Hvem gør hvad, hvornår?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem gør hvad, hvornår?"

Transkript

1 Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12

2 Indhold Ordforklaring... 2 Formål... 3 Tidslinje over hele forløbet... 4 Opgaveportefølje for de enkelte institutioner... 6 Piareersarfik... 6 Økonomi... 7 Højskolerne... 8 Økonomi... 9 De Grønlandske Huse Økonomi Det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) Økonomi Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked (IASN) Ordforklaring Piareersarfik (ental): Den konkrete lokale Piareersarfik i elevens hjemby. Bruges også som begreb for institutionstypen. Piareersarfiit (flertal): Flere Piareersarfiit. Eleven er til knyttet alene til den lokale Piareersarfik i sin hjemby. IASN: Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked i Grønlands Selvstyre. DGH: De Grønlandske Huse i Danmark GCDH: Det Grønlandske Center for Danske Højskoler. Side 2 af 12

3 Formål Det overordnede formål med denne skrivelse er, at sikre Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark bedst muligt. Det ønskes derfor, at opnå den bedst mulige kommunikation mellem samarbejdsparterne således at ingen er i tvivl om 'hvem der gør hvad, hvornår'. Nedenfor er listet samtlige procedurer i forbindelse med Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark. Først listes procedurerne kronologisk i forhold til eleven og efterfølgende for hver enkelt institution i samarbejdet. Dermed vil der være to veje til at orientere sig i forhold til hvad den enkelte institution skal foretage sig i forløbet. Det anbefales at man grundigt læser samtlige procedurer, da det vil give overblik over hele forløbet for eleverne samt en god indsigt i, hvad hver enkelt institution skal foretage sig undervejs. Hvis der findes uhensigtsmæssigheder i procedurerne, eller forhold der kunne gøres smidigere, kan der rettes henvendelse herom til Adresser: IASN Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Box Nuuk GCDH C/O Piareersarfik Qaqortoq Box Qaqortoq Tlf Side 3 af 12

4 Tidslinje over hele forløbet Nedenfor følger en gennemgang af hele forløbet for en Piareersarfik-elev på et højskoleophold i Danmark, relativt til de opgaver de enkelte instanser har i samarbejdet. Visitation til højskole foretages i Piareersarfik. I visitationen er det afgørende at få afklaret hvilken højskole, der er den rigtige for personen. Der skal udarbejdes en handleplan for personen, således at det er tydeligt hvad formålet med højskoleopholdet er. Det er ligeledes afgørende, at Piareersarfik før afrejsen til højskoleopholdet sammen med personen sikrer, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for personen under højskoleopholdet til studierejser, materialer etc. Dette kræver, at man har et grundigt kendskab til den pågældende højskole og hvilke krav, der skal være opfyldt for at deltage i et højskoleophold på højskolen. Ansvaret for at tilvejebringe midlerne er elevens, men Piareersarfik skal i videst mulige omfang finansiere eller medfinansiere udgifterne. Bemærk at højskolerne har forskellige profiler med fagligt indhold og at studierejser, materialer m.m. deraf har forskellig pris og forskellig økonomi for højskoleopholdet totalt. Informationer om de enkelte højskoler kan dels fås på deres hjemmesider og dels ved henvendelse til det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) på Piareersarfik står for sammen med eleven al tilmelding til og kommunikation med den valgte højskole i forbindelse med optagelse på højskolen, samt betaling af tilmeldingsgebyr o.a. (tilmeldingsgebyret er typisk indeholdt i den månedlige betaling via PIA-uddannelsesstøtte). I de fleste situationer skal eleven personligt tilmelde sig via højskolens web-tilmelding; derefter skal Piareersarfik i særlig bekræfte over for højskolen og eleven, at vedkommende er højskoleelev via Piareersarfik-ordningen. Højskolen skal give bekræftelse på elevens optagelse dels til eleven dels til Piareersarfik, herunder oplysninger om konkret startdato og slutdato samt juleperiode, hvis det er et forløb, som strækker sig efterår og forår. Piareersarfik står for bestilling af rejse til og fra højskolen. Dette gælder både billetter til og fra Danmark, samt billetter til og fra lufthavn til og fra den givne højskole. Der skal være konkrete aftaler om hvorledes rejser betales; enten betaler eleven selv, Piareersarfik betaler eller en tredje mulighed. Piareersarfik afholder typisk udgiften til disse billetter. Desuden afholder Piareersarfik udgifter til ophold og forplejning undervejs på rejsen. Det er afgørende at Piareersarfik sikrer sig at personen kommer frem til højskolen og at vedkommende undervejs på rejsen kan komme i kontakt med både højskole og Piareersarfik, hvis der skulle være behov for det. Så snart en person er optaget på en højskole skal Piareersarfik indtaste handlingsplanen i It-reg. Det er bl.a. elevens fulde navn, hjemby, cpr-nummer. (inkl. 4 sidste cifre), højskolens navn, højskoleinterval med angivelse af start- og slutdato. Data og handleplan skal indtastes så tidligt som muligt og senest 14 dage før elevens afrejse fra Grønland. Handleplanen udskrives fra It-reg., underskrives af eleven og vejlederen. Derefter scannes denne og sendes til højskolen. Bemærk at hvis eleven er under 18 år skal forældre eller værge også underskrive handlingsplanen. Når eleven er ankommet til højskolen og er i gang med sit højskoleforløb, foregår den daglige Side 4 af 12

5 kommunikation om eleven mellem højskolen, hjemme Piareersarfik og DGH. Dette gælder også i tilfælde af udfordringer med eleven. DGH kan i særlige tilfælde yde tolkning efter behov. Højskolen skal sikre at eleven foretager adresseændring på folkeregisteret og vælge læge. DGH afholder et informationsmøde om DGH og DGH s tilbud til eleverne mens de er i Danmark. DGH afholder evt. løbende andre arrangementer for eleverne eller som eleverne kan deltage i. Højskolen administrerer udbetalingen af ugentlige lommepenge på 300 kr. til eleven. Hvis en elev afbryder sit højskoleophold, har højskolen oplysningspligt til hjem-piareersarfik, DGH og GCDH. Oplysningerne fra højskolen til GCDH skal indeholde: Fulde navn og cpr.nr. samt en beskrivelse af årsagen til afbruddet. Højskolen har i samarbejde med hjem-piareersarfik pligt til at sikre sig, at eleven kan opholde sig på højskolen eller andet sted indtil hjemrejsen. Højskolen og Piareersarfik skal desuden sikre sig at vedkommende kommer vel til Grønland, herunder at sikre at vedkommende kommer til lufthavnen på afrejsedagen. Piareersarfik står for al bestilling af billetter og afholder typisk udgiften hertil, samt til ophold og forplejning undervejs på rejsen. (Bemærk at det ikke nødvendigvis er hjem-piareersarfik der afholder billetudgifterne). Hjem-Piareersarfik har pligt til at ændre status i elevens handleplan i It-reg. Hvis en elev ønsker at rejse til Grønland i forbindelse med jul, aftales dette mellem eleven, højskolen og hjem-piareersarfik. Det skal gerne være aftalt i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen forud for højskoleopholdet. Udgiften til hjemrejse til jul, skal altid dækkes af eleven selv. Ønsker en elev ikke at rejse til Grønland i julen, skal eleven sammen med højskole og hjem- Piareersarfik sikre sig, at der findes en anden løsning for elevens ophold i julen. Nogle højskoler tilbyder eleverne, at de kan opholde sig på højskolen i julen, andre gør ikke. At samle elever fra de forskellige højskoler på én højskole i julen, kan være en mulighed (Vrå Højskole tilbyder typisk at samle grønlandske elever hos dem i julen), en anden mulighed kan være, at eleven besøger familie eller venner i Danmark i julen. En løsning for hver enkelt elev skal så vidt muligt være på plads før vedkommende starter på højskoleopholdet. Evt. rejseomkostninger i forbindelse med juleferie aftales mellem eleven og hjem-piareersarfik. Hvis en elev undtagelsesvis ønsker at gå til AEU-prøve, mens vedkommende er på højskoleophold (kun en mulighed i forårssemesteret), skal det aftales mellem vejlederen i hjem-piareersarfik og vejlederen/underviseren på højskolen. Eleven skal kun indstilles til at aflægge prøve, hvis det er realistisk at vedkommende kan bestå prøven. Hjem-Piareersarfik står for al tilmelding til prøverne i Grønland til (jf. gældende procedurer for AEU-prøveaflægning i Grønland). Ved højskoleopholdets afslutning står hjem-piareersarfik typisk for al bestilling og betaling af hjemrejse, samt ophold og forplejning undervejs på rejsen. Piareersarfik forpligter sig til efter behov, at opdatere elevens handleplan i It-reg. løbende under højskoleopholdet, samt sammen med eleven, når vedkommende er tilbage i Grønland. Det er afgørende gennem hele forløbet og ved forløbets afslutning at sikre, at målet med handleplanen nås. Dette kan eksempelvis være i form af ansøgning til uddannelse, opkvalificering, arbejde etc. Side 5 af 12

6 Opgaveportefølje for de enkelte institutioner Piareersarfik Piareersarfik har følgende opgaver i forbindelse med Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark: At sammen med eleven grundigt udvælge den rigtige højskole, tilpasset elevens handlingsplan, behov, ønsker og evner samt muligheder og krav for højskoleopholdet. At sikre, at der klarhed om de økonomiske forhold for højskoleforløbet. Dertil skal udfyldes excelarket med økonomioplysninger for elevens højskoleophold. Denne udfyldes og oplades i It-reg. At udarbejde en handleplan og indtaste denne i It-reg., hvori det tydeligt fremgår hvad formålet er med højskoleforløbet, samt hvad det videre forløb efter højskoleforløbet er. Handleplanen skal være indtastet og sendt til højskolen senest 14 dage før start på højskoleopholdet. Handleplanen opdateres løbende under højskoleopholdet efter behov. Eleven skal tilmelde sig højskolen sammen med Piareersarfik. Herunder at sørge for indbetaling af indmeldelsesgebyr. Piareersarfik skal ved tilmelding overfor højskolen tilkendegive at sørge for betaling af elevens ophold. (Delvist finansieret af Selvstyret). Piareersarfik skal sikre, at excel-arket med økonomioplysninger for elevens højskoleophold udfyldes og sendes til godkendelse hos pågældende højskole og derefter op-loades i It-reg. Piareersarfik står for bestilling af rejse til og fra højskolen. Dette gælder både billetter til og fra Danmark, samt billetter til og fra lufthavn til og fra den givne højskole. Der skal være konkrete aftaler om hvorledes rejser betales; enten betaler eleven selv, Piareersarfik betaler eller en tredje mulighed. Piareersarfik afholder typisk udgiften til disse billetter. Desuden afholder Piareersarfik udgifter til ophold og forplejning undervejs på rejsen. Det er afgørende at Piareersarfik sikrer sig at personen kommer frem til højskolen og at vedkommende undervejs på rejsen kan komme i kontakt med både højskole og Piareersarfik, hvis der skulle være behov for det. At sikre sammen med eleven, at personen er mentalt og praktisk klar til højskoleopholdet. Se evt. tjekliste for mentale og praktiske klargøringsemner. Så snart en person er optaget på en højskole skal Piareersarfik indtaste handlingsplanen i It-reg. Det er bl.a. elevens fulde navn, hjemby, cpr-nummer. (inkl. 4 sidste cifre), højskolens navn, højskoleinterval med angivelse af start- og slutdato. Data og handleplan skal indtastes så tidligt som muligt og senest 14 dage før elevens afrejse fra Grønland. Piareersarfik skal give besked til det tilknyttede Grønlandske Hus om, at der er en højskoleelev på vej og handleplanen kan findes i Itreg. At foretage den daglige kommunikation om eleven med højskolen og eventuelt DGH, samt at være i kontakt med eleven efter behov. At have kontakt til eleven og løbende sammen med eleven følge op på handleplanen, bl.a. i forbindelse med konkret ansøgning til uddannelse eller andet efter højskoleopholdet. I tilfælde af at en elev afbryder sit højskoleophold, har Piareersarfik pligt til sammen med højskolen at arrangere hjemrejse til Grønland for eleven. Piareersarfik afholder alle udgifter til rejsen samt ophold og forplejning undervejs. Piareersarfik skal sammen med højskolen sikre, at eleven har et sted at opholde sig indtil hjemrejsen kan foretages. Akut rejse ved sygdom eller dødsfald i familien betales af Piareersarfik gennem den månedlige balance-afregning mellem Piareersarfik og USF. Side 6 af 12

7 Misset tog, fly eller tidlig hjemrejse betales som udgangspunkt af eleven selv, hvis dette er selvforskyldt. I praksis viser det sig dog, at det sjældent lader sig gøre for eleven og i disse tilfælde betales dette af Piareersarfik eller Departementet. Evt. gennem refundering til højskolen eller det grønlandske hus, hvis de har lagt ud. I de fleste tilfælde skal der efterfølgende laves afregning med eleven. Ønsker en elev ikke at rejse til Grønland i julen, skal eleven sammen med højskole og hjem- Piareersarfik sikre sig, at der findes en anden løsning for elevens ophold i julen. Nogle højskoler tilbyder eleverne, at de kan opholde sig på højskolen i julen, andre gør ikke. At samle elever fra de forskellige højskoler på én højskole i julen, kan være en mulighed (Vrå Højskole tilbyder typisk at samle grønlandske elever hos dem i julen), en anden mulighed kan være, at eleven besøger familie eller venner i Danmark i julen. En løsning for hver enkelt elev skal så vidt muligt være på plads før vedkommende starter på højskoleopholdet. I samarbejde med højskolen at vurdere om elever som ønsker at gå til AEU-afprøvning (forårssemester) har en realistisk mulighed for at bestå prøven og efterfølgende indstille eleven til prøven. Dette gøres af Piareersarfik på At stå for bestilling af billet til hjemrejse (hvis dette ikke allerede er gjort ved start af højskoleopholdet). Piareersarfik afholder typisk alle udgifter til hjemrejsen, herunder ophold og forplejning undervejs. Sammen med eleven at evaluere højskoleopholdet, samt at opdatere elevens handleplan med sigte på det videre uddannelses- eller arbejdsforløb. Det anbefales at, alle aftaler som Piareersarfik indgår formuleres skriftligt. Eksempelvis som aftalebreve med eleven eller som økonomiske opstillinger fra højskolen. Økonomi Piareersarfik står for udbetalingen af elevens uddannelsesstøtte på 4200 kr. per måned til højskolen. Uddannelsesstøtten dækker dels højskoleafgiften på 925 kr. per uge, samt delvist elevens lommepenge på 300 kr. per uge. Piareersarfik udbetaler typisk uddannelsesstøtten til højskolerne forud en måned af gangen. Der kan dog være afvigelser i denne praksis. De angivne tal er ajourført 1. januar Piareersarfik skal udbetale månedlig beløb (4.200 kr) via Piareersarfiks/kommunekontorets lønsystem til højskolen, da udbetalingen skal registres som skattepligtig uddannelsesstøtte til pågældende elev. Psykologhjælp betales afhængigt af situationen. I nogle tilfælde vil det være højskolen selv, andre tilfælde Piareersarfik og endelig i nogle tilfælde Departementet. Der skal sikres, at der klarhed om de økonomiske forhold for højskoleforløbet. Dertil skal excel-arket med økonomioplysninger for elevens højskoleophold udfyldes og oplades i It-reg. Piareersarfik har ansvaret for at sikre at der er tilvejebragt midler til betaling for alle øvrige udgifter i forbindelse med elevens højskoleophold, eksempelvis til betaling af ekstra materialer og studierejser og evt. andre udgifter. Dette skal gøres inden eleven tager af sted på højskoleopholdet. Evt. nødvendige ændringer justeres under opholdet. Økonomiforhold ved elevens juleferie (de fleste højskoler har lukket i julen) skal i udgangspunktet være afklaret før eleven tager af sted på højskoleopholdet. Side 7 af 12

8 Højskolerne Højskolerne har følgende opgaver i forhold til Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark: At sørge for, at der gives besked til Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) hvis der er væsentlige ændringer i højskolens betingelser for elevers ophold på højskolen, herunder indholdet i højskolebeskrivelsen. At stå for optagelse af eleven i samarbejde med Piareersarfik. Når højskolen modtager excel-arket med økonomioplysninger fra Piareersarfik, skal højskolen sikre at oplysningerne er korrekte og derefter sende arket tilbage til Piareersarfik. Når eleven har påbegyndt højskoleopholdet, står højskolen for den daglige kommunikation om eleven med hjemme-piareersarfik og DGH. At sikre at der følges op på elevens handlingsplan, i forhold til elevens ønsker og formål eller andet med højskoleopholdet. Hvis nødvendigt i samarbejde med hjemme-piareersarfik eller DGH. Eksempelvis søge uddannelse hjemme i Grønland. Højskolen skal sikre at der er tydelighed over for eleven til hvem og hvordan eleven skal samtale/kontakt ved problemer, f.eks. er det til huslæreren, kontaktperson, eller den har mest med de grønlandske elever at gøre eller til forstander eller til lommepenge-udbetaleren. At stå for den ugentlige udbetaling af lommepenge på 300 kr. til eleven. Beløbet er ikke fuldt dækket af elevens uddannelsesstøtte og højskolen har derfor hver måned et lille underskud i forhold til hver enkelt elev. Højskolen fremsender hvert kvartals eller halvårligt ultimo en faktura til IASN, indeholdende en opgørelse over for manglende betaling i kvartalet eller halvåret. (se næste side). I tilfælde af at en elev afbryder sit højskoleophold, har højskolen pligt til sammen med Piareersarfik at sikre hjemrejse til Grønland for eleven. Piareersarfik afholder typisk alle udgifter til hjemrejsen, herunder ophold og forplejning undervejs. Højskolen skal sammen med Piareersarfik sikre at eleven har et sted at opholde sig indtil hjemrejsen kan foretages. At sikre at elever som ikke rejser til Grønland på julerejse, har et sted at opholde sig i Danmark i julen. Dette gøres i samarbejde med Piareersarfik, og kan eventuelt foregå som en samling af elever på én højskole i julen. I samarbejde med Piareersarfik at vurdere om elever som ønsker at gå til AEU-afprøvning (forårssemester) har en realistisk mulighed for at bestå prøven. Indstillingen til prøven foretages af Piareersarfik. At udstede et afgangsbevis til eleven når højskoleopholdet er gennemført. Tandlæge skal, hvis muligt, besøges inden afrejse til DK. Højskoleelever er medtages i ordningen, der gælder grønlandske uddannelsessøgende i DK. Denne ordning betyder, at elever kan få refunderet udgifter, hvis udgift vurderes som akuttilfælde. I tilfælde af akut tandlægehjælp kontaktes pågældende grønlandske hus. Akut rejse ved sygdom eller dødsfald i familien betales af Piareersarfik gennem den månedlige balance-afregning mellem Piareersarfik og USF. Løbende at sikre at GCDH har opdaterede kontaktoplysninger om relevante kontaktpersoner på højskolen. Informationerne gives til Cykelleje er også forskelligt fra højskole til højskole, typisk er den halvårlige leje på 300,-. I de tilfælde der skal opkræves cykelleje, sendes denne opkrævning til Departementet. Psykologhjælp betales afhængigt af situationen. I nogle tilfælde vil det være højskolen selv, andre tilfælde Piareersarfik og endelig i nogle tilfælde Departementet. Side 8 af 12

9 Økonomi Højskolen modtager kr. om måneden fra Piareersarfik bagud. Beløbet er elevens grønlandske uddannelsesstøtte som skal dække højskolebetaling på 925 kr. per uge, samt lommepenge på 300 kr. per uge til eleven og evt. andre udgifter. Det giver samlet et månedligt underskud på ca. 475 kr. per elev. Dette underskud får højskolerne dækket ved fremsendelse af faktura hvert kvartal eller hver halve år til IASN, indeholdende en opgørelse over, for lidt betaling i perioden. Højskolerne modtager uddannelsesstøtten for en måned af gangen. På grund af ikke helt sammenfald mellem højskolernes uge-betaling og Piareersarfiks overførsel af betaling månedsvis vil i mange tilfælde ikke være helt sammenfaldende. Det vil f.eks. typisk være tale om 11 måneders betaling for et ophold, som varer 10 måneder. Eller typisk 24 uger svar til 5,5 måneds og modsvares af 6 måneders uddannelsesstøtte. Modtageren af faktura skal have flg. ordlyd, ellers vil Selvstyrets regnskabsafdeling ikke godkende fakturaen: Grønlands Selvstyre Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked GLN nummer Postboks Nuuk Att.: Janus Chemnitz Kleist Højskolerne skal ikke fremsende faktura for den månedlige (eller halvårlig) betaling til hjemmepiareersarfik. Piareersarfik skal udbetale månedlig beløb (4.200 kr.) via Piareersarfiks / kommunekontorets lønsystem, da udbetalingen skal registres som skattepligtig uddannelsesstøtte til pågældende elev. Piareersarfik har ansvaret for at sikre klarhed og aftaler og eventuelt tilvejebringe midler til betaling for alle øvrige udgifter i forbindelse med elevens højskoleophold, eksempelvis til betaling af ekstra materialer og studierejser. Dette skal gøres inden eleven tager af sted på højskoleopholdet. Side 9 af 12

10 De Grønlandske Huse De Grønlandske Huse er et vigtigt element i ønsket om at sikre eleverne bedst muligt under deres højskoleophold. Således er husenes vigtigste opgave vejledning og rådgivning og overordnet at fungere som en slags sikkerhedsnet for eleverne. DGH har følgende opgaver: Informationsmøder for højskolerne om DGH og tilbud til eleverne. Velkomstmøde og/eller andre arrangementer i DGH. Uddannelsesvejledning skal gennemføres i samarbejde med elevens vejleder i hjemme- Piareersarfik ud fra elevens handleplan. Handleplanen kan findes på It-reg. Tolkning, i enkeltstående og særligt påkrævede situationer. Rådgivning og støtte i forbindelse med personlige eller sociale problemer Sparringpartner efter behov for højskolerne omkring de enkelte elever. Løbende at sikre at GCDH har opdaterede kontaktoplysninger om relevante kontaktpersoner i DGH. Informationerne gives til Økonomi Husene honoreres af IASN per højskoleelev per semester. Departementet er pt. (ult. februar 2014) ved at opdatere aftalerne med De Grønlandske Huse. Side 10 af 12

11 Det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) Det Grønlandske Center for Danske Højskoler (GCDH) fungerer som videnbank, hvortil alle andre instanser i samarbejdet kan rette henvendelse for informationer om det ene eller det andet forhold i samarbejdet. Al henvendelse til GCDH skal rettes til GCDH løser følgende opgaver i forbindelse med Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark. At modtage oplysninger fra højskolerne, hvis elever afbryder deres højskoleophold. At sikre at handleplaner i It-reg. er udfyldt korrekt. Tage kontakt til den pågældende Piareersarfiit, hvis der er fejl eller mangler i handleplanen på It-reg. og påpege disse. At fungere som videnbank, hvori alle relevante erfaringer om samarbejdet forefindes. Videnbanken kan indeholde: Beskrivelser af de forskellige instanser i samarbejdet, herunder de enkelte højskolers profiler. Visitationsværktøjer, klargøringsværktøjer o.a. til vejlederne i Piareersarfiit. Nyhedsbreve og anden relevant litteratur. Rapporter over samarbejdet etc. At holde alle kontaktinformationer om Piareersarfiit, højskoler, DGH og IASN opdaterede, herunder også oplysninger på It-reg. At foretage en rejse hvert andet år til højskolerne og DGH med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde fremadrettet. Udarbejde en rapport til IASN på baggrund af rejsen. GCDH skal for hvert år udarbejde en rapport om centrets opgaver, arbejde og problemer. Rapporten sendes til IASN senest 31. januar i det følgende år. Ved inddragelse af nye højskoler i højskoleordningen og samarbejdet træffer IASN beslutning derom ud fra indstilling fra GCDH. Kommunikation kan foregå direkte mellem pågældende højskole og GCDH. Meddelelse om beslutningen kan (efter aftale med IASN) GCDH sende til pågældende højskole med kopi af kommunikation til IASN. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet opretter GCDH pågældende højskole i It-reg. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet, rundsender GCDH en opdateret liste over alle involverede højskoler til alle aktører; Piareersarfiit, DGH, alle højskoler. Økonomi IASN afholder alle udgifter til GCDH. Side 11 af 12

12 Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked (IASN). IASN indgår aftaler med DGH om opgaveløsning. IASN indgår aftale med GCDH om opgaveløsning. IASN fastlægger overordnede retningslinjer for højskoleordningen og samarbejdet. Ved inddragelse af nye højskoler i højskoleordningen og samarbejdet træffer IASN beslutning derom ud fra indstilling fra GCDH. Kommunikation kan foregå direkte mellem pågældende højskole og GCDH. Meddelelse om beslutningen kan (efter aftale med IASN) GCDH sende til pågældende højskole med kopi af kommunikation til IASN. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet opretter GCDH pågældende højskole i It-reg. Når ny højskole er inddraget i højskoleordningen og samarbejdet, rundsender GCDH en opdateret liste over alle involverede højskoler til alle aktører; Piareersarfiit, DGH, alle højskoler. Side 12 af 12

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Velkommen til det første nyhedsbrev i 2011. Meget er sket siden det sidste nyhedsbrev udkom i maj 2010. Der har været ændringer i ansatte og undervisere på de forskellige

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq Piareersarfik Kujalleq Unge projekter i Kommune Kujalleq Unge projekter i Piareersarfik Kujalleq Beskæftigelsesindsats Økonomiske midler fra beskæftigelsesindsats, via IASN 2012 2013 2014 Målgruppe, registrerede

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist

Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst.

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst. Nyhedsbrev Piareersarfiit fora r 2014 Der er snart tid til sommerferie for de fleste Piareersarfik-centre, og vi er sikre på at eleverne er rigtig spændte på deres eksamensresultater samt bevisoverrækkelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Velkommen til efterårsnyhedsbrevet for Piareersarfiit. Ja, tiden flyver som altid vildt hurtigt af sted. Nu er der i skrivende stund (midten af november) allerede

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Den lokale erhvervsskole, daværende STI, startede i 1988, før det, var der aftenskole for de voksne, som

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Tilmelding til LetLøn

Tilmelding til LetLøn Tilmelding til LetLøn Denne vejledning skal følges nøje. Hver virksomhed skal oprettes i LetLøn via https://www.tastselv.skat.dk/erhvervlogin/pinlogin.do Angiv SE-nummer og TastSelv kode Klik på Ændre

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære tilknyttede i Jobbanken i Århus Juletravlheden er over os

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S S e r v i c e m i n d A / S, M a r i e l u n d v e j 4 3 A, 1., D K - 2 7 3 0 H e r l e v, D e n m a r k Vi vil gerne hjælpe dig så godt i gang med jobbet

Læs mere

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Tegning af en aftale foregår i 5 faser: 1. Aftale beregnes sammen med kunden på forhandlerversionen (se side 2). 2. Der foretages tilmelding til PBS via link

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds) Rejsekontoret Südergraben 36 24937 Flensburg Postboks 389 6330 Padborg Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401 info@feriebarn.dk NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING I 2016 er det muligt at vælge et ophold på

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling søger såvel offentlige som private udbydere til afholdelse af Projekt Boot Camp i perioden 23. september

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Rundrejse og deltagelse i Unicon15

Rundrejse og deltagelse i Unicon15 DGI Unicykling New Zealand Rundrejse og deltagelse i Unicon15 Turleder og ansvarlig leder på turen Dennis Olesen Målgruppe Unicyklister der skal deltage i Unicon 15 og som ønsker at benytte sig af muligheden

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere