Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:..."

Transkript

1 Danskeres rygevaner 2017 Metodedokument Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen December 2017 Survey: Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS

2 1. Sammenfatning Indledning Rapportens disponering Baggrund og formål Undersøgelsen afdækker blandt andet temaer omhandlende: Grupperinger og definitioner Undersøgelsens metode og materiale Gallups Internetpanel Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet Svarprocent Interviewopnåelse Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter Statistisk usikkerhed Samplets sammensætning Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen Bilag 1. Spørgeguide 2017 Rygevaner... 10

3 1. Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har igennem flere år løbende monitoreret danskernes rygevaner. Monitoreringen er i 2017 blevet foretaget ved metoden Computer Assisted Web Interviewing. Respondenterne havde mulighed for at gennemføre undersøgelsen via sin smart phone eller computer. Populationen er den danske befolkning på 15 år og derover, og stikprøven er et repræsentativt udsnit heraf. Undersøgelsen er gennemført med en base på interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. Nærværende rapport redegør for metoden, der er anvendt i undersøgelsen, samt svarprocent, strata og stikprøvens sammensætning. Sammenfattende kan det konkluderes at stikprøven er af god kvalitet. 2. Indledning Nærværende rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen af danskernes rygevaner i Undersøgelsen er gennemført af Kantar Gallup A/S. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 16. november til d. 29. november Rapportens disponering Rapporten er opbygget således, at dette indledende metode- og konklusionsnotat indeholder relevante metodediskussioner, samt en præsentation af undersøgelsens hovedresultater. Afsnit 3 indeholder en beskrivelse og diskussion af undersøgelsens metode og materiale. Afsnit 4 redegør for karakteristika ved studiepopulationen. Som bilag er vedlagt det endelige spørgeskema. 2.2 Baggrund og formål Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har hvert år igennem en årrække monitoreret danskernes rygevaner. I 2017 er danskernes rygevaner blevet monitoreret blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 15 år og derover. 2.3 Undersøgelsen afdækker blandt andet temaer omhandlende: Hvor stor er andelen af rygere i det danske samfund i 2017? Hvor stor er andelen blandt kvinder og blandt mænd? Hvor mange cigaretter ryger rygerne dagligt? Rygestop har man lyst til at holde op med at ryge/har man tidligere røget? - Hvilken hjælp/støtte benyttes i forbindelse med rygestop Desuden afdækker undersøgelsen forhold vedrørende rygeregler.

4 Spørgeskemaet er vedlagt i sin fulde længde som bilag Grupperinger og definitioner På baggrund af de stillede spørgsmål er respondenterne blevet grupperet i forskellige kategorier. Der er en total-gruppering, samt en gruppering på køn. Derudover er der 9 forskellige kategoriseringer af forskellige typer af rygere og ikke-rygere. Nedenstående tabel viser, hvad de forskellige kategorier hedder og hvordan de er defineret ud fra spørgeskemaet: Storrygere Q15 = 5,6,7,8 Daglige rygere Q7 = 1 Rygere Q7 = 1,2,3 Lejlighedsvise rygere Q7 = 2,3 Rygere, der gerne vil holde op med at ryge Q51 = 1 Eks-rygere Q7 = 4,5,6 Ikke-rygere Q7 =4,5,6,7 Aldrig-rygere Q7 =7 E-rygere Q18 = 1,2,3

5 3. Undersøgelsens metode og materiale Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning på 15 år og derover. Ved Internetbaserede interviews er gennemført med en base på interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. 3.1 Gallups Internetpanel Undersøgelsen er gennemført på Gallups Internetpanel (GallupForum). De fleste paneldeltagere er rekrutteret aktivt af Kantar Gallup ved hjælp af telefoniske og personlige interviews. En respondent kontaktes op til 5 gange, hvis han/hun ikke træffes. Det faktum, at en respondent ikke blot opgives, fordi han eller hun ikke svarer, sikrer, at respondenter som ofte svarer ikke overrepræsenteres i forhold til respondenter, som sjældent svarer. Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre (fastnet og mobil) blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre inkluderes i stikprøven. Panelet består på nuværende tidspunkt af danskere på 15 år eller derover, som har adgang til Internettet. 97% af den danske befolkning på år har adgang til Internettet fra hjemmet (Danmarks Statistik, Internetadgang i hjemmet 2017). 95 % af befolkningen, har brugt internettet inden for de sidste 3 måneder (Danmarks Statistik, Befolkningens brug af Internettet 2012). Dette betyder, at befolkningen, der vil have mulighed for at deltage i et Internetpanel, i stigende grad repræsenterer den samlede danske befolkning. Ved alle Gallup Forum-undersøgelser bliver der udsendt minimum 1 rykker, hvis der ikke opnås kontakt ved første udsendelse. adresser på respondenter, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive forsøgt kontaktet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også respondenter, som er vanskelige at komme i kontakt med repræsenteret. GallupForum er grundlaget for de fleste af Gallups undersøgelser, og der gøres derfor meget for at passe på panelet. Interne undersøgelser har vist, at den højeste svarprocent opnås hvis hver respondent inviteres til 7-26 årlige undersøgelser. Det tilstræbes derfor i GallupForum, at hver respondent inviteres til en undersøgelse med 1-2 måneders frekvens. Panelisterne er præinterviewede om baggrundsfaktorer, hvilket gør det muligt at stratificere i stikprøveudtrækningen, således den bedst mulige repræsentativitet opnås. I denne forbindelse skal der knyttes en særskilt kommentar til baggrundsvariablene i GallupForum. Det er vanskeligt for mange at svare på oplysninger om deres socioøkonomiske status. Derfor er der lavet en lang række valideringer på disse baggrundsvariable. Fx opgives den præcise stillingsbetegnelse, indkomst mv., og det selvrapporterede uddannelsesniveau bliver sandsynliggjort ud fra en lang række logikker. Hvis det er usandsynligt, bliver der stillet en række check spørgsmål.

6 3.2 Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet I nærværende undersøgelse er der anvendt kvoteringer, hvilket betyder, at kvoterne lukker, når der er nok respondenter, der har svaret på undersøgelsen i det enkelte strata. I afsnit 3.4 nedenfor fremgår de strata der er arbejdet med; Køn X Alder, Region samt Uddannelse. For hver strata er vist idealkvoten. Maksimum og Minimumkvoterne illustrerer den tilladte 20% celleafvigelse. Kvoteringen er opdateret med seneste tal fra Danmarks Statistik inklusiv i 2017 nyindkøbte uddannelsestal. 3.3 Svarprocent Bruttobase Screenede 300 Ønskede ikke at deltage 2279 Uafsluttede interviews 587 Afsluttede interviews Svarprocenten udregnes som andelen af brugbare respondenter (det vil sige dem, der har modtaget mails minus de, der efterfølgende er blevet screenet) der ender med at afgive et afsluttet interview. Udregningen ser altså ud som følger: 5124 *100% 64,2% Modregner man den andel, som ikke har nået at gennemføre er svarprocenten 69,3 %. En svarprocent på 64,2% er meget tilfredsstillende. Svarprocenten er påvirket af, hvilken metode man bruger, til at sørge for samplens repræsentativitet. Fordi der i denne undersøgelse er anvendt relativt detaljerede kvoter er repræsentativiteten sikret mere præcist, men det betyder samtidig, at svarprocenten ikke er så høj, som den kunne have været. For at sikre en tilfredsstillende opnåelse af kvoter på de enkelte parametre kræver det, at spørgeskemaet sendes ud i relativt store antal til meget specifikke grupper, hvilket kan betyde, at svarprocenten på disse udsendelser er relativt lav.

7 3.4 Interviewopnåelse Nedenfor følger en oversigt over opfyldelsen af strata på de enkelte baggrundsparametre: Minimumskvote Idealkvote Maksimumkvote Samlet opnåelse Indeks ift. ideal M M M M M M M K K K K K K K Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort eller mellemlang videregående uddannelse Lang viderergående uddannelse Alt i alt må det konkluderes at der er en tilfredsstillende opnåelse i alle kvoter, idet alle ligger indenfor minimum og maksimum og opfylder kravet om maksimal celleafvigelse på 20%.

8 3.5 Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter Fordele og ulemper ved at anvende kvoter i forhold til svarprocent, opnåelse og repræsentativitet er nævnt i de forrige afsnit, men for at opsummere skal det understeges, at mens detaljerede kvoter sikrer repræsentativitet, har det en pris i form af en lavere svarprocent. Derudover er der nødvendigvis trade-offs indbygget i metoden, idet forsøg på at opfylde én kvote kan gøre det sværere at opfylde andre kvoter, hvorfor det er nødvendigt med et kvoteloft der er lidt højere end det ønskede antal interviews inden for en gruppe. En af fordelene ved at anvende kvoter er, at den stikprøve, man studerer, består 100 % af faktiske respondenter. Dette står i modsætning til metoden hvor man efterfølgende vejer data, for at sørge for, at det svarer til befolkningen på bestemte baggrundsparametre. Bruger man denne metode kommer nogle respondenter i data til at tælle som mere end 1 person, fordi de er i en gruppe, der er for få af, i forhold til befolkningens sammensætning som sådan (og nogle kommer til at tælle som mindre end 1 person). Det vil sige, at en lille andel af stikprøven er konstrueret ud fra andre respondenter i stikprøven. Ved at anvende kvoter er alle respondenter i data individuelle personer. Stikprøvens faktiske sammensætning på baggrundsvariable beskrives i afsnit 4. Data i nærværende undersøgelse er ikke vægtet. 3.6 Statistisk usikkerhed Spørgeskemaundersøgelser, der er baseret på stikprøver, er altid underlagt statistisk usikkerhed. Det skyldes, at man ikke har undersøgt eller interviewet hele populationen, men netop kun en mindre stikprøve. Det betyder at de rigtige tal dem man havde fundet, hvis man havde undersøgt hele populationen godt kan tænkes at være lidt forskellige fra de tal, der fremgår af undersøgelsen. Derfor er det vigtigt, at man ikke ukritisk betragter tal fra stikprøveundersøgelser som fuldstændigt eksakte. De giver et ganske godt fingerpeg, men hvor præcist fingerpeget er, afhænger af stikprøvestørrelsen, og af variationen i respondenternes svar. Den usikkerhed, der hidrører fra, at der er tale om en stikprøveundersøgelse, og ikke en totalundersøgelse i hele populationen, kaldes ofte for statistisk usikkerhed. De fleste problemstillinger drejer sig om at besvare spørgsmål af typen: Kan den forskel mellem to tal, som undersøgelsen viser, skyldes statistisk usikkerhed, eller må forskellen formodes at være reel? I denne undersøgelse er studiepopulationen imidlertid så stor, at stort set alle forskellene bliver statistisk signifikant på et 95 % signifikansniveau.

9 4. Samplets sammensætning For at karakterisere studiepopulationens sammensætning og have mulighed for at sætte de forskellige spørgsmål i relation til respondenternes socio-demografiske status, er der spurgt til en række baggrundsvariable i undersøgelsen. I denne undersøgelse er der spurgt til respondenternes Køn Alder Region Senest afsluttede uddannelse. Bolig/Personer i husstanden/hjemmeboende børn/unge under 18 år Beskæftigelse/branche/antal ansatte på arbejdspladsen Husstandens samlede årlige bruttoindkomst De første 4 af disse variable er anvendt som kriterier, men medtages i denne beskrivelse fordi den faktiske sammensætning af stikprøven ikke svarer fuldstændigt overens med de ønskede procentsatser, som forklaret ovenfor. 4.1 Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen Alle Mænd Kvinder år år år år år år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort/Mellemlang videregående Lang videregående

10 5. Bilag 1. Spørgeguide 2017 Rygevaner B001 - B001: Intro Begin block Q002 - Q2: Køn Er du? 1 Kvinde 2 Mand Q001 - Q1: Alder Numeric Max = 200 Hvad er din alder? Q004 - Q444: Postnummer Numeric Max = 9990 Hvilket postnummer bor du i? Q132 - Q132: Not back Du har tastet postnummer XXXX i XXXXX Kommune. Er dette korrekt? 1 Ja 2 Nej

11 Q005 - Q6: Uddan_ny1 Hvad er din egen sidst afsluttede uddannelse? 1 Gymnasielt niveau eller derunder 2 Erhvervsuddannelse, videregående uddannelser og lignende Q133 - Q133: Not back Hvad er du uddannet som? Hvis du har mere end én uddannelse bedes du markere den, der har det højeste niveau. Hvis dine uddannelser har samme niveau bedes du markere den, du senest har afsluttet. Hvis din uddannelse er taget i udlandet bedes du markere den uddannelse på listen, der kommer tættest på din uddannelse Hvis du ikke kan finde din uddannelse vælg da "Ingen af disse" i bunden af listen. 1 Rullemenu Q079 - Q5: Beskæftiget Er du for tiden beskæftiget? 1 Ja, ansat i privat virksomhed 2 Ja, selvstændig i privat virksomhed 3 Ja, ansat i offentlig virksomhed 4 Ja, i studiejob og er under uddannelse 5 Nej, under uddannelse går i skole og har ikke studiejob 6 Nej, arbejdsløs 7 Nej, pensionist eller efterlønsmodtager 8 Nej, af anden årsag ikke beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed for tiden

12 Ask only if Q079 - Q5,4,5 Q111 - Q111: Uddannelse Not back Du nævner du er under uddannelse - hvilken type uddannelse er du i gang med? 1 Grundskole 2 Almengymnasial uddannelse 3 Erhvervsgymnasial uddannelse 4 Erhvervsuddannelse 5 Kort videregående uddannelse 6 Mellemlang videregående uddannelse 7 Bachelor 8 Lang videregående uddannelse 9 Forskeruddannelse/Ph.d. o. lign. 10 Ved ikke/vil ikke svare *Position fixed Q006 - Q18: Bruger e-cigaretter Bruger du e-cigaretter? 1 Ja, hver dag 2 Ja, mindst en gang om ugen 3 Ja, men sjældnere end hver uge 4 Nej, men jeg har tidligere brugt e-cigaretter 5 Nej, men jeg har prøvet dem 6 Nej, jeg har aldrig prøvet dem B001 - B001: Intro End block B002 - B002: De næste spørgsmål handler om tobak. Begin block

13 Q007 - Q7: Ryger Ryger du tobak? (fx cigaretter, pibe, cigarer, cigarillos, cerutter eller vandpibe) 1 Ja, hver dag 2 Ja, mindst en gang om ugen 3 Ja, men sjældnere end hver uge 4 Nej, jeg er stoppet inden for de seneste 12 måneder (dvs. inden for det seneste år) 5 Nej, jeg er stoppet inden for de seneste måneder (dvs. mere end 1 år og max. 3 år siden) 6 Nej, jeg er stoppet for mere end 3 år siden 7 Nej, jeg har aldrig røget Ask only if Q007 - Q7,1,2,3 Q062 - Q57: Opfatter sig som ryger Opfatter du dig selv som ryger? 1 Ja 2 Nej 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

14 Ask only if Q007 - Q7,1,2,3,4,5,6 Q008 - Q7b: Debut Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge tobak regelmæssigt? 1 Jeg har aldrig røget regelmæssigt 2 10 år eller yngre 3 11 år 4 12 år 5 13 år 6 14 år 7 15 år 8 16 år 9 17 år år år år år år år år år eller ældre 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

15 Ask only if Q007 - Q7,1,2,3 Q010 - Q9: Hvad ryger du? Multi coded Min = 1 Max = 7 Hvad ryger du? Gerne flere svar 1 Cigaretter 2 Cigarillos 3 Cerutter 4 Pibe 5 Cigarer 6 Vandpibe 7 Andet *Open 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive Ask only if Q007 - Q7,4,5,6 Q083 - Q083: Hvad røg du, da du stoppede med at ryge? Multi coded Not back Min = 1 Hvad røg du, da du stoppede med at ryge? 1 Cigaretter 2 Cigarillos 3 Cerutter 4 Pibe 5 Cigarer 6 Vandpibe 7 Andet *Open 8 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

16 Ask only if Q007 - Q7,1 Q114 - Q114: Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? 1 Notér antal cigaretter *Open 2 Ryger ikke cigaretter hver dag 999 Ved ikke *Position fixed *Exclusive Q112 - Q112: Matrix Not back Number of rows: 5 Number of columns: 6 Ryger du cigaretter indendørs disse steder? Rows: Columns: Rendered as Dynamic Grid Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Ved ikke *Position fixed *Exclusive Indendørs - Hjemme Indendørs - Hos venner Indendørs - Hos familie Indendørs - Til fester Indendørs - Til koncerter

17 Q113 - Q113: Matrix Not back Number of rows: 8 Number of columns: 6 Ryger du cigaretter udendørs disse steder? Rows: Columns: Rendered as Dynamic Grid Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Ved ikke *Position fixed *Exclusive Udendørs - Hjemme Udendørs - Hos venner Udendørs - Hos familie Udendørs - Til fester Udendørs - Til koncerter Udendørs - På legepladser Udendørs - I zoo, forlystelsesparkter og lignende Udendørs - På stadion Ask only if Q007 - Q7,2,3 and Q010 - Q9,1 Q085 - Q085: Not back Hvor mange cigaretter ryger du cirka i løbet af en måned? Skriv 0 de steder du ikke ryger 1 På arbejde *Open 2 Hjemme *Open 3 På min skole/uddannelse *Open 4 Til fest/"i byen" *Open 5 Andre steder *Open

18 Q107 - Q107: Not back Bruger du røgfri tobak dvs. snus, tyggetobak, skrå, tobakspastiller eller andet tobaksprodukt, som ikke ryges? 1 Ja, dagligt 2 Ja, men ikke dagligt 3 Nej, men har prøvet det en enkelt eller få gange 4 Nej, men har tidligere brugt 5 Nej, har aldrig brugt Ask only if Q107 - Q107,1,2 Q108 - Q108: Matrix Not back Number of rows: 4 Number of columns: 3 Bruger du nedenstående produkt og hvor ofte? Rows: Columns: Rendered as Dynamic Grid Ja, dagligt Ja, men ikke dagligt Nej, bruger ikke Snus Tyggetobak Skrå/tobakspastiller Andet tobaksprodukt der ikke ryges

19 Ask only if Q108 - Q108 ROW=1 & COL=1,2 Q086 - Q086: Multi coded Not back Min = 1 Hvor køber du snus? Gerne flere svar 1 I butikker i Danmark 2 På nettet 3 Jeg køber det i udlandet 4 Jeg køber ikke selv 5 Andet B002 - B002: De næste spørgsmål handler om tobak. End block B004 - B004: Nikotinprodukter: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter (ikke e-cigaretter) Begin block Q039 - Q35: Brug af nikotinprodukter Matrix Number of rows: 2 Number of columns: 4 Bruger du... Rows: Columns: Undefined Ja, dagligt Ja, men ikke dagligt Nej, men har tidligere brugt Nej, har aldrig brugt Nikotintyggegummi Andet nikotinprodukt

20 Ask only if Q039 - Q35 ROW=1 & COL=3 or Q039 - Q35 ROW=2 & COL=3 Q040 - Q36: Hvor længe brugte du nikotinprodukter? Hvor længe brugte du nikotinprodukter? Angiv ca måneder måneder måneder år år år år år år 10 Mere end 10 år 11 Husker ikke

21 Ask only if Q039 - Q35 ROW=1 & COL=1,2 and Q039 - Q35 ROW=2 & COL=1,2 Q041 - Q37a: Hvor længe har du brugt nikotinprodukter? Hvor længe har du brugt nikotinprodukter? Angiv ca måneder måneder måneder år år år år år år 10 Mere end 10 år 11 Husker ikke Ask only if Q039 - Q35 ROW=1 & COL=1,2 or Q039 - Q35 ROW=2 & COL=1,2 Q042 - Q38: Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter? Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter? 1 Ja 2 Nej 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive B004 - B004: Nikotinprodukter: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter (ikke e-cigaretter) End block B005 - B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop Begin block

22 Ask only if Q007 - Q7,4,5,6 Q043 - Q42_042: År for rygestop Hvilket år og hvilken måned stoppede du med at ryge? Hvis du ikke kan huske det præcise årstal, så notér det år, der kommer tættest på eller før 42 Husker ikke *Position fixed

23 Ask only if Q007 - Q7,4,5,6 Q115 - Q115: Not back Hvor mange cigaretter røg du ca. dagligt, da du stoppede med at ryge? 1 Notér antal cigaretter *Open 2 Røg ikke cigaretter 3 Røg ikke cigaretter hver dag 999 Ved ikke *Position fixed *Exclusive Ask only if Q007 - Q7,1,2,3,4,5,6 Q046 - Q43: Antal forsøg på rygestop i alt Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge? Har aldrig forsøgt at holde op med at ryge eller flere gange 7 Husker ikke hvor mange gange jeg har forsøgt at holde op med at ryge

24 Ask only if Q007 - Q7,1,2 and NOT Q046 - Q43,1 Q052 - Q50: Forsøg på rygestop inden for det seneste år Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for de seneste 12 måneder (dvs. inden for det seneste år)? 1 Ja 2 Nej 3 Husker ikke Ask only if Q007 - Q7,1,2 and Q052 - Q50,2,3 Q092 - Q092: Forsøg på rygestop inden for de seneste 2-3 år Not back Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for de seneste måneder (dvs. mere end 1 og max. 3 år siden)? 1 Ja 2 Nej 3 Husker ikke Ask only if Q006 - Q18,1,2,3 or Q007 - Q7,1,2,3 or Q039 - Q35 ROW=1 & COL=1,2 or Q039 - Q35 ROW=2 & COL=1,2 or Q108 - Q108 ROW=1 & COL=1,2 or Q108 - Q108 ROW=2 & COL=1,2 or Q108 - Q108 ROW=3 & COL=1,2 or Q108 - Q108 ROW=4 & COL=1,2 Q047 - Q44: Nikotinafhængig Oplever du dig selv som afhængig af nikotin? 1 Ja, meget 2 Ja, lidt 3 Nej 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

25 Ask only if Q007 - Q7,4,5 or Q052 - Q50,1 or Q092 - Q092,1 Q048 - Q46a: Støtte til rygestop Multi coded Min = 1 Max = 8 Brugte du hjælp i forbindelse med dit seneste rygestop? Gerne flere svar 1 Ja - Rygestoprådgivning (individuelt eller gruppe) 2 Ja - Støtte/rådgivning fra mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger) 3 Ja - App eller rygestopbaseret rygestopprogram (fx E-kvit, X-hale) 4 Ja - Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet) 5 Ja - Receptpligtig rygestopmedicin (fx Zyban, Champix) 6 Ja - Hypnose, akupunktur, bio-feedback eller anden alternativbehandling 7 Ja - Elektroniske cigaretter 8 Ja - Anden hjælp, uddyb gerne: *Open 9 Nej - Ingen hjælp *Exclusive 10 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

26 Ask only if Q048 - Q46a,1 Q093 - Q093: Multi coded Not back Min = 1 Hvorfra modtog du rygestoprådgivning? Gerne flere svar 1 Kommunen 2 Telefonisk rådgivning (fx Stoplinien ) 3 Apotek 4 Min læge 5 Sygehuset 6 Min uddannelse 7 Min arbejdsplads 8 Andet sted

27 Ask only if Q007 - Q7,4,5 or Q052 - Q50,1 or Q092 - Q092,1 Q094 - Q094: Multi coded Not back Min = 1 Hvad tror du, der var medvirkende til, at du gik i gang med dit seneste forsøg på rygestop? Gerne flere svar 1 Blev opfordret fra sundhedspersonale 2 Noget jeg har set eller hørt i medier (fx TV, aviser, blade, internettet), eller lignende 8 Billeder eller tekst på cigaretpakkerne 3 Personer, som jeg kender privat (fx familie, venner, kollegaer) 4 På grund af økonomi (fx at der er for dyrt at ryge) 9 På grund af rygeregler 5 Tanker om mit helbred 6 Andet uddyb gerne: *Open *Position fixed 7 Husker ikke *Position fixed *Exclusive

28 Q055 - Q447: Årsag til at begynde at ryge igen Not back Hvad var den primære årsag til at du begyndte at ryge igen, sidst du forsøgte at stoppe? 1 Dårligt humør (ked af det, trist og lignende) 2 Stress og koncentrationsbesvær 3 Rygetrangen overmandede mig 4 Jeg ville prøve, om jeg kunne ryge bare lidt 5 Jeg tog på i vægt 6 Jeg havde drukket alkohol 7 Jeg savnede nydelsen ved at ryge 8 Fordi rygning er socialt og hyggeligt 9 Andet, uddyb evt. *Open 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive Ask only if Q007 - Q7,1,2,3 Q057 - Q51: Ønsker rygestop Vil du gerne holde op med at ryge? 1 Ja, jeg vil gerne holde op med at ryge 2 Nej

29 Ask only if Q007 - Q7,1,2,3,4,5,6 Q058 - Q53: Ville ryge hvis leve livet igen Hvis du skulle leve dit liv igen, ville du så ryge? 1 Ja 2 Nej 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive Ask only if Q007 - Q7,1,2,3,4,5 Q059 - Q54: Talt om rygevaner Matrix Number of rows: 4 Number of columns: 3 Er du blevet opfordret til at stoppe med at ryge nogle af følgende steder? Rows: Columns: Ja Nej Har ikke været der Hos tandlægen Hos egen læge På hospital I din kommune (fx sundhedscentret) B005 - B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop End block Ask only if Q010 - Q9,1 B006 - B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om køb af tobaksprodukter Begin block

30 Ask only if Q001 - Q1 < 26 Q109 - Q109: Not back Hvor ofte bliver du spurgt om legitimation, når du køber cigaretter? 1 Hver gang 2 Oftere end hver anden gang men ikke hver gang 3 Hver anden gang 4 Sjældnere end hver anden gang 5 Aldrig 6 Jeg har ikke selv købt cigaretter Ask only if Q109 - Q109,1,2,3,4 Q110 - Q110: Not back Blev du bedt om at vise legitimation, sidste gang du ville købe cigaretter? 1 Ja 2 Nej

31 Q100 - Q100: Not back Hvor køber du oftest cigaretter? 1 Supermarked 2 Kiosk 3 Tankstation 4 Tobakshandel 5 Bar, café, natklub, bodega el. lignende 6 Andet, uddyb: *Position fixed 7 Jeg køber ikke selv cigaretter *Position fixed Q101 - Q101: Not back Hvor meget betaler du typisk for en pakke cigaretter? Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 9 Ved ikke 10 Jeg køber ikke selv 11 Jeg ruller selv

32 Q065 - Q59: Købt tobak over grænsen Hvor mange gange har du været (rejst) over grænsen for at købe tobak inden for det seneste år? 1 Jeg har ikke været over grænsen for at købe tobak 2 1 gang gange gange 5 Mere end 5 gange 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive B006 - B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om køb af tobaksprodukter End block B003 - B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter. Begin block

33 Ask only if Q006 - Q18,1,2,3,4 Q013 - Q18a: Begyndte at bruge e-cigaretter Hvilket år begyndte du at bruge e-cigaretter regelmæssigt? 1 Har aldrig brugt e-cigaretter regelmæssigt Før 2007 Ask only if Q006 - Q18,1 Q087 - Q087: Not back Hvor hyppigt bruger du din e-cigaret i løbet af en typisk dag? 1 Jeg bruger den det meste af dagen 2 Jeg bruger den mange gange i løbet af dagen 3 Jeg bruger den nogle gange i løbet af dagen 4 Jeg bruger den en/få gange i løbet af dagen

34 Ask only if Q006 - Q18,1,2,3 Q014 - Q18b: Hvorfor e-cigaretter Multi coded Min = 1 Max = 10 Hvorfor bruger du e-cigaretter? Gerne flere svar 1 Kan lide det 2 For at ryge mindre tobak 3 For at stoppe med at ryge tobak 4 Tror det er mindre skadeligt end at ryge almindelige cigaretter 5 Kan ryge dem flere steder end almindelige cigaretter 6 Er billigere end at ryge tobak 7 Er afhængig af dem 8 Tror at e-røgen generer mine omgivelser mindre end tobaksrøg 9 Er en slags hobby/interesse 10 Andet, uddyb *Open Ask only if Q006 - Q18,1,2,3,4 Q032 - Q30: Oplevet gener ved at bruge e-cigaretter Multi coded Min = 1 Max = 4 Har du oplevet gener ved at bruge e-cigaretter? Gerne flere svar 1 Ja, hoste eller tørhed i halsen 2 Ja, irritation i næse eller øjne 3 Ja, kvalme, hovedpine eller lignende 5 Ja, andetn notér: *Open 6 Nej, ingen gener *Exclusive

35 Q033 - Q32: Risiko for at blive syg af e-cigaretter Tror du, at der er en risiko for at blive syg af at bruge e-cigaretter? 1 Ja 2 Nej 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive Ask only if Q006 - Q18,4 Q016 - Q19: Hvorfor stoppe med e-cigaretter Multi coded Min = 1 Max = 10 Hvorfor holdt du op med at bruge e-cigaretter? Gerne flere svar 1 Bekymring for om e-cigaretter er skadelig for mig 2 Bekymring for om e-cigaretter er skadelig for mine omgivelser 3 Fik milde gener af e-cigaretter (hoste, mundtørhed, kvalme eller lignende) 4 Fik alvorlige gener af e-cigaretter (trykken for brystet, åndenød, føleforstyrrelser eller lignende) 5 Var besværlige at bruge 6 Gik i stykker, var utætte, løb hurtigt tør for batteri eller lignende 7 Var for dyre 8 Havde ikke behov for dem 9 Kunne ikke lide at bruge dem 96 Andet *Position fixed

36 Ask only if Q006 - Q18,1,2,3,4,5 and Q010 - Q9,1 or Q083 - Q083,1 Q020 - Q22: E-cigaretter påvirker forbrug af almindelige cigaretter Har e-cigaretterne påvirket dit forbrug af almindelige cigaretter? 1 Nej 2 Ja, jeg ryger flere almindelige cigaretter 3 Ja, jeg ryger færre almindelige cigaretter 4 Ja, jeg er holdt op med at ryge almindelige cigaretter 5 Ja, andet, notér: *Open 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive Ask only if Q006 - Q18,1,2,3 Q021 - Q22a: E-cigaretter ligner tobakscigaretter Ligner dine e-cigaretter almindelige cigaretter? 1 Ja 2 Nej 3 Bruger flere forskellige; nogle ligner nogle gør ikke Ask only if Q006 - Q18,1,2,3 Q022 - Q23: E-cigaretter med nikotin Bruger du e-cigaretter, der indeholder nikotin? 1 Ja, altid 2 Ja, nogle gange 3 Nej, aldrig 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

37 Ask only if Q006 - Q18,1,2,3 Q025 - Q25a: Smag i e-cigaretter Multi coded Min = 1 Max = 8 Hvilken smag har dine e-cigaretter? 1 Tobak 2 Frugt 3 Slik eller sodavand (fx lakrids, cola, chokolade) 4 Mentol eller pebermynte 5 Kaffe eller te 6 Alkohol 7 Jeg skifter mellem forskellige slags smag 8 Andet 9 Ingen smag *Position fixed *Exclusive

38 Ask only if Q006 - Q18,1,2,3 Q030 - Q28: Hvor køber du e-cigaretter og -væsker? Multi coded Min = 1 Max = 7 Hvor køber du e-cigaretter og -væsker? Gerne flere svar 1 I e-cigaretbutikker 2 På nettet danske hjemmesider 3 På nettet udenlandske hjemmesider 4 I kiosker 5 I supermarkeder 6 I andre butikker 7 Andre steder, uddyb gerne *Open 8 Jeg køber ikke selv *Exclusive Ask only if Q006 - Q18,1,2,3 Q035 - Q34: Vil gerne holde op med e-cigaretter Vil du gerne holde op med at bruge e-cigaretter? 1 Ja 2 Nej 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

39 Q088 - Q088: Not back Bliver der brugt e-cigaretter indendørs i dit hjem? 1 Ja, dagligt 2 Ja, én til flere gange om ugen 3 Ja, månedligt 4 Ja, men sjældnere 5 Nej, aldrig Q089 - Q089: Not back Bliver der nogen gange brugt e-cigaretter i din bil, mens der er børn i den? 1 Ja 2 Nej 3 Har ikke bil

40 Ask only if Q079 - Q5,1,2,3,4 Q090 - Q090: Multi coded Not back Min = 1 Hvor bliver der brugt e-cigaretter indendørs på din arbejdsplads? Gerne flere svar 1 Rygerum 2 Rygekabiner 3 Enkeltmandskontorer 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange 5 Kældre, parkeringskældre 6 På kontorer og andre arbejdsområder 7 I kantinen/spiserum 8 Andre steder 9 Der bliver ikke brugt e-cigaretter indendørs på min arbejdsplads

41 Ask only if Q079 - Q5,4,5 Q091 - Q091: Multi coded Not back Min = 1 Hvor bliver der brugt e-cigaretter indendørs på din uddannelsesinstitution? Gerne flere svar 1 Rygerum 2 Rygekabiner 3 I grupperum eller lignende 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange 5 Kældre, parkeringskældre 6 I undervisningslokaler 7 På enkeltmandskontorer 8 I kantinen 9 Andre steder 10 Der bliver ikke brugt e-cigaretter indendørs på min uddannelsesinstitution B003 - B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter. End block B007 - B007: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om udsættelse for tobaksrøg Begin block

42 Q102 - Q102: Not back Bliver der røget tobak indendørs i dit hjem? 1 Ja, dagligt 2 Ja, én til flere gange om ugen 3 Ja, månedligt 4 Ja, men sjældnere 5 Nej, aldrig Q103 - Q103: Not back Bliver der nogen gange røget tobak i din bil, mens der er børn i den? 1 Ja 2 Nej 3 Har ikke bil Q116 - Q116: Not back Trænger der tobaksrøg fra naboer (naborøg) ind i din lejlighed? 1 Bor ikke i lejlighed 2 Ja, dagligt eller næsten dagligt 3 Ja, ind imellem 4 Nej, aldrig 999 Ved ikke *Position fixed *Exclusive

43 Ask only if Q079 - Q5,1,2,3,4 Q105 - Q105: Multi coded Not back Min = 1 Hvor bliver der røget tobak indendørs på din arbejdsplads? Gerne flere svar 1 Rygerum 2 Rygekabiner 3 Enkeltmandskontorer 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange 5 Kældre, parkeringskældre 6 På kontorer og andre arbejdsområder 7 I kantinen/spiserum 8 Andre steder 9 Der bliver ikke røget indendørs på min arbejdsplads *Exclusive

44 Ask only if Q079 - Q5,4,5 Q106 - Q106: Multi coded Not back Min = 1 Hvor bliver der røget indendørs på din uddannelsesinstitution? Gerne flere svar 1 Rygerum 2 Rygekabiner 3 I grupperum eller lignende 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange 5 Kældre, parkeringskældre 6 I undervisningslokaler 7 På enkeltmandskontorer 8 I kantinen 9 Andre steder 10 Der bliver ikke røget indendørs på min uddannelsesinstitution *Exclusive

45 Ask only if Q079 - Q5,1,2,3,4 Q117 - Q117: Not back Røgfri arbejdstid betyder, at man ikke må ryge i arbejdstiden hverken indendørs eller udendørs. Heller ikke i pauser eller uden for arbejdspladsens område. Hvad beskriver bedst reglerne for medarbejdernes rygning på din arbejdsplads? 1 Rygning er forbudt i arbejdstiden både udendørs og indendørs (røgfri arbejdstid) 2 Rygning er forbudt på virksomhedens matrikel både udendørs og indendørs 3 Rygning er forbudt indendørs 4 Rygning er kun tilladt i rygerum/rygekabiner 5 Rygning er tilladt i visse lokaler (fx eget kontor) 6 Rygning er tilladt i de fleste lokaler (fx fællesområder, gangarealer og trapper) 7 Der er ingen regler *Position fixed 8 Andet *Position fixed

46 Ask only if Q079 - Q5,4,5 Q118 - Q118: Not back Røgfri skoletid betyder, at man hverken må ryge indendørs eller udendørs i løbet af skoletiden heller ikke udenfor skolens område. Hvad beskriver bedst rygereglerne for de studerende på din uddannelsesinstitution/skole? 1 Rygning er forbudt i undervisningstiden både udendørs og indendørs (røgfri skoletid) 2 Rygning er forbudt på institutionens matrikel - både udendørs og indendørs 3 Rygning er forbudt inden døre 4 Rygning er kun tilladt i rygerum/rygekabiner 5 Rygning er tilladt i visse lokaler (fx eget kontor) 6 Rygning er tilladt i de fleste lokaler (fx fællesområder, gangarealer og trapper) 7 Der er ingen regler *Position fixed 8 Andet *Position fixed B007 - B007: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om udsættelse for tobaksrøg End block B008 - B008: Baggrund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning i din familie Begin block

47 Q134 - Q68: Multi coded Not back Min = 1 Hvor gamle er de hjemmeboende børn der bor i hustanden? Gerne flere svar 1 Der er ingen børn i husstanden *Exclusive år år år år år år år Ask only if Q134 - Q68,4,5,6,7,8 Q135 - Q119A: Not back Har du talt med et eller flere af dine børn, som er 11 år eller ældre, om rygning? 1 Ja 2 Nej

48 Ask only if Q134 - Q68,4,5,6,7,8 Q119 - Q119B: Multi coded Not back Min = 1 Hvad er din holdning til rygning ift. dine børn? 1 Jeg accepterer, hvis de vælger at ryge 2 Jeg blander mig ikke i, om de ryger 3 Jeg er meget imod, hvis de ryger Ask only if Q135 - Q119A,1 Q136 - Q119C: Not back Har du og et eller flere af dine børn, som er 11 år eller ældre, haft en aftale omkring rygning? 1 Ja, vi har/havde en aftale om, at de ikke begynder(begyndte at ryge 2 Ja, vi har/havde en aftale om, at hvis de ikke begynder/begyndte at ryge, har/havde vi lovet dem en gave (et kørekort etc.) 3 Nej, vi har ikke haft nogen aftaler omkring rygning B008 - B008: Baggrund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning i din familie End block

49 Q082 - Q71: Husstandindkomst Hvad er husstandens samlede årlige bruttoindkomst? Det vil sige før skat er trukket fra 1 Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr mio. kr. og derover 99 Ved ikke *Position fixed *Exclusive 13 Ønsker ikke at oplyse

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed,

Læs mere

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner 2018 Metodedokument Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen December 2018 Survey: 63824 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 6-12-2018 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens

Læs mere

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed,

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: December Sundhedsstyrelsen TNS TNS Version number: 1. Global Practice:...

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: December Sundhedsstyrelsen TNS TNS Version number: 1. Global Practice:... Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2016 Kunde: Sundhedsstyrelsen TNS 62730 TNS 22-12-2016 Version number: 1 Global Practice:... 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering...

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2016 Kunde: Sundhedsstyrelsen Survey: 62730 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 4-4-2017 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering...

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December 2015 TNS 62182

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December 2015 TNS 62182 Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2015 Kunde: Sundhedsstyrelsen TNS 62182 TNS 9-12-2015 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering... 3 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? 67. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 5-9 år - 9 år - 9 år - 9 år 5-59 år 6-69 år 7+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland ansat

Læs mere

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2014 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1. Sammenfatning... 2 2. Indledning... 3 Rapportens disponering... 3 Baggrund og formål... 3 Grupperinger og definitioner...

Læs mere

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2013. Sundhedsstyrelsen

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2013. Sundhedsstyrelsen Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2013 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål... 4 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 5-9 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed, selvstændig

Læs mere

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Rapporteringsmåned: September 2014 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Rapporteringsmåned: September 2013 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 6. Er du beskæftiget for tiden? 10. Hvem bor du sammen med? (evt. flere Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Q2. Region 6. Er du beskæftiget for tiden? 9. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Danskernes rygevaner. Årsrapport 2017

Danskernes rygevaner. Årsrapport 2017 Danskernes rygevaner Årsrapport 2017 December 2018 Side 2/2 Danskernes rygevaner Årsrapport 2017 Stine Schramm Sofie Have Hoffmann Nanna Schneekloth Jarlstrup Anne Illemann Christensen Copyright 2018 Statens

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Q2. Region q5. Er du for tiden beskæftiget? q7. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 88 2,8 191 6,1 456 14,6 567 18,1 534 17,1

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Rygevane- undersøgelse

Rygevane- undersøgelse Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 24 Rygevane- undersøgelse Monitorering af rygevaner i Københavns Amt december 22 1 Indhold

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total Q2. Køn 70+ år Q3. Region Q4. Er du for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

TNS Gallup. December Ja, privat virksomh ed

TNS Gallup. December Ja, privat virksomh ed Q4. Er du for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Alder... 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Region... Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Gallup til BT om parforhold

Gallup til BT om parforhold Gallup til BT om parforhold TNS Dato: 17. december 2014 Projekt: 61611 Gallup til BT om parforhold Feltperiode: Den 1017. december 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller

Læs mere

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Rygning og alkohol. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Rygning. Oversæt til eget sprog - forklar

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Rygning og alkohol. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Rygning. Oversæt til eget sprog - forklar ORDLISTE Hvad betyder ordet? Ordet på dansk Oversæt til eget sprog - forklar Sundhedsdansk Rygning og alkohol Her kan du lære danske ord om rygning og alkohol. Du kan også få viden om, hvad rygning og

Læs mere

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. NYE ORD Rygning

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. NYE ORD Rygning Sundhedsdansk Rygning og alkohol Her kan du lære danske ord om rygning og alkohol. Du kan også få viden om, hvad rygning og alkohol gør ved kroppen. NYE ORD Rygning Match tekst med billede. Læs sætningen.

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag (Jan) TABEL. NATUR I GENERATIONER OG NATURENS DAG VEJET DATA SAMPLE ER DU...? ALDER CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174 TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri 22.-24. juni 2010 Public 57174 Metode Feltperiode: 22.-24. juni 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård TNS Gallup A/S Masnedøgade 22-26 2100 København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Danskernes rygevaner. Udviklingen fra 1994 til 2017

Danskernes rygevaner. Udviklingen fra 1994 til 2017 Danskernes rygevaner Udviklingen fra 1994 til 17 December 18 Danskernes rygevaner Udviklingen fra 1994 til 17 Sofie Have Hoffmann Stine Schramm Nanna Schneekloth Jarlstrup Anne Illemann Christensen Copyright

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED PENGE- OG PENSIONSPANELET OKTOBER 2016 METODE Undersøgelsen er baseret på en svensk undersøgelse fra Finansinspektionen fra 2014 1. Det er forsøgt at gøre den danske

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn Køn Køn Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mand Kvinde 5031 2489 2542 100,0% 49,5% 50,5% 2489

Læs mere

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale

Læs mere

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Rapporteringsmåned: September 2015 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Lyngallup om genbrug

Lyngallup om genbrug Lyngallup om genbrug Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Lyngallup om seksuel forførelse. Dato: december 2010

Lyngallup om seksuel forførelse. Dato: december 2010 Lyngallup om seksuel forførelse Dato: 7. - 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om seksuel forførelse Dato: 7. - 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i 2018

Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i 2018 Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning om rygestop. Vores kerneopgave er at rådgive borgere, der ringer på det nationalt kendte telefonnummer 80 31

Læs mere

Brug af fyrværkeri omkring årsskiftet. Sikkerhedsstyrelsen

Brug af fyrværkeri omkring årsskiftet. Sikkerhedsstyrelsen Rådhuspladsen 37 1785 København V Tlf.: 3347 2828 www.webpol.dk Brug af omkring årsskiftet Undersøgelse gennemført for: Sikkerhedsstyrelsen Februar 2013 Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsestitel

Læs mere

Undersøgelse af rygevaner blandt eleverne i uge 11, 2018

Undersøgelse af rygevaner blandt eleverne i uge 11, 2018 Undersøgelse af rygevaner blandt eleverne i uge 11, 2018 I alt 111 elever på Herning Produktionsskole har besvaret spørgeskemaundersøgelsen vedrørende rygning, snus og tyggetobak. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010 Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Berlingske

Læs mere

Lyngallup om sociale netværk. Dato: 16. december 2010

Lyngallup om sociale netværk. Dato: 16. december 2010 Lyngallup om sociale netværk Dato: 16. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om sociale netværk Dato: 16. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017

Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017 Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017 Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning om rygestop. Vores kerneopgave er at rådgive borgere, der ringer på det nationalt kendte telefonnummer 80 31 31 31.

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N SUNDHEDSSTYRELS EN ALKOHOL T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere