Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG"

Transkript

1 Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014

2 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem medlemmerne, som er: Alle der arbejder med det el-tekniske område Alle uddannelser* indenfor el-branchen Alle el-teknikere, der er beskæftiget ved en autoriseret el-installatør eller i elbranchen (*EUD, EUX og KVU - uddannelser) Dansk El-Forbunds overordnede formål DEF s overordnede formål er, at være foreningen af El Teknikere. De 6 faglige og politiske områder er: Faget og uddannelsen Løn- og arbejdsforhold Arbejdsmiljø Sikring og tryghed Organisering Medlemsfordele På det overordnede plan, påvirker vi fagligt og fagpolitisk og skaber netværk der kan fremme medlemmernes interesser, hvor det er muligt. Faget og uddannelsen For medlemmet er uddannelse vigtig gennem hele arbejdslivet. Uddannelse skal vedligeholde den enkeltes kompetencer til, at kunne løse nuværende og fremtidens arbejdsopgaver og sikre udvikling og job. Uddannelse er vejen til beskæftigelse. Uddannelsen er vigtig i forhold til de arbejdsområder, vi i fremtiden overenskomstdækker, og hvor vi organiserer medlemmer. God grunduddannelse og efteruddannelse sikrer job og udvikling for medlemmerne. Det betyder, at der til stadighed anvendes mange ressourcer på at udvikle uddannelserne. Vi skal følge op på uddannelserne, være synlige, opsøge arbejdspladser, rådgive om uddannelser og vejlede medlemmerne i karriereplanlægning. Det skal være klart og synligt, at det er DEF, der dækker uddannelsesområdet. 2

3 Gennem partssamarbejdet i det faglige udvalg, i EVU, og i ministerier, er vi ansvarlige for el-uddannelsernes indhold og kvalitet. Vi skal være med i de tekniske skolers bestyrelser og uddannelsesudvalg, og i andre relevante uddannelsesinstitutioner, således at vi påvirker dem til at udbyde uddannelser indenfor el-faget. Løn- og arbejdsforhold For medlemmet har det en stor betydning, at have gode løn- og arbejdsforhold. Fokus er på at overenskomstdække samtlige virksomheder, således at de arbejdsområder, vi har uddannelser inden for, er overenskomstdækket. Afdelinger tegner overenskomster med alle firmaer indenfor el-branchen i deres geografiske område Vi skal sikre at aftaler overholdes, have fokus på ændringer i arbejdsforhold og udbygge indgåede aftaler. Vi skal kunne rådgive medlemmer omkring aftaler og kontrakter. Arbejdsmiljø For medlemmet er det vigtigt med et godt og sikret arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er et højt prioriteret område. Vi skal være førende omkring viden om de særlige arbejdsmiljøproblemer og arbejdsskader, der er specielle for el-faget. Sikring og tryghed For medlemmet handler det om tryghed. Trygheden sikres gennem en professionel fagforening. Dansk El-Forbund skal yde medlemmer sikring i forhold til løn- og arbejdsforhold, arbejdsmiljø, arbejdsskader, opkvalificering og imod arbejdsløshed. Vi skal derfor have den nødvendige viden, og medarbejdersammensætning til at kunne give medlemmerne en professionel rådgivning, hjælp, og løsning på deres behov. Forbundet skal repræsentere medlemmerne i de fora, som er nødvendige for, at de oplever, at de får den bedste sikkerhed og tryghed gennem medlemskabet af fagforeningen. Organisering For medlemmerne handler det om, at vi kan varetage deres interesser på arbejdspladserne og i samfundet. Det er derfor vigtigt at have et tilstrækkeligt medlemsgrundlag. Vi organiserer på de tekniske skoler og på arbejdspladserne. Vi skal inddrage medlemmerne i agitationen på arbejdspladserne og ved at stå sammen, skaber vi fællesskab og resultater. 3

4 Forbundet skal sikre, at der er værktøjer og uddannelse om organisering for medlemmer, tillids-valgte og valgte og ansatte i forbund og afdelinger. Medlemsfordele For medlemmet er det fællesskabet om faget i en demokratisk forening, der giver styrke og fordele. Dansk El-Forbund sætter medlemmet først og er en forening med medlemsdemokrati og mulighed for indflydelse, gennem forbundets lokale afdelinger. Det skal være let for et medlem at komme i kontakt med ledelsen i Dansk El-Forbund. Det enkeltes medlems styrke, skal opleves gennem, at vi er mange medlemmer der står sammen. Vi tilbyder medlemmerne, at de bliver en del af demokratiet, og får mulighed for at deltage i netværk omkring deres faglige interesser. Gennem deres medlemskort sikres medlemmerne fordele så som rabatter, og billigere forsikringer. Dansk El-Forbund dækker medlemmerne igennem kollektive forsikringer på gruppeliv og fritidsulykke. 2.0 Servicemål for Dansk El-Forbund Servicemål er en beskrivelse af den service, et medlem kan forvente af få i Dansk El-Forbund. Servicemålene fastsættes for, at sikre en ensartet behandling af vores medlemmer. Der fastsættes servicemål for 6 hovedgrupper: Faget og uddannelsen Løn- og arbejdsforhold Arbejdsmiljø Sikring og tryghed Organisering Medlemsfordele Hovedbestyrelsen skal sikre årlig opfølgning på servicemål og om de nås, samt eventuelt ajourføring. 3.0 Arbejdsfordeling mellem forbund og afdelinger Der skal sikres en arbejdsfordeling mellem forbund og afdelinger, som giver medlemmerne den bedst mulige service og udnyttelse af ressourcer. Kongressen giver hovedbestyrelsen bemyndigelse til at kunne udarbejde en arbejdsfordelings oversigt samt at samle eller uddelegere opgaver. 4.0 Kollektiv lønforsikring Kongressen giver hovedbestyrelsen bemyndigelse til at udarbejde forslag om en kollektiv lønforsikring, senest ved midten af Et forslag skal sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne. 4

5 Den nuværende kontingentreduktionsordning ændres til kun at give reduktion ved sygdom og andre områder som hovedbestyrelsen beslutter og hvor ydelsen svarer til den til enhver tid maksimale dagpengesats eller derunder. Forbundet skal undersøge muligheden for, at besparelsen ved afskaffelse af forbundsdagpenge kan bruges til en lønforsikring i stedet, som sikrer lønnen de første 3 måneder ved ledighed SKP- elever Dansk El-Forbund skal arbejde ihærdigt på at sidestille SKP- elever med øvrige lærlinge, så de har de samme rettigheder omkring løn og arbejdsforhold som hvis de var dækket af overenskomsten. 6.0 Skolekontaktarbejdet Dansk El-Forbund skal arbejde for, at skolekontaktarbejdet i folkeskolen genoptages i samarbejde med LO. Hvis det ikke vedtages senest på LO-kongressen i 2015, tager Hovedbestyrelsen efterfølgende stilling til skolekontakt arbejdet. 7.0 El-lærlingeklubber Dansk El-Forbund skal arbejde på, at hjælpe de lokale afdelinger, firmaer og SKP- elever med at opstarte og formidle el-lærlingeklubber. 8.0 Samfundsfag på Teknisk Skole Dansk El-Forbund skal arbejde for at få indført samfundsfagligt fag med udgangspunkt i den danske model på alle undervisningsophold på teknisk skole. 9.0 Grunduddannelse: - Fokus på manglende lærlingeindtag Forbundet forsætter i kongresperioden med løsninger på, at få tilført tilstrækkeligt med lærlinge til faget igennem en målrettet indsats med opsøgende arbejde og henvendelser direkte til arbejdsgiverne. Endvidere sætter forbundet ekstra fokus på elektrikeroverenskomstens 2.4 over for tillidsrepræsentanterne inde for Tekniq området, og andre overenskomst områder, hvor lærlingeindtaget også er faldende eller ikke eksisterende Styrkelse af skolernes LUU Forbundets skal forsat arbejde for at kvaliteten i uddannelserne. Det gøres ved at forbundets LUU repræsentanter har viden om uddannelsernes udvikling ved et højt informationsniveau fra forbundet og EVU samt at der kommer skuemestre ud skole besøg i starten og afslutningen af uddannelsen. 5

6 15.0 Politisk fokus på erhvervsuddannelserne samt forbedring af deres image Forbundet skal arbejde for en forbedring af erhvervsuddannelsernes image, både politisk og praksis, eventuelt i samarbejde med LO og/eller andre forbund. Politisk ved at påvirke nuværende og fremtidige regeringer til, at der bliver større fokus på erhvervsuddannelserne. I praksis kan det fx. være kampagner, DM-skills eller besøg i folkeskole klasserne Fokus på korte uddannelsesaftaler Forbundet sætter ekstra fokus på de mange uheldige forhold omkring korttidskontrakter og arbejde for afskaffelse af disse. Vi skal informere tillidsrepræsentanterne om problemer og få dem til at rejse det overfor af virksomhedernes hvis de gør brug af korttidskontrakter Forslag om kampagne Bliv bedre at til at uddanne din lærling Forbundet bør lave en kampagne målrettet svendene om, hvordan vi bliver bedre til at undervise samt støtte lærlingene i deres uddannelse. Der skal dermed bringes fokus på 17.1 (1.1 samt 1.2) i overenskomsten som omhandler læremestrenes forpligtigelser, og elektrikernes medvirken i lærlingenes uddannelse. Svende skal involveres i udfyldelse og ikke mindst opfyldelse af dialog papirerne med skolen Besøg på de 18 Praktikpladscentre i Dansk El-Forbunds område Forbundet skal, i samarbejde med afdelingerne, lave en plan for og gennemfører besøg i de 18 praktikplads centre i Dansk El-Forbunds område. Støtte de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer, så de bliver i stand til, at tilsikre kvaliteten af elektrikeruddannelsen i Praktikpladscentrene Fokus på kvaliteten af lærlingenes uddannelse i virksomhederne Forbundet arbejder på at få forbedret lærlingeud-dannelserne igennem en systematisk evaluering imellem den enkelte lærling og virksomheden af såvel skoleophold som lærlingenes indlæring i virksomheden. Endvidere sætter forbundet ekstra fokus på elektriker overenskomstens uddannelsesforhold omhandlende elektrikernes og virksomhedens forpligtigelser Forslag om lærlingefond Forbundet skal arbejde for at få etableret en lærlingefond. Denne Fond skal alle virksomheder betale til, og de virksomheder som så tager lærlinge ind, kan så hæve penge fra denne fond. (Overdraget til overenskomstudvalgene) 6

7 21.0 Efteruddannelse fra 1. ledighedsdag Forbundet skal arbejde politisk for, at vores ledige medlemmer kan komme på efteruddannelse fra 1. ledighedsdag Centralisering af organiseringen af medlemmer på de kortere videregående uddannelser. Dansk El-Forbund centraliserer i kongresperioden, sit arbejde med besøg på de kortere videre-gående uddannelser. Der afsættes arbejdskraft i forbundet til, at fastholde elektrikerne i Dansk El-Forbund. Der skal samtidig arbejdes med, at udvikle og tilbyde særlige aktiviteter for denne medlemsgruppe i kongresperioden. Samtidig er det vigtigt at besøge de elektrikere der tager moduler i de kortere videregående uddannelser via kompetencefondene Fokus på kompetencegivende efteruddannelse Forbundet udarbejder i samarbejde med afdelingerne planer og vejledninger til afdelingerne for en tættere tilknytning til KVU området, eksempelvis ved gennemførsel af efteruddannelse for medlemmerne, direkte igennem afdelingerne Fokus på overenskomsternes muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling Forbundet arbejder løbende på, at synliggøre og rodfæste overenskomsternes bestemmelser og muligheder om efteruddannelse og kompetence-fonde, over for tillidsrepræsentanter og medlemmer Efteruddannelse- og karriererådgivning i Dansk El-Forbund Dansk El-Forbund skal fokuserer på, at rådgive og støtte afdelinger og tillidsrepræsentanter i brug af efteruddannelsesparagrafferne i de forskellige overenskomster. Den strategiske efteruddannelse skal der støttes op om, således at tillidsrepræsentanterne kan medvirke til at bringe dette ind i virksomhederne for medlemmerne. Dansk El-Forbund skal kunne vejlede det enkelte medlem i forhold til vedkommendes kompetencer og de ønsker som medlemmet har og i forhold til de beskæftigelsesmuligheder der er for medlemmet Gratis kontingent Der laves et gratis kontingent for medlemmer der kun modtager ydelser, der svarer til den enhver tid maksimale udeboende SU sats eller derunder. Skolepraktikydelse hører til under denne ordning. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for ordningen. 7

8 28.0 Ændring af overenskomstens 4 stk. 2 afsnit 2 Forbundet skal arbejde for at 4 stk. 2. afsnit 2 bliver ændret, så også projekt/korttids ansatte kollegaer, kan få efteruddannelse mens de er i firmaerne. Ved at arbejde for, at anciennitetskravet afskaffes i overenskomsterne. (Overdraget til overenskomstudvalgene) 29.0 Selvvalgte kurser Forbundet skal arbejde på, at alle ledige kan få 6 ugers selvvalgt kursus fra 1. ledighedsdag, uanset aldersgrænse Adgang til DMS for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt klubkasserer. Der arbejdes for, at tillidsvalgte (TR AMR Klubkasserer) via. DMS en (eller på anden vis), kan se virksomhedsregistreringen af medlemmer i Modulus her og nu billede, som repræsentanten for klubben Administrationskontingent For at sikre finansiering af a-kasse drift i afdelingerne opkræves alle a-kasse medlemmer et beløb der modsvarer en HK time pr. år, for nuværende beregnet til 20,00 kr. pr. måned. HB fastlægger herefter årligt regulering af beløbet. Sidst redigeret

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere