I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:"

Transkript

1 I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at give en samlet ramme for universiteternes internationale uddannelsesaktiviteter. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for danske universiteters udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet med eller uden samarbejdsuniversitet. Ved uddannelser forstås bachelor- og kandidatuddannelse samt masteruddannelse og anden deltidsuddannelse efter universitetslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og Universitetet kan udbyde dele af uddannelser i udlandet som obligatoriske eller frivillige forløb. Stk. 2. Ved obligatoriske forløb forstås, at universitetet udbyder en uddannelse i Danmark, hvor en del af uddannelsen skal foregå i udlandet. Stk. 3. Ved frivillige forløb forstås, at universitetet udbyder en uddannelse i Danmark, hvor en del af uddannelsen efter den studerendes eget valg kan foregå i udlandet. Frivillige forløb er universitetsorganiseret udveksling, hvor universitetet har sikret den studerende automatisk merit for udlandsopholdet. Stk. 4. Ved udvekslingsaftaler forstås universitetets skriftlige bilaterale eller multilaterale aftaler om udveksling af studerende med et eller flere universiteter i udlandet, jf. 9. Desuden kan de studerende selv uden for en aftale initiere et udlandsophold. 3. Universitetet har følgende muligheder for at udbyde uddannelser i udlandet: 1) Som hele eller dele af uddannelser som eneudbyder, jf. dog 7. 2) Som hele eller dele af uddannelser i udlandet med et eller flere samarbejdsuniversiteter. 3) Som kandidatuddannelser som led i deltagelse i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus eller Erasmus+, der gennemføres ved et dansk universitet i Danmark og ved et eller flere universiteter i udlandet (Erasmus Mundus- og Erasmus+-kandidatuddannelser). En Erasmus Mundus-kandidatuddannelse er enten et»erasmus Mundus Masters Course (EMMC)«med administrationstilskud fra Europa- Kommissionen eller et»erasmus Mundus Brand Name (EMBN)«, der er tildelt af Europa-Kommissionen. En Erasmus+-kandidatuddannelse er en»erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)«med administrationstilskud fra Europa-kommissionen.

2 4) Som masteruddannelser som led i deltagelse i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus, der gennemføres ved et dansk universitet i Danmark og ved et eller flere universiteter i udlandet. Stk. 2. Erasmus Mundus-kandidatuddannelser følger reglerne om obligatoriske forløb i udlandet, medmindre der er fastsat særlige regler, jf. 8, stk. 2, 16 og 26. Stk. 3. Masteruddannelser, der udbydes som led i deltagelse i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus, følger reglerne om frivillige forløb, medmindre der er fastsat særlige regler, jf. 14, stk. 2. Stk. 4. Erasmus+-kandidatuddannelser følger reglerne om obligatoriske forløb i udlandet, medmindre der er fastsat særlige regler, jf. 8, stk. 2 og Universitetet kan fortsat give merit efter reglerne i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Kapitel 2 Vilkår for universitetets oprettelse og udbud af uddannelser i udlandet 5. Ved oprettelsen af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal universitetet sikre sig, at uddannelsen ikke etableres i strid med værtslandets lovgivning. 6. Når universitetet udbyder hele eller dele af uddannelser i udlandet med et eller flere samarbejdsuniversiteter, skal der indgås en samarbejdsaftale mellem det eller de deltagende danske universiteter og samarbejdsuniversiteterne. Stk. 2. Samarbejdsaftalen skal indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Universitetet skal sikre, at den enkelte studerende optages på uddannelsen enten på det danske universitet eller i udlandet. Stk. 4. De udenlandske uddannelsesforløb skal være forskningsbaserede og på samme uddannelsesniveau som det tilsvarende danske uddannelsesforløb, som beskrevet i den danske kvalifikationsramme. 7. Universitetet kan i en samarbejdsaftale fastsætte, at det danske universitets uddannelser udbydes af samarbejdsuniversitetet. 8. I samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter om hele uddannelser og obligatoriske forløb fastlægges desuden:

3 1) Det samlede studieprogram for uddannelsen, herunder beskrivelse af uddannelsens kvalitet og relevans for det globale arbejdsmarked til brug for kvalitetssikringen, jf ) Hvilke adgangskrav ansøgere skal opfylde for at blive optaget på uddannelsen, herunder krav til adgangsgivende eksamen på gymnasialt niveau eller adgangsgivende uddannelser på bachelorniveau. 3) Rammer for fordeling af antal optagne studerende mellem de universiteter, hvor uddannelsens dele kan gennemføres, herunder hvilke faglige kriterier der anvendes som udvælgelseskriterier, hvis ikke alle ansøgere kan optages på uddannelsen. Stk. 2. For Erasmus Mundus- og Erasmus+-kandidatuddannelser gælder endvidere, at studerende, der skal opnå udlandsstipendium, optages på det danske universitet. 9. Når universitetet indgår bilaterale eller multilaterale udvekslingsaftaler med et universitet i udlandet, skal aftalen indeholde regler om omfanget af udvekslingen, herunder at der skal være gensidighed, og at studerende optaget på det danske universitet ikke opkræves studieudgifter, som den studerende ikke ville skulle betale efter reglerne i universitetsloven eller regler fastsat i medfør af universitetsloven. Stk. 2. Universitetet skal sikre, at der er gensidighed og økonomisk balance i udvekslingen med de udenlandske universiteter, jf. 4, stk. 5, i bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Universitetet kan dog anvende egne midler til at afholde udgifter vedrørende studerende, der indskrives udover balancen, og som derfor ikke er tilskudsudløsende, og som efter universitetets vurdering har en strategisk betydning i forhold til deres internationaliseringsarbejde, jf. 4, stk. 7, i bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Stk. 23. Aftalen skal være skriftlig og underskrives af de involverede institutioner. Fra dansk side skal aftalen underskrives af rektor, eller af den som rektor har delegeret kompetencen til. Stk. 34. Aftalen skal registreres centralt på universitetet. 10. Når universitetet udbyder hele uddannelser i udlandet som eneudbyder, skal universitetet fastsætte nærmere regler om, hvilke adgangskrav ansøgerne skal opfylde for at blive optaget på uddannelsen. Stk. 2. Universitetet fastsætter nærmere regler om optagelse og indskrivning af de studerende. Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og stk. 2 skal være tilgængelige for ansøgerne og de studerende. 11. Inden universitetet udbyder hele eller dele af uddannelser i udlandet, som planlægges at kunne føre til autorisation i Danmark, skal universitetet drøfte relevante forhold om uddannelsens indhold med

4 autorisationsmyndigheden. Ved væsentlige ændringer af gældende studieordninger, skal der ligeledes ske drøftelse med autorisationsmyndigheden. Stk. 2. Hvor kvalitetssikringen er foretaget af en udenlandsk kvalitetssikringsinstitution, vil ministeriet i forbindelse med godkendelsen drøfte uddannelsens indhold med autorisationsmyndigheden, jf. 18. Stk. 3. Fører den udbudte uddannelse i udlandet ikke til autorisation, skal ansøgere tydeligt oplyses herom inden ansøgningstidspunktet, hvis den tilsvarende uddannelse udbudt i Danmark ville føre til autorisation. 12. Universitetet kan i særlige tilfælde fravige regler i universitetsloven om uddannelse og studienævn som følge af, at den samlede uddannelse ikke gennemføres ved det danske universitet. Kapitel 3 Deltagerbetaling 13. Universitetet kan udbyde hele uddannelser i udlandet med eller uden samarbejdsuniversitet og frivillige forløb, som universitetet udbyder alene, som indtægtsdækket virksomhed, i selskabsform eller som en kombination heraf. Universitetet kan opkræve deltagerbetaling for disse uddannelser, jf. reglerne i bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Stk. 2. Udbydes uddannelsen af samarbejdsuniversitetet, jf. 7, er den studerende omfattet af det udenlandske universitets regler om deltagerbetaling. Den studerende kan, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, opnå udlandsstipendium til dækning af deltagerafgiften. 14. Universitetet skal, når det indgår aftale om gennemførelse af obligatoriske eller frivillige forløb af en uddannelse i udlandet med et eller flere samarbejdsuniversiteter, sikre, at studerende optaget på det danske universitet ikke pålægges studieudgifter, som den studerende ikke ville skulle betale efter reglerne i universitetsloven eller regler fastsat i medfør af universitetsloven. Stk. 2. Universitetet skal sikre, at der er gensidighed og økonomisk balance i udvekslingen med de udenlandske universiteter, jf. 4, stk. 5, i bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Universitetet kan dog anvende egne midler til at afholde udgifter vedrørende studerende, der indskrives udover balancen, og som derfor ikke er tilskudsudløsende, og som efter universitetets vurdering har en strategisk betydning i forhold til deres internationaliseringsarbejde, jf. 4, stk. 7, i bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Stk. 23. Universitetet kan opkræve delvis deltagerbetaling for masteruddannelser, der udbydes som led i deltagelse i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus, jf. 8, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteter.

5 Kapitel 4 Kvalitetssikring 15. Universitetets udbud af hele uddannelser i udlandet skal kvalitetssikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkreditering af videregående uddannelsessinstitutionern for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer. Stk. 2. Universiteter, der ikke har påbegyndt eller opnået institutionsakkreditering, Der skal skehave kvalitetssikringet af hvert enkelt af universitetets uddannelsesudbud for blandt andet at sikre tilknytningen til et aktivt forskningsmiljø. Stk. 3. Universitetet kan vælge en kvalitetssikringsinstitution, der er optaget i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) eller på anden vis anses for at være internationalt anerkendt. Stk. 4. Hvis den udenlandske kvalitetssikringsinstitution ikke er medlem af EQAR, kan institutionen anses for at være internationalt anerkendt, jf. stk. 3, hvis institutionen: 1) har tilstrækkelig professionel kapacitet til at udføre kvalitetssikringsaktiviteter, eksempelvis akkreditering, og er uafhængig i sit virke for så vidt angår arbejdsprocesser, udførelse, metodevalg og i sine faglige konklusioner, vurderinger og anbefalinger, 2) sikrer gennemsigtighed og pålidelighed i metoder og processer og i sin udførelse af kvalitetssikringsundersøgelser, og at den i sit virke inddrager internationale eksperter og interessenter, herunder studerende og 3) selv undergår tilbagevendende evalueringer af egen praksis af en instans, som er uafhængig af kvalitetssikringsinstitutionen. Stk. 5. Det er universitetets ansvar at sikre, at den valgte kvalitetssikringsinstitution opfylder betingelserne i stk. 3 eller Erasmus Mundus- eller Erasmus+-kandidatuddannelser skal dog altid kvalitetssikres efter de fælles europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring, herunder uddannelses- eller institutionsakkreditering. Det er derfor et krav, at den valgte kvalitetssikringsinstitution er optaget i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Erasmus+-kandidatuddannelser kan kvalitetssikres efter reglerne i 17, stk. 2, hvis alle uddannelsesdele er kvalitetssikret efter de fælles europæisk standarder og retningslinjer for kvalitetssikring. 17. Universitetets udbud af dele af uddannelser i udlandet som frivillige eller obligatoriske forløb skal være kvalitetssikrede, jf. 15, stk. 2.

6 Stk. 2. Kvalitetssikringen kan ske som led i kvalitetssikringen af den danske uddannelse, jf. 3, stk. 1, i universitetsloven. Den del, der foregår i udlandet, kan ligeledes være kvalitetssikret som led i kvalitetssikringen af den udenlandske uddannelse. Stk. 3. Det er det danske universitets ansvar at sikre, at alle dele af uddannelsen er kvalitetssikrede af en kvalitetssikringsinstitution, der enten er optaget i EQAR eller på anden vis anses for at være internationalt anerkendt, jf. 15, stk. 3. Universitetet skal ligeledes sikre uddannelsens faglige sammenhæng og progression. 18. Uddannelses- og Forskningsministeren godkender på baggrund af prækvalificering nye uddannelser og uddannelsesudbud. På baggrund af kvalitetssikringen godkendes uddannelsen af Akkrediteringsrådet i de tilfælde, hvor Rådet har forestået akkrediteringen. Foretages kvalitetssikringen af en udenlandsk kvalitetssikringsinstitution, foretages den efterfølgende godkendelse af uddannelsen af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. universitetslovens 3 a, stk. 3. Stk. 2. Reglerne om prækvalificering af nye uddannelser i udlandet finder alene anvendelse for nye uddannelser og uddannelsesudbud, hvortil der ydes statsligt tilskud. Når der udbydes hele uddannelser i udlandet, der ikke er omfattet af prækvalifikationen, skal universitetet indsende oplysninger til styrelsen om uddannelsens danske titel, hovedområde, adgangskrav og normeret studietid. Styrelsen godkender på baggrund af oplysningerne uddannelsen. Uddannelsen optages herefter i ministeriets uddannelsesregister. forelægge den titel, som uddannelsen giver ret til for styrelsen. Styrelsen træffer afgørelse om titlen, jf. 10, stk. 2, i lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Stk. 3.En forudsætning for ministeriets afgørelse vedrørende titel er, at universitetet tilvejebringer de fornødne oplysninger, når kvalitetssikringen er foretaget af en anden kvalitetssikringsinstitution end Akkrediteringsinstitutionen. Kapitel 5 Universitetets sikring af de studerende 19. For den del af uddannelsen, som gennemføres ved det danske universitet, er den studerende omfattet af reglerne i universitetsloven og regler fastsat i medfør af universitetsloven. For den del af uddannelsen, der gennemføres ved et samarbejdsuniversitet, er den studerende omfattet af de regler, der gælder for samarbejdsuniversitetet. 20. Det påhviler det danske universitet ved hele uddannelser, ved frivillige og ved obligatoriske forløb i udlandet at orientere ansøgere og studerende, der rejser ud, om: 1) De bestemmelser, som gælder for uddannelsen i sin helhed, herunder om adgangskrav, forsikringsforhold m.v.

7 2) De uddannelses- og eksamensregler, herunder ordensregler, som gælder for de uddannelsesdele, der gennemføres ved et uddannelsessted i udlandet. 3) Reglerne om udlandsstipendium, jf. reglerne i SU-loven. 4) De uddannelsesbestemmelser, som fraviges ved opholdet i udlandet. Stk. 2. Oplysningerne, herunder særligt om hele eller dele af uddannelsen skal foregå i udlandet, skal være til rådighed for potentielle ansøgere inden ansøgningsfristen. Stk. 3. Det påhviler også det danske universitet at orientere ansøgere og studerende, der rejser ind, og som er optaget på uddannelsen ved det danske universitet, om de oplysninger, der fremgår af stk Universitetet indestår for retssikkerheden for studerende optaget på hele uddannelser, ved frivillige og ved obligatoriske forløb i udlandet, herunder at det er muligt at gennemføre hele uddannelsen inden for den samlede normerede studietid. Stk. 2. Universitetet sikrer, at studerende, der optages på uddannelsen ved det danske universitet, i særlige tilfælde kan gennemføre og afslutte det samlede uddannelsesforløb i Danmark. 22. Det danske universitets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering af den, afgørelsen vedrører (klageren), jf. dog stk. 3, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen er 2 uger fra den dag, universitetets afgørelse er meddelt klageren. Stk. 2. Klagen over universitetets afgørelse skal indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Stk. 3. Studerende kan ikke klage til det danske universitet over afgørelser, som er truffet af et samarbejdsuniversitet, for så vidt angår uddannelsesdele, som er gennemført ved et samarbejdsuniversitet. Studerende, der er optaget på uddannelsen ved det danske universitet, kan dog klage til det danske universitet, jf. stk. 1, over et samarbejdsuniversitets afgørelse, som er truffet efter samarbejdsaftalens regler om adgang optag, jf. 8. Stk. 4. Ved udstedelse af dansk eksamensbevis for uddannelser udbudt i udlandet finder 34 i universitetsloven anvendelse. Kapitel 6 Studieordninger og eksamen m.v.

8 23. Universitetet skal fastsætte adgangskrav for de hele uddannelser, der udbydes i udlandet. Adgangskravene skal sikre grundlaget for uddannelsens faglige progression. Obligatoriske forløb i udlandet er omfattet af adgangskravene for den samlede uddannelse. Stk. 2. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en hel uddannelse, skal udvælgelsen ske efter kriterier, som på forhånd er fastsat af universitetet. Universitetet må alene anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Stk. 3. Universitetets udvælgelse af studerende til frivillige forløb eller udvekslingsophold skal ske efter kriterier, som på forhånd er fastsat af universitetet. Universitetet må alene anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. 24. Universitetet fastsætter nærmere regler for hele uddannelser og obligatoriske forløb i udlandet i en studieordning. Stk. 2. De obligatoriske forløb skal fremgå af studieordningen for den samlede uddannelse. De studerendes muligheder for frivillige forløb skal fremgå af studieordningen. Stk. 3. Studieordningen, som udarbejdes på dansk eller engelsk og eventuelt relevant fremmedsprog, skal herudover indeholde følgende elementer: 1) Uddannelsens betegnelse på latin/dansk og engelsk efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen. 2) Normering angivet i ECTS-point. 3) Placeringen af uddannelsesdele angivet i ECTS-point, som kan gennemføres ved det danske universitet og ved samarbejdsuniversiteter. 4) Væsentlige regler om undervisning og afholdelse af eksamen m.v. for de uddannelsesdele, som gennemføres i udlandet, herunder sprog, variation i eksamensformer, antal prøveforsøg og omprøve. 5) Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojekt/kandidatspeciale/masterprojekt. 6) Øvrige regler som universitetet finder nødvendige. Stk. 4. Det skal fremgå af studieordningen, at universitetet kan dispensere fra kravet om, at den studerende skal gennemføre obligatoriske forløb i udlandet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 5. Universitetet fastsætter nærmere regler om merit og censorkorps i studieordningen. Stk. 6. De til enhver tid gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside.

9 25. Universitetet kan udstede et dansk eksamensbevis, hvis uddannelsen efter universitetets konkrete vurdering fuldt ud er på samme kvalitetsmæssige niveau som en tilsvarende dansk uddannelse. Universitetet har ansvaret for, at der udstedes et eksamensbevis til de studerende, der optages på uddannelsen ved det danske universitet. Universitetet sikrer, at de studerende får et eksamensbevis, som anerkendes i de lande, hvor uddannelsesdelene er gennemført. Stk. 2. Universitetet kan ved prøver, der indgår i eksaminer, vælge at anvende den karakterskala, der anvendes ved samarbejdsuniversiteterne i stedet for 7-trinsskalaen. Universitetet skal sørge for, at der på eksamensbeviserne ved hver karakter tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter. Eksamensbeviserne bilægges en oversigt over den anvendte karakterskala. Stk. 3. Universitetet kan udfærdige eksamensbevis for gennemført uddannelse på dansk eller engelsk. Udfærdiges eksamensbeviset på dansk, har den færdiguddannede dog ret til at få sit eksamensbevis udfærdiget på engelsk. Ligeledes har den færdiguddannede ret til at få sit eksamensbevis udfærdiget på dansk, hvis universitetet har valgt at udfærdige eksamensbeviset på engelsk. Stk. 4. Det skal fremgå af eksamensbeviset, hvilke uddannelsesdele der er gennemført ved det danske universitet, og hvilke der er gennemført ved et eller flere samarbejdsuniversiteter i udlandet. 26. Det danske universitet udsteder et særligt eksamensbevis for en gennemført Erasmus Munduskandidatuddannelse til studerende, som er optaget på uddannelsen ved det danske universitet. Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen giver ret til de engelsksprogede betegnelser: Master of Arts (MA) og Master of Science (MSc) efterfulgt af en fagbetegnelse på engelsk efter universitetets bestemmelse herom i studieordningen. Eksamensbeviset udfærdiges på engelsk. Stk. 2. Det danske universitet kan som led i en aftale med samarbejdsuniversiteter om Erasmus Munduskandidatuddannelser bestemme, at det danske universitet kan udstede et dansk Erasmus Munduseksamensbevis til studerende, der har gennemført dele af uddannelsen ved det danske universitet uden at være optaget på uddannelsen ved universitetet. Stk. 3. Det danske universitet kan dog kun indgå aftale efter stk. 2, hvis studerende, der er optaget på uddannelsen ved det danske universitet og har gennemført uddannelsesdele ved et samarbejdsuniversitet, får tilsvarende mulighed for at opnå et eksamensbevis fra samarbejdsuniversitetet (gensidighed). 27. Universitetet kan forsyne et eksamensbevis med påtegning, underskrift eller lignende fra et eller flere samarbejdsuniversiteter, sådan at det fremstår som et fælles dokument (fællesgrad/joint degree), hvis dokumentet også tillægges retsvirkning efter fremmed ret. Stk. 2. Et dansk universitet kan ligeledes påtegne et eksamensbevis, jf. stk. 1, fra et eller flere samarbejdsuniversiteter, så det også tillægges retsvirkning efter dansk ret.

10 Stk. 3. Universitetet kan efter aftale med et eller flere samarbejdsuniversiteter udstede hvert deres eksamensbevis for den samme uddannelse (dobbeltgrad eller multiple grader/double or multiple degree), uanset hvor den studerende har været optaget. Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januarmarts , jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Bekendtgørelsen nr af 29. december 2011 om universiteternes internationale uddannelsesforløb ophæves. Stk. 2.Uddannelser, som er kvalitetssikret efter de hidtidige regelsæt, skal først kvalitetssikres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når akkrediteringsperioden udløber. Stk. 3.Ændringer i eksisterende studieordninger for uddannelser, der bliver omfattet af denne bekendtgørelse, skal af hensyn til de studerende træde i kraft ved et studieårs begyndelse. Ændringerne skal indeholde de fornødne overgangsregler. Stk. 4.Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr. 931 af 5. oktober 2005 om parallelforløb og fællesuddannelse, 2) Bekendtgørelse nr. 777 af 15. august 2009 om samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter m.v. og 3) Bekendtgørelse nr. 779 af 30. juni 2010 om universiteternes udstedelse af eksamensbevis ved udbud af uddannelser i udlandet m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen BEK nr 881 af 06/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af universitetsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af universitetsloven Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 119 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 0. april 2010 2. udkast (ændringsforslag

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/028262 Senere ændringer til

Læs mere

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013.

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013. Til rektorer ved universiteterne Bekendtgørelser for den del af SU-reformen, der vedrører rammerne for studiegennemførelse på universitetsområdet Vedlagt fremsendes Bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Forslag. til. (Internationale uddannelsessamarbejder og selskabsdannelse ved udbud af uddannelser i udlandet)

Forslag. til. (Internationale uddannelsessamarbejder og selskabsdannelse ved udbud af uddannelser i udlandet) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Internationale uddannelsessamarbejder og selskabsdannelse

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet BEK nr 1244 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-25004-5 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 1. juli 2010. Nr. 857. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

UDKAST af 16. december 2014

UDKAST af 16. december 2014 UDKAST af 16. december 2014 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) I medfør af 27 i lov om medie- og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse. I medfør af 40, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den

Læs mere

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling?

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Har danske universiteter

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. februar 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Videregående uddannelse i Danmark - NOKUTs konferanse om utenlandsk utdanning 2015-23. og 24. november.

Videregående uddannelse i Danmark - NOKUTs konferanse om utenlandsk utdanning 2015-23. og 24. november. Videregående uddannelse i Danmark - NOKUTs konferanse om utenlandsk utdanning 2015-23. og 24. november. Raed El-Badaoui og Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Danmark Forskningsministeriet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere