Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende"

Transkript

1 Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6. Kvalitet og service 7. Vilkår for ophold i Danmark 8. Opfølgning 9. Ikrafttrædelse, løbetid og evaluering 1/10

2 1. september 2015 Præambel Retningslinjerne for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende henvender sig til internationale studerende, som overvejer at studere i Danmark, agenter ved danske uddannelsesinstitutioner, potentielle partner-institutioner og andre interesserede. De danske offentlige videregående uddannelsesinstitutioner arbejder for at sikre, at talentfulde og fagligt dygtige internationale studerende vælger Danmark som studieland på baggrund af den høje faglige kvalitet og den anerkendelse, som danske uddannelser har internationalt. De danske videregående uddannelsesinstitutioner ønsker at forbedre og styrke internationalt samarbejde samt markedsføre Danmark som en attraktiv uddannelsesdestination af høj kvalitet for internationale studerende. De danske videregående uddannelsesinstitutioner er forpligtiget til at behandle nationale og internationale studerende ens samt efter relevant, gældende lovgivning på området. Dog kan internationale studerende på en række områder have behov for særlig målrettet information samt særlige forholdsregler og retningslinjer. De danske videregående uddannelsesinstitutioner er enige om at informere korrekt, relevant og fyldestgørende om deres uddannelser, herunder om uddannelsernes kvalitet, deres placering i det danske uddannelsessystem, servicetilbud til internationale studerende, eventuelle studieafgifter samt leveomkostninger. Herudover leverer uddannelsesstederne information om undervisningssprog, sprogkrav og andre adgangskrav. De danske videregående uddannelsesinstitutioner følger OECD/UNESCO Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education (2005) som anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne anvender fælles retningslinjer, hvor det er relevant. De danske videregående uddannelsesinstitutioner har aftalt nedenstående fælles retningslinjer for udbud af videregående uddannelser til internationale studerende, som uddannelsesinstitutionerne forpligter sig til at overholde. Retningslinjerne supplerer dansk lovgivning, hvor den vedrører udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende. Uddannelses- og forskningsministeren og Uddannelses- og Forskningsministeriet anerkender, at videregående uddannelsesinstitutioner, der implementerer, overholder og bakker op om retningslinjerne, giver internationale studerende en korrekt behandling. Medmindre andet er angivet, gælder retningslinjerne for såvel hele uddannelser som dele af uddannelser udbudt af en dansk offentlig videregående uddannelsesinstitution. 2/10

3 1. Definitioner 1.1 Agent: Ved agent forstås et individ, et selskab eller en organisation, som tilbyder assistance, evt. mod betaling, til potentielle internationale studerende, og som repræsenterer eller handler på vegne af en dansk videregående uddannelsesinstitution i dennes rekruttering af internationale studerende. 1.2 Danske videregående uddannelsesinstitutioner: Ved danske videregående uddannelsesinstitutioner forstås i disse retningslinjer udelukkende de offentligt anerkendte erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter, kunstneriske og kulturelle uddannelser samt de maritime uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. En komplet oversigt over disse institutioner kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: 1.3 International studerende: Ved international studerende forstås en studerende, som har taget sin adgangsgivende eksamen uden for Danmark, og som ansøger om optagelse/indskrivning på eller er optaget/indskrevet på en uddannelse udbudt af en dansk videregående uddannelsesinstitution. 1.4 Partner: Ved partner forstås en udenlandsk uddannelsesinstitution, med hvilken en dansk institution har en bilateral aftale, en udvekslingsaftale, eller en aftale om helt eller delvist udbud af en dansk uddannelse. 1.5 Retningslinjerne: Ved retningslinjerne forstås herværende retningslinjer (Code of Conduct) for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende. 1.6 Uddannelse: Ved uddannelse forstås alle videregående uddannelser, der helt eller delvist udbydes af en dansk videregående uddannelsesinstitution. 3/10

4 2. Generelt 2.1 De danske videregående uddannelsesinstitutioners rådgivning og information tager udgangspunkt i den enkelte internationale studerendes behov og situation. De sigter mod at tilvejebringe den rådgivning og information, der er nødvendig for, at den internationale studerende kan tage stilling til uddannelsesmulighederne på et oplyst grundlag. 2.2 De danske videregående uddannelsesinstitutioner sikrer, at deres markedsføring gør korrekt rede for de danske videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser. Dette omfatter tillige den markedsføring, som agenter medvirker til. 2.3 Udtalelser om egne og andres uddannelser skal være saglige. 2.4 Uddannelsesinstitutionerne skal offentligøre disse retningslinjer på deres hjemmesider på både dansk og engelsk. 2.5 Uddannelses- og Forskningsministeriet skal offentliggøre disse retningslinjer på hjemmesiden 2.6 I markedsføringen over for internationale studerende angiver den danske videregående uddannelsesinstitution sit navn samt uddannelsens navn på engelsk og/eller dansk. 4/10

5 3. Information i forbindelse med studievalg 3.1 Danske videregående uddannelsesinstitutioner stiller som minimum følgende information til rådighed for den internationale studerende: En beskrivelse af uddannelsen, herunder information om uddannelsens opbygning og forløb, undervisningssprog, hvilken titel uddannelsen giver ret til, og en angivelse af hvorvidt uddannelsen giver adgang til et andet uddannelsesniveau og/eller ret til erhvervsudøvelse i Danmark En beskrivelse af adgangskrav til uddannelsen, herunder sprogkrav og udvælgelseskriterier samt procedurer for optagelse og indskrivning Information om betaling af studieafgift og eventuelle øvrige gebyrer som den danske videregående uddannelsesinstitution opkræver af internationale studerende i forbindelse med uddannelsen Information om den videregående uddannelsesinstitutions politik for refusion af evt. indbetalte studieafgifter Henvisning til de danske regler for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse for studerende samt en vejledning til ansøgningsprocessen Henvisning til nærværende retningslinjer på engelsk og på dansk. 3.2 Den internationale studerende modtager en beskrivelse af den viden og de færdigheder, som den internationale studerende vil kunne erhverve ved gennemførelse af uddannelsen. 3.3 Information til den internationale studerende skal være let tilgængelig og udfærdiget på engelsk eller på undervisningssproget Den internationale studerende skal kunne træffe sit studievalg på et oplyst grundlag, hvorfor informationen skal være tilgængelig i god tid inden ansøgningsfristen til den pågældende uddannelse. 5/10

6 4. Partnere og agenter 4.1 Danske videregående uddannelsesinstitutioner sikrer ved indgåelse af en aftale med en partner om helt eller delvist udbud af en dansk uddannelse, at de udenlandske uddannelseselementer lever op til institutionens kvalitetsstandarder. 4.2 Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal sikre, at partneres faciliteter og service i tilstrækkelig grad lever op til de krav, som nærværende retningslinjer beskriver. 4.3 Før danske videregående uddannelsesinstitutioner indgår en samarbejdsaftale med en agent, skal institutionen sikre sig, at agenten er kompetent, velinformeret og i alle henseender vil varetage den internationale studerendes og institutionens interesser. Agenten skal informere den internationale studerende om sin relation til uddannelsesinstitutionen. 4.4 Når en institution samarbejder med en agent om at rekruttere internationale studerende, skal danske videregående uddannelsesinstitutioner sikre sig, at agenten handler i overensstemmelse med nærværende retningslinjer og med lovgivningen i det land, hvor rekrutteringen finder sted. Samarbejdsaftalen skal indeholde en bestemmelse om, at samarbejdet vil blive bragt til ophør, hvis agenten ikke handler i overensstemmelse med retningslinjerne. 4.5 Samarbejdsaftalen mellem danske videregående uddannelsesinstitutioner og agenten skal indeholde en bestemmelse om, hvem der betaler eventuelle vederlag til agenten, og hvor store disse vederlag kan være. 4.6 Danske videregående uddannelsesinstitutioner kontrollerer, om agenten overholder samarbejdsaftalen. Institutionen er også forpligtet til at holde sig orienteret om de internationale studerendes erfaringer med agenten. 4.7 Den danske videregående uddannelsesinstitution er ansvarlig for optagelse af ansøgende studerende. Den internationale studerende betaler en eventuel studieafgift og øvrige afgifter til uddannelsesinstitutionen i henhold til lovgivningens bestemmelser herom. 6/10

7 5. Adgangskrav 5.1 Information om adgangskrav og udvælgelseskriterier skal være lettilgængelige for den internationale studerende. Den danske videregående uddannelsesinstitution kontrollerer, at den internationale studerende opfylder adgangskravene, herunder sprogkravene til den enkelte uddannelse. 5.2 Hvis en international studerende ikke bliver optaget på en uddannelse, som vedkommende har søgt om optagelse på, skal der udfærdiges et skriftligt afslag, som sendes til den studerende. Det skriftlige afslag skal indeholde en klagevejledning. 5.3 Den internationale studerende kan blive opkrævet et gebyr for behandling af ansøgninger og for adgangsgivende kurser. Det er uddannelsesinstitutionens ansvar på forhånd at informere den internationale studerende om, at der opkræves et gebyr. 7/10

8 6. Kvalitet og service 6.1 Den videregående uddannelsesinstitution tilbyder kun uddannelser, der er akkrediterede eller godkendte i overensstemmelse med gældende lovgivning. Akkrediteringen eller godkendelsen skal klart fremgå af informationen om uddannelsen. Den videregående uddannelsesinstitution foretager desuden løbende kvalitetssikring af egne uddannelser i overensstemmelse med gældende lovgivning Den videregående uddannelsesinstitution skal stille information til rådighed for den internationale studerende om rettigheder, pligter og klagemuligheder, som studerende ved den pågældende danske institution har. Informationen skal være tilgængelig på engelsk eller på undervisningssproget. 6.3 Den videregående uddannelsesinstitution sikrer, at dens undervisere er kvalificerede til at undervise på uddannelsens undervisningssprog. 6.4 Den videregående uddannelsesinstitution skal ligeledes sikre, at den internationale studerende kan anvende uddannelsesinstitutionens faciliteter såsom bibliotek, IT-faciliteter og relevante dele af uddannelsesinstitutionens hjemmeside og intranet på engelsk. 6.5 Den internationale studerende skal have adgang til informationer, der tydeligt beskriver serviceydelser og eventuelle ekstra tilbud fra den videregående uddannelsesinstitution. Informationsmaterialet skal oplyse om det, hvis den videregående uddannelsesinstitutions ekstra tilbud er forbundet med brugerbetaling. 8/10

9 6.6 Danske videregående uddannelsesinstitutioner hjælper med at integrere de internationale studerende i det lokale studiemiljø både fagligt og socialt. 6.7 For at sikre høj faglighed og kulturel videnudveksling arbejder de videregående uddannelsesinstitutioner på så vidt muligt at placere internationale studerende på hold med studerende, der har en anden baggrund end den internationale studerendes egen, herunder en substantiel andel danske studerende. 6.8 Danske videregående uddannelsesinstitutioner tilbyder den internationale studerende vejledning om uddannelsen og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. 7. Vilkår for ophold i Danmark 7.1. Danske videregående uddannelsesinstitutioner tilbyder vejledning til den internationale studerende, hvad angår de rettigheder og pligter, der er forbundet med lovligt ophold i Danmark. 7.2 Internationale studerende med studieopholdstilladelse givet efter 1. januar 2015 har ret til at arbejde op til 20 timer om ugen og fuld tid i juni, juli og august. Internationale studerende med studieopholdstilladelse givet før 1. januar 2015 har ret til at arbejde op til 15 timer om ugen og fuld tid i juni, juli og august. 7.3 Hvis en international studerende med studieopholdstilladelse ikke længere er studieaktiv og ikke har en begrundelse for dette, er uddannelsesinstitutionen forpligtet til at informere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR kan på baggrund af manglende studieaktivitet inddrage den studerendes opholdstilladelse. Vurderingen af den internationale studerendes 9/10

10 studieaktivitet skal ske i overensstemmelse med institutionernes gældende regler om studieaktivitet og lovgivningen i øvrigt. 8. Opfølgning 8.1 De respektive videregående uddannelsesinstitutioner har frivilligt valgt at udarbejde nærværende sektorfælles retningslinjer. De enkelte institutioner har selv ansvaret for at efterleve retningslinjerne. 8.2 Institutionerne drøfter årligt status for efterlevelse af retningslinjerne i deres respektive samarbejdsorganisationer og orienterer Uddannelses- og Forskningsministeriet herom. 9. Ikrafttrædelse, løbetid og evaluering 9.1 Retningslinjerne træder i kraft den 1. september 2015 efter tiltrædelse af de danske videregående uddannelsesinstitutioner. 9.2 Retningslinjerne er gældende, indtil de videregående uddannelsesinstitutioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at en justering eller fornyelse er nødvendig. 10/10

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) I universitetsloven,

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere