Tilbagebetaling med frigørende virkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagebetaling med frigørende virkning"

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer Jensen Gitte Hansen UDPEGET AF BRANCHEFORENINGEN DANSKE BEDEMÆND OG BEGRAVELSE DANMARK Mogens Balling Michael Ørskov Sagen blev behandlet på nævnsmøde den 10. oktober 2012 SAGSFREMSTILLING: Aftalen vedrører: Bisættelse. Betalingsdato: 5. og 6. december Tilbagebetalingsdato: 9. december 2011 og 15. maj Pris: kr. Reklameret til bedemanden: 15. maj Reklamationens indhold og forløb: Forbrugerens far afgik ved døden den 31. oktober 2011, hvorefter der blev indgået aftale med Rødovre Begravelsesforretning (herefter bedemanden) om, at denne skulle forestå bisættelsen. Forbrugeren og dennes søster var efterfølgende til møde med bedemanden, hvor der dels blev drøftet diverse detaljer for bisættelsen og dels indgået aftale om prisen for bedemandens ydelser. Efter bisættelsen fremsendte bedemanden en faktura på kr. for sine ydelser. Forbrugeren betalte via Danske Bank Bobehandling (herefter banken) kr. til bedemanden den 5.

2 december Banken indbetalte fejlagtigt beløbet igen på bedemandens konto den 6. december Beløbene blev overført til bedemanden fra boets konto i banken. Den 9. december 2011 blev bedemanden bekendt med denne indbetalingsfejl, og rettede henvendelse til forbrugerens søster med henblik på at tilbageføre beløbet. Forbrugerens søster oplyste bedemanden om, til hvilken konto det for meget betalte beløb skulle overføres, og overførelsen fandt sted samme dag. Den 14. maj 2012 opdagede forbrugeren, at der manglede penge på boets konto. Efter samtale med banken blev forbrugeren bekendt med, at bedemanden fejlagtigt var blevet betalt to gange tilbage i december Banken rettede herefter henvendelse til bedemanden den 15. maj 2012 for at orientere om og berigtige fejlen. Samme dag kontaktede forbrugeren ligeledes bedemanden både telefonisk og skriftligt. Bedemanden var imidlertid på ferie i udlandet, men valgte at indbetale kr. til boets konto. Efterfølgende konstaterede bedemanden, at det for meget betalte beløb allerede var tilbagebetalt den 9. december 2011, og at bedemanden nu ikke havde modtaget betaling for sin ydelse i forbindelse med bisættelsen. Bedemanden har både rettet henvendelse til forbrugeren og dennes søster med henblik på at få indbetalt kr. Forbrugeren reklamerede skriftligt over for bedemanden den 15. maj Klageformular modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 8. juni Klagegebyr modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 27. juni Bedemandens advokat har efterfølgende indgivet en stævning mod forbrugeren. Retten i Svendborg har hævet sagen, da sagen allerede verserede ved Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Den 17. september 2012 indsatte forbrugeren kr. på bedemandens konto uden en medfølgende begrundelse herfor. Efterfølgende oplyste forbrugeren telefonisk til sekretariatet, at denne indbetaling ikke betød, at sagen skulle betragtes som frafaldet. Den 20. september 2012 gjorde forbrugeren imidlertid bedemanden og dennes advokat opmærksom på, at indbetalingen var sket under protest med forbehold for Ankenævnets afgørelse af sagen. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Forbrugerens krav: Forbrugeren kræver tilbagebetaling af beløbet på kr. Endvidere kræver forbrugeren manglende renteindtægter af kr. for perioden mellem den 6. december 2011, hvor beløbet blev betalt på ny, og den 15. maj 2012, hvor bedemanden tilbageførte beløbet til boets konto.

3 Forbrugerens oplysninger og begrundelser: Indledningsvis gør forbrugeren gældende, at nævnet har kompetence til at behandle sagen, jf. 2 og 3 i ankenævnets vedtægter. Hertil bemærker forbrugeren i øvrigt, at bedemandens advokat tillige har indgivet stævning mod forbrugeren angående samme retstvist, som denne klage vedrører, hvorfor forbrugeren må betragtes som part i sagen. Retten i Svendborg har endvidere henvist sagen til behandling for Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Forbrugeren har begrundet det fremsatte krav med, at bedemanden har handlet uagtsomt ved ikke at tilbageføre det for meget betalte beløb til den konto, hvor beløbet blev indbetalt fra. Forbrugeren har fastholdt, at hun på vegne af boet har indbetalt kr. den 5. december 2011 via en aftale med banken. Bedemanden har udbetalt kr. direkte til forbrugerens søster, som hverken havde fuldmagt eller bemyndigelse til at modtage et beløb, som retsmæssigt tilhørte boet. Forbrugeren gør derfor gældende, at hun ikke kan drages til ansvar for bedemandens fejltagelse ved både at tilbagebetale beløbet til forbrugerens søster og til boets konto. Endvidere gør forbrugeren gældende, at hendes søster ikke var retmæssig modtager af det tilbagetalte beløb, hvorfor bedemandens betaling ikke er sket med frigørende virkning. På fakturaen var forbrugerens søster påført som betaler, men det var forbrugeren, der anviste fakturaen til betaling i banken fra boets konto. Bedemanden var bevidst om dette, da forbrugeren via en mail til bedemanden anmodede om at få tilsendt fakturaen. Forbrugeren har ligeledes deltaget i planlægningen af bisættelsen og dermed både deltaget i møder med bedemanden og korresponderet via mail med bedemanden. Inddrivelse af det for meget tilbageførte beløb må bedemanden derfor rette mod forbrugerens søster, der uretmæssigt og i ond tro har fået indbetalt beløbet på sin private konto uden om boet. Bedemandens advokat har ikke kunne redegøre for kontoindehaveren for den konto, som bedemanden overførte beløbet til den 9. december Kontooplysningerne var hverken tilknyttet forbrugeren eller boet. Bedemanden burde forinden tilbageføringen have undersøgt, hvilken konto beløbet var indbetalt fra. Endvidere var det uforsvarligt at udbetale beløbet direkte til en arving, da bedemanden dels var bekendt med, at der var flere arvinger og dels at betalingen var sket fra boets konto. Forbrugeren har fastholdt, at tilbagebetaling med frigørende virkning udelukkende kunne ske til boets konto den konto, hvor beløbet den 5. og 6. december 2011 blev betalt fra. Afslutningsvis gør forbrugeren gældende, at hun ikke skal betale kr. til bedemanden for bisættelsen af sin far, da beløbet allerede er betalt fra boets konto. Bedemandens standpunkt til forbrugerens krav: Principal afvisning af sagen. Bedemanden afviser forbrugerens krav om at tilbageføre beløbet på kr., som forbrugeren har indbetalt den 17. september Bedemandens oplysninger og begrundelser: Til støtte for den principale påstand om afvisning af sagen gør bedemanden gældende, at der ikke består et retsforhold mellem forbrugeren og bedemanden, jf. 2, stk. 2 i ankenævnets vedtægter. Klagen er blevet indbragt personligt af forbrugeren og ikke af boet eller forbrugerens søster.

4 Endvidere bemærker bedemanden, at sagen er uegnet til nævnsbehandling, idet parts- og vidneforklaring er påkrævet for at klarlægge det faktiske hændelsesforløb. Bedemanden gør endvidere gældende, at klagen ikke kan behandles ved Ankenævnet for Bedemandsbranchen, da der efter forbrugerens indbetaling reelt ikke består et økonomisk krav mellem parterne. Bedemanden har begrundet sin afvisning af forbrugerens krav med, at tilbagebetalingen til forbrugerens søster er sket med frigørende virkning, og at bedemanden derfor er berettiget til at kræve betaling af sit honorar for bisættelsen af forbrugerens afdøde far. Fakturaen var tilsendt forbrugerens søster, da det var hende, der var anført som aftalepart i bedemandens ordreseddel. Efter anmodning fra forbrugeren blev fakturaen tillige tilsendt hende den 2. december Da bedemanden blev bekendt med den dobbelte indbetaling, blev aftaleparten, forbrugerens søster, kontaktet herom, og det for meget indbetalte beløb blev tilbageført til det oplyste kontonummer. Det var ikke muligt at se, hvilken konto indbetalingen fejlagtigt var blevet betalt fra. Bedemanden har således ikke haft rådighed over det for meget betalte beløb siden tilbagebetalingen den 9. december I en situation som denne ville den relevante handling fra den erhvervsdrivendes side være at kontakte aftaleparten for at træffe aftale om tilbagebetalingen. Dette gjorde bedemanden umiddelbart efter, at fejlindbetalingen blev bekendt. Bedemanden har fastholdt sit krav på betaling af sit honorar for den leverede tjenesteydelse. Såfremt nævnet måtte finde, at bedemanden har betalt med frigørende virkning til forbrugerens søster, gøres det gældende, at betalingen på kr. skal ske fra boets konto, da den fejlagtige tilbagebetaling er sket fra boets konto gennem forbrugerens administration. Afslutningsvis har bedemanden i øvrigt bemærket, at den egentlige tvist må anses at ligge arvingerne imellem, og at den opståede fejl blot kan indgå i den endelige arvefordeling. NÆVNETS BEMÆRKNINGER: Nævnet bemærker indledningsvis, at foranstående er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen, er indgået ved nævnets vurdering af sagen. Denne sag drejer sig om, hvorvidt bedemanden har tilbagebetalt et fejlagtigt modtaget beløb med frigørende virkning ved i første omgang, at tilbagebetale det til forbrugerens søster, og ikke til boets konto, hvor den kontoførende bank har forestået indbetalingerne på vegne af boet. Ankenævnets kompetence Efter 2, stk. 1 i ankenævnets vedtægter behandler ankenævnet klager fra forbrugere mod bedemænd, der yder bistand i forbindelse med begravelser og bisættelser. Endvidere følger det af 2, stk. 2, at en sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.

5 Nævnet konstaterer, at forbrugeren som dispositionsberettiget for dødsboet har rejst et økonomisk krav mod bedemanden om tilbagebetaling af vederlaget til boets bankkonto. Både forbrugeren og dennes søster var sammen hos bedemanden, hvor de planlagde og indgik aftalerne vedrørende bisættelsen. Der foreligger således en civilretlig tvist mellem parterne, hvorfor ankenævnet kan behandle sagen. Fejlagtig dobbeltbetaling Nævnet lægger til grund, at den bank, som har varetaget boets konto, fejlagtigt overførte bedemandens vederlag på kr. to gange. Nævnet lægger endvidere til grund, at bedemanden af egen drift opdagede denne dobbelte indbetaling og overførte kr. den 9. december 2011 til en konto tilhørende forbrugerens søster. I den forbindelse finder nævnet anledning til at bemærke, at det havde været hensigtsmæssigt, såfremt bedemanden i en sådan klar fejlsituation havde tilbageført den fejlagtige dobbeltindbetaling til den bankkonto, hvorfra betalingen var modtaget. Herved ville bedemanden have sikret sig, at der var sket tilbagebetaling med frigørende virkning efter princippet i gældsbrevslovens 29. Efter denne bestemmelse kan skyldneren med frigørende virkning betale til overdrageren, medmindre han vidste, at denne ikke længere havde ret til at modtage betalingen, eller han ikke har udvist den agtpågivenhed, som forholdene krævede. I den foreliggende sag har forbrugerens søster imidlertid stået som anmelder af dødsfaldet, ligesom hun har deltaget i mødet med bedemanden og er blevet anført som kontaktperson i forbindelse med aftaleindgåelsen. Forbrugerens søster har således fremstået som legitimeret over for bedemanden til at kunne disponere og således også modtage betalingen af det for meget indbetalte beløb. På denne baggrund finder nævnet, at bedemandens tilbagebetaling den 9. december 2011 af det for meget modtagne beløb på kr. er sket med frigørende virkning. Nævnet kan herefter ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for bedemanden. Nævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Ankenævnet for Bedemandsbranchen kan ikke give forbrugeren, NN, medhold i det fremsatte krav over for bedemanden, XX. Bedemanden skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. 26 i ankenævnets vedtægter.

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere