Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013"

Transkript

1 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv. HK s vision og mission er formuleret i Strategiprojektet og skal også gælde de næste fire år. HK er et af Danmarks største og vigtigste fællesskaber og tager sit udgangspunkt i det enkelte medlem. Medlemmernes krav og forventninger skal altid afspejle HK s kurs. Sammen og hver for sig skal vi skabe muligheder og deltage aktivt i udviklingen af vores arbejdspladser. Stolthed i faget Arbejdet er en vigtig del af HK-medlemmernes identitet. Mange ønsker at sætte mere fokus på udviklingen af fag og branche. Derfor skal HK i de næste fire år redefinere medlemmernes fag, således at vi alle føler os dækket fagligt. Samtidig skal HK sætte fokus på udviklingen, således at stoltheden over den enkeltes fag vokser. Medlemmerne skal opleve, at HK styrker deres faglige identitet og udvikling. HK støtter dannelsen af netværk ud fra enkelte medlemmers fag, funktion og videreuddannelse. Overenskomster Organisering, overenskomster og faglig servicering er kernen i HK s arbejde. Det er HK s mål at stå endnu stærkere både på arbejdspladserne og centralt som forhandlere og samarbejdspartnere. Alle vores medlemmer skal kende de rettigheder og muligheder, overenskomsterne giver. I de næste fire år skal medlemmernes kendskab til brug af og indflydelse på overenskomsterne øges. Medlemmernes viden om overenskomster skal øges, og medlemmernes brug af og indflydelse på overenskomsterne skal styrkes. Bedre kvalitet i ydelserne Det er vigtigt, at HK s medlemmer oplever en sammenhæng mellem kontingentet og kvaliteten af den faglige servicering. Vi skal derfor satse endnu mere på kvaliteten. Vi skal desuden opprioritere og nytænke kommunikationen med medlemmerne, således at ingen stiller spørgsmålstegn ved, hvad man får for sit kontingent. Det er ligeledes et Målprogram

2 mål, at kontakten til det enkelte medlem opprioriteres. HK skal udvikle egentlige medlemsrettigheder, der definerer, hvad et medlem kan forvente af HK. Målet er, at HK bliver Danmarks bedste fagforening til at levere service til medlemmerne. Medlemmerne skal i højere grad opleve, at de får kvalitet for pengene. Medlemmernes viden om, hvad de kan bruge HK til, skal øges markant. Medlemmernes rettigheder i forhold til HK s service skal udvikles og gøres mere synlige. Flere medlemmer i HK I de senere år har der været flere udmeldelser end indmeldelser. Særligt har dette været en udfordring for det private område. HK vil styrke indsatsen for at hverve nye medlemmer, men der skal også et øget fokus på at fastholde de eksisterende medlemmer. Mange medlemmer uddanner sig ud af HK, og her skal vi blive bedre til at følge med, så vi stadig er det naturlige faglige fællesskab. HK skal blive bedre til at rekruttere og fastholde medlemmer ved overgangen fra uddannelse til job. HK skal også styrke indsatsen over for de uddannelsesgrupper, vi allerede har i fokus; erhvervsuddannelser og de korte videregående uddannelser. I de næste fire år skal HK systematisere arbejdet med at hverve, fastholde og organisere medlemmer. Et helt særligt fokus skal være på de mange unge medlemmer, som skal infor- meres i vigtigheden af deres medlemskab. HK vil gøre det mere attraktivt for medlemmerne at forblive i HK. Målet er at nedbringe antallet af medlemmer, der forlader HK, med 25 procent årligt. HK vil gøre det mere attraktivt at melde sig ind i HK. Målet er en årlig vækst på 10 procent i antallet af medlemmer, vi kan byde velkommen. Vækstpotentialer Samfundsudviklingen, nye uddannelses- og jobmønstre samt demografi er en stor udfordring for HK. Derfor er det afgørende, at HK kigger sig om efter nye græsgange med medlems-potentiale. Det er således målsætningen, at HK i den kommende periode lægger en klar strategi for, hvilke nye medlemsgrupper der skal satses på. HK skal opdyrke nye medlemsområder og lægge en strategi for arbejdet. Professionelle tillidsvalgte i HK HK skal være en betydelig politisk aktør, og medlemmerne skal gennem HK have indflydelse på vigtige områder i deres hverdag. Dette gælder globalt, nationalt, regionalt og lokalt. Disse udfordringer tager til i omfang og dybde, og derfor kræver det til stadighed dygtige tillidsvalgte. HK skal i den kommende periode sikre, at alle Målprogram

3 tillidsvalgte i HK bliver kompetence-udviklet, så de kan matche de mål og opgaver, som de har. Det handler om politikformulering, økonomisk indsigt, kommunikation, strategisk planlægning, personligt lederskab og politisk ledelse. HK skal samtidig opprioritere rekrutteringen af nye tillidsvalgte. Medlemmerne skal opleve, at HK har de dygtigste tillidsvalgte, og derfor skal den personlige og faglige uddannelse af tillidsvalgte opprioriteres. HK skal synliggøre de tillidsvalgtes kompetencer og uddannelse og disses brugbarhed også ved siden af tillidshvervet. HK vil målrettet inddrage de tillidsvalgte i udviklingen af organisationen. HK Danmarks mest indflydelsesrige fagforening Medlemmerne ønsker et HK, der sætter dagsordenen i sager, der er vigtige for deres arbejds- og familieliv. De vil gerne have et HK, der er synligt i den offentlige debat og har indflydelse. HK skal være bedre til at omsætte arbejdet på de indre linjer i råd, nævn og udvalg til politisk handling, som skaber resultater og giver større synlighed. Alle led i HK har et ansvar for at samle kræfterne. Det skal være målsætningen, at HK i den kommende periode bliver bedre til at handle koordineret. Det er en styrke, at HK s medlemsskare repræsenterer et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. HK skal blive bedre til at benytte det politiske brændstof, der ligger i at have jævnlig kontakt med mange tusinde medlemmer og kende deres problemer. I den forgangne periode har HK ført kampagne under mottoet vi er alle en del af løsningen og har markedsført HK som et moderne fagforbund, der kan samarbejde bredt med alle grupper i Danmark. Kampagnen har også tegnet et HK, der finder løsninger til vores medlemmer og resten af befolkningen. HK skal fortsætte arbejdet med at være bredt samarbejdende og løsningsorienteret. HK vil samarbejde med alle partier, der vil gøre noget for medlemmerne. HK vil opbygge et tæt samarbejde med så mange partier i Folketinget som muligt. Samtidig skal HK være dygtigere til at fokusere på konkrete mærkesager og blive kendt på disse sager i medlemmernes og offentlighedens øjne. Medlemmerne skal opleve et HK, der er synligt i den offentlige debat, har en styrket fælles profil og sætter dagsordenen med mærkesager med udgangspunkt i deres arbejds- og familieliv. Det vil HK arbejde for I den kommende periode skal HK sætte dagsordenen og have politisk indflydelse på: Velfærd for medlemmerne. Et godt arbejdsliv job til alle Målprogram

4 Bedre uddannelse til alle. Ligeløn og ligebehandling. Velfærd for medlemmerne HK har altid bakket op om et stærkt velfærdssamfund. Det skyldes, at medlemmernes daglige trivsel er helt afgørende for HK. Mange kampe er vundet, men det er målsætningen, at HK i den kommende periode skal arbejde for mere og bedre velfærd, der hvor det er relevant for HK s medlemmer. Det er helt afgørende for HK, at medlemmernes arbejds- og familieliv hænger sammen. Derfor er særligt fleksible åbningstider og pasningsmuligheder afgørende, ligesom medlemmer med børn skal sikres bedre muligheder for frihed til at passe syge børn. HK vil i den kommende kongresperiode særligt arbejde for, at sundhedssektoren styrkes. Det er et selvstændigt mål for HK, at alle sikres gode og lige behandlingsmuligheder i den danske sundhedssektor. Fair konkurrence er et afgørende parameter, og derfor vil HK arbejde for, at fradraget for sundhedsforsikringer afskaffes, ligesom taksterne for behandling uden for det offentlige system skal være retfærdige. HK skal arbejde for bedre velfærd, når det vedrører medlemmerne. Særligt medlem-mernes mulighed for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen skal forbedres. Hvis HK s medlemmer oplever sygdom, har de krav på gode og lige behandlingsmuligheder i sundhedssektoren, derfor vil HK arbejde hårdt for 1. klasses sundheds-sektor for alle. Et godt arbejdsliv Efter flere år med næsten fuld beskæftigelse har situationen ændret sig, så den kommende periode bliver præget af ledighed og usikkerhed på arbejdsmarkedet. Her er det helt afgørende, at HK er aktiv og bidrager med initiativer, der kan skabe job til medlemmerne. Særligt unge kommer i klemme i en krise, og derfor skal HK arbejde for at nedbringe antallet af unge ledige. En lavkonjunktur rammer også folk med ingen eller kort uddannelse eller nedsat arbejdsevne. HK skal være garant for, at medlemmer med nedsat arbejdsevne kan fastholde deres job, og HK skal samtidig arbejde for opkvalificering af ledige HK ere. Det er samtidig vigtigt, at HK er den fagforening, der tydeligst sætter fokus på de medlemmer, der er sygemeldt eller i fleksjob. Den udenlandske arbejdskraft er en stor udfordring for den danske fagbevægelse. Mange arbejdsgivere er komplet ligeglade og importerer udenlandsk arbejdskraft til løn og arbejdsforhold, der er helt utilstedelige. Det er aldeles uacceptabelt for HK. Samarbejdet om en række faglige sager kan kun gøres i samarbejde med resten af den danske fagbevægelse, der skal stå sammen om fremtidens udfordringer såvel lokalt, regionalt som på landsplan Målprogram

5 Det enkelte medlems arbejdsmiljø er helt afgørende for HK i særlig grad det psykiske. Derfor skal HK i endnu højere grad sætte kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø i centrum og følge op med en handlingsplan. Det er i den forbindelse vigtigt, at antallet af virksomheder med en sikkerhedsrepræsentant bliver øget ligesom deres vilkår skal forbedres. Det er målet, at HK gennem sikkerhedsrepræsentanterne skal sætte øget fokus på arbejdet med APV og betydningen af dette. HK vil fremsætte og støtte forslag, der skaber job til HK s medlemmer samt sørge for bedre og tidligere tilbud om kompetenceudvikling og uddannelse. HK skal kæmpe for, at medlemmer med nedsat arbejdsevne skal have mulighed for at bevare et arbejdsliv på trods af stigende ledighed. HK skal organisere den udenlandske arbejdskraft og sikre dem overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. Medlemmerne skal mærke, at HK kæmper for deres arbejdsmiljø. Bedre uddannelse til alle HK skal have førertrøjen på, når det handler om at sikre bedre uddannelsesmuligheder. Flere skal have en kompetencegivende uddannelse, og alle borgere skal have ret til at gennemføre en hel uddannelse i modsætning til i dag, hvor mange ufrivilligt må stoppe midt i et uddannelsesforløb. Samtidig skal det være slut med den stigende brugerbetaling, der fratager mange muligheden for at uddanne sig. HK skal fortsat være en central aktør, når det handler om at være til stede og organisere på uddannelsesstederne. Indsatsen på erhvervsskolerne skal styrkes både politisk og medlemsmæssigt. Samtidig skal der udformes en klar strategi i forhold til de andre uddannelser, herunder de korte videregående uddannelser. HK vil arbejde for, at flere medlemmer får en kompetencegivende uddannelse, hvilket i særlig grad kræver bedre erhvervsuddannelser og praktikplads til alle. Alle HK s medlemmer skal have ret til og mulighed for at gennemføre en uddannelse. Derfor er det HK s målsætning, at al brugerbetaling på uddannelser afskaffes. HK vil styrke det politiske og medlemsmæssige fokus på erhvervsskolerne men samtidig lægge en klar strategi for, hvor ressourcerne ellers skal bruges. Ligeløn og ligebehandling Der mangler reel ligestilling i Danmark. Det mærker mange kvinder, der er organiseret i HK. Løngabet mellem kvinder og mænd vokser, både i den disponible indkomst, opsparing af pension og frynsegoder. HK organiserer et flertal af kvinder, og det er helt afgørende, at HK er deres talerør, når det handler om deres lønforhold. HK skal særligt arbejde for at forbedre lovgivningen og aftaler om løngennemsigtighed. 50 %-reglen i HK s private overenskomster udgør i den forbindelse et ligelønsproblem, idet den manglende overenskomstdækning hindrer særligt kvindelige medlemmer i at få rettigheder og goder som fx løn under barsel, pension og børns sygedage m.v Målprogram

6 Men også andre forhold gør arbejdsmarkedet skævt for kvinder og mænd, og derfor skal HK fortsat arbejde for at øremærke mere barselsorlov til mænd i lovgivning og overenskomster. For at få hverdagen til at hænge sammen er det endvidere vigtigt, at daginstitutionerne ikke indskrænker åbningstiderne. De senere års indførsel af lukkedage er derfor et problem for børnefamilier på arbejdsmarkedet. På trods af mange års snak er kvindeandelen af ledere og bestyrelsesmedlemmer ikke ændret tilstrækkeligt. For at fremme en bedre balance må kvindeandelen af ledere og bestyrelsesmedlemmer fremmes via kvoter. Rekrutteringen foregår stadig alt for ofte gennem lukkede netværk og ved processer, der favoriserer mænd. Der er også store udfordringer, når det handler om indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil HK også fortsætte arbejdet for ligestilling særligt på HKområdet. Det er ligeledes vigtigt, at indvandrere og efterkommere bliver inkluderet i det faglige arbejde i HK. HK vil styrke organiseringen af indvandrere og efterkommere og øge deres engagement som aktive medlemmer, valgte tillidsfolk og ansatte i HK. HK skal i endnu højere grad identificere direkte og indirekte forskelsbehandling af HK s medlemmer og styrke håndhævelsen af medlemmernes rettigheder. Dette kan HK ikke gøre alene, og derfor vil HK styrke samarbejdet med interessenter i samfundet om at forebygge direkte og indirekte forskelsbehandling. HK s mange kvindelige medlemmer skal have en højere løn. HK skal derfor i den kommende periode sætte dagsordenen, når det handler om at kræve ligeløn. Mange HK-medlemmer har en anden etnisk baggrund. HK vil arbejde for, at ledigheden blandt disse kommer ned på samme niveau som øvrige medlemmer. HK vil arbejde for, at mangfoldighed i samfund og virksomheder ses som en styrke Målprogram

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere