Organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start Restaurant Kikko i Lindholmcentret Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin Afbud Referent Mødeleder Lis Bentin Werner Ifversen Madsen Referat 138/13 Godkendelse af referat /13 Nyt fra formanden /13 Nyt fra administrationen /13 Fællesmøde for afdelingsbestyrelser 28. november /13 Helhedsplan for projektet i Lindholmområdet /13 Budget 2014 for afdeling 50, Håndværkerafdelingen /13 Kvartalsbalancer for 3. kvartal /13 Kapitalforvaltning 3. kvartal /13 Køb af bil /13 Forvaltningsrevision - honorarudbetaling /13 Datoer for møder /13 Aftale - Falck /13 Lejlighedsmapper /13 Afdelingernes vedligeholdelsesforpligtelse /13 Fuldmagt /13 Bygge og renoveringssager /13 Beboerklagenævns- og boligretssager /13 Udlejningssituationen /13 Eventuelt /13 Næste møde...12 Side 1/12

2 138/13 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 15. oktober At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 15. oktober /13 Nyt fra formanden Formanden fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. Werner I. Madsen: Orienterede om, at organisationsbestyrelsens 1. suppleant Thomas Nygaard Rasmussen er fraflyttet boligselskabet. Derfor indtræder Jørgen Nielsen som 1. suppleant. At der fortsat ikke var nyt med hensyn til afslutning af likvideringen af LF Bo, men at der er en forventning om, at det sker senest med udgangen af /13 Nyt fra administrationen Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lis Bentin: Orienterede om, at der atter har været ildspåsættelse i opgang i afdeling 3. Sagen ligger hos politiet, som vi er i tæt dialog med. At der havde været afholdt fællesmøde den 6. november 2013 om brandsikring af etagebyggeri, og at opfordringen er, at boligselskaberne etablerer røgalarmer, da det er et af de mest effektive løsninger til at øge brandsikkerheden i boliger. At der i forbindelse med implementering af nyt telefonanlæg er skiftet teleleverandør, hvilket har givet en besparelse på kr. Side 2/12

3 At administrationen har holdt intromøde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 13. november At der har været holdt møde med vores IT-leverandør for at få afsluttet implementeringen og økonomien efter ophør af LF Bo. Derudover fokus på fremtidigt samarbejde. At der er udarbejdet APV er for samtlige medarbejdere og meldingen er, at tilbagemeldingerne er få og ser fornuftigt ud. Handleplan vil blive forelagt Virksomhedsnævnet den 5. december At lokalaftaleforhandlingerne for de 4 faggrupper er i gang og forventes afsluttet fredag den 29. november 2013 med henblik på at træde i kraft fra og med januar At vores advokat Jacob Ploug hos Drachmann var stoppet, og at Morten Ammentorp er vores fremtidige kontakt hos Drachmann. At der har været holde møde med Hede Danmark i relation beplantningen af vores grønne områder. Afdeling 6 Møllebakken er udvalgt til prøve afdeling, og at afdelingsbestyrelsen vil få resultatet forelagt, når det foreligger fra Hede Danmark. 141/13 Fællesmøde for afdelingsbestyrelser 28. november 2013 Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 28. november Formand og direktør forelægger emner og ideer til mødet med henblik på sparring og input, herunder endelig godkendelse af indhold/informationer. Werner I. Madsen og Lis Bentin gav deres bud på indhold, som blev godkendt. Robert Madsen opfordrede til, at det var op til den enkelte afdelingsbestyrelse at komme med input til, hvad der sker i afdelingerne. Side 3/12

4 At organisationsbestyrelsen drøfter og godkender indhold/informationer, som vil blive givet på fællesmødet for afdelingsbestyrelser den 28. november /13 Helhedsplan for projektet i Lindholmområdet Organisationsbestyrelsen er løbende blevet orienteret om ny helhedsplan for Lindholmområdet, ligesom nyansat sekretariatsleder Karsten Fogde har deltaget både på afdelingsmøder og i organisationsbestyrelsen for at fortælle om projekt ReStart Lindholm tager ansvar. Organisationsbestyrelsen godkendte boligorganisationens medfinansieringen i projektperioden på i alt kr., som finansieres via dispositionsfonden. Helhedsplanen løber fra 1. juli 2013 og 4 år frem. Boligorganisationens medfinansiering i perioden er i alt kr., som finansieres via dispositionsfonden. At organisationsbestyrelsen godkender boligorganisationens medfinansieringen i projektperioden på i alt kr., som finansieres via dispositionsfonden. 143/13 Budget 2014 for afdeling 50, Håndværkerafdelingen Forslag til budget 2014 for Håndværkerafdelingen vedlægges. Budgettet er udarbejdet i samarbejde med Håndværkerafdelingen. Organisationsbestyrelsen godkendte forslag til budget 2014 for afdeling 50 Håndværkerafdelingen. Der er i budgettet bl.a. medtaget afskrivninger efter udskiftning af 2 biler. Herudover er budgettet reduceret med ½ ansat snedker på både udgifter og indtægter. Timeprisen i 2014 er med budgetforslaget 373 kr. ekskl. moms, hvilket resulterer i et overskud på kr. At organisationsbestyrelsen godkender forslag til budget 2014 for afdeling 50 Håndværkerafdelin- Side 4/12

5 gen. 144/13 Kvartalsbalancer for 3. kvartal 2013 Kvartalsbalancer pr for boligselskabet og for følgende afdelinger uden afdelingsbestyrelse er under udarbejdelse: Flintingevej-Åmarksvej Organisationsbestyrelsen tog budgetkontrol, herunder balancerne for 3. kvartal 2013 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser til efterretning Kirkegårdsvej Slotsgade Fjordbakken Vendsysselvej 47-49, Ældreboliger Bakkehuset Åmarksvej Bryghusgrunden Vendsysselvej 25-27, Ældreboliger Vendsysselvej 45 m.fl Bryghusgrunden, Serviceareal Håndværkerafdeling Områdekontor Bemærkninger til kvartalsbalancer for boligorganisationen og for afdelingerne vil foreligge til mødet. Balancerne indeholder oplysninger om, hvilke afsatte/periodiserede poster, der er i den enkelte afdeling, herunder planlagte udgifter fra D&Vplanerne. At organisationsbestyrelsen tager budgetkontrollen, herunder balancerne for 3. kvartal 2013 til efterretning. Side 5/12

6 145/13 Kapitalforvaltning 3. kvartal 2013 Gnsn. Kursværdi Afkast 1.halvår Alm.Brand ,30 Nordea ,30 Organisationsbestyrelsen tog orientering om kapitalafkast for tredje kvartal 2013 til efterretning. Sirius ,63 I alt ,97 Det gennemsnitlige afkast er negativt med 0,13%. Der er budgetteret med et afkast på 1,5% til afdelingerne i Kapitalforvalterne beskriver, at det ser lysere ud for det danske obligationsmarked, men verdensbegivenheder som f.eks. USA's trussel med indgreb i Syrien og politisk uenighed om budget og gældsloft har haft indflydelse på resultatet. At organisationsbestyrelsen tager orientering om kapitalafkast for tredje kvartal 2013 til efterretning. 146/13 Køb af bil Boligorganisationen har behov for bil til den flyver, der blev ansat den 1. oktober 2011 til at dække opgaver i alle afdelinger. Pågældende har benyttet egen bil/ladvogn for at kunne transportere diverse værktøj og materialer fra opgave til opgave, hvilket boligorganisationen ikke med rimelighed kan forlange. Organisationsbestyrelsen tog redegørelse om køb af ny bil til efterretning og godkendte, at købet finansieres via aktivering af afdelingernes konto 303 forbedringsarbejder og afskrives fra 2015 over 5 år på afdelingernes konto 126 forbedringsarbejder. Administrationen påtænker derfor at indkøbe yderligere en bil og foreslår, at købet finansieres via aktivering af afdelingernes konto 303 forbedringsarbejder og afskrives over 5 år på afdelingernes konto 126 forbedringsarbejder. Administrationen vil på mødet give en nærmere redegørelse. Side 6/12

7 At organisationsbestyrelsen tager redegørelse om køb af ny bil til efterretning og godkender, at købet finansieres via aktivering af afdelingernes konto 303 forbedringsarbejder og afskrives over 5 år på afdelingernes konto 126 forbedringsarbejder. 147/13 Forvaltningsrevision - honorarudbetaling Administrationen har udarbejdet udkast til forvaltningsrevision vedrørende Honorarudbetaling, som vedlægges dagsordenen. Organisationsbestyrelsen godkendte forvaltningsrevision for Honorarudbetaling. At organisationsbestyrelsen drøfter og godkender forvaltningsrevision for så vidt angår Honorarudbetaling. 148/13 Datoer for møder 2014 Organisationsbestyrelsen har i 2013 holdt bestyrelsesmøde den 3. tirsdag i hver måned undtagen juli måned, som har været mødefri. Administrationen anbefaler af hensyn til planlægning af den daglige drift, at organisationsbestyrelsen fremover holder møde den sidste onsdag i hver måned. Derudover, at møderne begynder en halv time tidligere, det vil sige kl Organisationsbestyrelsen godkendte de foreslåede mødedatoer for 2014, herunder at møder i organisationsbestyrelsen begynder kl Administrationen har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til møder i 2014: Onsdag den 29. januar Onsdag den 26. februar Onsdag den 26. marts Onsdag den 30. april Onsdag den 28. maj Onsdag den 25. juni Side 7/12

8 Onsdag den 27. august Onsdag den 24. september Onsdag den 22. oktober Onsdag den 26. november Onsdag den 17. december Repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde skal ifølge vedtægterne holdes inden 5 måneder fra regnskabsafslutningen den 31. december. Det vil sige inden 31. maj. Administrationen foreslår, at ordinært repræsentantskabsmøde holdes: Torsdag den 22. maj 2014 kl Fælles afdelingsbestyrelsesmøder Praksis er, at boligorganisationen holder 2 fælles afdelingsbestyrelsesmøder om året. Administrationen anbefaler, at denne praksis fastholdes og foreslår følgende dage: Torsdag den 24. april Torsdag den 27. november Møderne begynder kl At organisationsbestyrelsen godkender de foreslåede mødedatoer for /13 Aftale - Falck Administrationen har foretaget en kortlægning af den aftale, som p.t. gælder for boligorganisationen for at få et overblik over, om aftalen lever op til behovet for assistance for så vidt angår følgende elementer: Døgnvagt (elevatorer, beboerservice) ABA-anlæg Brandslukningsmateriel Førstehjælpskasser Nøgleordning Organisationsbestyrelsen tog redegørelse for nuværende aftale med Falck til efterretning og godkendte som indstillet administrationens forslag til videre tiltag. Side 8/12

9 Data og teleforbindelser Administrationen vil på mødet give en nærmere redegørelse, jf. vedlagte uddybende notat med anbefaling af videre tiltag. At organisationsbestyrelsen tager redegørelse for nuværende aftale med Falck til efterretning og drøfter administrationens kortlægning af sagen med henblik på videre tiltag. 150/13 Lejlighedsmapper Der forestår et omfattende arbejde med at få ajourført alle afdelingers lejlighedsmapper en opgave, som har været under vejs igennem flere år. Administrationen er p.t. i gang med at gennemgå lejlighedsmapperne for at få et overblik over indhold, herunder hvilke informationer der skal indgå i lejlighedsmapperne fremadrettet. I forbindelse med dette arbejde ønsker administrationen en drøftelse af organisationsbestyrelsens holdninger til lejlighedsmapper og indhold. Hvad er det for informationer, der er need to have og hvilke er nice to have? Udviklingen er, at flere boligorganisationer i forbindelse med den øgede digitalisering fravælger lejlighedsmapper og sikrer, at informationerne er tilgængelige på boligorganisationens hjemmeside. Administrationen anbefaler, at lejlighedsmapperne så vidt muligt digitaliseres, og at nødvendige informationer som f.eks. kontakt til ejendomsfunktionærer, husordensregler etc. sendes ud sammen med lejekontrakten og løbende ved ændringer. En afskaffelse af lejlighedsmapperne med det omfang, de har i dag, skal bl.a. ses ud fra, at det er omkostningstungt samtidig med, at administrationen er i gang med at få etableret en Organisationsbestyrelsen drøftede holdninger til lejlighedsmapper og indhold og besluttede, at der fortsat udarbejdes lejlighedsmapper med de mest nødvendige oplysninger som: Telefonnummer på ejendomsfunktionærer og administrationen, Telefonnummer til service uden for normal åbningstid, Husordensregler, Affaldsregulativ, hvis det forefindes, Betjening af dørtelefon, hvis det forefindes, Afdelingsbestyrelsen. Administrationen sikrer, at den enkelte afdeling vender tilbage med den fortsatte form/indhold. Øvrige oplysninger vil blive lagt på hjemmesiden, hvor de beboer, som ikke har adgang til hjemmesiden, altid kan henvende sig til ejendomsfunktionærerne eller administrationen for at få yderligere oplysninger. Side 9/12

10 mere brugervenlig hjemmeside vel vidende, at det ikke er alle beboere, der er digitale. Til ikke digitale beboere vil personalet naturligvis være behjælpelige med at fremskaffe nødvendige informationer ud over, hvad der naturligt vil følge med ved indflytning og/eller løbende ved ændringer. At organisationsbestyrelsen drøfter holdninger til lejlighedsmapper og indhold og beslutter lejlighedsmappernes fortsatte form/indhold. 151/13 Afdelingernes vedligeholdelsesforpligtelse Administrationen har konstateret, at det er meget forskelligt fra afdeling til afdeling, hvilke vedligeholdelsesforpligtelser afdelingerne har i forbindelse med udskiftning af lysstofrør, elpærer etc. i faste installationer f.eks. loftsbelysning i køkken, bad, toilet. Derudover i emhætter, komfurer/ovn, køleskabe m.m. Administrationen anbefaler, at det er et område organisationsbestyrelsen har en holdning til og opfordrer de kommende afdelingsmøder om at drøfte med henblik på at få udarbejdet et vedligeholdelsesreglement, der er aftalt og godkendt af beboerne. Organisationsbestyrelsen besluttede at anbefale, at afdelingernes vedligeholdelsesforpligtelser drøftes på de kommende afdelingsmøder med henblik på at få udarbejdet et vedligeholdelsesreglement, hvor afdelingerne som minimum skifter pærer i komfur, køle/- fryseskab og filter i emhætter. At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter eventuelt at anbefale, at afdelingernes vedligeholdelsesforpligtelser drøftes på de kommende afdelingsmøder med henblik på at få udarbejdet et vedligeholdelsesreglement, der er aftalt og godkendt af beboerne. 152/13 Fuldmagt I forbindelse med en verserende fraflyttersag, hvor boligorganisationen har gjort udlæg i fast Organisationsbestyrelsen godkendte forslag til generel fuldmagt, som blev Side 10/12

11 ejendom, er der behov for, at organisationsbestyrelsen bl.a. giver fuldmagt til underskrivelse af tinglysningsfuldmagt til tredjemand i forbindelse med digital tinglysning. underskrevet på mødet. Med hensyn til vitterlighedsvidner er disse uden angivelse af cpr-nr. Administrationen vedlægger forslag til en generel fuldmagt til godkendelse. At organisationsbestyrelsen godkender forslag til generel fuldmagt. 153/13 Bygge og renoveringssager På mødet vil der blive givet en status på igangværende bygge- og renoveringssager. Organisationsbestyrelsen tog status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning. At organisationsbestyrelsen tager status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning. 154/13 Beboerklagenævns- og boligretssager På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævns- og boligretssager. Organisationsbestyrelsen tog status på beboerklagenævns- og boligretssager til efterretning. At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævns- og boligretssager til efterretning. 155/13 Udlejningssituationen Boligorganisationen har den 15. november 2013 ingen ledige boliger. Boligorganisationen modtager løbende opsigelser, som bliver sendt i tilbud, jf. vores ventelister. Organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning og glædede sig over, at boligorganisationen ikke har ledige boliger med tomgang. Side 11/12

12 Administrationen følger udviklingen tæt. At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning. 156/13 Eventuelt Suppleanters deltagelse i afdelingsbestyrelsesmøder blev drøftet. Det er op til den enkelte afdelingsbestyrelse at beslutte, om suppleanter skal deltage i afdelingsbestyrelsesmøder. 157/13 Næste møde Næste møde er fastsat til den 17. december Mødet afsluttes med julemiddag kl Hver deltager medbringer en gave til 50 kr. Werner I. Madsen Lis Bentin Pkt. til behandling på kommende møder: Status på varmemålere Forvaltningsrevision Side 12/12

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere