Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi satser på mennesker Planstrategi 2008"

Transkript

1 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

2 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer for et spændende byliv 10 Vi gør plads til flere borgere i Ballerup 12 Vi satser på et stærkere uddannelses- og erhvervsliv 14 2

3 Fra vision til handling Gennem det sidste års tid har vi spurgt os selv og hinanden, hvordan det gode liv i Ballerup skal se ud i fremtiden. Nu er tiden inde til næste skridt vores bud på en planstrategi for perioden frem til Vi vil gerne tage visionerne på ordet, og planstrategien skal være med til at sikre, at vi holder den rigtige kurs. Med fremlæggelsen af planstrategien håber jeg, det bliver tydeligt for alle, at det betaler sig at søge indflydelse. Forhåbentlig vil mange nikke genkendende til de forskellige forslag. Med god grund. Borgernes forventninger og ønsker er tænkt ind i Planstrategi 2008, som er vores første bud på, hvordan visionerne kan realiseres. Vi har vi været i gennem en imponerende visionsproces sammen med borgerne Vision Det hele mundede ud i en vision, som ikke er til at tage fejl af: I Ballerup satser vi på mennesker. Vi vil være Danmarks sunde og socialt ansvarlige kommune. Undervejs har hundredvis af borgere, interesseorganisationer, virksomheder, ansatte m.fl. deltaget. Visionsagenterne uddelte mere end pakker med debatmateriale og var ude til mere end 40 forskellige arrangementer. Det elektroniske borgerpanel blev også spurgt. Kommunalbestyrelsen modtog sammenlagt mere end 400 postkort med visioner og over konkrete ideer. Nogle af ideerne kan realiseres uden videre, mens andre kræver flere overvejelser og længere forberedelse. Vi har fået inspiration og en fantastisk idebank. Gennem dialogen med borgerne har vi også fået et virkelighedstjek af vores arbejde i kommunen. Vores planlægning bliver dermed bedre rustet til at møde virkeligheden. På den længere bane er Planstrategi 2008 et skridt på vej mod en ny kommuneplan. Når planstrategien har været i høring, skal vi udarbejde en egentlig Kommuneplan. Vi forventer at kunne sende et forslag til kommuneplan i høring i begyndelsen af det nye år. Dermed skulle kommuneplanen kunne vedtages inden sommer Selvom vi lige har været igennem en stor runde med visionsprocessen, vil jeg meget opfordre til, at borgerne bliver ved at insistere på medindflydelse. Det gælder både nu hvor planstrategien er på banen og også i den videre process, når kommuneplanen bliver sendt i høring. Ballerup Kommune har brug for borgernes viden og erfaring. Ove E. Dalsgaard, borgmester 3

4 Ballerup satser på mennesker 4

5 Vi satser på hele mennesker. Vi vil være Danmarks sunde og socialt ansvarlige kommune. I 2020 skal grundlaget for vores kommune være at skabe mulighed for et sundt liv med fysisk og psykisk trivsel for alle. Vi vil være Danmarks sundeste kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle. Derfor udfordrer vi hinanden og skaber nærhed og tryghed om den enkelte. Vi satser på grøn puls sund puls Med fokus på mennesker og deres ressourcer er motion, idræt og sund kost højt prioriterede indsatsområder i hele kommunen. Vores store grønne områder med haver, parker, pladser, marker og skove skal indbyde til motion og rekreative og kulturelle aktiviteter. Vi går foran med bæredygtige løsninger og bekæmpelse af klimaforandringer for at skabe en grøn og sund puls i kommunen. Vi satser på kultur, der binder sammen Et stærkt idræts- og kulturliv inviterer til livsudfoldelse og sammenhold. Også i institutions-, skole- og uddannelsespolitikken sætter vi sundhed og kultur på dagsordenen. Ambitionen er at skabe hele mennesker. Vi satser på viden, der vil frem Vi bygger bro mellem skoler, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer. Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis mellem uddannelserne og det virkelige liv på arbejdspladserne. Som en del af det gode, sunde liv i Ballerup, skal alle unge rustes til et godt arbejdsliv. 5

6 6 Vi forstærker den grønne og sunde profil Det løb som en rød tråd gennem de flere tusinde kommentarer og forslag, vi fik under visionsprocessen, at borgerne gerne ser Ballerup som en grøn og sund kommune. Ballerup Kommune er allerede i front som én af landets grønne kommuner, men vi vil gerne gøre endnu mere i forhold til økologi, bæredygtighed og borgernes sundhed. Der er en plan på vej for udvikling af alle de grønne arealer i vores by- og landområder. Vi ser det som en naturlig del af vores ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, at det også bliver lettere at bruge de grønne områder til motion og fysisk aktivitet. Ballerup Kommune vil gerne bidrage positivt til en begrænsning af de globale klimaforandringer, og vi har meldt os som én af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner. De grønne rum Hele den kommunale gartnervirksomhed skal styrkes, så de grønne områder i byerne fremstår som frodige og attraktive oaser. De skal plejes og udvikles. Særligt i forhold til det åbne land ligger der en udfordring i at værne om de såkaldte grønne kiler. Vi skal passe godt på de gennemgående landskaber, vi har imellem byområderne, hvor der både er dyrkede marker og egentlig natur. Vi skal finde den rigtige balance mellem at bruge dem og beskytte dem. Vi skal for eksempel sikre et net af grønne korridorer, hvor planter og dyr kan udvikles og spredes. De grønne områder er under pres fra byens udvikling og befolkningens forskellige behov. For at beskytte det grønne bliver det fremover nødvendigt at stramme op i forhold til uheldigt placerede bebyggelser og anlæg. Det kan også blive nødvendigt at afvise aktiviteter og arealanvendelse, som hører bedre hjemme i byområderne.

7 på vej Plan for de grønne arealer Flere stier i det åbne land Bedre sikring af de grønne kiler Flere motionsmuligheder og fritidsaktiviteter i det grønne Klimaplan for mindre CO2 udledning Foto: Eva Braunstein. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Motion i det frie Kommunens mange dejlige grønne arealer skal være til gavn og glæde for alle. I Ballerup har vi store rekreative områder, som ligger lige uden for byområderne. 40 procent af kommunens areal er såkaldt landzone. Men der kan være brug for at skabe bedre adgang ud i landskaberne for eksempel til Vestskoven, Hjortespringkilen og den tidligere Flyvestation Værløse. Flere og flere mennesker vil gerne have mulighed for at dyrke motion, når de spontant har tid og mulighed for det. Hvis ikke man har lyst eller mulighed for at deltage i organiseret idræt, giver de grønne områder en oplagt mulighed for at flere mennesker kan komme ud at røre sig i det frie. Vi vil gerne forbedre tilgængeligheden til de grønne områder. Det skal blandt andet ske gennem et mere fintmasket stinet. For at inspirere så mange borgere som muligt til at bruge de omkringliggende landskaber vil vi undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere nye fritidsaktiviteter i områderne. Det kunne være golf eller lignende. Indsats mod klimaforandringer Ballerup Kommune vil bidrage aktivt og positivt til et mere bæredygtigt samfund. Bæredygtighed skal være en del af alle vores politikker og serviceområder. Der skal udarbejdes en klimaplan for at begrænse det samlede CO2 udslip i vores kommune. Vi vil informere om bæredygtig livsstil, og klimaplanen vil inddrage både borgere, virksomheder og ikke mindst kommunen selv. Inden udgangen af 2015 skal vi være miljøcertificeret. Vi er også blevet en af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner. 7

8 8 Foto: Vibeke Andersen. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Vi arbejder for bæredygtig trafik Under visionsprocessen blev det tydeligt, at mange borgere finder at biltrafikken dominerer for meget i vores kommune. Der kom også mange ideer til, hvordan trafikken kan afvikles med færre gener. Ballerup fungerer som en aktiv del af en storbyregion. Derfor er der ingen tvivl om, at vi har brug for mange færdselsårer. Vi vil under alle omstændigheder arbejde for en udbygning af den kollektive trafik. Særligt på tværs af storbyen er der brug for nogle skinnebårne løsninger langs ringvejene. Men så længe metroen og hovedstadens øvrige kollektive transportsystem ikke er mere veludbyggede, vil den individuelle biltrafik fortsat spille en væsentlig rolle. Til gengæld kan vi reducere bilernes synlighed og dominans i bybilledet, og det vil vi gøre. Styrkelse af den kollektive trafik For at skabe et konkurrencedygtigt alternativ til bilen skal den kollektive trafik udbygges. Vi vil arbejde for, at der bliver skabt nogle effektive ringforbindelser langs ringvejene, hvor der fortsat er problemer med at få afviklet biltrafikken. Projektet til en letbane langs Ring 3 er længst fremme, men vi vil også gøre en indsats for, at der kommer en letbane eller en lignende skinnebåren løsning langs Ring 4 ind i den overordnede trafikstruktur. I det store perspektiv forventer vi også, at der anlægges en ny jernbaneforbindelse vest for Kildedal station, som kan indgå i det internationale jernbanenet. Vi har sammen med en række andre kommuner indsendt et fælles bidrag til den statslige Infrastruktur-kommission. Forslagene indgår i Region Hovedstadens udviklingsplan. Lokalt vil vi undersøge mulighederne for en forbedring af de buslinjer, som skal køre passagerer fra oplandet til stationer og andre centrale trafikmål. Der skal også være bedre parkeringsmuligheder for pendlere, så vi kan få flere mennesker over i togene. For at kunne forbedre tilgængeligheden fra de lokale boligkvarterer til de vigtigste trafikmål i kommunens tre bydele vil vi etablere en lokal sevicebus. Den skal være med til at sikre en optimal betjening af borgerne for eksempel i forhold til indkøb, lægebesøg eller kultur- og fritidsaktiviteter.

9 Alternativer til bilen For at i mødekomme ønsket om at reducere bilernes dominans i bybilledet, kan vi gøre flere ting. I forhold til bilernes synlighed kan vi gøre noget via afskærmninger, beplantninger eller måske i visse tilfælde nedgravning af vejstykker, der særligt generer bymidternes miljøer. Derudover kan vi reducere den lokale biltrafik ved at opbygge reelle alternativer. Stinettet bruges både af cyklister og gående som forbindelse mellem bolig, arbejde, skoler, indkøb osv. Derfor vil vi gennemgå hele vores stinet, så vi finder ud af, hvor der mangler forbindelser. Vi skal sikre en endnu bedre sammenhæng, end der er i dag. Der skal blandt andet være mere direkte stiforløb mellem boligområderne og vores bymidter. Ved bymidter, stationer, butikscentre, kultur- og fritidstilbud skal mulighederne for cykelparkering forbedres. Forbedret vejnet De biltrafikale problemer i vores kommune skyldes først og fremmest, at en unødvendig stor del af den gennemkørende trafik tvinges over på det lokale vejnet. Det afgørende dilemma for kommunens planlægning er, at der endnu ikke er nogen overordnet afklaring på, hvor Frederikssund-motorvejen skal placeres. Ballerup Kommune er stærk modstander af en løsning baseret på en udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej. En sådan Lyngbyvej-lignende udformning gennem eksisterende by- og boligområder vil ødelægge den nuværende bystruktur. Derfor anbefaler vi, at udbygningen sker syd om Ballerup med lokale tilslutninger til Hold-an Vej, Smørum Parkvej og en ny 5. ringvej. Det nye bykvarter ved Flyvestation Værløse med boliger, erhverv og kulturtilbud skal vejmæssigt betjenes henholdsvis af en østlig tilslutning til Jonstrupvangvej og en mere direkte, vestlig adgang til Knardrupvej. på vej En cykelpolitik og flere cykelstier Ny baneforbindelse vest for Kildedal station Letbane langs Ring 4 Lokal service-bus Frederikssundmotorvej Mere afskærmning af biltrafikken Ny vej til flyvestationen 9

10 Vi skaber rammer om et spændende byliv Det har været et gennemgående ønske i Vision 2020 at få et mere spændende og attraktivt byliv. Der skal mere aktivitet, mennesker og liv ind i vores bymidter. Derfor skal kommunens tre forskellige bymidter hver især omdannes, så handelsog kulturlivet styrkes. Udgangspunktet for denne indsats er, at der snart ikke er flere ledige grunde tilbage i byzonerne.vi skal prioritere bedre by frem for mere by. Derfor skal vi omdanne, tilpasse og bygge nyt inde i de eksisterende byområder. Vi ønsker ikke for enhver pris at tiltrække kunder udefra, da det vil medføre mere trafik og større parkeringsbehov. Derfor vil den bedste måde til at understøtte et dynamisk handels- og kulturliv i bymidterne, være ved at øge befolkningstallet i nærområderne. Vi skal også i gang med at formulere en arkitekturpolitik. Skal der bygges tættere, må vi stille krav til kvaliteten af bebyggelser og byrum. 10

11 Skovlunde og Måløv Skovlunde Centrets ejer ønsker at gennemføre en renovering af det ældre butikscenter. Bygningerne skal fornyes og man vil samtidig gerne skabe plads til flere butikker og bedre parkeringsforhold. Der skal også gerne blive mulighed for at opføre nogle nye boliger. Forslaget stemmer godt overens med kommunens tanker for omdannelse af de stationsnære områder til en kombination af boliger og centerformål. I overvejelserne indgår også muligheden for at samle alle bydelscentrets butikker nord for Ballerup Boulevard og i stedet omdanne Center Syd til boliger og offentlige formål. For nylig blev der opført en ny boligejendom på torvet ved Skovlunde Kirke. Hvis man kan ombygge posthuset til et tilsvarende bolighus, vil det give mulighed for at afslutte omdannelsen af byens centrale torv. I Måløv er opgaven at realisere projektet for Måløv-aksen, der skal forbinde det nye bykvarter Søndergård med handelsmiljøet langs den gamle hovedgade. Også her kan der udpeges arealer til nyt boligbyggeri. Foto: Jacob H. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Ballerup bymidte I Ballerup bymidte er der allerede mange tanker og initiativer i gang. Der skal blandt andet etableres et Sundhedshus i den bygning, hvor Parkskolen tidligere lå. Ejendomsselskabet Freja har i forbindelse med visionskampagnen udarbejdet et skitseforslag til en ny bebyggelse på statens grund ved Rolighedsvej. De har også peget på, at man kan opføre nye bebyggelser i randen omkring bymidten, blandt andet i form af nogle lidt højere huse, der kan give identitet til bykernen. Der skal ske en løbende opgradering af butiks- og serviceudbuddet i hele bymidten. I den forbindelse vil det være gavnligt at inddrage og integrere gadestrækninger som Bydammen, Præstevænget, Gl. Rådhusvej og Linde Allé bedre i bymidten. Der skal ses nærmere på adgangs- og parkeringsforholdene omkring centret og stationen. I Vision 2020 er busterminalens placering blevet kritiseret for at fylde for meget på bekostning af de mennesker, som skal give liv til bymidten. Der har været forslag om at flytte hele trafikpladsen om på den anden side af banen. Det kunne give mulighed for at skabe et mere indbydende byrum. Omvendt er der tanker og ønsker om at bruge plænen ved Baltorpvej til at udvikle en egentlig bypark, som kunne blive omdrejningspunkt imellem butiksområdet og Baltoppens kulturelle tilbud. Andre forslag peger på, at der, i tilknytning til Baltoppen, skal etableres et kulturcenter, som kan sikre, at Ballerup fortsat bliver en by med et engagerende kulturliv. Foreløbig har Kommunalbestyrelsen allerede besluttet, at der centralt skal etableres en kulturbutik, som kan informere om og koordinere de kulturelle aktiviteter i kommunen. For at skabe et samlet løsningsforslag i forhold til alle disse forskellige tanker og forslag om bymidtens udvikling, overvejer Kommunalbestyrelsen at udskrive en arkitektkonkurrence for hele området mellem Rådhuset og Baltoppen. på vej Ny arkitekturpolitik Arkitekturkonkurrence om Ballerup Bymidte Nyt kulturcenter Ny Bypark Omdannelse af Skovlunde Centret Udvikling af Måløv-aksen 11

12 Foto: Brian Lindberg. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Vi gør plads til flere borgere i Ballerup For at få den levende, stærke og dynamiske kommune, som vi ønsker, skal vi gøre klar til at få flere borgere til kommunen. Derfor vil vi skabe nogle attraktive boliger, som kan tiltrække nye borgere. Det skal først og fremmest ske ved supplerende bebyggelse i eksisterende byområder. Det kan desuden ske ved, at ældre, udtjente bygninger ryddes, så grundene kan bruges til nye boliger. Eller ved at man inddrager endnu ubebyggede arealer, der har været planlagt til andre formål. på vej Flere attraktive boliger Ny boligpolitik Flere samarbejder med boligforeninger om områdefornyelser Nye boligområder ved Hyldhøj og langs zonegrænserne 12

13 Nye boliger For at kunne træffe de rigtige valg vedrørende det fremtidige boligbyggeri - dets omfang og udformning - er tiden kommet til at formulere en ny, sammenhængende boligpolitik. Politikken skal sikre, at vi kan etablere flere attraktive boligtilbud rettet mod ressourcestærke husstande. Da knap 60 procent af kommunens boligmasse i forvejen er almene boliger, har Kommunalbestyrelsen besluttet at prioritere opførelse af private ejerog lejeboliger samt andelsboliger. Andre tilbud for eksempel i form af mere tidssvarende almene boliger kan også være en mulighed. Områdefornyelser Kommunen har gennem flere år sammen med boligselskaberne været engageret i projekter om helhedsorienterede områdefornyelser. Det betyder, at man ikke kun satser på renovering, kvalitetsløft og forskønnelse af de eksisterende bebyggelser, men at man samtidig styrker de sociale og kulturelle netværk i lokalområderne. Denne indsats vil fortsætte i den kommende planperiode. Derudover vil vi forsøge at få så varieret og afbalanceret en boligsammensætning som muligt i alle bydele. Det vil kræve en stor indsats i et tæt samarbejde med den almene sektor. En del af nybyggerierne vil skulle finde sted som en fortætning i de eksisterende bebyggelser. Derfor efterlyser kommunen også gode forslag til, hvordan man bedst kan hæve boligstandarden og forbedre boligsammensætningen i etageboligkvartererne. Sammen med boligselskaber og andre grundejere skal vi have klarlagt, hvilke reelle muligheder der findes for at bygge supplerende boliger. Det kan for eksempel være i form af tagboliger eller ved nybyggeri mellem de eksisterende boligblokke. Vi skal fremme etableringen af flere handicapboliger og ældrevenlige boliger, for eksempel i form af opgangsfællesskaber. Og vi skal finde plads til et nyt plejecenter. Fremtidssikring Det er nødvendigt, at vi også i en meget langsigtet planlægning sikrer byggegrunde, hvor vi i fremtiden vil kunne skabe nye boligområder. Kommunen vil i den kommende planperiode danne sig et overblik over, hvilke muligheder, der kan være. Et eksempel er det 14 ha store område ved Hyldhøj, som ligger i umiddelbar tilknytning til Måløv by. Her har kommunen gennem årene bevidst været tilbageholdende med at udstykke og frasælge i mindre bidder. Der er nu meget som peger på, at vi måske skal ændre reservationen fra erhverv til boligformål. Med nedlæggelsen af Flyvestation Værløse og ophøret af støjgener derfra er det højtliggende areal blevet langt mere oplagt som et attraktivt boligområde. En anden mulighed er mindre arealer langs grænsen mellem by og land. Det er ikke alle steder, at den eksisterende zonegrænse er lige velbegrundet eller tydelig. Flere steder findes der arealer, hvis hidtidige anvendelse ikke kan opretholdes. Nogle af disse områder vil med fordel kunne føres tilbage til rekreative formål eller naturområder. Men andre kan måske anvendes til små enklaver med åben, lav boligbebyggelse uden nødvendigvis at skulle overgå til byzone. Kommunen vil undersøge, hvilke anvendelsesmuligheder, der på længere sigt er for disse områder. 13

14 14 Vi satser på et stærkere uddannelsesog erhvervsliv Ballerup Kommune betragter sig som en integreret del af Øresundsregionen, og vi ønsker at spille en aktiv rolle for at sikre udviklingen af en dynamisk storbyregion. Vi vil gerne tydeliggøre vores rolle i den regionale sammenhæng. Vi har en gunstig beliggenhed tæt på Hovedstaden og tæt på åbne landskaber. Det er et aktiv både i forhold til at tiltrække nye tilflyttere og nye virksomheder. For at gøre Ballerup endnu mere attraktiv for nye virksomheder, skal der udvikles servicetilbud rettet mod virksomhederne og deres medarbejdere. Det kan for eksempel være uformelle mødesteder som kantiner og cafémiljøer eller fitnesslokaler og lignende fritidsaktiviteter. Vi skal også blive bedre til at bygge bro mellem kommunens erhvervsliv, uddannelsesstederne og de borgere, som bor i kommunen. Dermed kan vi udvikle vores særlige identitet og for eksempel tiltrække nye højteknologiske eller kreative virksomheder og spændende uddannelser. Fornyelse af ældre industrikvarterer Vi vil gerne sikre, at kommunens virksomheder får nogle optimale rammebetingelser. Derfor vil vi sørge for, at vores planbestemmelser matcher den sammensætning af brancher og virksomheder, som vi ønsker at tiltrække og fastholde. Vi vil fortsætte indsatsen for at forny og forskønne de gamle industriområder i en tæt dialog med grundejere og virksomheder. Vi vil også udarbejde et plangrundlag, som sikrer stor fleksibilitet, hvad angår virksomhedernes størrelse og branchesammensætninger. Visse dele af de gamle industribygninger kan med fordel benyttes som værkstedsog kontorhoteller, hvori kreative og videntunge småvirksomheder, iværksættere og opstartsvirksomheder vil kunne få nogle økonomisk fordelagtige lejemål og samtidig bidrage til nye samarbejder med områdets øvrige virksomheder.

15 på vej Nye uddannelses- og innovationsmiljøer Modernisering af gamle industrikvarterer Flere servicetilbud rettet mod virksomheder Udvikling af erhvervsområdet ved Kildedal Station Foto: Birte Kramhøft. Fra fotokonkurrencen i forbindelse med Vision Satsning på uddannelsesmiljøer og viden For at sikre vores velfærd og give de unge mulighed for et godt liv, skal vi sikre den bedst mulige uddannelse til alle. For at fastholde de unge vil vi arbejde målrettet på at lette overgangen mellem folkeskole og et videre uddannelsesforløb. Vi vil også fortsat arbejde for at udvikle uddannelsestilbuddene. Gennem projektet Ballerup som Science kommune arbejder vi for eksempel på at udvikle samarbejdet mellem erhvervslivet og nogle af de lokale uddannelsessteder. Vi har i øvrigt også planer om at etablere en idrætsefterskole i Ballerup Idrætsby. Med en lang række merkantile, tekniske og pædagogiske uddannelsessteder i kommunen har vi et godt udgangspunkt for at etablere spændende tværgående uddannelsestilbud. Aktuelt er Aalborg Universitet ved at udvide sine aktiviteter i Ballerup med flere tekniske uddannelser. Det vil skabe basis for et enestående videnscenter for dansk byggeri. I den kommende kommuneplanlægning vil vi gennemgå de forskellige uddannelsesinstitutioners udvidelsesmuligheder og behov med henblik på at fjerne forhindringer for eventuelle sammenlægninger eller udvidelser. I erhvervsområderne vil vi arbejde for at etablere inspirerende campusområder, hvor studerende og virksomheder kan mødes, og der kan udvikles forsknings- og innovationsmiljøer for nye væksterhverv. Udvikling af nye erhvervsområder Når vi skal udvikle nye attraktive erhvervsområder, er placeringen i forhold til de trafikale forbindelser et afgørende element. Derfor vil vi snart indrage den vestlige del af erhvervsområdet omkring Kildedal Station i byzone og udarbejde en lokalplan for området. Som supplement til de allerede lokalplanlagte og salgbare erhvervsgrunde ved stationen ligger her tre områder på tilsammen 22 ha. Disse områder skal udvikles til at blive kernen i Frederikssund-fingerens næste store erhvervsknudepunkt. Området har alle chancer for at blive en interessant virksomhedsmagnet med en kommende Ring 5 tværs igennem, og med S-toget lige til døren. 15

16 Læs mere om Planstrategien, det offentlige møde, høringsfristen og kommuneplan-processen på: Udgivet af: Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an vej Ballerup Layout og grafik: Operate A/S Denne publikation er trykt på svanemærket papir. NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D

Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D 1 Kære Grundejere, Jeg håber I/du har nydt sommeren, som nu er på vej retur. I år har der været en del rod på vejene i vores grundejerforening pga. arbejdet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 28. april 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR ET

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. OVERORDNEDE RAMMER 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Kultur- og forlystelsesaktiviteter Ballerup Kommunalbestyrelse maj 2003 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette tillæg nr. 3 til Kommuneplan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere