Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder"

Transkript

1 Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder i Nordbank I Nordjyske Banks Nordbank kan du: Se posteringsoplysninger på dine konti og depoter, herunder betalinger og betalingsaftaler Se dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer, årsudskrifter og breve fra Nordjyske Bank) Disponere på konti og handle værdipapirer, indgå elektroniske aftaler, tilmelde/afmelde aftaler om faste overførsler samt fra- og tilvælge papirudskrifter Er du under 18 år, er der begrænsninger i anvendelsesmulighederne. Nogle funktioner, herunder handel med værdipapirer, er omfattet af en aftale, som du skal acceptere første gang funktionen anvendes. Sker der væsentlige ændringer i aftaleindholdet, skal du igen acceptere reglerne for påny at få adgang til funktionen. Du er selv ansvarlig for at informere en evt. fuldmagtsgiver om indholdet i aftalen. 3. Adgang til Nordbank Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank sker efter en individuel vurdering af kundeforholdet. Nordjyske Bank er berettiget til at afvise en tilmelding helt eller delvist. 4. Fuldmagt Din adgang til andre konti end dine egne kræver udstedelse af en fuldmagt fra kontohaver. Fuldmagtsblanketten finder du på - udfyld de nødvendige oplysninger og udskriv blanketten. Få fuldmagtsgiveren til at underskrive blanketten inden den afleveres eller sendes til Nordjyske Bank. Fuldmagtsgiver hæfter for dine dispositioner i Nordbank. Har du givet en anden fuldmagt til dit engagement/konti eller depoter har personen også adgang til earkiv, hvori både historiske og fremtidige dokumenter er gemt. Personen har også mulighed for at til- og fravælge papirudskrifter på samme måde som du selv har. 5. NemID For at kunne anvende Nordbank skal du have et NemID med tilhørende adgangskode og nøglegenerator (f.eks. nøglekort eller nøgleviser). Hvis du har et NemID i forvejen, kan du bruge det - ellers bliver der automatisk oprettet et NemID, når Nordjyske Bank opretter din tilmelding. Afsnit 1-3 i "Regler for NemID til Netbank og offentlig digital signatur" betragtes som en del af dine vilkår for brugen af Nordbank for privatkunder. Her kan du bl.a. læse mere om opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglegenerator samt spærring af dit NemID. Reglerne for NemID til Netbank og offentlig digital signatur finder du på 6. Elektronisk underskrift på aftaler Dit NemID er din elektroniske underskrift, og den er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på en fysisk aftale. Dit NemID er derfor personligt og må ikke bruges af andre. Der kan være en tidsfrist for, hvornår en aftale skal være underskrevet i Nordbank. Har du ikke skrevet aftalen under inden denne dato, vil aftalen ikke længere være tilgængelig i earkiv. Elektronisk underskrevne aftaler bliver arkiveret i dit earkiv. 7. Åbningstider Nordbanks åbningstider fremgår af Nordjyske Banks hjemmeside.

2 8. Forbehold for driftsforstyrrelser Eventuelle tekniske fejl kan medføre en afbrydelse af din adgang til Nordbank. Sådanne midlertidige afbrydelser vil så vidt muligt blive meddelt via vores hjemmeside. 9. Modtagelse af meddelelser i Nordbank Med accepten af vilkårene accepterer du, at Nordjyske Bank kan fravælge papirudskrifter (f.eks. Betalingsservice oversigter, kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer og årsudskrifter), efterhånden som disse udskrifter kan ses elektronisk i Nordbank. Det automatiske fravalg af papir gælder dit eget, fælles, ægtefælle/samlever og hjemmeboende børns engagementer, som du har dispositionsadgang til. Du kan se dine udskrifter i vinduet "earkiv". Hvis du i stedet ønsker disse udskrifter tilsendt på papir, kan du selv vælge papirudskrifter i Nordbank. Vær opmærksom på, at Nordjyske Bank kan opkræve gebyr for at sende udskrifter på papir. Nordjyske Bank kan altid beslutte at sende udskrifter på papir. Hvis Nordjyske Bank beslutter dette, vil du ikke blive opkrævet et gebyr. Hvis din adgang til Nordbank spærres, uanset hvilken grund, kan du ikke modtage meddelelser fra Nordjyske Bank i earkiv. 10. Din pligt til at kontakte Nordjyske Bank Får du mistanke om, at andre uberettiget anvender din Nordbank, skal du straks kontakte Nordjyske Bank. Har Nordjyske Bank ikke åbent, kan du kontakte Spærreservice døgnet rundt. 11. Din pligt til at spærre adgangen til Nordbank Du skal straks spærre adgangen til Nordbank, hvis du: tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til nøgler på din nøglegenerator (f.eks. nøglekort eller nøgleviser) har mistet din nøglegenerator. Hvis du finder den bortkomne nøglegenerator igen, skal den destrueres. tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til din adgangskode, medmindre du har mulighed for straks at ændre adgangskoden via nemid.nu. Du kan selv spærre Nordbank følgende steder: I Nordbank I Nordjyske Banks afdelinger i åbningstiden Via Spærreservice Ring på telefon og oplys, at du er kunde i Nordjyske Banks Nordbank. Spærreservice er åben 24 timer i døgnet. Du modtager en bekræftelse på spærringen med oplysning om tidspunktet for spærringen. Du skal være opmærksom på, at en spærring af Nordbank ikke samtidig spærrer dit NemID. Du skal kontakte Nordjyske Bank for at ophæve spærringen. 12. Din pligt til at spærre NemID Din pligt til at spærre dit NemID fremgår af punkt 3.5 i "Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur", dem finder du på nemid.nu. 13. Nordjyske Banks ret til at spærre din Nordbank Hvis du misligholder din aftale om brugen af Nordbank eller på anden måde misligholder dit engagement med Nordjyske Bank eller der er mistanke om misbrug, har Nordjyske Bank ret til uden yderligere varsel at spærre for din adgang til Nordbank. Du skal kontakte Nordjyske Bank for at ophæve spærringen. 14. Beløbsgrænser Fra dine egne konti eller iht. fuldmagt kan du i alt overføre eller betale op til kr pr. dag til tredjemand via Nordbank, inkl. dagens bekræftede edankort-betalinger. Er du under 18 år, er denne beløbsgrænse kr Afgivelse af betalingsordrer

3 Du kan afgive betalingsordrer i Nordbank. Det fremgår af skærmbilledet hvilke oplysninger der er nødvendige. I vinduet "Tidsfrister" kan du se, hvornår du senest skal bekræfte dine betalinger, for at de bliver gennemført samme dag. 16. Gennemførelsestid En betalingsordre vil altid blive hævet fra din konto på den betalingsdag, du har oprettet betalingen med, eller som du har aftalt med Nordjyske Bank. Der kan gå op til tre arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra din konto til beløbet indsættes på kontoen i betalingsmodtagerens pengeinstitut. Nordjyske Bank er ikke forpligtet til at gennemføre betalingsordrer, hvis der ikke er fuld dækning for beløbet eller hvor de informationer, du har indtastet om betalingsordren, ikke er tilstrækkelige. Anmelder du eller en eventuel fuldmagtsgiver betalingsstandsning, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller tvangsakkord, herunder frivillig akkord, eller afgår ved døden, er Nordjyske Bank ikke forpligtet til at gennemføre betalingsordrer. 17. Tilbagekaldelse af ordrer Når Nordjyske Bank har modtaget din betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. En betalingsordre, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan du tilbagekalde senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Oplysninger om seneste tidspunkt for tilbagekaldelse af betalingsordrer fremgår af Nordbank. Hvis du ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan du selv gøre det i Nordbank eller du kan kontakte din afdeling. Nordjyske Bank forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen. Hvis din betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Nordjyske Bank underrette dig om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, der har bevirket afvisningen. 18. Kontrol af betalingstransaktioner Du har pligt til løbende at kontrollere posteringer på dine konti. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller som du ikke mener selv at have foretaget, skal du henvende dig til Nordjyske Bank snarest muligt. I posteringsoversigten i Nordbank kan du se alle transaktioner, der er udført i en periode op til 13 måneder. 19. Uautoriserede betalingstransaktioner Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på din betalingskonto, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig i Nordjyske Bank snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på dine konti. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til Nordjyske Bank senest 13 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto. Erhvervskonti Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på dine betalingskonti, som du ikke selv har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig til Nordjyske Bank, snarest muligt efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på dine konti. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Nordjyske Bank ske senest 2 måneder efter at transaktionen er gennemført på din konto. 20. Behandling af indsigelser Når du har henvendt dig vedrørende en uautoriseret betalingstransaktion, vil Nordjyske Bank foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Nordjyske Bank hæve beløbet igen på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Nordbank, vil Nordjyske Bank eventuelt kunne gøre ansvar gældende. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Nordjyske Bank kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto og indtil beløbet hæves igen samt evt. gebyr for rekvirering af notakopi, jf. Nordjyske Banks prisliste. 21. Ansvar ved misbrug af private konti Du har en selvrisiko på op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af din adgang til Nordbank, når dit NemID er anvendt. Du hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af Nordbank, hvis Nordjyske Bank godtgør, at dit NemID har været anvendt, og:

4 du har undladt at underrette Nordjyske Bank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at din adgangskode og/eller en eller flere af dine nøgler er kommet til den uberettigedes kendskab du har oplyst adgangskoden og/eller en eller flere af dine nøgler til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Du skal snarest muligt og inden 13 måneder give Nordjyske Bank besked om et evt. misbrug. Ellers frafaldes dit krav. Du hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af Nordbank, når dit NemID er anvendt, og Nordjyske Bank godtgør, at du har oplyst adgangskode og/eller en eller flere af dine nøgler til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og det er sket under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du er ikke ansvarlig for uberettiget brug af Nordbank, der finder sted, efter du har underrettet Nordjyske Bank om at få Nordbank spærret. Du kan læse mere om ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester 62, 63 og 64. Er du under 18 år, vil dit ansvar blive vurderet i overensstemmelse med dels Værgemålslovens regler og reglerne om umyndiges erstatningsansvar, dels Lov om betalingstjenester. Din selvrisiko på kr. vil ikke blive gjort gældende. Dit ansvar for anvendelse af erhvervskonti Nordjyske Bank er uden ansvar for enhver form for uberettiget brug af dine erhvervskonti i Nordbank. Nordjyske Bank er heller ikke ansvarlig for din fejlagtige brug eller misbrug af erhvervskonti i Nordbank. Du hæfter dog ikke for tab, der er opstået efter at Nordjyske Bank har fået besked om spærring af Nordbank. Mindre erhvervsvirksomheder kan beskytte sig mod tab ved netbankindbrud via en forsikringsløsning. 22. Nordjyske Banks erstatningsansvar Nordjyske Bank er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordjyske Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nordjyske Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Nordjyske Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nordjyske Bank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af Nordjyske Bank andre omstændigheder, som er uden for Nordjyske Banks kontrol. Nordjyske Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Nordjyske Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Nordjyske Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 23. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger Når du bruger Nordbank registreres brugernummer, CPR-nr., kontohavers og en eventuel betalingsmodtagers kontonummer, beløb samt dato for transaktionen. Ved overførsel af beløb sender Nordjyske Bank oplysninger om beløb, dato samt evt. kontohavers navneoplysninger og kontonummer videre til betalingsmodtager. Dette sker via betalingsmodtagers pengeinstitut og dettes data- og afregningscenter. Oplysningerne opbevares hos en eventuel betalingsmodtager, i betalingsmodtagers pengeinstitut og i Nordjyske Bank.

5 Oplysningerne anvendes til Nordjyske Banks bogføring og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne gives i øvrigt kun videre, når lovgivningen kræver det f.eks. i forbindelse med overholdelse af hvidvaskloven eller til brug for Pengeinstitutankenævnet eller retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Nordbank. Oplysningerne opbevares i løbende år plus 5 år. 24. Din brug af oplysninger i Nordbank Serviceydelser og oplysninger i Nordbank er alene til dit eget brug, og videregivelse heraf til andre mod eller uden vederlag er ikke tilladt. 25. Cookies For at kunne benytte Nordbank, gør Nordjyske Bank brug af cookies. Cookies anvendes af statistiske og tekniske årsager. Du kan risikere, at du ikke kan logge på Nordbank eller der kan være funktioner i Nordbank, som ikke virker eller ikke virker optimalt, hvis du blokerer for brug af cookies på din computer. På nordjyskebank.dk/persondatapolitik kan du læse mere om, hvad cookies er, hvordan du sletter og afviser cookies fremover. 26. Ændring af vilkår Nordjyske Bank vil give dig besked, hvis der kommer nye funktioner i Nordbank, der kan få betydning for dig - især hvis det drejer sig om ansvarsreglerne. 27. Varsling af ændringer Ændringer i disse vilkår for brugen af Nordjyske Banks Nordbank, der vedrører betalingstjenester og som er til ugunst for dig, kan ske med to måneders varsel. Alle øvrige ændringer til disse vilkår, som er til ugunst for dig, varsles med tre måneder. Erhvervskonti Nordjyske Bank forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår uden varsel. Ændringer der ikke varsles ændringer til denne aftale, som ikke er til ugunst for dig, kan ske uden varsel ændringer i denne aftale, der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, kan ske uden varsel 28. Besked om ændringer Du vil modtage meddelelse om ændringer pr. brev, elektronisk via Nordbank eller på 29. Accept af ændringer Ændringer i vilkårene betragtes som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden af ændringerne har meddelt Nordjyske Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du meddeler Nordjyske Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de ændrede vilkår, vil aftalen om brug af Nordjyske Banks Nordbank anses som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de ændrede vilkår. 30. Opsigelse Du kan skriftligt og med 1 måneds varsel opsige aftalen om brug af Nordjyske Banks Nordbank. Nordjyske Bank kan skriftligt opsige aftalen om brug af Nordbank med dig med mindst to måneders varsel. I tilfælde af misligholdelse er Nordjyske Bank dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Erhvervskonti Nordjyske Bank kan med 1 måneds varsel opsige din aftale om brug af Nordbank. I tilfælde af misligholdelse er Nordjyske Bank dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 31. Omkostninger ved brug af Nordbank Du betaler eventuelle omkostninger i forbindelse med tilmelding og brug af Nordbank. Priserne fremgår af Nordjyske Banks prisliste. 32. Tekniske krav til dit udstyr Du kan læse mere om de tekniske krav til brug af Nordbank på Nordjyske Banks hjemmeside. 33. Hotline Nordjyske Banks hotline kan besvare dine spørgsmål om Nordbank. På finder du oplysninger om kontakt til hotline og åbningstider. 34. Nyt eksemplar af vilkårene

6 Hvis du mister disse vilkår eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du finde dem på Nordjyske Banks hjemmeside, i vinduet "Aftaler" i Nordbank, eller du kan kontakte din rådgiver. 35. Klager over banken Hvis du finder anledning til at klage over banken, skal du henvende dig til Nordjyske Banks klageansvarlige. Giver Nordjyske Bank ikke medhold i klagen, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Udskrevet den: kl. 10:16

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere