24 august 2009 J.Nr Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN"

Transkript

1 24 august 2009 J.Nr Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN IKRAFTTRÆDEN AJOURFØRING AF STUDIEORDNINGEN HVOR FINDES STUDIEORDNINGEN OG HVEM SKAL HAVE DEN? FORMÅL OG VARIGHED GENERELT FORMÅL OG MÅL INDHOLD OG VARIGHED INDHOLD OG VARIGHED BEGREBSAFKLARING PROCESLÆRER STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) FAGLIG DEL PROJEKTOPLÆG FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGUDDANNELSEN LEKTIONSPLAN UDDANNELSENS PÆDAGOGIK UDDANNELSESSPIRALEN UNDERVISNINGSLOKALER PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

2 4.2.3 LÆRERTEAMETS PLANLÆGNING OG DRIFT AF UNDERVISNINGEN LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE EVALUERINGSMØDE LÆRERTEAMETS UNDERVISNING OG OPFØLGNING UNDERVISNINGSFORMER SEMESTERRUMMET KLASSERUMMET HOLDRUMMET GRUPPERUMMET INDIVIDRUMMET STUDIEFORMER STUDIEDELTAGELSE GENERELT EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRTUDDANNELSEN Formålet med eksaminer og evalueringer EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRT- UDDANNELSEN SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER BEDØMMELSER M.V INDSTILLING TIL EKSAMINER OG EVALUERINGER SÆRLIGE REGLER FOR EKSAMEN I 2. SEMESTER REGLER FOR BESTÅELSE REGLER FOR OMGÆNGERE SYGEEKSAMEN ELLER - EVALUERING Karakterskema for produktionsteknologuddannelsen VEJLEDNING INDSLUSNINGSVEJLEDNING STUDIEVEJLEDNING UDSLUSNINGSVEJLEDNING SAMARBEJDE SAMARBEJDE MED INDENLANDSKE INSTITUTIONER SAMARBEJDE MED UDENLANDSKE INSTITUTIONER MERIT VED SKIFT TIL/FRA SAMME UDDANNELSE VED ANDEN INSTITUTION MERIT VED SKIFT FRA ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE MERIT VED SKIFT TIL ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE DELTIDSUDDANNELSE ENKELTFAG KORTE KURSER ADGANGSKRAV, TILMELDING, OPTAGELSE, ORLOV ADGANGSKRAV ANSØGNING OM OPTAGELSE OPTAGELSE ORLOV PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

3 11.2 STUDIEMILJØ UDGIFTER OG INDTÆGTER FOR DEN STUDERENDE I FORBINDELSE MED STUDIET RAMMEBELØB STATENS UDDANNELSESSTØTTE ERHVERVSARBEJDE FORSIKRINGER DE STUDERENDES MEDINDFLYDELSE ADGANG TIL INSTITUTIONENS FACILITETER FORORD Erhvervsakademiets Studieordning for uddannelsen til Produktionsteknolog som en kort videregående uddannelse. Studieordningen tilpasses løbende på grundlag af de erfaringer og den udvikling indenfor fagene, som registreres af lærere, studerende, ledelsesgruppen og aftagerne FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN Formålet med Studieordningen er at omsætte lovgrundlaget til en handlingsorienteret tilrettelæggelse af uddannelserne. Studieordningen skal give de studerende samt Erhvervsakademiets pædagogiske og administrative personale et informativt og overskueligt redskab til tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne, ligesom den skal give information om uddannelserne til censorer og aftagere af dimittender. Studieordningen skal endvidere tilgodese de informationsbehov Undervisningsministeriet og andre myndigheder har for at kunne varetage deres tilsynsforpligtelse overfor Erhvervsakademiet LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN Uddannelsen reguleres af nedennævnte love og bekendtgørelser. Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige i papirformat i Erhvervsakademiets sekretariat og i digitalt format på internetadressen Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lov nr. 207 af 31/03/208 Uddannelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelsen om erhvervsakademiuddannelser inden for produktionsteknolog (AK) Kvalitetsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. 3 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

4 Adgangsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. BEK nr 96 af 20/02/2008 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser. Eksamensbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 766 af 26. juni 2007om prøver og eksamen i erhvervsrelaterede uddannelser under Undervisningsministeriet. Karakterbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007om karakterskala og anden bedømmelse og bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskal og anden bedømmelse IKRAFTTRÆDEN Studieordningen træder i kraft 1. August 2009 For alle studerende vil en individuel vurdering afgøre, om den pågældende kan optages på studiet efter denne Studieordning. Vurderingen foretages af Erhvervsakademiets uddannelses- og erhvervsvejledere i samråd med Erhvervsakademiets ledelse AJOURFØRING AF STUDIEORDNINGEN Ved ajourføring af Studieordningen med væsentlige ændringer inddrager Erhvervsakademiet de studerende og lærerne, ligesom der indhentes udtalelser fra det lokale uddannelsesudvalg og fra censorformandsskabet. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder altid i kraft ved et semesters begyndelse. Ved væsentlige ændringer beskriver Erhvervsakademiet en overgangsordning for de studerende, som er berørt af ændringerne HVOR FINDES STUDIEORDNINGEN OG HVEM SKAL HAVE DEN? Studieordningen er altid tilgængelig i digital udgave på Erhvervsakademiets hjemmeside og kan rekvireres i print fra studievejledningen eller administrationen. Undervisningsministeriet, censorer og relevante uddannelsesinstitutioner orienteres om Studieordningen og ændringer heraf ved fremsendelse af papirudgave og digital udgave. 4 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

5 2. FORMÅL OG VARIGHED 2.1 GENERELT FORMÅL OG MÅL Formålet med uddannelsen samt mål for hvert enkelt semester beskrives i henhold til det såkaldte Handlekompetenceprincip (se Mål og handlekompetence i erhvervsuddannelserne, Undervisningsministeriet, 2000) INDHOLD OG VARIGHED Indhold og varighed beskrives i STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGER (AK) FAGLIG DEL i overensstemmelse med ECTS (European Credit Transfer System). Dette betyder, at emneområder / emner beskrives med hensyn til indhold (kvalitet) og varighed (kvantitet), idet det forudsættes, at en studiebelastning af 1 uges varighed svarer til 1,5 ECTS-point. Et studenterårsværk er tilsvarende en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point. ECTS-systemet anvendes til at dokumentere den studerendes studiemæssige baggrund, f.eks. ved skoleskift, udvekslingsophold eller videreuddannelse. Systemet dokumenterer den studerendes uddannelsesmæssige merit, der sammen med de øvrige erhvervede kvalifikationer udgør den samlede merit. Nedenstående viser uddannelsernes opbygning i ECTS-point. Uddannelseselementer / projektforløb: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Uddannelseselementer Uddannelses- / elementer / projektforløb projektforløb Kerneområder Metode, 8 ECTS 5 3 Produktudvikling, 9 ECTS 5 4 Konstruktion, 11 ECTS 5 6 Teknisk dokumentation ECTS Materiale- og fremstillingsproces ser ECTS Virksomhedsteknik Uddannelseselementer/ projektforløb Uddannels eselementer / Praktik Uddannels eselementer / AFP 5 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

6 11 ECTS Produktionsteknik 7 ECTS 3 4 Automatisering 4 ECTS 4 Valgfri uddannelses elementer ECTS Praktik Afslutningsprojekt 15 ECTS 15 ECTS-point Samlet 120 ECTS PRODUKTIONSTEKNOLOG FORMÅL (ARBEJDSPROCES) Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage teknisk og administrative opgaver inden for produktion og produktudvikling. Den uddannede produktionsteknolog skal på et teoretisk og praktisk grundlag kunne: Planlægge og lede opgaver inden for produktion og produktudvikling Gennemføre innovationsprocesser Kommunikere med producenter, designere og andet teknisk personale Varetage administrative opgaver inden for produktudvikling og produktion Indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund Uddannelsen er en kort videregående uddannelse og giver ret til betegnelsen: På engelsk: Produktionsteknolog Production technologist 6 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

7 2.2.2 INDHOLD OG VARIGHED Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk lig med 120 ECTS-point. Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. 3. PÆDAGOGIK 3.1 BEGREBSAFKLARING PROCESLÆRER Proceslæreren har den koordinerende lærerfunktion i fremdriften af kerneprocessen mellem lærerteam og studerende på semesteret STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) FAGLIG DEL Studieordningen beskriver uddannelsens mål, såvel slutmål for uddannelsen som delmål for det enkelte semester / det enkelte speciale. Studieordningen beskriver også indhold og varighed af uddannelsen og dens elementer i overensstemmelse med ECTS PROJEKTOPLÆG FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGUDDANNELSEN Projektoplægget er ledelsens og lærerteamets overordnede plan for undervisningen på det enkelte semester. Altså en plan for, hvorledes lærerteamet vil muliggøre, at de studerende når de mål, som semesterbeskrivelsen foreskriver for semesteret. Projektoplægget revideres fra semester til semester og beskriver helhedsorienteret det undervisningsforløb, som de studerende skal gennemgå i løbet af semesteret. Det er en dynamisk plan, der på grundlag af Uddannelsesbekendtgørelsen søger at tilgodese udviklingen i erhvervslivet. Herunder: Formålet og den læringsmæssige grundopfattelse Den projektorganiserede undervisning De indholdsmæssige forventninger Projekternes opbygning Evaluerings og eksamensprocedure Opgavebeskrivelser til hvert semester Krav til det faglige indhold i opgavebesvarelserne 7 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

8 3.1.4 LEKTIONSPLAN Lektionsplanen er lærerens detailplan for undervisningen i de enkelte lektioner. Lektionsplanen er lærerens forberedelsesværktøj, hvor der i detaljer tages stilling til indholdet af lektionen, formen og undervisningsmidlerne. 4. UDDANNELSENS PÆDAGOGIK UDDANNELSESSPIRALEN Et semester ses som et kredsløb på en opadstigende spiral. Et kredsløb svarer til et forløb, der gennemføres med det ene hold studerende efter det andet. Den opadstigende bevægelse på spiralen er udtryk for, at de studerende bevæger sig opad i uddannelsen. Lærerteamet påbegynder semesteret med at planlægge det kommende semesters samlede Projektoplæg. Projektoplæggene er under konstant evaluering Det sker med erfaringerne fra det netop overståede semester, der er evalueret med de studerende, vores eksterne samarbejdspartnere samt lærergruppen og ledelsen UNDERVISNINGSLOKALER Undervisningslokale(r), som på semesteret kan benyttes af de studerende og lærerteamet. Alle i klassen er ansvarlige for den retmæssige anvendelse af lokaler med tilhørende inventar og udstyr. Ud over denne basisramme kan klassen ved reservation benytte lokaler, som er fælles for flere klasser LÆRERTEAMETS PLANLÆGNING OG DRIFT AF UNDERVISNINGEN Lærerteamet og ledelsen udarbejder et overordnet Projektoplæg for semesteret. Lærerne udarbejder Fagplaner og lektionsplaner LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE 1 Ved starten af et semester indkalder proceslærerne lærerteamet til lærerplanlægningsmøde 1. Grundlaget for mødet er dels overleveret materiale, og dels evalueringen fra det netop overståede. Det vil sige Projektoplæg, og lektionplaner samt eventuelle anbefalinger af justeringer på grundlag af gennemførte evalueringer. Grundlaget for mødet er endvidere Studieordningen, Projektoplægget og lektionsfordelingsplanen. 8 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

9 Lærerteamet gennemgår grundlaget og aftaler eventuelle. Proceslærerne aftaler internt hvem der er mødeleder og referent. Der er mødepligt for lærerne på semesteret LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE 2 Lærerne fremlægger lektionsplaner som er i overensstemmelse med projektoplægget og studieordningen. Proceslærerne aftaler internt hvem der er mødeleder og referent. Der er mødepligt for lærerne på semesteret EVALUERINGSMØDE Lærerplanlægningsmøde 3 er ikke et egentligt planlægningsmøde, men et opfølgnings- og rapporteringsmøde. Proceslæreren fremlægger kommentarer og forslag til justeret Projektoplæg. Lærerne fremlægger kommentarer og forslag til justerede Lektionsplaner. Proceslærerne aftaler internt hvem der er mødeleder og referent. Der er mødepligt for lærerne på semesteret LÆRERTEAMETS UNDERVISNING OG OPFØLGNING Lærerteamet udvikler sammen med de studerende en fælles holdning til adfærd, for eksempel "at man kommer til tiden" og, "at man værner om de fysiske rammer og skolens miljø". Undervisningen foregår i videst mulig omfang som problemformuleret, projektorganiseret undervisning (PPU), virkelighedsnær og visionær. De studerende skal kunne se den røde tråd, forstå sammenhængen til verden udenfor og, deres fantasi og kreativitet skal bestandigt udfordres. Der tænkes her på den anerkendte pædagogik, som går ud på, at de studerende lærer mest af deres egne erfaringer, altså ultimativt ved selv at gøre noget, i stedet for at høre andre fortælle om det. De studerende skal have det mest basale for at komme i gang, herunder eksempler på løsningsmetoder. Lærerens rolle er at sikre, at de studerende har den basale viden og at vejlede dem løbende. Lærerteamets dagsorden indeholder jævnlige drøftelser af nye tiltag og metoder inden for pædagogik. Det er naturligt for lærerteamet og den enkelte lærer at følge med i nye resultater fra den pædagogiske frontlinie, og lærerne vil ofte være initiativtagere til ny udvikling. 9 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

10 Efter samme principper er lærerne forpligtede til at holde sig ajour med den faglige udvikling. I lærerteamet er der åbenhed om "kollegial supervision", hvilket blandt andet indebærer en gensidig forpligtelse til at understøtte hinanden i såvel pædagogiske som faglige spørgsmål. Lærerteamet tilrettelægger informationsgange, som tager højde for pludselige planændringer, for eksempel i tilfælde af sygdom, med det væsentlige formål at de studerende altid har mulighed for at få tilstrækkelig information om ændringer, enten ved omgående vikardækning eller hurtig information om alternativer. Kravet er, at studerende aldrig står uden information om ændringer. Lærerteamet sørger for evaluering af gennemførte forløb. Der kan være tale om delforløb eller et helt semestertrin. Dels skal de studerende have mulighed for at evaluere på den modtagne undervisning sat i relation til planlægning og målsætning. Dels skal lærerteamet evaluere på det samlede forløb, bestående af realiserede planer, målsætninger og anvendte læremidler, som for eksempel teori og opgaver. Evalueringen resulterer i notater, som tilstilles skolens ledelse, lærere og studerende. Proceslærerne og lærerteamet bistår i studierelevant omfang de studerende i forbindelse med kontakter til virksomheder. 4.3 UNDERVISNINGSFORMER Undervisningen på Erhvervsakademiet for Byggeri og produktion foregår meget bevidst i flere pædagogiske og tilhørende fysiske rum. På Erhvervsakademiet ser vi læring som en proces, der omfatter tilførelse af relevant viden og nye perspektiver på eksisterende viden kombineret med mulighed for alene og sammen med andre at arbejde med praksisnære opgaver under vejledning af lærere. Ledelsen har derfor stillet nedennævnte pædagogiske og fysiske rum til rådighed for lærerne og de studerende. Det er den enkelte lærers ansvar, ud fra de af ledelsen til rådighed stillede midler, at afgøre, hvilke af nedennævnte undervisningsrum, der skal anvendes SEMESTERRUMMET Semesterrummet omfatter teoriundervisning for flere klasser på samme semester i et forelæsningslokale. I dag er den fysiske begrænsning 128 studerende KLASSERUMMET Klasserummet omfatter teoriundervisning for én klasse i et teorilokale. Teorilokalet kan være sammenfaldende med holdrummet. 10 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

11 4.3.3 HOLDRUMMET Holdrummet omfatter teoriundervisning for ét hold lig en halv klasse i et projektlokale. Alle hold har et projektlokale stillet til rådighed GRUPPERUMMET Grupperummet omfatter konsulentundervisning af én gruppe i et projektlokale. Alle grupper er placeret i et projektlokale INDIVIDRUMMET Individrummet omfatter konsulentundervisning af den enkelte studerende i et projektlokale. Alle studerende er placeret i en gruppe i et projektlokale. 4.4 STUDIEFORMER Der findes mange måder at studere på, og man kan ikke generelt sige, at der er én, der er den bedste. Bortset måske fra den metode, som den studerende selv finder mest lærerig. Erhvervsakademiets differentierede undervisningsformer lægger i høj grad op til, at den studerende skal kunne finde den for ham eller hende mest effektive og lærerige studieform. Der er dog nogle naturlige begrænsninger for valg af studieform. Begrænsninger, som kommer af målsætningerne for uddannelserne og som kommer af, at uddannelserne er finansieret af det offentlige og ikke af den enkelte studerende. Et af målene for uddannelserne - et mål som igen og igen understreges af aftagerne af kandidaterne - er, at kandidaterne skal kunne arbejde i teams, skal være socialt kompetente og samarbejdsorienterede. Derfor er hovedparten af studiet tilrettelagt som gruppearbejde. Dette betyder, at man skal være til stede og deltage i gruppearbejdet, når gruppen forventer dette. Det forventes derfor også, at eventuelt besluttet fravær fra undervisningsstedet aftales med gruppen, ligesom fravær på grund af sygdom eller lignende straks rapporteres til gruppen. Det understreges, at de studerende har ansvar for egen læring. Dette betyder ikke, at læreren eller Erhvervsakademiet ikke har noget ansvar. Men al erfaring viser, at det kun er den studerende selv, som gennem interesse og indsats kan lære sig noget. Lærerens og Erhvervsakademiets ansvar er at skabe sådanne rammer og en sådan inspiration, at den studerende føler sig fristet til at lære sig noget. 4.5 STUDIEDELTAGELSE Studiet er tilrettelagt som en kombination af flere undervisnings- og læringsformer, som beskrevet ovenfor. De beskrevne former betyder, at den studerendes tilstedeværelse og aktivitet på studiet er nødvendig i stor udstrækning, men Erhvervsakademiet ønsker ikke at stille krav om mødepligt til al undervisning. Der er dog i de enkelte semesterforløb 11 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

12 aktiviteter, som den studerende skal deltage i. Det drejer sig for eksempel om: Evalueringer og eksaminer. Udeblivelse herfra bliver behandlet efter reglerne for eksamen. Statusophængninger, skriftlige og mundtlige statusprøver samt aktiviteter, som i semesterbeskrivelserne eller i lærerteamets planlægning er beskrevet som aktiviteter med mødepligt, for eksempel opgaveintroduktioner og virksomhedsbesøg. Gentagne udeblivelser herfra medfører, at den studerende vil blive betragtet som ikke studieaktiv med de heraf følgende konsekvenser som f.eks. fratagelse af SU.. Da der ikke er mødepligt til de enkelte undervisningslektioner, forventes en forståelse fra de studerendes side af, at planlagt undervisning, såvel teoriundervisning som konsulentundervisning, ikke kan gentages for studerende, som har valgt at blive væk fra undervisningen. Har man valgt at blive væk fra undervisning, har man samtidigt valgt ved selvstudium at bringe sig up to date. Det understreges, at studiet er planlagt med meget gruppearbejde. Det forventes, at al fravær fra undervisning er aftalt med gruppen. 5. EKSAMINER OG EVALUERINGER 5.1 GENERELT EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRTUDDANNELSEN 1.SEMESTER EVALUERING 2.SEMESTER EKSAMEN 3.SEMESTER EKSAMEN 4.SEMESTER EKSAMEN OPGAVE 1 0 OPGAVE 1 MIDVEJSEVA. OPGAVE 1 MIDVEJSEVA. PRAKTIK EVALUERING OPGAVE 2 SLUT EVA. OPGAVE 2 INTERN OPGAVE 2 EKSTERN AFGANGSPRO. EKSTERN OPGAVE 3 SLUT EVA. Omfanget af eksterne eksaminer er bestemt af Uddannelsesbekendtgørelsen, som prøver med deltagelse af eksterne censorer. Evalueringer og eksaminer er angivet i ovenstående diagram. Alle eksterne eksaminer skal være individuelle eksaminer, det vil sige, at de studerende går op enkeltvis. Ved gruppearbejde får de studerende dog indledningsvis mulighed for at lave en fællesfremlæggelse, for derefter individuelt at fremlægge og forsvare deres rapport. Den fælles fremlæggelse må ikke have indflydelse på karakteren. Der gives karakter efter 7 trins-skalaen og eksaminer skal bestås hver for sig, for at den studerende kan fortsætte. Karakteren påføres eksamensbeviset. 12 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

13 For 1. semester holdes kun en vejledende evaluering. Slutevalueringen foregår som en eksamen, dog uden karakter. Der er mødepligt til evalueringer og eksamener Formålet med eksaminer og evalueringer Formålet med eksaminer og evalueringer er at bedømme i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen i Semesterbeskrivelserne og i det samlede Projektoplæg. Eksaminer giver grundlag for udstedelse af eksamensbeviser, accept af fortsættelse på studiet eller beslutning om, at den studerende skal gå om henholdsvis forlade studiet, hvis det er 3. gang, man har forsøgt sig. Evalueringer giver den studerende mulighed for at vurdere egen situation EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRT- UDDANNELSEN Der er mødepligt til evalueringer og eksamener. De områder, der omtales i oplæggene skal relatere sig til de problemstillinger rapporten omhandler. Evalueringer og eksaminer foregår iht. følgende punktvise - beskrivelser. 1. SEMESTER Midtvejs- og slutevaluering a) Et gruppeoplæg. a) Individuelle oplæg. b) Lærerne kommenterer og evt. stiller spørgsmål til rapporten og oplæggene. 2. SEMESTER Midtvejs- og slutevaluering som på 1. sem. Eksamen a) Et gruppeoplæg. b) Individuelle oplæg. c) Lærerne kommenterer og evt. stiller spørgsmål til rapporten og oplæggene. 3. SEMESTER Midtvejs- og slutevaluering som på 1. sem. Eksamen 13 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

14 a) Et gruppeoplæg. b) Individuelle oplæg. c) Lærerne kommenterer og evt. stiller spørgsmål til rapporten og oplæggene. 4. SEMESTER Eksamen vedrører kun afgangsprojektet (Ekstern censur med skole- og erhvervscensor). a) Et individuelt oplæg (også ved gruppeprojekter) b) Spørgsmål fra eksaminator til indholdet i projektet BEDØMMELSER M.V. Hvis der til en prøve deltager eksaminator og censor, og eksaminator og censor ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver part én karakter. Karakteren for prøven er et gennemsnit af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet dog ligger præcis imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter og ellers nærmeste lavere karakter. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til»bestået«eller»ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende. Hvis der medvirker flere censorer og/eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- eller eksaminatorkompetencen. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Herefter benyttes reglerne ovenfor. 6. INDSTILLING TIL EKSAMINER OG EVALUERINGER Erhvervsakademiet gennemfører de i lovgrundlaget krævede obligatoriske eksterne eksaminer. Hertil kommer, at Erhvervsakademiet, for de semestre, hvor der ikke foreligger krav om ekstern eksamen, gennemfører en vejledende evaluering. Vejledende evalueringer afholdes til orientering for de studerende. Når den studerende har tilmeldt sig et semester, har den studerende også automatisk indstillet sig til de til semestret hørende eksaminer eller evalueringer nævnt i denne Studieordning. Afmelding fra eksamen skal ske senest 4 uger før første officielle eksamensdag. Har den studerende, af den ene eller den anden årsag, ikke mulighed for at gennemføre et semester, må den studerende meddele dette ved at afmelde sig forud for semesterstart. Såfremt den studerende bliver forhindret i at deltage i eksamen eller i evaluering på grund af sygdom, skal dette straks meddeles telefonisk til sekretariatet, og der skal afleveres en lægeattest efter reglerne om sygeeksamen, se nedenfor 14 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

15 Udebliver den studerende fra eksamen eller evaluering uden gyldig grund, betragtes eksamen eller evaluering som gennemført med det resultat, som eksaminator og censor / koordinerende lærer måtte notere i henhold til ovenstående regler SÆRLIGE REGLER FOR EKSAMEN I 2. SEMESTER Eksamen i 2. semester har til formål at dokumentere den studerendes studieegnethed. Eksamen skal være bestået senest 2 år fra studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen REGLER FOR BESTÅELSE En eksamen er bestået, når der er opnået karakteren 02 efter 7 trinsskalaen eller derover. Hver eksamen skal bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Alle eksaminer på samme semester skal være bestået inden den studerende kan fortsætte. Uddannelses- og eksamensbevis kan først udstedes når alle beskrevne eksaminer, interne og eksterne er bestået REGLER FOR OMGÆNGERE En studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme eksamen eller anden form for bedømmelse. Det vil sige, at en studerende højst 3 gange kan gå i samme semester. Erhvervsakademiet kan dog tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der henvises i øvrigt til regler for maksimal studietid, se kapitlet Formål og varighed SYGEEKSAMEN ELLER - EVALUERING For studerende, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i ordinær eksamen, tilrettelægges sygeeksamen normalt individuelt eller den studerende deltager ved førstkommende ordinære eksamen efter ledelsens bedømmelse. Det er en betingelse for afholdelse af sygeeksamen, at den studerende snarest muligt telefonisk giver sekretariatet meddelelse om sygdom samt at der til sekretariatet indgives lægeattest umiddelbart efter sygdommens ophør, dog senest 2 uger efter den ordinære eksamensafholdelse. Eventuelle udgifter til lægeattest afholdes af den studerende. Undlades retmæssig sygemelding skal semesteret gås om, hvis dette kan gøres inden for maksimal studietid, og ellers skal studiet forlades. For studerende, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i ordinær evaluering, tilrettelægges sygeevaluering, såfremt den koordinerende lærer finder behov for dette. Alternativt kan den koordinerende lærer, når studiedeltagelsen og den studerendes kvalifikationer er indlysende, beslutte at undtage den studerende fra sygeevaluering. Det er en betingelse for denne vurdering fra den koordinerende lærer, at sygdom 15 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

16 meddeles til skolen efter samme regler som for sygeeksamen. Eventuelle udgifter til lægeattest afholdes af den studerende Karakterskema for produktionsteknologuddannelsen EKSAMEN EFTER 1. OG 2. SEMESTER ECTS PONT EKSAMENS KARAKTER TVÆRFAGLIGE PROJEKTER - MUNDTLIG FORELÆGGELSE 60 X EKSAMEN EFTER 3. SEMESTER ECTS PONT EKSAMENS KARAKTER SPECIALE PROJEKTER - MUNDTLIG FORELÆGGELSE 30 X EKSAMEN EFTER 4. SEMESTER ECTS PONT EKSAMENS KARAKTER SPECIALE PROJEKTER - MUNDTLIG FORELÆGGELSE 30 X 6. VEJLEDNING Uddannelses- og erhvervsvejlederne, i daglig tale studievejlederne, tilbyder og gennemfører vejledning for uddannelsessøgende og studerende. Vejledningen dækker over følgende områder: Indslusningsvejledning Studievejledning Udslusningsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejlederne har tavshedspligt og fungerer i sager af privat karakter uafhængigt af Erhvervsakademiets administration. 6.1 INDSLUSNINGSVEJLEDNING Uddannelsessøgende informeres og vejledes individuelt og kollektivt om uddannelsesmuligheder, adgangskrav, optagelsesregler, studieforløb samt om job- og erhvervsmuligheder. 6.2 STUDIEVEJLEDNING Der vejledes individuelt og i grupper om forhold af faglig, studiemæssig, økonomisk, social eller personlig art, som har relation til den studerendes uddannelsesmæssige situation. 6.3 UDSLUSNINGSVEJLEDNING I slutningen af studietiden orienteres og vejledes om job- og erhvervsmuligheder. Vejledningen er behjælpelig ved udarbejdelse af ansøgninger og koordinerer besøg af faglige organisationer for information om løn-, arbejds- og A-kasseforhold. 16 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

17 7. SAMARBEJDE 7.1 SAMARBEJDE MED INDENLANDSKE INSTITUTIONER Erhvervsakademiet for Byggeri og produktion arbejder tæt sammen med de andre institutioner, som er godkendt til at gennemføre Produktionsteknologuddannelsen, dvs. Selandia Erhvervsakademiet Lillebælt VIA University College UCN University College Nordjylland Erhvervsakademiet Minerva Erhvervsakademiet Midt Vest Erhvervsakademiet Syd Vest Samarbejdet foregår formelt gennem skoleudvalget under Foreningen af Skoleledere. Uformelt foregår samarbejdet ved løbende kontakter mellem institutionernes ledere, lærere, studerende og administrationer. 7.2 SAMARBEJDE MED UDENLANDSKE INSTITUTIONER Indenfor EU s Socrates/Erasmus program har KEA samarbejdsaftaler med en række institutioner (se 8. MERIT 8.1 MERIT VED SKIFT TIL/FRA SAMME UDDANNELSE VED ANDEN INSTITUTION Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder de godkendte institutioner dokumentation for beståede dele af uddannelsen. Disse ækvivalerer tilsvarende emneområder/uddannelseselementer ved andre institutioner, der udbyder uddannelsen. Det vil sige, at den studerende frit kan skifte mellem de fem institutioner, der er godkendt til at gennemføre konstruktøruddannelsen med afstigningsmuligheder. For studerende, som har valgt afstigningen til kort- og landmålingstekniker, kan dog kun vælges mellem København og Horsens. 8.2 MERIT VED SKIFT FRA ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE Erhvervsakademiet kan, efter en faglig vurdering, godkende, at gennemførte / beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne Studieordning. 17 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

18 8.3 MERIT VED SKIFT TIL ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE Der er indgået aftaler med Ingeniørhøjskolen i Ballerup om en delvis merit på henholdsvis Produktions- og Maskiningeniør uddannelserne. Der sker løbende revideringer og det anbefales at snakke med studievejledningen. 9. ÅBEN UDDANNELSE Erhvervsakademiet udbyder endnu ikke uddannelsesforløb efter reglerne om åben uddannelse, herunder åben uddannelse tilrettelagt som fjernundervisning og enkeltfag på tompladsordningen. Der arbejdes på dette, men det afventer sikker drift af den almindelige undervisning efter den nye bekendtgørelse og Studieordning. Efter individuel vurdering kan studerende optages til gennemførelse af dele af uddannelsen, idet dette løbende har været gennemført i henhold til de gamle bekendtgørelser. Der kan blive tale om deltagerbetaling for deltagelse i undervisningen, prøver og anden bedømmelse. 9.1 DELTIDSUDDANNELSE Se ovenfor. 9.2 ENKELTFAG Se ovenfor. 9.3 KORTE KURSER Se ovenfor. 10. KVALITETSSIKRING Gældende for Erhvervsakademiet er Kvalitetsbekendtgørelsen, som beskrevet i Studieordningens indledning. Ligeledes gældende er Flerårsaftalen. Studerende Igennem DSR (De Studerendes Råd) og KLR (Klasserepræsentantforsamling) har de studerende indflydelse på uddannelsen og inddrages i evalueringspraksis på Erhvervsakademiet. Den konkrete evaluering finder sted i hvert semester ved brug af elektroniske spørgeskemaer med efterfølgende præsentation og dialog om resultaterne både på overordnet niveau og for de enkelte semestertrin. På grundlag af dialogen med de studerende udarbejder det enkelte lærerteam en handlingsplan for, hvorledes kvaliteten i undervisningen kan 18 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

19 forbedres, mens studieledelsen på basis af det samlede resultat udarbejder en handleplan for den samlede uddannelse. Aftagere Igennem Uddannelsesudvalget har aftagerne af vore dimittender indflydelse på uddannelsen og inddrages i evalueringspraksis på Erhvervsakademiet. 11. ØVRIGE FORHOLD 11.1 ADGANGSKRAV, TILMELDING, OPTAGELSE, ORLOV ADGANGSKRAV Du har adgang til uddannelsen, hvis du har: En erhvervsuddannelse Du er adgangsberettiget, hvis du har en erhvervsuddannelse som: Værktøjsmager Industriteknikker Bygningssnedker Møbelsnedker Maskinsnedker Orgelbygger trædrejer En anden relevant erhvervsuddannelse Du er adgangsberettiget med en anden relevant erhvervsuddannelse, hvis du også har matematik niveau C og engelsk niveau C (vær opmærksom på nedenstående overgangsordninger). En gymnasial uddannelse Du er adgangsberettiget med en gymnasial uddannelse som student, hf, hhx og htx, hvis du også har bestået matematik på niveau C (vær opmærksom på nedenstående overgangsordninger) ANSØGNING OM OPTAGELSE Ansøgning om optagelse kan foregå på 2 måder: Optagelse til august skal søges gennem den koordinerede tilmelding (KOT). Ansøgningsskema kan afhentes på arbejdsformidlingskontorer og på videregående uddannelsesinstitutioner. 19 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

20 Optagelse til januar skal søges direkte på ansøgningsskema, der fremsendes fra Københavns Erhvervsakademi OPTAGELSE Erhvervsakademiet for Byggeri og produktion vil generelt søge at optage alle, der er optagelsesberettiget. Imidlertid kan der opstå situationer, hvor vi på grund af de fysiske rammer eller lærerkapaciteten vil være nødt til at begrænse optaget. Dette vil i givet fald blive meddelt ansøgerne ORLOV Det er muligt at søge orlov fra studiet, når 2. semesterprøven er bestået. I givet fald for et helt semester eller flere hele semestre. Orloven bevilges i hvert enkelt tilfælde af skolens ledelse efter anbefaling fra uddannelsesog erhvervsvejlederne. Hvis du vil søge orlov, skal du altså først tale med en uddannelses- og erhvervsvejleder STUDIEMILJØ Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter. Projektarbejdet foregår i grupper og er det centrale omdrejningspunkt for undervisningen. Det er også projektet, den studerende går til eksamen på. Projekterne er tværfaglige. Det vil sige, at alle emneområder er involveret i projektet. De studerende planlægger og styrer projektarbejdet selv, men støttes af den almindelige teoriundervisning, der så vidt muligt relaterer sig direkte til projektet samt af konsulentundervisning, der altid relaterer sig direkte til projektet. Alle klasser har et skema, hvor de kan se, hvornår den enkelte lærer er i klassen. I starten af semesteret underviser læreren typisk mest i teorilokalet, mens han senere på semesteret typisk underviser mest som projektkonsulent i projektlokalerne. Alle klasser har et teorilokale / auditorium og flere projektlokaler. For meget små klasser foregår teoriundervisningen i projektlokalet. Projektlokalerne er de studerendes faste holdepunkt, som indrettes med kaffemaskine, køleskab mm UDGIFTER OG INDTÆGTER FOR DEN STUDERENDE I FORBINDELSE MED STUDIET RAMMEBELØB Undervisningen er normalt gratis, men den studerende må selv betale undervisningsmaterialer. Erhvervsakademiet skønner, at følgende beløb dækker de samlede udgifter til køb af bøger, kompendier, hjælpemidler og materialer (priser pr. august 2001): ca. Dkk PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af 20 januar 2014 /TF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere