Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte"

Transkript

1 Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august

2 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by med flere boliger, mere erhverv og flere butikker. Der er gennemført en arkitektkonkurrence, som har givet idéer til udviklingen, og nu skal det planmæssige grundlag skabes. > Inden ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes lokalplaner, og kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen skal ændres. Der er allerede interesser for at sætte projekter i gang flere steder i bymidten. Derfor fastlægges her de rammer og konkrete handlinger, der skal til for at komme i gang med udviklingen. KIT Det er væsentligt at pointere, at de enkelte områder skal planlægges med øje for helheden. Det bliver en vigtig del af planlægningen at se på mellemrum og overlapninger mellem områder, hvorved der opstår en sæbeboblestruktur, hvor flere områder sammenbindes og restarealer undgås. > Del 1 fastlægger de overordnede kvaliteter og generelle rammer, der skal ligge til grund for den konkrete planlægning. Del 2 fastlægger mere detaljerede rammer for udvikling af en række områder, hvor der er aktuelle ønsker til omdannelse eller udvikling. Rammer for de øvrige områder vil blive fastlagt i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision. Ballerup Byvej (Fre fra selvstændige bobler ADSKILTE ENHEDER derikssu ndsvej) Vi skal gå fra at planlæg- fra selvstændige bobler samles byen i et skum ge for enkeltområder SAMMENSAT SÆBEBOBLE STRUKTUR - til sin egen identitet ADSKILTE ENHEDER Ballerup Rådhus Damgårdsparken Præste vænge t Ballerup Centret 2 -an V ej Møllen Hold Baltopplænen Centr Banegårdspladsen Baltoppen umga den Kirketorvet til at tænke i sammenhænge.

3 De overordnede kvaliteter Det grønne skal være en integreret del af både friarealer og bebyggelser. En forudsætning for en grøn og frodig by er, at vækstvilkår indtænkes i planlægningen. Der skal plantes større træer, beplantes større områder, anlægges grønne belægninger, facader og tage. Rammer for byrum og funktioner skal fastlægges inden eller samtidig med, at rammerne for bebyggelsers udformning og udseende fastlægges. Bebyggelse skal placeres, så der opnås optimale læ- og lysforhold i uderum, og funktioner skal placeres, så de understøtter de omgivende byrum. Grøn by Ballerup Bymidtes egenart er, at by og land blander sig og giver gode boligkvaliteter. Den grønne profil skal udvikles og forstærkes. Der skal skabes en sammenhængende grøn struktur med forbindelse til de omliggende boligområder og de store landskabskiler. Naturen skal med ind i bymidten. Der skal plantes mere langs stier og veje, og byens rum og pladser skal fremtræde som grønne oaser i byen. Attraktiv by Byens gader og pladser skal indrettes, så de appellerer til ophold og aktivitet. Der skal være muligheder for alle, uformelle mødesteder, oplevelser og mulighed for leg og motion. Der skal opføres nye boliger, butikker og erhverv for at få flere mennesker til at bo, arbejde og besøge bymidten byen skal fortættes. Der skal bygges på ubebyggede grunde, overskydende vejarealer og parkeringspladser. Den konkrete fremtidige bebyggelsesprocent er ikke afgørende for at byen bliver attraktiv. Det er livet mellem husene, der skaber byen. Det vigtigste er, at byrummene får et indhold og en udformning, der gør dem attraktive. Der fastlægges derfor ikke en fremtidig bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten vil variere fra sted til sted, hvor der centralt bl.a. omkring stationen og Hold-an Vej kan bygges højest. Centralt i bymidten skal nye boliger opføres som karrèbebyggelser. Mod de omliggende boligområder kan bebyggelse også opføres i en campuslignende struktur med bebyggelse i et parklandskab. Det er to måder, at bygge by på, men ved at bruge det grønne som bærende element i byomdannelsen får vi en by, der hænger sammen. Der skal sikres attraktive friarealer i tilknytning til boliger. Friarealer kan være på terræn, på hævede flader, f.eks. oven på parkeringsdæk eller i form af altaner. Der skal sikres en bæredygtig håndtering af byens vand (det blå), med særlig fokus på spildevand og regnvand. Lokal afledning af regnvand (LAR) skal integreres i byens rum. Regnvandet skal ved nyttiggørelse og tilbageholdelse udnyttes som et element til oplevelse, leg og til at styrke frodigheden i det grønne. Ved nybyggeri og anlæg skal bæredygtige løsninger indtænkes, og der skal anvendes teknisk fornuftige løsninger ved håndtering af lys og vand. Allerede i planlægningsfasen skal der tænkes i klima og tekniske løsninger. De mange bagsider skal gøres attraktive, hvilket bl.a. betyder, at der skal findes løsninger på at fjerne eller kamuflere affalds- og varegårde, der er i dag er meget synligt flere steder i byen. Bæredygtighed Byomdannelsen skal foregå bæredygtigt. Den kollektive trafik skal fortsat være attraktiv, cykel- og gangtrafikken skal opprioriteres, og biltrafik skal minimeres. En fortættet by med mange funktioner og kort afstand til kollektiv transport betyder mindre biltrafik. Vi ønsker at forbedre klimaforholdene af hensyn til at nedbringe CO2 udslippet og for at opnå et bedre byklima. Dette skal ske ved at skabe en grøn by, hvor vi integrerer regnvandet (det blå element) i byens rum. Ballerup Station er allerede et attraktivt kollektivt trafikalt knudepunkt, men flere skal benytte den kollektive transport. Der er bl.a. et potentiale i at styrke den kollektive trafik ved at se på betjeningen af de store erhvervsområder og optimere forholdene for at kombinere cyklisme og offentlig transport. 3

4 Bedre tilgængelighed og sammenhænge Det skal være nemt at komme til Ballerup Bymidte for de bløde trafikanter. Der skal anlægges cykel- og gangstier, så det er nemt at færdes på kryds og på tværs af byen. Stierne skal indtænkes i pladser og byrum for at få flere mennesker til at bevæge sig rundt i byen. Det skal fortsat være muligt at køre med bil og parkere i bymidten, men kun biler med ærinde skal køre igennem bymidten. Eksisterende vejarealer og parkering på terræn skal begrænses. Barrierer skal nedbrydes ved f.eks. at arbejde med shared spaces, hvor der er bløde overgange mellem de enkelte trafikarter. Hold-an Vej og S-banen er de største barrierer for de bløde trafikanter. For at binde bymidten sammen med boligerne på østsiden af Hold-an Vej er det en forudsætning, at Hold-an Vej indsnævres til to kørespor. Et skitseprojekt for Hold-an Vej har vist, at det er muligt at indsnævre vejen til to kørespor, med cykelsti og fortov i begge sider, og overskydende trafikarealer anvendes til et grønt parkbælte mod øst, hvor det giver mening. Et Hold-an Vej-projekt er en større anlægsinvestering. Omlægningen skal derfor ske i etaper, hvor de centrale strækninger omkring Linde Allé skal omlægges først. Der skal arbejdes på at genåbne Linde Allé ud til Hold-an Vej, hvilket vil reducere omvejskørsel. Muligheden for at reducere barrierevirkningen af Hold-an Vej ved midlertidige foranstaltninger skal undersøges. I de enkelte områder skal der laves en samlet parkeringsløsning, hvor parkering som udgangspunkt skal ske på dæk, i kælder eller i p-huse. Parkeringsløsningen skal indtænke offentlige parkeringspladser, der i dag foregår på terræn. Hvor det er muligt at udnytte terrænforskelle, ønskes parkering ind under bebyggelsen. Det skal være nemmere for cyklister, kørestolsbrugere og folk med en barnevogn at passere S-banen. Fra Banegårdspladsen til Baltorpplænen skal der arbejdes for en bedre underføring, som hænger sammen med det øvrige stinet. I det hele taget skal der arbejdes for at forbedre adgange til tunneller eller alternativt se på deres udformninger. Det er en forudsætning for bymidteprojektet, at de overordnede linier for infrastrukturen lægges fast som det første i byudviklingen. Der skal derfor udarbejdes en infrastrukturplan, der definerer hovedveje, boligveje, stinet osv. Planen skal indeholde en overordnet plan for beplantning. Samtidig skal der ske et analyseog vurderingsarbejde af det fremtidige parkeringsbehov. Disse arbejder igangsættes i efteråret Tryg og sikker by Ballerup Bymidte skal være et trygt sted på alle tider af døgnet. Det handler f.eks. om udformning af pladser, veje og byrum, bebyggelsers facader, funktioner ud mod befærdede stræder, beplantning, overskuelighed, passager, tunneller og ikke mindst belysning. Tryghed skal indtænkes i alle planer fra begyndelsen. Kunst og Kultur Vi skal styrke kunsten og kulturen i Ballerup Bymidte. Kunsten skal integreres i byplanlægningen og bl.a. være en del af den fysiske udformning, f.eks. i form af byudstyr. Kulturelle aktiviteter er også med til at skabe liv. Derfor skal kulturelle aktiviteter også have en central rolle i den fysiske planlægning. 4

5 Der skal igangsættes midlertidige kunstprojekter for at afprøve forskellige tiltag, og få synlige resultater af, at vi er i gang med en byudvikling. I foråret 2011 er der indrettet Kontor for Kunst i Byen, og i efteråret bliver der opført et midlertidigt kunstværk, som vil arbejde med sammenhænge i byen. Ved salg af kommunale grunde skal 2 procent af indtægten gå til integreret kunst i de enkelte områder. Økonomi Udviklingen af Ballerup Bymidte er et projekt, der vil strække sig over de næste år eller mere. Der vil ikke komme én samlet plan for, hvordan projektet kan realiseres. Det vil ske i en løbende udvikling. En overvejende del af de arealer, der kan bringes i spil, er kommunale, og en større del af udviklingen vil ske gennem salg af disse. Omdannelsen vil kræve store investeringer i f.eks. infrastrukturanlæg, pladser, kultur mv. En større omdannelse vil kræve, at der indgås partnerskabsaftaler eller lign., da Kommunen ikke vil kunne løfte den økonomiske opgave alene. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at overskud ved salg af arealer i bymidten skal genanvendes til udviklingen af bymidten. I første omgang handler det om at omdanne de offentlige arealer til attraktive pladser og infrastrukturanlæg. Der skal laves en finansieringsplan for salg af de kommunale arealer og en prioritering af, hvilke grunde, der mest hensigtsmæssigt kan sælges med henblik på medfinansiering af anlæg, der enten skal flyttes eller etableres f.eks. busterminal og parkering. 5

6 Centrale steder i bymidten Præstevænget / Gl. Skolevej nye boliger Der skal opføres ny boligbebyggelse langs Præstevænget for at give bymidten en større tæthed. Samtidig skal der opføres ny boligbebyggelse på Gl. Skolevej, hvis Baldersbo får tilladelse fra Socialministeriet til at nedrive den skimmelsvamp-ramte boligbebyggelse. De to boligbebyggelser skal planlægges samtidigt og i en helhed for et område, der afgrænses af Præstevænget, Nygårdsvej og Bydammen. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der skal opføres en blanding af forskellige boligtyper og størrelser. Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager som tæt-lav bebyggelse: dobbelthuse, rækkehuse eller punkthuse, som en formidling af overgangen mellem villaområdet og de eksisterende etageboliger langs Præstevænget. Boligbebyggelse kan ske i etaper, f.eks. så ny bebyggelse langs Præstevænget kan anvendes til genhusning af Gl. Skolevejs beboere, eller i den takt det er muligt at bygge nyt langs Præstevænget. Ny bebyggelse skal indpasses i et sammenhængende landskabeligt byrum. De terrænmæssige forhold skal udnyttes til at inddrage vandelementer i området (håndtering af regnvand). Stiforbindelser gennem området skal prioriteres, og en fortsættelse af Lundegårdsstien gennem området skal indtænkes. Der skal etableres en grøn overgang fra området mod Sognegården og Linde-parken, for at understrege tilknytningen til det sammenhængende grønne strøg fra Lindehaven til Damgårdsparken. I forsommeren 2011 har Kommunalbestyrelsen givet tilladelse til, at Baldersbo kan ansøge Socialministeriet om nedrivning af bebyggelsen på Gl. Skolevej. I efteråret 2011 udarbejder Baldersbo i samarbejde med Kommunen en helhedsplan for området. På baggrund heraf udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg i Visualisering af Præstevænget, COBE Nygårdsvej Nygårdsvej Gl. Skolevej Præstevænget Bydammen 6

7 Bebyggelse langs Hold-an Vej De ubebyggede arealer langs Hold-an Vej skal omdannes til at være en attraktiv del af bymidten. En udbygning af arealerne skal ske på baggrund af en helhedsplan for arealerne på strækningen fra Ballerup Centret til Sct. Jacobsvej. Planen skal redegøre for funktionalitet, infrastruktur, parkering, bebyggelsesvoluminer, og et forløb af attraktive byrum og friarealer. Målet med udviklingen af området er, at få trukket byen ud til Hold-an Vej, at skabe en sammenhæng mellem byen og området, og at lave en facade ud til Hold-an Vej, der dels signalerer by, og dels giver en overgang til villaområdet mod øst. Placeringen ud til Hold-an Vej gør, at der skal laves en fortætning med stor grad af bymæssighed, som lukker karréen mod Stationsgården. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål: Bymidte. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til boliger, detailhandel, liberale erhverv, serviceerhverv, samt offentlige formål. Funktioner i området skal supplere den eksisterende by. Detailhandel skal have en anden karakter end detailhandlen i Centrumgaden. Her tænkes f.eks. på større udvalgsvareenheder. Den enkelte udvalgsvarebutik må ikke overstige m2. Bygningsvoluminet skal bestå af varierende bygningskroppe og facader, som bygger videre på den forskelighed af bebyggelser, der kendetegner bymidten i dag. Bebyggelse kan opføres i op til 6 etager for enkeltstående bygninger. En rygrad igennem området skal være en grøn vejforbindelse, der strækker sig fra Sct. Jacobsvej i nord ad Rolighedsvej til banen i syd. Denne forbindelse skal prioriteres som en cykelrute, og langs vejen skal der skabes mindre, grønne byrum. Der skal arbejdes med sammenhængen til Centrumgaden og byen i øvrigt for cyklende og gående. Hvor der anlægges parkeringsdæk mod vej, skal der arbejdes med facader og funktioner, så gaderummene ikke henstår døde og utrygge. Mulighederne for at udvide Stationsgårdsbebyggelsen langs Centrumgaden mod Hold-an Vej i stueetagen skal indgå i overvejelserne for bebyggelse i området. Freja Ejendomme A/S har i samarbejde med Kommunen igangsat en helhedsplanlægning for området i foråret På baggrund heraf har Freja Ejendomme A/S anmodet Kommunen om at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg for deres ejendom. Lokalplan og kommuneplantillæg forventes vedtaget medio Illustration af Dommergårdsgrunden, COBE Sct. Jacobsvej Linde Allé Hold-an Vej Banen Linde Allé Centrumgaden Linde Allé Dommergårdsgrunden Hold-an Vej Centrumgaden 7

8 Omdannelse af Banegårdspladsen til et levende byrum med busterminal og nye bebyggelser Banegårdspladsen er det mest befærdede sted i Ballerup Bymidte. Pladsen, består af S-togstation og busterminal. Terminalens indretning og afstand til S-toget gør, at det er en yderst effektiv busterminal. Men den er ikke attraktiv set i forhold til at skabe egentligt byliv og få folk til at blive i byen. De mange ubebyggede arealer på og omkring Banegårdspladsen giver mulighed for fortætningsbyggerier. Banegårdspladsen skal ændres fra at være en busterminal og parkeringsplads, til at være byens centrale plads, hvorfra man får lyst til at gå videre i byen. Analyser af en flytning af busterminalen viser, at en ændret udformning af busterminalen vil kunne reducere arealerne til busdriften væsentligt. Omdannelse af Banegårdspladsen har højeste prioritet, da det er stedet, hvor alt samles. Der skal derfor laves et skitseforslag til, hvordan Banegårdspladsen og parkeringspladser bag Centrumgaden kan udformes med en reduceret busterminal, nye byrum og bebyggelser i sammenhæng med de omgrænsende bygninger og funktioner. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål: Bymidte. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til boliger, detailhandel, liberale erhverv, serviceerhverv, kultur samt offentlige formål. Der skal fokuseres på byrum og funktioner, hvorfor der skal være en stor grad af blandede funktioner. I Linde Allés forlængelse og mod Bydammen skal der opføres en karréstruktur, der afslutter karréen ved Centrumgaden ud mod Bydammen, som giver facade til gaden til forskel fra de bagsider, der i dag vender ud mod parkering og vej. Det giver et klart defineret byrum foran Banegårdspladsen, hvor der skal arbejdes både med busterminal, byrum og bebyggelser. Bygningsvoluminet skal bestå af varierende bygningskroppe og facader, som bygger videre på den forskelighed af bebyggelser, der kendetegner bymidten i dag. Bebyggelse kan opføres i op til 6 etager for enkeltstående bygninger. Der skal skabes et bæredygtigt kollektivt trafikknudepunkt, hvor tilgængeligheden har høj prioritet, både for den kollektive trafik og de bløde trafikanter. I udformningen af pladsen skal cykel- og gangforbindelser indtænkes med henblik på at finde en løsning på at opnå en bedre passage under banen. Der sættes et skitseforslag i gang for Banegårdspladsen i efteråret På baggrund heraf skal investeringsmulighederne i bymidten vurderes. Herefter kan der udarbejdes plangrundlag og igangsættes salg af arealer. For at få aktiveret Banegårdspladsen, skal der sættes midlertidige aktiviteter i gang. F.eks. kan der arbejdes med en markedshalmodel eller etablering af en grøn banegårdsplads. Visualisering af Banegårdspladsen, Entasis Banegårdspladsen 8

9 Kirketorvet Ballerup Centret og Centrumgaden forbedrede vilkår for detailhandel Der skal ske en opgradering af detailhandlen i bymidten, for at opnå en ny og forstærket detailhandelsprofil. Der skal arbejdes for, at detailhandlen i Ballerup ser sig selv som en del af én samlet detailhandel, så aktørerne i fællesskab arbejder for at tiltrække flere kunder. Ballerup Centret skal åbnes mod Centrumgaden og Banetoften. Der skal arbejdes for, at de nuværende niveauforskelle mellem Centrumgaden og Banegårdspladsen/Banetoften ikke er en barriere, men i stedet udnyttes til at give byrummene karakter. Der skal arbejdes med at åbne Centrets facader, så Centret ikke fremstår med så mange bagsider. En mulighed for at åbne de lukkede facader, kan være at lave parasitbyggeri på centrets facader ud mod Baltorpvej. En udbygning af Centret bør ske over mod Baltorpplænen. En mulighed er at omdanne det eksisterende parkeringshus til butikker. Ved en udbygning af centret skal der arbejes for at forskønne oplevelsen til centret, f.eks. skal adgangsforhold vurderes i forhold til bl.a. æstetik og tryghed. Der skal ske en opstramning af Centrumgaden fra Linde Allé til Ballerup Centret. Vilkårene for detailhandlen her skal være bedre. Det kan ske ved at se på muligheden for at gøre butikkerne større ved at slå butikker sammen eller udvide mod øst. Det kan også ske ved at aktivere den vestlige side af gaden ved f.eks. at placere nye bygninger fra jernbanebroen og op til Centret med detailhandel i stueetagen. Pladsen ved Kirketorvet er i dag velfungerende til ad hoc arrangementer. Dette skal understøttes i fremtiden. Der skal løbende holdes en tæt kontakt med detailhandlen. I eventuelle ønsker fra detailhandlen skal det overvejes, hvordan sammenhængen og forbedringen af de forskellige detailhandelsenheder kan ske. Der skal igangsættes midlertidige tiltag, f.eks. bliver der i efteråret 2011 lavet et kunstprojekt, der vil synliggøre forbindelserne i bymidten. 2 forskellige visualiseringer på byggeri og sammenhæng mellem Centrumgaden og Ballerup Centret. Øverst, COBE Nederst, Entasis Centrumgaden Ballerupcentret 9

10 Udvikling af Baltorpområdet og Baltorpplænen Baltorpområdet skal integreres i bymidten. Baltorpplænen skal være en attraktiv del af byen, i stedet for et sted, man bare passerer forbi. Indholdsmæssigt kan området omdannes til et campusområde for f.eks. ungdomsuddannelser. Mulighederne for at placere flere ungdomsuddannelser skal undersøges. Der skal opføres boliger, ikke mindst for unge og studerende. Baltorpplænen skal udvikles til et grønt område med plads til uorganiseret idræt, leg og ophold. Det skal være byens uformelle samlingssted. Et område, der er borgernes sted, som skal præges af borgernes ønsker, og som kan ændre karakter efter behov. Disponeringen af Baltorpområdet skal ske på grundlag af en samlet plan, hvor der er taget stilling til infrastruktur, parkering, bebyggelsesvolumener, byrum og friarealer. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til undervisnings-, fritids- og kulturformål, institutioner, boliger, administration, liberale erhverv og lignende. Ny bebyggelse skal placeres i kanterne af området, dog uden at lukke rummet, som en egentlig karré, men så det store grønne volumen i midten giver området karakter af at være et Campusområde. Sammen med det grønne skal vandelementer (det blå ) tænkes ind i området. Bygningsvoluminer skal bestå af varierende bygningskroppe og facader, som bygger videre på den forskellighed af bebyggelser, der kendetegner bymidten i dag. Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager for enkeltstående bygninger. Stiforbindelser gennem området skal prioriteres, så de får et naturligt flow til tunnelen under banen. Der skal etableres en grøn overgang fra Stationen til området ved at anlægge massiv beplantning ved indgangen til Baltorpplænen. For at igangsætte udviklingen i området, fornyes området langs stien den røde løber fra Ballerup Station til Baltoppen i efteråret Området indrettes med flader til leg og områder til ophold og det uformelle møde. Pederstrupstien Baltorpplænen Banetoften Baltorpvej 10

11 Nyt boligområde ved Gl. Rådhusvej Området ved Møllen og pavillonerne ved Parkskolen skal omdannes til boligområde. Kommunen ønsker at sælge arealerne ved Parkskolen og Møllen til boliger. Det gamle rådhus, Gl. Rådhusvej 19, forventes overtaget af Freja Ejendomme A/S, som skal sælge ejendommen. En planlægning for området skal medtage denne ejendom, så der ses på hele området i en sammenhæng. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der skal opføres en blanding af forskellige boligtyper og størrelser. Boliger skal opføres i op til 4 etager som en kombination at tæt/lav bebyggelse på Møllens område og etagebebyggelse mod Parkskolen. Ny boligbebyggelse skal tænkes i sammenhæng med Damgårdsparken, der kan give stor værdi for både unge og ældre beboere. Damgårdsparkens grønne kvaliteter udvides til Gl. Rådhusvej og Hold-an Vej, så boliger, Sundhedshus og Ballerup Rådhus kommer til at ligge i parken. En ny stiforbindelse gennem Damgårdsparken ud til Ballerup Byvej (Frederikssundsvejen) skal gøre det nemt at komme til Lautrupgård til fods eller på cykel. En planlægning for området forventes tidligst igangsat Parkvej Gl. Rådhusvej Ved Parken Møllevej 11

12 september 2011 Center for By, Kultur og Erhverv Ballerup Kommune Hold-an Vej Ballerup 12

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 003 for Måløv bymidte

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 003 for Måløv bymidte BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 003 for Måløv bymidte FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Foranlediget af ønsker om en butiksbebyggelse på ledige arealer i Måløv bymidte, samt sanering og ombygning af eksisterende

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause DAGSORDEN Velkomst Præsentation (ca. min) Dialog om udviklingsplan for Hjallerup. Februar Delområde A centerområdet (min) Pause Delområde B Søndergade mv. ( min) Delområde C Østergade ( min) Opsamling

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus

Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus Udvidelse af Horsens Sygehus TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2000 2 Lokalplan 168 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 3 Eksisterende forhold Side 5 Bygningerne Side 6 Beplantning

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

IDÉKATALOG - Hvad skal der ske i Ballerup Bymidte? vi satser på mennesker

IDÉKATALOG - Hvad skal der ske i Ballerup Bymidte? vi satser på mennesker IDÉKATALOG - Hvad skal der ske i Ballerup Bymidte? vi satser på mennesker November 2009 INDLEDNING Som indledning til idékonkurrencen om udviklingen af Ballerup Bymidte er der gennemført en undersøgelse

Læs mere

3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011. Charlotte Skibsted landskabsarkitekt mdl.maa

3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011. Charlotte Skibsted landskabsarkitekt mdl.maa 3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011 DIAGRAMMER SKITSEFORSLAG SK02 1 1. Ny samlende belægning langs niveaukant og vandrende 3 2 Gårdens 3 niveauer 2. Skure fortrinsvist til cykler indpasses.

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere