Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009

2 INDHOLD 1. Indledning Formål med kvalificeringsuddannelsen Adgangskrav til kvalificeringsuddannelsen Kvalificeringsuddannelsens varighed og struktur Kvalificeringsuddannelsens faglige grundlag Uddannelsens struktur og opbygning Klinisk Undervisning og vejledning Tilrettelæggelse af Forløb Tilrettelæggelse af det teoretiske modul... 6 Modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark... 6 Læringsudbytte... 6 Centrale fagområder... 7 Fastlagt studieaktivitet Tilrettelæggelse af prøveansættelse i forløb Tilrettelæggelse af forløb Tilrettelæggelse af det teoretiske modul... 8 Modul 1. Sygeplejevirksomhed i Danmark... 8 Læringsudbytte... 8 Centrale fagområder... 9 Fastlagt studieaktivitet Tilrettelæggelse af den kliniske undervisning, forløb Modul 2 og 3. Sundheds- og sygepleje indenfor medicin eller kirurgi Tema: Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændig professionsudøvelse... 9 Læringsudbytte Centrale fagområder Modul 4. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Læringsudbytte Centrale fagområder Modul 5. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Læringsudbytte Centrale fagområder Undervisning og arbejdsformer Mentorordning og undervisning i fagdansk Mentor Undervisning i fagdansk... 13

3 1. Indledning Denne studieordning udgør den formelle ramme for tilrettelæggelse af kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU med henblik på at kunne opnå autorisation som sygeplejerske i Danmark. Studieordningen er udarbejdet i henhold til Studieordningen for sygeplejeuddannelsen Metropol af januar 2008 (udarbejdet på baggrund af bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK.nr. 29 af 24/01/2008). Uddannelsen udbydes under lov om åben uddannelse. Sundhedsstyrelsens betingelser for meddelelse af varig autorisation til sygeplejersker, der ikke er omfattet af den nordiske overenskomst eller EU s direktiver vedrørende sygeplejersker, danner baggrund for uddannelsestilrettelæggelsen i denne studieordning. 1 Der er tilrettelagt to uddannelsesforløb, der henvender sig til forskellige målgrupper ud fra Sundhedsstyrelsens vurdering af sygeplejerskens uddannelse fra hjemlandet; i forhold til hvorvidt den kan sidestilles i forhold til niveau, varighed og indhold. Forløb 1 omfatter prøveansættelser, og forløb 2 omfatter supplerende forløb. Studiebeskrivelsen suppleres af modulbeskrivelser, der præciserer undervisningens tilrettelæggelse herunder anbefalet litteratur. 2. Formål med kvalificeringsuddannelsen Formålet med kvalificeringsuddannelsen er, at den udenlandske sygeplejerske opnår tilstrækkelige sproglige, sociokulturelle samt sygeplejefaglige kompetencer til at opnå autorisation til at arbejde som sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen. 2.1 Adgangskrav til kvalificeringsuddannelsen Afgørelse om optagelse træffes af Sygeplejerskeuddannelsen Metropol efter Sundhedsstyrelsens vurdering af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund. Ansøgeren skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge uddannelsen, svarende til bestået Prøve i Dansk 3. Ansøgere, hvis uddannelse efter Sundhedsstyrelsens vurdering sidestilles med en dansk sygeplejerskeuddannelse, kan søge optagelse på uddannelsens forløb 1, der omfatter prøveansættelsesforløb. Ansøgere, hvis uddannelse efter Sundhedsstyrelsens vurdering ikke kan sidestilles med en dansk sygeplejerskeuddannelse, men skal suppleres med dele af den danske sygeplejerskeuddannelse, kan søge optagelse på uddannelsens forløb 2, der omfatter supplerende forløb. 3. Kvalificeringsuddannelsens varighed og struktur Den teoretiske undervisning er tilrettelagt ud fra udvalgte dele af moduler fra Sygeplejerskeuddannelsen Metropol og er ens for begge forløb. Den kliniske undervisning tilrettelægges forskelligt for de to forløb. 1 Sundhedsstyrelsens Vejledning om autorisation af sygeplejersker uddannet i udlandet nr. 125 af 20. November 2002 samt Vejledning om prøveansættelser for udenlandske sygeplejersker, der ikke er omfattet af EU direktiverne vedrørende sygeplejersker eller den nordiske overenskomst nr. 124 af 20. November

4 3.1 Kvalificeringsuddannelsens faglige grundlag Kvalificeringsuddannelsens faglige grundlag baseres på teoretiske og kliniske kundskaber fra sygeplejefaget i samspil med kundskaber fra de sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, humanvidenskabelige og de samfundsvidenskabelige fag. Den teoretiske og kliniske undervisning har som mål at fremme og støtte udvikling af den udenlandske sygeplejerskers viden, færdigheder og kompetencer. Sygeplejefaget Sygeplejefaget skal medvirke til, at den udenlandske sygeplejerske udvikler kompetencer til at udøve selvstændig, ansvarsbevidst og velbegrundet patient- og borgerrettet sygepleje i Danmark baseret på sygeplejens kundskabsgrundlag, begreber, teorier og metoder, som kan bidrage til at beskrive, analysere og vurdere de problemstillinger, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i, i det danske sundhedsvæsen. Det sundhedsvidenskabelige fagområde Sundhedsvidenskabelige fag skal medvirke til, at den udenlandske sygeplejerske udvikler kompetencer til at observere, vurdere og dokumentere patienters og borgeres sundhedstilstand, sundhedsrisici, sygdomssymptomer og resultater af behandling. Fagene skal endvidere medvirke til, at den udenlandske sygeplejerske udvikler kompetencer til at anvende viden relateret til sundhedsvidenskabens teori og metode. Det naturvidenskabelige fagområde Fagene er ikke direkte repræsenteret i studiebeskrivelsen, fordi de udenlandske sygeplejersker ved studiestart allerede har disse kompetencer. Fagene forventes dog integreret i både den teoretiske og kliniske undervisning. Det humanistiske fagområde Humanistiske fag skal medvirke til, at den udenlandske sygeplejerske udvikler kompetencer til at beskrive, analysere, vurdere, forstå og respektere menneskets værdier, kultur, livsanskuelser, livsbetingelser, tænkning, adfærd og reaktioner. Fagene skal udvikle kompetencer til etisk refleksion, interaktion og kommunikation og til at vurdere behov for information, vejledning og undervisning af patient, pårørende, sundhedsprofessionelle og andre i det sociale netværk i Danmark. Det samfundsvidenskabelige fagområde Samfundsvidenskabelige fag skal medvirke til, at den udenlandske sygeplejerske udvikler kompetencer til at beskrive, analysere og vurdere sociale og kulturelle forholds indflydelse på menneskers betingelser og muligheder i forbindelse med sundhed og sygdom. Fagene skal føre til viden om social- og sundhedsområdets opbygning, funktion og udvikling, relevante retsregler samt udvikle kompetencer til at reflektere og agere professionelt og sygeplejefagligt i en tværfaglig, samfundsmæssig, kulturel og organisatorisk kontekst i Danmark. 4

5 4. Uddannelsens struktur og opbygning Forløb 1 Intensiv sprogundervisning en måned Teoretisk undervisning Modul 1 Tre måneder inklusiv to dages sprogundervisning om ugen 15 ECTS Prøveansættelsesforløb syv måneder inklusiv en dags sprogundervisning om ugen Forløb 2 Intensiv sprogundervisning En måned Teoretisk undervisning Modul 1 Tre måneder inklusiv to dages sprogundervisning om ugen. 15 ECTS Klinisk undervisning Modul 2 og 3 Sundheds- og sygepleje indenfor medicin eller kirurgi syv måneder inklusiv en dags sprogundervisning ugen 3 Klinisk undervisning Modul 4 Sygepleje- Kroniske syge patienter og borgere i eget hjem 2½ måned. 15 ECTS Klinisk undervisning Modul 5 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 2½ måned 15 ECTS (Alle på forløb 2 gennemgår intensiv sprogundervisning samt modul 1,2 og 3. De andre to moduler er afhængig af Sundhedsstyrelsens vurdering af uddannelsen fra hjemlandet) 5. Klinisk Undervisning og vejledning Studierektor ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol har det faglige og pædagogiske ansvar for kvalificeringsuddannelsen i sin helhed. Ansvaret varetages i tæt samarbejde med praksisfeltet, som er medansvarlig for tilrettelæggelse, indhold og kvalitet i den kliniske del af kvalificeringsuddannelserne. Den kliniske undervisning foregår på godkendte kliniske undervisningssteder i Region Hovedstaden, samt i dele af hjemmeplejen. De kliniske uddannelsessteder er alle godkendte til og har erfaring med at uddanne sygeplejestuderende i sidste kliniske undervisningsforløb i professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske. Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen af Januar 2008 danner grundlag for tilrettelæggelsen og evaluering af den udenlandske sygeplejerskes faglige kompetencer og erhvervskompetence. For både forløb 1 og forløb 2 vil læringsudbytte for klinisk undervisning tage udgangspunkt i sidste del af studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen. Her er det især læringsudbytte for klinisk undervisning i modul 11 og 12, der omhandler kompleks klinisk virksomhed og selvstændig professionsudøvelse, der tages udgangspunkt i. Herudover vil læringsudbytte for nogle af studieordningens øvrige kliniske moduler skulle tilrettelægges individuelt for den enkelte udenlandske sygeplejerske på forløb 2 afhængig af nødvendige og anbefalede suppleringer fra Sundhedsstyrelsen. 6. Tilrettelæggelse af Forløb 1 Kvalificeringensuddannelsens forløb 1 er tilrettelagt for udenlandske sygeplejersker, som Sundhedsstyrelsen har vurderet har en sygeplejerskeuddannelse, som kan sidestilles med en dansk sygeplejerskeuddannelse, og hvor tilfredsstillende gennemført prøveansættelse er en 5

6 betingelse for at opnå varig autorisation. Den udenlandske sygeplejerske er ved optagelse på uddannelsesforløbet sikret en prøveansættelse på et af hospitalerne i Region Hovedstaden. Uddannelsen indledes med en måneds intensiv sprogundervisning, derefter følger tre måneders undervisning omfattende teoriundervisning svarende til 15 ECTS samt sprogundervisning. Uddannelsen afsluttes med minimum syv måneders prøveansættelse på en medicinsk / kirurgisk afdeling inkl. sprogundervisning en dag om ugen (prøveansættelsen er på syv måneder og ikke seks måneder, som Sundhedsstyrelsen stiller som minimumskrav på grund af sprogundervisningen). Teoriundervisningens grundlag baseres på kundskaber fra sygeplejefaget i samspil med kundskaber fra de sundhedsvidenskabelige, humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag. Den teoretiske undervisning har som mål at fremme og støtte den udenlandske sygeplejerskes udvikling af viden, færdigheder og kompetencer til at kunne fungere som sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen. 6.1 Tilrettelæggelse af det teoretiske modul Modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om patientforløb i Danmark. Modulet retter sig også mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Modulet har fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag i Danmark. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske, psykologiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patient sygeplejerske samspil. Læringsudbytte Efter modulet har den udenlandske sygeplejerske opnået følgende: At søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger. At søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremme, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende opgaver. At redegøre for kommunikative, psykologiske og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At redegøre for udvalgte dele for farmakokinetik og dynamik. At beskrive retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare, hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og i et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde. At forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologien kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. At indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning. At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død. At forstå, hvad det vil sige at være patient i Danmark. At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygeplejen. 6

7 At tilrettelægge egen læring og anvende studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. Centrale fagområder Sygeplejefaget Sundhedsvidenskabelige fag Farmakologi Folkesundhedsvidenskab Sundhedsinformatik Humanvidenskabelige fag Kommunikation Psykologi Pædagogik Samfundsvidenskabelige fag Sociologi og antropologi Organisation og ledelse Jura I alt ECTS 7 ECTS 1½ ECTS ¾ ECTS ¼ ECTS ½ ECTS ½ ECTS ½ ECTS 1 ¾ ECTS 1 ¼ ECTS 15 ECTS Fastlagt studieaktivitet Aktiv deltagelse i gruppearbejde og fremlæggelse af casearbejde. 6.2 Tilrettelæggelse af prøveansættelse i forløb 1. For kvalificeringsuddannelsens forløb 1 gælder, at der for den udenlandske sygeplejerske er tale om en prøveansættelse med begrænset dansk autorisation, hvilket indebærer de samme rettigheder og pligter for den udenlandske sygeplejerske som ved en varig autorisation. Prøveansættelsen sker i en stilling som sygeplejerske med løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 2 Der er således tale om selvstændig udøvelse med ansvar som en dansk sygeplejerske, men den udenlandske sygeplejerske skal være under supervision af afdelingens uddannelsesansvarlige eller en sygeplejerske med tilsvarende kompetence. Supervisionen er den ledende sygeplejerskes ansvar. Ved prøveansættelsens afslutning evalueres den udenlandske sygeplejerskes faglige og sproglige kompetencer, hvorefter Sundhedsstyrelsen foretager en konkret vurdering af evalueringen, og på baggrund af denne afgør, hvorvidt der kan gives varig autorisation. 7. Tilrettelæggelse af forløb 2 Kvalificeringensuddannelsens forløb 2 er tilrettelagt for udenlandske sygeplejersker, som Sundhedsstyrelsen har vurderet har en sygeplejerskeuddannelse, som kræver supplerende teoretiske og kliniske uddannelseselementer fra den danske grunduddannelse for at kunne opnå autorisation som sygeplejerske i Danmark. Det supplerende kliniske forløb tilrettelægges efter, hvilke uddannelseselementer, den udenlandske sygeplejerske skal gennemføre i forhold til Sundhedsstyrelsens krav 3. Det kan dreje sig om hjemmepleje, obstetrisk sundheds- og sygepleje og psykiatrisk sundheds- og sygepleje. Hvis den udenlandske sygeplejerske mangler pædiatri eller geriatri vil det kunne gennemføres på en afdeling under det medicinske eller kirurgiske forløb på et 2 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 124 af 20.november 2002 om prøveansættelser. 3 Der er styret af Direktivet 2005/36/EF af 7. September 2005 omhandlende anerkendelse om erhvervsmæssige kvalifikationer. 7

8 hospital. Afhængig af, hvad den enkelte udenlandske sygeplejerskes uddannelse skal suppleres med, er uddannelsens varighed mellem 60 og 75 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt således, at der er en vekslen og en kombination mellem teoretisk og klinisk undervisning. Forløbets faglige grundlag baseres på teoretisk og kliniske kundskaber fra sygeplejefaget i samspil med kundskaber fra de sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige fag. Den teoretiske og kliniske undervisning har som mål at fremme og støtte den udenlandske sygeplejerskes udvikling af viden, færdigheder og kompetencer til at kunne fungere som sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen. 7.1 Tilrettelæggelse af det teoretiske modul Modul 1. Sygeplejevirksomhed i Danmark Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om patientforløb i Danmark. Modulet retter sig også mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Modulet har fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag i Danmark. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske, psykologiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patient sygeplejerske samspil. Læringsudbytte Efter modulet har den udenlandske sygeplejerske opnået følgende: At søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger. At søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremme, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende opgaver. At redegøre for kommunikative, psykologiske og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At redegøre for udvalgte dele for farmakokinetik og dynamik. At beskrive retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare, hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og i et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde. At forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologien kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. At indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning. At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død. At forstå, hvad det vil sige at være patient i Danmark. At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygeplejen. At tilrettelægge egen læring og anvende studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. 8

9 Centrale fagområder Sygeplejefaget Sundhedsvidenskabelige fag Farmakologi Folkesundhedsvidenskab Sundhedsinformatik Humanvidenskabelige fag Kommunikation Psykologi Pædagogik Samfundsvidenskabelige fag Sociologi og antropologi Organisation og ledelse Jura I alt ECTS 7 ECTS 1½ ECTS ¾ ECTS ¼ ECTS ½ ETCS ½ ECTS ½ ECTS 1 ¾ ECTS 1 ¼ ECTS 15 ECTS Fastlagt studieaktivitet Aktiv deltagelse i gruppearbejde og fremlæggelse af casearbejde. 7.2 Tilrettelæggelse af den kliniske undervisning, forløb 2 For kvalificeringsforløb 2 gælder, at de kliniske perioders længde og specialetilknytning tilrettelægges individuelt for den enkelte udenlandske sygeplejerske afhængig af nødvendige og anbefalede suppleringer fra Sundhedsstyrelsen. Læringsudbytterne for modulet 2 og 3 har sit afsæt i læringsudbytter for modul 11 og 12 i Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen af januar Den udenlandske sygeplejerske undervises og vejledes af afdelingens erfarne sygeplejersker, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige sygeplejersker i lighed med sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen, der er i modul 11 og 12. Læringsudbyttet for denne periode danner udgangspunkt for tilrettelæggelse af periodernes indhold. Dette sker i tæt samarbejde med sygeplejerskeuddannelsens undervisere. Desuden er der sprogundervisning en dag om ugen i hele forløbet. Der er ingen prøve i modulet, men der skal til Sygeplejerskeuddannelsen udformes en udtalelse om den udenlandske sygeplejerskes standpunkt, som grundlag for sygeplejerskeuddannelsens indstilling for autorisation. Modul 2 og 3. Sundheds- og sygepleje indenfor medicin eller kirurgi. Tema: Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændig professionsudøvelse Uddannelsen retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Forløbet retter sig også mod den enkelte patient og dennes netværk med henblik på at planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb. Desuden retter det sig mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. 9

10 Læringsudbytte Efter den kliniske uddannelse har den udenlandske sygeplejerske opnået følgende: Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. At formidle mundtligt og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog. At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer. At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer. At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper. At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje. At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient og pårørende samt respektere forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundheds- og sygdom. At planlægge tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer. At inddrage kliniske retningslinier, udviklings og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling. At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givende rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner. At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde. At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedure samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje. At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed. Centrale fagområder Teoretiske ECTS Kliniske ECTS Sygepleje 2 Sundhedsvidenskabelige fag Sundhedsinformatik 0 2 ECTS Farmakologi 3 ECTS Humanvidenskabelige fag Filosofi, religion og etik 0 2 ECTS Sundhedsvidenskabelige fag Organisation, ledelse herunder 2 ECTS Sundhedsøkonomi I alt 0 ETCS 3 Modul 4. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet omfatter sygepleje til kronisk syge patienter og borgere i eget hjem samt obstetrisk sundheds- og sygepleje. Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation og intervention. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. Modulet tilrettelægges i primær sundhedstjeneste i forhold til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre. 10

11 Læringsudbytte Efter modul 4 har den udenlandske sygeplejerske opnået følgende: At forklare menneskets kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for sundhed og sygdom. At reflektere over etiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med kroniske sygdomme. At observere og identificere fænomener knyttet til folkesygdomme, kroniske sygdomme og reaktioner herpå. At begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til patienter/borgere med kroniske sygdomme. At tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til udvalgte patienter/borgere under hensyntagen til den kronisk syges livssituation. At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos gravide, nyfødte, børn, familie og ældre patienter/borgere. At beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere. At indgå i relationer, dialog og samspil med gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere og undervise, vejlede og informere disse. Centrale fagområder Teoretiske ECTS Kliniske ECTS Sygepleje 1 Sundhedsvidenskab 2 ECTS Folkesundhedsvidenskab herunder epidemiologi og miljømedicin I alt 3 ECTS 12 ECTS Modul 5. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper; og fokuserer i særlig grad på patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter. Læringsudbytte Efter modulet har den udenlandske sygeplejerske opnået følgende læringsudbytte: At redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykologiske krisetilstande og psykiske sygdomme. At observere og identificere fænomener knyttet til psykologiske behov og reaktioner på psykiske problemer, sygdom og lidelse. At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse, krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet. 11

12 At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere. At identificere, reflektere over etiske dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinjer. At etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdsparter. At anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre. Centrale fagområder Teoretisk ECTS Kliniske ECTS Sygepleje 8 ECTS Sundhedsvidenskabelige fag: Sygdomslærer Farmakologi Humanvidenskabelige fag: Kommunikation Pædagogik Psykologi I alt 3 ECTS 12 ECTS 8. Undervisning og arbejdsformer Begge kvalificeringsforløb gennemføres på hold af ca.16 sygeplejersker med anden uddannelsesmæssig og - kulturel baggrund end den danske. Der vil i tilrettelæggelsen blive lagt vægt på, at der skabes gode rammer for læring, personlig udvikling og erfaringsdannelse. Undervisningsmetoderne vil understøtte læring, og undervisningen gennemføres dels som holdundervisning og gruppearbejde, dels som individuelle opgaver og øvelser. Samspillet mellem teori og klinik vil være gennemgående i den vifte af undervisningsmetoder, der anvendes. Teoretiske kundskaber inddrages til bearbejdning af kliniske erfaringer, ligesom kliniske erfaringer inddrages i teoretisk undervisning. Samspillet kan sikres ved øvelse i procesanalyse af såvel egne som gruppebaserede læreprocesser, både i de teoretiske og i de kliniske undervisningsforløb. Den klinisk orienterede undervisningsform består af eksempellæring og øvelse hvor observation, kritisk refleksion i og over praktisk handling, i forbindelse med at identificere og løse praktiske problemer, er centrale elementer for læring. 9. Mentorordning og undervisning i fagdansk For at understøtte kvalificerings forløbene med henblik på fastholdelse og positiv gennemførelse af kvalificeringsforløbene tilbydes den udenlandske sygeplejerske en mentor, ligesom der er tilrettelagt målrettet kursus i dansk sprog med fokus på fagdansk. 9.1 Mentor Ved kvalificeringsuddannelsens start matches den enkelte udenlandske sygeplejerske med en mentor fra sygeplejerskeuddannelsens mentornetværk, som består af et antal mentorer, som enten har en anden etnisk baggrund end dansk, eller har interesse og erfaring med flerkulturelle forhold. Mentorerne er alle uddannede som sygeplejerske med dansk autorisation og har god erfaring fra det sundhedsfaglige arbejdsmarked og har et godt netværk. 12

13 Mentor har ikke uddannelsesmæssige vejlednings - eller evalueringsopgaver i forhold til den udenlandske sygeplejerskes uddannelsesforløb, men fungerer som brobygger i faglig, sproglig, social, institutionel og kulturel henseende. Mentors opgave er således at være støtte for den udenlandske sygeplejerskes mulighed for at realisere sine faglige og personlige potentialer. 9.2 Undervisning i fagdansk I faget arbejdes generelt med sproglyde, sprogrytme, tryk og intonation, - forkortelse af ord i almindelig tale, grammatik, billedsprog m.m. samt specifikt med sygeplejefaglig og medicinsk fagterminologi. Undervisningen foregår både som intensivt forløb på sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med sproglærer fra sprogcenter og med inddragelse af fagperson(er), og i den konkrete sygeplejefaglige virkelighed i de kliniske undervisningsperioder, hvor sproglærer(e) underviser. Undervisning i fagdansk fører til, at den udenlandske sygeplejerske: Tilegner sig mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed med anvendelse af argumentation, herunder sproglig evne til at ræsonnere samt til at kunne udtrykke selvstændig stillingtagen. Bliver i stand til at sprogliggøre refleksion over kulturelle forskelle med henblik på at kunne forstå og agere i dansk sygeplejekultur Erhverver sprogligt grundlag for samarbejde mellem sygeplejerske og patienter, pårørende tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. 13

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Mål og rammer for Prøveansættelse Kvalificeringsuddannelsen 17. maj 2010 14. januar 2011 (ferie uden løn i juli måned) April 2010/ugj Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

professionsbachelor i sygepleje

professionsbachelor i sygepleje Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Indholdsfortegnelse Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen UCL - Vejle december 2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 4 22,2% Nogen svar 3 16,7% Gennemført 11 61,1% Frafaldet 0 0,0% I alt 18

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (Introduktion og tillæg til sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød) 28. januar 2008 Revideret 6.5.2011 Studieordning for uddannelsen til

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere