VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A.

2

3 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe fjernvarmeforsyning til medlemmernes ejendom. 3 Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer, der er ejer af en ejendom ved anlæggets ledninger. Selskabets bestyrelse afgør, hvem der skal optages som medlem af selskabet. Når et medlem ikke længere er ejer af en ejendom indenfor nævnte område, udtræder den pågældende af selskabet. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen træffe aftale om levering af varme til ejendomme, hvis ejere ikke er medlem af selskabet. Medlemmerne er pligtige til at aftage deres samlede varmeforbrug fra værket, dog kan der - med bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde meddeles tilladelse til, at medlemmerne i begrænset omfang udnytter alternative energimuligheder. 4 De enkelte medlemmers kapitalindskud beregnes i forhold til de pågældende medlemmers ejendommes opvarmede bruttorumindhold, efter selskabets opmåling. For så vidt ejeren af en ejendom i forsyningsområdet ønsker optagelse i selskabet efter dettes etablering, beregnes tilslutningsafgiften efter samme princip som for de ved selskabets stiftelse tegnede medlemmer, alt i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte regulativer og bruger-

4 vejledninger, hvilke tillige med nærværende vedtægter er bindende for alle medlemmer. Medlemmerne hæfter ikke personlig for selskabets forpligtelser, men hæfter fuldt ud for hver deres del af de faktiske udgifter ved fjernvarmeanlæggets drift og for hver deres del af anlægsgælden. I tilfælde af et medlems lovlige udtræden, opgøres medlemmets hæftelse for anlægsgælden efter likvi d a tionsprincippet og det bemærkes herved, at selskabets regnskaber ikke er udtryk for egenkapitalens størrelse i tilfælde af udtræden, idet regnskaberne opgøres efter going concern princippet. 5 Der tinglyses på medlemmernes ejendomme, deklaration gående ud på, at de til enhver tid værende ejere af ejendommene er forpligtet til at være medlem af selskabet med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser. 6 Selskabets årlige udgifter, herunder udgifterne til forretning, afdrag på lån, henlæggelser, værkets drift, brændsel, elektricitet, vedligeholdelse, afskrivninger og administration m.v. opgøres hvert år ved regnskabsårets udløb. Opkrævning hos andelshaverne for udgifternes fordeling kan ske i form af faste udgifter, forbrugsafgifter og effektafgifter m.v. alt efter bestyrelsens bestemmelser. Af den faste afgift udredes ydelserne til de af Varmeværket optagne prioriteter og lån med 100% og der kan her ud over i den faste afgift inkluderes max. 80% af andre driftsudgifter med fradrag af brændseludgifter, mens alle andre udgifter skal afholdes over forbrugsafgifter, effektafgifter m.v. 7 Selskabets generalforsamling er selskabets øverste myndighed. Uden beslutning af en generalforsamling kan iværksættelse af væsentlige udvidelser

5 af anlægget, nedlæggelse af en væsentlig del af anlægget eller opløsning af selskabet ikke finde sted. 8 Hvert år inden udgangen af august måned afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter: 1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år til godkendelse. 2. Aflæggelse af regnskab for det senest forløbne år med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget til godkendelse. 3. Indkomne forslag. 4. Valg af bestyrelse og suppleanter. 5. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af medlemmer, der tilsammen andrager 1/5 af selskabets medlemmer, og når en tidligere general forsamling har besluttet det. 9 Generalforsamling, ordinær og ekstraordinær, afholdes i hjembyen og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i et blad med lokal udbredelse eller pr. brev. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der agtes stillet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før. 10 Generalforsamlingen vælger selv dirigent. Beslutning træffes af mødende stemmeberettigede ved simpelt stemmeflertal.

6 Medlemmerne har en stemme for hver ejendom, der er tilsluttet værket. Det er dog en forudsætning for udøvelse af stemmeretten, at der pr. 31. maj ikke henstår uberigtigede restancer. Har ejendommen flere ejere, kan kun én repræsentere ejendommen og stemme på generalforsamlingen. Boligforeninger og lignende har en stemme pr. afdeling med eget tinglyst skøde og med minimum 6 huse eller lejligheder. Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt til administrator eller anden til ejendommen knyttet person. I tilfælde af sygdom eller bortrejse kan stemmeretten udøves ved fuldmagt til medlemmets ægtefælle eller myndigt barn. Bortset herfra kræves personligt fremmøde. Ingen fuldmagt er gyldig uden ejerens personlige underskrift, og enhver fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse forelægges dirigenten for at opnå gyldighed. Ingen person kan stemme med mere end en fuldmagt. Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller opløsning af selskabet kræves dog, at 2/3 af medlemmerne møder selv eller ved fuldmægtige, og at 2/3 af de mødende stemmer afgives for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er mødt, men 2/3 af deres stemmer afgives for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage og på denne kan forslaget vedtages med stemmeflerhed, som nævnt, uanset hvilken del af medlemmerne der er mødt. Så længe Norddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån, kan ændring af selskabets vedtægter kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som påbydes af offentlige myndigheder. Om forhandlingerne optages i en af formanden for bestyrelsen autoriseret protokol en kort bemærkning eller beretning, der underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

7 11 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Af disse vælges de 5 af generalforsamlingen, medens det 6. medlem skal være et medlem af hjemkommunens kommunalbestyrelse og dette medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, hvorefter vedkommende indtræder i varmeværkets bestyrelse med samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det kommunal medlem udpeges for en 2 årig periode, svarende til den i varmeværket gældende valgperiode. De 5 medlemmer af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlemmer af selskabet. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige medlemmer ved lodtrækning 2. gang og ellers i den rækkefølge, medlemmet er valgt. Genvalg kan finde sted. Det 6. (kommunale) medlem deltager i den afgangsordning, således, at det eneste punkt, hvorved han adskiller sig fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer er, at han i stedet for at udpeges af generalforsamlingen udpeges af kommunens kommunalbestyrelse blandt dettes medlemmer. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende generalforsamlinger ned under 6, indtræder de valgte suppleanter uden videre i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes overordnede generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 12 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Hvert år vedtager bestyrelsen inden 31/5 budgettet for det følgende regnskabsår for selskabet. I forbindelse med budgetterne fastsætter bestyrelsen de enkelte medlemmers a conto varmebidrag.

8 Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Hvorvidt fornøden hjælp for forretningsføreren kan antages af ham eller skal ansættes af bestyrelsen, bestemmes ved forretningsordenen. Dog foretages ansættelse af varmemester af bestyrelsen. Forretningsføreren kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder endvidere et regulativ og brugervejledning til gennemførelse af den rent praktiske varmeforsyning. 13 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Hvis forretningsføreren er ansat, deltager han i mødet, for så vidt ikke forholdet mellem selskabet og ham forhandles, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmerved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Et bestyrelsesmedlem må dog ikke deltage i forhandling eller afstemning om en sag, i hvilken han, hans ægtefælle, nogle af hans forældre eller søskende, et af hans børn eller nogen af disses eller børnenes ægtefæller har økonomisk interesse. I en af formanden for bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 14 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, salg og pantsætning af selskabets faste ejendom eller ved optagelse af lån til selskabet tegnes dette af den samlede bestyrelse. Ved lysning eller aflysning eller meddelelse om rykningspåtegninger på servitutbestemmelservedrørende medlemmernes ejendomme tegnes selskabet som anført i stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til - i det omfang den måtte finde

9 det nødvendigt - at optage lån og kreditter under forudsætninger af, at der finder tilsvarende investeringer sted i de værket tilhørende bygninger, anlæg eller ledningsnet m.v. 15 Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for sit hverv. Der føres en af formanden for bestyrelsen autoriseret revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af regnskabet, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i protokol er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af indførelsen. ÅRSREGNSKAB 16 Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj. Så længe Norddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen. Uden kommunalbestyrelsens samtykke kan hverken bestyrelse eller generalforsamling træffe bestemmelse om overførelse af underskud fra et regnskabsår til et andet.

10 SELSKABETS OPLØSNING 17 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidato rer til at forestå opløsningen. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshavere kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. Eventuelt overskud herefter anvendes til almenyttige formål efter generalforsamlingens beslutning. Foranstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. december 1961 og senest ændret på generalforsamlingen den 24. oktober 2000, samt ekstra ordinær generalforsamling d. 7/ I bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A. Kaj Dahl Andersen (formand) - Per Sørensen (næstformand) Lars Sørensen (kommunens repræsentant) Henning Nielsen - Jacob Mikkelsen - Marius Mollerup Ovennævnte vedtægter er - jfr godkendt af Norddjurs kommune, den 6/12-00

11

12 Auning Varmeværk A.m.b.A. Energivej Auning Tel Tel

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere