Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby"

Transkript

1 Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

2 Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011 2/9

3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 4 2. Opgaven 4 3. Aftalegrundlag 5 4. Rådgiverens ydelser 5 5. Frederikssund Kommunes ydelser 6 6. Tidsfrister 6 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 6 8. Honorar 6 9. Udlæg Udbetaling af honorar og udlæg Tavshedspligt & Kommunikation Ansvar Forsikring Tvister Udskydelse og standsning af opgaven Misligholdelse Underskrift 9 3/9

4 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset, Torvet Frederikssund i det følgende kaldet Frederikssund Kommune og [Her indsættes Rådgiverens navn og adresse] i det følgende kaldet Rådgiveren, er indgået følgende aftale om teknisk rådgivning og bistand. Rådgivningen udføres for Frederikssund Kommune. 2. Opgaven 2.1. Aftalen omfatter rådgivning vedrørende: Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en overordnet helhedsplan for Vinge, samt en masterplan for de kommunalt ejede matrikler i midtbyen, herunder udarbejdelse af tegningsmateriale og præsentationsmateriale Til aftalen er knyttet følgende underrådgivere: [Her indsættes underrådgiveres navne og adresser] Såfremt der anvendes andre underrådgivere, leverandører mv. end specificeret i udbuddet af 2006, skal disse godkendes af Frederikssund Kommune Frederikssund Kommunes ansvarlige: Thomas Sichelkow, Projektledelse Frederikssund Kommune er berettiget til at skifte projektleder Rådgivers ansvarlige: [Her anføres Rådgiverens sagsansvarlige.] Denne kan med bindende virkning træffe alle dispositioner på Rådgivers vegne Rådgiverens medarbejdere: 4/9

5 Rådgiveren stiller følgende nøglemedarbejdere til rådighed for opgavens løsning: [Navn] [Navn] 2.8. Generelt Rådgiver skal altid stille tilstrækkelige ressourcer til opgavens løsning til rådighed i hele kontraktens løbetid. Ønsker Rådgiveren på et senere tidspunkt at stille anden sagsansvarlig, projekteringsleder eller andre medarbejdere til rådighed for opgavens løsning, skal disse som minimum have samme eller tilsvarende kvalifikationer. Udskiftningen skal godkendes af Frederikssund Kommune Fuldmagt Rådgiveren kan ikke indgå økonomisk bindende aftaler på vegne af Frederikssund Kommune, som ikke på forhånd er skriftligt aftalt Habilitet Rådgiver skal sikre i hele kontraktens løbetid, at denne altid virker og kan virke som Frederikssund Kommunes tillidsmand jf. ABR 89, pkt Såfremt der kan opstå tvivl om Rådgivers habilitet, skal Rådgiveren straks meddele dette til Frederikssund Kommune. 3. Aftalegrundlag Følgende dokumenter udgør grundlaget for aftalen i prioriteret rækkefølge: 1. Nærværende aftale med tilhørende bilag. 2. Udbudsmateriale af december 2011 med tilhørende bilag. 3. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd og DANSKE ARKITEKT VIRKSOM- HEDER, Ydelsesbeskrivelser, Anlæg og Planlægning, april 2006, i det følgende kaldet FRI/PLR/DANSKE ARK 5. Rådgivers tilbud af februar Rådgiverens ydelser Rådgivningen skal udføres i henhold til FRI/PLR/DANSKE ARK med følgende ændringer, præciseringer eller tilføjelser: Ydelser fremgår af ATR skema 2-6, 4.1. ATR-skemaer 5/9

6 Rådgivers ydelser til opgavens løsning skal præciseres i ATRskemaer 2-6. Ydelserne inden for ATR skema 1 aftales efter behov. Eventuelle ydelser ud over de nævnte aftales via yderligere ATRskemaer, inden arbejdet påbegyndes Kvalitetssikring I hver fase udfører Rådgiveren kvalitetssikring efter god kvalitetssikringsskik i overensstemmelse med FRI/PLR/DANSKE ARK. Frederikssund Kommunes interne høringer er ikke en kvalitetssikring og fritager ikke Rådgiver for ansvar jf. pkt. 14 Ansvar. 5. Frederikssund Kommunes ydelser Frederikssund Kommune varetager den overordnede projektledelse. 6. Tidsfrister Opgaven påbegyndes ultimo marts 2012 og skal være afsluttet senest juni Økonomisk grundlag for opgavens løsning 7.1 Økonomisk ramme 8. Honorar Frederikssund Kommune har afsat en økonomisk ramme på kr. 1,3 mio. kr. til realisering af projektet under ATR skemaer 2-6. Der er afsat yderligere 200,000 kr. til ATR skema 1. På baggrund af rådgivers tilbud af februar 2012, ved ATR skema 2-6, udgør det faste honorar for opgavens løsning kr. [x], ekskl. moms. Dette kan udvides med op til 200,000 kr. for ydelser forbundet med ATR skema 1 efter behov. Ikke godkendte overskridelser af honoraret vil ikke blive honoreret. Det aftalte ressourceforbrug i ATR-skemaerne er udtryk for et fast honorar, som kun må overskrides, hvis det på forhånd er aftalt med Frederikssund Kommunes ansvarlige. Såfremt Rådgiver under opgavens udførelse mener, at Frederikssund Kommune har ændret i opgaven eller grundlaget for denne, og Rådgiver derfor vil kræve regulering af det i ATR-skemaet aftalte faste honorar, skal Rådgiver fremsætte sit krav uden ugrundet 6/9

7 ophold. Ved ekstraydelser afregnes efter timesatserne, som angivet i Rådgivers tilbud. Alle interne udgifter er indeholdt i honoraret. Øvrige ydelser: 9. Udlæg Eventuel overtid og weekend arbejde honoreres som normtid. Transporttid honoreres ikke. Udlæg refunderes i henhold til ABR 89 punkt 3.2 med undtagelse af kørsels- og transportudgifter (tog, skib, fly, bil, bus), der i stedet refunderes som følger: Transport under 100 km pr. dag refunderes ikke. Transport over 100 km pr. dag refunderes i henhold til statens takster. Alle udlæg honoreres netto. 10. Udbetaling af honorar og udlæg Rådgiver skal senest 30 dage forud for en betalingstermin fremsende en elektronisk faktura i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger (LBK nr. 798 af ). Frederikssund Kommunes EAN nummer er: og faktura mærkes med Vinge helhedsplan, med reference til Thomas Sichelkow samt rekvisitions nr. Regninger skal omfatte hele måneder inden for samme finansår og skal sendes som e-faktura til: Frederikssund Kommune Plan & Miljø Att.: Thomas Sichelkow Honorar og udlæg udbetales á conto månedsvis bagud. Følgende skal fremgå af regningen: Regningen vedlægges en oversigt, som ud for hver ATR skema angiver følgende: - Månedens forbrug opgjort i timer og DKK - Det akkumulerede forbrug opgjort i timer og DKK - Den estimerede fremdrift opgjort i % Dokumentation for eventuelle udlæg skal vedlægges regningen. Betalingsbetingelserne er 30 dage efter modtagelse af faktura. Frederikssund Kommune kan til enhver tid anmode Rådgiveren om at dokumentere det fakturerede timeforbrug i form af timesedler. 7/9

8 Frederikssund Kommune er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå grundlaget for honorarberegningen. 11. Tavshedspligt & kommunikation 12. Ansvar Begge parter er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som de måtte komme i besiddelse af vedrørende den anden parts kommercielle og tekniske know how og personaleforhold. Denne hemmeligholdelse påhviler også parterne efter aftalens ophør uanset årsagen hertil. Offentlig information/kommunikation, herunder offentliggørelse på Rådgivers hjemmeside, vedrørende projektet kan kun ske efter skriftlig accept fra Frederikssund Kommunes projektleder. Frederikssund Kommunes godkendelser begrænser ikke Rådgiverens ansvar. I det omfang Rådgiveren træffer aftale om bistand fra øvrige rådgivere, indgår disse som underrådgivere for Rådgiveren, således at Rådgiveren er eneansvarlig over for Frederikssund Kommune. Rådgiverens ansvar er i h. t. ABR 89 punkt 6.2. og begrænset til honorarets størrelse. 13. Forsikring 14. Tvister Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring hos Forsikringsselskabet navn (kopi af police vedlagt i udbudsmaterialet) med personskadeforsikring på minimum: 1 mio. kr. pr. forsikringsår/skade og ting og/eller formueskadeforsikring på minimum: 1 mio. kr. pr. forsikringsår/skade De disponible forsikringssummer svarer til ovennævnte summer. Rådgiveren skal sikre, at eventuelle underrådgivere har tegnet sædvanlig professionel ansvarsforsikring, og er på forlangende forpligtet til at give Frederikssund Kommune kopi af forsikringspolicen. Eventuelle tvister afgøres i voldgiftsretten i overensstemmelse med ABR 89, pkt. 9. Den omstændighed, at der opstår uenighed af nogen art mellem Rådgiver og Frederikssund Kommune, berettiger ikke Rådgiveren til at standse eller forsinke opgaven. 15. Udskydelse og standsning af opgaven Frederikssund Kommune er berettiget til at standse eller udskyde opgaven med 1 måneds varsel og betaler i så fald Rådgiveren for 8/9

9 de ydelser, der er præsteret indtil standsnings- eller udskydelsestidspunktet. Rådgiveren er forpligtet til at minimere udgifterne, der er forbundet med, at opgaven standses eller udskydes, mest muligt. Frederikssund Kommune har for opgavens løsning, ret til at anvende det i medfør af aftalen tilvejebragt materiale, af hvad art det end måtte være 16. Misligholdelse Ophæves kontakten som følge af misligholdelse jf. ABR 89, pkt. 8 er Frederikssund Kommune berettiget til at anvende det af Rådgiveren udarbejdede materiale, og Rådgiveren er forpligtet inden 8 dage efter Frederikssund Kommunes anmodning herom at udlevere alt relevant materiale til sagens videre forløb. 17. Underskrift Nærværende aftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager ét eksemplar. For Frederikssund Kommune dato For Rådgiveren dato [Navn] [Navn] 9/9

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere