Organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start Restaurant Kikko, Vendsysselvej Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Jens Erik Kristensen (Hugo), Lis Bentin. Revisionsinstituttet deltog fra kl Knud Weiss Lis Bentin Werner I. Madsen Referat 104/14 Godkendelse af referat /14 Nyt fra formanden /14 Nyt fra administrationen /14 Præsentation Revisionsinstituttet /14 Godkendelse af budgetter /14 Budgetopfølgning 2. kvartal 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse /14 Tilskud til afdeling 20 isolering /14 Udskiftning af server i Slotsgade /14 Lokaler Håndværkerafdelingen /14 Evaluering og opfølgning af afdelingsmøderne /14 Møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 13. november /14 Fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 27. november /14 Bygge- og renoveringssager /14 Beboerklagenævns- og advokatsager /14 Udlejningssituationen /14 Eventuelt /14 Næste møde... 9 Side 1/9

2 104/14 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. august Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 28. august At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 28. august /14 Nyt fra formanden Formanden fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter Werner I. Madsen: Formand og næstformand havde deltaget i det fælles personalemøde den 11. september et godt møde med en god stemning. Formand og næstformand havde deltaget i BL s formand/næstformandsmøde, som blev holdt hos Boligforeningen Lolland den 16. september Boligselskabet havde deltaget i reception i forbindelse med Erling Clausens 60 års fødselsdag (Kikko). Orientering om Thinkspace Guldborgsund konferencen 30. oktober /14 Nyt fra administrationen Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen Lis Bentin: Plan for placering af skilte ved afdelingerne er ved at være klar til endelig godkendelse. Implementering af elektronisk syn kører efter planen. Materiale til styringsdialog 2013 er sendt til Guldborgsund kommune, hvor vi afventer indkaldelse til styringsdialogmøde. Der har været holdt evalueringsmøde med maler og gulvslibere. Et godt og Side 2/9

3 konstruktivt møde med fokus på samarbejdet hele vejen rundt. Der har været holdt fælles personalemøde den 11. september 2014 med fokus på opsamling fra de gennemførte MUS. Der har været møde i Virksomhedsnævnet den 16. oktober 2014, hvor bl.a. jobrotation og vinterberedskab var på dagsordenen. Der er sendt orientering ud til alle afdelingsformændene om den forestående jobrotation blandt ejendomsfunktionærerne. Der har været holdt møde med Brunata med fokus på at optimere samarbejdet. Der har været holdt møde et alternativt inkassobureau. Udskiftning af lejlighedsmapper er et punkt alle afdelingsbestyrelser må forholde sig til primært i relation til de rettelsesblade, der er på vej ud. Et punkt, der vil blive taget op på det kommende fælles afdelingsmøde. Der har været holdt møde med kommunens integrationsenhed den 21. oktober 2014 i relation til en styrkelse af samarbejdet, nu hvor der kommer flere flygtninge til kommunen. 107/14 Præsentation Revisionsinstituttet Revisionsinstituttet er på revisionsbesøg i Slotsgade i uge 43/2014 (fra mandag den 20. oktober til og med torsdag den 23. oktober), hvor de vil påbegynde den løbende revision for regnskabsåret I den forbindelse vil revisionsinstituttet gerne møde organisationsbestyrelsen den 22. oktober 2014 til en præsentation. Revisionsinstituttet møder kl Revisionsinstituttet v/statsautoriseret revisor Jørn Munch og registreret revisor Peter Arent Benkjer gav en præsentation, herunder en orientering om fokusområder ved den forestående revision i forbindelse med regnskab Side 3/9

4 At organisationsbestyrelsen tager præsentationen 108/14 Godkendelse af budgetter 2015 Organisationsbestyrelsen skal ifølge Nykøbing F. Boligselskabs vedtægter 12, stk inden regnskabsårets udløb godkende afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder. Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes budget 2015, herunder lejereguleringerne for Boligorganisationens budget for 2015 er godkendt på organisationsbestyrelsens møde den 30. april 2014, pkt. 050/14. Budget 2015 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse er godkendt på organisationsbestyrelsens møde den 28. august 2014, punkt 095/14. Budget 2015 for afdelinger med afdelingsbestyrelser har været behandlet på de ordinære afdelingsmøder i august/september Oversigt over alle lejereguleringer i forbindelse med budget 2015 vedlægges. At organisationsbestyrelsen endeligt godkender afdelingernes budget 2015, herunder lejereguleringerne for /14 Budgetopfølgning 2. kvartal 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning for 2. kvartal for alle afdelinger. Bemærkninger til budgetopfølgning for følgende afdelinger uden afdelingsbestyrelse vedlægges: Organisationsbestyrelsen tog bemærkninger til budgetopfølgning for 2. kvartal 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser Flintingevej-Åmarksvej Kirkegårdsvej Slotsgade 22 Side 4/9

5 01-25 Fjordbakken Vendsysselvej 47-49, Ældreboliger Grønnegårdsvej Bakkehuset Åmarksvej Bryghusgrunden Vendsysselvej 25-27, Ældreboliger Vendsysselvej 45 m.fl Bryghusgrunden, Serviceareal Håndværkerafdelingen Fælles drift At organisationsbestyrelsen tager bemærkninger til budgetopfølgning for 2. kvartal 2014 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser 110/14 Tilskud til afdeling 20 isolering Afdeling 20 i Tingsted ønsker som forsøg at få isoleret en ydervæg i en enkelt bolig med Ytong Multipor Isoleringsplader, som erfaringsmæssigt fra andre boligorganisationer viser sig at være en god investering. Isoleringspladerne er 100 pct. uorganiske og diffusionsåbne (åndbare) med høj isoleringsevne. Organisationsbestyrelsen bevilgede et tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 20 til isolering af ydervæggen mod øst i nr. 26A, jf. tilbud dateret 30. september Administrationen har indhentet tilbud på isolering af ydervæggen mod øst i nr. 26A for at afprøve produktet, inden der tages stilling til yderligere isolering. Tilbuddet vil blive forelagt på mødet med henblik på, at organisationsbestyrelsen yder et tilskud fra dispositionsfonden til isoleringen. At organisationsbestyrelsen bevilger et tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 20 til isolering af ydervæggen mod øst i nr. 26A. Side 5/9

6 111/14 Udskiftning af server i Slotsgade Administrationen har efter overgang til ASP-løsningen valgt at udskifte nuværende server i Slotsgade, da der kun er behov for en lille server, der kan betjene de få funktioner, der er tilbage i huset bl.a. vaskerisystemer etc. Organisationsbestyrelsen godkendte indkøb og opsætning af mindre server i Slotsgade, herunder finansiering via arbejdskapitalen. Formålet med at skifte serveren er bl.a. også at spare strøm, da nuværende server har et meget stort strømforbrug, der ikke står mål med behovet for serverkapacitet. Indkøb af ny server inkl. tidsforbrug til opsætning via ekstern it-leverandør anslået kr. At organisationsbestyrelsen godkender, at indkøb og opsætning af mindre server i Slotsgade finansieres via arbejdskapitalen. 112/14 Lokaler Håndværkerafdelingen Organisationsbestyrelsen besluttede i møde den 28. august 2014, sag nr. 097/14 at indstille til afdelingsbestyrelsen i afdeling 3, at erhvervslejemålet nedlægges med henblik på at skabe yderligere parkeringspladser i området. En indstilling som afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 har bakket op omkring. Organisationsbestyrelsen tog status på lokaler Håndværkerafdelingen til efterretning og besluttede at invitere afdeling 3 s afdelingsbestyrelse til møde med henblik på en nærmere afklaring. Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med sagen ved bl.a. kontakt til Landsbyggefonden, Statens Administration m.fl. og vil give en status på mødet. At organisationsbestyrelsen tager status på lokaler Håndværkerafdelingen Side 6/9

7 113/14 Evaluering og opfølgning af afdelingsmøderne 2014 Afdelingsmøderne for 2014 er med udgangen af september 2014 afviklet som foreskrevet senest 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse. Evaluering af afdelingsmøderne For at sikre, at afdelingsmøderne lever op til forventningerne både i relation til beboerne, afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, ønsker administrationen en evaluering af de netop afholdte afdelingsmøder lige fra planlægning, materialets kvalitet til mødernes afvikling, herunder efterfølgende opfølgning. Organisationsbestyrelsen tog oversigt over tiltag vedtaget på afdelingsmøderne til efterretning med en efterfølgende evaluering af de netop afholdte afdelingsmøder. Alle var enige i, at det havde været nogle gode møder, herunder indledningen med en kort orientering om rigets tilstand, som der også var enighed om skulle være indledningen ved de kommende års afdelingsmøder. Administrationen har udarbejdet en oversigt over de tiltag, der er vedtaget på afdelingsmøderne. Oversigten vedlægges til orientering. At organisationsbestyrelsen tager oversigt over tiltag vedtaget på afdelingsmøderne til efterretning samt drøfter og bidrager med input til evaluering af de netop afholdte afdelingsmøder. 114/14 Møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 13. november 2014 Med de afholdte afdelingsmøder for 2014 er der valgt nye beboerrepræsentanter og suppleanter til afdelingsbestyrelserne. Derfor vil administrationen i lighed med tidligere år holde et orienteringsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om dato for orienteringsmøde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Mødet vil blive holdt torsdag den 13. november 2014, hvor nuværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer også er velkomne, hvis de skønner at have et behov for yderligere viden om det at være en del af en afdelingsbestyrelse. Side 7/9

8 At organisationsbestyrelsen tager orienteringen om dato for orienteringsmøde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 115/14 Fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 27. november 2014 Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 27. november 2014, hvor formand og direktør bl.a. giver en generel orientering og status dels for organisationsbestyrelsens arbejde siden sidst og dels en orientering om tiltag og udvikling i organisationen. Administrationen ønsker organisationsbestyrelsens tilkendegivelse af eventuelle fokusområder og informationer til fællesmødet. Organisationsbestyrelsen drøftede fokusområder og informationer til fællesmødet for afdelingsbestyrelser den 27. november 2014, hvor bl.a. emner fra organisationsbestyrelsens seminar i august 2014 vil blive præsenteret på fællesmødet. Derudover jobrotation, status Håndværkerafdeling, rettelsesblade lejlighedsmapper, husordensregler, vedligeholdelsesreglement, maling af døre, låger etc. At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle fokusområder og informationer, der skal med på fællesmødet for afdelingsbestyrelser, den 27. november /14 Bygge- og renoveringssager På mødet vil der blive givet en status på igangværende bygge- og renoveringssager. Organisationsbestyrelsen tog status på igangværende bygge- og renoveringssager for afdelingerne 9, 11 og 35 til efterretning. At organisationsbestyrelsen tager status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning. 117/14 Beboerklagenævns- og advokatsager På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævns- og advokatsager. Side 8/9

9 At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævns- og advokatsager Organisationsbestyrelsen tog status på beboerklagenævns- og advokatsager 118/14 Udlejningssituationen Boligorganisationen har den 14. oktober ledige lejligheder, hvoraf 3 lejligheder er reserverede. Organisationsbestyrelsen tog status på udlejningssituationen Der er ikke tomgang på nogle af de 4 ledige lejligheder. Administrationen følger udviklingen tæt. At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen 119/14 Eventuelt Ingen bemærkninger under Eventuelt. 120/14 Næste møde Næste møde er fastsat til onsdag den 26. november Werner I. Madsen Lis Bentin Side 9/9

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere