Afdelingsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 18. marts 2014 Mødetidspunkt: kl Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem (afd. 1) Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2) Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til bestyrelsen (afd.1) Suppleant til bestyrelsen (afd. 2) Jeanette Vennerberg Repræsentantskabsmedlem (afd.2) Afbud Christian Melsen Repræsentantskabsmedlem (afd.1) Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Tina Bley Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Kasper Nørballe Direktør PAB Afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelses møde den 4. februar Orientering fra formanden. Referat fra driftsmøde 6. marts (bilag 2) 4. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer. 6. Regelsæt vedrørende kollektiv råderet og råderetskatalog. (bilag 3a og 3b) 7. Lukket punkt. (bilag 1) 8. Eventuelt.

2 1. Valg af dirigent og referent. Kasper Nørballe indstilles til at varetage begge dele. Kasper Nørballe blev valgt til at varetage begge dele. 2. Referat fra den 4. februar At referatet af bestyrelsesmødet den 4. februar godkendes. Jens havde kommentarer til punkt 4, hvor han gerne ville have svar på følgende. Det angivne beløb svarer til en månedlig løn på 25634,73 kr. Hvad er tilskuddet fra kommunen? PAB blev bedt om at specificere, hvordan lønnen er sammensat. Hvad er den faktiske udgift for LB. Jens havde kommentarer til punkt 7, hvor han gerne ville præcisere, at det efter hans opfattelse er afdelingsmødet der skal træffe beslutning om vaskepriser, da de nuværende vaskepriser er besluttet på et afdelingsmøde. Der stemtes om forslaget 1) Ja Alex, Peter 2) Nej, Jens, 3) Carsten undlod at stemme. Kommentarer til det lukkede punkt er indarbejdet i det lukkede referat. 3. Orientering fra formanden. Vedlagt er referat fra seneste driftsmøde. At orienteringen tages til efterretning. Der var en længere dialog omkring punkterne fra driftsmøderne. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer (fremsendt af Bendt Pedersen). Ny beplantning på legeplads ved Nyborggade 1 7 Flytning og reparation af sandkasse Et udvalg som skal komme med forslag til vore grønne områder Gøre ejendomsfunktionærer og diverse håndværkere opmærksom på, at tomme malerbøtter og plastdunke ikke må komme i storskraldcontainer. Bendt kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde, hvor af det fremgår hvem og hvad udvalget skal lave. Der var enighed om, at udvalget refererer til afdelingsbestyrelsen og de skal komme med et oplæg bestyrelsen i enighed indstiller til godkendelse på det kommende afdelingsmøde. Forslaget skal indeholde hvad der ønskes ændret, samt hvad det koster. 2

3 Punktet vedrørende ejendomsfunktionærerne og håndværkere rejses af formanden på næste driftsmøde. Opfølgning på drift. At orienteringen tages til efterretning. Administrationen havde ikke noget at orientere om, hvilket blev taget til efterretning. 6. Regelsæt vedrørende kollektiv råderet og råderetskatalog. Det nedsatte udvalg har arbejdet siden sidste bestyrelsesmøde og har udarbejdet et regelsæt for brug af den kollektive råderet, og nyt råderetskatalog for afdeling I og II, der er vedlagt som (bilag 3a gammelt og 3b forslag). At regelsættet og råderetskataloget for afdeling I og II godkendes. Forslag 3b blev godkendt til indstilling på det ordinære afdelingsmøde Retningslinjerne blev godkendt, dog skal muligheden for brug af IKEA køkkener undersøges, inden den bliver udmeldt. Driftschefen vil sørge for denne undersøgelse og vende tilbage på førstkommende driftsmøde. På samme møde revideres diverse forretningsgange for brug af råderet, inden de implementeres. 7. Lukket punkt. Lukket punkt er vedlagt som (bilag 1) 8. Eventuelt. Næste møde er tirsdag den 6. maj Der blev drøftet en del løse emner og det blev fastlagt, at forslag der skulle tages beslutning om, skulle sendes til formanden senest en uge før møderne. 3

4 Organisationsbestyrelsesmøde den 18. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelses møde den 4. februar Orientering fra formanden. 4. Punkter indsendt af bestyrelsesmedlemmer. 6. Prognose for trækningsret og dispositionsfondsmidler. (bilag 4a og 4b) 7. Regler for ventelisten. 8. Garager i afdeling I lejekontrakter. 9. God almen ledelse. (bilag 5) 9. Lukket punkt. (bilag 1) 10. Eventuelt. 1. Valg af dirigent og referent. Kasper Nørballe indstilles til at varetage begge dele. Kasper Nørballe blev valgt til at varetage begge dele. 2. Referat fra den 4. februar At referat af møde den 4. februar 2014 godkendes. Der var ingen bemærkninger til referatet. 3. Orientering fra formanden. a) Orientering om møde med alternativ revisor. b) Orientering om bestyrelsesseminar i FA09. At orienteringen tages til efterretning. Det blev besluttet at der på organisationsbestyrelsesmødet den 6. maj 2014, skal besluttes hvem der skal indstilles som kommende revisor for Lægeforeningens Boliger. Formanden informerede om, at forretningsudvalget havde været til seminar i FA09, hvor der var mulighed for at møde de andre organisationer og snakke om emnet god almen ledelse. 4

5 4. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer (fremsendt af Bendt Pedersen). Vedrørende gæstekort til ældreklubben og erhverv i NY 9 At familier med børn har fortrinsret til de store lejligheder Det blev besluttet, at er ikke måtte udleveres gæstekort til erhvervslejemålene i LB. Carsten stemte imod denne beslutning. a) Orientering fra styringsdialogmødet med Københavns Kommune den 13. marts At orienteringen tages til efterretning. Orientering fra styringsdialogmødet blev udsat, da mødet havde trukket en del ud. Referat fra mødet vil blive omdelt til bestyrelsen når det foreligger. 6. Prognose for trækningsret og dispositionsfondsmidler. Administrationen har udarbejdet prognoser for boligorganisationens trækningsret og dispositionsfonds midler (bilag 4a og 4b). Administrationen opfordrer til, at der som et led i god almen ledelse og forvaltningsrevision tages stilling til hvad midlerne skal/kan bruges til og hvordan de fordeles. At orienteringen tages til efterretning, samt at der laves en politik for brug af dispositionsfondsmidlerne og fordeling af trækningsretten. Orienteringen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at formanden og administrationen skulle komme med et oplæg til politik for brug af dispositionsfonden og opdeling af trækningsretten. Revideret opgørelse for dispositionsfonden vedlægges referatet. 7. Regler for ventelisten. I forbindelse med en lovændring i 2010 er der en række krav der ikke længere eksisterer, men som boligorganisationen skal tage stilling til, hvis de vil bibeholdes. Dette har ikke tidligere været drøftet i organisationsbestyrelsen og der skal derfor tages stilling til om: At fastholde skilsmissereglen, således at der kan opnås fortrinsret i forbindelse med brudt parforhold. At de helt stor 4 5 rums boliger fortsat skal søges udlejet med fortrinsret til husstande med børn. At 3 rums boliger udlejes i lige konkurrence mellem husstande med og uden børn. At boligerne udlejes med et maksimum på to personer pr. rum. I højhuset må der jf. deklaration ikke bo børn. Dette giver nogle udfordringer for beboere der i boperioden får børn. Hidtil har der været praksis for at de har fået tilbudt en anden bolig på den interne venteliste. Denne praksis skal der også tages stilling til, så den ved en godkendelse, kan blive godkendt af Kommunen. 5

6 At der træffes beslutning om hvilke regler der skal gælde for Lægeforeningens Boliger. Det blev besluttet at beholde alle fire særlige regler for ventelisten. Carsten undlod at stemme. Det blev præciseret at der i højhuset ikke måtte bo fastboende børn. Der var enighed om at beboere i højhuset, der af den ene eller anden årsag fik børn, skulle have fortrinsret til en bolig i LB. Kasper Nørballe tager kontakt til Københavns Kommune for at høre om der er hjemmel i loven til dette. 8. Garager i afdeling I lejekontrakter. På afdelingsmødet i 2012 var der ingen bemærkninger til de sammenskrevne retningslinjer for udlejning af garager i afdeling I. Administrationen har nu tilrettet lejekontrakterne, så de er i overensstemmelse med disse regler. Hvis alle skal have de samme regler for brug af garagerne, er det nødvendigt at opsige dem og bede lejeren om at underskrive en ny kontrakt. At organisationsbestyrelsen tager stilling til, om alle lejerne skal have nye kontrakter. Det blev besluttet at alle garagelejere skulle opsiges med en måneds varsel og samtidig blive tilbudt at underskrive en ny kontrakt, der opfylder de af afdelingsmødet godkendte regler for leje af garagelejemål. 9. God almen ledelse. Forretningsudvalget har været til bestyrelsesseminar i FA09. Seminaret handlede om de udfordringer der kunne komme i fremtiden for boligorganisationer og organisationsbestyrelsens ansvar omkring dette. Administrationen og organisationsbestyrelsen har i de sidste par år haft stor opmærksomhed på økonomien, men mener at det vil være en god idé at begynde og arbejde med god almen ledelse. BL og KLs pjece om god ledelse af almene boliger er vedlagt som (bilag 5), til inspiration og som udgangspunkt for denne dialog. Tanken er at organisationsbestyrelsen skal arbejde med dette i løbet af 2014 og holde en temadag/seminar om dette emne i starten af At organisationsbestyrelsen tager stilling til, om der skal arbejdes med god almen ledelse og vil afsætte midler i organisationsbestyrelsens budget for 2015, til afholdelse af en temadag/seminar. Punktet blev udsat til næste møde. 10. Lukket punkt. Lukket punkt er vedlagt som (bilag 1). 6

7 11. Eventuelt. Evaluering af mødet. Næste møde (regnskabsmøde) er tirsdag den 6. maj

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere