ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING"

Transkript

1 Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej Næstved CVR Klageemne Tvist om forbrugsafregning, internet og mangler ved feriehuset. Nævnets sammensætning P.G. Jensen, formand, Dommer Mads Mølgaard Braüner, forbrugerrådet Jakob Steenstrup, forbrugerrådet Ingrid Vallin Jensen, feriehusudlejer Carlos Villaro Lassen, direktør, Feriehusudlejernes Brancheforening

2 Side2 Sagsfremstilling: Aftalen vedrører: Leje af feriehus beliggende Gerringvej 10, 4970 Rødby Aftaledato: 11. januar 2012 Lejeperiode: 20. januar 2012 til d. 23. januar 2012 Klage indgivet til nævnet: 23. marts 2012 Reklameret til indklagede: 2. februar 2012 Pris: 3.570,00 kr. Kort sagsfremstilling Efter lejemålets ophør har klageren modtaget en forbrugsafregning og en opkrævning for manglende inventar på 6.405,30 kr. fratrukket allerede betalt depositum på 4.500,00 kr. eller i alt 1.905,30 kr. Klageren har efterfølgende kontaktet indklagede for at få afklaret opgørelsen og bestrider i den forbindelse følgende forhold: Klageren havde inden lejeperiodens påbegyndelse spurgt indklagede om størrelsen af forbrugsudgifterne ved leje af Bundviggaard. Klageren har oplyst, at man her blev orienteret om, at forbruget ville ligge omkring 700,00 kr. i døgnet. Klageren er efterfølgende blevet opkrævet 4.491,30 kr. i forbrug, hvilket klageren stiller sig uforstående overfor. Klageren har i den forbindelse henvist til, at kun en begrænset del af feriehuset blev opvarmet, at der blev brugt selvindkøbt brænde til brændeovnen og at feriehusets jacuzzi og sauna ikke blev anvendt. Klageren har tilføjet, at feriehusets måleudstyr blev aflæst i forening med indklagedes servicepersonale på afrejsedagen, søndag d. 22. januar 2012 kl Klageren havde forinden sikret sig, at varme og andet strømkrævende udstyr var blevet slukket. Endvidere har klageren anført, at det blev aftalt med indklagede, at der ikke skulle betales for feriehusets forbrug fra afrejsetidspunktet til den følgende dag kl Klageren foretog rengøring af feriehuset på afrejsedagen og gennemgik i forening med indklagedes servicepersonale feriehuset. Klageren har i den forbindelse anført, at indklagedes personale ikke gjorde indsigelser over for klageren angående rengøringens kvalitet. Klageren står derfor uforstående overfor den efterfølgende opkrævning på 995,00 kr. for rengøring. Ved indgåelse af lejeaftalen valgte klageren at betale for internetadgang i feriehuset. Der blev i den forbindelse erlagt 500,00 kr. i depositum. Klageren er efterfølgende blevet opkrævet 99,00 kr. for internetforbindelsen. Klageren har imidlertid anført, at der ikke var adgang til internettet under opholdet. For så vidt angår de øvrige mangler i opgørelsen har klageren oplyst, at feriehuset blev gennemgået ved lejeperiodens begyndelse i fællesskab. I den forbindelse gjorde klageren indklagedes personale opmærksom på de manglende effekter såsom bolde og billardkø, der fremgår af forbrugsopgørelsen. Af opgørelsen fremgår endvidere, at klageren opkræves 820,00 kr. for manglende dyner og hovedpude. Hertil har klageren bemærket, at feriehuset blev gennemgået i fællesskab, og at indklagedes personale i den forbindelse ikke havde bemærkninger til inventaret, ligesom klageren ikke har kunnet finde en inventarliste over feriehuset. Heroverfor er indklagede fremkommet med følgende bemærkninger: Måleenhederne blev aflæst i forbindelse med afleveringen af nøglerne. Indklagede mener dog, at klageren er forpligtet til at dække forbrugsudgiften til lejeperiodens sidste dag kl , dvs. d. 23. januar Indklagede har endvidere begrundet det store forbrug med, at feriehusets pool opvarmes med strøm, og at

3 Side3 den har et tilknyttet affugter- og pumpesystem. Indklagede tilføjer, at hans personale normalt ikke kan tilkaldes om søndagen, hvorfor personalet ekstraordinært valgte at reagere på klagerens henvendelse samme dag. Indklagede har derfor afvist, at der fandt en egentlig gennemgang sted ved klagerens afrejse. Feriehuset blev først gennemgået den følgende dag, mandag d. 23. januar 2012 kl af indklagede. Med hensyn til rengøringen har indklagede anført, at klagerene reklamerede over rengøringen under opholdet, og derfor forlod stedet som de havde modtaget det. Internetforbindelsen har været etableret under hele opholdet og indklagede har vedlagt kvittering for oprettelse af aftale med internetudbyderen. Indklagede har endvidere været af den opfattelse, at internettet fungerede efter aflevering af pinkode. Indklagede gennemgik feriehuset efter lejemålets ophør og fandt, at oplistede effekter i opgørelsen manglede. Indklagede har i den forbindelse henvist til en velkomstmappe, der fandtes i feriehuset. Derudover genkender indklagede ikke klagerens udlægning af personalets gennemgang af huset ved ankomst. Indklagede anerkender ikke klagerens forespørgsel efter feriehusets energiforbrug og er af den opfattelse, at dette ikke har været bestemmende for valg af lejemålet. Parternes krav og begrundelser: Klageren har afvist indklagedes krav om betaling af yderligere 1.905,30 kr. ud over det allerede erlagte depositum på henholdsvis 4.000,00 kr. og 500,00 kr. for internet. Klageren har derimod krævet en refusion af depositummet på 1.385,90 kr., eller et beløb som ankenævnet måtte finde passende. Til støtte herfor har klageren anført, at lejeperioden ved ankomst blev aftalt til at løbe fra d. 20. januar 2012 til d. 22. januar Klageren mener derfor, at forbruget bør opgøres i henhold til denne periode, at forbruget blev aflæst i fællesskab og at forbruget bør opgøres til 3.114,10 kr., som skal betales af klagerens erlagte depositum således, at klageren tilbagebetales 1.385,90 kr. For så vidt angår manglende inventar mener klageren, at denne har reklameret over manglerne til indklagede ved ankomsten, og at hun derfor ikke kan gøres ansvarlig herfor. Med hensyn til dynerne har klageren anført, at der ikke var en inventarliste i feriehuset, hvorfor antallet af dyner ikke kunne undersøges. Med hensyn til internettet har klageren erkendt, at det pågældende USB-modem virkede, men at der ikke var nogen forbindelse ved feriehuset. Klageren mener, at dette er udlejerens ansvar, og at denne derfor må tilbagebetale depositummet på 500,00 kr. og frafalde sit krav på 99,00 kr. Indklagede har afvist klagerens påstand, idet indklagede har henvist til, at lejeaftalens tidsrum fastholdes, at klageren skal betale det afholdte forbrug, at lejeren ikke forud for aftalen om lejemålet søgte feriehusets forbrugsomkostninger afklaret, at klageren havde internetforbindelse, hvilket kontrakten med internetudbyderen beviser, at klageren allerede er blevet modregnet depositummet af 500,00 kr. for internet og at klageren i øvrigt er ansvarlig for bortkomsten af de i opgørelsen nævnte effekter. Ankenævnets bemærkninger: Indledningsvist bemærkes det, at Ankenævnet, jf. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 5, stk. 1, ikke har kompetence til at tage stilling til spørgsmål om skader på feriehusets inventar. Spørgsmålet om en ødelagt billardkø er således ikke omfattet af ankenævnets afgørelse.

4 Side4 Ad forbrug: Det fremgår af den fortrykte tekst på energiseddelen, at denne skal bruges til at bestemme, hvor meget lejeren skal betale for lejeperioden. Henset til, at der skete aflæsning af forbruget ved afleveringen af lejemålet, hvilket blev indført på energiseddelen, som herefter blev underskrevet, ligesom det er blevet anført, at lejeperioden slutter 22. januar 2012, finder ankenævnet, at klageren har godtgjort, at der derved blev indgået en aftale om, at hun ikke skulle betale for yderligere forbrug efter dette tidspunkt. Ankenævnet finder derfor, at klageren kun skal betale for det forbrug, der således fremgår af energiseddelen og med de satser, der fremgår af lejeaftalen. Forbruget kan herefter opgøres til: Olie 30 enheder à 32,25 kr. = 967,50 kr. Vand 3 enheder à 78,00 kr. = 234,00 kr. El 595 enheder à 2,95 kr. = 1.755,25 kr. El 60 enheder à 2,95 kr. = 177,00 kr. I alt 3.133,75 kr. Ad rengøring: Henset til, at der skete en overlevering af feriehuset til indklagedes serviceteam i forbindelse med klagerens afrejse, og at det efter de foreliggende oplysninger må lægges til grund, at indklagede ikke i forbindelse med overleveringen påtalte klagerens udførte rengøring, lægges det til grund, at feriehuset blev afleveret i den forudsatte rengjorte tilstand. Det lægges i den forbindelse til grund, at bemærkningerne på energisedlen om rengøring og manglende effekter er blevet påført efter tilbageleveringen. Indklagede er derfor ikke berettiget til at afkræve klageren 995,00 kr. for slutrengøring. Ad internet: Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at klageren aktiverede internettet i forbindelse med opholdet, da hun havde fået koden udleveret af indklagede. Det kan ikke lægges til grund, at klageren under lejeperioden henvendte sig yderligere til indklagede med reklamationer om dette forhold. Herefter finder ankenævnet det ikke godtgjort, at der forelå mangler vedrørende internetforbindelsen. Klageren er således ikke berettiget til at få tilbagebetalt de 99 kr., som hun har betalt for denne ydelse. Ad manglende dyner, hovedpuder og bolde: Henset til, at indklagedes servicefolk kom til stede i forbindelse med klagerens afrejse, og at der skete aflæsning og underskrift af energiseddelen på dette tidspunkt, finder ankenævnet, at bevisbyrden for, at der manglede dyner, hovedpuder og bolde, påhviler indklagede Da det ikke blev påtalt, at de omhandlede effekter manglede, finder ankenævnet det ikke godtgjort, at dette skulle have været tilfældet. Ad manglende nøgle: Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at nøgle til feriehuset forefandtes i en kasse på gårdspladsen. Indklagede har således ikke ved klagerens kvittering eller på anden vis sikret sig bevis for, hvor mange nøgler der er blevet udleveret. Herefter finder ankenævnet ikke, at indklagede er berettiget til at afkræve

5 Side5 klageren betaling for en bortkommen nøgle. Herefter kan afregningen opgøres således: Betalt depositum Energiforbrug: Internetadgang Ødelagt billardkø, der ikke er omfattet af ankenævnets afgørelse I alt 4.500,00 kr ,75 kr. fratrækkes 99,00 kr. fratrækkes 75,00 kr. fratrækkes 1.192,25 kr. skal herefter tilbagebetales til klageren. Indklagede skal betale 8.000,00 kr. til Ankenævnet for Feriehusudlejning for nævnets udgifter til sagens behandling, jf. herved bekendtgørelse nr. 735 af 27. juni 2011 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn 10, og vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 27. Klageren får delvist medhold i klagen, hvorfor Ankenævnet tilbagebetaler klagegebyret på 300,00 kr., jf. vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 26. Nævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Indklagede, Bundviggaard Aps, CVR , skal inden 30 dage fra forkyndelsesdatoen tilbagebetale klageren, Line Marcussen 1.192,25 kr. Indklagede skal betale 8.000,00 kr. til Ankenævnet for Feriehusudlejning for nævnets behandling af sagen. Klageren får medhold i sin klage, og skal have tilbagebetalt klagebyret på 300,00 kr. Ankenævnet for Feriehusudlejning, den 3. september 2012 P.G. Jensen Formand Søren Johansen Sekretariatschef

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0284 Klageren: XX Indklagede: Sydtrafik Klagen vedrører: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13029 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 28 19 49 27 V.G. Automobiler, Nika Service v/mile Nika Kærhøjgårdsvej 46 3540 Lynge Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere