Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi satser på mennesker Planstrategi 2008"

Transkript

1 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

2 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer for et spændende byliv 10 Vi gør plads til flere borgere i Ballerup 12 Vi satser på et stærkere uddannelses- og erhvervsliv 14 2

3 Fra vision til handling Gennem det sidste års tid har vi spurgt os selv og hinanden, hvordan det gode liv i Ballerup skal se ud i fremtiden. Nu er tiden inde til næste skridt vores bud på en planstrategi for perioden frem til Vi vil gerne tage visionerne på ordet, og planstrategien skal være med til at sikre, at vi holder den rigtige kurs. Med fremlæggelsen af planstrategien håber jeg, det bliver tydeligt for alle, at det betaler sig at søge indflydelse. Forhåbentlig vil mange nikke genkendende til de forskellige forslag. Med god grund. Borgernes forventninger og ønsker er tænkt ind i Planstrategi 2008, som er vores første bud på, hvordan visionerne kan realiseres. Vi har vi været i gennem en imponerende visionsproces sammen med borgerne Vision Det hele mundede ud i en vision, som ikke er til at tage fejl af: I Ballerup satser vi på mennesker. Vi vil være Danmarks sunde og socialt ansvarlige kommune. Undervejs har hundredvis af borgere, interesseorganisationer, virksomheder, ansatte m.fl. deltaget. Visionsagenterne uddelte mere end pakker med debatmateriale og var ude til mere end 40 forskellige arrangementer. Det elektroniske borgerpanel blev også spurgt. Kommunalbestyrelsen modtog sammenlagt mere end 400 postkort med visioner og over konkrete ideer. Nogle af ideerne kan realiseres uden videre, mens andre kræver flere overvejelser og længere forberedelse. Vi har fået inspiration og en fantastisk idebank. Gennem dialogen med borgerne har vi også fået et virkelighedstjek af vores arbejde i kommunen. Vores planlægning bliver dermed bedre rustet til at møde virkeligheden. På den længere bane er Planstrategi 2008 et skridt på vej mod en ny kommuneplan. Når planstrategien har været i høring, skal vi udarbejde en egentlig Kommuneplan. Vi forventer at kunne sende et forslag til kommuneplan i høring i begyndelsen af det nye år. Dermed skulle kommuneplanen kunne vedtages inden sommer Selvom vi lige har været igennem en stor runde med visionsprocessen, vil jeg meget opfordre til, at borgerne bliver ved at insistere på medindflydelse. Det gælder både nu hvor planstrategien er på banen og også i den videre process, når kommuneplanen bliver sendt i høring. Ballerup Kommune har brug for borgernes viden og erfaring. Ove E. Dalsgaard, borgmester 3

4 Ballerup satser på mennesker 4

5 Vi satser på hele mennesker. Vi vil være Danmarks sunde og socialt ansvarlige kommune. I 2020 skal grundlaget for vores kommune være at skabe mulighed for et sundt liv med fysisk og psykisk trivsel for alle. Vi vil være Danmarks sundeste kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle. Derfor udfordrer vi hinanden og skaber nærhed og tryghed om den enkelte. Vi satser på grøn puls sund puls Med fokus på mennesker og deres ressourcer er motion, idræt og sund kost højt prioriterede indsatsområder i hele kommunen. Vores store grønne områder med haver, parker, pladser, marker og skove skal indbyde til motion og rekreative og kulturelle aktiviteter. Vi går foran med bæredygtige løsninger og bekæmpelse af klimaforandringer for at skabe en grøn og sund puls i kommunen. Vi satser på kultur, der binder sammen Et stærkt idræts- og kulturliv inviterer til livsudfoldelse og sammenhold. Også i institutions-, skole- og uddannelsespolitikken sætter vi sundhed og kultur på dagsordenen. Ambitionen er at skabe hele mennesker. Vi satser på viden, der vil frem Vi bygger bro mellem skoler, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer. Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis mellem uddannelserne og det virkelige liv på arbejdspladserne. Som en del af det gode, sunde liv i Ballerup, skal alle unge rustes til et godt arbejdsliv. 5

6 6 Vi forstærker den grønne og sunde profil Det løb som en rød tråd gennem de flere tusinde kommentarer og forslag, vi fik under visionsprocessen, at borgerne gerne ser Ballerup som en grøn og sund kommune. Ballerup Kommune er allerede i front som én af landets grønne kommuner, men vi vil gerne gøre endnu mere i forhold til økologi, bæredygtighed og borgernes sundhed. Der er en plan på vej for udvikling af alle de grønne arealer i vores by- og landområder. Vi ser det som en naturlig del af vores ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, at det også bliver lettere at bruge de grønne områder til motion og fysisk aktivitet. Ballerup Kommune vil gerne bidrage positivt til en begrænsning af de globale klimaforandringer, og vi har meldt os som én af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner. De grønne rum Hele den kommunale gartnervirksomhed skal styrkes, så de grønne områder i byerne fremstår som frodige og attraktive oaser. De skal plejes og udvikles. Særligt i forhold til det åbne land ligger der en udfordring i at værne om de såkaldte grønne kiler. Vi skal passe godt på de gennemgående landskaber, vi har imellem byområderne, hvor der både er dyrkede marker og egentlig natur. Vi skal finde den rigtige balance mellem at bruge dem og beskytte dem. Vi skal for eksempel sikre et net af grønne korridorer, hvor planter og dyr kan udvikles og spredes. De grønne områder er under pres fra byens udvikling og befolkningens forskellige behov. For at beskytte det grønne bliver det fremover nødvendigt at stramme op i forhold til uheldigt placerede bebyggelser og anlæg. Det kan også blive nødvendigt at afvise aktiviteter og arealanvendelse, som hører bedre hjemme i byområderne.

7 på vej Plan for de grønne arealer Flere stier i det åbne land Bedre sikring af de grønne kiler Flere motionsmuligheder og fritidsaktiviteter i det grønne Klimaplan for mindre CO2 udledning Foto: Eva Braunstein. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Motion i det frie Kommunens mange dejlige grønne arealer skal være til gavn og glæde for alle. I Ballerup har vi store rekreative områder, som ligger lige uden for byområderne. 40 procent af kommunens areal er såkaldt landzone. Men der kan være brug for at skabe bedre adgang ud i landskaberne for eksempel til Vestskoven, Hjortespringkilen og den tidligere Flyvestation Værløse. Flere og flere mennesker vil gerne have mulighed for at dyrke motion, når de spontant har tid og mulighed for det. Hvis ikke man har lyst eller mulighed for at deltage i organiseret idræt, giver de grønne områder en oplagt mulighed for at flere mennesker kan komme ud at røre sig i det frie. Vi vil gerne forbedre tilgængeligheden til de grønne områder. Det skal blandt andet ske gennem et mere fintmasket stinet. For at inspirere så mange borgere som muligt til at bruge de omkringliggende landskaber vil vi undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere nye fritidsaktiviteter i områderne. Det kunne være golf eller lignende. Indsats mod klimaforandringer Ballerup Kommune vil bidrage aktivt og positivt til et mere bæredygtigt samfund. Bæredygtighed skal være en del af alle vores politikker og serviceområder. Der skal udarbejdes en klimaplan for at begrænse det samlede CO2 udslip i vores kommune. Vi vil informere om bæredygtig livsstil, og klimaplanen vil inddrage både borgere, virksomheder og ikke mindst kommunen selv. Inden udgangen af 2015 skal vi være miljøcertificeret. Vi er også blevet en af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner. 7

8 8 Foto: Vibeke Andersen. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Vi arbejder for bæredygtig trafik Under visionsprocessen blev det tydeligt, at mange borgere finder at biltrafikken dominerer for meget i vores kommune. Der kom også mange ideer til, hvordan trafikken kan afvikles med færre gener. Ballerup fungerer som en aktiv del af en storbyregion. Derfor er der ingen tvivl om, at vi har brug for mange færdselsårer. Vi vil under alle omstændigheder arbejde for en udbygning af den kollektive trafik. Særligt på tværs af storbyen er der brug for nogle skinnebårne løsninger langs ringvejene. Men så længe metroen og hovedstadens øvrige kollektive transportsystem ikke er mere veludbyggede, vil den individuelle biltrafik fortsat spille en væsentlig rolle. Til gengæld kan vi reducere bilernes synlighed og dominans i bybilledet, og det vil vi gøre. Styrkelse af den kollektive trafik For at skabe et konkurrencedygtigt alternativ til bilen skal den kollektive trafik udbygges. Vi vil arbejde for, at der bliver skabt nogle effektive ringforbindelser langs ringvejene, hvor der fortsat er problemer med at få afviklet biltrafikken. Projektet til en letbane langs Ring 3 er længst fremme, men vi vil også gøre en indsats for, at der kommer en letbane eller en lignende skinnebåren løsning langs Ring 4 ind i den overordnede trafikstruktur. I det store perspektiv forventer vi også, at der anlægges en ny jernbaneforbindelse vest for Kildedal station, som kan indgå i det internationale jernbanenet. Vi har sammen med en række andre kommuner indsendt et fælles bidrag til den statslige Infrastruktur-kommission. Forslagene indgår i Region Hovedstadens udviklingsplan. Lokalt vil vi undersøge mulighederne for en forbedring af de buslinjer, som skal køre passagerer fra oplandet til stationer og andre centrale trafikmål. Der skal også være bedre parkeringsmuligheder for pendlere, så vi kan få flere mennesker over i togene. For at kunne forbedre tilgængeligheden fra de lokale boligkvarterer til de vigtigste trafikmål i kommunens tre bydele vil vi etablere en lokal sevicebus. Den skal være med til at sikre en optimal betjening af borgerne for eksempel i forhold til indkøb, lægebesøg eller kultur- og fritidsaktiviteter.

9 Alternativer til bilen For at i mødekomme ønsket om at reducere bilernes dominans i bybilledet, kan vi gøre flere ting. I forhold til bilernes synlighed kan vi gøre noget via afskærmninger, beplantninger eller måske i visse tilfælde nedgravning af vejstykker, der særligt generer bymidternes miljøer. Derudover kan vi reducere den lokale biltrafik ved at opbygge reelle alternativer. Stinettet bruges både af cyklister og gående som forbindelse mellem bolig, arbejde, skoler, indkøb osv. Derfor vil vi gennemgå hele vores stinet, så vi finder ud af, hvor der mangler forbindelser. Vi skal sikre en endnu bedre sammenhæng, end der er i dag. Der skal blandt andet være mere direkte stiforløb mellem boligområderne og vores bymidter. Ved bymidter, stationer, butikscentre, kultur- og fritidstilbud skal mulighederne for cykelparkering forbedres. Forbedret vejnet De biltrafikale problemer i vores kommune skyldes først og fremmest, at en unødvendig stor del af den gennemkørende trafik tvinges over på det lokale vejnet. Det afgørende dilemma for kommunens planlægning er, at der endnu ikke er nogen overordnet afklaring på, hvor Frederikssund-motorvejen skal placeres. Ballerup Kommune er stærk modstander af en løsning baseret på en udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej. En sådan Lyngbyvej-lignende udformning gennem eksisterende by- og boligområder vil ødelægge den nuværende bystruktur. Derfor anbefaler vi, at udbygningen sker syd om Ballerup med lokale tilslutninger til Hold-an Vej, Smørum Parkvej og en ny 5. ringvej. Det nye bykvarter ved Flyvestation Værløse med boliger, erhverv og kulturtilbud skal vejmæssigt betjenes henholdsvis af en østlig tilslutning til Jonstrupvangvej og en mere direkte, vestlig adgang til Knardrupvej. på vej En cykelpolitik og flere cykelstier Ny baneforbindelse vest for Kildedal station Letbane langs Ring 4 Lokal service-bus Frederikssundmotorvej Mere afskærmning af biltrafikken Ny vej til flyvestationen 9

10 Vi skaber rammer om et spændende byliv Det har været et gennemgående ønske i Vision 2020 at få et mere spændende og attraktivt byliv. Der skal mere aktivitet, mennesker og liv ind i vores bymidter. Derfor skal kommunens tre forskellige bymidter hver især omdannes, så handelsog kulturlivet styrkes. Udgangspunktet for denne indsats er, at der snart ikke er flere ledige grunde tilbage i byzonerne.vi skal prioritere bedre by frem for mere by. Derfor skal vi omdanne, tilpasse og bygge nyt inde i de eksisterende byområder. Vi ønsker ikke for enhver pris at tiltrække kunder udefra, da det vil medføre mere trafik og større parkeringsbehov. Derfor vil den bedste måde til at understøtte et dynamisk handels- og kulturliv i bymidterne, være ved at øge befolkningstallet i nærområderne. Vi skal også i gang med at formulere en arkitekturpolitik. Skal der bygges tættere, må vi stille krav til kvaliteten af bebyggelser og byrum. 10

11 Skovlunde og Måløv Skovlunde Centrets ejer ønsker at gennemføre en renovering af det ældre butikscenter. Bygningerne skal fornyes og man vil samtidig gerne skabe plads til flere butikker og bedre parkeringsforhold. Der skal også gerne blive mulighed for at opføre nogle nye boliger. Forslaget stemmer godt overens med kommunens tanker for omdannelse af de stationsnære områder til en kombination af boliger og centerformål. I overvejelserne indgår også muligheden for at samle alle bydelscentrets butikker nord for Ballerup Boulevard og i stedet omdanne Center Syd til boliger og offentlige formål. For nylig blev der opført en ny boligejendom på torvet ved Skovlunde Kirke. Hvis man kan ombygge posthuset til et tilsvarende bolighus, vil det give mulighed for at afslutte omdannelsen af byens centrale torv. I Måløv er opgaven at realisere projektet for Måløv-aksen, der skal forbinde det nye bykvarter Søndergård med handelsmiljøet langs den gamle hovedgade. Også her kan der udpeges arealer til nyt boligbyggeri. Foto: Jacob H. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Ballerup bymidte I Ballerup bymidte er der allerede mange tanker og initiativer i gang. Der skal blandt andet etableres et Sundhedshus i den bygning, hvor Parkskolen tidligere lå. Ejendomsselskabet Freja har i forbindelse med visionskampagnen udarbejdet et skitseforslag til en ny bebyggelse på statens grund ved Rolighedsvej. De har også peget på, at man kan opføre nye bebyggelser i randen omkring bymidten, blandt andet i form af nogle lidt højere huse, der kan give identitet til bykernen. Der skal ske en løbende opgradering af butiks- og serviceudbuddet i hele bymidten. I den forbindelse vil det være gavnligt at inddrage og integrere gadestrækninger som Bydammen, Præstevænget, Gl. Rådhusvej og Linde Allé bedre i bymidten. Der skal ses nærmere på adgangs- og parkeringsforholdene omkring centret og stationen. I Vision 2020 er busterminalens placering blevet kritiseret for at fylde for meget på bekostning af de mennesker, som skal give liv til bymidten. Der har været forslag om at flytte hele trafikpladsen om på den anden side af banen. Det kunne give mulighed for at skabe et mere indbydende byrum. Omvendt er der tanker og ønsker om at bruge plænen ved Baltorpvej til at udvikle en egentlig bypark, som kunne blive omdrejningspunkt imellem butiksområdet og Baltoppens kulturelle tilbud. Andre forslag peger på, at der, i tilknytning til Baltoppen, skal etableres et kulturcenter, som kan sikre, at Ballerup fortsat bliver en by med et engagerende kulturliv. Foreløbig har Kommunalbestyrelsen allerede besluttet, at der centralt skal etableres en kulturbutik, som kan informere om og koordinere de kulturelle aktiviteter i kommunen. For at skabe et samlet løsningsforslag i forhold til alle disse forskellige tanker og forslag om bymidtens udvikling, overvejer Kommunalbestyrelsen at udskrive en arkitektkonkurrence for hele området mellem Rådhuset og Baltoppen. på vej Ny arkitekturpolitik Arkitekturkonkurrence om Ballerup Bymidte Nyt kulturcenter Ny Bypark Omdannelse af Skovlunde Centret Udvikling af Måløv-aksen 11

12 Foto: Brian Lindberg. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Vi gør plads til flere borgere i Ballerup For at få den levende, stærke og dynamiske kommune, som vi ønsker, skal vi gøre klar til at få flere borgere til kommunen. Derfor vil vi skabe nogle attraktive boliger, som kan tiltrække nye borgere. Det skal først og fremmest ske ved supplerende bebyggelse i eksisterende byområder. Det kan desuden ske ved, at ældre, udtjente bygninger ryddes, så grundene kan bruges til nye boliger. Eller ved at man inddrager endnu ubebyggede arealer, der har været planlagt til andre formål. på vej Flere attraktive boliger Ny boligpolitik Flere samarbejder med boligforeninger om områdefornyelser Nye boligområder ved Hyldhøj og langs zonegrænserne 12

13 Nye boliger For at kunne træffe de rigtige valg vedrørende det fremtidige boligbyggeri - dets omfang og udformning - er tiden kommet til at formulere en ny, sammenhængende boligpolitik. Politikken skal sikre, at vi kan etablere flere attraktive boligtilbud rettet mod ressourcestærke husstande. Da knap 60 procent af kommunens boligmasse i forvejen er almene boliger, har Kommunalbestyrelsen besluttet at prioritere opførelse af private ejerog lejeboliger samt andelsboliger. Andre tilbud for eksempel i form af mere tidssvarende almene boliger kan også være en mulighed. Områdefornyelser Kommunen har gennem flere år sammen med boligselskaberne været engageret i projekter om helhedsorienterede områdefornyelser. Det betyder, at man ikke kun satser på renovering, kvalitetsløft og forskønnelse af de eksisterende bebyggelser, men at man samtidig styrker de sociale og kulturelle netværk i lokalområderne. Denne indsats vil fortsætte i den kommende planperiode. Derudover vil vi forsøge at få så varieret og afbalanceret en boligsammensætning som muligt i alle bydele. Det vil kræve en stor indsats i et tæt samarbejde med den almene sektor. En del af nybyggerierne vil skulle finde sted som en fortætning i de eksisterende bebyggelser. Derfor efterlyser kommunen også gode forslag til, hvordan man bedst kan hæve boligstandarden og forbedre boligsammensætningen i etageboligkvartererne. Sammen med boligselskaber og andre grundejere skal vi have klarlagt, hvilke reelle muligheder der findes for at bygge supplerende boliger. Det kan for eksempel være i form af tagboliger eller ved nybyggeri mellem de eksisterende boligblokke. Vi skal fremme etableringen af flere handicapboliger og ældrevenlige boliger, for eksempel i form af opgangsfællesskaber. Og vi skal finde plads til et nyt plejecenter. Fremtidssikring Det er nødvendigt, at vi også i en meget langsigtet planlægning sikrer byggegrunde, hvor vi i fremtiden vil kunne skabe nye boligområder. Kommunen vil i den kommende planperiode danne sig et overblik over, hvilke muligheder, der kan være. Et eksempel er det 14 ha store område ved Hyldhøj, som ligger i umiddelbar tilknytning til Måløv by. Her har kommunen gennem årene bevidst været tilbageholdende med at udstykke og frasælge i mindre bidder. Der er nu meget som peger på, at vi måske skal ændre reservationen fra erhverv til boligformål. Med nedlæggelsen af Flyvestation Værløse og ophøret af støjgener derfra er det højtliggende areal blevet langt mere oplagt som et attraktivt boligområde. En anden mulighed er mindre arealer langs grænsen mellem by og land. Det er ikke alle steder, at den eksisterende zonegrænse er lige velbegrundet eller tydelig. Flere steder findes der arealer, hvis hidtidige anvendelse ikke kan opretholdes. Nogle af disse områder vil med fordel kunne føres tilbage til rekreative formål eller naturområder. Men andre kan måske anvendes til små enklaver med åben, lav boligbebyggelse uden nødvendigvis at skulle overgå til byzone. Kommunen vil undersøge, hvilke anvendelsesmuligheder, der på længere sigt er for disse områder. 13

14 14 Vi satser på et stærkere uddannelsesog erhvervsliv Ballerup Kommune betragter sig som en integreret del af Øresundsregionen, og vi ønsker at spille en aktiv rolle for at sikre udviklingen af en dynamisk storbyregion. Vi vil gerne tydeliggøre vores rolle i den regionale sammenhæng. Vi har en gunstig beliggenhed tæt på Hovedstaden og tæt på åbne landskaber. Det er et aktiv både i forhold til at tiltrække nye tilflyttere og nye virksomheder. For at gøre Ballerup endnu mere attraktiv for nye virksomheder, skal der udvikles servicetilbud rettet mod virksomhederne og deres medarbejdere. Det kan for eksempel være uformelle mødesteder som kantiner og cafémiljøer eller fitnesslokaler og lignende fritidsaktiviteter. Vi skal også blive bedre til at bygge bro mellem kommunens erhvervsliv, uddannelsesstederne og de borgere, som bor i kommunen. Dermed kan vi udvikle vores særlige identitet og for eksempel tiltrække nye højteknologiske eller kreative virksomheder og spændende uddannelser. Fornyelse af ældre industrikvarterer Vi vil gerne sikre, at kommunens virksomheder får nogle optimale rammebetingelser. Derfor vil vi sørge for, at vores planbestemmelser matcher den sammensætning af brancher og virksomheder, som vi ønsker at tiltrække og fastholde. Vi vil fortsætte indsatsen for at forny og forskønne de gamle industriområder i en tæt dialog med grundejere og virksomheder. Vi vil også udarbejde et plangrundlag, som sikrer stor fleksibilitet, hvad angår virksomhedernes størrelse og branchesammensætninger. Visse dele af de gamle industribygninger kan med fordel benyttes som værkstedsog kontorhoteller, hvori kreative og videntunge småvirksomheder, iværksættere og opstartsvirksomheder vil kunne få nogle økonomisk fordelagtige lejemål og samtidig bidrage til nye samarbejder med områdets øvrige virksomheder.

15 på vej Nye uddannelses- og innovationsmiljøer Modernisering af gamle industrikvarterer Flere servicetilbud rettet mod virksomheder Udvikling af erhvervsområdet ved Kildedal Station Foto: Birte Kramhøft. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Satsning på uddannelsesmiljøer og viden For at sikre vores velfærd og give de unge mulighed for et godt liv, skal vi sikre den bedst mulige uddannelse til alle. For at fastholde de unge vil vi arbejde målrettet på at lette overgangen mellem folkeskole og et videre uddannelsesforløb. Vi vil også fortsat arbejde for at udvikle uddannelsestilbuddene. Gennem projektet Ballerup som Science kommune arbejder vi for eksempel på at udvikle samarbejdet mellem erhvervslivet og nogle af de lokale uddannelsessteder. Vi har i øvrigt også planer om at etablere en idrætsefterskole i Ballerup Idrætsby. Med en lang række merkantile, tekniske og pædagogiske uddannelsessteder i kommunen har vi et godt udgangspunkt for at etablere spændende tværgående uddannelsestilbud. Aktuelt er Aalborg Universitet ved at udvide sine aktiviteter i Ballerup med flere tekniske uddannelser. Det vil skabe basis for et enestående videnscenter for dansk byggeri. I den kommende kommuneplanlægning vil vi gennemgå de forskellige uddannelsesinstitutioners udvidelsesmuligheder og behov med henblik på at fjerne forhindringer for eventuelle sammenlægninger eller udvidelser. I erhvervsområderne vil vi arbejde for at etablere inspirerende campusområder, hvor studerende og virksomheder kan mødes, og der kan udvikles forsknings- og innovationsmiljøer for nye væksterhverv. Udvikling af nye erhvervsområder Når vi skal udvikle nye attraktive erhvervsområder, er placeringen i forhold til de trafikale forbindelser et afgørende element. Derfor vil vi snart indrage den vestlige del af erhvervsområdet omkring Kildedal Station i byzone og udarbejde en lokalplan for området. Som supplement til de allerede lokalplanlagte og salgbare erhvervsgrunde ved stationen ligger her tre områder på tilsammen 22 ha. Disse områder skal udvikles til at blive kernen i Frederikssund-fingerens næste store erhvervsknudepunkt. Området har alle chancer for at blive en interessant virksomhedsmagnet med en kommende Ring 5 tværs igennem, og med S-toget lige til døren. 15

16 Læs mere om Planstrategien, det offentlige møde, høringsfristen og kommuneplan-processen på: Udgivet af: Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an vej Ballerup Layout og grafik: Operate A/S Denne publikation er trykt på svanemærket papir. NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Planlægning er politik 5 anbefalinger

Planlægning er politik 5 anbefalinger til beslutningstagere i kommunerne Planlægning er politik 5 anbefalinger når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan Miljøministeriet Realdania planlægning er politik Planlægning er

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Det Nye Storetorv Vores torv

Det Nye Storetorv Vores torv Det Nye Storetorv Vores torv Juni 2013 Et nyt fællesskab DEBATOPLÆG OM DET NYE STORETORV Det Nye Storetorv skal være byens store, rummelige og åbne mødested. Både det folkelige mødested for borgerne og

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere