Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013"

Transkript

1 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt Fruekilde (MBF) Ulla Lund (UOL) Afbud Annika Lindholm (AL) Stine Kjær Ottsen (SJN) intet medlem udpeget Naturstyrelsen (NST) Naturstyrelsen (NST) Eurolab Danmark (Vandsamarbejdet A/S) Eurolab Danmark (Eurofins Miljø A/S) DANAK KL (Lemvig Kommune) Miljøstyrelsen (MST) Foreningen af Vandværker i Danmark Eurofins Miljø A/S (Referencelaboratoriet) Eurofins Miljø A/S (Referencelaboratoriet) DANVA (Nordvand A/S) Eurofins Miljø A/S (Referencelaboratoriet) Naturstyrelsens lokale enheder Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning i henhold til referat fra møde nr. 2013/1 (udsendt den 15. maj 2013) 3. Meddelelser 4. Aktiviteter i arbejdsprogram Metodedatablade 4.2 Tydeliggørende notater Bekendtgørelse om analysekvalitet 4.3 NYT fra REFLAB 4.4 Metode til bestemmelse af methan i vand 4.5 Senere revision af bkg. om kvalitetskrav til miljømålinger 4.6 Analysemetode for olie/fedt i spildevand 4.7 Usikkerhed for prøvetagning af spildevand 4.8 Metode til bestemmelse af TP i jord 4.9 Total nitrogen i vand 4.10 Hjemmeside 4.11 Andre aktiviteter 5. Økonomi 6. Drøftelse af arbejdsprogram Eventuelt 8. Næste møde Ad 1. Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden for mødet blev godkendt. Ad 2. Opfølgning i henhold til referat fra møde nr. 2013/1 Referat fra styringsgruppemøde nr. 2013/1 var udsendt den 15. maj Der var ikke modtaget kommentarer til referatet, som derfor er godkendt. Ad 3. Meddelelser HKT orienterede om at LabVest / Vandsamarbejdet pr. 1. juli er overdraget til FORCE. HKT har aftalt med den nye ledelse for laboratoriet og Eurolab Danmark, at hun fortsætter i styregruppen. UOL retter laboratoriets navn i adresselisten (mailadresse og telefonnummer er indtil videre uændret). LMU fortalte om udbud af referencelaboratoriefunktionen, som fandt sted hen over sommeren. Referencelaboratoriefunktionen for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger blev udbudt under ét. 1/6

2 NST modtog ét tilbud, fra Eurofins Miljø med Eurofins Steins som underleverandør for den mikrobiologiske del af arbejdet. Tilbuddet blev accepteret og kontrakt er under underskrivelse. Sammenlægningen af de to referencelaboratoriefunktioner betyder, at de fremover vil få en fælles styregruppe. Som udgangspunkt er budgettet 1,3 mio. kr. årligt - som altid med forbehold for den bevillingsmæssige situation. LMU refererede desuden fra samarbejdsmøde mellem NST og laboratorier, der opererer på miljøområdet i Danmark (såvel danske som udenlandske laboratorier). Mødet fandt sted den 2/9. Laboratorierne nævnte på mødet det store behov for tætte skotter mellem referencelaboratoriet og Eurofins Miljøs øvrige aktiviteter, der for hovedpartens vedkommende er i konkurrence med andre danske laboratorier. Både NST og Referencelaboratoriet har til stadighed fokus på denne problematik og vil tage emnet op igen med henblik på at søge eventuelle muligheder for forbedring. På mødet blev desuden nævnt, at Fødevareministeriet opererer med et metodeudvalg. NST og Referencelaboratoriet ser på om dette kan være inspiration for Referencelaboratoriefunktionens arbejde. Ad 4. Aktiviteter i arbejdsprogram 2013 Oversigt over alle aktiviteter i arbejdsprogram for 2013 var udsendt med dagsordenen. Oversigten er indsat som sidste side i dette referat. Ad 4.1 Metodedatablade To metodedatablade (M060, miljøfremmede stoffer i vand og M061, Anioniske detergenter (MBAS) i vand) havde siden sidste møde været til skriftlig høring i styregruppen. De er nu færdiggjort og ligger på Referencelaboratoriets hjemmeside. Her vil de være tilgængelige under høring af den forestående revision af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljøanalyser. Ad 4.2 Tydeliggørende notater - Bekendtgørelse om analysekvalitet Det tydeliggørende notat om intern kvalitetskontrol, kontrol af detektionsgrænse var udsendt med et udkast til opdatering, idet et laboratorium i et spørgsmål til referencelaboratoriet havde påpeget, at definitionen af lav koncentration i det tydeliggørende notat ikke var opdateret i forhold til bkg KiHa nævnte, at det udsendte udkast manglede en opdatering. Når den manglende opdatering er tilføjet, er notatet godkendt. Det lægges på referencelaboratoriets hjemmeside og opdateringen annonceres i en nyhedsmail. Ad 4.3 NYT fra REFLAB Et spørgsmål fra et laboratorium havde givet anledning til usikkerhed om forståelsen af en af de analyseparametre (den flygtigste fraktion), der indgår i bestemmelse af kulbrinter i jord. Referencelaboratoriet har afklaret spørgsmålet med MST, som opfordrede referencelaboratoriet til at bistå med offentliggørelse. Et udkast til formulering af en nyhedsmail er indsendt til MST, og er efter afslutning af styregruppemødet godkendt. Meddelelsen udsendes som nyhedsmail og lægges på referencelaboratoriets hjemmeside. Ad 4.4 Metode til bestemmelse af methan i vand MBF fremlagde det udsendte notat med oversigt over metoder til bestemmelse af methan i vand, der er publiceret i den videnskabelige litteratur. Det findes ikke standarder for bestemmelsen. Flertallet af de publierede metoder er baseret på gaskromatografi, hovedparten med anvendelse af forskellige head-space teknikker. Der er desuden mulighed for analyse ved direkte injektion af vand i en gaskromatograf. En anden gruppe af metoder er baseret på spektroskopiske teknikker. De er simple, hurtige og egnede til feltbrug, men de har typisk ikke tilstrækkeligt lave detektionsgrænser til brug ved kontrol af drikkevand. Visse prototyper viser potentiale for forbedrede detektionsgrænser, men metoderne er ikke fuldt udviklede. På forrige styregruppemøde blev fremlagt et notat, der viste, at fire ud af fem danske akkrediterede laboratorier anvender head-space gaskromatografi. 2/6

3 På denne baggrund anbefaler referencelaboratoriet udgivelse af et notat, der beskriver principper for en statisk head-space gaskromatografisk metode. LMU foreslog, at det udføres i form af et metodedatablad, hvilket styregruppen tilsluttede sig. Referencelaboratoriet udarbejder forslag til et metodedatablad og arbejder videre på det notat, der var forelagt til mødet, således at det kan beskrive baggrunden for de valg, der træffes ved udarbejdelse af metodedatabladet. Metodedatabladet og baggrundsnotatet sendes til kommentering hos de laboratorier, der har akkreditering til bestemmelse af methan i vand. Ad 4.5 Senere revision af bkg. om kvalitetskrav til miljømålinger LMU orienterede om status for den igangværende revision af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Det er sandsynligt, at bekendtgørelsen kan sendes i høring i løbet af få uger (det er efterfølgende sket). Høringsfristen planlægges at blive seks uger. JTH opfordrede til, at der lægges et link til høringen på referencelaboratoriets hjemmeside. Alle de udarbejdede baggrundsnotater ligger på referencelaboratoriets hjemmeside, og høringsbrev vil indeholde henvisning til notaterne. Der er ikke udsendt nyhedsmail med annoncering af notaterne, fordi de i stedet annonceres i forbindelse med høringen. Ad 4.6 Analysemetode for olie/fedt i spildevand Et forslag til revision af DS/R 209, Vandundersøgelse, olie og fedt, var udsendt sammen med et notat, der beskriver baggrunden for de foreslåede ændringer. Styregruppen foreslog en uddybning af en faktor (1,4) anvendt ved beregning. KJA efterlyste desuden et afsnit om kvalitetskontrol (der er f.eks. intet bevis for at to ekstraktioner er nok, og om der evt. bør udføres en tredje ekstraktion). Når disse to punkter er tilføjet, er metode og tilhørende notat klar til kommentering hos alle laboratorier, der opererer på miljøområdet i Danmark, herunder udenlandske laboratorier. Referencelaboratoriet udsender metode og notat til kommentering med en svarfrist, der gør det muligt at behandle kommentarer i indeværende år. Ad 4.7 Usikkerhed for prøvetagning af spildevand UOL introducerede det udarbejdede forslag. KJA opfordrede til en uddybning af afsnit 1, Orientering og anvendelsesområde, så det fremgår, at metoden forventes at give usikkerheden for prøvetagning på det enkelte prøvetagningssted, således at det bliver klart, at metoden primært henvender sig til renseanlæg og industrier for bestemmelse af den usikkerhed, der er forbundet med deres prøvetagningssteder. Metoden har i øjeblikket begrænset anvendelse, idet danske myndigheder ikke stiller krav om bestemmelse af prøvetagningsusikkerhed, hvorfor DANAK heller ikke stiller dette krav til laboratorier. Efter ovennævnte præcisering samt en ændring af henvisning til bilag 1, er metoden godkendt og lægges på referencelaboratoriets hjemmeside. Referencelaboratoriet udarbejder en artikel om metoden, som lægges under NYT fra REFLAB. Der udsendes nyhedsmail med link til artikel og metode. Herefter forelægges metoden Dansk Standard som forslag til en standard i tilslutning til den netop udgivne generelle standard for repræsentativ prøvetagning (DS 3077). Ad 4.8 Metode til bestemmelse af TP i jord Metode til bestemmelse af TP i jord er defineret i metodedatablad M025. Heri henvises til en meget gammel metode, som ikke længere er tilgængelig. LB spurgte til relevansen af analyse og dermed analysemetode for TP i jord i miljøsammenhæng. LB undersøger dette inden arbejde iværksættes. Eventuelt ændres punktet til opdatering af metodedatablad for TN i jord og slam, idet samme metode er en af de specificerede for TN. 3/6

4 Ad 4.9 TN i vand Som opfølgning på referencelaboratoriets sammenligning af den krævede metode til bestemmelse af total nitrogen (TN) i vand med en nyere metode, har leverandøren af det udstyr, som anvendes til den nyere metode på danske laboratorier, iværksat et arbejde med undersøgelse af genfinding af TN i en række kvælstofforbindelser. Disse kvælstofforbindelser er undersøgt, og resultaterne findes, i den standard, som nu kræves anvendt til bestemmelse af TN i vand. Genfindingen er undersøgt på leverandørens laboratorium og hos de tre danske laboratorier, som har udstyret. Det praktiske arbejde er netop afsluttet, og referencelaboratoriet afventer en tilbagemelding fra leverandøren med vurdering af resultatet før der gives forslag til eventuelle tiltag. Ad 4.10 Hjemmeside Hjemmesiden er opdateret med de afsluttede notater. Ad 4.11 Andre aktiviteter NST, Nykøbing, som er ansvarlig for overvågning stillede i sommer et spørgsmål til referencelaboratoriet om tolkning af bestemmelserne i metodedatablad M049 (opløst metalindhold i ferskvand) om validering af filtreringsprocedurer og løbende kontrol ved blindprøver. I den anledning har referencelaboratoriet udarbejdet et notat, som forklarer de to begreber, validering og kvalitetskontrol, og giver uddybende forklaring relateret til metodedatablad M049. Notatet er sendt til NST Nykøbing for kort tid siden. Referencelaboratoriet afventer en tilbagemelding om notatet inden det publiceres på hjemmesiden. Referencelaboratoriet har ydet teknisk bistand til NST i forbindelse med igangværende arbejde med revision af drikkevandsdirektivet, bl.a. direktivets Annex III, der specificerer krav til analyser. Dette har været anvendt ved et uformelt møde med kommissionen, og der forventes herefter et revideret udkast til kommentering inden et kommende møde i november. Ændringerne i Annex III forventes kun i mindre omfang at have betydning for Danmark, idet de ændringer, der lægges op til, allerede er indført i bkg Ad 5. Økonomi Økonomioversigt ultimo august var udsendt. Der var siden sidste møde i styregruppen sket omposteringer mellem de enkelte budgetpunkter i forlængelse af de anbefalinger, der blev givet på styregruppemøde 2013/1, og efter aftale mellem NST og referencelaboratoriet. NST og referencelaboratoriet følger op, og det kan, afhængig af forbruget f.eks. vedrørende revision af drikkevandsdirektivet, komme på tale af flytte delaktiviteter mellem 2013 og Ad 6. Aktiviteter i arbejdsprogram 2014 Det arbejdsprogram for 2014, som var en del af udbudsmaterialet for referencelaboratoriefunktionen , var udsendt. LMU forklarede, at udkastet til arbejdsprogram var udarbejdet til offentliggørelse af udbudsmaterialet i forsommeren, og dermed baseret på status på dette tidspunkt. Lis nævnte, at referencelaboratoriets arbejdsprogram som altid er åbent for omprioriteringer inden for den faste budgetramme, hvis der viser sig behov. KJA efterspurgte den kobling til standardisering, som hidtil har været i referencelaboratoriets budget. LMU svarede, at koblingen er en del af de betingelser, NST har stillet i udbudsmaterialet, men at der ikke længere er afsat budget hertil. I budget for 2014, er der stadig plads til at kunne sætte nogle konkrete opgaver ind i arbejdsprogrammet. Pt. havde styregruppen ingen forslag til nye fremtidige opgaver for referencelaboratoriet. Ad 7. Eventuelt LB spurgte til mulighed for at tilføje PCB i visse prøvetyper i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. LMU svarede, at det kan ske, hvis NST modtager en opfordring hertil. 4/6

5 Ad 8. Næste møde Der blev ikke aftalt møde, idet der ikke anses for behov inden for det i nuværende referencelaboratoriums funktionsperiode. Nyt møde afholdes i 2014 når en ny styregruppe for det kombinerede kemiske og mikrobiologiske referencelaboratorium er nedsat. Vejen, den 17. september 2013 Ulla Lund og Maj-Britt Fruekilde 5/6

6 Aktiviteter i arbejdsprogram 2013, Nedenstående er vist en status for aktiviteterne i Referencelaboratoriets arbejdsprogram for Dagsorden omfatter kun de punkter i arbejdsprogrammet, hvor der har været aktivitet i den forløbne periode. Aktivitet Status Årsberetning Metodedatablade Tydeliggørende notater Bekendtgørelse om analysekvalitet Årsberetningen var udsendt til skriftlig høring den 21. februar. Ingen kommentarer modtaget. Punktet er afsluttet. Revideret udkast til metodedatablad for miljøfremmede stoffer i vand (M060) og nyt metodedatablad for anioniske detergenter (M061) var udsendt til skriftlig høring den 22. juli Begge metodedatablade er konkretiseret på baggrund af de indkomne kommentarer og ligger nu på hjemmesiden. Opdateret notat: Bekendtgørelsens bilag 1.1.6, Kontrol med laboratoriets analysekvalitet, Intern kvalitetskontrol, kontrol af detektionsgrænse udsendt. NYT fra REFLAB Nyhedsmail (udgivelse af opdateret metodedatablad M018) udsendt 7/ Metode til bestemmelse af methan i vand Senere revision af bkg. om kvalitetskrav til miljømålinger Notat vedrørende metoder (litteraturgennemgang) udsendt Alle notater er færdiggjort efter skriftlig høring og ligger på hjemmesiden. Intet nyt til punktet. Analysemetode for olie/fedt i spildevand Forslag til revision af metode for olie/fedt, DS/R 209 samt notat med begrundelse og uddybning vedrørende ændringerne var udsendt. Usikkerhed for prøvetagning af spildevand Metode til bestemmelse af total phosphor i jord Andre aktiviteter Udkast til metodeforskrift for bestemmelse at usikkerhed for prøvetagning af spildevand var udsendt. En søgning efter erstatning for den gældende metode til bestemmelse af TP i jord (Nordforsk rapport 1975:6) er lagt ind i planen, men arbejdet er endnu ikke startet. Notat vedrørende validering og kvalitetskontrol for feltanalyser var udsendt til orientering 6/6

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere