Konference om Vandløb og Vandråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om Vandløb og Vandråd"

Transkript

1 Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle april marts Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen

2 Anden Anden generations vandområdeplaner af vandplaner Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 Med det nye koncept tilstræbes et enklere, smidigere og mere direktivnært setup for vandplanlægningen gældende fra 2. planperiode og frem Med det nye koncept bliver vandområdeplanerne informationsdokumenter, der skal oplyse om regeringens ambitioner for vandområdet. De bindende elementer mål og indsatser- fastsættes i bekendtgørelser Der er klageadgang over tilvejebringelse af vandområdeplanerne Loven er enstemmigt vedtaget Med det nye koncept bliver det muligt at nedsætte lokale vandråd, der skal bistå kommunerne med at udarbejde forslag til indsatsprogram på vandløbsområdet SIDE 2

3 Vandrådenes rolle og sammensætning Vandrådenes opgaver og sammensætning Rolle: Kommunerne har overordnet ansvaret for forslag til indsatsprogram Vandrådene er rådgivende i relation til kommunernes arbejde med forslag til indsatsprogram Sammensætning: Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer Visse lokale organisationer: beskyttelse eller benyttelse af vand med lokalt udspring Kun ét medlem pr. organisation i det enkelte vandråd Højst 20 medlemmer pr. vandråd for at sikre at rådet bliver arbejdsdygtigt. Så vidt muligt ligelig repræsentation fra grønne organisationer og erhvervsorganisationer SIDE 3

4 Vandrådspakken Vandrådspakken består af: Et antal km vandløb, der skal forbedres En økonomisk ramme pr. hovedvandopland Et virkemiddelkatalog med bilag En vejledning om arbejdet Et GIS-værktøj til kommunerne En frist for arbejdet Rammen er formuleret på et overordnet niveau. Tilbagespil bør tilsvarende være på et niveau så de ikke foregriber konkrete afgørelser

5 Rammerne for vandrådspakken Økonomisk ramme på 696 mio. kr., svarende til en indsats på km vandløb Indsats og økonomisk ramme fordeles forholdsmæssigt mellem de 23 hovedvandoplande Endeligt indsatsniveau og økonomisk ramme fastsættes først til efteråret

6 Fordeling af indsatser Fordeling af vandløbsindsatsen samt økonomisk ramme, (For hvert hovedvandopland angives minimumsindsats i km/antal spærringer/evt. okker) km/0 (1,6 mio. kr.) km/12 (73,3 mio. kr.) km/37/2 (125,6 mio. kr.) km/6 (9,2 mio. kr.) km/1 (12,2 mio. kr.) km/5/2 (37,5 mio. kr.) km/19 (53,4 mio. kr.) Kommuner og Vandråd får mulighed for -ud over den økonomiske ramme - at foreslå yderligere indsatser til gennemførelse i anden planperiode km/2 (10,2 mio. kr.) km/1 (7,8 mio. kr.) km/7/13 (80,4 mio. kr.) km/2 (13,6 mio. kr.) km/1 (17,7 mio. kr.) km/9/21 (82,1 mio. kr.) km/13 (13,8 mio. kr.) km/18 (17,2 mio. kr.) km/4 (14,7 mio. kr.) km/2 (9,5 mio. kr.) km/11 (27,3 mio. kr.) km/4 (4,9 mio. kr.) km/5/1 (21,8 mio. kr.) km/10 (9,1 mio. kr.) km/7 (42,1 mio. kr.) km/5 (10,7 mio. kr.)

7 Vandløbsvirkemidler Åbning af rør Små restaureringer Okkervandløb - gødebassiner Okker Store restaureringer Fjernelse af spærringer

8 Virkemidler Virkemidler valgt på baggrund af indspil fra arbejdsgruppe under Vandløbsforum Fagligt vurderet af fra forskningsinstitutionerne DCE, DTU Aqua; kvalitetssikret af Orbicon Bred vifte af virkemidler, der sikrer løsninger, der passer til de lokale forhold

9 Virkemidler Udlægning af groft materiale Udlægning af groft materiale og plantning af træer Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning Etablering af træer langs vandløb Genslyngning Genslyngning i fb.m. afværgeforanstaltninger (diger/pumper) Udskiftning af bundmateriale Etablering af miniådale med genslyngning Restaurering af hele ådale Dobbeltprofil Åbning af rørlægninger (tre muligheder) Fjernelse af spærringer Sandfang Okkerrensning i form af grødefyldte bassiner SIDE 9

10 Virkemidler Bilag 1. Anslåede standardpriser, vejl. Mindre restaureringer 2.6. Udlægning af groft materiale (smårestaureringer) Herved forstås udlægning af groft materiale (primært sten, grus eller træ) alene uden andre fysiske indgreb i enten kanaliserede eller naturligt slyngede vandløb. Det udlagte materiale er/kan være erstatning for materiale, der er blevet fjernet gennem tidligere opgravning. 2.6b. Udlægning af groft materiale og træplantning Virkemiddel 2.6 kombineret med virkemiddel Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning Ved hævning af vandløbsbunden forstås udlægning af materiale i kanaliserede vandløb, således at vandløbet kommer til at ligge tættere på terræn, men vandløbets kanaliserede forløb bevares. Der skal ved hævning tages hensyn til forhold mellem det naturlige vandløbs bredde og dybde (bl.a. bestemt af det geologiske udgangsmateriale) således at hævningen ikke resulterer i overbredde vandløb med lav vanddybde Etablering af træer langs vandløb Virkemidlet indebærer beplantning med hjemmehørende træarter i umiddelbar nærhed af vandløbet. Beplantningen kan enten foretages på den ene eller på begge sider af vandløbet og der kan med fordel efterlades områder uden tæt beplantning til gavn for lysmængden og dermed vandplanterne i vandløbet. TYPE 1 kr./km TYPE 2 kr./km TYPE 3 kr./km

11 Virkemidler DCE og DTU s vurdering af virkemidler DHI s vurdering af okkerrensning

12 Virkemidler Ændret grødeskæringspraksis indgår ikke som et virkemiddel i kataloget - vanskeligt at EUkompensere de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved virkemidlet

13 Kommuners og vandråds opgaver Forslag til omkostningseffektivt indsatsprogram for fysiske forhold og okkerrensning i vandløb for de enkelte hovedvandoplande Forslag til yderligere indsatser ud over den afsatte økonomiske ramme Bidrag til miljøvurderinger af forslagene til indsatsprogrammer Muligt at kommentere udpegningen af stærkt modificerede vandløb og anvendelsen af undtagelsesbestemmelser

14 GIS-værktøj til kommunerne

15 Info om vandområdet Valg af indsatstype og -omfang Økonomi, beregnes automatisk Kommune-chat Bemærkninger til NST SIDE 15

16 Rapport Hovedvandet er indberettet til NST [ja,nej] [Navn på hovedvandområde], [nummer] [Navn på kommune] indenfor hovedvandopland [H_opl_navn] Kommune har godkendt alle indsatser på dette hovedvandopland [ja/nej] kort over hovedvandområde (for hvert virkemiddel) Valgte virkemidler for hovedvandopland [H_opl_navn]: Virkemiddel Enheder Økonomi virkemiddel 3 (procent) xxx,xxvirkemiddel 8 (km) xxx,xx- Sum xxx,xxhovedoplandsrammebeloeb: kort over kommune (for hvert virkemiddel) XXX kr som er X % af ramme for dette ovedvandopland Valgte virkemidler: Virkemiddel Enheder Økonomi vandomr-nummerne virkemiddel 3 (procent) xxx,xx- kommasepareret antal km med virkemiddeler: virkemiddel 8 (km) xxx,xx- i alt km i dette hovedvandopland som burde have indsatser Sum xxx,xxsom er X % af hovedoplandsramme for dette hovedvandopland Valgte virkemidler for kommune [komnavn] i hovedvandoplandet [H_opl_navn]: hovedoplandsrammebeloeb: XXX kr Virkemiddel virkemiddel 3 (procent) Enheder Økonomi xxx,xxvirkemiddel indberettet [ja/nej] 8 (km) xxx,xxindberettet Bemærkning Sum xxx,xx- WORKSHOPS OM INDSATSPLANLÆGNING, NÆSTVED OG VEJLE, MARTS 2014 Valgte virkemidler for kommune [komnavn] i hovedvandoplandet [H_opl_navn]: Virkemiddel Enheder Økonomi indberettet [ja/nej] virkemiddel 3 (procent) xxx,xxvirkemiddel 8 (km) xxx,xx- SumPrint xxx,xx- SIDE 16 Valgte virkemidler for kommune [komnavn] i hovedvandoplandet [H_opl_navn]: Virkemiddel Enheder Økonomi indberettet [ja/nej] virkemiddel 3 (procent) xxx,xx-

17 Vandløb i vandplaner Samlet længde vandløb i Danmark Km vandløb der indgik i vandplan 1 Høring 2010 Km vandløb der indgår i Vandplan 1 ny høring Km vandløb der indgår i Basisanalysen for Vandplan 2 Basisanalysens risikovurdering Behov for fysisk indsats km km km km km Ca km

18 Objektive og naturfaglige kriterier for udvælgelse af vandløb i Vandplan 2

19 Basisanalysen offentliggjort 18. februar 2014 Basisanalysen offentliggjort 18. februar Vandområdedistrikter og hovedvandoplande 2. Foreløbige miljømål (baseret på VP ) 3. Afgrænsning af vandområder 4. Typologi 5. Foreløbig udpegning (identifikation) af kunstige og stærkt modificerede vandområder 6. Drikkevandsområder 7. Påvirkning og arealanvendelse 8. Vandområdernes tilstand 9 Miljøfarlige forurenende stoffer 10. Risikovurdering 2021

20 Foreløbige miljømål Foreløbige Miljømål De foreløbige miljømål og identifikation af kunstige og stærkt modificerede vandområder er fastsat på baggrund af det foreliggende udkast til vandplan 1 Den egentlige fastlæggelse af konkrete miljømål sker forbindelse med den efterfølgende vandplanlægning. Konkrete miljømål, herunder brugen af undtagelser, fastsættes i en bekendtgørelse, som sammen med udkast til en bekendtgørelse om indsatsprogrammer og udkast til vandområdeplaner sendes i seks måneders offentlig høring i december 2014 med henblik på udstedelse og offentliggørelse den 22. december 2015.

21 Foreløbige Miljømåls klasser Grøn: God økologisk Tilstand Blå: Høj Økologisk Tilstand

22 Identifikation af kunstige og stærkt modificerede vandløb Blå: Naturlige Lys rød: Kunstige Mørk rød: Stærkt Modificerede

23 Tilstandsvurdering i basisanalysen Tilstandsvurdering i basisanalysen Klassificeres som høj, god, moderat, ringe eller dårlig økologisk tilstand. Data fra det nationale overvågningsprogram (og DTU). Data er opdateret til og med 2012 Der anvendes kvalitetselementerne smådyr (bentiske invertebrater), fisk og planter. Klassificeres for de enkelte kvalitetselementer og samlet (one-out-all-out).

24 Tilstand, smådyr, fisk, planter og samlet Tilstand smådyr, fisk, planter og Samlet

25 Risikovurdering Risikovurdering Risikovurderingen er en sortering af hvilke vandområder der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2021, - med mindre der iværksættes indsatser ud over allerede vedtagne. Der er foretaget en kvalitativ fremskrivning til 2021 af tilstandsvurderingen 2012 under inddragelse af indsatser i Vandplan I Risikovurderingen er udgangspunkt for arbejdet med udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammer i kommuner og vandråd

26 Risikovurdering, smådyr, fisk, planter og samlet Risikovurdering smådyr, fisk, planter og samlet

27 Videre proces Kommuner melder forslag til indsatsprogram ind senest den 7. oktober 2014 Den endelige indsats fastlægges først, når den samlede indsats på alle områder for anden generation vandområdeplaner kendes ultimo 2014.

28 Den videre proces frem mod endelige Den videre proces vandområdeplaner Miljømål og indsatsprogram for søer, kystvande og grundvand udmeldes sammen med forslag til vandområdeplaner den 22. december 2014 Frem mod den 22. december 2014 udarbejder Naturstyrelsen forslag til miljømål for søer, kystvande og grundvand, samt indsatsprogram for de 3 medier Det er endnu ikke muligt at sige noget om indsatsbehov Ministeren skal i løbet af året drøfte indholdet i vandområdeplanerne med Folketingets partier SIDE 28

29 Tak for opmærksomheden Tak for opmærksomheden Tak for opmærksomheden!

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Forhøring, maj 2013 Vandplan Hovedopland Bornholm Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm - forslag Emneord:

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Silkeborg Kommune 2010-2015 Vedtaget af Silkeborg Byråd 26. november 2012 Udgiver: Silkeborg Kommune Udgivelsesår: 2012

Læs mere

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup.

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. 6.JULI2012 J.nr.: 7503994 SFS/ANL Svarskrift Til Retten i Hjørring I sagsnr. BS DOBU-591/2012 og BS DOBU-8 23/2012: Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug som mandatar for de i bilag l ca. 3500 anførte

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Retningslinjer fra de statslige vandplaner

Retningslinjer fra de statslige vandplaner Retningslinjer fra de statslige vandplaner Myndighedernes administration af miljølovgivningen Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst)

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder sopgørelse Høring, oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Vandløb...3

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere