STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del"

Transkript

1 Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger, der er nødvendige for at kunne virke som lærer i folkeskolen, herunder at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb. Uddannelsen bygger på samspil mellem undervisningsfag pædagogiske fag og praktik Meritlæreruddannelsen er faglig-pædagogisk og skal altid relateres til de gældende bestemmelser for folkeskolen. Uddannelsen skal danne grundlag for de studerendes personlige udvikling og deres sociale og kulturelle forståelse samt fremme deres selvstændige overvejelser i forbindelse med lærervirksomhed. På grundlag af faglig, pædagogisk og praktisk indsigt skal de studerende tilegne sig forudsætninger for at samarbejde om varetagelse af læreropgaver under skiftende vilkår i skole og samfund. Læreruddannelsen i Silkeborg Side 1

2 Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse Uddannelsens indhold sammensættes individuelt med udgangspunkt i den enkelte studerendes tidligere erhvervede kvalifikationer og kan tilrettelægges både som deltids- og heltidsstudium. Ved afslutningen skal den studerende have en samlet kompetence svarende til de pædagogiske fag: almen didaktik, psykologi og pædagogik, og to af følgende linjefag: dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, historie, kristendomskundskab/religion, samfundsfag, tysk, biologi, fysik/kemi, geografi, matematik, materiel design, natur/teknik, billedkunst, hjemkundskab, idræt, musik. Praktik i de valgte linjefag med et nærmere fastlagt indhold og omfang op til 10 uger afhængigt af den enkelte studerendes forudsætninger. Fagene er beskrevet enkeltvis med hensyn til mål, centrale kundskabs- og færdighedsområder, indhold, arbejdsformer og prøve i studieordningen for Læreruddannelsen i Silkeborg - den faglige del. Dog gælder forhold vedr. deltagelsespligt ikke for meritlærerstuderende og mødepligt omfatter alene praktik og sikkerhedsmæssige kurser i enkelte fag (fysik, biologi, idræt). Herudover kan enkelte områder i linjefag afløses gennem mødepligt til disse. Hvis den studerende ikke har opfyldt sin mødepligt i afløsningsforløb, indgår indholdet studeret i afløsningsperioden i den studerendes prøve. Meritlæreruddannelsen omfatter følgende fag: Antal Fag semestre ECTS Dansk, matematik, engelsk, idræt 4 72 Øvrige linjefag 2 36 Pædagogik 2 11 Psykologi 2 11 Almen didaktik 2 11 Praktik: 2 perioder 18 Studiet tilrettelægges med varierede undervisnings- og arbejdsformer, f.eks. holdundervisning, forelæsninger, arbejde i studiegrupper og individuel fordybelse. Side 2 Læreruddannelsen i Silkeborg

3 Praktik 1. Formål: Målet er, at den studerende med udgangspunkt i de skoler, hvor praktikken finder sted, alene og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at: - Planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. - Varetage almene læreropgaver. - Reflektere over og begrunde egen undervisning fagligt og pædagogisk. - Indgå aktivt i skolens daglige virksomhed. 2. Indhold: 1. praktikperiode. Hensigten er at give den studerende indsigt i lærerrollen og skolens opgaver og at udvikle den studerendes kompetence til at tilrettelægge, gennemføre og vurdere undervisningsforløb, hvor der tages hensyn til forskellige elevforudsætninger. 2. praktikperiode. Hensigten er at styrke den studerendes kompetence til at tage ansvar for undervisning med den hensigt at tilgodese elevernes sociale og læringsmæssige behov. Samtidig er det hensigten, at den studerende viser, at han/hun på et kvalificeret niveau: kan reflektere over og begrunde egen undervisning fagligt og pædagogisk, selvstændigt kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, kan varetage almene læreropgaver, kan indgå aktivt i skolens daglige virksomhed. Læreruddannelsen i Silkeborg Side 3

4 3. En praktikperiode har som udgangspunkt en varighed på 5 uger. 4. Der er mødepligt til praktik. 5. Hver praktikperiode skal bestås og afsluttes med en skriftlig udtalelse, der munder ud i bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Der kan gives merit for dele af praktikken, i det omfang den studerende kan dokumentere relevant undervisningsarbejde med minimum 1 års fuldtidsbeskæftigelse i grundskolen (jvf. bekendtgørelse nr. 651 af om uddannelsen til meritlærer). 6. Praktikskolerne vil i første række være de folkeskoler og frie grundskoler, som seminariet har et fast praktiksamarbejde med. Andre skoler kan inddrages. 7. Den studerende kan ikke komme i praktik på skoler, hvortil han/hun har en beskæftigelsesmæssig tilknytning. Side 4 Læreruddannelsen i Silkeborg

5 Eksamener og prøver STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN Eksamensterminer Der afholdes eksamen i perioden primo maj til ultimo juni. Derudover afholdes re og sygeeksamen i august. Den aktuelle termin bliver offentliggjort på seminariets interne konference og på opslagstavlen ved kontoret. Indstilling til prøver og eksamen En studerendes tilmelding (=betaling) til et forårssemester er ensbetydende med indstilling til prøver i de fag, hvori der ifølge studierammeplanen afholdes prøver ved semesterets afslutning. Genindstilling til prøver i andre fag foretages af den studerende på studiekontoret. Genindstilling til en prøve kan finde sted i efterfølgende eksamensterminer, såfremt prøven ikke er gennemført, såfremt der ikke er opnået en karakter på mindst 02 eller prøven er bedømt ikke bestået. En studerende, der efter indstilling til afsluttende prøve ikke har gennemført eller ikke har bestået denne prøve, kan dog genindstille sig til prøver i august/september måned samme år, såfremt den afsluttende meritlærereksamen derved kan bestås. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve. Såfremt indstillingen/genindstillingen ikke skal opretholdes, og dermed ikke skal tælle med i de 3 indstillinger, skal afmelding ske på en særlig blanket, der udleveres på studiekontoret. Fristen for afmelding fremgår af seminariets interne konference og opslagstavlen ved kontoret. Sygeeksamen For en studerende, der ikke har været i stand til at deltage i en planlagt eksamen på grund af sygdom eller graviditet, afholdes der sygeeksamen i august/september måned samme år. Sygdom/graviditet skal dokumenteres ved lægeattest. Deltagelse i prøver I fag, hvor det af studieordningen fremgår at deltagelse i prøve forudsætter udfærdigelse af studieprodukter godkendt af læreren, er dette en forudsætning for indstilling til prøve. Tidspunkt for godkendelser, afleveringer mm. fremgår af seminariets interne konference og opslagstavlen ved kontoret. Læreruddannelsen i Silkeborg Side 5

6 Afløsning Højst 15% af et fags stof kan afløses efter aftale mellem læreren og de studerende på holdet. Afløsningen foretages ved afholdelse af et kursus med mødepligt (normalt mindst 80% fremmøde). Kurset skal af læreren vurderes som gennemført, hvis afløsningen skal resultere i reduktion af eksamenspensum. Læreren skal sammen med "redegørelse for eksamensgrundlaget" aflevere en liste over studerende, der har gennemført de enkelte afløsningsområder. Redegørelse for eksamensgrundlaget Holdets lærer(e) udarbejder efter drøftelse med de studerende en redegørelse for eksamensgrundlaget. Redegørelsen forelægges studierektor/studieleder til godkendelse. Tidspunktet for aflevering fremgår af seminariets interne konference og opslagstavlen ved kontoret. Prøveformer Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver. Tidsforbrug ved eksamen Tidsforbruget ved mundtlige prøver er 45 minutter for linjefag og 30 minutter for øvrige fag. I ovenstående prøvetid indgår votering. Afholdelse af eksamen Studierektor/studieleder, eller en heraf bemyndiget person, forestår prøvernes afholdelse. De mundtlige prøver er offentlige. Bedømmelse Bedømmelsen foretages af eksaminator(er) sammen med censor(er). Den studerende har, efter at have fået meddelt resultatet, krav på en kort mundtlig begrundelse for den fastlagte karakter. Uregelmæssigheder Såfremt der under prøven konstateres uregelmæssigheder, tilkaldes studierektor/studieleder, eller en af denne bemyndiget person, der træffer afgørelse om prøvens eventuelle afbrydelse. Side 6 Læreruddannelsen i Silkeborg

7 Eventuelle klager over prøveforløbet og bedømmelsen forelægges skriftligt for studierektor/studieleder af den studerende senest to uger efter prøven. En nærmere beskrivelse af klageadgang kan ses i Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet - seneste udgave nr. 782 af Dispensation Uddannelsesinstitutiionen kan fravige, hvad den selv har fastsat i studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold Ikraftræden mv.: Studieordningen er gældende fra 1. august 2010 Læreruddannelsen i Silkeborg Side 7

8 Side 8 Læreruddannelsen i Silkeborg

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere