Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund"

Transkript

1 NYT FRA 2007/3 ISSN: Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette kommer til udtryk ved genfinding af frit chlor på over 100%. Referencelaboratoriet har derfor udgivet et metodedatablad, som påpeger dette forhold, og foreskriver kvalitetskontrol til sikring mod anvendelse af forældet kemikalie. Den gældende danske standard for titrimetrisk bestemmelse af chlor har i den engelsksprogede udgave en formelfejl. Der er udgivet et rettelsesblad, og fejlen er rettet i den dansksprogede version af standarden. Der må udvises påpasselighed ved anvendelse af den engelsksprogede version eller ældre versioner af DS/EN ISO :2002. Stabilitet af DPD-kemikaliet Baggrund Referencelaboratoriet foretog i 2006 en sammenligning af metoder til bestemmelse af chlor /1/. Sammenligningen omfattede blandt andet titrimetrisk og spektrofotometrisk bestemmelse i henhold til danske standarder /2, 3/. Begge standarder anvender N,N-diethyl-1,4-phenylendiamin (DPD) til henholdsvis titrering og farvereaktion. Resultat I starten af undersøgelsen blev anvendt et DPD-kemikalie, som var ca. 2 år gammelt. Resultatet var genfinding af tilsat chlor (som hypochlorit), som var signifikant højere end 100%. Nyindkøbte testkits gav korrekt genfinding for de samme opløsninger analyseret parallelt med analyserne i henhold til DS-metoder. Effekten var særlig markant for den fotometriske metode. Årsagen ved den fotometriske bestemmelse viste sig at være, at kalibreringskurven hældning var lavere, når DPD-reagenset blev lavet med gammelt DPD-kemikalie i forhold til fremstilling med nyt DPD-kemikalie. Normalt vil en ændret hældning på en kalibreringskurve ikke påvirke genfindingen. Chlor er imidlertid ustabilitet og derfor anvendes en blanding af jodat og jodid (som giver jod) til kalibrering i stedet for chlor. Bekendtgørelse nr Tydeliggørelse af emner i bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Nedenstående notater, som udgør en administrativ tydeliggørelse af specifikke bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1353, er den 30.november 2007 publiceret på Referencelaboratoriets hjemmeside, Bilag 1.1, Bestemmelse af standardafvigelse s T og CV T (23. november 2007) Bilag 1.3, 1.4 og 1.5, Analysemetode for cyanid (23. november 2007) Bilag 1.4 Drikkevandskontrol, Enhed for cyanid (23. november 2007) Notaterne er udarbejdet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen og er derfor også udtryk for styrelsens opfattelse af bekendtgørelsens bestemmelser. Referencelaboratoriets forsøg viser, at et ældre DPD-kemikalie giver lavere farveintensitet med jod end med chlor. Det har efterfølgende vist sig, at andre laboratorier har haft samme erfaring. Hverken de ældre DS-standarder, EN/ISO-standarder, der har afløst disse, eller fabrikanten angiver begrænset holdbarhed for DPD-kemikaliet. Konklusion Referencelaboratoriet har udgivet et metodedatablad for bestemmelse af chlor, som påpeger den begrænsede holdbarhed. Metodedatabladet angiver kontrol af reagensets validitet ved hjælp af en kontrolprøve indeholdende frit chlor. Standarder for bestemmelse af chlor De gældende danske standarder for bestemmelse af chlor i vand er DS/EN ISO :2002 (titrimetrisk bestemmelse) /4/ og DS/ EN ISO :2002 (kolorimetrisk bestemmelse) /5/. INDHOLD Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand... 1 Stabilitet af prøver til bestemmelse af næringssalte, alkalinitet og ph... 2 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for kemiske miljøanalyser Side 1 af 6

2 formelfejl. Denne formelfejl er rettet i den dansksprogede del af DS/EN ISO :2002. Der skal derfor vises agtpågivenhed ved anvendelse af den engelsksprogede version af den gældende standard for titrimetrisk bestemmelse af chlor. Referencer Rapporter fra referencelaboratoriet kan hentes på referencelaboratoriets hjemmeside, /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor. Rapport, December /2/ DS 282, Vandundersøgelse Chlor Titrimetrisk metode, 2. udgave, DS/EN ISO :2002 er identisk med DS/EN ISO :2001 og med ISO :1985. Den gældende version er forsynet med et nationalt informativt anneks. Alle versioner af standarden kan anvendes. ISO :1985 (titrimetrisk bestemmelse) er identisk med DS/ EN ISO :2001 (udgået) og med den engelsksprogede del af DS/EN ISO :2002. Alle tre standarder skal suppleres med tillæg DS/ISO /Corr.1, idet der i standarderne er en /3/ DS 283, Vandundersøgelse Chlor Kolorimetrisk metode, 1. udgave, /4/ DS/EN ISO , Vandundersøgelse Fri klor og total klor Del 1: Titrimetrisk metode N,N-diethy-1,4-phenylendiamin, 2. udgave, /5/ DS/EN ISO , Vandundersøgelse Fri klor og total klor Del 2: Kolorimetrisk metode N,N-diethy-1,4-phenylendiamin, 2. udgave, Stabilitet af prøver til bestemmelse af næringssalte, alkalinitet og ph af Ulla Lund Referencelaboratoriet har undersøgt stabiliteten af renset spildevand, fersk overfladevand, drikkevand og grundvand med hensyn til analyse af ammonium, nitrit+nitrat, orthophosphat, alkalinitet og ph. Undersøgelsen viser, at ph bør måles i felten. Orthophosphat har vist sig ustabilt i visse typer prøver af fersk overfladevand. Det er derfor nødvendigt, at prøver til orthophosphat filtreres i felten hvis risiko for tab på op til 30% skal undgås. Undersøgelserne har givet en række konklusioner, som betyder, at den maksimale opbevaringstid for ammonium, nitrit+nitrat og orthophosphat i Reference-laboratoriets metodedatablade kan øges fra de nuværende 12 timer til 36 timer og krav til tidspunkt for analyse efter filtrering kan fjernes. Nuværende krav til opbevaring for alkalinitet bevares. Disse konklusioner kan betyde revision af Referencelaboratoriets metodedatablade. Krav i de eksisterende datablade er dog fortsat gældende, indtil eventuelt reviderede datablade er udgivet. Referencelaboratoriet har siden 2005 undersøgt stabiliteten af næringssalte, alkalinitet og ph i renset spildevand, fersk overfladevand, grundvand og drikkevand. Rapporterne /1/, /2/ og /3/ kan findes på Referencelaboratoriets hjemmeside, Undersøgelserne har til formål at skaffe tilgængelig dokumentation for krav til opbevaring i metodedatablade fra Referencelaboratoriet og, så vidt det har været muligt, at have ensartede krav til opbevaring for alle parametre af en given type, f.eks. næringssalte, i alle prøvetyper. Undersøgelserne kan muligvis føre til revision af Referencelaboratoriets metodedatablade, men krav i eksisterende datablade vil fortsat være gældende, indtil eventuelt reviderede datablade er udgivet. Tilrettelæggelse af undersøgelserne For hver prøvetype er udført forsøg med mindst fem forskellige prøver. Hver prøve er opdelt i et større antal delprøver, som i volumen og emballage svarer til de prøver, som laboratorierne normalt modtager til analyse. Hver delprøve er hensat til opbevaring ved nærmere specificeret temperatur, og til forudbestemte tider er en af delprøverne udtaget til analyse. Undersøgelserne omfattede opbevaring i kølerum, som er den opbevaringsform, som normalt foretrækkes for disse parametre. Desuden er undersøgt opbevaring ved 20 C for at illustrere Side 2 af 6

3 hvilken risiko for nedbrydning, der eksisterer hvis prøverne ikke er tilstrækkeligt nedkølede under transport eller ved døgnprøvetagning. For fersk overfladevand, drikkevand og grundvand er desuden undersøgt opbevaring i fryser for at se, om det vil være muligt at opbevare en frossen reserveprøve i tilfælde af, at den originale prøve går tabt, eller et resultat skal bekræftes. En oversigt over forsøgenes omfang er vist i nedenstående skema. Antallet af timer eller dage efter prøvetagning angiver det tidsrum, der er undersøgt. Antallet af prøver viser hvor mange gange i løbet af dette tidsrum, der er foretaget analyse. Prøverne er fordelt således, at der er analyseret tæt i starten af forløbet og med gradvist stigende mellemrum i løbet af forsøgene. Temperatur Renset spildevand Fersk over- Drikkevand, grundvand - 18 C antal prøver 0 5 * 2** 5 døgn efter prøvetagning + 4 C antal prøver 8* timer efter 1½ ½ - 51 prøvetagning + 20 C antal prøver 5* 9 8 timer efter prøvetagning 1½ ½ - 27 *: plus i alt 15 prøver til undersøgelse af effekten af tid fra filtrering til analyse **: frysning blev undersøgt med to optøningsprocedurer I forsøget med renset spildevand er undersøgt både tidspunkt for filtrering og tidspunkt for analyse efter filtrering for nitrit+nitrat og orthophosphat. Da det viste sig, at tidsrum mellem filtrering og analyse ikke havde betydning, er dette ikke medtaget i undersøgelserne for fersk overfladevand, drikkevand og grundvand. Prøver til analyse for ammonium og ph filtreres ikke, og her er alene undersøgt tidspunkt for analyse. Opbevaring ved frysning blev ikke undersøgt i renset spildevand. Resultater Optøning af frosne prøver I undersøgelsen for fersk overfladevand indgik forsøg med to procedurer til optøning af frosne prøver: A. Optøning ved henstand på laboratoriebord, hvilket tog fire til seks timer. B. Optøning i vandbad under hyppig omrystning. Undersøgelsen omfattede ammonium, nitrit+nitrat og orthophosphat. Resultatet var, at der ikke var forskel hverken på den målte koncentration eller spredningen i resultaterne mellem de to optøningsprocedurer. I de efterfølgende undersøgelser er anvendt optøning i vandbad, da denne metode er langt den hurtigste. Desuden er metoden i en undersøgelse af prøver til bestemmelse af nitrifikationshæmning /4/ vist at være den mest skånsomme. Optøning skete for ferskvandsprøver i vandbad ved 20 C, hvilket for prøver af drikkevand og grundvand blev øget til 30 C. Tidsrum mellem filtrering og analyse Prøver til bestemmelse af nitrit+nitrat og orthophosphat skal i henhold til de gældende metodedatablade filtreres inden analyse. Forsøg med opbevaringstid for spildevand indeholdt undersøgelse af både tidspunkt for filtrering og tidspunkt for analyse efter filtrering. Resultaterne for filtreringstidspunkt indgår i omtalen af de enkelte parametre nedenfor. Efter filtrering er der opbevaret delprøver i mellem 0 og 11 timer. Spredningen mellem disse delprøver kan ses tillige med den analytiske spredning i tabel 1. Spredning mellem analysetidspunkter Renseanlæg Nitrit+nitrat Orthophosphat % mg/l P % Esbjerg 2,0 0,00194 Holsted 1,9 0,00385 Brørup 1,3 0,00277 Vejen 2,2 0,7 Lindknud 1,5 1,5 Bække 0,8 2,1 Analytisk variation 1,2 0, ,9 Tabel 1 Variation ved varierende analysetidspunkter efter filtrering sammenlignet med analytisk variation. Side 3 af 6

4 Som det fremgår af tabel 1 er størrelsen af variation mellem analysetidspunkter tæt på den analytiske variation, og den er på intet tidspunkt signifikant større (F-test, 95% konfidensniveau). Det konkluderes derfor, at tidspunktet for analyse efter filtrering ingen betydning har for resultatet indenfor det undersøgte tidsrum på 11 timer. Ammonium Enkelte prøver af spildevand og fersk overfladevand opbevaret i kølerum viser ammoniumkoncentrationer, der er mere varierende, end der kan forklares ud fra usikkerhed på analysen, og i spildevand kan i disse prøver ses en svagt faldende tendens. De flest prøver af renset spildevand og fersk overfladevand og alle prøver af drikkevand og grundvand er imidlertid stabile. Orthophosphat Stabiliteten af orthophosphat er undersøgt i spildevand og fersk overfladevand. I spildevand er orthophosphat stabilt og tidspunktet for filtrering uden betydning ved opbevaring ved 4 C i 48 timer og ved 20 C i 24 timer. Visse prøver af fersk overfladevand viser betydelig ustabilitet uanset opbevaringsforhold. Figur 2 viser koncentrationsforløbet for fersk overfladevand fra syv lokaliteter. 1,2 Spildevand og fersk overfladevand er ikke stabile når de opbevares ved 20 C. Det er illustreret i figur 1, som viser koncentrationsforløbet i seks spildevandsprøver. Drikkevand og grundvand viser ikke ustabilitet ved opbevaring ved 20 C i ca. 27 timer efter prøvetagning. 1, ,8 0,6 0,4 0, Timer efter prøvetagning Bramming-Holsted Å Sneum Å Kongeå Stenderup Bæk Vejen Å Gamst Møllebæk Sønderskov Mølledam 0,8 0,6 Esbjerg øst 20 grader Holsted 20 grader Brørup 20 grader Figur 2 Koncentrationen af orthophosphat i fersk overfladevand (normaliseret) som funktion af tiden efter prøvetagning ved opbevaring i kølerum. 0,4 0, Vejen 20 grader Lindknud 20 grader Bække 20 grader Overfladevandsprøverne, der er basis for data i figur 2, er opbevaret uden nogen forbehandling eller konservering. De stammer alle fra et område, hvor der er højt indhold af jern i overfladevandet. Det er derfor muligt, at faldet i orthophosphat skyldes udfældning sammen med jern, men også optagelse i alger er en mulighed. Figur 1 Koncentrationen af ammonium i spildevand (normaliseret) som funktion af tiden efter prøvetagning ved opbevaring ved 20 C. Opbevaring i fryser i 7 til 14 dage giver samme stabilitet som opbevaring i kølerum i ca. 2 døgn. Nitrit+nitrat Nitrit+nitrat har vist sig stabilt i både spildevand, fersk overfladevand, drikkevand og grundvand ved 20 C i 24 timer, i kølerum ved 4 C i timer og i fryser ved -18 C i 7-14 døgn. Nitrit Stabiliteten af nitrit er undersøgt i drikkevand og grundvand. Det er meget vanskeligt at finde prøver med måleligt indhold af nitrit, og resultaterne baseres på data fra fire prøver med koncentrationer mellem en og fem gange detektionsgrænsen. Der er undersøgt prøver fra andre lokaliteter, hvor indholdet af opløst jern er væsentligt mindre, og disse prøver har ikke vist samme ustabilitet. Filtrering af prøverne umiddelbart efter prøvetagning medfører, at prøverne ikke længere er ustabile. Ligeledes er prøver, som både er filtreret og syrekonserveret, stabile. Syrekonserverede prøver viser lidt højere koncentration - mellem 0,002 og 0,007 mg/l P - end prøver, der ikke er syrekonserverede. I fersk overfladevand er det vist, at frysning er uegnet til prøver, der skal analyseres for orthophosphat. Dette er illustreret i tabel 2, hvor der ses at markant fald i alle prøver, der er opbevaret ved frysning. Opbevaring ved 20 C synes derimod ikke at påvirke prøverne. Data i tabel 2 stammer fra prøver, der er filtreret straks efter prøvetagning. Resultaterne er på grund af de lave koncentrationer forbundet med stor usikkerhed, men de giver ikke grund til at formode en kortere holdbarhed for nitrit end den, der er angivet i DS/EN ISO , dvs. 24 timer /5/. Side 4 af 6

5 Orthophosphat i % af koncentrationen ved opbevaring i kølerum Opbevaring Fryser (-18 C) 20 C Fribrødre Å Sakskøbing Å Tingsted Å Bramming-Holsted Å Vejen Å Sønderskov Mølledam Tabel 2 Effekt af opbevaringsforhold for prøver til analyse for orthophosphat. Alkalinitet Alkalinitet er undersøgt i fersk overfladevand, drikkevand og grundvand. Konklusioner De konklusioner om opbevaring, der er udledt af de udførte forsøg, er først og fremmest baseret på de opnåede resultater. Derudover er det så vidt muligt søgt at holde samme krav til opbevaring for ammonium, nitrit+nitrat og orthophosphat, og så vidt muligt samme krav til opbevaring for de undersøgte prøvetyper. Det betyder for eksempel, at nitrit+nitrat er stabilt længere end den foreskrevne maksimale opbevaringstid, men det er ikke anset for hensigtsmæssigt at opdele. På basis af de udførte forsøg og ovennævnte hensyn gives nedenstående anbefalinger. Anbefalingerne kan med tiden få indflydelse på bestemmelserne i metodedatablade. Det skal understreges, at metodedatabladene fortsat er gældende med de nuværende krav, indtil alle relevante prøvetyper er undersøgt og reviderede datablade udgivet. Alkalinitet har vist sig at være stabil ved opbevaring både ved 4 C og ved 20 C. Den gennemsnitlige koncentration efter opbevaring ved 20 C er marginalt (1-2%) lavere end ved 4 C, men forskellen er i de fleste tilfælde ikke signifikant. Frysning er ikke egnet til opbevaring af prøver til analyse for alkalinitet. ph Stabiliteten af ph er undersøgt i spildevand, drikkevand og grundvand. ph stiger markant med tiden uanset opbevaringstemperaturen. Eksempler er vist i figur 3. Som det fremgår af figuren stiger ph i spildevand særdeles kraftigt i de første timer efter prøvetagning. Stigningen er mindre i drikkevand og grundvand, men alligevel betydelig. Figuren viser data fra opbevaring i kølerum, men forløbet var parallelt hermed ved opbevaring ved 20 C. ph Figur 3 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6, Timer efter prøvetagning Esbjerg spildevand Lindknud spildevand Gjerndrup drikkevand Hjerndrup grundvand ph som funktion af tiden efter prøvetagning ved opbevaring i kølerum. ph måles i felten i forbindelse med prøvetagning. Prøver af fersk overfladevand til analyse for orthophosphat filtreres i felten i forbindelse med prøvetagning. Spildevandsprøver til analyse for ammonium nedkøles hurtigt og der skal udvises stor påpasselighed med sikring af temperatur omkring 4 C under hele opbevaringsforløbet, herunder prøvetagning og transport efter prøvetagning. Krav til filtreringstidspunkt i metodedatablade for nitrit+nitrat og orthophosphat kan fjernes. Analyse for ammonium, nitrit+nitrat og orthophosphat i renset spildevand, fersk overfladevand, drikkevand og grundvand skal ske senest 36 timer efter prøvetagning. Prøverne opbevares i kølerum. Side 5 af 6

6 Prøver til måling af nitrit i grundvand og drikkevand opbevares i kølerum i op til 24 timer efter prøvetagning. Prøver til måling af alkalinitet opbevares i kølerum i op til 24 timer efter prøvetagning. Prøver til analyse for orthophosphat må ikke fryses. Reserveprøve til eventuel gentagen analyse for ammonium og nitrit+nitrat kan opbevares i fryser. Referencer /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand, Pilotundersøgelse 2005 og 2006, Rapport, /2/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Stabilitet af næringssalte og alkalinitet i fersk overfladevand, Rapport, Metodedatablade Nedenstående metodedatablad indeholder præciseringer til analysemetode ved målinger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser, i medfør af bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Metodedatabladet er den 27. november 2007 publiceret på Referencelaboratoriets hjemmeside, Eventuelle ændringer fra en tidligere version kan findes i Revisionshistorie samme sted. Nitrit i grundvand og drikkevand (version ) /3/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand, Rapport, /4/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Nitrifikationshæmningstest ved brug af ISO Del 1. Rapport, /5/ DS/EN ISO : Vandundersøgelse - Prøvetagning Del 3: Retningslinjer for konservering og transport af vandprøver, Telefon: Fax: Adresse: Strandesplanaden Vallensbæk Strand Side 6 af 6

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2007 Stabilitet af næringssalte, alkalinitet

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2008 Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Årsberetning 2006 af Ulla Lund

Årsberetning 2006 af Ulla Lund NYT FRA 2007/2 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2006 af Ulla Lund Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen og Eurofins A/ S. Første aftale blev

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2007 Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen (nu overgået til By- og Landskabsstyrelsen) og

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2006 Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Strandesplanaden 110 DK-2665

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Peter Rerup Dato: 17. september 2015 QA: Ulla

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment 1. udgave Godkendt: 2013-09-22 Forfatter: Ulla Lund Kvalitetssikring: Per Andersen Forord Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment Denne metode beskriver anvendelse

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Udbud af analyseopgaver

Udbud af analyseopgaver Udbud af analyseopgaver Specifikation af krav til analysekvalitet Bind 1 - Udbudsmateriale FVD Foreningen af Vandværker i Danmark Rapport Februar 2004 Udbud af analyseopgaver udarbejdet af Vandværkets

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Marts 2006 Betydning af erstatning af DS

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 25. juni 2015 QA: Emne:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Pernille Weile (PW) Maj-Britt Fruekilde (MBF) Ulla Lund (UOL) Afbud

Læs mere

Rettelsesblad 1 inkl. spørgsmål besvarelse

Rettelsesblad 1 inkl. spørgsmål besvarelse Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 9. december 2016 SIDE 1/10 REF JNAN PROJEKTNR A079946 Rettelsesblad 1

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de.

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 11. juli 2013 Helle Rüsz Hansenn Opdatering

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand. By- og Landskabsstyrelsen

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand. By- og Landskabsstyrelsen By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand II. Variografisk analyse på flere renseanlæg By- og Landskabsstyrelsen Rapport November

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11.

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11. Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) fra pkt. 3.6 Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Karina Nissen (KN) Svend-Erik Lykke (SEL) Annika Lindholm (AL) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator.

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Preben Fogd Jørgensen, Greve Vandværk A.m.b.a., Håndværkerbyen

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Januar 2017 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Tekst: Flemming Mønsted Claësson ISBN:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til ekstern kvalitetssikring By- og Landskabsstyrelsen Rapport Maj 2008 Strandesplanaden 110 DK-2665 Vallensbæk Strand Metoder til ekstern kvalitetssikring

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

torium i relation Naturstyrelsen forhold ved løbende, og ke specificerer alle centrene. gørelsen.

torium i relation Naturstyrelsen forhold ved løbende, og ke specificerer alle centrene. gørelsen. Arbejdsprogram 2013 for Naturstyrelsens Referencelabora- torium for Kemiskee Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt A til D, særlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel HERREDSVEJEN 4 664 LUNDERSKOV 7.3.22 4699 Ordrenr. Side 94482 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere