Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima."

Transkript

1 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet fysiske gener som træthed, koncentrationsbesvær og hovedpine. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. Hovedkonklusioner Flere end hver tredje (36 %) oplever dårligt indeklima på arbejdspladsen. Blandt disse medlemmer har 8 ud af 10 (83 %) i meget høj, høj eller nogen grad oplevet en eller flere fysiske gener som følge af indeklimaet på deres arbejdsplads. Mere end 2 ud af 3 oplever træthed/koncentrationsbesvær og/eller hovedpine som følge af dårligt indeklima. Det gør sig gældende for hhv. 69 og 67 procent. Det er flere end der oplever irritation af øjne og slimhinder (57 %), åndedrætsproblemer (46 %) og kvalme (23 %). Hver tredje (32 %) bekymrer sig dagligt over indeklimaet på arbejdspladsen. Deltagerne peger på, at der ofte er for varmt, at mulighederne for justering af temperaturen er for dårlig, at luftkvaliteten ofte er ringe samt at udluftningsmulighederne og ventilationen er for dårlig. Hver femte (21 %) udsættes for tobaksrøg i arbejdstiden. For langt størstedelens vedkommende (97 %) udsættes de for passiv rygning fra borgerne. Næsten en tredjedel drøfter ikke problemerne med indeklimaet med nogen. 47 procent har talt med deres kolleger, mens 39 procent har talt med deres leder eller arbejdsmiljørepræsentant. En tredjedel oplever ikke, at der er blevet taget hånd om problemerne med indeklimaet. Tre ud af fire tillidsvalgte svarer dog, at arbejdspladsen har fokus på indeklimaet i arbejdspladsvurderinger. Et fåtal bekymrer sig om radon. Kun 6 procent bekymrer sig i høj eller meget høj grad, og knap hver femte (18 %) har ikke hørt om radon før. Hver tiende tillidsvalgte svarer, at deres arbejdsplads er blevet radon-testet, mens flere end halvdelen (52 %) svarer Ved ikke. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Lars Ole Preisler Hansen Maria Juul Nielsen Tlf Tlf

2 Indeklima 2 Flere end hver tredje oplever dårligt indeklima på deres arbejdsplads Samlet set vurderer flere end hver tredje (36 %), at indeklimaet på deres arbejdsplads er ringe (se Figur 1). Heraf svarer hele 12 procent, at indeklimaet er meget dårligt, mens 24 procent svarer, at det er dårligt. I den modsatte ende af skalaen svarer 9 procent Meget godt, mens 25 procent svarer Godt. 28 procent svarer Hverken/eller. Figur 1. Hvor godt eller dårligt vil du samlet set vurdere indeklimaet på din arbejdsplads? Meget godt Godt 25% Hverken/eller 28% Dårligt 24% Meget dårligt 12% Ved ikke 1% Jeg arbejder sjældent/aldrig indendørs 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Antal svar: I Figur 2 på næste side ses svarene på spørgsmålet om deltagernes vurdering af indeklimaet på deres arbejdsplads fordelt på sektor. Heraf fremgår det, at 4 ud af 10 (39 %) af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren vurderer indeklimaet på deres arbejdsplads som værende dårligt eller meget dårligt. Det er flere end i både Kost- og Servicesektoren (32 %), Pædagogisk Sektor (30 %) og Teknikog Servicesektoren (25 %).

3 Indeklima 3 Figur 2. Hvor godt eller dårligt vil du samlet set vurdere indeklimaet på din arbejdsplads? Opdelt på sektor Kost- og Servicesektoren (265) 27% 31% 22% 10% Pædagogisk Sektor (1.207) 18% 28% 21% Social- og Sundhedssektoren (2.655) 4% 24% 2 26% 13% Teknik- og Servicesektoren (219) 8% 33% 28% 17% 8% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt Godt Hverken/eller Dårligt Meget dårligt Jeg arbejder sjældent/aldrig indendørs Antal svar fremgår af parenteserne. Svarkategorien Ved ikke fremgår ikke af figuren, men indgår i beregningerne. Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren. Grundet afrundinger summerer tallene ikke til 100.

4 Indeklima 4 Flest oplever træthed/koncentrationsbesvær og hovedpine grundet dårligt indeklima I Figur 3 herunder ses fordelingen af svar på spørgsmålet om, hvilke gener deltagerne oplever som følge af dårligt indeklima på deres arbejdspladser. Sammenlagt har 69 procent af deltagerne i undersøgelsen oplevet træthed eller koncentrationsbesvær, ligesom at 67 procent har oplevet hovedpine grundet dårligt indeklima. Det er flere, end der har oplevet de tre resterende gener i større eller mindre grad. Irritation af øjne og slimhinder opleves af 57 procent af deltagerne. Lidt færre, nemlig 46 procent, har oplevet åndedræts- eller vejrtrækningsproblemer som følge af arbejdspladsens ringe indeklima. Den gene, som færrest deltagere føler sig plagede af, er kvalme. Her har cirka hver fjerde (23 %) svaret, at de har oplevet genen i enten meget høj, høj, nogen eller mindre grad. Figur 3. I hvilken grad oplever du følgende gener pga. dårligt indeklima på din arbejdsplads? Problemer med åndedrættet/vejrtrækningsproblemer 5% 16% Hovedpine 5% 11% 25% 26% Irritation af øjne og slimhinder 4% 22% 22% Træthed eller koncentrationsbesvær 5% 13% 28% Kvalme 7% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Antal svar: Andele under 3 procent fremgår ikke at figuren. Svarkategorierne Slet ikke og Ved ikke fremgår ligeledes heller ikke at figuren, men indgår i beregningerne.

5 Indeklima 5 Gener blandt 8 ud af 10 af de medlemmer der vurderer, at indeklimaet på deres arbejdsplads er ringe I Figur 4 herunder er fordelingen af svar på spørgsmålet om gener vist for de medlemmer, der har svaret, at indeklimaet på deres arbejdsplads er enten dårligt eller meget dårligt. Som for den samlede deltagergruppe har flest oplevet træthed eller koncentrationsbesvær samt hovedpine. I alt har 87 procent oplevet dette i større eller mindre grad som følge af dårligt indeklima på deres arbejdsplads. Dernæst kommer hovedpine, som 86 procent har oplevet. Færre har oplevet irritation af øjne og slimhinder (77 %) og problemer med åndedrættet (64 %). Hver tredje (32 %) af medlemmerne har oplevet kvalme grundet ringe indeklima på arbejdspladsen. Overordnet set har 83 procent af medlemmerne, der vurderer indeklimaet på deres arbejdsplads som værende ringe, oplevet gener som følge heraf (ikke vist i figur). Figur 4. I hvilken grad oplever du følgende gener pga. dårligt indeklima på din arbejdsplads? For deltagere der vurderer indeklimaet på deres arbejdsplads som meget dårligt eller dårligt. Problemer med åndedrættet/vejtrækningsproblemer 4% 10% 24% 26% Hovedpine 10% 18% 35% Irritation af øjne og slimhinder 17% 2 22% Træthed eller koncentrationsbesvær 10% 37% 17% Kvalme 3% 10% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Antal svar: Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren. Anm.: Figuren indeholder kun svar fra de medlemmer som har svaret Meget dårligt eller Dårligt til spørgsmålet om, hvor godt eller dårligt de samlet set vil vurdere indeklimaet på deres arbejdsplads.

6 Indeklima 6 Hver tredje bekymrer sig om indeklimaet på deres arbejdsplads Deltagerne er også blevet spurgt, om de i deres daglige arbejde bekymrer sig om indeklimaet på deres arbejdsplads. Her svarer sammenlagt 32 procent, at de i meget høj grad eller i høj grad bekymrer sig om dette (se Figur 5). 39 procent svarer I nogen grad, mens sammenlagt 27 procent svarer I ringe grad eller Slet ikke. Blandt de deltagere, der vurderer indeklimaet på deres arbejdsplads som værende dårligt eller meget dårligt, bekymrer 43 procent sig i meget høj eller høj grad om indeklimaet (ikke vist i figur). Figur 5. I hvilken grad bekymrer du dig i dit daglige arbejde om indeklimaet på din arbejdsplads? I meget høj grad I høj grad I nogen grad 3 I ringe grad 18% Slet ikke Ved ikke 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Antal svar:

7 Indeklima 7 Flest oplever, at det ofte er for varmt på deres arbejdsplads På spørgsmålet om hvad deltagerne oplever på deres arbejdsplads, har flest (63 %) svaret, at der ofte er for varmt (se Figur 6). Dernæst har 46 procent svaret, at mulighederne for at justere temperaturen er for dårlige. 41 procent oplever problemer med luftkvaliteten, og 37 procent synes, at udluftningsmuligheder og ventilation er for dårlig. 27 procent har peget på, at rengøringen er utilfredsstillende. 23 procent svarer, at det ofte er for koldt, mens 22 procent bliver udsat for træk. 21 procent bliver udsat for tobaksrøg i arbejdstiden, og endelig svarer 8 procent, at de ofte generes af støv på deres arbejdsplads. 12 procent har svaret, at de ikke oplever noget af det nævnte, mens 3 procent har svaret Ved ikke. Figur 6. Oplever du noget af følgende på din arbejdsplads? - Du kan sætte flere kryds. Det er ofte for varmt 63% Mulighederne for at justere temperaturen er for dårlige 46% Luftkvaliteten er ofte dårlig Udluftningsmulighederne/ventilationen er for dårlig 37% 41% Rengøringen er utilfredsstillende Det er ofte for koldt Jeg bliver udsat for træk Jeg bliver udsat for tobaksrøg i arbejdstiden 27% 22% 21% Jeg oplever intet af ovenstående 12% Jeg bliver ofte generet af støv 8% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal svar: Spørgsmålet er ikke blevet stillet til ansatte i dagplejen. I Figur 7 på næste side ses fordelingen af svar på ovenstående spørgsmål for de medlemmer, der har vurderet indeklimaet på deres arbejdsplads som enten dårligt eller meget dårligt. Som for den samlede gruppe af deltagere svarer flest (84 %) i denne gruppe ligeledes, at det ofte er for varmt på deres arbejdsplads. Næstflest (67 %) har oplevet, at luftkvaliteten samt mulighederne for temperaturjusteringer er dårlige.

8 Indeklima 8 Figur 7. Oplever du noget af følgende på din arbejdsplads? Du kan sætte flere kryds. For deltagere der vurderer indeklimaet på deres arbejdsplads som meget dårligt eller dårligt. Det er ofte for varmt 84% Luftkvaliteten er ofte dårlig Mulighederne for at justere temperaturen er for dårlige 67% 67% Udluftningsmulighederne/ventilationen er for dårlig 57% Rengøringen er utilfredsstillende Det er ofte for koldt Jeg bliver udsat for træk 32% 31% 36% Jeg bliver udsat for tobaksrøg i arbejdstiden Jeg bliver ofte generet af støv 13% Jeg oplever intet af ovenstående Ved ikke 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: Anm.: Figuren indeholder kun svar fra de medlemmer som har svaret Meget dårligt eller Dårligt til spørgsmålet om, hvor godt eller dårligt de samlet set vil vurdere indeklimaet på deres arbejdsplads.

9 Indeklima 9 Medlemmerne udsættes for passiv rygning af borgerne Deltagerne blev også stillet et spørgsmål om, hvorvidt de er udsat for tobaksrøg i arbejdstiden (ikke vist i figur). De 21 procent som svarede Ja til dette, blev yderligere bedt om at uddybe, hvem der udsætter dem for røg (se Figur 8). Hertil svarede langt størstedelen (97 %), at de udsættes for passiv rygning af borgerne. Dernæst har deltagerne peget på, at kolleger (14 %) og pårørende (13 %) udsætter dem for tobaksrøg i arbejdstiden. Kun 3 procent svarede, at røgen skyldes, at de selv er rygere. Figur 8. Du har svaret, at du er udsat for tobaksrøg i arbejdstiden. Hvem udsætter dig for tobaksrøg? - Du kan sætte flere kryds. Mig selv (jeg er ryger) 3% Kolleger 14% Borgere 97% Pårørende 13% Andre 2% Ved ikke 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Antal svar: 780.

10 Indeklima 10 Problemer med indeklimaet på arbejdspladsen drøftes med kolleger, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter Figur 9 viser, hvem medlemmer taler med om de problemer, som de har oplevet med indeklimaet. Derudover ses fordelingen af svar blandt medlemmer, der har svaret, at de har et dårligt eller meget dårligt indeklima. For samtlige deltagere i undersøgelsen har flest talt med kollegerne (47 %), efterfulgt at deres leder (39 %) og deres arbejdsmiljørepræsentant (39 %). 10 procent har talt med tillidsrepræsentanten. Kun få (3 %) har vendt problemerne med en læge eller andet sundhedsfagligt personale, og kun 1 procent har henvendt sig direkte til deres FOA-afdeling. Undersøgelsen viser også, at hele 30 procent ikke har talt med nogle af de nævnte angående de oplevede problemer med indeklimaet på deres arbejdspladser. Blandt den afgrænsede gruppe af deltagere, for hvem indeklimaet på deres arbejdsplads anses som ringe, har 63 procent talt med deres kolleger om problemerne med indeklimaet. Det er flere end der har talt med deres leder (53 %) eller med deres arbejdsmiljørepræsentant (50 %). Kun cirka hver tiende (13 %) har ikke talt med nogen om indeklimaproblemerne. Figur 9. Har du talt med nogen af følgende om de problemer, du har oplevet med indeklimaet på din arbejdsplads? - Du kan sætte flere kryds. Ja, min leder 3 53% Ja, en kollega 47% 63% Ja, min arbejdsmiljørepræsentant 3 50% Ja, min tillidsrepræsentant 10% 14% Ja, min FOA-afdeling Ja, min læge eller andet sundhedsfagligt personale Ja, andre, skriv gerne hvem: 1% 1% 3% 5% 2% 2% Nej 13% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Samtlige deltagere Deltagere som vurderer indeklima på arbejdsplads som dårligt Antal svar: Samtlige deltagere (3.784), deltagere som vurderer indeklima på arbejdsplads som dårligt eller meget dårligt (1.436). Spørgsmålet er ikke blevet stillet til ansatte i dagplejen.

11 Indeklima 11 De deltagerne, der svarede Ja, andre, havde desuden mulighed for at uddybe deres svar. Flertallet skriver her, at de har vendt problemerne med teknisk servicepersonale/pedeller på deres arbejdsplads eller borgerne i de hjem, hvor de kommer i forbindelse med deres arbejde.

12 Indeklima 12 En tredjedel oplever ikke, at der er blevet taget hånd om problemerne med indeklimaet En tredjedel af medlemmerne (33 %) svarer, at der ikke er blevet taget hånd om de indeklimaproblemer, de oplever på arbejdspladsen. Dette fremgår af Figur 10 herunder. Modsat svarer 7 procent Ja til spørgsmålet, mens 36 procent svarer Ja, delvist. Bemærk, at hele 23 procent har svaret Ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Figur 10. Er der blevet taget hånd om problemet? Ja 7% Ja, delvist 36% Nej 33% Ved ikke/ikke relevant 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar: Spørgsmålet er ikke blevet stillet til ansatte i dagplejen.

13 Indeklima 13 Tre ud af fire tillidsvalgte siger, at APV en har fokus på indeklimaet Alle tillidsvalgte i undersøgelsen blev spurgt om, hvorvidt der på deres arbejdsplads er fokus på indeklimaet i arbejdspladsvurderingen (se Figur 11). Tre ud af fire (75 %) svarer Ja, mens 9 procent svarer Nej. Kun 2 procent af de tillidsvalgte svarer, at der slet ikke udføres arbejdspladsvurderinger på deres arbejdsplads. En stor andel på 14 procent svarer Ved ikke. Figur 11. Bliver der spurgt om indeklimaet i arbejdspladsvurderingen (APV) på din arbejdsplads? Ja 75% Nej Der bliver ikke lavet APV på min arbejdsplads 2% Ved ikke/husker ikke 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar: 753. Spørgsmålet er kun stillet til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Spørgsmålet er ikke blevet stillet til medlemmer i dagplejen.

14 Indeklima 14 Kun få bekymrer sig om radon på arbejdspladsen Undersøgelsen om indeklima indeholdte også nogle spørgsmål om radon. Radon er en sundhedsskadelig, radioaktiv luftart, der kan sive inde i bygninger gennem undergrunden. Indledningsvist blev deltagerne spurgt, om de har hørt om radon. Til dette svarede tre ud af fire (76 %) Ja. Derudover svarede 18 procent Nej, mens yderligere 6 procent svarede Ved ikke/husker ikke (ikke vist i figur). Deltagerne, der har hørt om radon, blev herefter spurgt, i hvilken grad de bekymrer sig om radonniveauet på deres arbejdsplads. Fordelingen af disse svar fremgår af Figur 12 nedenfor. Tæt på halvdelen (47 %) har svaret, at de slet ikke bekymrer sig. Kun 2 procent svarer, at de i meget høj grad bekymrer sig om radonniveauet på deres arbejdsplads. Yderligere 4 procent bekymrer sig i høj grad, og 13 procent i nogen grad. 25 procent bekymrer sig kun i ringe grad. Figur 12. I hvilken grad bekymrer du dig om radonniveauet på din arbejdsplads? I meget høj grad 2% I høj grad 4% I nogen grad 13% I ringe grad 25% Slet ikke 47% Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: Spørgsmålet er blevet stillet til dem, der har svaret Ja til spørgsmålet om, hvorvidt de har hørt om radon.

15 Indeklima 15 Kun hver tiende tillidsvalgte svarer, at deres arbejdsplads er blevet radon-testet Tillidsvalgte, som har hørt om radon, blev yderligere spurgt om, hvorvidt niveauet af radon er blevet undersøgt på deres arbejdsplads. Til det svarer mere end halvdelen (52 %) Ved ikke. 38 procent svarer Nej, mens kun hver tiende af de tillidsvalgte (10 %) oplyser, at deres arbejdsplads er blevet undersøgt for radon. Figur 12. Er niveauet af radon blevet undersøgt på din arbejdsplads? Ja 10% Nej 38% Ved ikke/husker ikke 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: 657. Spørgsmålet er blevet stillet til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som har svaret Ja til spørgsmålet om, hvorvidt de har hørt om radon.

16 Indeklima 16 Afsluttende kommentarer Til slut havde deltagerne i undersøgelsen mulighed for at skrive en kommentar til emnet om indeklima. I alt 313 benyttede sig af dette. En gennemgang af kommentarerne viste, at særligt ansatte i hjemmeplejen oplever et ringe indeklima, som er præget af høje temperaturer og dårlige muligheder for udluftning grundet træk. Derudover påpeger en stor del af deltagerne, at de arbejder i ældre bygninger, som hindrer mulighederne for udluftning samt justering af temperaturer. Dertil beskriver flere, at sommeren med høje temperaturer, har været medvirkende til ekstrem indendørs varme. Slutteligt gør en del opmærksom på, at der for nyligt er foretaget undersøgelser af radonniveauet på deres arbejdsplads, men at de endnu ikke er blevet forelagt resultaterne.

17 Indeklima 17 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 22. juni til 5. juli Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt to påmindelser til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end indeklima. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer. Da det kun er et udsnit af disse medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med statistisk usikkerhed. Sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. Fremhæves forskelle i teksten, som ikke er statistisk sikre, vil det blive kommenteret. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev erhvervsaktive medlemmer inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 47 e- mailadresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således medlemmer, svarende til 41 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 38 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. I alt svarede medlemmer på ét eller flere spørgsmål om indeklima. Repræsentativitet og vægtning af data Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 år og medlemmer i alderen år er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og derover er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Data er vægtet for sektor og alder.

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Metoder på det specialiserede socialområde

Metoder på det specialiserede socialområde 12. februar 2018 Metoder på det specialiserede socialområde Manglende tid og krav til dokumentation er det vanskeligste at håndtere for de FOA-medlemmer, der arbejder på det specialiserede socialområde.

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere