Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober Sagsnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding med udbud i Kolding. Undervisningen vil finde sted på Skamlingvejen 32 i Kolding. AI indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering AIs indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder AIs akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) nr af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuddets relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv., nr. 684 af Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilag fra Erhvervsakademi Kolding. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Kaj Clausen Svarrer, cand.merc. i finansiering. Selvstændig med konsulent- og undervisningsopgaver. Underviser i privatøkonomi og finansielle virksomheder og markeder ved Erhvervsakademi SydVest. Ekstern lektor ved Syddansk Universitet i finansiering og investeringsplanlægning på HA- og cand.merc.aud.-uddannelserne. Afdelingschef i Finansrådets uddannelsesafdeling og tidligere underviser ved 5

6 Handelshøjskolen i København (nu Copenhagen Business School). Fungerer desuden som censor på finansielle uddannelser. Gitte Top Jensen, cand.jur., diplomuddannelse i financing of entrepreneurs. Uddannelseskoordinator på professionsbacheloruddannelsen i finans ved Cphbusiness. Undervisningserfaring inden for bl.a. erhvervsjura, finansjura, sektorregulering, finansielle forretninger, rådgivning og etik. Medlem af studienævnet og eksamenskommissionen på professionsbacheloruddannelsen i finans. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann og projektmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AIs øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser og udbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning, som er tilgængelig på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af , og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurdering. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har AI overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af

7 Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt til EVA til ansøgningsfristen i juni 2013 behandles på baggrund af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at udbuddets geografiske dækningsområde udgøres af kommunerne Kolding, Vejen, Haderslev, Aabenraa og Fredericia. Udbuddet henvender sig til virksomheder, der har funktioner, der kræver selvstændig planlægning og udførelse af opgaver inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling. En financial controller kan med sin viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold arbejde i både nationale og internationale virksomheder. Det kan være i fx økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en tilstrækkelig behovsanalyse. Behovsanalysen består af tre elementer. Det ene element er, at ansøgeren med udgangspunkt i et overvågningsnotat fra Region Syddanmark fra 2013 har redegjort for, at der i 2011 har været en vækst på 7,6 % inden for de brancher, der aftager dimittender fra uddannelsen til financial controller. Det andet element i analysen er, at ansøgeren har foretaget en aftagerundersøgelse, hvor 19 personer med økonomifunktioner på ledelsesniveau i en række virksomheder som fx Danæg, LM Wind Power og Smurfit Kappa er blevet interviewet. Ifølge redegørelsen udtrykte alle interviewpersonerne positiv interesse for uddannelsen. Et tredje element i analysen er, at ansøgeren i forbindelse med screeningsansøgningen har haft telefonsamtaler med en række aftagere, eksempelvis Ib Andreasen Industri og Solar A/S, der har givet udtryk for, at uddannelsen matcher virksomhedernes behov for kompetencer. 8

9 Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ovennævnte, at der er foretaget en tilstrækkelig behovsafdækning, samt at der er behov for udbuddet. Ekspertpanelet vurderer, at planen for inddragelse af aftagere i udviklingen af udbuddet er fyldestgørende. Aftagerinddragelsen består af to fremadrettede elementer. Det ene element er, at udbudsstedet vil nedsætte et advisory board for udbuddet. Formålet med advisoryboardet er at indhente og videregive information samt diskutere den videre udvikling af uddannelsen. I forbindelse med den tidligere nævnte aftagerundersøgelse undersøgte ansøgeren, hvorvidt virksomhederne var interesserede i at indgå i et forpligtigende samarbejde om uddannelsens opbygning og videre udvikling, herunder om de var interesserede i at indtræde i et advisory board. Det svarede 80 % af de adspurgte bekræftende på. Det andet element i aftagerinddragelsen er etablering af et uddannelsesudvalg. Udvalget skal bestå af medarbejderrepræsentanter, studierepræsentanter, ledelse og repræsentanter for erhvervsliv og fagforening, og dets opgave er at rådgive institutionen, bl.a. om behovet for fornyelse eller tilpasning af uddannelsen. Det er planen, at udvalget skal mødes tre-fire gange årligt. Ekspertpanelet vurderer, at planerne for aftagerinddragelse er relevante for sikringen af udbuddets relevans. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 og følgende bilag: Bilag 1.1: Vaekstbarometer marts 2013 Bilag 1.2: Udvikling i erhverv og brancher i Region Syddanmark Bilag 1.3: Kontur Bilag 1.4: Nordic Synergy Park Bilag 1.5: Jobindex Bilag 1.6: Fremtidens kompetence behov Bilag 1.7: Børsen, marts 2011 Bilag 1.8: Ledighedsstatistik for Finansøkonomer IBA KOLDING optaget i 2009 og afsluttet eksamen 2011 Bilag 1.9: Aftagerundersøgelse Bilag 1.10: C1 og C2 kørsler. 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har angivet, at der vil være behov for 20 praktikpladser i 2015, 30 i 2016 og 50 i 2017, idet praktikken er placeret på uddannelsens 3. semester Ansøgeren har redegjort for udbudsstedets erfaringer med at skaffe praktikpladser på sine øvrige udbud og det heraf følgende netværk af praktikpladser i ind- og udland og har i den forbindelse oplistet de senest anvendte praktiksteder i 2012 og 2013 i ind- og udland. Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen har et bredt erhvervssigte, og at de studerende derfor vil kunne finde praktikpladser inden for mange forskellige brancher og inden for en lang række større virksomheder, der har disse revisions-, regnskabs- og økonomifunktioner. Derfor vurderer ekspertpanelet, at ansøgeren langt hen ad vejen vil kunne benytte de praktikkontakter, som udbudsstedet har i kraft af de eksisterende udbud. Ekspertpanelet vurderer dog, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke har udpeget de virksomheder, som vil være særligt relevante praktikværter for studerende på det ansøgte udbud. Dog mener ekspertpanelet, at listen indeholder relevante praktiksteder som fx One Revision Vest, HP Regnskab og KPMG. Derfor vurderer ekspertpanelet samlet set, at ansøgeren ud fra sin praktikdatabase vil kunne skaffe det nødvendige antal praktikpladser. Ud fra erfaringerne fra ansøgerens eksisterende udbud planlægger ansøgeren at etablere et netværk, som de studerende kan benytte i deres praktiksøgning. De virksomheder, der er en del af netværket for de eksisterende udbud, er placeret dels i udbudsstedets region, fx i Kolding, dels i det øvrige Danmark. Herudover vil ansøgeren udarbejde materiale, som de studerende kan medbringe, når de kontakter en virksomhed. Desuden vil ansøgeren implementere en praktik- og jobportal, der gennem praktik- og jobannoncer og de studerendes CV er formidler kontakt mellem de studerende og virksomhederne. Afslutningsvis har ansøgeren kortfattet beskrevet en række tiltag som brushupinformation om praktikpladssøgning, praktikdating, hvor virksomheder og studerende mødes på en messe, karrieredag og en Facebookside om praktik. På trods af ansøgningens mindre svaghed vurderer ekspertpanelet, at kriteriet samlet set er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: Bilag 2.1: Praktikoversigt

11 Bilag 2.2: Bilag 2.3: Bilag 2.4: Bilag 2.5: Stillingsbeskrivelse Praktikkoordinator Praktikmanual MFØ og PB Vejledernes virksomhedsbesøg under Jobportal. 11

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets tilrettelæggelse fører til, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddannelsen består af erhvervsøkonomi (15 ECTS-point), erhvervsjura (10 ECTS-point), samfundsøkonomi (15 ECTS-point), kommunikation og samarbejde (5 ECTS-point), økonomi (25 ECTS-point), virksomhedens strategiske styring (5 ECTS-point), controlling og revision (10 ECTS-point), valgfag (5 ECTS-point), praktik (15 ECTS-point) og afsluttende projekt (15 ECTS-point). Ansøgeren har redegjort for, at undervisningen vil blive gennemført som en kombination af dialogbaseret klasseundervisning, forelæsninger, procesundervisning, workshops, studiekredse, cases, oplæg, øvelser, mindre opgaver og større projektarbejder. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori. Ansøgeren har redegjort for, at der under uddannelsesforløbet vil ske undervisningsdifferentiering, bl.a. gennem personlig vejledning. Ansøgeren har beskrevet, at væsentlige undervisnings- og arbejdsmetoder vil være casebaseret undervisning med henblik på at styrke forbindelsen mellem teori og praksis, oplæg fra studerende og opponentbaseret undervisning med henblik på at styrke argumentations- og præsentationsfærdigheder, analytiske færdigheder, feedback, coaching og samarbejde. Ekspertpanelet finder, at disse undervisnings- og arbejdsformer vil være relevante. Desuden har ansøgeren beskrevet nogle pædagogiske mål for tilrettelæggelsen af udbuddet. Det fremgår således af ansøgningen, at det er et mål, at den studerende reflekterer over sin egen måde at lære på, at underviseren fungerer som facilitator for læreprocessen, samt at der er en høj grad af deltageraktivitet. Ansøgeren har yderligere beskrevet, at der ved tilrettelæggelsen af undervisningen i de praktiske økonomiske funktioner vil indgå vekselvirkning mellem teori, øvelser, workshops og cases, som følge af at uddannelsen kræver opbyggelse af et programkendskab og af en række rutiner. Som led i undervisningen i de praktiske økonomiske funktioner vil der også indgå simulering, fx virkelighedstro træning af bogføring, inddragelse af eksterne undervisere, som udbudsstedet allerede har kontakt til via relevante virksomheder, samt temadage og/eller kursusforløb om konkrete emner, fx værktøjer og bogføring. Ekspertpanelet vurderer, at disse konkrete planer for, hvordan udbuddet skal tilrettelægges, er positive, og ekspertpanelet vurderer samlet set, at tilrettelæggelsen vil være hensigtsmæssig. Med hensyn til kriteriets del om internationalisering har ansøgeren redegjort for, at de 12

13 studerende vil have mulighed for at tage på udvekslingsophold på en partnerskole i udlandet på 3. semester. På 4. semester kan den studerende gennemføre sit praktikophold i en virksomhed i udlandet. Ansøgeren beskriver, at udbudsstedet med udgangspunkt i den eksisterende partnerskabsliste vil udarbejde Erasmus-aftaler om studieophold med uddannelsesinstitutioner, som allerede har uddannelser, der matcher uddannelsen til financial controller, fx Shanghai Advanced Institute of Finance. Derudover har ansøgeren beskrevet de udenlandske virksomheder, som vil være relevante for de studerende at komme i praktik i, som fx Surawat Savings and Credit Cooperation (Nepal). Ekspertpanelet finder samlet set, at det vil være muligt for de studerende at gennemføre en del af uddannelsen i udlandet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 3.1: Bilag 3.2: Bilag 3.3: Bilag 3.4: Bilag 3.5: Bilag 3.6: Bilag 3.7: Bilag 3.8: Bilag 3.9: Bilag 3.10: Bilag 3.11: Studieordning Financial Controller Skabelon for Unit Guide Skabelon for Study Fire ugers ophold i Daytona Erasmusaftaler Aftaler med Shanghai lnstitute of Finance, Beijing Erasmus partnerskabsoversigt Bilag program og deltagerliste Erasmus konference Bilag powerpoint præsentation af erasmusmuligheder The 26th Ann u al Bus i net Conference Stillingsbeskrivelse for Erasmuskoordinator. 13

14 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet i tilstrækkelig grad vil være baseret på ny viden om erhvervs- og professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøgeren har redegjort for en række aktiviteter med henblik på at sikre erhvervs- og professionsbaseringen på udbuddet, herunder at underviserne deltager i workshops, brushupkurser og seminarer afholdt navnlig af revisionsfirmaer og andre aktører, fx KPMG, Deloitte og Syddansk Vækstforum. Desuden har ansøgeren redegjort for, at uddannelsen har en bunden forudsætning i form af et projekt, en temadag eller en eksamen, som bliver udviklet i samarbejdet med virksomheder. Projekterne vil derfor typisk tage udgangspunkt i de behov eller problemstillinger, som virksomhederne vil have belyst og fundet løsninger på, på baggrund af de temaer, som fagmodulet rummer. Derudover beskriver ansøgeren, at det nationale netværk bestående af de erhvervsakademier, som udbyder uddannelsen, også samarbejder om at få relevant viden fra beskæftigelsesområderne. Ansøgeren beskriver desuden, at udbudsstedet påregner at blive medlem af brancheforeningen Foreningen Danske Revisorer, som bl.a. opdaterer sine medlemmer om viden inden for revision. Desuden har ansøgeren beskrevet, at der vil tilgå udbuddet viden om erhverv og profession gennem uddannelsesudvalget og advisoryboardet, som bl.a. vil følge undervisningen for at sikre erhvervstilknytning. Ansøgeren har desuden beskrevet, at institutionen er medlem af Videnscenter for økonomi og finans, som tilbyder kompetenceudvikling af undervisere, konferencer og formidling af forskningsresultater. Ansøgeren har også for øje, at underviserne på udbuddet skal følge arbejdsområder som revision, regnskab og skat ved at kende til opdateringer af standardværker som Revision & Regnskabsvæsen. Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at udbuddet vil have en tilstrækkelig erhvervs- og professionsbasering. I forhold til kriteriets del om forsøgs- og udviklingsbasering har ansøgeren beskrevet, at det nationale netværk bestående af de erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen, også arrangerer en årlig netværkskonference for undervisere om videndeling og udvikling mv. Ekspertpanelet finder, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke har beskrevet disse aktiviteter nærmere. Dog finder ekspertpanelet, at Videnscenter for økonomi og finans også kan bidrage til udviklingsbaseringen på udbuddet. Ekspertpanelet vurderer, at kriteriet samlet set kan vurderes som opfyldt, da udbuddet vil have en tilstrækkelig erhvervsog professionsbasering. 14

15 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 4.6: Mandagstemaer Bilag 4.7: Oversigt over foreninger netværk organisationer Bilag 4.8: Program for Ribe 2012 og

16 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen vil blive understøttet af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø på udbudsstedet. Ansøgeren har redegjort for, at institutionen udbyder to uddannelser, som er fagligt beslægtede med uddannelsen til financial controller. Det drejer sig om uddannelserne til finansøkonom AK (219,5 STÅ) og til markedsføringsøkonom AK (265,5 STÅ). Ekspertpanelet vurderer, at undervisningen vil blive gennemført af undervisere, som i kombination med de eksisterende udbud af beslægtede uddannelser vil udgøre et stærkt fagligt miljø. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at ansøgeren har vedlagt CV er for 11 undervisere på institutionen, som forventes at undervise på udbuddet. Ni af underviserne har en kandidatuddannelse, fx som cand.merc.aud., cand.merc. eller cand.oecon., mens to undervisere er uddannet finansøkonom. Derudover vurderer ekspertpanelet, at underviserne besidder erhvervserfaringer, der er relevante for at undervise på udbuddet. Underviserne har bl.a. erfaringer fra nuværende og tidligere beskæftigelse som fx underviser i økonomi og finans, som underviser i statistik og økonomi og som økonomikonsulent. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund, at underviserne vil kunne dække kernefagområderne inden for revision, regnskab og økonomi. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5.1: Bilag 5.2: Bilag 5.3: Bilag 5.4: Bilag 5.5: Bilag 5.6: Bilag 5.7: Oversigt over uddannelser under EA Kolding. Undervisere og moduler skal opdateres Pædagogiske principper Mini-cv for undervisere skal opdateres Kursusoversigt Tilgenkendegivelsesblanket Skabelon til projektbeskrivelser. 16

17 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ansøgerens redegørelse, at en række faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer desuden, at det med de fremlagte planer om tilkøb og nyanskaffelser er sandsynliggjort, at de nødvendige faciliteter og ressourcer vil være til stede ved udbuddets planlagte start. Ansøgeren har redegjort for, at følgende særlige faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbytte: ERP-system (økonomistyringssystem), som er udbredt inden for en financial controllers arbejdsområder, og som udgør en standard inden for funktionsområdet, det kan fx være C5 eller Microsoft Dynamics, som er udbredte systemer i små og mellemstore virksomheder. Ansøgeren beskriver desuden, at systemet SAP også kunne være relevant, da det især er målrettet store virksomheder. Ansøgeren har desuden redegjort for, at en række almene faciliteter og ressourcer er tilgængelige på udbudsstedet. Det drejer sig om undervisningslokaler, auditorium og itlokaler samt studiemiljøer og gruppefaciliteter. Undervisningslokalerne er i alle blevet udstyret med nyt møblement, moderne av-udstyr og trådløs opkobling til internettet. Det forventes, at de studerende selv anskaffer computere, og herudover er der 25 computerarbejdspladser til rådighed på udbudsstedet. Derudover beskriver ansøgeren, at de studerende har adgang til udbudsstedets øvrige faciliteter som trådløs opkobling, learning management-systemer, bibliotek, viden- og forskningsdatabaser samt de virtuelle universer, som det besluttes at bruge på de enkelte hold, fx wikier, sociale netværk og e- læringsværktøjer. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. 17

18 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at der findes en kvalitetsstrategi, som gælder for hele institutionen. Kvalitetsstrategien er beskrevet i institutionens kvalitetsplan, der indeholder 15 punkter, som sætter fokus på de studerendes oplevelse af forskellige kvalitetsdimensioner, herunder organisering, praktik, undervisning og nedbringelse af frafald på uddannelserne. Derudover har ansøgeren redegjort for, at der arbejdes på, at virksomhedernes oplevelse af de studerendes professions- og/eller erhvervsparathed skal integreres i kvalitetssystemet. Kvalitetsarbejdet er forankret i institutionsledelsen, men såvel målsætning som udarbejdelse af handlingsplaner og konkrete tiltag sker i samarbejde med uddannelsescheferne på de enkelte uddannelser. Hvad angår kvalitetssikringen af udbuddets undervisning, skal de studerende hvert år udfylde et spørgeskema, som afdækker forskellige områder, der har betydning for undervisningen. I den forbindelse bliver de studerende bl.a. spurgt om deres tilfredshed med undervisningens gennemførelse og indhold, med kommunikationen og med det sociale og fysiske miljø på udbudsstedet. Ansøgeren har desuden redegjort for, at alle fag på uddannelsen evalueres, hvilket foregår, ved at den enkelte underviser gennemfører en mundtlig midtvejsevaluering og en elektronisk evaluering ved semestrets afslutning. På baggrund af de to evalueringer afleverer hver enkelt underviser en rapport til uddannelseslederen. Ansøgeren har derudover redegjort for, at der holdes to semestermøder med underviserne, og at der er nedsat et studenterråd, hvor studenterrepræsentanter holder møder med uddannelseslederen. Indberetninger fra censorerne indgår ligeledes i kvalitetssikringen. Ansøgeren har desuden redegjort for, at der på baggrund af resultaterne af de forskellige evalueringer, som er nævnt ovenfor, udpeges en række indsatsområder, som danner grundlag for det følgende års handleplaner. Opfølgningen sker i et samarbejde mellem uddannelseslederen og studievejledningen. Dialogen om resultater og handlingsplaner inddrager underviserne, uddannelsesudvalget og studenterrådet. Afslutningsvis er der redegjort for, at det er uddannelseschefen, som har det overordnede ansvar for kvalitetssikringen. Ekspertpanelet finder, at der samlet set er redegjort for en tilfredsstillende og omfattende kvalitetssikring af undervisningen, og denne del er derfor blevet vurderet positivt. Hvad angår kvalitetssikringen af praktikken, har ansøgeren redegjort for, at der på det ansøgte udbud vil blive anvendt de procedurer for kvalitetssikring af praktikophold i Danmark og i udlandet, som er beskrevet i Erhvervsakademi Koldings praktikmanual. Dette betyder, at der ikke foretages en generel godkendelse af virksomhederne, men at 18

19 praktikvejlederne i stedet foretager en godkendelse af de enkelte praktikophold. Ansøgeren har desuden redegjort for, at praktikvejlederen under praktikopholdet holder kontakt med såvel den studerende som virksomheden. Praktikopholdet evalueres ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som den studerende skal udfylde midtvejs i praktikopholdet og igen umiddelbart før opholdets afslutning. Der udsendes desuden et spørgeskema til virksomhederne. Ansøgeren har desuden redegjort for, at ansvaret for opfølgningen er placeret hos praktikvejlederen og overordnet hos praktikkoordinatoren. Dialog om evalueringsresultaterne vil foregå ved forskellige opfølgningsmøder, herunder bl.a. et internt møde mellem praktikkoordinatoren og uddannelseslederen og et opfølgningsmøde med de studerende. Afslutningsvis har ansøgeren beskrevet kvalitetssikring af studieophold i udlandet. Som det fremgår under kriterium 3, kan den studerende på 3. semester vælge at gennemføre et studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Der stilles i den forbindelse krav om, at den studerende vil nå stort set de samme læringsmål som i Danmark, og at der er en afsluttende prøve, som kan dokumentere forløbet. For at sikre, at kravene bliver opfyldt, vil institutionens Erasmus-koordinator sammenligne det udenlandske studieforløb med det tilsvarende forløb på uddannelsesudbuddet. Evalueringen finder bl.a. sted, ved at den studerende afleverer en rapport om opholdet. Derudover vil der være en uformel evaluering, som foregår via mail, telefon og personlige møder. Ansøgeren har desuden beskrevet, at det er Erasmus-koordinatoren, som har ansvaret for at følge op på evalueringsresultaterne, og dialogen om disse vil foregå på halvårlige møder om internationale aktiviteter og på uddannelsesmøderne. Der vil desuden være en løbende dialog mellem Erasmuskoordinatoren, de internationale koordinatorer og uddannelseslederen og uddannelseschefen. På baggrund af ovennævnte vurderer ekspertpanelet samlet set, at der vil blive arbejdet systematisk med løbende at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 7.3: IBA's kvalitetsplan Bilag 7.4: Forretningsorden for uddannelsesudvalg på Finansøkonom Bilag 7.5: Ennova Bilag 7.6: Spørgeramme til SMART evaluering Bilag 7.7: Spørgeramme til projektevaluering Bilag 7.8: Eksempel på kontrakt. 19

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-65 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere