Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv."

Transkript

1 UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, som ændret ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres Beskæftigelsesministeren til: Social- og integrationsministeren og beskæftigelsesministeren til: social- og integrationsministeren a, stk. 1, affattes således: 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni I 15 d, stk.1, ændres timer til: 750 timer. 4. I 17, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter det sociale område :, jf. dog stk. 3-5, og 2. og 3. pkt. ophæves. 5. I 17 indsættes som stk. 3-5: Stk. 3. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 4. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Hvis betingelserne om tilknytning til arbejdsmarkedet er opfyldt, overgår sagen til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvning, for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse.

2 Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk I 18 indsættes efter foranstaltninger :, jf. dog 17, stk. 3 og I 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved behandlingen af ansøgninger indgivet i henhold til 17, stk. 4. Stk. 2 bliver herefter stk I 19, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter sager om førtidspension :, herunder sager om førtidspension, hvor ansøgning er indgivet efter 17, stk I 21 indsættes som stk. 2: Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter 17, stk. 4. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommunen træffer afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. 10. I 29, stk.1, nr. 4, ændres kr. til: kr , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 1, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 2, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 6 måneder, fra det tidspunkt ansøgningen er modtaget i kommunen. Førtidspension udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 3-11, træder i kraft den 1. januar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets elementer 3.1. Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Gældende ret Lovforslagets indhold 3.2. Indførelse af seniorførtidspension

3 Gældende ret Social og Integrationsministeriets overvejelser Lovforslagets indhold 3.3. Forhøjelse af bundfradraget Gældende ret Lovforslagets indhold 3.4. Reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension Gældende ret Lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning I dette lovforslag foreslås en fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen, indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering af folkepension ved arbejdsindkomst og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension. Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen af 13. maj 2011 om senere tilbagetrækning, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Forslag til lov om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.), Forslag til lov om ændring af lov om fleksydelse (Tilbagetrækningsreform forhøjelse af fleksydelsesalder og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag mv.) og Forslag til lov om ændring af lov om delpension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af delpensionsalder m.v.). 2. Lovforslagets formål og baggrund Det fremgår af aftalen om senere tilbagetrækning, at: Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev det aftalt, at både efterlønsalderen og folkepensionsalderen skal sættes op med to år. Efter de gældende regler fra Velfærdsaftalen skal efterlønsalderen således hæves gradvist fra 60 år til 62 år fra 2019 til 2022, og folkepensionsalderen skal hæves gradvist fra 65 år til 67 år fra 2024 til Parterne er enige om at fremrykke den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen og folkepensionsalderen: Efterlønsalderen hæves med et halvt år om året fra 2014 til Efterlønsalderen vil dermed være 62 år i Folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 2019 til Folkepensionsalderen vil dermed være 67 år i Det svarer til folkepensionsalderen i årene frem til Det fremgår endvidere af aftalen, at Parterne er enige om at indføre seniorførtidspension. Personer i den relevante aldersgruppe, der er nedslidte og gerne vil have førtidspension, kan indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension til kommunen. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om ret til førtidspension senest inden for seks måneder efter ansøgningen. Ordningen skal sikre en hurtigere og enklere adgang til førtidspension for personer med hidtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, der når folkepensionsalderen inden for fem år. Der er tale om en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure

4 for tilkendelse af førtidspension. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. I bilag 2 til aftalen er det præciseret, at: Målgruppen består som udgangspunkt af personer, som udover at have mindre end fem år indtil folkepensionsalderen, har haft en langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Målgruppen skal desuden forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgning om seniorførtidspension have haft tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. ansøgeren kommer enten direkte fra beskæftigelse, modtager sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller har haft et helbredsbetinget arbejdsophør. Herudover fremgår det af aftalen, at der skal ske en lempelse af indtægtsreguleringen af folkepension ved arbejdsindkomst og af beskæftigelseskravet ved opsat pension. Forslaget om lempet indtægtsregulering af folkepension ved arbejdsindkomst og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension skal bidrage til at forbedre vilkårene for seniorer i arbejde. 3. Lovforslagets elementer 3.1 Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Gældende ret Efter de gældende regler kan man overgå til folkepension ved det fyldte 65. år. Folkepensionsalderen forhøjes gradvist i årene til 67 år. Folkepensionsalderen kan blive yderligere forhøjet med virkning fra 2030 og derefter hvert 5. år, hvis danskernes levetid fortsat stiger. Efter den gældende lovs 1 a er folkepensionsalderen således - 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1959, - 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, om folkepensionsalderen skal forhøjes for personer, der er født efter den 31. december Folkepensionsalderen forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for de 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres. Det betyder, at folkepensionsalderen vil kunne stige med virkning fra 2030 som følge af udviklingen i levetiden. Med den nuværende levetidsprognose vil folkepensionsalderen skulle forøges med 1 år i Lovforslagets indhold Det foreslås, at forhøjelsen af folkepensionsalderen rykkes frem med 5 år således, at folkepensionsalderen forhøjes med ½ år ad gangen i årene Det betyder, at folkepensionsalderen bliver - 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954, - 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Personer, der er 57 år og ældre ved udgangen af 2010, kan gå på folkepension som efter gældende regler.

5 De gældende regler vedrørende regulering af folkepensionsalderen ved stigende levetid foreslås ikke ændret. En eventuel regulering af folkepensionsalderen på grund af stigende levetid vil derfor fortsat kunne ske 1. gang i 2015 med virkning fra En fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen med 5 år ændrer alene på folkepensionsalderen for dem, der var mellem 50½ og 56 år ved udgangen af Disse årgange ville med de gældende regler i Velfærdsaftalen have udsigt til flere år med efterløn og folkepension end både tidligere og senere generationer. Disse årgange får med den foreslåede fremrykning øget folkepensionsalderen med mellem et halvt år og to år. Ændringerne er mindst for de ældste og størst for de yngste. Fremrykningen af Velfærdsaftalen skaber en mere lige fordeling af antal år med efterløn og folkepension både sammenlignet med yngre og ældre generationer Indførelse af seniorførtidspension Gældende ret Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis de opfylder en række generelle betingelser, herunder om indfødsret, bopæl og optjening. Det er endvidere en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det afgørende for, om der kan påbegyndes en sag om førtidspension, og om der kan tilkendes førtidspension, er derfor borgerens arbejdsevne. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunen skal ud fra en helhedsvurdering træffe afgørelse om, hvilket forsørgelsesgrundlag, der er det rigtige i den konkrete sag i forhold til alle de muligheder, der er for at få hjælp efter den sociale lovgivning. For at kunne få tilkendt førtidspension, er det en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv. Hvis arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, revalidering eller andre forebyggende foranstaltninger, således at pågældende vil kunne henvises til at søge beskæftigelse på det normale arbejdsmarked eller i fleksjob, kan der ikke tilkendes førtidspension. Varighedskravet understreger, at arbejdsevnekriteriet er et fremadrettet begreb, der fokuserer på ressourcer, hvor alle relevante muligheder for at udvikle ressourcerne skal være afprøvet. Ved vurdering af om varighedskriteriet er opfyldt, skal det samtidig undersøges, om der er konkrete og realistiske behandlingsmuligheder. Påbegyndelsen af en sag om førtidspension forudsætter som hovedregel, at alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis, og at der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres. I visse særlige tilfælde, kan førtidspensionssagen dog påbegyndes uden, at de relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis. Det kan fx være i tilfælde, hvor en praktisk afprøvning vil være åbenbar formålsløs. Kommunen træffer afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. En borger har mulighed for at anmode kommunen om, at der alene tages stilling til spørgsmålet om førtidspension. I sådanne tilfælde, træffer kommunen afgørelse om, at sagen på baggrund af den dokumentation, der allerede foreligger, overgår direkte til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagen er påbegyndt den dato, kommunen træffer afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag skal behandles som en sag om førtidspension. I lov om social pension er der fastsat særlige betingelser til grundlaget for en afgørelse i alle sager om tilkendelse af førtidspension. Behandlingen af alle sager om førtidspension skal uanset efter hvilken regel, sagen er påbegyndt, ske ved anvendelse af den særlige sagsbehandlingsmetode (arbejdsevnemetoden) om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med

6 påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. Reglerne er fastsat i Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsevnebekendtgørelsen) nr af 13. december Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. lovens 16. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis afgørelsen om førtidspension træffes efter denne frist, udbetales førtidspensionen med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt, og betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt Social ogintegrationsministeriets overvejelser I henhold til Aftale om senere tilbagetrækning skal der indføres en seniorførtidspension, således at personer, der er nedslidte efter et langt arbejdsliv, kan sikres en enkel og hurtig adgang til førtidspension, når de er mindre end fem år fra folkepensionsalderen. Seniorførtidspension er ikke afhængig af indbetaling til efterlønsordningen eller medlemskab af en a-kasse. Forslaget om indførelse af seniorførtidspension skal ses i lyset af den øvrige del af reformen af tilbagetrækningssystemet, der bl.a. indebærer en fremrykning af forhøjelsen af efterlønsalderen og en kortere efterlønsperiode. Personer, der tilkendes førtidspension efter ansøgning via reglerne om seniorførtidspension, skal modtage førtidspension med samme satser og under samme øvrige betingelser som andre. Formålet med seniorførtidspension er: At sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en mulighed for forsørgelse i op til fem år forud for folkepensionen. At undgå en langstrakt og unødig brug af aktive beskæftigelsesrettede tilbud med henblik på at afklare en eventuel restarbejdsevne. At målgruppen får ret til en hurtig afklaring af deres fremtidige forsørgelsesmuligheder. Der skal således træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension inden for seks måneder efter ansøgning. Seniorførtidspension er således en hurtigere og enklere adgang til førtidspension for den relevante målgruppe. Med forslaget er der ikke tale om en ny førtidspensionsordning, men om en ny ansøgningsmulighed. Efter aftalen skal den relevante målgruppe kunne indgive ansøgning om seniorførtidspension til kommunen. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om ret til førtidspension senest inden for 6 måneder efter ansøgningen. I afgørelsen skal kommunen lægge vægt på de foreliggende oplysninger, og der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning mv. Kommunen træffer afgørelse ud fra en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen er væsentlig og varigt nedsat. Kriteriet for tilkendelse af førtidspension er uændret og består i, at der skal være tale om en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, som betyder, at pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et arbejde, herunder i et fleksjob. For målgruppen, der har en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, vil der typisk foreligge nødvendige oplysninger til dokumentation af arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på arbejdsmarkedet. For disse personer vil dokumentationen for en væsentlig og varig nedsættelse af arbejdsevnen i højere grad foreligge end for personer, der alene har haft en svag eller sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er således ikke behov for at gennemføre fx arbejdsprøvning, omskoling, revalidering mv. Her kan det tillægges særlig betydning, hvis der er sammenhæng mellem sygdomshistorikken og det forhold, at pågældende ikke længere kan arbejde. Afklaringen af arbejdsevnen kan derfor gennemføres hurtigere og mere enkelt end efter de almindelige regler for førtidspension, da der typisk er tale om personer tæt på pensionsalderen med et langt arbejdsliv bag sig, og et kort fremadrettet arbejdsmarkedsperspektiv.

7 For at sikre, at kommunerne kan vurdere sagen inden for seks måneder, vil der i højere grad blive lagt vægt på de oplysninger, der allerede er tilgængelige. Kommunen kan også indhente nødvendige nye oplysninger indenfor tidsfristen. Som dokumentation for den varigt nedsatte arbejdsevne skal der lægges vægt på foreliggende oplysninger fra fx speciallæger eller tidligere sygdomsjournaler mv., oplysninger om tidligere arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsfunktioner samt årsager til arbejdsophør eller sygemelding, der kan dokumentere de manglende muligheder for at klare kravene på arbejdsmarkedet. Jo længere tid en person har haft en forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet forud for ansøgningen, desto bedre dokumentation kan der anses at foreligge i forhold til vurderingen af den nedsatte arbejdsevne. Der er altså tale om, at dokumentationskravet i forhold til fx mulighed for udvikling af arbejdsevnen allerede er løftet. Det er ikke tilstrækkeligt, at borgerens egen læge vurderer, at en person kan have helbredsmæssig gavn af at få tilkendt førtidspension. Men kommunen kan lade sådanne oplysninger indgå sammen med øvrige oplysninger om sygehistorik mv. for at belyse, i hvilket omfang den pågældende har en varigt nedsat arbejdsevne. Hvis arbejdsevnen ikke er dokumenteret til at være væsentligt og varigt nedsat, kan kommunen give afslag på førtidspension og i stedet give et relevant arbejdsmarkedsrettet tilbud Lovforslagets indhold Det foreslås at give personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og som har højest 5 år til folkepensionsalderen, en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension (seniorførtidspension). Seniorførtidspension vil efter forslaget kunne søges af personer, der fra og med 1. januar 2014 når folkepensionsalderen indenfor de følgende fem år. Med forslaget indføres der ikke en ny type førtidspension. Det vil fortsat være et krav for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde, eller ved et fleksjob, jf. lovens 16. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen - om langvarig og aktuel beskæftigelse - er opfyldt. Hvis disse betingelser er opfyldt, træffer kommunen umiddelbart efter ansøgningen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvninger og andre forsøg på at udvikle arbejdsevnen. Kommunen kan dog indhente nye oplysninger, fx helbredsmæssige, til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ret til førtidspension inden for 6 måneder fra det tidspunkt, kommunen har modtaget ansøgningen. Efter forslaget får borgeren mulighed for særskilt at ansøge om førtidspension, og kommunen skal således ikke foretage en helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens 5. Kommunen skal derimod vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Borgeren skal opfylde de generelle betingelser for tilkendelse af førtidspension, det vil sige indfødsret, bopæl og optjening. Borgeren kan først indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension fra det tidspunkt, hvor borgeren har højst fem år til folkepensionsalderen, borgeren skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og borgeren skal have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis kommunen giver afslag på at behandle sagen efter reglerne om førtidspension, kan afgørelsen indbringes for beskæftigelsesankenævnet. Borgere, der ansøger efter reglerne om seniorførtidspension, skal efter forslaget have haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at borgeren forud for ansøgningen skal have haft en mangeårig tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet, som kan have reduceret borgerens arbejdsevne. Desuden skal borgeren have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at ansøgeren kommer enten direkte fra beskæftigelse, sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller har haft et forudgående helbredsbetinget arbejdsophør. Kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet betyder for eksempel, at personer, som op til ansøgningstidspunktet har haft langvarige perioder på kontanthjælp alene på grund af ledighed, ikke omfattes af målgruppen.

8 Det foreslås, at social- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunens vurdering af kravet til langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet vil bygge på en konkret individuel vurdering i den enkelte sag ud fra de regler, der fastsættes af social- og integrationsministeren. I forhold til kravet om en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet vil der blive fastsat krav om at ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst års fuldtidsbeskæftigelse. Hvis borgeren har haft deltidsbeskæftigelse, stilles der øgede krav til længden af beskæftigelsesperioden. Dette vil gælde for både personer i ansættelsesforhold som lønmodtagere og for selvstændige. Det foreslås, at social- og integrationsministeren fastsætter regler om, at den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og omfanget heraf kan sandsynliggøres eller dokumenteres med udgangspunkt i ansøgerens egne oplysninger, indhentede oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, erklæring om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra SKAT om hidtidig arbejdsindkomst, herunder om hidtidig overførsel af virksomhedens overskud til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle mv. Det foreslås desuden, at social- og integrationsministeren kan fastsætte regler for kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Reglerne skal afgrænse, at personer, der ved ansøgningen er i et ansættelsesforhold eller arbejder som selvstændig, personer, der har indkomster, der midlertidigt træder i stedet for en arbejdsindkomst, fx sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ydelser ved plejeorlov mv., kan anses for at opfylde kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer, der hidtil har været tilknyttet arbejdsmarkedet, men som kortvarigt har modtaget kontanthjælp m.v. forud for ansøgningen, og personer, der inden for de seneste 5 år helt eller i betydeligt omfang, er ophørt med at arbejde af helbredsmæssige grunde, kan efter kommunens individuelle konkrete vurdering anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at betingelserne for ansøgningen er opfyldt, skal kommunen efter forslaget samtidig træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. For denne persongruppe, der har en langvarig forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, vil der typisk foreligge en række nødvendige oplysninger til dokumentation for arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på arbejdsmarkedet. Efter forslaget skal der derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvning mv. Kommunen kan dog indhente nødvendige nye oplysninger inden for tidsfristen for sagens afgørelse. Efter forslaget bliver der tale om en enklere, mere smidig og hurtigere sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension til denne persongruppe, fordi dokumentationskravet i forhold til fx mulighed for udvikling af arbejdsevnen allerede er løftet. Det indgår derfor som en del af lovforslaget, at den gældende bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsevnebekendtgørelsen) vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Det foreslås endvidere, at der som dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt nedsat, skal lægges vægt på foreliggende oplysninger fra fx speciallæger, tidligere sygejournaler mv., oplysninger om tidligere arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsfunktioner samt årsager til arbejdsophør eller sygemelding. Disse oplysninger kan være et led i dokumentationen for borgerens manglende muligheder for at klare kravene på arbejdsmarkedet. Kommunen skal have mulighed for at indhente nye oplysninger for at kunne vurdere arbejdsevnen. Herved gives der mulighed for at få indhentet nødvendige oplysninger inden for den 6 måneders frist fra kommunens modtagelse af ansøgningen, hvor kommunalbestyrelsen skal have truffet en afgørelse i sagen. Afgørelsen om ret til førtidspension, træffes af kommunalbestyrelsen ud fra en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Dette svarer til de gældende regler. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om seniorførtidspension. Tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles ansøgeren. Det foreslås endvidere, at en tilkendt seniorførtidspension senest skal udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, ansøgningen er modtaget i kommunen, dog tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

9 Hvis kommunalbestyrelsen ikke finder det dokumenteret, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, skal der gives afslag på førtidspension. I stedet kan kommunen give et relevant arbejdsmarkedsrettet tilbud, visitere til fleksjob m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelse om førtidspension kan indbringes for klagemyndighederne. Personer, der tilkendes førtidspension efter ansøgning via reglerne om seniorførtidspension, vil modtage førtidspension med samme satser og under samme øvrige betingelser som andre modtagere af førtidspension. Indgiver en borger, der fx modtager sygedagpenge eller kontanthjælp, ansøgning om seniorførtidspension, skal borgeren fortsat deltage i de aktiviteter, der er påkrævet for at modtage den pågældende ydelse i den periode, hvor kommunen behandler sagen om seniorførtidspension. 3.3 Forhøjelse af bundfradraget Gældende ret Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg og den personlige tillægsprocent (som styrer aftrapningen af den supplerende pensionsydelse, helbredstillæg og varmetillæg) fradrages en folkepensionists indtægter ved personligt arbejde på indtil kr. i et kalenderår. Dette fradrag på kr. betegnes i praksis som bundfradraget. Varmetillæg, helbredstillæg, supplerende pensionsydelse og pensionstillægget er de dele af folkepensionen, der er mest målrettet i forhold til pensionistens øvrige indkomst. Ved beregningen af disse tillæg indgår alle skattepligtige indkomster udover social pension, dvs. også eventuelle supplerende private pensionsindtægter, renteindtægter m.v. En folkepensionist vil som følge af bundfradraget kunne tjene op til kr., uden det får betydning for de nævnte tillæg. Det gælder uanset, hvorledes indtægten er fordelt over kalenderåret Lovforslagets indhold I henhold til Aftalen om senere tilbagetrækning er det fortsat centralt at styrke fokus på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Med henblik på yderligere at forbedre vilkårene for seniorer i arbejde foreslås det derfor, at bundfradraget forhøjes til kr. I løbet af et kalenderår kan der efter forslaget fradrages op til kr. i den del af indtægtsgrundlaget, der består i indtægt ved personligt arbejde. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at reducere beskæftigelseskravet ved opsat pension. Bundfradraget er især målrettet pensionister, som kun ønsker at være aktive på arbejdsmarkedet i et forholdsvist beskedent omfang. Pensionister, der ønsker at fortsætte med at arbejde i betydeligt omfang efter folkepensionsalderen, kan vælge at opsætte folkepensionen. 3.4 Reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension Gældende regler Efter gældende regler kan alle med ret til folkepension vælge at udskyde udbetalingen af folkepension for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og derefter optjene et tillæg - ventetillæg - til folkepensionen. Ordningen er målrettet personer, der deltager på arbejdsmarkedet i betydeligt omfang. Der gælder derfor et årligt beskæftigelseskrav for optjening af ret til ventetillæg. Beskæftigelseskravet er på timer årligt i den tid pensionen opsættes. Personer, der ønsker at fortsætte med at arbejde i et lidt mindre omfang end timer, er derfor ikke omfattet af reglerne om opsat pension Lovforslagets indhold I henhold til Aftale om senere tilbagetrækning er det fortsat centralt at styrke fokus på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Med henblik på yderligere at forbedre vilkårene for seniorer i arbejde foreslås det derfor, at beskæftigelseskravet for opsat pension nedsættes til 750 timer årligt. Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede forhøjelse af bundfradraget for arbejdsindkomster.

10 Forslaget er målrettet pensionister, som ønsker at være aktive på arbejdsmarkedet i et betydeligt omfang. Pensionister, der kun ønsker at arbejde i et mere beskedent omfang, vil få et øget incitament hertil via den foreslåede forhøjelse af bundfradraget. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1 Økonomiske konsekvenser Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Med forslaget fremrykkes den gradvise forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år i til Der sker derved bl.a. en tidsmæssig fremrykning af de årlige mindreudgifter til folkepension som følge af forhøjelsen af folkepensionsalderen. Fra 2028 vil de årlige udgifter til folkepension være uændrede i forhold til Velfærdsaftalen og gældende regler. For så vidt angår de samlede samfundsøkonomiske virkninger af tilbagetrækningsreformen, herunder fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen, henvises til det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Seniorførtidspension Indførelsen af seniorførtidspension skønnes at betyde merudgifter for staten og kommunerne på samlet set ca. 141,9 mio.kr. i 2014 og 406,6 mio.kr i 2015 (2012-pl). Merudgifterne indeholder øgede udgifter til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, øgede udgifter til ATP og den supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister samt øgede udgifter til boligstøtte. Der er i de samlede merudgifter ikke indregnet mindreudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge, da de er medregnet i de samlede afledte konsekvenser af Aftale om senere tilbagetrækning, som fremgår af lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det skønnes, at antallet af personer i Danmark, der modtager førtidspension via reglerne om seniorførtidspension vil være knap 900 helårspersoner i 2014 og knap helårspersoner i 2015, heraf udgør personer, som ville have fået tilkendt førtidspension efter de gældende regler, knap 200 helårspersoner i 2014 og knap 600 helårspersoner i Hertil kommer et beskedent antal yderligere førtidspensionister i udlandet Forhøjelse af bundfradraget En forhøjelse af bundfradraget fra til kr. i indtægten ved personligt arbejde, der indgår i indtægtsgrundlaget for beregning af personlig tillægsprocent og pensionstillæg, vil forøge den udbetalte pension m.v., hvis arbejdsindtægten medfører aftrapning af pensionsydelserne. Aftrapningen af den personlige tillægsprocent starter efter gældende regler ved en indtægt (efter fradrag af bundfradrag) ud over social pension på kr. (enlige, 2012-pl). En højere personlig tillægsprocent medfører større udbetaling af supplerende pensionsydelse, helbredstillæg og varmetillæg, der alle udbetales afhængig af den personlige tillægsprocent. Derudover vil bundfradraget indebære, at nogle pensionister undgår eller får en mindre nedsættelse af pensionstillægget. Nedsættelsen af pensionstillægget begynder ved indtægter (efter fradrag af bundfradrag) udover social pension på kr. (enlige, 2012-pl). Forhøjelsen af bundfradraget skønnes at betyde merudgifter for staten og kommunerne til folkepension m.v. på omkring 178,7 mio. kr. i 2014 (2012-pl) og årene derefter. I merudgiften indgår 5,7 mio. kr. i 2014 og årene derefter fordelt på personlige tillæg med 3,4 mio. kr. og på varmetillæg med 2,3 mio. kr. Heraf er der merudgifter for kommunerne på 2,3 mio. kr. Statens merudgifter skønnes at udgøre 176,4 mio. kr. om året (2012-pl) Reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension Forslaget indebærer, at personer, der arbejder mellem 750 timer og timer, vil kunne vælge at opsætte folkepensionen i modsætning til efter de gældende regler, hvor mindstekravet til beskæftigelse under opsætningsperioden er på timer årligt.

11 Det er med en betydelig usikkerhed skønnet, at en reduktion af beskæftigelseskravet til 750 timer årligt kan øge den årlige tilgang til ordningen med 500 personer. For staten, indebærer opsat pension på kort sigt reducerede udgifter til pension og øgede udgifter til ventetillæg, når opsætningsperioden afsluttes. De samlede økonomiske konsekvenser af forslaget er afhængige af en række forudsætninger bl.a. om, hvad pensionen ville have været i opsætningsperioden og hvor lang denne er. På kort og mellemlang sigt vil forslaget indebære betalingsforskydninger som følge af, at antallet af personer på opsat pension i en periode overstiger antallet af pensionister med ventetillæg. Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter til folkepension på 25,7 mio. kr. i 2014 og 53,5 mio. kr. i Tabel 1. Merudgifter ved forslagene om fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen, seniorførtidspension, forhøjelse af bundfradrag og lempelse af beskæftigelseskravet ved opsat pension. Mio kr., pl Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Seniorførtidspension ,9 406,6 Forhøjelse af bundfradraget ,7 178,7 Reduceret beskæftigelseskrav ,7-53,5 ved opsat pension Stat ,5 282,5 Kommune ,4 249,4 I alt udgift ,9 531,9 Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. 4.2 Administrative konsekvenser Fremrykning af forhøjelse af folkepensionsalderen Forslaget indebærer ingen ændring i den administrative belastning af kommunerne eller staten Senior førtidspension Administrative konsekvenser for kommunerne. Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for kommunerne, som følge af et øget antal førtidspensionssager, der skal behandles. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter Administrative konsekvenser for staten. Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for Pensionsstyrelsen. Merudgiften skønnes at udgøre 0,7 mio.kr. i hhv og Forhøjelse af bundfradraget Forslaget indebærer ingen ændring i den administrative belastning af kommunerne eller staten Reduceret beskæftigelseskrav

12 Forslaget indebærer ingen ændring i den administrative belastning af kommunerne eller staten. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører en hurtigere, enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension for personer med en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, der har mindre end 5 år indtil folkepensionsalderen. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring til følgende organisationer m.v.: ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Dansk Socialchefforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Finansrådet, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Forsikring & Pension, KL, Ældremobiliseringen, Ældresagen. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Stat: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 37,8 mio. kr. 2015: 89,6 mio. kr. Kommuner: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 22,4 mio. kr. 2015: 67,1 mio. kr. Ingen Negative konsekvenser/ Merudgifter Stat: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 248,3 mio. kr. 2015: 372,1 mio. kr. Kommuner: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 106,8 mio. kr. 2015: 316,5 mio. kr. Stat: Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for Pensionsstyrelsen. Merudgiften skønnes at udgøre 0,7 mio. kr. i hhv og Kommuner: Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for kommunerne.

13 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Lovforslaget medfører en hurtigere, enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for Administrative konsekvenser for tilkendelse af førtidspension for borgerne personer med en langvarig og aktuel Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, der har mindre end 5 år indtil folkepensionsalderen. Forholdet til EU-retten Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Konsekvensændring som følge af at ressortansvaret vedrørende folkepension og førtidspension ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er overgået fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet. Til nr. 2 Efter den gældende lovs 1 a er folkepensionsalderen - 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1959, - 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Det foreslås, at forhøjelsen af folkepensionsalderen rykkes frem med 5 år således, at folkepensionsalderen forhøjes med ½ år ad gangen i årene Det betyder, at folkepensionsalderen bliver - 65 år for personer, der er født før den 1. januar ½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Personer, der er 57 år og ældre ved udgangen af 2010, kan gå på folkepension som efter gældende regler. De gældende regler vedrørende regulering af folkepensionsalderen ved stigende levetid foreslås ikke ændret. En eventuel regulering af folkepensionsalderen på grund af stigende levetid vil derfor fortsat kunne ske 1. gang i 2015 med virkning fra Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.1. Til nr. 3

14 Efter gældende regler kan alle med ret til folkepension vælge at opsætte udbetalingen af folkepension for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og derefter optjene et tillæg - ventetillæg - til folkepensionen. Der gælder et årligt beskæftigelseskrav for at optjene ret til et ventetillæg, som efter gældende regler er på timer årligt i den periode pensionen opsættes svarende til ca. 19 timer om ugen i gennemsnit. Forslaget indebærer, at beskæftigelseskravet nedsættes til 750 timer årligt. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.4. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslagets 1, nr. 5. Der henvises til bemærkningerne til nr. 5. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 5 Til stk. 3 Som følge af forslaget om seniorførtidspension foreslås det at ændre lovens 17, således at den eksisterende ansøgningsmulighed kommer til at fremgå af 17, stk. 3, mens reglerne om seniorførtidspension fremgår af 17, stk. 4. Den gældende lovs 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., er uændret indsat som nyt stk. 3. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til stk. 4 Efter gældende regler skal kommunalbestyrelsen behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Efter forslaget får borgeren mulighed for særskilt at ansøge om førtidspension, og kommunen skal således ikke foretage en helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens 5. Kommunen skal derimod vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Borgeren skal opfylde de generelle betingelser for tilkendelse af førtidspension, det vil sige indfødsret, bopæl og optjening. Borgeren kan først indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension fra det tidspunkt, hvor borgeren har højst fem år til folkepensionsalderen, borgeren skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og borgeren skal have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne i lovens 17, stk. 4, 1. pkt., for at ansøge om seniorførtidspension dvs. betingelserne om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og mindre end 5 år til folkepensionsalderen. Hvis disse betingelser er opfyldt, træffer kommunen umiddelbart efter ansøgningen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Dette grundlag kan være oplysninger fra speciallæger, tidligere sygejournaler mv., oplysninger om tidligere arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsfunktioner samt årsager til arbejdsophør eller sygemelding mv. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvninger mv.. Kommunen kan dog indhente nye oplysninger, fx helbredsmæssige, til brug for sagens afgørelse. Hvis kommunen giver afslag på at behandle sagen efter reglerne om førtidspension, kan afgørelsen indbringes for beskæftigelsesankenævnet, lovens 50. Borgere, der ansøger efter reglerne om seniorførtidspension, skal efter forslaget have haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at borgeren forud for ansøgningen skal have haft en mangeårig tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet, som kan have reduceret borgerens arbejdsevne. Desuden skal borgeren have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at ansøgeren kommer enten

15 direkte fra beskæftigelse, sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller har haft et forudgående helbredsbetinget arbejdsophør. Kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet betyder for eksempel, at personer, som op til ansøgningstidspunktet har haft langvarige perioder på kontanthjælp alene på grund af ledighed, ikke omfattes af målgruppen. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til stk. 5 Det foreslås, at social- og integrationsministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler for kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. I forhold til kravet om en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet vil der bl.a. blive fastsat krav om at ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst års fuldtidsbeskæftigelse. Hvis borgeren har haft deltidsbeskæftigelse, stilles der øgede krav til længden af beskæftigelsesperioden. Dette vil gælde for både personer i ansættelsesforhold som lønmodtagere og for selvstændige. Det foreslås, at social- og integrationsministeren fastsætter regler om, at den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og omfanget heraf kan sandsynliggøres eller dokumenteres med udgangspunkt i ansøgerens egne oplysninger, indhentede oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, erklæring om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra SKAT om hidtidig arbejdsindkomst, herunder om hidtidig overførsel af virksomhedens overskud til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle mv. Det foreslås desuden, at social- og integrationsministeren kan fastsætte regler for kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Reglerne skal afgrænse, at personer, der ved ansøgningen er i et ansættelsesforhold eller arbejder som selvstændig, personer, der har indkomster, der midlertidigt træder i stedet for en arbejdsindkomst, fx sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ydelser ved plejeorlov mv., kan anses for at opfylde kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer, der hidtil har været tilknyttet arbejdsmarkedet, men som kortvarigt har modtaget fx kontanthjælp forud for ansøgningen, og personer, der inden for de seneste 5 år helt eller i betydeligt omfang, er ophørt med at arbejde af helbredsmæssige grunde, kan efter kommunens individuelle konkrete vurdering anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring, som følge af forslagets 1, nr. 5. Efter lovens 18 er hovedreglen, at en sag først kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. Med ændringen tydeliggøres det, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, hvis der er indgivet ansøgning om førtidspension efter hhv. 17, stk. 3 og 17, stk. 4, uanset om dokumentationskravet er opfyldt. Kriteriet for tilkendelse af førtidspension efter lovens 20 er dog uændret. Det er således altid en forudsætning for tilkendelse af førtidspension, at der er tale om en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, som betyder, at pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et arbejde herunder i et fleksjob. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 7 Efter de gældende regler, jf. lovens 19, skal grundlaget for en afgørelse om førtidspension blandt andet bestå af en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. For den persongruppe, der kan ansøge om førtidspension efter lovens 17, stk. 4, vil der typisk foreligge en række nødvendige oplysninger til dokumentation for arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på arbejdsmarkedet. Efter forslaget skal der derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud herunder arbejdsprøvning eller udviklingsinitiativer for at udvikle arbejdsevnen. Grundlaget for en afgørelse om

16 førtidspension, hvor ansøgningen er indgivet efter 17, stk. 4, skal derfor ikke indeholde en redegørelse for, om arbejdsevnen kan udvikles ved hjælp af beskæftigelsesrettede tilbud. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 8 Efter de gældende regler er der via en bemyndigelsesbestemmelse fastsat regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. Disse regler fremgår af Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsevnebekendtgørelsen) nr af 13. december Den gældende bekendtgørelse, der er udstedt i medfør af bl.a. lovens 19, stk. 2, skal, således ændres i overensstemmelse med den foreslåede smidigere og hurtigere sagsbehandlingsprocedure i sager om seniorførtidspension. Det foreslås derfor, at bemyndigelsesbestemmelsen udvides og ændres, således at social- og integrationsministeren får adgang til at ændre de fastsatte krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager, når der er tale om ansøgninger efter reglerne om seniorførtidspension. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 9 Efter gældende regler skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. 17, stk. 1, 3. pkt., og 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen i ansøgningssager efter reglerne om seniorførtidspension skal træffe afgørelse om førtidspension senest 6 måneder fra tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen i kommunen, jf. forslaget til affattelse af lovens 17, stk. 4. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen i kommunen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommunen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal ansøger have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 10 Efter gældende regler har alle folkepensionister et årligt bundfradrag på kr. for arbejdsindkomst ved opgørelse af indkomstgrundlaget for regulering af pensionstillæg og den personlige tillægsprocent (som styrer aftrapningen af den supplerende pensionsydelse, helbredstillæg og varmetillæg). Det foreslås, at bundfradraget forhøjes til kr. årligt. For en enlig folkepensionist, som yder en ekstra arbejdsindsats, vil det forhøjede fradrag fx betyde, at pågældende kan få udbetalt op til kr. mere i pensionstillæg end efter gældende regler. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.3. Til nr. 11 Efter gældende regler skal en førtidspension, der er tilkendt efter udløbet af den fastsatte frist på 3 måneder fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt, udbetales med virkning fra den 1. måneden efter udløbet af 3. måneders fristen, dog tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

17 Det foreslås, at førtidspension, der er tilkendt efter udløbet af den fastsatte frist på 6 måneder (jf. forslaget til affattelse af lovens 21, stk. 2), fra ansøgningen efter reglerne om seniorførtidspension er modtaget i kommunen, udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter udløbet af 6-månedersfristen, dog tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til 2 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2. Ikrafttrædelsen af ændringerne vedr. fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen sker således samtidig med de øvrige lovforslag, der udmønter Aftale om senere tilbagetrækning. Til stk. 2 Det foreslås, at 1, nr træder i kraft den 1. januar Adgangen til at søge om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension indføres med virkning fra 1. januar Det indebærer, at personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2014 kan ansøge herom. Den første årgang, der berøres af den foreslåede forhøjelse af efterlønsalderen, jf. det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.), er personer, der er født i 1954, og som derfor fylder 60 år i Konsekvensen er desuden, at ændringerne vedrørende det lempede timekrave for opsat pension og forøgelsen af bundfradraget træder i kraft med virkning fra 1. januar 2014.

18 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, som ændret ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres Beskæftigelsesministeren til: Social- og integrationsministeren og beskæftigelsesministeren til: social- og integrationsministeren. 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni d. Det er en betingelse for, at en person kan optjene venteprocent, at den pågældende har haft indtægt ved personligt arbejde i mindst timer inden for et kalenderår. 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en 2. 1 a, stk. 1, affattes således: 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni I 15 d, stk.1, ændres timer til: 750 timer. 4. I 17, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter det sociale område :, jf. dog stk. 3-5, og 2. og 3. pkt. ophæves.

19 sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom. 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af 1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, 2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført, 3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat, 4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller 5. I 17 indsættes som stk. 3-5: Stk. 3. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 4. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Hvis betingelserne om tilknytning til arbejdsmarkedet er opfyldt, overgår sagen til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvning for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk I 18 indsættes efter foranstaltninger :, jf. dog 17, stk. 3 og 4 7. I 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved behandlingen af ansøgninger indgivet i henhold til 17, stk. 4. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

20 5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. 8. I 19, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter sager om førtidspension :, herunder sager om førtidspension, hvor ansøgning er indgivet efter 17, stk Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. 17, stk. 1, 3. pkt., og 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. 9. I 21 indsættes som stk. 2: Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter 17, stk. 4. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommunen træffer afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. 29 4) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en folkepensionists indtægt ved personligt arbejde opgjort efter 27, stk. 1-3, på op til i alt kr. i et kalenderår. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis pensionisten kun modtager folkepension i en del af året. 33 Stk. 2. Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af den fastsatte frist i 21, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Førtidspension, jf. 1. og 2. pkt., udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. 10. I 29, stk.1, nr. 4, ændres kr. til: kr , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 1, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 2, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 6 måneder, fra det tidspunkt ansøgningen er modtaget i kommunen. Førtidspension udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Der er derfor udsigt til en meget lang årrække med store underskud og stigende offentlig gæld.

Der er derfor udsigt til en meget lang årrække med store underskud og stigende offentlig gæld. Aftale om senere tilbagetrækning Nyt kapitel Danmark står overfor betydelige udfordringer. Der er store underskud i den offentlige økonomi. Samtidig vil befolkningsudviklingen medføre et fald i arbejdsudbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Udkast af 25/9. Forslag

Udkast af 25/9. Forslag Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 5 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister (Eva Kjer Hansen) Udkast af 25/9 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Velfærdsreformen, tilbagetrækning,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 171,AMU alm. del - Bilag 133 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2007-08 Fremsat den X 2008 af velfærdsministeren (Karen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 2017/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/09006 Fremsat den

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til 2012/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-6247 Fremsat den 12. december 2012 af social-

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere