Høringssvar bekendtgørelse om seniorførtidspension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar bekendtgørelse om seniorførtidspension"

Transkript

1 Socialministeriet Holmens Kanal København K Høringssvar bekendtgørelse om seniorførtidspension Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det foreslås, at social- og integrationsministeren fastsætter regler om, at den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og omfanget heraf kan sandsynliggøres eller dokumenteres med udgangspunkt i indhentede oplysninger fra tidligere arbejdsgivere. 2. december 2013 EES Dok ID: DA gjorde i forbindelse med høringssvar på lovforslaget opmærksom på, at DA forudsætter, at denne bemyndigelse ikke indebærer mulighed for at pålægge virksomhederne at afgive disse historiske oplysninger til tidligere ansatte. I givet fald at det er tilfældet, så vil det indebære en meget betydelig administrativ belastning af virksomhederne. I mange tilfælde vil virksomhederne desuden ikke længere ligge inde med oplysningerne, da de kan lægge mange år tilbage i tiden. I bekendtgørelsen og orienteringsskrivelsen til bekendtgørelsen har Social-, Børne- og Integrationsministeriet ikke yderligere forholdt sig til den problemstilling DA pegede på i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Det er afgørende, at der i bekendtgørelsen og orienteringsskrivelsen fremgår, at ansøgeren om seniorførtidspension kan anmode arbejdsgiveren om at få dokumentation for tidligere ansættelsesperioder, men at det ikke er et krav, at arbejdsgiveren udleverer disse oplysninger. Som peget på i høringssvaret, så vil arbejdsgiveren i mange tilfælde ikke længere ligge inde med disse oplysninger. Med venlig hilsen DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Erik Simonsen DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 Tlf CVR DK-1790 København V

2 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Høring over Udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension Social-, Børne- og Integrationsministeriet har med mail af 30. oktober 2013 anmodet om eventuelle kommentarer til ovenstående udkast til bekendtgørelse. Der er endvidere sendt udkast til vejledning til kommunerne. Reglerne om seniorførtidspension gælder for personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det fremgår af udkastene til bekendtgørelse og vejledning, at der klart er et element af skøn i afgørelse af, hvornår langvarig tilknytning for personer med års fuldtidsbeskæftigelse er tilstrækkeligt til at komme ind under ordningen. Der er ligeledes et element af skøn for, hvordan deltidsbeskæftigelse tæller. Også afgørelse af om der foreligger tilstrækkelig aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet er underlagt et vist skøn. Ældremobiliseringen/Danske Seniorer er indforstået med at et sådant element af skøn er nødvendigt for en smidig administration af ordningen. Risikoen er imidlertid, at der udvikler sig forskellig praksis i forskellige kommuner. Vi forslår derfor, at man efter 1-2 års forløb gennemgår afgørelserne for at se om kommunerne administrerer nogenlunde ensartet og i overensstemmelse med lovens intentioner. Med venlig hilsen Danske Seniorer Jørgen Fischer Landsformand PS Ældremobiliseringen nedlægges pr. 31. december. Fremtidige høringer bedes sendt til den fortsættende organisation: Danske Seniorer Griffenfeldsgade København N Mail:

3

4 Dato 28. november 2013 PL Side 1 af 3 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Høring over Udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension og Skrivelsen om reglerne for seniorførtidspension Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for lejligheden for at afgive høring. Høringssvaret indledes med de generelle bemærkninger, hvorefter kommentarer til de specifikke bestemmelser i hhv. udkast til bekendtgørelse og skrivelse følger. Generelle bemærkninger Intentionen med at indføre seniorførtidspensionsordningen er, at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan sikres en enkel og hurtig adgang til førtidspension, når de er mindre end fem år fra folkepensionsalderen (side 2 i skrivelsen). DS vil gerne indledningsvis kvittere for, at der i forbindelse med ansøgning om seniorførtidspension ikke lægges vægt på at udvikle den enkeltes arbejdsevne og deltagelse i ressourceforløb. Det giver god mening, da der jo er tale om en gruppe af borgere, som har forholdsvis kort tid tilbage på arbejdsmarkedet, selv hvis de ville kunne omplaceres eksempelvis gennem et ressourceforløb. DS s grundlæggende betragtning er, at det må sikres, at der ift. behandlingen i rehabiliteringsteamet bliver etableret et fast track, så der ikke i praksis opstår en flaskehals her. Ansøgninger om seniorførtidspension er sager, som skal gå hurtigt igennem rehabiliteringsteamet, hvorfor man skal undgå en langvarig behandling. Bekendtgørelsen synes dog at hvile på et forkert grundlag om, at alene det, at borgeren undtages for beskæftigelsesrettede indsatser, vil kunne skabe kortere sagsbehandling. Det er eksempelvis DS s erfaring, at indhentelse af nye lægeudtalelser, som skal foreligge, inden en sag kan blive forelagt rehabiliteringsteamet, ofte er over tre måneder undervejs. Dette er et forhold, som bidrager til en lang sagsbehandlingstid og som skal nedbringes med henblik på at opnå en kortere sagsbehandlingstid ift. tilkendelse af seniorførtidspension. Bekendtgørelsen indeholder mange kan-bestemmelser, hvor der gives et betydeligt spillerum for kommunerne. Det kan medføre meget forskelligartet udmøntning af lovgivningen afhængig af, hvilken kommune den pågældende borger er bosiddende i og hvordan de enkelte kommunalbestyrelser vælger at fortolke lovgivningen. Dette kan være godt, da det giver plads til en socialfaglig og individuel vurdering. DS mener, at der skal være

5 Side 2 af 3 så tydelige kriterier for, hvornår man kan få seniorførtidspension, sådan at man i praksis indskrænker det kommunale skøn. Generelle bemærkninger om målgruppen Bekendtgørelsen synes at forudsætte, at langt størstedelen af målgruppen for seniorførtidspension kommer direkte fra det ordinære (fuldtids-) arbejdsmarked. Er dette tilfældet, formodes det at være tilfælde, hvor der er opstået akut/pludselig sygdom. Disse personer vil juridisk set ofte være omfattet af bestemmelsen om åbenbart formålsløst at iværksætte beskæftigelsesrettede foranstaltninger. Disse får så at sige allerede en lempeligere tilgang til førtidspension, og vil som oftest ikke skulle igennem et ressourceforløb først. Med reformen af fleksjob- og førtidspension er der indført et langt større råderum for at tildele personer med nedsat arbejdsevne et fleksjob. Lovgivningen foreskriver, at kan man arbejde ned til 2 timer effektivt om ugen, så er der juridisk set grundlag for at tilkende fleksjob. Det er umiddelbart svært at forestille sig, hvilke personer, der kommer direkte fra ordinært (fuldtids)arbejde gennem år, der enten ikke vil kunne bestride et fleksjob på meget få timer eller vil være i målgruppen for akut opstået sygdom/lidelse, hvor det netop er åbenbart formålsløst at iværksætte beskæftigelsesrettede tiltag. Der er således en risiko for, at den eneste reelle målgruppe for seniorførtidspension vil blive ledighedsydelsesmodtagere, der ikke har kunnet opnå tilknytning til arbejdsmarkedet via fleksjobordningen på ganske få timer. I tillæg hertil bemærkes, at kommunerne ikke får refusion for personer på ledighedsydelse, når de har været ledige mere end 18 måneder. Der kan således også være et økonomisk incitament for kommunerne i at creame denne målgruppe til ordningen. Specifikke bemærkninger Ad. Formålet med regler om seniorførtidspension Af skrivelsens side 2 fremgår: Seniorførtidspension er ikke en ny type førtidspension, men en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension. Det er fortsat et krav for at få kendt førtidspension, at arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde, eller ved et fleksjob, jf. lovens 16. Kommunens vejledningspligt er uklar i skrivelsen, og dette bør præciseres. Det er uklart, hvorvidt borgeren selv skal ansøge om seniorførtidspension, eller om kommunen skal vejlede den enkelte om muligheden, f.eks. i forbindelse med modtagelse af sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse o.a. En anden uklarhed er, hvorvidt kommunen selv kan starte en ansøgning om førtidspension, hvis kommunen i f. eks. sygedagpengeopfølgning

6 Side 3 af 3 bliver opmærksom på, at borgeren opfylder betingelsen om langvarig tilknytning? Ad. Kontanthjælp eller uden indkomst DS mener, at der mangler en præcisering i skrivelsen af, hvad der defineres som længere perioder, hvor ansøgeren har modtaget kontanthjælp alene pga. ledighed (skrivelsen side 4). En manglende præcisering vil medføre, at implementeringen vil ske meget forskelligt i kommunerne afhængig af bl.a. den siddende kommunalbestyrelses opfattelse af, hvad der udgør en længere periode, hvilket bl.a. vil kunne svække borgerens retssikkerhed. Man skal også gøre det eksplicit i skrivelsen, at borgere, som pt. er gledet ud, og som er uden indkomst og derfor lever af ægtefælles indkomst, også kan få førtidspension efter seniorførtidspensionsreglerne. Ad. Dokumentation for nedsættelse af arbejdsevnen Der er behov for en præcisering af, hvad arbejdsevnen skal afklares i forhold til (side 7 i skrivelsen). Hvis arbejdsevnen skal afklares ift. den aktuelle arbejdsfunktion, mener DS, at det giver god mening at afklare på baggrund af arbejdserfaring og helbredsoplysninger. Er det derimod meningen, at borgeren skal afklares ift. erhvervet bredt set, er det DS s vurdering, at dette vil være vanskeligt at gøre det på det foreliggende grundlag. Ad. Vurdering af arbejdsevnen I forbindelse med afklaring af arbejdsevnen fremgår det af skrivelsen (side 7), at der ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud. Det er uklart, hvorvidt dette også omfatter afklaringstilbud. DS mener, at dette må omfatte afklaringstilbud. Med venlig hilsen Majbrit Berlau Formand, Dansk Socialrådgiverforening

7 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Høring om udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension Ankestyrelsen har ingen bemærkninger. Venlig hilsen 28. november 2013 J.nr Cpr.nr. Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks København K Maria Teresa Raaschou-Jensen Tel Fax EAN-nr: Åbningstid: man-fre kl Personfølsomme oplysninger kan kun fremsendes elektronisk til

8 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K LO-sagsnr FTF-sagsnr Deres ref Sendes pr. til og Den 28. november 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension LO og FTF har modtaget høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om seniorførtidspension. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Aftale om senere tilbagetrækning, som den 13. maj 2011 er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. En aftale som kraftigt forværrer muligheden for, at mennesker med helbredsproblemer kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før den forhøjede folkepensionsalder. På den baggrund finder LO og FTF det særdeles beklageligt, at aftaleparterne ikke dengang ønskede at foreslå en ordning, der garanterer fysisk og psykisk nedslidte et forsørgelsesgrundlag. Med lovforslaget indføres ikke en ny førtidspension, idet kriterierne for at blive tilkendt førtidspension er uændret. Konsekvensen bliver, at de seniorer, der er for nedslidte til at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet, men som ikke opfylder kriterierne for at kunne modtage førtidspension, må tilbringe deres sidste år frem til pensionsalderen på sygedagpenge, en lav kontanthjælp eller ægtefælleforsørgelse. Vi finder det urimeligt at behandle personer på denne måde personer, der gennem et langt arbejdsliv har ydet et stort bidrag til samfundet. For at sikre nedslidte personer en forsørgelsesmulighed, foreslår LO og FTF, at kriterierne for tilkendelse af seniorførtidspension gøres mere lempelige for personer, som ellers ville kunne få efterløn, og dermed har haft et langvarigt og stabilt a-kassemedlemskab. Af aftalen fremgår det, at målgruppen blandt andet består af personer, som har haft en langvarig arbejdsmarkedstilknytning. I lovforslaget er der ingen definition af begrebet langvarig arbejdsmarkedstilknytning.

9 Dette er beskrevet i udkastet til bekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at langvarig tilknytning skal svare til mindst års fuldtidsbeskæftigelse og længere for deltidsansatte. Mange kvinder har kun deltidsarbejde enten fordi de ikke kan klare mere af helbredsmæssige grunde eller fordi de ikke kan få fuldtidsarbejde. Vi mener det vil medføre stor forskelsbehandling, hvis kvinder får sværere ved at opnå seniorførtidspension og foreslår derfor denne begrænsning fjernet fra bekendtgørelsen, af hensyn til ligestillingsperspektivet. I stedet bør der lægges vægt på a-kasseanciennitet. I relation til betingelsen aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, fremgår det af bekendtgørelsen, at perioder med indkomst der midlertidig træder i stedet for arbejdsindkomst (fx sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge mv.) anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning. Derimod medtæller perioder med kontanthjælp alene pga. arbejdsløshed og selvforsørgelse ikke. LO og FTF mener, at også perioder med kontanthjælp og selvforsørgelse skal være omfattet af den gruppe, der anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.. Formålet med den nye seniorførtidspension er bl.a.: at sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en mulighed for forsørgelse Der er tale om både nedslidte personer og personer med væsentlige helbredsproblemer. Kommunerne skal som noget nyt kunne definere gruppen af nedslidte. Bemærkningerne til loven nævner, at man skal foretage en vurdering ud fra sygdomshistorikken. Men det er ikke beskrevet, hvorledes man skal vurdere, om en person er nedslidt, og hvad der menes dermed. For at kunne indkredse om en person er nedslidt, vil vi anbefale, at der hver gang udarbejdes en erhvervshistorik, hvor de erhvervsmæssige belastninger bliver beskrevet. Efter vores opfattelse, er det nødvendigt, at myndigheden har et samlet billede over hele erhvervsforløbet, og de fysiske og psykiske belastninger ansøgeren har været udsat for. Det er ikke tilstrækkeligt med et aktuelt billede af helbredstilstanden, når man skal vurdere om en person er nedslidt. Mange med nedslidningssymptomer har ikke en lang dokumenteret sygehistorie hos egen læge, speciallæger eller sygehuse, da der oftest ikke er nogen specifik behandlingsmulighed af nedslidning. Tildeling af seniorførtidspension bør derfor hvile på både en erhvervs- og en sygdomshistorik. Det fremgår af loven, at helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens 5 ikke skal foretages. Det giver sikkert hurtigere sagsbehandling, men den enkeltes retssikkerhed for korrekt behandling forsvinder. LO og FTF foreslår, at helhedsvurderingen bevares. Smidig sagsbehandling må ikke ske på bekostning af retssikkerhed. Selv om borgeren måske ikke er berettiget til seniorførtidspension, skal andre støttemuligheder afklares. Som foreskrevet i retssikkerhedslovens 5. Det er kritisabelt, at man på denne måde svækker borgernes retssikkerhed. I tilfælde af, at en borger ikke opfylder betingelser for at opnå seniorførtidspension, bør det 2

10 fortsat være en forpligtigelse for kommunen at vurdere andre muligheder, eksempelvis fleksjob. De sygemeldte, som ikke er syge nok til pension, men for syge til at kunne opnå efterlønsbevis eller dagpenge fra a-kassen, bør i stedet tilkendes fleksjob. Derved kan de udnytte den tilbageblevne arbejdsevne og fortsat have en garanti for en indtægt. Ifølge styringsloven har man ikke ret til at få sin sag forelagt for rehabiliteringsteamet. Kommunen kan træffe en administrativ afgørelse om, at en borgers sag ikke skal behandles af rehabiliteringsteamet (fx fordi sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst). Dermed kan borgeren heller ikke få en afgørelse, som kan prøves i Ankestyrelsen. Det er et problem, at man ikke har ret til at få en afgørelse, da muligheden for at påklage kommunens afgørelse dermed ikke eksisterer. Ifølge reformen om førtidspension og fleksjob er det en betingelse for at få tilkendt fleksjob, at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet. Kommunen kan således afvise en ansøgning om fleksjob med den begrundelse, at sagen ikke har været forelagt rehabiliteringsteamet. Når borgeren ikke har mulighed for at klage over, at rehabiliteringsteamet ikke vil behandle sagen, så har borgeren heller ikke mulighed for at klage over afslaget på tilkendelse af fleksjob. LO og FTF skal dermed foreslå, at kommunerne forpligtes til at træffe en afgørelse vedrørende behandling af ansøgninger om seniorførtidspension i rehabiliteringsteamet. Det samme gør sig gældende i de sager, hvor rehabiliteringsteamet ikke indstiller til hverken ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. I disse sager bør borgeren også have krav på en afgørelse. Med venlig hilsen Marie-Louise Knuppert Politisk sekretær, LO Jette Høy Konsulent, FTF 3

11

12

13 Til Social -, Børne og Integrationsministeriet Att. Mette Pedersen og Blekinge Boulevard Taastrup, Danmark Tlf.: Fax: Taastrup, den 26. november 2013 Sag Dok /jtn DH s høringssvar til udkast til bekendtgørelse om seniorførtidspension Danske Handicaporganisationer (DH) har modtaget ovennævnte bekendtgørelse om seniorførtidspension og tilhørende orienteringsskrivelse i høring og takker for muligheden for at afgive bemærkninger hertil. Generelle bemærkninger Hvis seniorførtidspension skal gavne de borgere, hvis funktionsnedsættelse forhindrer dem i at forsætte på arbejdsmarkedet, bør bekendtgørelsen beskrive reglerne for tildeling og tidsfristerne mere præcist. Personkredsen for det fremsatte udkast til bekendtgørelsen er identisk med den gældende for førtidspension, blot med den forskel, at der ikke iværksættes beskæftigelsesfremmende tilbud og arbejdsevnen ikke forsøges udviklet. Det er set i det forgangne år, at antallet af tilkendte førtidspensioner er faldet markant. Derimod er flere blevet visiteret til fleksjob, da man nu kan bestride et sådant med ganske få timer om ugen. Det er uklart, hvilke personer, der uden afprøvning af arbejdsevnen i øvrigt skal kunne dokumentere en varig og nedsat arbejdsevne i en sådan grad, at man ikke vil kunne bestride et fleksjob. DH mener derfor, at der er tale om en ordning, der ikke adskiller sig fra den nuværende om førtidspension og følgelig ikke i det nødvendige omfang vil løse problemet med nedslidte personer, der skal have en lettere vej til førtidspension. Generelt vil det med udkastet til bekendtgørelsen, være alt for vilkårligt, hvilke borgere der vurderes at være tilstrækkeligt nedslidte og dermed kunne være omfattet af ordningen om seniorførtidspension. Det er blandt andet uklart, om personer i fleksjob, som fx oplever yderligere nedslidning, kan ansøge om seniorførtidspension, eller om man i så fald er henvist til at søge om førtidspension på almindelige vilkår. Ligeledes findes der nedslidte borgere, som på grund af en funktionsnedsættelse eller længerevarende sygdom er gledet ud af arbejdsmarkedet og derfor modtager kontanthjælp. Disse vil ikke opfylde kriteriet om aktuel tilknytning, som det er defineret i bekendtgørelsen. DH s medlemsorganisationer: ADHD-foreningen Astma-Allergi Danmark Danmarks Bløderforening Danmarks Psoriasis Forening Dansk Blindesamfund Danske Døvblindes Fællesrepræsentation Dansk Epilepsiforening Dansk Fibromyalgi-Forening Dansk Handicap Forbund Dansk Landsforening for Laryngectomerede - Strubeløse Danske Døves Landsforbund Diabetesforeningen Foreningen af Stammere i Danmark Gigtforeningen Hjernesagen Hjerneskadeforeningen Høreforeningen Landsforeningen Autisme Landsforeningen LEV Landsforeningen Sind Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose LungePatient.dk Muskelsvindfonden Nyreforeningen Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Osteoporoseforeningen Parkinsonforeningen PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Sammenslutningen af Unge Med Handicap Scleroseforeningen Spastikerforeningen Stomiforeningen COPA

14 Specifikke bemærkninger 1 Borgeren kan tidligst ansøge om seniorførtidspension, når der er 5 år til folkepensionsalderen, og kommunen er kun forpligtet til at udbetale pension senest 6 måneder efter ansøgningen er indgivet, forudsat at ansøger opfylder betingelserne for seniorførtidspension og førtidspension. Konsekvensen af dette er, at perioden med seniorførtidspension reelt kun vil være på 4 ½ år. DH foreslår derfor, at bekendtgørelsen giver mulighed for enten at ansøge et halvt år tidligere eller ret til udbetaling af pensionen med bagudrettet virkning fra ansøgningstidspunktet. 2. stk. 2 Det fremgår ikke, hvilken ret personer ansat i fleksjob har til seniorførtidspension. Personer ansat i fleksjob kan risikere, at deres arbejdsevne forværres yderligere i løbet af ansættelsen i fleksjob og skal derfor have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere på lige fod med andre personer med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal her bemærkes, at særlige regler for indbetaling af ATP gør sig gældende for fleksjobbere på ny ordning, hvorfor ATP-bidraget ikke vil kunne udgøre et retvisende vurderingsgrundlag. Bekendtgørelsen bør præcisere, at perioder med ansættelse i fleksjob skal indgå i vurderingen af langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 3. stk.2 Ressourceforløbsydelse bør være omfattet af de ydelser, som kan træde i stedet for aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, da ressourceforløbene netop har til formål at styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. DH foreslår, at ydelsen føjes til eksemplerne nævnt i 3. stk stk. 3 Af bemærkningerne til lovforslaget L22 om ændring af lov om social pension, som udmønter tilbagetrækningsreformen, fremgår det, at personer, som op til ansøgningstidspunktet har langvarige perioder på kontanthjælp alene på grund af ledighed, ikke vil opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Heraf må det forstås, at rehabiliteringsteamet i en sag om seniorførtidspension skal tillægge det betydning, når en kontanthjælpsmodtager med andre problemer end ledighed ansøger om seniorførtidspension, herunder personer med en funktionsnedsættelse. DH foreslår, at bemærkningernes formulering herom implementeres i 3. stk. 3. for at sikre målsætningen om en hurtigere og enklere tilkendelse af førtidspension til nedslidte ældre. 3. stk. 4 Det er positivt, at perioder med sygdom i overensstemmelse med lovens bemærkninger kan indgå i vurderingen af aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer med handicap oplever ofte, at sygdom i perioder vil påvirke deres arbejdsliv. 2

15 Bemærkning til orienteringsskrivelsen Det fremgår af afsnittet om dokumentation, at der for personer, som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, typisk vil foreligge nødvendige oplysninger til dokumentation af arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på arbejdsmarkedet. For disse personer vil dokumentationen for en væsentlig og varig nedsættelse af arbejdsevnen i højere grad foreligge end for personer, der alene har haft en svag og sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. DH ser det som en modsætning, at mennesker med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af nedslidning skulle have en bedre dokumentation for en varig og nedsat arbejdsevne. For personer, der har været mange år på arbejdsmarkedet, er det netop ikke blevet afprøvet, om man ville kunne bestride et andet job med større skånehensyn, et job i færre antal timer, etc. Hvordan skal rehabiliteringsteamet vurdere, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for førtidspension, når en sådan dokumentation ikke foreligger? For uddybning af høringssvaret kontakt venligst afdelingsleder Kirsten Plambech Med venlig hilsen Stig Langvad formand 3

16 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Mette Pedersen Seniorførtidspension - høringssvar fra Forsikring & Pension Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension. Høringen giver Forsikring & Pension anledning til bemærkninger om Kriterier for tilkendelser af førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension Præcisering af langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet Kriterier for tilkendelse af pension Høringen giver Forsikring & Pension anledning til at fastholde, at der med seniorførtidspensionen alene er tale om en ændret sagsbehandlingsprocedure og ikke mere lempelige tilkendelseskriterier. I forbindelse med den politiske debat om tilbagetrækningsreformen blev seniorførtidspensionen nævnt som en erstatning for efterlønnen og en løsning for nedslidte arbejdere. Det fremgår også af den politiske aftale (bilag 2), at et formål med ordningen er At sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en mulighed for forsørgelse i op til fem år forud for folkepensionen. Formuleringen går igen i de almindelige bemærkninger under Social- og Integrationsministeriets overvejelser og giver indtryk af en udvidet adgang til førtidspension, som ikke findes i den vedtagne lovgivning. Da lovteksten går forud for bemærkningerne, er det derfor få af dem, der i dag kan gå på efterløn, der vil have ret til seniorførtidspension. Sådan mener vi også, det bør være. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Helle Vestmar Winther Konsulent, cand.scient.pol. Dir Vores ref. HVW Sagsnr. GES DokID Langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet En langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet defineres i bekendtgørelsen som års fuldtidsbeskæftigelse. Det betyder, at personer, der stort set ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet siden de var 45 år, efter en kortvarig ansættelse vil kunne få deres sag behandlet efter reglerne om seniorførtidspension. Såfremt dette ikke er hensigten, mener vi, det bør præciseres, inden for hvilken periode de års erhvervsaktivitet bør ligge. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

17 En præcisering af reglerne vil medvirke til mere ensartet administration og øget retssikkerhed for borgerne. Endelig har der sneget sig en manglende afstand i 2 stk. 2 sidste linje mellem efter og mange. Forsikring & Pension Vores ref. HVW Sagsnr. GES DokID Med venlig hilsen Helle Vestmar Winther Side 2

18 Til Social-, Børne- og Integrationsministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet har den 30. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse og anmodet om ATP s eventuelle bemærkninger hertil. Indledningsvis skal det anføres, at ATP har noteret sig, at der ikke i bekendtgørelsen er indsat hjemmel til, at kommunerne kan indhente oplysninger om indbetalte ATP-bidrag hos ATP. Ej heller er der indsat hjemmel til, at ATP videregiver disse oplysninger. Det er derfor ATP s formodning, at indhentelsen af disse oplysninger skal ske i forbindelse med, at den enkelte person ansøger om seniorførtidspension. ATP kan oplyse, at alle medlemmer af ATP-ordningen - via en selvbetjeningsordning - har adgang til at se, hvad der er indbetalt i ATP-bidrag for personen selv. Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen samt skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension, at kommunen - i vurderingen af om en person har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet - anser en person for at opfylde kravet om fuldtidsbeskæftigelse i de perioder, hvor der er indbetalt fuldt ATP-bidrag. ATP skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at timegrænsen på de 27 timer for fuldt ATP-bidrag, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2, gennem tiden har ændret sig, idet den var højere, da arbejdsugen var længere. Størrelsen på bidraget har også ændret sig over tid. ATP s oplysninger om indbetalte ATP-bidrag for en person afhænger af, hvad ATP har fået indberettet fra arbejdsgivere, kommuner m.v. ATP er kun i besiddelse af oplysningen om størrelsen af det indbetalte ATPbidrag men har ikke kendskab til det præcise antal timer, som en person har været beskæftiget. ATP er heller ikke i besiddelse af oplysninger om beskæftigelse på under 9 timer om ugen, da der ikke skal indbetales ATP-bidrag for en sådan. Venlig hilsen Anne Schiött Rasmussen Juridisk Konsulent koncernjura Direkte nummer Mobil ATP Kongens Vænge Hillerød Telefon CVR-nr

19 Hej Jeg har et spørgsmål til den meget grundige skrivelse, der er udsendt sammen med bekendtgørelsen. I afsnittet: Ansøgning om seniorførtidspension efter 17, stk. 3, i lov om social pension, 5. afsnit står: Kommunen indhenter om nødvendigt yderligere oplysninger (fx helbredsoplysninger) og udarbejder i samarbejde med borgeren rehabiliteringsplanens forberedende del inkl. lægeattest fra den praktiserende læge og forelægger sagen for kommunens rehabiliteringsteam. I L 22 (11/12) står i Til nr. 6 : Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, når ansøgeren er 5 år eller kortere tid fra folkepensionsalderen og har haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette dokumentationsgrundlag kan være oplysninger fra speciallæger, tidligere sygejournaler mv., oplysninger om tidligere arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsfunktioner samt årsager til arbejdsophør eller sygemelding mv. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvninger mv.. Kommunen kan dog indhente nye oplysninger, fx helbredsmæssige, til brug for sagens afgørelse. Det samme fremgår af selve lovteksten. Men, når der i skrivelsen står udarbejder i samarbejde med borgeren rehabiliteringsplanens forberedende del inkl. lægeattest fra den praktiserende læge, så bliver jeg i tvivl om, hvorvidt kommunen skal indhente lægeattest (medmindre der er tale om helt oplagte (og sjældne) tilfælde), eller om denne ikke nødvendigvis skal indhentes, fx fordi kommunen i forvejen er i besiddelse af helbredsoplysninger, der dokumenterer nedslidning eller alvorlige helbredsmæssige problemer. Venlig hilsen Lisbeth Fog Fagspecialist Mobil/direkte Schultz Information Spinderiet, Annexstræde Valby CVR

20 IT-leverandør til det offentlige Schultz er et IT-hus, som udvikler og vedligeholder informationsløsninger, fagsystemer og kundetilpassede IT-projekter til det offentlige. Vi arbejder i tætte partnerskaber med fx IBM og Microsoft og står bag flere af Danmarks stærkeste digitale værktøjer, der dagligt støtter tusindvis af fagfolk i deres arbejde med at rådgive og vejlede mennesker ud fra et korrekt og opdateret grundlag. Vores løsninger omfatter lovportaler, selvbetjeningsløsninger, afklaringsværktøjer til job- og uddannelsesvalg samt en lang række offentlige vidensportaler. Læs mere på schultz.dk. I december kan du julehygge med at svare på spørgsmål og lære Schultz bedre at kende Der er nye præmier hver dag. Tilmeld dig Schultz' online julekalender nu.

21

22 Jeg har læst udkast til bekendtgørelse og skrivelse om seniorførtidspension. På side 2 i udkastet til skrivelsen står der, at kravene i 16 fortsat skal være opfyldt for at der kan tilkendes førtidspension. Når kommunen ikke må vurdere på muligheden for at udvikle arbejdsevnen hvordan betingelserne for tilkendelse så være de samme som de andre sager om førtidspension 16? Jeg undre mig over at der skulle kunne tilkendes førtidspension til seniorførtidspensionssagerne jf. 16 når der i stk. 2 nr. 2 står: uanset mulighederne for støtte. Kan en fleksjobberettiget borger være berettiget til at få behandlet sin sag efter reglerne om seniorførtidspension? Hvis ja er betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet så den samme for den borger? Hvad menes der med kortvarigt i forbindelse med modtaget kontanthjælp eller uden indkomst? Er det 3 måneder eller 5 år hvis arbejdsophøret ikke er helbredsbetinget? Med venlig hilsen Steen Caspersen Faglig koordinator Borgerservice Norddjurs Kommune Telefon: Mobil:

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages.

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages. Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Høringsvar i j.nr. 16/01457

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Høringsvar i j.nr. 16/01457 Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høringsvar i j.nr. 16/01457 Vi har i Ankestyrelsen kun haft få sager om forsøgsordningen, og vi har ingen bemærkninger til, at ordningen forlænges. At det

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0615 Bilag 3 Offentligt Til medlemmerne af Europaudvalget Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Gå-hjem-møde om Fleksjob- og førtidspensionsreform pr. 1. januar 2013

Gå-hjem-møde om Fleksjob- og førtidspensionsreform pr. 1. januar 2013 Gå-hjem-møde om Fleksjob- og førtidspensionsreform pr. 1. januar 2013 Onsdag, den 6. februar 2013 kl. 9-11 & kl. 16-18. v/advokat Karsten Høj og advokatfuldmægtig Nikolaj Nielsen Fleksjob- og førtidspensionsreform

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høring over ny bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. J.nr. 15/16045 Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag:

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag: Arbejdsmarkedsstyrelsen aih@ams.dk flf@penst.dk Om høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik.

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik. Integrationsministeriet Att. lovkontoret@inm.dk swe@inm.dk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Høring vedr. udkast

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Høringssvar på vejledning om fleksjob

Høringssvar på vejledning om fleksjob Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Høringssvar på vejledning om fleksjob Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har bedt DA om at afgive høringssvar på vejledningen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Nye regler på det sociale område

Nye regler på det sociale område Nye regler på det sociale område Asperger Konference 29. september 2012 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Saturday, 29 September 2012 1 LAB 78 - fleksjob - nuværende Under folkepensionsalderen

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen.

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere