REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET"

Transkript

1 REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske Regionalfond. Retningslinierne for denne type projekt er omfattende og nedenstående opsummerer de vigtigste elementer. For mere information henvises til links bagerst i dokumentet. De dokumenter der refereres til beskriver det samlede regelgrundlag for projektet og indeværende dokument skal kun opfattes som en opsummering af disse. Det anbefales derfor, at de dokumenter der findes som bilag gennemlæses af den medarbejder hos den enkelte partner, der er kontaktperson til projektet. HVEM ER PARTNER? Uddrag fra bilag 1: Projektpartnere er karakteriseret ved at have en interesse i projektet, der går videre end en ren underleverandør (finansiel) interesse. En projektpartner er støttemodtager, men ikke nødvendigvis tilsagnsmodtager. Som hovedregel skal projektpartnere senest på tilsagnstidspunktet registreres af Erhvervs og Byggestyrelsen (EBST), der også skal godkende ændringer i et projekts partnere. Det betyder at alle der bidrager til projektet er partnere. Dette gælder hvis de får del i tilskuddet eller hvis de medfinansierer projektet med egne timer. Alle partnere skal overholde de samme retningslinier og regnskabskrav som er gældende for projektet og som uddybes nedenfor. Center for Industriel Produktion (CIP) ved Aalborg Universitet er Tilsagnsmodtager og er således ansvarlig for den samlede økonomi og afrapportering. Det er ligeledes CIP der modtager tilskuddet fra EBST og herefter fordeler det ud til partnerne i ICI Projektet. HVAD SKAL UDFYLDES VED OPTAGELSE SOM PARTNER? Når en partner skal optages i ICI projektet skal er der nogle formelle dokumenter der altid skal udfyldes. Det gælder bilag 3 der er en erklæring om deltagelse som partner. Denne skal udfyldes og fremsendes til ICI Sekretariatet, der herefter vil sende den videre til Region Nordjylland med henvisning til at den pågældende virksomhed/institution optages som partner. 1

2 Alle medarbejdere skal acceptere at personlige informationer indsamles af projektledelsen gennem projektet og at disse informationer registreres elektronisk som et led i projektets administration. Der kan læses mere om dette i bilag 4. Der laves en erklæring fra ICI Sekretariat, hvor hver person hos den enkelte partner erklærer at have fået Bilag 4 udleveret og acceptere de forhold som Bilag 4 beskriver. HVILKE OMKOSTNINGER KAN DÆKKES? Hver partner kan afholde udgifter i henhold til den aftale der er indgået med projektledelsen i ICI. Dette gælder den finansielle ramme (beløbets størrelse) samt de typer af udgifter der kan dækkes. (Køb af viden, løn, rejser, materialer mm). For nogle partnere kan det være aftalt at den pågældende partner skal medfinansiere en del af projektet fx med egne timer eller naturalier. Reglerne for opgørelse og dokumentation af udgifter der fungerer som medfinansiering er de samme som ved øvrige typer projektudgifter. Det er endvidere en forudsætning for støtteberettigelse, at de projektrelaterede udgifter og indtægter bogføres på særskilte konti i virksomhedens økonomisystem. HVORLEDES FASTSÆTTES UDGIFTEN PÅ AFHOLDTE UDGIFTER I PROJEKTET? Alle omkostninger der afholdes af projektets partnere skal opgøres til kostpris og partnere må således ikke lægge nogen avance på de udgifter der medtages i projektet. En god huskeregel er at ingen partnere må tjene noget (direkte) ved at deltage i et projekt som dette. Der skal ligeledes ikke indgå moms i de regnskabsaflagte udgifter. Uddrag fra Bilag 1: Afregning til markedspris kan kun ske, hvis der er en sådan uafhængighed mellem køber og sælger, at det vurderes, at udvekslingen af varer og tjenesteydelser sker fuldt ud som på det frie marked under fuld konkurrence. Der må ikke medtages udgifter, som overstiger markedsværdien af ydelsen. Hvis der ikke er uafhængighed, skal afregning ske til kostpris. Kostprisen skal vedrøre den projektudgift, der direkte kan henføres til projektet og som faktisk er afholdt og betalt af partneren eller den interesseforbundne part. Der kan ikke tillægges overhead, avancetillæg eller lignende til denne projektudgift. HVORLEDES DOKUMENTERES UDGIFTERNES KOSTPRIS? Det er et krav at hver partner kan dokumentere at ovenstående udgifter er betalt og at partneren således reelt har haft den pågældende udgift. Dette kan dokumenteres med udtræk fra partnerens økonomisystem der viser, at betalingen har fundet sted. Der skal her være tale om den faktiske betalingsdokumentation og ikke en faktura udstedt fra partneren selv eller udtræk fra eksempelvis time /sagstyringsystem. 2

3 Hver partner afholder selv udgifterne i forbindelse med projektet. I forbindelse med afrapporteringerne (der laves af ICI Sekretariatet) skal dokumentationen fremsendes til ICI Sekretariatet, der så videresender til Erhvervs og Byggestyrelsen, der i sidste ende udbetaler pengene. Først når dette er sket modtager den enkelte partner den del af tilskuddet der skal dække de afholdte omkostninger. (afrapporteringsprocedurerne beskrives senere). Uddrag fra Bilag 1: Støttemodtager skal kunne dokumentere betaling af alle omkostninger (ydelser/ varer/lønninger), og gennemfører støttemodtager projektet i et partnerskab, gælder dokumentationskravet også for alle partnere i projektet. Dokumentationen skal enten være eksterne dokumenter, f.eks. bankkontoudtog, nota, kvittering eller anden behørig dokumentation. Dokumentationen skal som projektets øvrige regnskabsmateriale opbevares frem til udgangen af 2020, dog altid mindst i 5 år efter projektets endelige afregning. I projektet skal alt dokumentation kunne fremvises elektronisk. Det vil sige, at alle bilag skal forefindes elektronisk som PDF fil. HVORLEDES DOKUMENTERES LØNUDGIFTER? Lønudgifter kan dokumenteres på tre måder enten ved original lønseddel, kopi af lønseddel eller ved attesteret udtræk fra partnerens lønsystem. For de fleste partnere vil kopi af lønseddel være det letteste at overskue. Denne skal attesteres af den enkelte medarbejder, der underskriver kopien for at dokumentere dens rigtighed. Uddrag fra bilag 2: Der skal for hver enkelt medarbejder foreligge udbetalingsdokumentation, der dækker de perioder, hvor lønudgiften medtages i projektregnskabet. Følgende dokumentationsformer anses som tilstrækkelig udbetalingsdokumentation: Original lønseddel, bekræftet kopi af lønseddel eller udtræk fra lønningssystem attesteret med stempel og underskrift af medarbejdere. Udtrækket skal indeholde de data, der indgår i den enkelte medarbejders lønseddel. Lønseddel fremsendes til ICI Sekretariatet efter de retningslinier, der findes i vejledningen til timeregistreringsskemaet, der udleveres af ICI Sekretariatet (Husk at også lønsedler skal forefindes elektronisk som PDF fil). HVORLEDES BEREGNES LØNUDGIFTERNE? For lønudgifterne gælder de samme vilkår som for de øvrige udgifter beskrevet ovenfor. Der skal være tale om de faktiske, afholdte udgifter. Uddrag fra Bilag 1: For ansatte, som arbejder deltid på projekter, sker beregningen ved at gange timelønnen med det antal timer, som anvendes på projektet. For månedslønnede beregnes timelønnen som den faktiske årsløn divideret med 1613.( ) Den beregnede løn kan ikke overstige den faktisk betalte løn. 3

4 Udregningen af den faktiske timeløn for hver medarbejder ud fra ovenstående retningslinier foretager ICI Sekretariatet eventuelt med støtte fra den enkelte partner. For enkeltmandsvirksomheder hvor der ikke udbetales løn til ejeren findes særlige regler for løndokumentation. Kontakt ICI Sekretariatet for en afklaring i disse tilfælde. REGISTRERING AF TIMER I ICI PROJEKTET Alle medarbejderes der arbejder på ICI Projektet skal registrere de timer, der arbejdes på projektet. Det gælder også de timer, der regnes som medfinansiering i ICI Projektet. Dette skal gøres i det timeregistreringsskema der er udviklet og udleveres af ICI Sekretariatet. Dette. I timeregistreringsskemaet findes en vejledning der beskriver, hvorledes skemaet bruges til timeregistrering samt procedurer i forbindelse med underskrift og fremsendelse af timeopgørelserne. Timeregistrering: Der skal af medarbejdere på et strukturfondsprojekt føres time regnskab for de på projektet forbrugte timer. Timeregnskabet skal dokumentere, at udførte opgaver vedrører strukturfondsprojektet, og danne baggrund for beregningen af den andel af medarbejderens løn, der kan indregnes i projektregnskabet. Der stilles følgende krav til timeregnskabet: Medarbejderen udarbejder løbende et timeregnskab. Ved registreringen fordeler medarbejderen timerne på de udførte arbejdsopgaver, der er specificeret på en klar og gennemskuelig måde. Timeregnskabet underskrives af medarbejderen og godkendes af en overordnet. Det originale timeregnskab skal som projektets øvrige regnskabsmateriale opbevares frem til udgangen af 2020, dog altid mindst i 5 år efter projektets endelige afregning. De udfyldte og underskrevne timeregistreringsskemaer skal fremsendes løbende hver måned til ICI Sekretariat som beskrevet i vejledning til timeskemaerne. Skemaerne for en måned skal være ICI Sekretariatet i hænde senest den 5. i efterfølgende måned. Det er vigtigt, at denne tidsfrist overholdes. KRAV VED AFRAPPORTERING For at få udbetalt midler fra Den Europæiske Regionalfond skal der to gange årligt afrapporteres til Erhvervs og Byggestyrelsen (EBST), der administrerer midlerne i Danmark. Afrapporteringen består i, at ICI Sekretariatet udarbejder og fremsender et samlet regnskab med en oversigt over alle de projektrelevante (og dokumenterede) udgifter der har været i en periode. På baggrund heraf vurderer EBST i samarbejde med et udvalgt revisionsfirma (PWC) om alle de afrapporterede udgifter kan betragtes som projektrelevante samt om dokumentation for deres afholdelse er tilstrækkelig detaljeret. På baggrund heraf godkendes det samlede projektregnskab for perioden og midlerne fra EBST udbetales. Det er ICI Sekretariatet der foretager afrapporteringen til EBST, der skal have fremsendt èt samlet projektregnskab for hele ICI projektet to gange årligt. Det samlede projektregnskab laves på baggrund af del regnskaber fra hver enkelt partner. Der afrapporteres til EBST pr 31/8 og 28/2. ICI Sekretariatet skal indsende det samlede regnskab senest 3 uger 4

5 efter disse datoer. Derfor har ICI s ledelse valgt at der afrapporteres forskudt. Det vil sige at der regnskabsaflægges pr 30/6 og 31/12. Det betyder, at udgifter der er (dokumenteret) afholdt efter disse to datoer først kan medtages i det efterfølgende delregnskab for næste periode. For at nå at samle delregnskaberne fra de forskellige partnere i ICI Projektet er det påkrævet, at alle partnere fremsender deres delregnskaber senest henholdsvis den 15/2 og 15/8. Såfremt fristen ved perioderegnskab ikke overholdes overgår pågældende samarbejdsparts regnskabsrapportering til næste perioderegnskab. Samarbejdspartner er ansvarlig for, at eget regnskab er en opgørelse af de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter og indtægter. Regnskabet skal dokumenteres med godkendte bilag og bogføringen være i overensstemmelse med de bogføringsregler projektet er underlagt. Betalingsdokumentation skal attesteres og sendes til ICI Sekretariat i indscannet version således at alle bilag kan findes i PDF format. Det gælder eksempelvis: lønsedler, dokumentation for betalinger (eks kontoudskrifter), fakturaer mm. Bilagene skal påføres fortløbende bilagsnummer svarende til bilagsnummeret i bilagslisten (Bilag 5). Alle bilag indtastes i et Excel skema der er udviklet af EBST. Dette skema kan ses i Bilag 5. Her indtastes samtlige bilag under fanen Bilagsliste. Hvis der er tvivl om hvilken ERDF konto udgiften skal føres på kan man kigge i overskrifterne til hver konto under fanen regnskab eller søge hjælp hos ICI Sekretariatet. Ud fra disse data genereres automatisk et regnskab under fanen Regnskab. Den økonomiansvarlige hos den enkelte partner skal kun godkende udgifterne afholdt af partneren i projektet. Der skal altså ikke skrives tal ind under finansieringsdelen i Excelarkets fane Regnskab ligesom de nederste felter omkring tilskudsprocent, udbetaling mm. ikke skal udfyldes af den enkelte partner. Disse udfyldes kun af ICI Sekretariatet i det konsoliderede regnskab. Excel arket vil vise en Fejl men denne skal blot ignoreres. ICI Sekretariatet konsoliderer de indsendte delregnskaber til ét samlet regnskab, der fremsendes til EBST. Såfremt det samlede regnskab godkendes udbetales midler til ICI (CIP), der herefter fordeler de udbetalte midler ud til de partnere, der har regnskabsaflagt. HJÆLP TIL REGNSKABAFLÆGGELSE Som det fremgår af ovenstående beskrivelse er der mange ting man skal være opmærksom på i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Man er derfor meget velkommen til at tage kontakt til ICI Sekretariatet for at få hjælp i forbindelse med regnskabsaflæggelsen eller den daglige administration af projektet hos den enkelte partner. Kontakt en af nedenstående fra ICI Sekretariat: Anders Vestergaard, , Susanne Hansen, , Denne vejledning vil blive revideret løbende. Dette skyldes bl.a. at de forskellige vejledninger og retningslinier, der udleveres fra EBST og revisor, revideres løbende, samt at der arbejdes på en videreudvikling af de IT systemer som EBST stiller til rådig til afrapportering. ICI Sekretariatet vil løbende informere alle partnere om ændringer i krav, vejledninger mm. 5

6 BILAG TIL VIDERE INORMATION: Bilag 1: (bemærk at der med tiden kommer nye retningslinier og at det altid er de nyest retningslinier der er gældende) Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Excel skema til brug for afrapportering for hver enkelt partner: Se desuden vejledning til regnskabsskema (Bemærk at denne vejledning beskriver udførelsen af det samlede regnskab og ikke den enkelte partners del regnskab. En den af forklaringerne er dog de samme): 6

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Økonomisk vejledning til SkanKomp

Økonomisk vejledning til SkanKomp Økonomisk vejledning til SkanKomp Version 2 pr. 15. oktober 2010 Udarbejdet af Region Midtjylland Projektledelsessekretariatet 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Læsevejledning...5 Forkortelser og begreber...5

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere