VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014"

Transkript

1 Lyngby, den VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014 Jeg vil foreslå nedenstående 7 vedtægtsændringer for GEK, især fordi jeg anser certificering af klubben i de 2 grundcertificeringer, sikkerhed og organisation, for meget væsentlige for GEKs fremtidige profilering og udvikling. DRF regner certificering som fremtidens værktøj til profilering, styrkelse og udvikling af klubberne under DRF og certificering dokumenterer klubbens værd og særlige kompentencer overfor samarbejdspartnere, fx kommune og sponsorer. De 2 basiscertificeringer kan så udbygges med fx rideskolecertificeringen eller den nyeste, miljøcertificering. Noget, der burde kunne være et argument ved ansøgninger til økonomisk støtte til miljøtiltag i forbindelse med den kommende ombygning af Sportsrideskolen. Vedtægtsændringsforslag 1: 8 Bestyrelsen og 9 ændres i henhold til nedenstående skema (2). Tekst markeret med rødt. Begrundelse: GEK bør certificeres som minimum i basiscertificeringerne, hvorfor visse forretningsgange skal formaliseres og fremgå af vedtægterne. Sikkerhedscertificeringen kan opnås inden for meget kort tid, idet vi opfylder alle krav med undtagelse af indenfor 3 år at have tilbudt vores medlemmer og ansatte DRF kurset Sikkerhed ved ridning og omgang med heste dette kan opfyldes uden vedtægtsændringer, da vi kan nøjes med at opdatere vores sikkerhedsregler med bestemmelser om afholdelse af kurset samt opfølgning på tidligere holdte førstehjælpskurser. Organisationscertificeringen mangler implementering af nogle punkter, som vil være dækket ved vedtagelse af vedtægtsændring 1 i skema 2 nedenfor. Når vi opnår certificering, skal hjemmesiden desuden indeholde information om certificeringsordningen. Allerførst angiver skemaet (1) nedenfor hvilket punkter, vi mangler at opfylde for at kunne opnå organisationscertificering: Organisationscertificeringskrav GEK vedtægtsændring 2014, så certificeringskravene opfyldes 1. ER opfyldt Ingen 2. ER opfyldt Ingen 3. Klubben har udarbejdet et 8 Bestyrelsen organisationsdiagram eller plan over GEKs vedtægter ændres i henhold til forslag 1 bestyrelse og udvalg, der kan findes på nedenfor klubbens hjemmeside

2 4. Klubben har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen samt funktions- og ansvarsbeskrivelser for bestyrelse, udvalg og ansatte. Forretningsorden og ansvarsbeskrivelser er tilgængelige på klubbens hjemmeside 5. Klubbens bestyrelse afholder mindst 6 bestyrelsesmøder om året med min 14 dages varsel og med dagsorden, hvor regnskabssttatus og periodiseret budgetopfølgning er fast punkt. Beslutningsreferater fra møderne er tilgælgelige på klubbens hjemmeside. 6. Ejerforhold omkring klubbens faciliteter (f.eks. stald og ridehus) og driftsansvaret (f.eks. pensionærdrift og rideskoledrift) skal tydeligt fremgå af klubbens hjemmeside og velkomstmateriale 7. Alle nye medlemmer modtager velkomstmateriale, hvoraf fremgår at de er medlem af en klub under DRF og hvad dette indebærer. Velkomstmaterialet indeholder også oplysninger om klubbens forsikringsforhold for medlemmerne. 8. ER opfyldt Ingen 9. ER opfyldt Ingen 10. ER opfyldt Ingen 9 døbes Forretningsorden mm og ændres i henhold til forslag 1 nedenfor 9 døbes Forretningsorden mm og ændres i henhold til forslag 1 nedenfor Hjemmeside og velkomstfoldere opdateres Hjemmeside og velkomstfoldere opdateres Nedenstående skema angiver vedtægtsændringsforslag 1 s ændringer af 8 og 9 Nuværende og tekst 8. Bestyrelsen Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. I særlige tilfælde kan en valgperiode være 1 år. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt suppleantens plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Forslag og tekst 8 Bestyrelsen Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. I særlige tilfælde kan en valgperiode være 1 år. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten dernæst i bestyrelsen. Såfremt suppleantens plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

3 Det tilstræbes, at der blandt de 7 medlemmer af bestyrelsen er repræsentation for ungdommen, repræsentation for rideskolen og repræsentation for pensionærerne, samt en ligelig repræsentation af passive og aktive medlemmer. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg. Hvert udvalg refererer til et bestyrelsesmedlem. Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse. Bestyrelsen sikrer, at der mindst 4 gange om året indkaldes til brugermøde, hvor dagligdags spørgsmål om drift og omgangsformer drøftes. Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse: ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub. bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse. ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte. 9 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov, eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Det tilstræbes, at der blandt de 7 medlemmer af bestyrelsen er repræsentation for ungdommen, repræsentation for rideskolen og repræsentation for pensionærerne, samt en ligelig repræsentation af passive og aktive medlemmer. Tekst ang. Udvalg og brugermøder flyttes til 9 Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse: ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub. bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse. ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte. 9 Forretningsplan, udvalg og organisationsplan Bestyrelsen vedtager efter enhver konstituering selv bestyrelsens forretningsorden, dog kan følgende punkter kun ændres ved generalforsamlings-vedtagelse: Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af min 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden og indkaldelse og dagsorden skal offentliggøres på med mindst 14 dages varsel: 1. Godkendelse af referat 2. Meddelelser fra formanden 3. Økonomisk rapport 4. Forslag fra medlemmer. Ved mere end 14 dages varsel af næste bestyrelsesmøde, skal forslag fra medlemmer være bestyrelsen i hænde senest 7dage før bestyrelsesmødet, for at det kan garanteres behandling 5. Eventuelt Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

4 Bestyrelsen sikrer, at der mindst 4 gange om året indkaldes til brugermøde, hvor dagligdags spørgsmål om drift og omgangstone drøftes. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Referat af alle bestyrelsesmøder skal offentliggøres på senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. Personale- og personsager refereres alene ved overskiften personalesag eller personsag. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg. Hvert udvalg refererer til et bestyrelsesmedlem. Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktions- og ansvarsbeskrivelse, som offentliggøres på Forretningsplanen skal sammen med organisationsdiagram offentliggøres på Bestyrelsen sikrer, at der udarbejdes funktions- og ansvarsbeskrivelser for bestyrelse og ansatte og disse funktions- og ansvarsbeskrivelser offentliggøres ligeledes på Vedtægtsændringsforslag 2: Ændring af teksten i 11 Generalforsamling, dagsorden punkt 4: Fastsættelse af kontingent til Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. Begrundelse: Vores nuværende vedtægter opererer kun med godkendes af regnskab og fastsættelse af kontingent. I praksis fremsættes der budgetforslag, som forhåbentligt vedtages og dette bør formaliseres. Vores årlige omsætning på ca kr bør budgetansættes, da de økonomiske konsekvenser af hovsa eller ikke-budgetterede løsninger kan være uoverskuelige. Vedtægtsændringsforslag 3: Teksten i 11 Generalforsamling: Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned ændres til: Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Begrundelse: Ved generalforsamling i april måned er den nyvalgte bestyrelse uden indflydelse på de første 4 måneders økonomiske beslutninger men skal stå til ansvar for dem ved generalforsamlingen året efter. Efter indførslen af klubmodul er der regnskabsmæssigt ikke behov for større periodiseringer, hvorfor regnskabet kan udarbejdes og revideres i februar måned. Som

5 bigevinst kan GEK derved også overholde tidsfristen for indlevering af ansøgning om lokaletilskud til Gentofte Kommune i stedet for hvert år at skulle søge udsættelse. Vedtægtsændringsforslag 4: Teksten i 11 Generalforsamling: Ligesom nye kandidater melder deres kandidatur senest 4 uger før generalforsamlingen, således at navnene kan sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen ændres til Hvis nye kandidater til bestyrelsen ønsker at figurere på indkaldelsen med dagsorden 14 dage før generalforsamlingen, skal de melde deres kandidatur senest 4 uger før generalforsamling. Kandidater kan også opstille på generalforsamlingen uden forudgående anmeldelse af deres kandidatur. Begrundelse: Der er modstrid mellem teksten Disse forslag bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen og kravet om anmeldelse af kandidatur 4 uger før generalforsamlingen. Vi risikerer at vedtage forslag, som efterfølgende får de opstillede kandidater til at trække sig uden mulighed for på generalforsamlingen at opstille og vælge andre/nye kandidater. 4 ugers opstillingsfrist kan desuden muligvis anses for en hindring i opstillingsmulighed for alle medlemmer, jvf DIFs lovregulativ 1, 2, stk 3: Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindflydelse formelt udøves gennem stemmeret på generalforsamlingen og gennem valgbarhed til bestyrelse og udvalg. Begrænsning i dette princip kan alene finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder. Vedtægtsændringsforslag 5: Den påkrævede medlemsperiode for kandidatur til bestyrelsen ændres fra 6 måneder til 3 måneder. Begrundelse: Det har ved generalforsamlingerne de sidste 4-5 år været nødvendigt at dispensere for kravet om 6 måneders medlemskab for at kunne opstille til bestyrelsen, så 6 måneder må anses for ganske urealistisk. Derfor bør en mere realistisk periode indføres, således at generalforsamlingen ikke år efter år skal tage stilling til dispensationer. Skema med angivelse af vedtægtsændringsforslag 2-5: Nuværende og tekst 11. Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Datoen for den ordinære generalforsamling varsles ved opslag på klubbens hjemmeside samt i klubbens lokaler med minimum 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag og tekst 11. Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Datoen for den ordinære generalsamling varsles ved opslag på klubbens hjemmeside samt i klubbens lokaler med minimum 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

6 Tiden og stedet for generalforsamlingen skal med mindst 14 dages varsel meddeles klubbens medlemmer tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag (herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer) og indkomne forslag, ved opslag på klubbens hjemmeside. Hvis muligt skal information om generalforsamlingen desuden udsendes som nyhedsmail fra klubbens hjemmeside (klubbens medlemmer skal selv tilmelde sig denne nyhedsmail og vedligeholde mailadresser i systemet). Medlemmer på 18 år og derover, såvel aktive som passive, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 6 måneder. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 hhv. 4). 7. Valg af suppleant til bestyrelsen 8. Valg af medlemmer til diverse udvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog 12 og 15. Afstemninger foregår ved skriftlig afstemning, se dog 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De indkomne forslag skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmer ved, hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen. Disse forslag bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen. Endvidere bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg, og om disse ønsker genvalg. Ligesom nye kandidater melder deres kandidatur senest 4 uger før generalforsamlingen, således at navnene kan sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten Tiden og stedet for generalforsamlingen skal med mindst 14 dages varsel meddeles klubbens medlemmer tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag (herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer) og indkomne forslag, ved opslag på klubbens hjemmeside. Hvis muligt skal information om generalforsamlingen desuden udsendes som nyhedsmail fra klubbens hjemmeside (klubbens medlemmer skal selv tilmelde sig denne nyhedsmail og vedligeholde mailadresser i systemet). Medlemmer på 18 år og derover, såvel aktive som passive, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 hhv. 4). 7. Valg af suppleant til bestyrelsen 8. Valg af medlemmer til diverse udvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog 12 og 15. Afstemninger foregår ved skriftlig afstemning, se dog 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De indkomne forslag skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmer ved, hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen. Disse forslag bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen. Endvidere bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg, og om disse ønsker genvalg. Hvis nye kandidater til bestyrelsen ønsker at figurere på indkaldelsen med dagsorden 14 dage før generalforsamlingen, skal de melde deres kandidatur senest 4 uger før generalforsamling. Kandidater kan også opstille på generalforsamlingen uden forudgående anmeldelse af deres kandidatur.

7 underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til bestyrelsen. Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til bestyrelsen. Vedtægtsændringsforslag 6: 8 Bestyrelsen. Teksten På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 1 suppleant ændres til På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter. I tilfælde af vakance for et eller flere bestyrelsesmedlem(mer) indtræder 1. suppleanten først og dernæst 2. suppleanten i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Begrundelse: Jeg foreslår valg af 2 suppleanter i stedet for 1, da vi i det forgangne år har måttet ty til selvsupplering af bestyrelsen i stedet for indtræden af suppleant valgt på generalforsamlingen. Vedtægtsændringsforslag 7: 11 Generalforsamlingen. Hvis ændringsforslag 2 ovenfor vedtages, udgår punkt 8 valg af medlemmer til diverse udvalg af generalforsamlingsdagsordenen. Begrundelse: Ved generalforsamlingsvalg af udvalgsmedlemmer kan disse formelt ikke udskiftes mellem 2 generalforsamlinger, heller ikke hvis de opsiger deres medlemskab af GEK. Med venlig hilsen Birgitte Kronborg

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere