Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv."

Transkript

1 UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, som ændret ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres Beskæftigelsesministeren til: Social- og integrationsministeren og beskæftigelsesministeren til: social- og integrationsministeren a, stk. 1, affattes således: 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni I 15 d, stk.1, ændres timer til: 750 timer. 4. I 17, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter det sociale område :, jf. dog stk. 3-5, og 2. og 3. pkt. ophæves. 5. I 17 indsættes som stk. 3-5: Stk. 3. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 4. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Hvis betingelserne om tilknytning til arbejdsmarkedet er opfyldt, overgår sagen til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvning, for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse.

2 Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk I 18 indsættes efter foranstaltninger :, jf. dog 17, stk. 3 og I 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved behandlingen af ansøgninger indgivet i henhold til 17, stk. 4. Stk. 2 bliver herefter stk I 19, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter sager om førtidspension :, herunder sager om førtidspension, hvor ansøgning er indgivet efter 17, stk I 21 indsættes som stk. 2: Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter 17, stk. 4. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommunen træffer afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. 10. I 29, stk.1, nr. 4, ændres kr. til: kr , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 1, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 2, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 6 måneder, fra det tidspunkt ansøgningen er modtaget i kommunen. Førtidspension udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 3-11, træder i kraft den 1. januar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets elementer 3.1. Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Gældende ret Lovforslagets indhold 3.2. Indførelse af seniorførtidspension

3 Gældende ret Social og Integrationsministeriets overvejelser Lovforslagets indhold 3.3. Forhøjelse af bundfradraget Gældende ret Lovforslagets indhold 3.4. Reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension Gældende ret Lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning I dette lovforslag foreslås en fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen, indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering af folkepension ved arbejdsindkomst og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension. Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen af 13. maj 2011 om senere tilbagetrækning, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Forslag til lov om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.), Forslag til lov om ændring af lov om fleksydelse (Tilbagetrækningsreform forhøjelse af fleksydelsesalder og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag mv.) og Forslag til lov om ændring af lov om delpension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af delpensionsalder m.v.). 2. Lovforslagets formål og baggrund Det fremgår af aftalen om senere tilbagetrækning, at: Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev det aftalt, at både efterlønsalderen og folkepensionsalderen skal sættes op med to år. Efter de gældende regler fra Velfærdsaftalen skal efterlønsalderen således hæves gradvist fra 60 år til 62 år fra 2019 til 2022, og folkepensionsalderen skal hæves gradvist fra 65 år til 67 år fra 2024 til Parterne er enige om at fremrykke den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen og folkepensionsalderen: Efterlønsalderen hæves med et halvt år om året fra 2014 til Efterlønsalderen vil dermed være 62 år i Folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 2019 til Folkepensionsalderen vil dermed være 67 år i Det svarer til folkepensionsalderen i årene frem til Det fremgår endvidere af aftalen, at Parterne er enige om at indføre seniorførtidspension. Personer i den relevante aldersgruppe, der er nedslidte og gerne vil have førtidspension, kan indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension til kommunen. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om ret til førtidspension senest inden for seks måneder efter ansøgningen. Ordningen skal sikre en hurtigere og enklere adgang til førtidspension for personer med hidtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, der når folkepensionsalderen inden for fem år. Der er tale om en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure

4 for tilkendelse af førtidspension. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. I bilag 2 til aftalen er det præciseret, at: Målgruppen består som udgangspunkt af personer, som udover at have mindre end fem år indtil folkepensionsalderen, har haft en langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Målgruppen skal desuden forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgning om seniorførtidspension have haft tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. ansøgeren kommer enten direkte fra beskæftigelse, modtager sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller har haft et helbredsbetinget arbejdsophør. Herudover fremgår det af aftalen, at der skal ske en lempelse af indtægtsreguleringen af folkepension ved arbejdsindkomst og af beskæftigelseskravet ved opsat pension. Forslaget om lempet indtægtsregulering af folkepension ved arbejdsindkomst og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension skal bidrage til at forbedre vilkårene for seniorer i arbejde. 3. Lovforslagets elementer 3.1 Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Gældende ret Efter de gældende regler kan man overgå til folkepension ved det fyldte 65. år. Folkepensionsalderen forhøjes gradvist i årene til 67 år. Folkepensionsalderen kan blive yderligere forhøjet med virkning fra 2030 og derefter hvert 5. år, hvis danskernes levetid fortsat stiger. Efter den gældende lovs 1 a er folkepensionsalderen således - 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1959, - 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, om folkepensionsalderen skal forhøjes for personer, der er født efter den 31. december Folkepensionsalderen forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for de 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres. Det betyder, at folkepensionsalderen vil kunne stige med virkning fra 2030 som følge af udviklingen i levetiden. Med den nuværende levetidsprognose vil folkepensionsalderen skulle forøges med 1 år i Lovforslagets indhold Det foreslås, at forhøjelsen af folkepensionsalderen rykkes frem med 5 år således, at folkepensionsalderen forhøjes med ½ år ad gangen i årene Det betyder, at folkepensionsalderen bliver - 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954, - 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Personer, der er 57 år og ældre ved udgangen af 2010, kan gå på folkepension som efter gældende regler.

5 De gældende regler vedrørende regulering af folkepensionsalderen ved stigende levetid foreslås ikke ændret. En eventuel regulering af folkepensionsalderen på grund af stigende levetid vil derfor fortsat kunne ske 1. gang i 2015 med virkning fra En fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen med 5 år ændrer alene på folkepensionsalderen for dem, der var mellem 50½ og 56 år ved udgangen af Disse årgange ville med de gældende regler i Velfærdsaftalen have udsigt til flere år med efterløn og folkepension end både tidligere og senere generationer. Disse årgange får med den foreslåede fremrykning øget folkepensionsalderen med mellem et halvt år og to år. Ændringerne er mindst for de ældste og størst for de yngste. Fremrykningen af Velfærdsaftalen skaber en mere lige fordeling af antal år med efterløn og folkepension både sammenlignet med yngre og ældre generationer Indførelse af seniorførtidspension Gældende ret Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis de opfylder en række generelle betingelser, herunder om indfødsret, bopæl og optjening. Det er endvidere en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det afgørende for, om der kan påbegyndes en sag om førtidspension, og om der kan tilkendes førtidspension, er derfor borgerens arbejdsevne. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunen skal ud fra en helhedsvurdering træffe afgørelse om, hvilket forsørgelsesgrundlag, der er det rigtige i den konkrete sag i forhold til alle de muligheder, der er for at få hjælp efter den sociale lovgivning. For at kunne få tilkendt førtidspension, er det en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv. Hvis arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, revalidering eller andre forebyggende foranstaltninger, således at pågældende vil kunne henvises til at søge beskæftigelse på det normale arbejdsmarked eller i fleksjob, kan der ikke tilkendes førtidspension. Varighedskravet understreger, at arbejdsevnekriteriet er et fremadrettet begreb, der fokuserer på ressourcer, hvor alle relevante muligheder for at udvikle ressourcerne skal være afprøvet. Ved vurdering af om varighedskriteriet er opfyldt, skal det samtidig undersøges, om der er konkrete og realistiske behandlingsmuligheder. Påbegyndelsen af en sag om førtidspension forudsætter som hovedregel, at alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis, og at der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres. I visse særlige tilfælde, kan førtidspensionssagen dog påbegyndes uden, at de relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis. Det kan fx være i tilfælde, hvor en praktisk afprøvning vil være åbenbar formålsløs. Kommunen træffer afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. En borger har mulighed for at anmode kommunen om, at der alene tages stilling til spørgsmålet om førtidspension. I sådanne tilfælde, træffer kommunen afgørelse om, at sagen på baggrund af den dokumentation, der allerede foreligger, overgår direkte til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagen er påbegyndt den dato, kommunen træffer afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag skal behandles som en sag om førtidspension. I lov om social pension er der fastsat særlige betingelser til grundlaget for en afgørelse i alle sager om tilkendelse af førtidspension. Behandlingen af alle sager om førtidspension skal uanset efter hvilken regel, sagen er påbegyndt, ske ved anvendelse af den særlige sagsbehandlingsmetode (arbejdsevnemetoden) om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med

6 påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. Reglerne er fastsat i Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsevnebekendtgørelsen) nr af 13. december Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. lovens 16. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis afgørelsen om førtidspension træffes efter denne frist, udbetales førtidspensionen med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt, og betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt Social ogintegrationsministeriets overvejelser I henhold til Aftale om senere tilbagetrækning skal der indføres en seniorførtidspension, således at personer, der er nedslidte efter et langt arbejdsliv, kan sikres en enkel og hurtig adgang til førtidspension, når de er mindre end fem år fra folkepensionsalderen. Seniorførtidspension er ikke afhængig af indbetaling til efterlønsordningen eller medlemskab af en a-kasse. Forslaget om indførelse af seniorførtidspension skal ses i lyset af den øvrige del af reformen af tilbagetrækningssystemet, der bl.a. indebærer en fremrykning af forhøjelsen af efterlønsalderen og en kortere efterlønsperiode. Personer, der tilkendes førtidspension efter ansøgning via reglerne om seniorførtidspension, skal modtage førtidspension med samme satser og under samme øvrige betingelser som andre. Formålet med seniorførtidspension er: At sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en mulighed for forsørgelse i op til fem år forud for folkepensionen. At undgå en langstrakt og unødig brug af aktive beskæftigelsesrettede tilbud med henblik på at afklare en eventuel restarbejdsevne. At målgruppen får ret til en hurtig afklaring af deres fremtidige forsørgelsesmuligheder. Der skal således træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension inden for seks måneder efter ansøgning. Seniorførtidspension er således en hurtigere og enklere adgang til førtidspension for den relevante målgruppe. Med forslaget er der ikke tale om en ny førtidspensionsordning, men om en ny ansøgningsmulighed. Efter aftalen skal den relevante målgruppe kunne indgive ansøgning om seniorførtidspension til kommunen. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om ret til førtidspension senest inden for 6 måneder efter ansøgningen. I afgørelsen skal kommunen lægge vægt på de foreliggende oplysninger, og der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning mv. Kommunen træffer afgørelse ud fra en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen er væsentlig og varigt nedsat. Kriteriet for tilkendelse af førtidspension er uændret og består i, at der skal være tale om en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, som betyder, at pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et arbejde, herunder i et fleksjob. For målgruppen, der har en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, vil der typisk foreligge nødvendige oplysninger til dokumentation af arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på arbejdsmarkedet. For disse personer vil dokumentationen for en væsentlig og varig nedsættelse af arbejdsevnen i højere grad foreligge end for personer, der alene har haft en svag eller sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er således ikke behov for at gennemføre fx arbejdsprøvning, omskoling, revalidering mv. Her kan det tillægges særlig betydning, hvis der er sammenhæng mellem sygdomshistorikken og det forhold, at pågældende ikke længere kan arbejde. Afklaringen af arbejdsevnen kan derfor gennemføres hurtigere og mere enkelt end efter de almindelige regler for førtidspension, da der typisk er tale om personer tæt på pensionsalderen med et langt arbejdsliv bag sig, og et kort fremadrettet arbejdsmarkedsperspektiv.

7 For at sikre, at kommunerne kan vurdere sagen inden for seks måneder, vil der i højere grad blive lagt vægt på de oplysninger, der allerede er tilgængelige. Kommunen kan også indhente nødvendige nye oplysninger indenfor tidsfristen. Som dokumentation for den varigt nedsatte arbejdsevne skal der lægges vægt på foreliggende oplysninger fra fx speciallæger eller tidligere sygdomsjournaler mv., oplysninger om tidligere arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsfunktioner samt årsager til arbejdsophør eller sygemelding, der kan dokumentere de manglende muligheder for at klare kravene på arbejdsmarkedet. Jo længere tid en person har haft en forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet forud for ansøgningen, desto bedre dokumentation kan der anses at foreligge i forhold til vurderingen af den nedsatte arbejdsevne. Der er altså tale om, at dokumentationskravet i forhold til fx mulighed for udvikling af arbejdsevnen allerede er løftet. Det er ikke tilstrækkeligt, at borgerens egen læge vurderer, at en person kan have helbredsmæssig gavn af at få tilkendt førtidspension. Men kommunen kan lade sådanne oplysninger indgå sammen med øvrige oplysninger om sygehistorik mv. for at belyse, i hvilket omfang den pågældende har en varigt nedsat arbejdsevne. Hvis arbejdsevnen ikke er dokumenteret til at være væsentligt og varigt nedsat, kan kommunen give afslag på førtidspension og i stedet give et relevant arbejdsmarkedsrettet tilbud Lovforslagets indhold Det foreslås at give personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og som har højest 5 år til folkepensionsalderen, en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension (seniorførtidspension). Seniorførtidspension vil efter forslaget kunne søges af personer, der fra og med 1. januar 2014 når folkepensionsalderen indenfor de følgende fem år. Med forslaget indføres der ikke en ny type førtidspension. Det vil fortsat være et krav for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde, eller ved et fleksjob, jf. lovens 16. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen - om langvarig og aktuel beskæftigelse - er opfyldt. Hvis disse betingelser er opfyldt, træffer kommunen umiddelbart efter ansøgningen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvninger og andre forsøg på at udvikle arbejdsevnen. Kommunen kan dog indhente nye oplysninger, fx helbredsmæssige, til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ret til førtidspension inden for 6 måneder fra det tidspunkt, kommunen har modtaget ansøgningen. Efter forslaget får borgeren mulighed for særskilt at ansøge om førtidspension, og kommunen skal således ikke foretage en helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens 5. Kommunen skal derimod vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Borgeren skal opfylde de generelle betingelser for tilkendelse af førtidspension, det vil sige indfødsret, bopæl og optjening. Borgeren kan først indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension fra det tidspunkt, hvor borgeren har højst fem år til folkepensionsalderen, borgeren skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og borgeren skal have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis kommunen giver afslag på at behandle sagen efter reglerne om førtidspension, kan afgørelsen indbringes for beskæftigelsesankenævnet. Borgere, der ansøger efter reglerne om seniorførtidspension, skal efter forslaget have haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at borgeren forud for ansøgningen skal have haft en mangeårig tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet, som kan have reduceret borgerens arbejdsevne. Desuden skal borgeren have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at ansøgeren kommer enten direkte fra beskæftigelse, sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller har haft et forudgående helbredsbetinget arbejdsophør. Kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet betyder for eksempel, at personer, som op til ansøgningstidspunktet har haft langvarige perioder på kontanthjælp alene på grund af ledighed, ikke omfattes af målgruppen.

8 Det foreslås, at social- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunens vurdering af kravet til langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet vil bygge på en konkret individuel vurdering i den enkelte sag ud fra de regler, der fastsættes af social- og integrationsministeren. I forhold til kravet om en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet vil der blive fastsat krav om at ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst års fuldtidsbeskæftigelse. Hvis borgeren har haft deltidsbeskæftigelse, stilles der øgede krav til længden af beskæftigelsesperioden. Dette vil gælde for både personer i ansættelsesforhold som lønmodtagere og for selvstændige. Det foreslås, at social- og integrationsministeren fastsætter regler om, at den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og omfanget heraf kan sandsynliggøres eller dokumenteres med udgangspunkt i ansøgerens egne oplysninger, indhentede oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, erklæring om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra SKAT om hidtidig arbejdsindkomst, herunder om hidtidig overførsel af virksomhedens overskud til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle mv. Det foreslås desuden, at social- og integrationsministeren kan fastsætte regler for kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Reglerne skal afgrænse, at personer, der ved ansøgningen er i et ansættelsesforhold eller arbejder som selvstændig, personer, der har indkomster, der midlertidigt træder i stedet for en arbejdsindkomst, fx sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ydelser ved plejeorlov mv., kan anses for at opfylde kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer, der hidtil har været tilknyttet arbejdsmarkedet, men som kortvarigt har modtaget kontanthjælp m.v. forud for ansøgningen, og personer, der inden for de seneste 5 år helt eller i betydeligt omfang, er ophørt med at arbejde af helbredsmæssige grunde, kan efter kommunens individuelle konkrete vurdering anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at betingelserne for ansøgningen er opfyldt, skal kommunen efter forslaget samtidig træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. For denne persongruppe, der har en langvarig forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, vil der typisk foreligge en række nødvendige oplysninger til dokumentation for arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på arbejdsmarkedet. Efter forslaget skal der derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvning mv. Kommunen kan dog indhente nødvendige nye oplysninger inden for tidsfristen for sagens afgørelse. Efter forslaget bliver der tale om en enklere, mere smidig og hurtigere sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension til denne persongruppe, fordi dokumentationskravet i forhold til fx mulighed for udvikling af arbejdsevnen allerede er løftet. Det indgår derfor som en del af lovforslaget, at den gældende bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsevnebekendtgørelsen) vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Det foreslås endvidere, at der som dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt nedsat, skal lægges vægt på foreliggende oplysninger fra fx speciallæger, tidligere sygejournaler mv., oplysninger om tidligere arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsfunktioner samt årsager til arbejdsophør eller sygemelding. Disse oplysninger kan være et led i dokumentationen for borgerens manglende muligheder for at klare kravene på arbejdsmarkedet. Kommunen skal have mulighed for at indhente nye oplysninger for at kunne vurdere arbejdsevnen. Herved gives der mulighed for at få indhentet nødvendige oplysninger inden for den 6 måneders frist fra kommunens modtagelse af ansøgningen, hvor kommunalbestyrelsen skal have truffet en afgørelse i sagen. Afgørelsen om ret til førtidspension, træffes af kommunalbestyrelsen ud fra en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Dette svarer til de gældende regler. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om seniorførtidspension. Tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles ansøgeren. Det foreslås endvidere, at en tilkendt seniorførtidspension senest skal udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, ansøgningen er modtaget i kommunen, dog tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

9 Hvis kommunalbestyrelsen ikke finder det dokumenteret, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, skal der gives afslag på førtidspension. I stedet kan kommunen give et relevant arbejdsmarkedsrettet tilbud, visitere til fleksjob m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelse om førtidspension kan indbringes for klagemyndighederne. Personer, der tilkendes førtidspension efter ansøgning via reglerne om seniorførtidspension, vil modtage førtidspension med samme satser og under samme øvrige betingelser som andre modtagere af førtidspension. Indgiver en borger, der fx modtager sygedagpenge eller kontanthjælp, ansøgning om seniorførtidspension, skal borgeren fortsat deltage i de aktiviteter, der er påkrævet for at modtage den pågældende ydelse i den periode, hvor kommunen behandler sagen om seniorførtidspension. 3.3 Forhøjelse af bundfradraget Gældende ret Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg og den personlige tillægsprocent (som styrer aftrapningen af den supplerende pensionsydelse, helbredstillæg og varmetillæg) fradrages en folkepensionists indtægter ved personligt arbejde på indtil kr. i et kalenderår. Dette fradrag på kr. betegnes i praksis som bundfradraget. Varmetillæg, helbredstillæg, supplerende pensionsydelse og pensionstillægget er de dele af folkepensionen, der er mest målrettet i forhold til pensionistens øvrige indkomst. Ved beregningen af disse tillæg indgår alle skattepligtige indkomster udover social pension, dvs. også eventuelle supplerende private pensionsindtægter, renteindtægter m.v. En folkepensionist vil som følge af bundfradraget kunne tjene op til kr., uden det får betydning for de nævnte tillæg. Det gælder uanset, hvorledes indtægten er fordelt over kalenderåret Lovforslagets indhold I henhold til Aftalen om senere tilbagetrækning er det fortsat centralt at styrke fokus på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Med henblik på yderligere at forbedre vilkårene for seniorer i arbejde foreslås det derfor, at bundfradraget forhøjes til kr. I løbet af et kalenderår kan der efter forslaget fradrages op til kr. i den del af indtægtsgrundlaget, der består i indtægt ved personligt arbejde. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at reducere beskæftigelseskravet ved opsat pension. Bundfradraget er især målrettet pensionister, som kun ønsker at være aktive på arbejdsmarkedet i et forholdsvist beskedent omfang. Pensionister, der ønsker at fortsætte med at arbejde i betydeligt omfang efter folkepensionsalderen, kan vælge at opsætte folkepensionen. 3.4 Reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension Gældende regler Efter gældende regler kan alle med ret til folkepension vælge at udskyde udbetalingen af folkepension for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og derefter optjene et tillæg - ventetillæg - til folkepensionen. Ordningen er målrettet personer, der deltager på arbejdsmarkedet i betydeligt omfang. Der gælder derfor et årligt beskæftigelseskrav for optjening af ret til ventetillæg. Beskæftigelseskravet er på timer årligt i den tid pensionen opsættes. Personer, der ønsker at fortsætte med at arbejde i et lidt mindre omfang end timer, er derfor ikke omfattet af reglerne om opsat pension Lovforslagets indhold I henhold til Aftale om senere tilbagetrækning er det fortsat centralt at styrke fokus på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Med henblik på yderligere at forbedre vilkårene for seniorer i arbejde foreslås det derfor, at beskæftigelseskravet for opsat pension nedsættes til 750 timer årligt. Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede forhøjelse af bundfradraget for arbejdsindkomster.

10 Forslaget er målrettet pensionister, som ønsker at være aktive på arbejdsmarkedet i et betydeligt omfang. Pensionister, der kun ønsker at arbejde i et mere beskedent omfang, vil få et øget incitament hertil via den foreslåede forhøjelse af bundfradraget. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1 Økonomiske konsekvenser Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Med forslaget fremrykkes den gradvise forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år i til Der sker derved bl.a. en tidsmæssig fremrykning af de årlige mindreudgifter til folkepension som følge af forhøjelsen af folkepensionsalderen. Fra 2028 vil de årlige udgifter til folkepension være uændrede i forhold til Velfærdsaftalen og gældende regler. For så vidt angår de samlede samfundsøkonomiske virkninger af tilbagetrækningsreformen, herunder fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen, henvises til det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Seniorførtidspension Indførelsen af seniorførtidspension skønnes at betyde merudgifter for staten og kommunerne på samlet set ca. 141,9 mio.kr. i 2014 og 406,6 mio.kr i 2015 (2012-pl). Merudgifterne indeholder øgede udgifter til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, øgede udgifter til ATP og den supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister samt øgede udgifter til boligstøtte. Der er i de samlede merudgifter ikke indregnet mindreudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge, da de er medregnet i de samlede afledte konsekvenser af Aftale om senere tilbagetrækning, som fremgår af lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det skønnes, at antallet af personer i Danmark, der modtager førtidspension via reglerne om seniorførtidspension vil være knap 900 helårspersoner i 2014 og knap helårspersoner i 2015, heraf udgør personer, som ville have fået tilkendt førtidspension efter de gældende regler, knap 200 helårspersoner i 2014 og knap 600 helårspersoner i Hertil kommer et beskedent antal yderligere førtidspensionister i udlandet Forhøjelse af bundfradraget En forhøjelse af bundfradraget fra til kr. i indtægten ved personligt arbejde, der indgår i indtægtsgrundlaget for beregning af personlig tillægsprocent og pensionstillæg, vil forøge den udbetalte pension m.v., hvis arbejdsindtægten medfører aftrapning af pensionsydelserne. Aftrapningen af den personlige tillægsprocent starter efter gældende regler ved en indtægt (efter fradrag af bundfradrag) ud over social pension på kr. (enlige, 2012-pl). En højere personlig tillægsprocent medfører større udbetaling af supplerende pensionsydelse, helbredstillæg og varmetillæg, der alle udbetales afhængig af den personlige tillægsprocent. Derudover vil bundfradraget indebære, at nogle pensionister undgår eller får en mindre nedsættelse af pensionstillægget. Nedsættelsen af pensionstillægget begynder ved indtægter (efter fradrag af bundfradrag) udover social pension på kr. (enlige, 2012-pl). Forhøjelsen af bundfradraget skønnes at betyde merudgifter for staten og kommunerne til folkepension m.v. på omkring 178,7 mio. kr. i 2014 (2012-pl) og årene derefter. I merudgiften indgår 5,7 mio. kr. i 2014 og årene derefter fordelt på personlige tillæg med 3,4 mio. kr. og på varmetillæg med 2,3 mio. kr. Heraf er der merudgifter for kommunerne på 2,3 mio. kr. Statens merudgifter skønnes at udgøre 176,4 mio. kr. om året (2012-pl) Reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension Forslaget indebærer, at personer, der arbejder mellem 750 timer og timer, vil kunne vælge at opsætte folkepensionen i modsætning til efter de gældende regler, hvor mindstekravet til beskæftigelse under opsætningsperioden er på timer årligt.

11 Det er med en betydelig usikkerhed skønnet, at en reduktion af beskæftigelseskravet til 750 timer årligt kan øge den årlige tilgang til ordningen med 500 personer. For staten, indebærer opsat pension på kort sigt reducerede udgifter til pension og øgede udgifter til ventetillæg, når opsætningsperioden afsluttes. De samlede økonomiske konsekvenser af forslaget er afhængige af en række forudsætninger bl.a. om, hvad pensionen ville have været i opsætningsperioden og hvor lang denne er. På kort og mellemlang sigt vil forslaget indebære betalingsforskydninger som følge af, at antallet af personer på opsat pension i en periode overstiger antallet af pensionister med ventetillæg. Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter til folkepension på 25,7 mio. kr. i 2014 og 53,5 mio. kr. i Tabel 1. Merudgifter ved forslagene om fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen, seniorførtidspension, forhøjelse af bundfradrag og lempelse af beskæftigelseskravet ved opsat pension. Mio kr., pl Fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen Seniorførtidspension ,9 406,6 Forhøjelse af bundfradraget ,7 178,7 Reduceret beskæftigelseskrav ,7-53,5 ved opsat pension Stat ,5 282,5 Kommune ,4 249,4 I alt udgift ,9 531,9 Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. 4.2 Administrative konsekvenser Fremrykning af forhøjelse af folkepensionsalderen Forslaget indebærer ingen ændring i den administrative belastning af kommunerne eller staten Senior førtidspension Administrative konsekvenser for kommunerne. Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for kommunerne, som følge af et øget antal førtidspensionssager, der skal behandles. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter Administrative konsekvenser for staten. Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for Pensionsstyrelsen. Merudgiften skønnes at udgøre 0,7 mio.kr. i hhv og Forhøjelse af bundfradraget Forslaget indebærer ingen ændring i den administrative belastning af kommunerne eller staten Reduceret beskæftigelseskrav

12 Forslaget indebærer ingen ændring i den administrative belastning af kommunerne eller staten. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører en hurtigere, enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension for personer med en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, der har mindre end 5 år indtil folkepensionsalderen. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring til følgende organisationer m.v.: ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Dansk Socialchefforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Finansrådet, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Forsikring & Pension, KL, Ældremobiliseringen, Ældresagen. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Stat: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 37,8 mio. kr. 2015: 89,6 mio. kr. Kommuner: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 22,4 mio. kr. 2015: 67,1 mio. kr. Ingen Negative konsekvenser/ Merudgifter Stat: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 248,3 mio. kr. 2015: 372,1 mio. kr. Kommuner: 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 106,8 mio. kr. 2015: 316,5 mio. kr. Stat: Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for Pensionsstyrelsen. Merudgiften skønnes at udgøre 0,7 mio. kr. i hhv og Kommuner: Indførelsen af en seniorførtidspensionsordning vil medføre administrative konsekvenser for kommunerne.

13 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Lovforslaget medfører en hurtigere, enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for Administrative konsekvenser for tilkendelse af førtidspension for borgerne personer med en langvarig og aktuel Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, der har mindre end 5 år indtil folkepensionsalderen. Forholdet til EU-retten Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Konsekvensændring som følge af at ressortansvaret vedrørende folkepension og førtidspension ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er overgået fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet. Til nr. 2 Efter den gældende lovs 1 a er folkepensionsalderen - 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1959, - 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Det foreslås, at forhøjelsen af folkepensionsalderen rykkes frem med 5 år således, at folkepensionsalderen forhøjes med ½ år ad gangen i årene Det betyder, at folkepensionsalderen bliver - 65 år for personer, der er født før den 1. januar ½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, - 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, - 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, - 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Personer, der er 57 år og ældre ved udgangen af 2010, kan gå på folkepension som efter gældende regler. De gældende regler vedrørende regulering af folkepensionsalderen ved stigende levetid foreslås ikke ændret. En eventuel regulering af folkepensionsalderen på grund af stigende levetid vil derfor fortsat kunne ske 1. gang i 2015 med virkning fra Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.1. Til nr. 3

14 Efter gældende regler kan alle med ret til folkepension vælge at opsætte udbetalingen af folkepension for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og derefter optjene et tillæg - ventetillæg - til folkepensionen. Der gælder et årligt beskæftigelseskrav for at optjene ret til et ventetillæg, som efter gældende regler er på timer årligt i den periode pensionen opsættes svarende til ca. 19 timer om ugen i gennemsnit. Forslaget indebærer, at beskæftigelseskravet nedsættes til 750 timer årligt. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.4. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslagets 1, nr. 5. Der henvises til bemærkningerne til nr. 5. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 5 Til stk. 3 Som følge af forslaget om seniorførtidspension foreslås det at ændre lovens 17, således at den eksisterende ansøgningsmulighed kommer til at fremgå af 17, stk. 3, mens reglerne om seniorførtidspension fremgår af 17, stk. 4. Den gældende lovs 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., er uændret indsat som nyt stk. 3. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til stk. 4 Efter gældende regler skal kommunalbestyrelsen behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Efter forslaget får borgeren mulighed for særskilt at ansøge om førtidspension, og kommunen skal således ikke foretage en helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens 5. Kommunen skal derimod vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Borgeren skal opfylde de generelle betingelser for tilkendelse af førtidspension, det vil sige indfødsret, bopæl og optjening. Borgeren kan først indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension fra det tidspunkt, hvor borgeren har højst fem år til folkepensionsalderen, borgeren skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og borgeren skal have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne i lovens 17, stk. 4, 1. pkt., for at ansøge om seniorførtidspension dvs. betingelserne om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og mindre end 5 år til folkepensionsalderen. Hvis disse betingelser er opfyldt, træffer kommunen umiddelbart efter ansøgningen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Dette grundlag kan være oplysninger fra speciallæger, tidligere sygejournaler mv., oplysninger om tidligere arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsfunktioner samt årsager til arbejdsophør eller sygemelding mv. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvninger mv.. Kommunen kan dog indhente nye oplysninger, fx helbredsmæssige, til brug for sagens afgørelse. Hvis kommunen giver afslag på at behandle sagen efter reglerne om førtidspension, kan afgørelsen indbringes for beskæftigelsesankenævnet, lovens 50. Borgere, der ansøger efter reglerne om seniorførtidspension, skal efter forslaget have haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at borgeren forud for ansøgningen skal have haft en mangeårig tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet, som kan have reduceret borgerens arbejdsevne. Desuden skal borgeren have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at ansøgeren kommer enten

15 direkte fra beskæftigelse, sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller har haft et forudgående helbredsbetinget arbejdsophør. Kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet betyder for eksempel, at personer, som op til ansøgningstidspunktet har haft langvarige perioder på kontanthjælp alene på grund af ledighed, ikke omfattes af målgruppen. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til stk. 5 Det foreslås, at social- og integrationsministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler for kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. I forhold til kravet om en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet vil der bl.a. blive fastsat krav om at ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst års fuldtidsbeskæftigelse. Hvis borgeren har haft deltidsbeskæftigelse, stilles der øgede krav til længden af beskæftigelsesperioden. Dette vil gælde for både personer i ansættelsesforhold som lønmodtagere og for selvstændige. Det foreslås, at social- og integrationsministeren fastsætter regler om, at den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og omfanget heraf kan sandsynliggøres eller dokumenteres med udgangspunkt i ansøgerens egne oplysninger, indhentede oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, erklæring om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra SKAT om hidtidig arbejdsindkomst, herunder om hidtidig overførsel af virksomhedens overskud til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle mv. Det foreslås desuden, at social- og integrationsministeren kan fastsætte regler for kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Reglerne skal afgrænse, at personer, der ved ansøgningen er i et ansættelsesforhold eller arbejder som selvstændig, personer, der har indkomster, der midlertidigt træder i stedet for en arbejdsindkomst, fx sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ydelser ved plejeorlov mv., kan anses for at opfylde kravet om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer, der hidtil har været tilknyttet arbejdsmarkedet, men som kortvarigt har modtaget fx kontanthjælp forud for ansøgningen, og personer, der inden for de seneste 5 år helt eller i betydeligt omfang, er ophørt med at arbejde af helbredsmæssige grunde, kan efter kommunens individuelle konkrete vurdering anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring, som følge af forslagets 1, nr. 5. Efter lovens 18 er hovedreglen, at en sag først kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. Med ændringen tydeliggøres det, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, hvis der er indgivet ansøgning om førtidspension efter hhv. 17, stk. 3 og 17, stk. 4, uanset om dokumentationskravet er opfyldt. Kriteriet for tilkendelse af førtidspension efter lovens 20 er dog uændret. Det er således altid en forudsætning for tilkendelse af førtidspension, at der er tale om en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, som betyder, at pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et arbejde herunder i et fleksjob. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 7 Efter de gældende regler, jf. lovens 19, skal grundlaget for en afgørelse om førtidspension blandt andet bestå af en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. For den persongruppe, der kan ansøge om førtidspension efter lovens 17, stk. 4, vil der typisk foreligge en række nødvendige oplysninger til dokumentation for arbejdsevnen i forhold til at klare kravene på arbejdsmarkedet. Efter forslaget skal der derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud herunder arbejdsprøvning eller udviklingsinitiativer for at udvikle arbejdsevnen. Grundlaget for en afgørelse om

16 førtidspension, hvor ansøgningen er indgivet efter 17, stk. 4, skal derfor ikke indeholde en redegørelse for, om arbejdsevnen kan udvikles ved hjælp af beskæftigelsesrettede tilbud. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 8 Efter de gældende regler er der via en bemyndigelsesbestemmelse fastsat regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. Disse regler fremgår af Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsevnebekendtgørelsen) nr af 13. december Den gældende bekendtgørelse, der er udstedt i medfør af bl.a. lovens 19, stk. 2, skal, således ændres i overensstemmelse med den foreslåede smidigere og hurtigere sagsbehandlingsprocedure i sager om seniorførtidspension. Det foreslås derfor, at bemyndigelsesbestemmelsen udvides og ændres, således at social- og integrationsministeren får adgang til at ændre de fastsatte krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager, når der er tale om ansøgninger efter reglerne om seniorførtidspension. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 9 Efter gældende regler skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. 17, stk. 1, 3. pkt., og 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen i ansøgningssager efter reglerne om seniorførtidspension skal træffe afgørelse om førtidspension senest 6 måneder fra tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen i kommunen, jf. forslaget til affattelse af lovens 17, stk. 4. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen i kommunen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommunen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal ansøger have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 10 Efter gældende regler har alle folkepensionister et årligt bundfradrag på kr. for arbejdsindkomst ved opgørelse af indkomstgrundlaget for regulering af pensionstillæg og den personlige tillægsprocent (som styrer aftrapningen af den supplerende pensionsydelse, helbredstillæg og varmetillæg). Det foreslås, at bundfradraget forhøjes til kr. årligt. For en enlig folkepensionist, som yder en ekstra arbejdsindsats, vil det forhøjede fradrag fx betyde, at pågældende kan få udbetalt op til kr. mere i pensionstillæg end efter gældende regler. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.3. Til nr. 11 Efter gældende regler skal en førtidspension, der er tilkendt efter udløbet af den fastsatte frist på 3 måneder fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt, udbetales med virkning fra den 1. måneden efter udløbet af 3. måneders fristen, dog tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

17 Det foreslås, at førtidspension, der er tilkendt efter udløbet af den fastsatte frist på 6 måneder (jf. forslaget til affattelse af lovens 21, stk. 2), fra ansøgningen efter reglerne om seniorførtidspension er modtaget i kommunen, udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter udløbet af 6-månedersfristen, dog tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til 2 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2. Ikrafttrædelsen af ændringerne vedr. fremrykning af forhøjelsen af folkepensionsalderen sker således samtidig med de øvrige lovforslag, der udmønter Aftale om senere tilbagetrækning. Til stk. 2 Det foreslås, at 1, nr træder i kraft den 1. januar Adgangen til at søge om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension indføres med virkning fra 1. januar Det indebærer, at personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2014 kan ansøge herom. Den første årgang, der berøres af den foreslåede forhøjelse af efterlønsalderen, jf. det samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.), er personer, der er født i 1954, og som derfor fylder 60 år i Konsekvensen er desuden, at ændringerne vedrørende det lempede timekrave for opsat pension og forøgelsen af bundfradraget træder i kraft med virkning fra 1. januar 2014.

18 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, som ændret ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres Beskæftigelsesministeren til: Social- og integrationsministeren og beskæftigelsesministeren til: social- og integrationsministeren. 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni d. Det er en betingelse for, at en person kan optjene venteprocent, at den pågældende har haft indtægt ved personligt arbejde i mindst timer inden for et kalenderår. 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en 2. 1 a, stk. 1, affattes således: 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni I 15 d, stk.1, ændres timer til: 750 timer. 4. I 17, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter det sociale område :, jf. dog stk. 3-5, og 2. og 3. pkt. ophæves.

19 sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom. 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af 1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, 2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført, 3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat, 4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller 5. I 17 indsættes som stk. 3-5: Stk. 3. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 4. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ansøgningen er opfyldt. Hvis betingelserne om tilknytning til arbejdsmarkedet er opfyldt, overgår sagen til behandling efter reglerne om førtidspension på baggrund af det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud, herunder arbejdsprøvning for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk I 18 indsættes efter foranstaltninger :, jf. dog 17, stk. 3 og 4 7. I 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved behandlingen af ansøgninger indgivet i henhold til 17, stk. 4. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

20 5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. 8. I 19, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter sager om førtidspension :, herunder sager om førtidspension, hvor ansøgning er indgivet efter 17, stk Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. 17, stk. 1, 3. pkt., og 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. 9. I 21 indsættes som stk. 2: Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter 17, stk. 4. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommunen træffer afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. 29 4) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en folkepensionists indtægt ved personligt arbejde opgjort efter 27, stk. 1-3, på op til i alt kr. i et kalenderår. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis pensionisten kun modtager folkepension i en del af året. 33 Stk. 2. Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af den fastsatte frist i 21, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Førtidspension, jf. 1. og 2. pkt., udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. 10. I 29, stk.1, nr. 4, ændres kr. til: kr , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 1, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i 21, stk. 2, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 6 måneder, fra det tidspunkt ansøgningen er modtaget i kommunen. Førtidspension udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere