Hvem gør hvad, hvornår?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem gør hvad, hvornår?"

Transkript

1 Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12

2 Indhold Ordforklaring... 2 Formål... 3 Tidslinje over hele forløbet... 4 Opgaveportefølje for de enkelte institutioner... 6 Piareersarfik... 6 Økonomi... 7 Højskolerne... 8 Økonomi... 9 De Grønlandske Huse Økonomi Det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) Økonomi Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked (IASN) Ordforklaring Piareersarfik (ental): Den konkrete lokale Piareersarfik i elevens hjemby. Bruges også som begreb for institutionstypen. Piareersarfiit (flertal): Flere Piareersarfiit. Eleven er til knyttet alene til den lokale Piareersarfik i sin hjemby. IASN: Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked i Grønlands Selvstyre. DGH: De Grønlandske Huse i Danmark GCDH: Det Grønlandske Center for Danske Højskoler. Side 2 af 12

3 Formål Det overordnede formål med denne skrivelse er, at sikre Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark bedst muligt. Det ønskes derfor, at opnå den bedst mulige kommunikation mellem samarbejdsparterne således at ingen er i tvivl om 'hvem der gør hvad, hvornår'. Nedenfor er listet samtlige procedurer i forbindelse med Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark. Først listes procedurerne kronologisk i forhold til eleven og efterfølgende for hver enkelt institution i samarbejdet. Dermed vil der være to veje til at orientere sig i forhold til hvad den enkelte institution skal foretage sig i forløbet. Det anbefales at man grundigt læser samtlige procedurer, da det vil give overblik over hele forløbet for eleverne samt en god indsigt i, hvad hver enkelt institution skal foretage sig undervejs. Hvis der findes uhensigtsmæssigheder i procedurerne, eller forhold der kunne gøres smidigere, kan der rettes henvendelse herom til Adresser: IASN Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Box Nuuk GCDH C/O Piareersarfik Qaqortoq Box Qaqortoq Tlf Side 3 af 12

4 Tidslinje over hele forløbet Nedenfor følger en gennemgang af hele forløbet for en Piareersarfik-elev på et højskoleophold i Danmark, relativt til de opgaver de enkelte instanser har i samarbejdet. Visitation til højskole foretages i Piareersarfik. I visitationen er det afgørende at få afklaret hvilken højskole, der er den rigtige for personen. Der skal udarbejdes en handleplan for personen, således at det er tydeligt hvad formålet med højskoleopholdet er. Det er ligeledes afgørende, at Piareersarfik før afrejsen til højskoleopholdet sammen med personen sikrer, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for personen under højskoleopholdet til studierejser, materialer etc. Dette kræver, at man har et grundigt kendskab til den pågældende højskole og hvilke krav, der skal være opfyldt for at deltage i et højskoleophold på højskolen. Ansvaret for at tilvejebringe midlerne er elevens, men Piareersarfik skal i videst mulige omfang finansiere eller medfinansiere udgifterne. Bemærk at højskolerne har forskellige profiler med fagligt indhold og at studierejser, materialer m.m. deraf har forskellig pris og forskellig økonomi for højskoleopholdet totalt. Informationer om de enkelte højskoler kan dels fås på deres hjemmesider og dels ved henvendelse til det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) på Piareersarfik står for sammen med eleven al tilmelding til og kommunikation med den valgte højskole i forbindelse med optagelse på højskolen, samt betaling af tilmeldingsgebyr o.a. (tilmeldingsgebyret er typisk indeholdt i den månedlige betaling via PIA-uddannelsesstøtte). I de fleste situationer skal eleven personligt tilmelde sig via højskolens web-tilmelding; derefter skal Piareersarfik i særlig bekræfte over for højskolen og eleven, at vedkommende er højskoleelev via Piareersarfik-ordningen. Højskolen skal give bekræftelse på elevens optagelse dels til eleven dels til Piareersarfik, herunder oplysninger om konkret startdato og slutdato samt juleperiode, hvis det er et forløb, som strækker sig efterår og forår. Piareersarfik står for bestilling af rejse til og fra højskolen. Dette gælder både billetter til og fra Danmark, samt billetter til og fra lufthavn til og fra den givne højskole. Der skal være konkrete aftaler om hvorledes rejser betales; enten betaler eleven selv, Piareersarfik betaler eller en tredje mulighed. Piareersarfik afholder typisk udgiften til disse billetter. Desuden afholder Piareersarfik udgifter til ophold og forplejning undervejs på rejsen. Det er afgørende at Piareersarfik sikrer sig at personen kommer frem til højskolen og at vedkommende undervejs på rejsen kan komme i kontakt med både højskole og Piareersarfik, hvis der skulle være behov for det. Så snart en person er optaget på en højskole skal Piareersarfik indtaste handlingsplanen i It-reg. Det er bl.a. elevens fulde navn, hjemby, cpr-nummer. (inkl. 4 sidste cifre), højskolens navn, højskoleinterval med angivelse af start- og slutdato. Data og handleplan skal indtastes så tidligt som muligt og senest 14 dage før elevens afrejse fra Grønland. Handleplanen udskrives fra It-reg., underskrives af eleven og vejlederen. Derefter scannes denne og sendes til højskolen. Bemærk at hvis eleven er under 18 år skal forældre eller værge også underskrive handlingsplanen. Når eleven er ankommet til højskolen og er i gang med sit højskoleforløb, foregår den daglige Side 4 af 12

5 kommunikation om eleven mellem højskolen, hjemme Piareersarfik og DGH. Dette gælder også i tilfælde af udfordringer med eleven. DGH kan i særlige tilfælde yde tolkning efter behov. Højskolen skal sikre at eleven foretager adresseændring på folkeregisteret og vælge læge. DGH afholder et informationsmøde om DGH og DGH s tilbud til eleverne mens de er i Danmark. DGH afholder evt. løbende andre arrangementer for eleverne eller som eleverne kan deltage i. Højskolen administrerer udbetalingen af ugentlige lommepenge på 300 kr. til eleven. Hvis en elev afbryder sit højskoleophold, har højskolen oplysningspligt til hjem-piareersarfik, DGH og GCDH. Oplysningerne fra højskolen til GCDH skal indeholde: Fulde navn og cpr.nr. samt en beskrivelse af årsagen til afbruddet. Højskolen har i samarbejde med hjem-piareersarfik pligt til at sikre sig, at eleven kan opholde sig på højskolen eller andet sted indtil hjemrejsen. Højskolen og Piareersarfik skal desuden sikre sig at vedkommende kommer vel til Grønland, herunder at sikre at vedkommende kommer til lufthavnen på afrejsedagen. Piareersarfik står for al bestilling af billetter og afholder typisk udgiften hertil, samt til ophold og forplejning undervejs på rejsen. (Bemærk at det ikke nødvendigvis er hjem-piareersarfik der afholder billetudgifterne). Hjem-Piareersarfik har pligt til at ændre status i elevens handleplan i It-reg. Hvis en elev ønsker at rejse til Grønland i forbindelse med jul, aftales dette mellem eleven, højskolen og hjem-piareersarfik. Det skal gerne være aftalt i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen forud for højskoleopholdet. Udgiften til hjemrejse til jul, skal altid dækkes af eleven selv. Ønsker en elev ikke at rejse til Grønland i julen, skal eleven sammen med højskole og hjem- Piareersarfik sikre sig, at der findes en anden løsning for elevens ophold i julen. Nogle højskoler tilbyder eleverne, at de kan opholde sig på højskolen i julen, andre gør ikke. At samle elever fra de forskellige højskoler på én højskole i julen, kan være en mulighed (Vrå Højskole tilbyder typisk at samle grønlandske elever hos dem i julen), en anden mulighed kan være, at eleven besøger familie eller venner i Danmark i julen. En løsning for hver enkelt elev skal så vidt muligt være på plads før vedkommende starter på højskoleopholdet. Evt. rejseomkostninger i forbindelse med juleferie aftales mellem eleven og hjem-piareersarfik. Hvis en elev undtagelsesvis ønsker at gå til AEU-prøve, mens vedkommende er på højskoleophold (kun en mulighed i forårssemesteret), skal det aftales mellem vejlederen i hjem-piareersarfik og vejlederen/underviseren på højskolen. Eleven skal kun indstilles til at aflægge prøve, hvis det er realistisk at vedkommende kan bestå prøven. Hjem-Piareersarfik står for al tilmelding til prøverne i Grønland til (jf. gældende procedurer for AEU-prøveaflægning i Grønland). Ved højskoleopholdets afslutning står hjem-piareersarfik typisk for al bestilling og betaling af hjemrejse, samt ophold og forplejning undervejs på rejsen. Piareersarfik forpligter sig til efter behov, at opdatere elevens handleplan i It-reg. løbende under højskoleopholdet, samt sammen med eleven, når vedkommende er tilbage i Grønland. Det er afgørende gennem hele forløbet og ved forløbets afslutning at sikre, at målet med handleplanen nås. Dette kan eksempelvis være i form af ansøgning til uddannelse, opkvalificering, arbejde etc. Side 5 af 12

6 Opgaveportefølje for de enkelte institutioner Piareersarfik Piareersarfik har følgende opgaver i forbindelse med Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark: At sammen med eleven grundigt udvælge den rigtige højskole, tilpasset elevens handlingsplan, behov, ønsker og evner samt muligheder og krav for højskoleopholdet. At sikre, at der klarhed om de økonomiske forhold for højskoleforløbet. Dertil skal udfyldes excelarket med økonomioplysninger for elevens højskoleophold. Denne udfyldes og oplades i It-reg. At udarbejde en handleplan og indtaste denne i It-reg., hvori det tydeligt fremgår hvad formålet er med højskoleforløbet, samt hvad det videre forløb efter højskoleforløbet er. Handleplanen skal være indtastet og sendt til højskolen senest 14 dage før start på højskoleopholdet. Handleplanen opdateres løbende under højskoleopholdet efter behov. Eleven skal tilmelde sig højskolen sammen med Piareersarfik. Herunder at sørge for indbetaling af indmeldelsesgebyr. Piareersarfik skal ved tilmelding overfor højskolen tilkendegive at sørge for betaling af elevens ophold. (Delvist finansieret af Selvstyret). Piareersarfik skal sikre, at excel-arket med økonomioplysninger for elevens højskoleophold udfyldes og sendes til godkendelse hos pågældende højskole og derefter op-loades i It-reg. Piareersarfik står for bestilling af rejse til og fra højskolen. Dette gælder både billetter til og fra Danmark, samt billetter til og fra lufthavn til og fra den givne højskole. Der skal være konkrete aftaler om hvorledes rejser betales; enten betaler eleven selv, Piareersarfik betaler eller en tredje mulighed. Piareersarfik afholder typisk udgiften til disse billetter. Desuden afholder Piareersarfik udgifter til ophold og forplejning undervejs på rejsen. Det er afgørende at Piareersarfik sikrer sig at personen kommer frem til højskolen og at vedkommende undervejs på rejsen kan komme i kontakt med både højskole og Piareersarfik, hvis der skulle være behov for det. At sikre sammen med eleven, at personen er mentalt og praktisk klar til højskoleopholdet. Se evt. tjekliste for mentale og praktiske klargøringsemner. Så snart en person er optaget på en højskole skal Piareersarfik indtaste handlingsplanen i It-reg. Det er bl.a. elevens fulde navn, hjemby, cpr-nummer. (inkl. 4 sidste cifre), højskolens navn, højskoleinterval med angivelse af start- og slutdato. Data og handleplan skal indtastes så tidligt som muligt og senest 14 dage før elevens afrejse fra Grønland. Piareersarfik skal give besked til det tilknyttede Grønlandske Hus om, at der er en højskoleelev på vej og handleplanen kan findes i Itreg. At foretage den daglige kommunikation om eleven med højskolen og eventuelt DGH, samt at være i kontakt med eleven efter behov. At have kontakt til eleven og løbende sammen med eleven følge op på handleplanen, bl.a. i forbindelse med konkret ansøgning til uddannelse eller andet efter højskoleopholdet. I tilfælde af at en elev afbryder sit højskoleophold, har Piareersarfik pligt til sammen med højskolen at arrangere hjemrejse til Grønland for eleven. Piareersarfik afholder alle udgifter til rejsen samt ophold og forplejning undervejs. Piareersarfik skal sammen med højskolen sikre, at eleven har et sted at opholde sig indtil hjemrejsen kan foretages. Akut rejse ved sygdom eller dødsfald i familien betales af Piareersarfik gennem den månedlige balance-afregning mellem Piareersarfik og USF. Side 6 af 12

7 Misset tog, fly eller tidlig hjemrejse betales som udgangspunkt af eleven selv, hvis dette er selvforskyldt. I praksis viser det sig dog, at det sjældent lader sig gøre for eleven og i disse tilfælde betales dette af Piareersarfik eller Departementet. Evt. gennem refundering til højskolen eller det grønlandske hus, hvis de har lagt ud. I de fleste tilfælde skal der efterfølgende laves afregning med eleven. Ønsker en elev ikke at rejse til Grønland i julen, skal eleven sammen med højskole og hjem- Piareersarfik sikre sig, at der findes en anden løsning for elevens ophold i julen. Nogle højskoler tilbyder eleverne, at de kan opholde sig på højskolen i julen, andre gør ikke. At samle elever fra de forskellige højskoler på én højskole i julen, kan være en mulighed (Vrå Højskole tilbyder typisk at samle grønlandske elever hos dem i julen), en anden mulighed kan være, at eleven besøger familie eller venner i Danmark i julen. En løsning for hver enkelt elev skal så vidt muligt være på plads før vedkommende starter på højskoleopholdet. I samarbejde med højskolen at vurdere om elever som ønsker at gå til AEU-afprøvning (forårssemester) har en realistisk mulighed for at bestå prøven og efterfølgende indstille eleven til prøven. Dette gøres af Piareersarfik på At stå for bestilling af billet til hjemrejse (hvis dette ikke allerede er gjort ved start af højskoleopholdet). Piareersarfik afholder typisk alle udgifter til hjemrejsen, herunder ophold og forplejning undervejs. Sammen med eleven at evaluere højskoleopholdet, samt at opdatere elevens handleplan med sigte på det videre uddannelses- eller arbejdsforløb. Det anbefales at, alle aftaler som Piareersarfik indgår formuleres skriftligt. Eksempelvis som aftalebreve med eleven eller som økonomiske opstillinger fra højskolen. Økonomi Piareersarfik står for udbetalingen af elevens uddannelsesstøtte på 4200 kr. per måned til højskolen. Uddannelsesstøtten dækker dels højskoleafgiften på 925 kr. per uge, samt delvist elevens lommepenge på 300 kr. per uge. Piareersarfik udbetaler typisk uddannelsesstøtten til højskolerne forud en måned af gangen. Der kan dog være afvigelser i denne praksis. De angivne tal er ajourført 1. januar Piareersarfik skal udbetale månedlig beløb (4.200 kr) via Piareersarfiks/kommunekontorets lønsystem til højskolen, da udbetalingen skal registres som skattepligtig uddannelsesstøtte til pågældende elev. Psykologhjælp betales afhængigt af situationen. I nogle tilfælde vil det være højskolen selv, andre tilfælde Piareersarfik og endelig i nogle tilfælde Departementet. Der skal sikres, at der klarhed om de økonomiske forhold for højskoleforløbet. Dertil skal excel-arket med økonomioplysninger for elevens højskoleophold udfyldes og oplades i It-reg. Piareersarfik har ansvaret for at sikre at der er tilvejebragt midler til betaling for alle øvrige udgifter i forbindelse med elevens højskoleophold, eksempelvis til betaling af ekstra materialer og studierejser og evt. andre udgifter. Dette skal gøres inden eleven tager af sted på højskoleopholdet. Evt. nødvendige ændringer justeres under opholdet. Økonomiforhold ved elevens juleferie (de fleste højskoler har lukket i julen) skal i udgangspunktet være afklaret før eleven tager af sted på højskoleopholdet. Side 7 af 12

8 Højskolerne Højskolerne har følgende opgaver i forhold til Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark: At sørge for, at der gives besked til Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) hvis der er væsentlige ændringer i højskolens betingelser for elevers ophold på højskolen, herunder indholdet i højskolebeskrivelsen. At stå for optagelse af eleven i samarbejde med Piareersarfik. Når højskolen modtager excel-arket med økonomioplysninger fra Piareersarfik, skal højskolen sikre at oplysningerne er korrekte og derefter sende arket tilbage til Piareersarfik. Når eleven har påbegyndt højskoleopholdet, står højskolen for den daglige kommunikation om eleven med hjemme-piareersarfik og DGH. At sikre at der følges op på elevens handlingsplan, i forhold til elevens ønsker og formål eller andet med højskoleopholdet. Hvis nødvendigt i samarbejde med hjemme-piareersarfik eller DGH. Eksempelvis søge uddannelse hjemme i Grønland. Højskolen skal sikre at der er tydelighed over for eleven til hvem og hvordan eleven skal samtale/kontakt ved problemer, f.eks. er det til huslæreren, kontaktperson, eller den har mest med de grønlandske elever at gøre eller til forstander eller til lommepenge-udbetaleren. At stå for den ugentlige udbetaling af lommepenge på 300 kr. til eleven. Beløbet er ikke fuldt dækket af elevens uddannelsesstøtte og højskolen har derfor hver måned et lille underskud i forhold til hver enkelt elev. Højskolen fremsender hvert kvartals eller halvårligt ultimo en faktura til IASN, indeholdende en opgørelse over for manglende betaling i kvartalet eller halvåret. (se næste side). I tilfælde af at en elev afbryder sit højskoleophold, har højskolen pligt til sammen med Piareersarfik at sikre hjemrejse til Grønland for eleven. Piareersarfik afholder typisk alle udgifter til hjemrejsen, herunder ophold og forplejning undervejs. Højskolen skal sammen med Piareersarfik sikre at eleven har et sted at opholde sig indtil hjemrejsen kan foretages. At sikre at elever som ikke rejser til Grønland på julerejse, har et sted at opholde sig i Danmark i julen. Dette gøres i samarbejde med Piareersarfik, og kan eventuelt foregå som en samling af elever på én højskole i julen. I samarbejde med Piareersarfik at vurdere om elever som ønsker at gå til AEU-afprøvning (forårssemester) har en realistisk mulighed for at bestå prøven. Indstillingen til prøven foretages af Piareersarfik. At udstede et afgangsbevis til eleven når højskoleopholdet er gennemført. Tandlæge skal, hvis muligt, besøges inden afrejse til DK. Højskoleelever er medtages i ordningen, der gælder grønlandske uddannelsessøgende i DK. Denne ordning betyder, at elever kan få refunderet udgifter, hvis udgift vurderes som akuttilfælde. I tilfælde af akut tandlægehjælp kontaktes pågældende grønlandske hus. Akut rejse ved sygdom eller dødsfald i familien betales af Piareersarfik gennem den månedlige balance-afregning mellem Piareersarfik og USF. Løbende at sikre at GCDH har opdaterede kontaktoplysninger om relevante kontaktpersoner på højskolen. Informationerne gives til Cykelleje er også forskelligt fra højskole til højskole, typisk er den halvårlige leje på 300,-. I de tilfælde der skal opkræves cykelleje, sendes denne opkrævning til Departementet. Psykologhjælp betales afhængigt af situationen. I nogle tilfælde vil det være højskolen selv, andre tilfælde Piareersarfik og endelig i nogle tilfælde Departementet. Side 8 af 12

9 Økonomi Højskolen modtager kr. om måneden fra Piareersarfik bagud. Beløbet er elevens grønlandske uddannelsesstøtte som skal dække højskolebetaling på 925 kr. per uge, samt lommepenge på 300 kr. per uge til eleven og evt. andre udgifter. Det giver samlet et månedligt underskud på ca. 475 kr. per elev. Dette underskud får højskolerne dækket ved fremsendelse af faktura hvert kvartal eller hver halve år til IASN, indeholdende en opgørelse over, for lidt betaling i perioden. Højskolerne modtager uddannelsesstøtten for en måned af gangen. På grund af ikke helt sammenfald mellem højskolernes uge-betaling og Piareersarfiks overførsel af betaling månedsvis vil i mange tilfælde ikke være helt sammenfaldende. Det vil f.eks. typisk være tale om 11 måneders betaling for et ophold, som varer 10 måneder. Eller typisk 24 uger svar til 5,5 måneds og modsvares af 6 måneders uddannelsesstøtte. Modtageren af faktura skal have flg. ordlyd, ellers vil Selvstyrets regnskabsafdeling ikke godkende fakturaen: Grønlands Selvstyre Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked GLN nummer Postboks Nuuk Att.: Janus Chemnitz Kleist Højskolerne skal ikke fremsende faktura for den månedlige (eller halvårlig) betaling til hjemmepiareersarfik. Piareersarfik skal udbetale månedlig beløb (4.200 kr.) via Piareersarfiks / kommunekontorets lønsystem, da udbetalingen skal registres som skattepligtig uddannelsesstøtte til pågældende elev. Piareersarfik har ansvaret for at sikre klarhed og aftaler og eventuelt tilvejebringe midler til betaling for alle øvrige udgifter i forbindelse med elevens højskoleophold, eksempelvis til betaling af ekstra materialer og studierejser. Dette skal gøres inden eleven tager af sted på højskoleopholdet. Side 9 af 12

10 De Grønlandske Huse De Grønlandske Huse er et vigtigt element i ønsket om at sikre eleverne bedst muligt under deres højskoleophold. Således er husenes vigtigste opgave vejledning og rådgivning og overordnet at fungere som en slags sikkerhedsnet for eleverne. DGH har følgende opgaver: Informationsmøder for højskolerne om DGH og tilbud til eleverne. Velkomstmøde og/eller andre arrangementer i DGH. Uddannelsesvejledning skal gennemføres i samarbejde med elevens vejleder i hjemme- Piareersarfik ud fra elevens handleplan. Handleplanen kan findes på It-reg. Tolkning, i enkeltstående og særligt påkrævede situationer. Rådgivning og støtte i forbindelse med personlige eller sociale problemer Sparringpartner efter behov for højskolerne omkring de enkelte elever. Løbende at sikre at GCDH har opdaterede kontaktoplysninger om relevante kontaktpersoner i DGH. Informationerne gives til Økonomi Husene honoreres af IASN per højskoleelev per semester. Departementet er pt. (ult. februar 2014) ved at opdatere aftalerne med De Grønlandske Huse. Side 10 af 12

11 Det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) Det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) fungerer som videnbank, hvortil alle andre instanser i samarbejdet kan rette henvendelse for informationer om det ene eller det andet forhold i samarbejdet. Al henvendelse til GCDH skal rettes til GCDH løser følgende opgaver i forbindelse med Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark. At modtage oplysninger fra højskolerne, hvis elever afbryder deres højskoleophold. At sikre at handleplaner i It-reg. er udfyldt korrekt. Tage kontakt til den pågældende Piareersarfiit, hvis der er fejl eller mangler i handleplanen på It-reg. og påpege disse. At fungere som videnbank, hvori alle relevante erfaringer om samarbejdet forefindes. Videnbanken kan indeholde: Beskrivelser af de forskellige instanser i samarbejdet, herunder de enkelte højskolers profiler. Visitationsværktøjer, klargøringsværktøjer o.a. til vejlederne i Piareersarfiit. Nyhedsbreve og anden relevant litteratur. Rapporter over samarbejdet etc. At holde alle kontaktinformationer om Piareersarfiit, højskoler, DGH og IASN opdaterede, herunder også oplysninger på It-reg. At foretage en rejse hvert andet år til højskolerne og DGH med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde fremadrettet. Udarbejde en rapport til IASN på baggrund af rejsen. GCDH skal for hvert år udarbejde en rapport om centrets opgaver, arbejde og problemer. Rapporten sendes til IASN senest 31. januar i det følgende år. Ved inddragelse af nye højskoler i højskoleordningen og samarbejdet træffer IASN beslutning derom ud fra indstilling fra GCDH. Kommunikation kan foregå direkte mellem pågældende højskole og GCDH. Meddelelse om beslutningen kan (efter aftale med IASN) GCDH sende til pågældende højskole med kopi af kommunikation til IASN. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet opretter GCDH pågældende højskole i It-reg. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet, rundsender GCDH en opdateret liste over alle involverede højskoler til alle aktører; Piareersarfiit, DGH, alle højskoler. Økonomi IASN afholder alle udgifter til GCDH. Side 11 af 12

12 Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked (IASN). IASN indgår aftaler med DGH om opgaveløsning. IASN indgår aftale med GCDH om opgaveløsning. IASN fastlægger overordnede retningslinjer for højskoleordningen og samarbejdet. Ved inddragelse af nye højskoler i højskoleordningen og samarbejdet træffer IASN beslutning derom ud fra indstilling fra GCDH. Kommunikation kan foregå direkte mellem pågældende højskole og GCDH. Meddelelse om beslutningen kan (efter aftale med IASN) GCDH sende til pågældende højskole med kopi af kommunikation til IASN. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet opretter GCDH pågældende højskole i It-reg. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet, rundsender GCDH en opdateret liste over alle involverede højskoler til alle aktører; Piareersarfiit, DGH, alle højskoler. Side 12 af 12

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked August 2010 Version 1.0. Indhold Ordforklaring...2 Formål...3 Tidslinje

Læs mere

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Denne skrivelse retter sig mod: personale på gymnasierne med ansvar for optag ofte studievejledere. personale på De grønlandske huse og Piareersarfiit med

Læs mere

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq Piareersarfik Kujalleq Unge projekter i Kommune Kujalleq Unge projekter i Piareersarfik Kujalleq Beskæftigelsesindsats Økonomiske midler fra beskæftigelsesindsats, via IASN 2012 2013 2014 Målgruppe, registrerede

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Efterskoleophold i Danmark. Vejledning for skolevejledere og forældre. Departementet for Uddannelse

Efterskoleophold i Danmark. Vejledning for skolevejledere og forældre. Departementet for Uddannelse Efterskoleophold i Danmark Vejledning for skolevejledere og forældre Departementet for Uddannelse December 2013 Indhold Før der søges om efterskoleophold i Danmark... 3 Rådgivning og vejledning... 3 2

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2, i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Velkommen til det første nyhedsbrev i 2011. Meget er sket siden det sidste nyhedsbrev udkom i maj 2010. Der har været ændringer i ansatte og undervisere på de forskellige

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Denne skrivelse retter sig mod: personale på gymnasierne med ansvar for optag ofte studievejledere. personale på DGH og med ansvar for optag. Proceduren

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K.

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT, ILISIMATUSARNERMUT ILAGEEQARNERMULLU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Marts 2003 1. Generelt. GRØNLANDSKE ARBEJDSGIVERE og DE

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af inatsisartut Anthon Frederiksen Partii Naleraq

NAALAKKERSUISUT. Medlem af inatsisartut Anthon Frederiksen Partii Naleraq Dlnnlartltøanermut. Kultureqamennut. IlIslmatuSlmermut Iløgeeqamermunu Naalakkersulsoqarlik Departementet for Uddannelse, Kultur. Forskning og KIrke NAALAKKERSUISUT GOVE RNM ENT OF GREENLAN O Medlem af

Læs mere

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Gældende fra 1.12.2016 Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Formålet med disse fælles retningslinjer er at sikre gode faglige ekskursioner og studieturer. Ekskursioner og studierejser

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.1 Forsørgelse og faste udgifter

S1. Offentlig hjælp S1.1 Forsørgelse og faste udgifter S1. Offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Skriftlig beskrivelse OBS: Der kan ikke ydes offentlig hjælp til borgere, der

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser.

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT ILISIMATUSARNERMUT, ILAGEEQARNERMUL- LU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Februar 2002 BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen.

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Kort om sundhedshjælper uddannelsen Uddannelsen til sundhedshjælper varer 1½ år og består af 33 ugers teori og 40 ugers praktik.. Ud- dannelsen afsluttes

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Til medlemmet af Inatsisartut, Vivian

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2014-2015 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Procedure ved afgivelse af høringssvar

Procedure ved afgivelse af høringssvar Procedure ved afgivelse af høringssvar (DSF) bliver inviteret til at deltage i høringer vedr. relevant fysioterapi-fagligt materiale. Ofte vil invitationerne komme fra myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden Qaasuitsup Kommunia Ansøgning om offentlig hjælp Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Lovgrundlag: 1). Peqqussutaat / Landstingsforordningen: Pisortanit

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ved tilmelding til aktiviteter på Campus Marked gælder disse forretningsbetingelser Januar 2016 1 1. Generelt 1.1 Hovedaktivitet Campus er statens fælles læringsløsning. Campus Marked

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

Kommunernes Konteringsvejledning til Grønlands Selvstyres konti med virkning fra den 1. januar 2016

Kommunernes Konteringsvejledning til Grønlands Selvstyres konti med virkning fra den 1. januar 2016 Kommunernes Konteringsvejledning til Grønlands Selvstyres konti med virkning fra den 1. januar 2016 1. udgave Den centrale Regnskabsafdeling, Postboks 1039, 3900 Nuuk, tlf. 34 50 00, e-mail speciel@nanoq.gl

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1 (10) Page 1 Overblik... 2 2 Firmaaftale... 2 3 Administration... 3 3.1 Tilmeld en ny medarbejder... 4 3.2 Orlov... 5 3.3 Fratrædelse... 6 3.4 Ændring af data på

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere