REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE"

Transkript

1 REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014

2 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den resterende del. En reform, som I skal hjælpe med at implementere til gavn for blandt andet de sygemeldte borgere, der i dag ikke kan få forlænget deres sygedagpenge og derfor risikerer at stå uden forsørgelse, inden de er friske nok til at starte på arbejde igen. For mig er det helt afgørende, at sygemeldte får økonomisk sikkerhed under hele sygdomsforløbet. Reformens vigtigste formål er derfor at lukke det såkaldte sorte hul i sygedagpengereglerne. Men et forsørgelsesgrundlag må aldrig stå alene. Vi skal samtidig sikre, at disse borgere får en målrettet hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Den samlede løsning er et jobafklaringsforløb, hvor sygemeldte får en særlig tilrettelagt og tværfaglig indsats og en ydelse på kontanthjælpsniveau. Men i modsætning til kontanthjælp er denne ydelse uafhængig af ægtefælles eller samlevers indkomst og formue. Borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft, har til gengæld brug for en anden løsning. De har mest af alt behov for ro. Og den får de nu ved hjælp af en ny forlængelsesmulighed, som betyder, at de er sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Der venter en stor opgave for jer med at få igangsat de nye jobafklaringsforløb. Det er der ingen tvivl om. Men heldigvis kan vi trække på både de gode og dårlige erfaringer med opstarten af ressourceforløbene, som vi alle har lært meget af. Med denne pjece bliver I introduceret til de største ændringer i sygedagpengereglerne både dem, der træder i kraft 1. juli 2014 og dem, der træder i kraft fra 1. januar Jeg vil gøre mit til, at reformen kommer godt i gang og vil følge implementeringen tæt, så vi sammen sikrer, at syge borgere får den indsats, som de har krav på. Mette Frederiksen 1

3 Træder i kraft d. 1. juli 2014 Vurdering inden 22 uger skal sygedagpengeperioden forlænges? Fremrykket revurdering, justerede regler for forlængelse samt en ny ydelse og indsats til sygemeldte borgere, der ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden. Det er den ultrakorte version af hovedindholdet af de dele af sygedagpengereformen, som træder i kraft 1. juli Revurderingstidspunktet for sygemeldte er nu inden 22 ugers sygemelding i stedet for de 52 uger, som hidtil har været gældende. Ved den fremrykkede revurdering skal sagsbehandleren tage stilling til, om den sygemeldte fortsat er berettiget til sygedagpenge. Formålet er at skabe sikkerhed for, at den rigtige indsats iværksættes tidligt. Syv muligheder for forlængelse af sygedagpengeperioden Inden udløbet af 22 ugers sygemelding skal sagsbehandleren tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges. Ugerne bliver fortsat opgjort på samme måde som hidtil. Sygedagpengeperioden kan forlænges, hvis den sygemeldte falder ind under en eller flere af de syv regler, som giver ret til forlænget sygedagpengeperiode. Reglerne er stort set identiske med de hidtidige forlængelsesregler. Det er kun regel nr. 5, der er ny. Den erstatter den tidligere regel om terminal sygdom og omfatter nu en bredere målgruppe. De øvrige forlængelsesregler er tilpasset til de ændrede regler for revurdering. Forlængelsesreglerne er: 1. Forlængelse kan ske, hvis det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte kan revalideres til beskæftigelse dog ikke støttet beskæftigelse. Ved revalidering forstås fx omskoling, optræning inden for vedkommendes arbejdsområde eller en boglig uddannelse. 2. Forlængelse kan ske, hvis det er nødvendigt med en virksomhedsrettet indsats herunder en helbredsmæssig afklaring for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Forlængelsen bliver i dette tilfælde 69 uger. 3. Forlængelse kan ske, hvis den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at den sygemeldte vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. Ventetid på behandling på sygehuse tæller ikke med i de 134 uger. 4. Forlængelse kan ske, hvis kommunen vurderer, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet afgørelse. 5. Forlængelse kan ske, hvis den sygemeldte lider af en livstruende alvorlig sygdom. 6. Forlængelse kan ske, hvis der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. I det tilfælde vil sygedagpengeperioden være forlænget, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse i sagen. 2

4 Træder i kraft d. 1. juli Forlængelse kan ske, når der er modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (efter pensionslovens 17, stk. 2). Reglerne kan fortsat bruges i forlængelse af hinanden. Det betyder, at hvis én regel giver forlængelse ved første revurdering, så kan en anden regel give forlængelse ved den næste revurdering. Kommunen kan dermed forlænge en sygedagpengeperiode flere gange, så længe den sygemeldte opfylder betingelserne i en af de syv regler. Livstruende, alvorlig sygdom Sygedagpengeperioden kan forlænges uden tidsbegrænsning, hvis den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom, som beskrevet i regel nr. 5. Forlængelsen varer, så længe der foreligger en konkret lægelig vurdering, der understøtter behovet. Tidsbegrænsede forlængelsesregler At vurderingen sker inden 22 uger betyder ikke, at ydelsesperioden generelt er blevet forkortet fra 52 til 22 uger. Regel nr. 2 og 3 er tilpasset det fremrykkede tidspunkt for revurdering. Det betyder helt konkret, at perioden for forlængelse efter de to regler er blevet øget med 30 uger, så den samlede ydelsesperiode er uændret i forhold til før reformen: Regel 2. En forlængelse efter denne regel gav før reformen sygedagpenge i op til 91 uger. Sygemeldte kunne få sygedagpenge i 52 uger før revurderingen og 39 ugers forlængelse. Efter reformen får sygemeldte stadig sygedagpenge i op til 91 uger: 22 ugers sygedagpenge inden revurderingen og 69 ugers forlængelse. Regel 3. Før reformen indebar reglen sygedagpenge i op til 156 uger. 52 uger inden revurderingen og 104 ugers forlængelse. Efter reformen kan sygemeldte stadig få sygedagpenge i 156 uger: 22 uger før revurderingen og 134 ugers forlængelse. Formål med fremrykket revurdering Et af hovedformålene med sygedagpengereformen er, at sygemeldte i højere grad end tidligere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Med et fremrykket revurderingstidspunkt allerede inden 22 uger sikres, at kommunen på et tidligere tidspunkt tager stilling til, hvilken indsats der bedst bidrager til, at den sygemeldte fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. 3

5 Træder i kraft d. 1. juli 2014 Jobafklaringsforløb når sygedagpengeperioden ikke kan forlænges Jobafklaringsforløb er den nye økonomiske sikkerhed og tværfaglige indsats for sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden. I et jobafklaringsforløb er den sygemeldte sikret en ydelse, der svarer til niveauet for kontanthjælp. Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst i modsætning til kontanthjælp. Jobafklaringsforløbene tager udgangspunkt i ressourceforløbene, som blev indført ved reformen af førtidspension og fleksjob fra januar 2013: I et jobafklaringsforløb skal der iværksættes en helhedsorienteret indsats ud fra den sygemeldtes behov, forudsætninger og helbredstilstand. Kommunens rehabiliteringsteam giver en indstilling i sagen. Den sygemeldte får en koordinerende sagsbehandler. Når en sygemeldt borger overgår til jobafklaringsforløb, skal sagen senest efter fire uger behandles i rehabiliteringsteamet. Teamet skal komme med indstilling om, hvilken indsats der skal iværksættes. Indsatsen skal planlægges i samarbejde med den sygemeldte og have fokus på at forbedre den sygemeldtes arbejdsevne. Målet er, at den sygemeldte enten kommer i beskæftigelse eller i uddannelse. Ved tilrettelæggelsen af indsatsen skal der samtidig tages højde for den enkeltes beskæftigelsesmæssige, helbredsmæssige og sociale udfordringer i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for, at indsatsen i jobafklaringsforløb iværksættes hurtigst muligt efter, at rehabiliteringsteamet har indgivet sin indstilling. Formål med jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb skal sikre, at sygemeldte altid er sikret offentlig forsørgelse, så længe de er uarbejdsdygtige pga. sygdom. Derfor overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges, hvor de samtidig er sikret en tværfaglig indsats. Jobafklaringsforløbet afsluttes først, når den sygemeldte enten kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan overgå til en anden ydelse eller ikke længere er uarbejdsdygtig pga. sygdom. Ret til koordinerede sagsbehandler Alle sygemeldte får i jobafklaringsforløbet ret til at få tildelt en koordinerede sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal sammen med den sygemeldte udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og efterfølgende indsatsdelen. Der er udarbejdet en bekendtgørelse om indholdet af den forberedende del. Den koordinerende sagsbehandler skal derudover varetage den løbende opfølgning, sikre at indsatsen gennemføres som planlagt, og at indsatsplanen justeres, hvis behovet viser sig. 4

6 Træder i kraft d. 1. juli 2014 Jobafklaringsforløb varer op til to år Når en sygemeldt borger overgår til et jobafklaringsforløb, er vedkommende ude af sygedagpengesystemet. Det betyder, at forlængelsesreglerne for sygedagpenge ikke længere kan anvendes. Kommunen kan tildele jobafklaringsforløb i op til to år ad gangen. Muligt at få flere forløb Efter endt jobafklaringsforløb vurderer kommunen den sygemeldtes situation. Der er her flere muligheder, og valget afhænger af, hvordan det går med sygdommen: Den sygemeldte overgår til en anden indsats og ydelse. Den sygemeldte kommer i arbejde. Den sygemeldte starter i et nyt jobafklaringsforløb. Kommunen kan tildele flere jobafklaringsforløb, hvis den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig pga. sygdom. Hvis den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig pga. sygdom, har kommunen også mulighed for at tildele ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Hvis kommunen vurderer, at der et behov for et nyt jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb, skal den sygemeldte have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet afgiver indstilling om, hvilken indsats den sygemeldte skal have, og kommunen træffer afgørelse på baggrund af indstillingen. Ny og styrket indsats efter 3½ år Der skal ske en styrkelse af indsatsen, hvis der er risiko for, at den sygemeldte fortsat efter fire år vil være uarbejdsdygtig pga. af sygdom. Den styrkede indsats skal igangsættes senest 3½ år efter, at der er iværksat jobafklaringsforløb. Den styrkede indsats skal omfatte: Seks ekstra samtaler i perioden fra 3½ år til 4 år efter iværksættelse af første jobafklaringsforløb. En samtale med sundhedskoordinatoren om mulighederne for at udvikle arbejdsevnen. 5

7 Træder i kraft d. 1. juli 2014 Muligt at afvise lægebehandling uden konsekvens for ydelsen Der er som en forsøgsordning indført mulighed for, at en sygemeldt borger kan afvise lægebehandling, som vedkommende ikke ønsker. Forsøgsordningen skal sikre, at den sygemeldte ikke skal føle sig tvunget til at deltage i lægebehandling, som vedkommende ikke er tryg ved. Fx lade sig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller ECT-behandling. En sygemeldt borger, der ikke ønsker at deltage i en anbefalet lægebehandling, får ret til at få forelagt sin sag for klinisk funktion. Retten gælder i de situationer, hvor kommunen efter reglerne om deltagelse i nødvendig behandling overvejer at stoppe sygedagpengene, ressourceforløbsydelsen eller beslutter ikke at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension. Der er imidlertid én undtagelse. Hvis den sygemeldte ikke ønsker at medvirke til at sagen forelægges klinisk funktion, vil kommunen kunne fratage sygedagpengene. Kommunen kan også lade det påvirke en eventuel sag om førtidspension eller fleksjob. Forsøget omfatter alene lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Forsøget omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog. Forsøgsperioden er fra 1. juli 2014 til 30. juni Klinisk funktion skal vurdere, om der kan anbefales en anden behandling end den, som den sygemeldte er blevet tilbudt. Hvis der kan det, og den sygemeldte heller ikke ønsker den, kan vedkommende også afvise denne behandling. Afvisningen får ikke konsekvenser for retten til ydelse eller mulighed for at få bevilget fleksjob eller tilkendt førtidspension. Det betyder, at en sygemeldt ikke kan miste forsørgelsesgrundlaget, selvom vedkommende afviser en lægebehandling, som kommunen har anvist. Formål med forsøgsordningen Formålet med at give mulighed for at afvise behandling er at sikre, at den sygemeldte kan sige nej til en lægelig behandling, som vedkommende ikke ønsker. 6

8 Træder i kraft d. 1. januar 2015 Ny model for visitation med tre nye kategorier 1. januar 2015 indføres tre nye visitationskategorier, der erstatter de hidtidige tre kategorier. De nye kategorier visiterer sygemeldte efter de indsatsmuligheder, kommunen har. Kategorierne tager højde for, at nogle sygemeldte har brug for meget støtte, mens andre hurtigt kommer på benene af sig selv. Samtidig tager de højde for, at indsatsen tilpasses, så sygemeldte med størst behov får mest støtte. Kategori 1: Sygemeldingen forventes at vare under otte uger. Kategori 2: Sygemeldingen forventes at vare over otte uger, men kommunen vurderer ikke, at der er behov for en tværfaglig indsats. Kategori 3: Sygemeldingen forventes at vare over otte uger, og kommunen vurderer, at der er behov for en tværfaglig indsats. Første del af visitationen finder allerede sted, når kommunen modtager oplysningsskemaet fra den sygemeldte, hvor der blandt andet fremgår oplysninger om, hvor lang tid sygemeldingen forventes at vare. På baggrund af disse oplysninger kan kommunen allerede tidligt visitere sygemeldte til kategori 1 forløb under otte uger. Visitation til enten kategori 2 eller 3 sker ved den første opfølgningssamtale. Kommunen skal ved hver efterfølgende opfølgning vurdere, om den sygemeldte eventuelt skal omvisiteres til en ny kategori. Det er dog ikke muligt at omvisitere sygemeldte fra kategori 2 eller 3 til kategori 1, da kategorien er forbeholdt sygemeldte med et helt kort og ukompliceret sygeforløb. Indsats i kategori 1 Sygemeldte, der visiteres til kategori 1, skal have en minimal indsats, og kommunen tilrettelægger selv, hvordan og hvornår der skal følges op. Dog skal kommunen som minimum følge op på, om den sygemeldte raskmeldes ved den forventede dato. Der stilles dermed ikke krav til, at kommunen skal følge op i traditionel forstand med samtaler og aktive tilbud. Hvis kommunen vælger at give aktive tilbud til en sygemeldt, der er visiteret til kategori 1, er det frivilligt for den sygemeldte at deltage, og kommunen modtager ikke statslig refusion for tilbudene. Sygemeldte ledige i kategori 1 skal under hensyntagen til deres helbredstilstand fortsat deltage i kontaktforløb og tilbud efter reglerne for forsikrede ledige. Forløbene i visitationskategori 1 kan have to mulige udfald: Sygemeldingen varer som forventet under otte uger. Sygemeldingen trækker ud. Hvis sygemeldingen varer længere end otte uger, skal kommunen hurtigst muligt indkalde til den første opfølgningssamtale og ved samtalen visitere den sygemeldte til enten kategori 2 eller 3. Inden samtalen skal den sygemeldte som noget nyt have indhentet den obligatoriske lægeerklæring. Det uddybes i næste afsnit. 7

9 Træder i kraft d. 1. januar 2015 Indsats i kategori 2 Ved den første opfølgningssamtale vurderes behovet for en tværfaglig indsats, som er udslagsgivende for, om den sygemeldte skal visiteres til kategori 2 eller 3. Hvis det vurderes, at der ikke er behov for en tværfaglig indsats, bliver den sygemeldte visiteret til kategori 2, hvor indsatsen som udgangspunkt skal være virksomhedsrettet. Ved første samtale skal sagsbehandleren og den sygemeldte i fælleskab fastlægge den indsats, der skal sættes gang i. Indsatsen tager udgangspunkt i en trappemodel, der understøtter, at den sygemeldte i videst muligt omfang får en virksomhedsrettet indsats. Trappemodellen findes både til sygemeldte fra beskæftigelse og til sygemeldte fra ledighed, se nedenstående figur. Sagsbehandleren og den sygemeldte aftaler, på hvilket trin indsatsen bør starte, og herefter kan indsatsen over tid bevæge sig op ad trappen. Kommunen skal ved hver efterfølgende opfølgningssamtale vurdere, om den aftalte indsats fortsat er passende. Opfølgningssamtalerne skal holdes hver fjerde uge, og den sygemeldte skal møde personligt op. I særlige tilfælde kan opfølgningen foregå telefonisk, digitalt eller skriftligt. Det gælder, hvis den sygemeldte har genoptaget arbejdet delvist, hvis vedkommende deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis sygdommen hindrer personligt fremmøde. Sygemeldte i kategori 2 skal desuden tilbydes såkaldte mestringskurser, hvor man lærer at håndtere sin sygdom. Erfaringer viser, at det øger mulighederne for, at man beholder sit arbejde. Tilbage Til Arbejde-trappemodel 8

10 Træder i kraft d. 1. januar 2015 Indsats i kategori 3 Hvis det vurderes, at en sygemeldt borger har behov for en tværfaglig indsats, skal vedkommende visiteres til kategori 3. For sygemeldte i kategori 3 skal kommunen tilrettelægge en helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på både beskæftigelse, helbred og sociale forhold. Den sygemeldtes sag skal fremlægges for kommunens rehabiliteringsteam, inden der er gået fire uger fra visitationen. Det vil sige senest 12 uger efter første sygedag, hvis visitationen til kategori 3 sker ved første samtale. Rehabiliteringsteamet behandler sagen på et møde, hvor både sagsbehandleren og den sygemeldte deltager. Sagsbehandleren skal udarbejde rehabiliteringsteamets forberedende del, som danner grundlag for rehabiliteringsteamets behandling af sagen, og på baggrund af rehabiliteringsteamet indstilling, træffer kommunen afgørelse om den tværfaglige indsats. Rehabiliteringsplanens indsatsdel udarbejdes af den koordinerende sagsbehandler i samarbejde med den sygemeldte. Kommunen skal også for sygemeldte i kategori 3 holde opfølgningssamtaler hver fjerde uge, og der er krav om personligt fremmøde, medmindre der er tale om de særlige tilfælde. 9

11 Træder i kraft d. 1. januar 2015 Ny opfølgningsmodel giver mulighed for tidlig opfølgning og indsats Sigtet med de nye regler for opfølgning og indsats er, at indsatsen skal iværksættes tidligere. Kommunerne har hidtil ofte haft utilstrækkelige oplysninger om den sygemeldtes situation inden den første samtale. Det har betydet, at indsatsen sjældent har kunnet igangsættes umiddelbart efter samtalen, fordi kommunen har afventet en lægeerklæring. Derfor skal den sygemeldte have udarbejdet en lægeerklæring allerede inden den første opfølgningssamtale med kommunen. Samtidig får arbejdsgiveren og den sygemeldte mulighed for at anmode om en endnu tidligere indsats. Der ændres dog ikke på arbejdsgivernes pligt til at anmelde sygefraværet og fristen for dette. Arbejdsgiverne skal således fortsat som hovedregel anmelde sygdommen senest i femte fraværsuge. For ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge og som bliver syge, modtager kommunen anmeldelsen fra a- kassen senest i tredje fraværsuge, da a- kassen som hovedreglen fra januar 2015 udbetaler dagpenge til sygemeldte ledige i de første 14 dage. Obligatorisk tidlig lægeerklæring Forud for den første opfølgningssamtale skal kommunen i alle sager, der er visiteret til kategori 2 eller 3, indhente en lægeerklæring. Det giver sagsbehandleren mulighed for hurtigt at give den sygemeldte en aktiv indsats, der er tilpasset den enkeltes behov. Lægeerklæringen indeholder lægens vurdering af muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. Der bliver udarbejdet en ny lægeattestblanket til formålet. Lægen modtager via anmodningen om en lægeattest oplysninger om, hvordan sygdommen hindrer arbejdet. Lægen tager disse oplysninger i betragtning ved udarbejdelsen af lægeerklæringen. Muligt at anmode om tidlig opfølgning Der er oprettet en ny ordning, hvor arbejdsgiveren eller den sygemeldte kan anmode om tidlig opfølgning. Ordningen giver mulighed for en ekstraordinær tidlig indsats for sygemeldte, der ventes at have et langvarigt sygefravær. Med ordningen finder første samtale i kommunen allerede sted to uger efter, at der er anmodet om tidlig opfølgning. De øvrige regler for opfølgning, som fx den obligatoriske lægeerklæring, gælder fortsat. Formål med tidlig opfølgning Formålet med ordningen om tidlig opfølgning er at give sygemeldte borgere den bedste mulighed for at vende tilbage til arbejdet. Det er i både arbejdsgivernes og de sygemeldtes interesse. De fleste arbejdsgivere vil gerne beholde deres medarbejdere, og de fleste sygemeldte vil gerne beholde deres job. 10

12 Træder i kraft d. 1. januar 2015 Forskellen på almindelige forløb og forløb med tidlig opfølgning er som udgangspunkt, hvornår den første opfølgningssamtale i kommunen finder sted og dermed også, hvornår kommunen kan igangsætte den aktive indsats. Både arbejdsgiveren og den sygemeldte kan bede om tidlig opfølgning. Hvis det er arbejdsgiveren, der anmoder om det, skal den sygemeldte bekræfte, at vedkommende er interesseret i en tidlig opfølgning og indsats. Den sygemeldte har dermed ret til at afvise den tidlige opfølgning. A-kasserne har ikke mulighed for at anmode om tidlig opfølgning for ledige sygemeldte, men de kan anbefale ordningen til deres medlemmer, så den ledige sygemeldte selv søger om det. Standby-ordning Standby-ordningen er upåvirket af reformen. Det betyder, at sygemeldte, der er omfattet af standby-ordningen, fortsat er fritaget for kommunens opfølgning og aktive tilbud uanset hvilken visitationskategori de vurderes at tilhøre. 11

13 PJECEN ER UDGIVET AF: STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING FÅ MERE AT VIDE PÅ STAR.DK ELLER BM.DK

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen Sygedagpengereform - s høringssvar 24.03.2014 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslag om sygedagpengereform.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T 7. maj 2014 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

SYGEDAGPENGE. Samarbejde med virksomheder

SYGEDAGPENGE. Samarbejde med virksomheder SYGEDAGPENGE Samarbejde med virksomheder ORGANISERING I SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNIN GEN SYGEDAGPENGE ODENSE HVAD ER VI FOR EN STØRRELSE OG HVAD ER VORES MISSION. Vores mission: at bringe sygemeldte

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 15. januar 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0:27 (partirum ved byrådssalen) NB. Fraværende Else Aaris Hansen, Jacob Randrup, Lone Christiansen Stedfortræder

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard 1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 5. Maj 2015 Lis Elgaard Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld indsats Præstere bedre..eller minimum

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere