Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde"

Transkript

1 Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Orientering fra formanden Forslag til vilkår for intern Kontrakt- og lønsumsstyring i Ny Tønder Kommune Oprettelse af trafikselskaber i Region Syddanmark Opfølgning på de sammenlagte byråds-/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Revurdering af 2006 anlægsbudgetterne for sammenlægningskommunerne Forslag til strategi for budget Bilagsliste februar

3 Åbent møde: 1. Orientering fra formanden. Journalnummer / JA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2006 Intet. 20. februar

4 2. Forslag til vilkår for intern Kontrakt- og lønsumsstyring i Ny Tønder Kommune. Journalnummer P27 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Med signaler fra det politiske visionsseminar den 12. november 2004 i Skærbæk Fritidscenter med politikere fra sammenlægningskommunerne, blev der i januar 2005 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til Intern Kontakt- og lønsumsstyring som en styreform i Ny Tønder Kommune. I arbejdsgruppen deltog repræsentanter fra de seks kommuner og dækkede næsten alle fagområder. Arbejdsgruppens første udkast blev fremlagt på en konference i Brundtlandcentret den 8. marts Deltagerkredsen var politikere fra sammenlægningskommunerne. Formålet med at indføre intern kontrakt- og lønsumsstyring er at: give et bedre grundlag for dialog mellem kommunalbestyrelse, ledere og medarbejdere. tvinge kommunen til at synliggøre både det aktuelle serviceniveau det brugerne skal have og opleve og udviklingsmålene. øge fokus på opfølgning og resultatvurdering til brug for videreudvikling. tvinge kommunen til at tage udgangspunkt i borgernes og brugernes behov, ønsker og situation. tydeliggøre parternes roller, opgaver, ansvar og ikke mindst de gensidige forventninger. øge det ledelsesmæssige fokus på området. Konkret betyder det, at den kontraktstyrende/lønsumsstyrende institution/ afdeling får betydelige ledelsesmæssige frihedsgrader i forhold til arbejdstilrettelæggelse, organisering, faglig udvikling og ikke mindst den daglige prioritering af ressourcerne. Samtidig får kommunalbestyrelsen direkte mulighed for konkret at vurdere og fastlægge, hvilken service brugerne skal have. Endelig får kommunalbestyrelsen mulighed for at drøfte service og økonomi i en sammenhæng. Arbejdsgruppens forslag til vilkår for kontraktstyrende enheder i Ny Tønder Kommune, der er godkendt af Den Administrative Styregruppe de 7. september 2005, fremlægges hermed Sammenlægningsudvalget til godkendelse. Bilag: Tidsplan for Kontrakt- og lønsumsstyring i Ny Tønder Kommune ( ) 20. februar

5 Kontrakt- og lønsumsstyring i Ny Tønder Kommune ( ) Eksempel på kontrakt.doc (960026) Indstilling: Det indstilles, at Vilkår for kontraktstyrede enheder ved Ny Tønder Kommune med tilhørende bilag og Tidsplan for godkendelse af vilkår, herunder udsendelse i høring i perioden fra 24. februar til 30. marts 2006 behandles og videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2006 Det indstilles, at vilkår for kontraktstyrede enheder ved Ny Tønder Kommune med tilhørende bilag principgodkendes. Peter Christensen tager forbehold ud fra et ønske om politisk at forholde sig til normeringer. tidsplan for godkendelse af vilkår, herunder udsendelse i høring i perioden fra til , anbefales godkendt med den tilføjelse, at vilkårene for kontraktstyrede enheder også sendes til høring hos nuværende ledere i de 6 kommuner. 20. februar

6 3. Oprettelse af trafikselskaber i Region Syddanmark. Journalnummer A23 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Mail med bilag i forbindelse med Forberedelsesudvalget for Region Syddanmarks høring vedrørende oprettelse af trafikselskab(er) i Region Syddanmark. Bilag: Brev høring trafikselskaber doc ( ) Notat om procedure for dannelse af trafikselskab(er) i Region Syddanmark 07. debruar 2006.doc ( ) Modeller for organisering af kollektiv trafik i Region Syd ver.august05.doc ( ) Brev trafikselskaber doc ( ) Indstilling: Formanden for Sammenlægningsudvalget indstiller, at Peter Christensen udpeges som Ny Tønder Kommunes medlem af det foreløbige repræsentantskab. Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2006 Indstillingen anbefales. Endvidere anbefales Forberedelsesudvalget for Region Syddanmarks forslag om, at der dannes to trafikselskaber, et for den jyske del af regionen, og et andet for den fynske del af regionen. 20. februar

7 4. Opfølgning på de sammenlagte byråds-/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A26 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægningsudvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen, i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/ de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalget gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den nye kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning, har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo januar Der henvises til dokument , der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2006 Redegørelse, dok. nr , blev omdelt på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. 20. februar

8 5. Revurdering af 2006 anlægsbudgetterne for sammenlægningskommunerne. Journalnummer S05 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/ kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. På mødet den 24. januar 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget, at udsætte ansøgningen om frigivelse af rådighedsbeløb, således at anlægsarbejder indtil videre ikke kan igangsættes. Med henblik på at skabe det nødvendige overblik over igangsætning af anlægsprojekter i 2006, har Sammenlægningsudvalget besluttet at respektive byråd/ kommunalbestyrelser samt underfagudvalg skal foretage prioritering af de vedtagne investeringsoversigter for Prioriteringen skal omfatte såvel det skatte- som det brugerfinansierede område. Den foretagne prioritering forventes herefter behandlet i underudvalg Økonomi på mødet den 20. februar 2006 og Sammenlægningsudvalget den 23. februar Økonomi/personaleforhold: Kommunernes samlede investeringsoversigter for 2006 indeholder: På det skattefinansierede område, bruttoudgifter På den brugerfinansierede område, bruttoudgifter 52,1 mio. kr. 32,6 mio. kr. Sammendrag af prioriteringen fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse, om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi behandler sammendraget, som fremlægges på mødet, med henblik på Sammenlægningsudvalgets beslutning på mødet den 23. februar 2006, så sammenlægningskommunerne kan igangsætte de nødvendige anlægsprojekter. 20. februar

9 Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2006 Diverse oversigter over anlægsprojektet i 2006 blev omdelt på mødet. Kommunerne forespørges, til brug for underudvalg Økonomis ekstraordinære møde den kl , om der er projekter på anlægsoversigterne, som ud fra et juridisk perspektiv, skal igangsættes inden 1. april februar

10 6. Forslag til strategi for budget Journalnummer S01 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Administrationen har på baggrund af den godkendte budgetprocedure udarbejdet forslag til strategi for udarbejdelse af budget Sammenlægningsudvalget vedtog på mødet den 24. januar procedure for budgetlægningen 2007 samt overslagsårene Heraf fremgår det at Udvalget på mødet den 23. februar skal behandle følgende emner Principper og niveau for indhentning af effektiviseringsgevinster Principper for arbejdet med serviceharmonisering Principper for budgettering af nye opgaver Indhentelse af effektiviseringsgevinster, serviceharmonisering og budgettering af nye opgaver indgår som en integreret del af budgetlægningen for Disse emner er lagt tidligt i budgetprocessen for at tilfredsstille behovet for At få afstemt forventningsniveauet i forhold til de enkelte fagområder At få skabt et basis budget for den nye kommune som forventes at kunne finansieres At få skabt et økonomisk råderum til imødegåelse af ubekendte størrelser og til tværgående prioritering. Baggrunden for de forslåede principper skal også ses i lyset af det budgetoverslag for 2007 som Ny Tønder opererer med pt., et driftsunderskud på ordinær drift på kr. 55 mio. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets godkendte 2007-budgetprocedure af 24. januar Bilag: Budget strategi og styringsprincipper ( ) Notat vedr. budgetlægningsprocedure ( ) Tidsplan med justeret kalender for sammenlægningsudvalg ( ) 20. februar

11 Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi behandler forslag til strategi for budget 2007 med henblik på Sammenlægningsudvalgets behandling på mødet den 23. februar Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2006 Forslag til strategi for budget 2007 anbefales godkendt. 20. februar

12 Bilagsliste 3. Oprettelse af trafikselskaber i Region Syddanmark. 1. Brev_høring_trafikselskaber doc 2. Notat om procedure for dannelse af trafikselskab(er) i Region Syddanmark 07. debruar 2006.doc 3. Modeller for organisering af kollektiv trafik i Region Syd ver.august05.doc 4. Brev_trafikselskaber doc 6. Forslag til strategi for budget Budget strategi og styringsprincipper 2. Notat vedr. budgetlægningsprocedure 3. Tidsplan med justeret kalender for sammenlægningsudvalg 20. februar

13 Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus - mødelokale 201 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 520. februar

14 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af tillægsbevillinger til drift - sammenlægningskommunernes beslutninger i februar. 32 Bilagsliste februar

15 1. Godkendelse af tillægsbevillinger til drift - sammenlægningskommunernes beslutninger i februar. Journalnummer / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt et antal ansøgninger om godkendelse af tillægsbevillinger til drift. Der henvises til vedhæftede bilag. Sammenlægningsudvalget skal senest den 11. marts 2006 meddele sammenlægningskommunerne om udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar senest denne dato, betragtes ansøgningerne som godkendt og kommunerne kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den økonomiske konsekvens af ansøgningerne, som angivet i dokument nr , er samlede udgifter til drift på kr. Det drejer sig om yderligere ressourcer til miljøområdet nedbringelse af venteliste over miljøsager på landbrugsområdet, som forudsættes finansieret af likvide aktiver. Det bemærkes, at Højer Byråd endnu ikke har behandlet sin del af ansøgningen. Den samlede ansøgning fra sammenlægningskommunerne er en konsekvens af en beslutning i VEUS s bestyrelse den 14. december Derudover en opnormering af dagplejen i Løgumkloster Kommune på 18,5 ugentlige timer svarende til en yderligere lønsum på kr. finansieret af dagsplejens budget. Der er således udtryk for samlede udgifter på kr., der ikke tidligere er taget bevillingsmæssig stilling til, og som dels er udtryk for en forringelse af sammenlægningskommunernes samlede økonomiske situation, dels er udtryk for en ny ubalance/overskridelse af den tilladte realvækst i Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner februar

16 Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi videresender ansøgningerne til Sammenlægningsudvalget til behandling på mødet den 23. februar Sammenlægningsudvalget skal senest den 11. marts 2006 meddele Udvalgets beslutning til kommunerne. Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2006 De foreliggende tillægsbevillinger anbefales godkendt. Evt. kompenserende besparelser vil blive revurderet senere februar

17 Bilagsliste 1. Godkendelse af tillægsbevillinger til drift - sammenlægningskommunernes beslutninger i februar. 1. Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift 520. februar

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 19. april 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.10 Fraværende: Gruppemøder: 19. april 2006 71 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 73

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i punkterne 477,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Tirsdag, den 21. marts 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN MØDE: Punkt nr. 42: Forslag til

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere