritere opførelse af private ejerog lejeboliger samt andelsboliger. Andre tilbud for eksempel i form af mere tidssvarende almene boliger kan også være en mulighed. Områdefornyelser Kommunen har gennem flere år sammen med boligselskaberne været engageret i projekter om helhedsorienterede områdefornyelser. Det betyder, at man ikke kun satser på renovering, kvalitetsløft og forskønnelse af de eksisterende bebyggelser, men at man samtidig styrker de sociale og kulturelle netværk i lokalområderne. Denne indsats vil fortsætte i den kommende planperiode. Derudover vil vi forsøge at få så varieret og afbalanceret en boligsammensætning som muligt i alle bydele. Det vil kræve en stor indsats i et tæt samarbejde med den almene sektor. En del af nybyggerierne vil skulle finde sted som en fortætning i de eksisterende bebyggelser. Derfor efterlyser kommunen også gode forslag til, hvordan man bedst kan hæve boligstandarden og forbedre boligsammensætningen i etageboligkvartererne. Sammen med boligselskaber og andre grundejere skal vi have klarlagt, hvilke reelle muligheder der findes for at bygge supplerende boliger. Det kan for eksempel være i form af tagboliger eller ved nybyggeri mellem de eksisterende boligblokke. Vi skal fremme etableringen af flere handicapboliger og ældrevenlige boliger, for eksempel i form af opgangsfællesskaber. Og vi skal finde plads til et nyt plejecenter. Fremtidssikring Det er nødvendigt, at vi også i en meget langsigtet planlægning sikrer byggegrunde, hvor vi i fremtiden vil kunne skabe nye boligområder. Kommunen vil i den kommende planperiode danne sig et overblik over, hvilke muligheder, der kan være. Et eksempel er det 14 ha store område ved Hyldhøj, som ligger i umiddelbar tilknytning til Måløv by. Her har kommunen gennem årene bevidst været tilbageholdende med at udstykke og frasælge i mindre bidder. Der er nu meget som peger på, at vi måske skal ændre reservationen fra erhverv til boligformål. Med nedlæggelsen af Flyvestation Værløse og ophøret af støjgener derfra er det højtliggende areal blevet langt mere oplagt som et attraktivt boligområde. En anden mulighed er mindre arealer langs grænsen mellem by og land. Det er ikke alle steder, at den eksisterende zonegrænse er lige velbegrundet eller tydelig. Flere steder findes der arealer, hvis hidtidige anvendelse ikke kan opretholdes. Nogle af disse områder vil med fordel kunne føres tilbage til rekreative formål eller naturområder. Men andre kan måske anvendes til små enklaver med åben, lav boligbebyggelse uden nødvendigvis at skulle overgå til byzone. Kommunen vil undersøge, hvilke anvendelsesmuligheder, der på længere sigt er for disse områder. 13

14 14 Vi satser på et stærkere uddannelsesog erhvervsliv Ballerup Kommune betragter sig som en integreret del af Øresundsregionen, og vi ønsker at spille en aktiv rolle for at sikre udviklingen af en dynamisk storbyregion. Vi vil gerne tydeliggøre vores rolle i den regionale sammenhæng. Vi har en gunstig beliggenhed tæt på Hovedstaden og tæt på åbne landskaber. Det er et aktiv både i forhold til at tiltrække nye tilflyttere og nye virksomheder. For at gøre Ballerup endnu mere attraktiv for nye virksomheder, skal der udvikles servicetilbud rettet mod virksomhederne og deres medarbejdere. Det kan for eksempel være uformelle mødesteder som kantiner og cafémiljøer eller fitnesslokaler og lignende fritidsaktiviteter. Vi skal også blive bedre til at bygge bro mellem kommunens erhvervsliv, uddannelsesstederne og de borgere, som bor i kommunen. Dermed kan vi udvikle vores særlige identitet og for eksempel tiltrække nye højteknologiske eller kreative virksomheder og spændende uddannelser. Fornyelse af ældre industrikvarterer Vi vil gerne sikre, at kommunens virksomheder får nogle optimale rammebetingelser. Derfor vil vi sørge for, at vores planbestemmelser matcher den sammensætning af brancher og virksomheder, som vi ønsker at tiltrække og fastholde. Vi vil fortsætte indsatsen for at forny og forskønne de gamle industriområder i en tæt dialog med grundejere og virksomheder. Vi vil også udarbejde et plangrundlag, som sikrer stor fleksibilitet, hvad angår virksomhedernes størrelse og branchesammensætninger. Visse dele af de gamle industribygninger kan med fordel benyttes som værkstedsog kontorhoteller, hvori kreative og videntunge småvirksomheder, iværksættere og opstartsvirksomheder vil kunne få nogle økonomisk fordelagtige lejemål og samtidig bidrage til nye samarbejder med områdets øvrige virksomheder.

15 på vej Nye uddannelses- og innovationsmiljøer Modernisering af gamle industrikvarterer Flere servicetilbud rettet mod virksomheder Udvikling af erhvervsområdet ved Kildedal Station Foto: Birte Kramhøft. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Satsning på uddannelsesmiljøer og viden For at sikre vores velfærd og give de unge mulighed for et godt liv, skal vi sikre den bedst mulige uddannelse til alle. For at fastholde de unge vil vi arbejde målrettet på at lette overgangen mellem folkeskole og et videre uddannelsesforløb. Vi vil også fortsat arbejde for at udvikle uddannelsestilbuddene. Gennem projektet Ballerup som Science kommune arbejder vi for eksempel på at udvikle samarbejdet mellem erhvervslivet og nogle af de lokale uddannelsessteder. Vi har i øvrigt også planer om at etablere en idrætsefterskole i Ballerup Idrætsby. Med en lang række merkantile, tekniske og pædagogiske uddannelsessteder i kommunen har vi et godt udgangspunkt for at etablere spændende tværgående uddannelsestilbud. Aktuelt er Aalborg Universitet ved at udvide sine aktiviteter i Ballerup med flere tekniske uddannelser. Det vil skabe basis for et enestående videnscenter for dansk byggeri. I den kommende kommuneplanlægning vil vi gennemgå de forskellige uddannelsesinstitutioners udvidelsesmuligheder og behov med henblik på at fjerne forhindringer for eventuelle sammenlægninger eller udvidelser. I erhvervsområderne vil vi arbejde for at etablere inspirerende campusområder, hvor studerende og virksomheder kan mødes, og der kan udvikles forsknings- og innovationsmiljøer for nye væksterhverv. Udvikling af nye erhvervsområder Når vi skal udvikle nye attraktive erhvervsområder, er placeringen i forhold til de trafikale forbindelser et afgørende element. Derfor vil vi snart indrage den vestlige del af erhvervsområdet omkring Kildedal Station i byzone og udarbejde en lokalplan for området. Som supplement til de allerede lokalplanlagte og salgbare erhvervsgrunde ved stationen ligger her tre områder på tilsammen 22 ha. Disse områder skal udvikles til at blive kernen i Frederikssund-fingerens næste store erhvervsknudepunkt. Området har alle chancer for at blive en interessant virksomhedsmagnet med en kommende Ring 5 tværs igennem, og med S-toget lige til døren. 15

16 Læs mere om Planstrategien, det offentlige møde, høringsfristen og kommuneplan-processen på: Udgivet af: Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an vej Ballerup Layout og grafik: Operate A/S Denne publikation er trykt på svanemærket papir. NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395

Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D

Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D 1 Kære Grundejere, Jeg håber I/du har nydt sommeren, som nu er på vej retur. I år har der været en del rod på vejene i vores grundejerforening pga. arbejdet

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2014 Sagsnr. 2014-2092 www.ballerup.dk Kommunens erhvervsområder 2 Skovlunde

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere