24 august 2009 J.Nr Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN"

Transkript

1 24 august 2009 J.Nr Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN IKRAFTTRÆDEN AJOURFØRING AF STUDIEORDNINGEN HVOR FINDES STUDIEORDNINGEN OG HVEM SKAL HAVE DEN? FORMÅL OG VARIGHED GENERELT FORMÅL OG MÅL INDHOLD OG VARIGHED INDHOLD OG VARIGHED BEGREBSAFKLARING PROCESLÆRER STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) FAGLIG DEL PROJEKTOPLÆG FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGUDDANNELSEN LEKTIONSPLAN UDDANNELSENS PÆDAGOGIK UDDANNELSESSPIRALEN UNDERVISNINGSLOKALER PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

2 4.2.3 LÆRERTEAMETS PLANLÆGNING OG DRIFT AF UNDERVISNINGEN LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE EVALUERINGSMØDE LÆRERTEAMETS UNDERVISNING OG OPFØLGNING UNDERVISNINGSFORMER SEMESTERRUMMET KLASSERUMMET HOLDRUMMET GRUPPERUMMET INDIVIDRUMMET STUDIEFORMER STUDIEDELTAGELSE GENERELT EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRTUDDANNELSEN Formålet med eksaminer og evalueringer EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRT- UDDANNELSEN SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER BEDØMMELSER M.V INDSTILLING TIL EKSAMINER OG EVALUERINGER SÆRLIGE REGLER FOR EKSAMEN I 2. SEMESTER REGLER FOR BESTÅELSE REGLER FOR OMGÆNGERE SYGEEKSAMEN ELLER - EVALUERING Karakterskema for produktionsteknologuddannelsen VEJLEDNING INDSLUSNINGSVEJLEDNING STUDIEVEJLEDNING UDSLUSNINGSVEJLEDNING SAMARBEJDE SAMARBEJDE MED INDENLANDSKE INSTITUTIONER SAMARBEJDE MED UDENLANDSKE INSTITUTIONER MERIT VED SKIFT TIL/FRA SAMME UDDANNELSE VED ANDEN INSTITUTION MERIT VED SKIFT FRA ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE MERIT VED SKIFT TIL ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE DELTIDSUDDANNELSE ENKELTFAG KORTE KURSER ADGANGSKRAV, TILMELDING, OPTAGELSE, ORLOV ADGANGSKRAV ANSØGNING OM OPTAGELSE OPTAGELSE ORLOV PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

3 11.2 STUDIEMILJØ UDGIFTER OG INDTÆGTER FOR DEN STUDERENDE I FORBINDELSE MED STUDIET RAMMEBELØB STATENS UDDANNELSESSTØTTE ERHVERVSARBEJDE FORSIKRINGER DE STUDERENDES MEDINDFLYDELSE ADGANG TIL INSTITUTIONENS FACILITETER FORORD Erhvervsakademiets Studieordning for uddannelsen til Produktionsteknolog som en kort videregående uddannelse. Studieordningen tilpasses løbende på grundlag af de erfaringer og den udvikling indenfor fagene, som registreres af lærere, studerende, ledelsesgruppen og aftagerne FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN Formålet med Studieordningen er at omsætte lovgrundlaget til en handlingsorienteret tilrettelæggelse af uddannelserne. Studieordningen skal give de studerende samt Erhvervsakademiets pædagogiske og administrative personale et informativt og overskueligt redskab til tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne, ligesom den skal give information om uddannelserne til censorer og aftagere af dimittender. Studieordningen skal endvidere tilgodese de informationsbehov Undervisningsministeriet og andre myndigheder har for at kunne varetage deres tilsynsforpligtelse overfor Erhvervsakademiet LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN Uddannelsen reguleres af nedennævnte love og bekendtgørelser. Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige i papirformat i Erhvervsakademiets sekretariat og i digitalt format på internetadressen Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lov nr. 207 af 31/03/208 Uddannelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelsen om erhvervsakademiuddannelser inden for produktionsteknolog (AK) Kvalitetsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. 3 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

4 Adgangsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. BEK nr 96 af 20/02/2008 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser. Eksamensbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 766 af 26. juni 2007om prøver og eksamen i erhvervsrelaterede uddannelser under Undervisningsministeriet. Karakterbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007om karakterskala og anden bedømmelse og bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskal og anden bedømmelse IKRAFTTRÆDEN Studieordningen træder i kraft 1. August 2009 For alle studerende vil en individuel vurdering afgøre, om den pågældende kan optages på studiet efter denne Studieordning. Vurderingen foretages af Erhvervsakademiets uddannelses- og erhvervsvejledere i samråd med Erhvervsakademiets ledelse AJOURFØRING AF STUDIEORDNINGEN Ved ajourføring af Studieordningen med væsentlige ændringer inddrager Erhvervsakademiet de studerende og lærerne, ligesom der indhentes udtalelser fra det lokale uddannelsesudvalg og fra censorformandsskabet. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder altid i kraft ved et semesters begyndelse. Ved væsentlige ændringer beskriver Erhvervsakademiet en overgangsordning for de studerende, som er berørt af ændringerne HVOR FINDES STUDIEORDNINGEN OG HVEM SKAL HAVE DEN? Studieordningen er altid tilgængelig i digital udgave på Erhvervsakademiets hjemmeside og kan rekvireres i print fra studievejledningen eller administrationen. Undervisningsministeriet, censorer og relevante uddannelsesinstitutioner orienteres om Studieordningen og ændringer heraf ved fremsendelse af papirudgave og digital udgave. 4 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

5 2. FORMÅL OG VARIGHED 2.1 GENERELT FORMÅL OG MÅL Formålet med uddannelsen samt mål for hvert enkelt semester beskrives i henhold til det såkaldte Handlekompetenceprincip (se Mål og handlekompetence i erhvervsuddannelserne, Undervisningsministeriet, 2000) INDHOLD OG VARIGHED Indhold og varighed beskrives i STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGER (AK) FAGLIG DEL i overensstemmelse med ECTS (European Credit Transfer System). Dette betyder, at emneområder / emner beskrives med hensyn til indhold (kvalitet) og varighed (kvantitet), idet det forudsættes, at en studiebelastning af 1 uges varighed svarer til 1,5 ECTS-point. Et studenterårsværk er tilsvarende en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point. ECTS-systemet anvendes til at dokumentere den studerendes studiemæssige baggrund, f.eks. ved skoleskift, udvekslingsophold eller videreuddannelse. Systemet dokumenterer den studerendes uddannelsesmæssige merit, der sammen med de øvrige erhvervede kvalifikationer udgør den samlede merit. Nedenstående viser uddannelsernes opbygning i ECTS-point. Uddannelseselementer / projektforløb: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Uddannelseselementer Uddannelses- / elementer / projektforløb projektforløb Kerneområder Metode, 8 ECTS 5 3 Produktudvikling, 9 ECTS 5 4 Konstruktion, 11 ECTS 5 6 Teknisk dokumentation ECTS Materiale- og fremstillingsproces ser ECTS Virksomhedsteknik Uddannelseselementer/ projektforløb Uddannels eselementer / Praktik Uddannels eselementer / AFP 5 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

6 11 ECTS Produktionsteknik 7 ECTS 3 4 Automatisering 4 ECTS 4 Valgfri uddannelses elementer ECTS Praktik Afslutningsprojekt 15 ECTS 15 ECTS-point Samlet 120 ECTS PRODUKTIONSTEKNOLOG FORMÅL (ARBEJDSPROCES) Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage teknisk og administrative opgaver inden for produktion og produktudvikling. Den uddannede produktionsteknolog skal på et teoretisk og praktisk grundlag kunne: Planlægge og lede opgaver inden for produktion og produktudvikling Gennemføre innovationsprocesser Kommunikere med producenter, designere og andet teknisk personale Varetage administrative opgaver inden for produktudvikling og produktion Indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund Uddannelsen er en kort videregående uddannelse og giver ret til betegnelsen: På engelsk: Produktionsteknolog Production technologist 6 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

7 2.2.2 INDHOLD OG VARIGHED Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk lig med 120 ECTS-point. Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. 3. PÆDAGOGIK 3.1 BEGREBSAFKLARING PROCESLÆRER Proceslæreren har den koordinerende lærerfunktion i fremdriften af kerneprocessen mellem lærerteam og studerende på semesteret STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) FAGLIG DEL Studieordningen beskriver uddannelsens mål, såvel slutmål for uddannelsen som delmål for det enkelte semester / det enkelte speciale. Studieordningen beskriver også indhold og varighed af uddannelsen og dens elementer i overensstemmelse med ECTS PROJEKTOPLÆG FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGUDDANNELSEN Projektoplægget er ledelsens og lærerteamets overordnede plan for undervisningen på det enkelte semester. Altså en plan for, hvorledes lærerteamet vil muliggøre, at de studerende når de mål, som semesterbeskrivelsen foreskriver for semesteret. Projektoplægget revideres fra semester til semester og beskriver helhedsorienteret det undervisningsforløb, som de studerende skal gennemgå i løbet af semesteret. Det er en dynamisk plan, der på grundlag af Uddannelsesbekendtgørelsen søger at tilgodese udviklingen i erhvervslivet. Herunder: Formålet og den læringsmæssige grundopfattelse Den projektorganiserede undervisning De indholdsmæssige forventninger Projekternes opbygning Evaluerings og eksamensprocedure Opgavebeskrivelser til hvert semester Krav til det faglige indhold i opgavebesvarelserne 7 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

8 3.1.4 LEKTIONSPLAN Lektionsplanen er lærerens detailplan for undervisningen i de enkelte lektioner. Lektionsplanen er lærerens forberedelsesværktøj, hvor der i detaljer tages stilling til indholdet af lektionen, formen og undervisningsmidlerne. 4. UDDANNELSENS PÆDAGOGIK UDDANNELSESSPIRALEN Et semester ses som et kredsløb på en opadstigende spiral. Et kredsløb svarer til et forløb, der gennemføres med det ene hold studerende efter det andet. Den opadstigende bevægelse på spiralen er udtryk for, at de studerende bevæger sig opad i uddannelsen. Lærerteamet påbegynder semesteret med at planlægge det kommende semesters samlede Projektoplæg. Projektoplæggene er under konstant evaluering Det sker med erfaringerne fra det netop overståede semester, der er evalueret med de studerende, vores eksterne samarbejdspartnere samt lærergruppen og ledelsen UNDERVISNINGSLOKALER Undervisningslokale(r), som på semesteret kan benyttes af de studerende og lærerteamet. Alle i klassen er ansvarlige for den retmæssige anvendelse af lokaler med tilhørende inventar og udstyr. Ud over denne basisramme kan klassen ved reservation benytte lokaler, som er fælles for flere klasser LÆRERTEAMETS PLANLÆGNING OG DRIFT AF UNDERVISNINGEN Lærerteamet og ledelsen udarbejder et overordnet Projektoplæg for semesteret. Lærerne udarbejder Fagplaner og lektionsplaner LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE 1 Ved starten af et semester indkalder proceslærerne lærerteamet til lærerplanlægningsmøde 1. Grundlaget for mødet er dels overleveret materiale, og dels evalueringen fra det netop overståede. Det vil sige Projektoplæg, og lektionplaner samt eventuelle anbefalinger af justeringer på grundlag af gennemførte evalueringer. Grundlaget for mødet er endvidere Studieordningen, Projektoplægget og lektionsfordelingsplanen. 8 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

9 Lærerteamet gennemgår grundlaget og aftaler eventuelle. Proceslærerne aftaler internt hvem der er mødeleder og referent. Der er mødepligt for lærerne på semesteret LÆRERPLANLÆGNINGSMØDE 2 Lærerne fremlægger lektionsplaner som er i overensstemmelse med projektoplægget og studieordningen. Proceslærerne aftaler internt hvem der er mødeleder og referent. Der er mødepligt for lærerne på semesteret EVALUERINGSMØDE Lærerplanlægningsmøde 3 er ikke et egentligt planlægningsmøde, men et opfølgnings- og rapporteringsmøde. Proceslæreren fremlægger kommentarer og forslag til justeret Projektoplæg. Lærerne fremlægger kommentarer og forslag til justerede Lektionsplaner. Proceslærerne aftaler internt hvem der er mødeleder og referent. Der er mødepligt for lærerne på semesteret LÆRERTEAMETS UNDERVISNING OG OPFØLGNING Lærerteamet udvikler sammen med de studerende en fælles holdning til adfærd, for eksempel "at man kommer til tiden" og, "at man værner om de fysiske rammer og skolens miljø". Undervisningen foregår i videst mulig omfang som problemformuleret, projektorganiseret undervisning (PPU), virkelighedsnær og visionær. De studerende skal kunne se den røde tråd, forstå sammenhængen til verden udenfor og, deres fantasi og kreativitet skal bestandigt udfordres. Der tænkes her på den anerkendte pædagogik, som går ud på, at de studerende lærer mest af deres egne erfaringer, altså ultimativt ved selv at gøre noget, i stedet for at høre andre fortælle om det. De studerende skal have det mest basale for at komme i gang, herunder eksempler på løsningsmetoder. Lærerens rolle er at sikre, at de studerende har den basale viden og at vejlede dem løbende. Lærerteamets dagsorden indeholder jævnlige drøftelser af nye tiltag og metoder inden for pædagogik. Det er naturligt for lærerteamet og den enkelte lærer at følge med i nye resultater fra den pædagogiske frontlinie, og lærerne vil ofte være initiativtagere til ny udvikling. 9 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

10 Efter samme principper er lærerne forpligtede til at holde sig ajour med den faglige udvikling. I lærerteamet er der åbenhed om "kollegial supervision", hvilket blandt andet indebærer en gensidig forpligtelse til at understøtte hinanden i såvel pædagogiske som faglige spørgsmål. Lærerteamet tilrettelægger informationsgange, som tager højde for pludselige planændringer, for eksempel i tilfælde af sygdom, med det væsentlige formål at de studerende altid har mulighed for at få tilstrækkelig information om ændringer, enten ved omgående vikardækning eller hurtig information om alternativer. Kravet er, at studerende aldrig står uden information om ændringer. Lærerteamet sørger for evaluering af gennemførte forløb. Der kan være tale om delforløb eller et helt semestertrin. Dels skal de studerende have mulighed for at evaluere på den modtagne undervisning sat i relation til planlægning og målsætning. Dels skal lærerteamet evaluere på det samlede forløb, bestående af realiserede planer, målsætninger og anvendte læremidler, som for eksempel teori og opgaver. Evalueringen resulterer i notater, som tilstilles skolens ledelse, lærere og studerende. Proceslærerne og lærerteamet bistår i studierelevant omfang de studerende i forbindelse med kontakter til virksomheder. 4.3 UNDERVISNINGSFORMER Undervisningen på Erhvervsakademiet for Byggeri og produktion foregår meget bevidst i flere pædagogiske og tilhørende fysiske rum. På Erhvervsakademiet ser vi læring som en proces, der omfatter tilførelse af relevant viden og nye perspektiver på eksisterende viden kombineret med mulighed for alene og sammen med andre at arbejde med praksisnære opgaver under vejledning af lærere. Ledelsen har derfor stillet nedennævnte pædagogiske og fysiske rum til rådighed for lærerne og de studerende. Det er den enkelte lærers ansvar, ud fra de af ledelsen til rådighed stillede midler, at afgøre, hvilke af nedennævnte undervisningsrum, der skal anvendes SEMESTERRUMMET Semesterrummet omfatter teoriundervisning for flere klasser på samme semester i et forelæsningslokale. I dag er den fysiske begrænsning 128 studerende KLASSERUMMET Klasserummet omfatter teoriundervisning for én klasse i et teorilokale. Teorilokalet kan være sammenfaldende med holdrummet. 10 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

11 4.3.3 HOLDRUMMET Holdrummet omfatter teoriundervisning for ét hold lig en halv klasse i et projektlokale. Alle hold har et projektlokale stillet til rådighed GRUPPERUMMET Grupperummet omfatter konsulentundervisning af én gruppe i et projektlokale. Alle grupper er placeret i et projektlokale INDIVIDRUMMET Individrummet omfatter konsulentundervisning af den enkelte studerende i et projektlokale. Alle studerende er placeret i en gruppe i et projektlokale. 4.4 STUDIEFORMER Der findes mange måder at studere på, og man kan ikke generelt sige, at der er én, der er den bedste. Bortset måske fra den metode, som den studerende selv finder mest lærerig. Erhvervsakademiets differentierede undervisningsformer lægger i høj grad op til, at den studerende skal kunne finde den for ham eller hende mest effektive og lærerige studieform. Der er dog nogle naturlige begrænsninger for valg af studieform. Begrænsninger, som kommer af målsætningerne for uddannelserne og som kommer af, at uddannelserne er finansieret af det offentlige og ikke af den enkelte studerende. Et af målene for uddannelserne - et mål som igen og igen understreges af aftagerne af kandidaterne - er, at kandidaterne skal kunne arbejde i teams, skal være socialt kompetente og samarbejdsorienterede. Derfor er hovedparten af studiet tilrettelagt som gruppearbejde. Dette betyder, at man skal være til stede og deltage i gruppearbejdet, når gruppen forventer dette. Det forventes derfor også, at eventuelt besluttet fravær fra undervisningsstedet aftales med gruppen, ligesom fravær på grund af sygdom eller lignende straks rapporteres til gruppen. Det understreges, at de studerende har ansvar for egen læring. Dette betyder ikke, at læreren eller Erhvervsakademiet ikke har noget ansvar. Men al erfaring viser, at det kun er den studerende selv, som gennem interesse og indsats kan lære sig noget. Lærerens og Erhvervsakademiets ansvar er at skabe sådanne rammer og en sådan inspiration, at den studerende føler sig fristet til at lære sig noget. 4.5 STUDIEDELTAGELSE Studiet er tilrettelagt som en kombination af flere undervisnings- og læringsformer, som beskrevet ovenfor. De beskrevne former betyder, at den studerendes tilstedeværelse og aktivitet på studiet er nødvendig i stor udstrækning, men Erhvervsakademiet ønsker ikke at stille krav om mødepligt til al undervisning. Der er dog i de enkelte semesterforløb 11 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

12 aktiviteter, som den studerende skal deltage i. Det drejer sig for eksempel om: Evalueringer og eksaminer. Udeblivelse herfra bliver behandlet efter reglerne for eksamen. Statusophængninger, skriftlige og mundtlige statusprøver samt aktiviteter, som i semesterbeskrivelserne eller i lærerteamets planlægning er beskrevet som aktiviteter med mødepligt, for eksempel opgaveintroduktioner og virksomhedsbesøg. Gentagne udeblivelser herfra medfører, at den studerende vil blive betragtet som ikke studieaktiv med de heraf følgende konsekvenser som f.eks. fratagelse af SU.. Da der ikke er mødepligt til de enkelte undervisningslektioner, forventes en forståelse fra de studerendes side af, at planlagt undervisning, såvel teoriundervisning som konsulentundervisning, ikke kan gentages for studerende, som har valgt at blive væk fra undervisningen. Har man valgt at blive væk fra undervisning, har man samtidigt valgt ved selvstudium at bringe sig up to date. Det understreges, at studiet er planlagt med meget gruppearbejde. Det forventes, at al fravær fra undervisning er aftalt med gruppen. 5. EKSAMINER OG EVALUERINGER 5.1 GENERELT EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRTUDDANNELSEN 1.SEMESTER EVALUERING 2.SEMESTER EKSAMEN 3.SEMESTER EKSAMEN 4.SEMESTER EKSAMEN OPGAVE 1 0 OPGAVE 1 MIDVEJSEVA. OPGAVE 1 MIDVEJSEVA. PRAKTIK EVALUERING OPGAVE 2 SLUT EVA. OPGAVE 2 INTERN OPGAVE 2 EKSTERN AFGANGSPRO. EKSTERN OPGAVE 3 SLUT EVA. Omfanget af eksterne eksaminer er bestemt af Uddannelsesbekendtgørelsen, som prøver med deltagelse af eksterne censorer. Evalueringer og eksaminer er angivet i ovenstående diagram. Alle eksterne eksaminer skal være individuelle eksaminer, det vil sige, at de studerende går op enkeltvis. Ved gruppearbejde får de studerende dog indledningsvis mulighed for at lave en fællesfremlæggelse, for derefter individuelt at fremlægge og forsvare deres rapport. Den fælles fremlæggelse må ikke have indflydelse på karakteren. Der gives karakter efter 7 trins-skalaen og eksaminer skal bestås hver for sig, for at den studerende kan fortsætte. Karakteren påføres eksamensbeviset. 12 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

13 For 1. semester holdes kun en vejledende evaluering. Slutevalueringen foregår som en eksamen, dog uden karakter. Der er mødepligt til evalueringer og eksamener Formålet med eksaminer og evalueringer Formålet med eksaminer og evalueringer er at bedømme i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen i Semesterbeskrivelserne og i det samlede Projektoplæg. Eksaminer giver grundlag for udstedelse af eksamensbeviser, accept af fortsættelse på studiet eller beslutning om, at den studerende skal gå om henholdsvis forlade studiet, hvis det er 3. gang, man har forsøgt sig. Evalueringer giver den studerende mulighed for at vurdere egen situation EVALUERINGS- OG EKSAMENSPROCEDURER FOR PRT- UDDANNELSEN Der er mødepligt til evalueringer og eksamener. De områder, der omtales i oplæggene skal relatere sig til de problemstillinger rapporten omhandler. Evalueringer og eksaminer foregår iht. følgende punktvise - beskrivelser. 1. SEMESTER Midtvejs- og slutevaluering a) Et gruppeoplæg. a) Individuelle oplæg. b) Lærerne kommenterer og evt. stiller spørgsmål til rapporten og oplæggene. 2. SEMESTER Midtvejs- og slutevaluering som på 1. sem. Eksamen a) Et gruppeoplæg. b) Individuelle oplæg. c) Lærerne kommenterer og evt. stiller spørgsmål til rapporten og oplæggene. 3. SEMESTER Midtvejs- og slutevaluering som på 1. sem. Eksamen 13 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

14 a) Et gruppeoplæg. b) Individuelle oplæg. c) Lærerne kommenterer og evt. stiller spørgsmål til rapporten og oplæggene. 4. SEMESTER Eksamen vedrører kun afgangsprojektet (Ekstern censur med skole- og erhvervscensor). a) Et individuelt oplæg (også ved gruppeprojekter) b) Spørgsmål fra eksaminator til indholdet i projektet BEDØMMELSER M.V. Hvis der til en prøve deltager eksaminator og censor, og eksaminator og censor ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver part én karakter. Karakteren for prøven er et gennemsnit af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet dog ligger præcis imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter og ellers nærmeste lavere karakter. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til»bestået«eller»ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende. Hvis der medvirker flere censorer og/eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- eller eksaminatorkompetencen. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Herefter benyttes reglerne ovenfor. 6. INDSTILLING TIL EKSAMINER OG EVALUERINGER Erhvervsakademiet gennemfører de i lovgrundlaget krævede obligatoriske eksterne eksaminer. Hertil kommer, at Erhvervsakademiet, for de semestre, hvor der ikke foreligger krav om ekstern eksamen, gennemfører en vejledende evaluering. Vejledende evalueringer afholdes til orientering for de studerende. Når den studerende har tilmeldt sig et semester, har den studerende også automatisk indstillet sig til de til semestret hørende eksaminer eller evalueringer nævnt i denne Studieordning. Afmelding fra eksamen skal ske senest 4 uger før første officielle eksamensdag. Har den studerende, af den ene eller den anden årsag, ikke mulighed for at gennemføre et semester, må den studerende meddele dette ved at afmelde sig forud for semesterstart. Såfremt den studerende bliver forhindret i at deltage i eksamen eller i evaluering på grund af sygdom, skal dette straks meddeles telefonisk til sekretariatet, og der skal afleveres en lægeattest efter reglerne om sygeeksamen, se nedenfor 14 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

15 Udebliver den studerende fra eksamen eller evaluering uden gyldig grund, betragtes eksamen eller evaluering som gennemført med det resultat, som eksaminator og censor / koordinerende lærer måtte notere i henhold til ovenstående regler SÆRLIGE REGLER FOR EKSAMEN I 2. SEMESTER Eksamen i 2. semester har til formål at dokumentere den studerendes studieegnethed. Eksamen skal være bestået senest 2 år fra studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen REGLER FOR BESTÅELSE En eksamen er bestået, når der er opnået karakteren 02 efter 7 trinsskalaen eller derover. Hver eksamen skal bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Alle eksaminer på samme semester skal være bestået inden den studerende kan fortsætte. Uddannelses- og eksamensbevis kan først udstedes når alle beskrevne eksaminer, interne og eksterne er bestået REGLER FOR OMGÆNGERE En studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme eksamen eller anden form for bedømmelse. Det vil sige, at en studerende højst 3 gange kan gå i samme semester. Erhvervsakademiet kan dog tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Der henvises i øvrigt til regler for maksimal studietid, se kapitlet Formål og varighed SYGEEKSAMEN ELLER - EVALUERING For studerende, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i ordinær eksamen, tilrettelægges sygeeksamen normalt individuelt eller den studerende deltager ved førstkommende ordinære eksamen efter ledelsens bedømmelse. Det er en betingelse for afholdelse af sygeeksamen, at den studerende snarest muligt telefonisk giver sekretariatet meddelelse om sygdom samt at der til sekretariatet indgives lægeattest umiddelbart efter sygdommens ophør, dog senest 2 uger efter den ordinære eksamensafholdelse. Eventuelle udgifter til lægeattest afholdes af den studerende. Undlades retmæssig sygemelding skal semesteret gås om, hvis dette kan gøres inden for maksimal studietid, og ellers skal studiet forlades. For studerende, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i ordinær evaluering, tilrettelægges sygeevaluering, såfremt den koordinerende lærer finder behov for dette. Alternativt kan den koordinerende lærer, når studiedeltagelsen og den studerendes kvalifikationer er indlysende, beslutte at undtage den studerende fra sygeevaluering. Det er en betingelse for denne vurdering fra den koordinerende lærer, at sygdom 15 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

16 meddeles til skolen efter samme regler som for sygeeksamen. Eventuelle udgifter til lægeattest afholdes af den studerende Karakterskema for produktionsteknologuddannelsen EKSAMEN EFTER 1. OG 2. SEMESTER ECTS PONT EKSAMENS KARAKTER TVÆRFAGLIGE PROJEKTER - MUNDTLIG FORELÆGGELSE 60 X EKSAMEN EFTER 3. SEMESTER ECTS PONT EKSAMENS KARAKTER SPECIALE PROJEKTER - MUNDTLIG FORELÆGGELSE 30 X EKSAMEN EFTER 4. SEMESTER ECTS PONT EKSAMENS KARAKTER SPECIALE PROJEKTER - MUNDTLIG FORELÆGGELSE 30 X 6. VEJLEDNING Uddannelses- og erhvervsvejlederne, i daglig tale studievejlederne, tilbyder og gennemfører vejledning for uddannelsessøgende og studerende. Vejledningen dækker over følgende områder: Indslusningsvejledning Studievejledning Udslusningsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejlederne har tavshedspligt og fungerer i sager af privat karakter uafhængigt af Erhvervsakademiets administration. 6.1 INDSLUSNINGSVEJLEDNING Uddannelsessøgende informeres og vejledes individuelt og kollektivt om uddannelsesmuligheder, adgangskrav, optagelsesregler, studieforløb samt om job- og erhvervsmuligheder. 6.2 STUDIEVEJLEDNING Der vejledes individuelt og i grupper om forhold af faglig, studiemæssig, økonomisk, social eller personlig art, som har relation til den studerendes uddannelsesmæssige situation. 6.3 UDSLUSNINGSVEJLEDNING I slutningen af studietiden orienteres og vejledes om job- og erhvervsmuligheder. Vejledningen er behjælpelig ved udarbejdelse af ansøgninger og koordinerer besøg af faglige organisationer for information om løn-, arbejds- og A-kasseforhold. 16 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

17 7. SAMARBEJDE 7.1 SAMARBEJDE MED INDENLANDSKE INSTITUTIONER Erhvervsakademiet for Byggeri og produktion arbejder tæt sammen med de andre institutioner, som er godkendt til at gennemføre Produktionsteknologuddannelsen, dvs. Selandia Erhvervsakademiet Lillebælt VIA University College UCN University College Nordjylland Erhvervsakademiet Minerva Erhvervsakademiet Midt Vest Erhvervsakademiet Syd Vest Samarbejdet foregår formelt gennem skoleudvalget under Foreningen af Skoleledere. Uformelt foregår samarbejdet ved løbende kontakter mellem institutionernes ledere, lærere, studerende og administrationer. 7.2 SAMARBEJDE MED UDENLANDSKE INSTITUTIONER Indenfor EU s Socrates/Erasmus program har KEA samarbejdsaftaler med en række institutioner (se 8. MERIT 8.1 MERIT VED SKIFT TIL/FRA SAMME UDDANNELSE VED ANDEN INSTITUTION Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder de godkendte institutioner dokumentation for beståede dele af uddannelsen. Disse ækvivalerer tilsvarende emneområder/uddannelseselementer ved andre institutioner, der udbyder uddannelsen. Det vil sige, at den studerende frit kan skifte mellem de fem institutioner, der er godkendt til at gennemføre konstruktøruddannelsen med afstigningsmuligheder. For studerende, som har valgt afstigningen til kort- og landmålingstekniker, kan dog kun vælges mellem København og Horsens. 8.2 MERIT VED SKIFT FRA ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE Erhvervsakademiet kan, efter en faglig vurdering, godkende, at gennemførte / beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne Studieordning. 17 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

18 8.3 MERIT VED SKIFT TIL ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSE Der er indgået aftaler med Ingeniørhøjskolen i Ballerup om en delvis merit på henholdsvis Produktions- og Maskiningeniør uddannelserne. Der sker løbende revideringer og det anbefales at snakke med studievejledningen. 9. ÅBEN UDDANNELSE Erhvervsakademiet udbyder endnu ikke uddannelsesforløb efter reglerne om åben uddannelse, herunder åben uddannelse tilrettelagt som fjernundervisning og enkeltfag på tompladsordningen. Der arbejdes på dette, men det afventer sikker drift af den almindelige undervisning efter den nye bekendtgørelse og Studieordning. Efter individuel vurdering kan studerende optages til gennemførelse af dele af uddannelsen, idet dette løbende har været gennemført i henhold til de gamle bekendtgørelser. Der kan blive tale om deltagerbetaling for deltagelse i undervisningen, prøver og anden bedømmelse. 9.1 DELTIDSUDDANNELSE Se ovenfor. 9.2 ENKELTFAG Se ovenfor. 9.3 KORTE KURSER Se ovenfor. 10. KVALITETSSIKRING Gældende for Erhvervsakademiet er Kvalitetsbekendtgørelsen, som beskrevet i Studieordningens indledning. Ligeledes gældende er Flerårsaftalen. Studerende Igennem DSR (De Studerendes Råd) og KLR (Klasserepræsentantforsamling) har de studerende indflydelse på uddannelsen og inddrages i evalueringspraksis på Erhvervsakademiet. Den konkrete evaluering finder sted i hvert semester ved brug af elektroniske spørgeskemaer med efterfølgende præsentation og dialog om resultaterne både på overordnet niveau og for de enkelte semestertrin. På grundlag af dialogen med de studerende udarbejder det enkelte lærerteam en handlingsplan for, hvorledes kvaliteten i undervisningen kan 18 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

19 forbedres, mens studieledelsen på basis af det samlede resultat udarbejder en handleplan for den samlede uddannelse. Aftagere Igennem Uddannelsesudvalget har aftagerne af vore dimittender indflydelse på uddannelsen og inddrages i evalueringspraksis på Erhvervsakademiet. 11. ØVRIGE FORHOLD 11.1 ADGANGSKRAV, TILMELDING, OPTAGELSE, ORLOV ADGANGSKRAV Du har adgang til uddannelsen, hvis du har: En erhvervsuddannelse Du er adgangsberettiget, hvis du har en erhvervsuddannelse som: Værktøjsmager Industriteknikker Bygningssnedker Møbelsnedker Maskinsnedker Orgelbygger trædrejer En anden relevant erhvervsuddannelse Du er adgangsberettiget med en anden relevant erhvervsuddannelse, hvis du også har matematik niveau C og engelsk niveau C (vær opmærksom på nedenstående overgangsordninger). En gymnasial uddannelse Du er adgangsberettiget med en gymnasial uddannelse som student, hf, hhx og htx, hvis du også har bestået matematik på niveau C (vær opmærksom på nedenstående overgangsordninger) ANSØGNING OM OPTAGELSE Ansøgning om optagelse kan foregå på 2 måder: Optagelse til august skal søges gennem den koordinerede tilmelding (KOT). Ansøgningsskema kan afhentes på arbejdsformidlingskontorer og på videregående uddannelsesinstitutioner. 19 PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

20 Optagelse til januar skal søges direkte på ansøgningsskema, der fremsendes fra Københavns Erhvervsakademi OPTAGELSE Erhvervsakademiet for Byggeri og produktion vil generelt søge at optage alle, der er optagelsesberettiget. Imidlertid kan der opstå situationer, hvor vi på grund af de fysiske rammer eller lærerkapaciteten vil være nødt til at begrænse optaget. Dette vil i givet fald blive meddelt ansøgerne ORLOV Det er muligt at søge orlov fra studiet, når 2. semesterprøven er bestået. I givet fald for et helt semester eller flere hele semestre. Orloven bevilges i hvert enkelt tilfælde af skolens ledelse efter anbefaling fra uddannelsesog erhvervsvejlederne. Hvis du vil søge orlov, skal du altså først tale med en uddannelses- og erhvervsvejleder STUDIEMILJØ Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter. Projektarbejdet foregår i grupper og er det centrale omdrejningspunkt for undervisningen. Det er også projektet, den studerende går til eksamen på. Projekterne er tværfaglige. Det vil sige, at alle emneområder er involveret i projektet. De studerende planlægger og styrer projektarbejdet selv, men støttes af den almindelige teoriundervisning, der så vidt muligt relaterer sig direkte til projektet samt af konsulentundervisning, der altid relaterer sig direkte til projektet. Alle klasser har et skema, hvor de kan se, hvornår den enkelte lærer er i klassen. I starten af semesteret underviser læreren typisk mest i teorilokalet, mens han senere på semesteret typisk underviser mest som projektkonsulent i projektlokalerne. Alle klasser har et teorilokale / auditorium og flere projektlokaler. For meget små klasser foregår teoriundervisningen i projektlokalet. Projektlokalerne er de studerendes faste holdepunkt, som indrettes med kaffemaskine, køleskab mm UDGIFTER OG INDTÆGTER FOR DEN STUDERENDE I FORBINDELSE MED STUDIET RAMMEBELØB Undervisningen er normalt gratis, men den studerende må selv betale undervisningsmaterialer. Erhvervsakademiet skønner, at følgende beløb dækker de samlede udgifter til køb af bøger, kompendier, hjælpemidler og materialer (priser pr. august 2001): ca. Dkk PRINSESSE CHARLOTTES GADE 38

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2008 Indhold 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 3 Lovgrundlag... 3 Indledning... 3

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere