Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160."

Transkript

1 Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax Deltagere Sekretariat Mogens Styhr Rasmussen, Aulum Haderup Sportsfiskerforening Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Thorkild Kjeldsen, Danmarks Naturfredningsforening Per Sonnesen, Danmarks Sportsfiskerforbund Peter Holm, Dansk Akvakultur Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Michael Blach, Danske Vandløb Bjarne Nielsen, DANVA Sigvald Fihl, Fjordvenner.dk Thyge Steffensen, Friluftsrådet Niels Vestergaard Salling, LandboNord Carl Chr. Pedersen, Landbrug & Fødevarer Lars Larsen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Bent Graversen, Lemvigegnens Landboforening Aage Grynderup, Løgstør Sportsfiskerforening Ole Randløv, Skalsådalens Sportsfiskerforening Niels Barslund, Talerøret for Skive-Karup Å Jens Handrup, Økologisk Landsforening Jens Østrup Pedersen, Aalestrup Sportsfiskerforening Jens Lauritsen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Michael Damm, Leder af Limfjordssekretariatet Niels Vedel, Limfjordssekretariatet Lars Nørgaard Bach, Limfjordssekretariatet Afbud Mødeleder Referent Jens Lauritsen Niels Vedel Udsendt 4. april 2014, Revideret 14. april 2014 Sagsnr./Dok. nr. Formandskab: Næstformandskab: Vesthimmerland Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX s Plads 1 Tlf Lundbakvej 5 Tlf Farsø 9490 Pandrup

2 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Jens Lauritsen bød velkommen og orienterede om, at udmeldingen af de statslige rammer for kommunernes og Vandrådenes arbejde med indsatsprogramplanlægningen for vandløbsindsatsen i 2. generations vandområdeplaner desværre var blevet forsinket. Til orientering blev kopi af brev fra Limfjordsrådet til Miljøministeren om det problematiske i denne forsinkelse delt ud. 2. Præsentationsrunde Sekretariatet orienterer om udpegning af medlemmer til vandrådet. Vandrådets medlemmer præsenterer sig selv og giver en introduktion til hvilke interesser de repræsenterer og hvordan de hver især forventer at bidrage til et kommende indsatsprogram (vandløbsindsatsen) til en 2. generationsvandområdeplan for Limfjorden. Vedr. udpegningen af medlemmer til Vandrådet henvises til vedlagte slides. Deltagerne præsenterede sig selv og den organisation man repræsenterede, herunder lidt om forventningerne til det kommende vandrådsarbejde. Der var enighed om, at man sammen kunne finde brugbare lokale løsninger, der kunne tilgodese alle interesser. Faglighed og saglighed var vigtig i løsningsvalg. Klima blev nævnt som en interesse, der også kunne indgå i overvejelserne. 3. Vandplanarbejde 1. generation Vandplanerne er et instrument til at nå det mål, der er udstukket i EU s vandrammedirektiv: at alle vandområder grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet skal have god tilstand i Staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogram, der samlet set indeholder opskriften på hvordan målsætningen God tilstand i for de danske vandområder skal nås. Når de endelige vandplaner og indsatsprogrammer ligger klar, skal kommunerne udarbejde forslag til kommunale handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne. De statslige vandplaner skulle have været besluttet 22. december 2009, men har netop været i fornyet høring. Sekretariatet orienterer om ovenstående. Sekretariatet orienterede om ovenstående status for 1. generations vandplanarbejdet. Dette med henblik på en præsentation af historikken / baggrunden for etableringen af vandråd, samt at give et billede af, den sammenhæng vandrådets arbejde vil komme til at indgå i med det øvrige vandplanarbejde. Der henvises til vedlagte slides. I de foreløbige udmeldinger fra Naturstyrelsen forlyder det, at der i forhold til 2. generations vandområdeplaner er forudsat, at indsatserne i 1. generations vandplanerne er besluttet og

3 gennemført i første vandplanperiode og at de nævnte indsatser i 1. generations vandplanerne ikke skal drøftes videre i vandrådsarbejdet. 4. Nationale rammer for etableringen af vandråd samt historik herunder afholdelse af temadag for interessenter om etableringen af Vandråd Regeringen og samtlige partier i Folketinget besluttede i 2013 et nyt koncept for vandplanlægning. Der skal bl.a. være et større folkeligt engagement og større lokal inddragelse i vandplanlægningen fremover. Kommunerne skal således som noget nyt udarbejde forslag til vandplanernes indsatsprogram. I første omgang vil der være tale om konkrete vandløbsindsatser. Oplandet til Limfjorden er Danmarks største hovedvandopland og dækker ca. en sjettedel af Danmarks areal. Dette er et meget stort areal og stiller store krav til et fremtidigt Limfjords-vandråd. Limfjordsrådet afholdt derfor en temadag med henblik på at få input fra lokale interessenter til, hvordan arbejdet med vandråd struktureres/organiseres bedst muligt og hvordan en koordinering kan sikres. Temamødet blev afholdt 28. februar 2014 på Hotel Strandtangen i Skive. Konklusionerne fra temamødet fremgår af vedlagte bilag. Bilag: Notat Konklusioner fra temamøde om Vandråd, 28. februar 2014 vedlægges Der henvises til vedlagte slides. 5. Vandrådets arbejde og arbejdsform. Vandrådets arbejdsopgave, procesplan, mødeindhold og mødeantal m.v. drøftes. Jf. lovgivningen inddrages Vandrådet i kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammet, herunder i: Diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse med det af Naturstyrelsen udmeldte, der anses for mest miljø- og omkostningseffektiv, Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger og Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger forud for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen. Det er i oplandet til Limfjorden aftalt, at der ud over Vandråd også nedsættes arbejdsgrupper under kommunerne. Bilag:

4 Procesplan for vandrådsarbejdet og udarbejdelse af forslag til indsatsprogram vedlægges. Rammen forventes formuleret på et overordnet niveau, så konkrete afgørelser ikke foregribes. Kommunernes tilbagemelding skal tilsvarende være på et overordnet niveau, så konkrete afgørelser ikke foregribes. Vandområdeplanerne forpligter myndighederne. Når indsatserne efterfølgende skal udmøntes konkret af kommunerne, skal der udarbejdes konsekvensvurderinger af indsatsen m.v. Bæredygtigt Landbrug mente ikke, udpegningen af vandløb var korrekt alle steder. Der var enighed om, at procesplanen (herunder mødeindhold og antal) var meget stram men, at det var det, der kunne lade sig gøre under de givne tidsrammer. Vandrådet vurderede, at der ikke umiddelbart var behov for besigtigelser i forbindelse med vandrådets arbejde. Der var enighed om, at der ikke umiddelbart skulle indkaldes eksperter til vandrådets møder. Det var Vandrådets ønske, at der var stor synlighed om, hvad der skete i de forskellige fora som teknikergruppen, arbejdsgrupper etc. Lokal viden skal inddrages via kommunerne og det blev understreget, at Vandrådet mener, at referater fra møder i arbejdsgrupper og teknikergruppen m.v. skal være tilgængelig for alle herunder Vandrådet. Dette med henblik på inspiration og vidensdeling. Michael Dam påpegede, at Arbejdsgrupperne er nedsat under kommunerne. Det blev aftalt, at der fra Vandrådet sendes en opfordring til kommunerne om, at udarbejde referater fra arbejdsgruppemøder og at disse sendes til Limfjordsrådets Sekretariat, der efterfølgende så kan offentliggøre dem på hjemmesiden under vandrådssiderne. Limfjordsrådets Sekretariat linker på hjemmesiden til relevant materiale vedr. Vandråds og indsatsplanlægningsarbejdet. Referater og slides fra møder i Vandrådet lægges tilsvarende ud på hjemmesiden. Kontaktliste for Vandrådet med navne, mailadresse og telefon nr. sendes ud med indeværende referat. Næste møde i Vandrådet for Limfjorden afholdes 14. april 2014, kl i Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Der henvises i øvrigt til vedlagte slides 6. Prioritering af virkemidler i relation til den udmeldte indsats. Vandrådet anmodes om at drøfte og give umiddelbare input til virkemiddelanvendelsen i forbindelse med indsatsplanlægningen. 1.april 2014 udmelder Naturstyrelsen rammen for kommuners og vandråds arbejde med forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatser. Rammen forventes at bestå af miljømål for vandløb, et prissat virkemiddelkatalog, en vejledende økonomisk ramme, en tidsfrist for arbejdet samt et antal km. vandløb, for hvilke der inden for den økonomiske ramme skal gives forslag til konkrete indsatser med henblik på målopfyldelse.

5 Sekretariatet orienterer om ovenstående. Sekretariatet præsenterede bl.a. en bruttoliste bestående af virkemidler, der ud fra referater af Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 har været til drøftelse. Det blev understreget rammerne ikke var meldt ud til den 1. april og at de nationale politikere pt. var i gang med at vælge, hvilke af bruttolistens virkemidler, der endeligt skal stilles til rådighed for kommunernes og vandrådenes arbejde med indsatsplanlægningen. Det blev påpeget at okkerfældningsbassiner burde figurere på listen. 7. Orientering/Bordet rundt. Limfjordsrådets hjemmeside Limfjordsrådets hjemmeside blev drøftet under pkt. 5. Carl Chr. Pedersen henledte opmærksomheden på en konference om vandløb og vandråd, der afholdes af Videncenter for Landbrug den 10. april 2014 i Kolding. Konferencen har tidliger været planlagt som to-dages konference, men er nu intensiveret til en enkelt dag. 8. Eventuelt. Der var ikke punkter under eventuelt.

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 10. august 2017, kl. 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 25. oktober 2017, kl. 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 17. maj 2017 Introduktion til it-værktøj 17.00 18.00 Ordinært møde 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat:

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 2. maj 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Deltagere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 2. maj 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Tid 2. maj 2014, 10.00 12.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Arbejdet i vandrådene Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Anden generations vandområdeplaner Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 Med det nye koncept tilstræbes

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet.

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 13. november 2017 J.

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø

Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 8. september 2017, kl. 8.00 15.00 Sted Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Referat Forum Tid Sted Deltagere Afbud Mødeleder Referent Udsendt Sagsnr./Dok. nr.

Referat Forum Tid Sted Deltagere Afbud Mødeleder Referent Udsendt Sagsnr./Dok. nr. Referat Forum Embedsmandsgruppen Tid 1. september 2017, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet. Forum. Tid 29. januar 2018, Sted Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov. Deltagere.

Referat. Limfjordsrådet. Forum. Tid 29. januar 2018, Sted Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov. Deltagere. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 29. januar 2018, 11.00 13.30 Sted Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 4. februar 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 4. februar 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 4. februar 2014, 12.45 14.30 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 14. november 2014, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Haukur S. Thorsteinsson, KKR-Nordjylland (observatør)

Haukur S. Thorsteinsson, KKR-Nordjylland (observatør) Referat Forum Limfjordsrådet Tid 28. april 2017, 9.00 11.30 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 24. november 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 24. november 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 24. november 2017, 9.00 11.30 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Referat. Forum. Embedsmandsgruppen. Tid 17. september 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.

Referat. Forum. Embedsmandsgruppen. Tid 17. september 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. Referat Forum Embedsmandsgruppen Tid 17. september 2017, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. marts 2015, Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. marts 2015, Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 13. marts 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( )

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( ) Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021) Lov om Vandplanlægning Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Forum. Embedsmandsgruppen. Tid 8. juni 2018, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok Deltagere.

Forum. Embedsmandsgruppen. Tid 8. juni 2018, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok Deltagere. Forum Embedsmandsgruppen Tid 8. juni 2018, 10.00 14.00 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 9400 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Nationale forventninger til etableringen af vandråd (Limfjordsrådets Sekretariat Niels Vedel).

Nationale forventninger til etableringen af vandråd (Limfjordsrådets Sekretariat Niels Vedel). Formiddag 10.00 10.10 10.30 10.50 Velkomst (s formand Jens Lauritzen). Nationale forventninger til etableringen af vandråd (s Sekretariat Niels Vedel). Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden (Leder

Læs mere

Referat Forum Tid Sted Deltagere Embedsmandsgruppen Afbud

Referat Forum Tid Sted Deltagere Embedsmandsgruppen Afbud Referat Forum Limfjordsrådet Tid 27. marts 2015, 11.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Udpegning af medlemmer til Vandråd. Limfjordsrådet

Udpegning af medlemmer til Vandråd. Limfjordsrådet Udpegning af medlemmer til Vandråd Vandråd Organisationer og foreninger der kan være medlem af et vandråd (jf. lov om vandplanlægning): Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer. Landsdækkende foreninger

Læs mere

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby lok. 159

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby lok. 159 Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 26. august 2016, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby lok. 159 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 26. september 2014, Sted Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 26. september 2014, Sted Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 26. september 2014, 10.00 12.00 Sted Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 15. september 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 15. september 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 15. september 2017, 9.00 11.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Referat. Forum Embedsmandsgruppen. Tid 22. marts 2019, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Lok.158.

Referat. Forum Embedsmandsgruppen. Tid 22. marts 2019, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Lok.158. Referat Forum Embedsmandsgruppen Tid 22. marts 2019, 09.00 13.00 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 9400 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden På forespørgsel fra Sekretariatskommunen i Randers Fjord oplandet har Naturstyrelsen oplyst: Hver enkelt organisation kan kun være repræsenteret med ét medlem,

Læs mere

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014 TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 22.

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 27. juni 2014, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 / 158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 27. juni 2014, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 / 158. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 27. juni 2014, 10.00 12.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 / 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 27. maj 2016, Sted

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 27. maj 2016, Sted Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 27. maj 2016, 10.00 14.00 Sted Skive Kommune, Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive, lok. Pulsen. Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid Fredag den 11. februar 2011 kl

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid Fredag den 11. februar 2011 kl Referat Forum Limfjordsrådet Tid Fredag den 11. februar 2011 kl. 10.00 13.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160 Deltagere Mikael Klitgaard, Brønderslev Christen

Læs mere

Referat. Forum. Embedsmandsgruppen. Tid 5. februar 2018, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157.

Referat. Forum. Embedsmandsgruppen. Tid 5. februar 2018, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157. Referat Forum Embedsmandsgruppen Tid 5. februar 2018, 10.00 13.30 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere

Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen

Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen FAKTA Limfjorden og Limfjordsrådet Borgmesterbeslutning om et funktionssamarbejde Stiftende møde 4. juni 2007 18 kommuner, 10 med kystlinje

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 5. april 2019, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 5. april 2019, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 5. april 2019, 09.00 11.30 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 1. februar 2019, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive Lokale: Sallingsund

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 1. februar 2019, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive Lokale: Sallingsund Referat Forum Limfjordsrådet Tid 1. februar 2019, 09.00 11.30 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive Lokale: Sallingsund Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 6. november 2015, 10.00 14.00

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 6. november 2015, 10.00 14.00 Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. november 2015, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborgbrygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST TEKNIK OG MILJØ Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Forum Tid Sted Deltagere Embedsmandsgruppen Afbud

Forum Tid Sted Deltagere Embedsmandsgruppen Afbud Forum Limfjordsrådet Tid 25. november 2016, 9.00 11.30 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 9400 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk

Læs mere

Referat. Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 7. april 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 158.

Referat. Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 7. april 2017, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 158. Referat Forum Embedsmandsgruppen Tid 7. april 2017, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Møde i Limfjordssamarbejdet Det Politiske Forum. Midtpunktet, Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm

Møde i Limfjordssamarbejdet Det Politiske Forum. Midtpunktet, Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm Referat Forum Møde i Limfjordssamarbejdet Det Politiske Forum Tid Mandag den 01.02.2010 kl. 10:00 15:00 Sted Tilstede Midtpunktet, Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm Limfjordsrådet Det Politiske Forum

Læs mere

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00 18:00. Søndermølle Kultur og Naturcenter, Vinkelvej 40, 8800 Deltagere: Organisation Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning.

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. NOTAT Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. I lovforslaget beskrives at formålet er: at indføre et nyt koncept for vandplanlægning, der skal sikre en smidigere, enklere

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 4. februar 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 4. februar 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 4. februar 2014, 10.00 12.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Nyborg 26. April 2017 Kontorchef Peter Kaarup Nedsættelse af vandråd: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Der kan oprettes lokale vandråd til at rådgive

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. juni 2014, Sted. Det gamle rådhus, 7800 Skive. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. juni 2014, Sted. Det gamle rådhus, 7800 Skive. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 13. juni 2014, 10.00 14.00 Sted Det gamle rådhus, 7800 Skive Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets rammer

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets rammer s rammer Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6 af Danmark. Oplandet til Limfjorden huser ~1/5 af Danmarks DE. Oplandet til Limfjorden

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 30. juni 2017, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive Deltagere.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 30. juni 2017, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive Deltagere. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 30. juni 2017, 9.00 11.30 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive Deltagere Aksel Gade, Holstebro Jens Chr. Golding, Jammerbugt Jørgen Nørby, Lemvig Melanie

Læs mere

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160 Referat Forum Limfjordsrådet Tid 29. januar 2016, 9.00 11.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 og 160 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Vedrørende. Udkastet til bekendtgørelse blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013 med frist for at afgive høringssvar den 29. januar 2014.

Vedrørende. Udkastet til bekendtgørelse blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013 med frist for at afgive høringssvar den 29. januar 2014. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-400-00076 Den 31. januar 2014 Høringsnotat Vedrørende Udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 29. november 2013, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive, Sallingsundsalen.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 29. november 2013, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive, Sallingsundsalen. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 29. november 2013, 10.00 12.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive, Sallingsundsalen. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF den

Læs mere

Konklusioner fra temamøde om Vandråd, 28. februar 2014

Konklusioner fra temamøde om Vandråd, 28. februar 2014 Notat Konklusioner fra temamøde om Vandråd, 28. februar 2014 Indhold Vigtigste budskaber fra gruppediskussionerne:... 2 Øvrige pointer fra de 6 arbejdsgrupper samlet set:... 3 Vandråd... 3 Baglandet...

Læs mere

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 11-02-2014 Notat om etablering af Vandråd Notatets indhold er aftalt af medlemmerne af de to hovedvandoplandes VandoplandsStyreGrupper (VOS er) og derfor et fælles

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fredag den 29. september 2017 kl. 13:00 17:15 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk:

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk: Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade 12 1216 København K (Sendt elektronisk: mfvm@mfvm.dk) Vingsted, den 25. januar 2019. Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til

Læs mere

ERFARINGER FRA FORRIGE VANDRÅDSARBEJDE

ERFARINGER FRA FORRIGE VANDRÅDSARBEJDE TEMADAG OM VANDRÅDSARBEJDET NYBORG STRAND HOTEL OG KONFERENCECENTER ERFARINGER FRA FORRIGE VANDRÅDSARBEJDE MORTEN GRAVERSGAARD Institut for Agroøkologi Morten.Graversgaard@agro.au.dk PROGRAM Erfaringer

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus HUSK før Mødet Tjek mødelokale og overhead Navneskilt til bord og til at sætte på trøjen Læg

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

2) udvælge vandløb, der efterfølgende skal analyseres yderligere for at vurdere, om de kan udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

2) udvælge vandløb, der efterfølgende skal analyseres yderligere for at vurdere, om de kan udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. TEKNIK OG MILJØ Referat 1. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Afbud: Karsten Filsø Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd 10. august 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1224723213 Version 4 Mødetid/-sted:

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere