Rygning på arbejdspladserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning på arbejdspladserne"

Transkript

1 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen var medlemmer i job, dog ikke medlemmer i dagplejen medlemmer medvirkede i undersøgelsen, svarprocenten var 49. Hovedkonklusioner: Medlemmerne i undersøgelsen er i højere grad udsat for tobaksrøg fra borgere end fra kolleger. 48 procent er meget enige eller enige i, at de bliver udsat for tobaksrøg fra borgere. 11 procent udsættes for røg fra deres kolleger. Det er svarene fra Social- og Sundhedssektoren, særligt ældreplejen, der trækker andelen så højt op. Andelen ville desuden være mindre, hvis dagplejere indgik i undersøgelsen. En relativt stor del af de ansatte på omsorgsområdet hjælper borgere med at ryge. En fjerdedel af de medlemmer, der arbejder med pædagogiske opgaver eller social- og sundhedsopgaver i ældreplejen, psykiatrien, på sygehuse eller på specialområdet, hjælper borgere med at ryge som en del af deres arbejde. Der er ikke enighed om, at rygereglerne for borgerne fungerer godt. En tredjedel er af medlemmerne i ældreplejen, psykiatrien, på sygehuse og specialområdet er uenige i, at rygereglerne for borgerne fungerer godt. Der er også en tredjedel fra disse arbejdsområder, der er enige i, at ledelsen ikke håndhæver rygereglerne for borgerne. 43 procent må slet ikke ryge på deres arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen. Hver fjerde mener, at rygereglerne er for stramme på deres arbejdsplads. Blandt rygerne gælder det næsten halvdelen. Der er også en fjerdedel, som mener, at rygerne på deres arbejdsplads holder for mange pauser. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Inge Frölich Tlf Helene Fog Tlf

2 Rygning på arbejdspladserne 2 Halvdelen bliver udsat for tobaksrøg fra borgere i deres arbejdstid Halvdelen (48 %) af medlemmerne i undersøgelsen er meget enige eller enige i, at de bliver udsat for rygning fra borgere i deres arbejdstid. Det viser figur 1.2. I figuren er også vist svarene fra en undersøgelse, som FOA gennemførte i Der har været et lille fald i den andel, der er meget enig i udsagnet - fra 22 procent i 2011 til 17 procent i Figur 1.1 viser, at 11 procent bliver udsat for tobaksrøg fra kolleger. Andelen, der er meget enige i udsagnet er faldet en anelse siden fra 5 til 3 procent. Medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren er desuden blevet spurgt, om de bliver udsat for hashrøg fra borgere. 3 procent er meget enige heri, og 7 procent er enige (figur ikke vist). Figur 1. Hvor enig eller uenig er du om følgende udsagn om rygning i din arbejdstid? 1.1 Jeg bliver udsat for tobaksrøg fra kolleger 2011 (1.746) 5% 8% 29% 49% 10% 2016 (5.006) 3% 8% 20% 57% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 1.2 Jeg bliver udsat for tobaksrøg fra borgere 2011 (1.184) 22% 31% 20% 20% 8% 2016 (5.006) 17% 31% 15% 27% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar fremgår af parenteserne. Pga. afrundinger summerer alle procenter ikke til 100.

3 Rygning på arbejdspladserne 3 Det er især medlemmer, der arbejder i Social- og Sundhedssektoren, som udsættes for tobaksrøg fra borgere. Det gælder 59 procent i denne sektor. Det er i Pædagogisk sektor, at færrest bliver udsat for tobaksrøg fra borgere, nemlig 8 procent. I Kost- og Servicesektoren gælder det 26 procent, og i Teknik- og Servicesektoren bliver 17 procent udsat for røg fra borgere. Det fremgår af figur 2 nedenfor. Figur 2. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid? Jeg bliver udsat for tobaksrøg fra borgere. Kost- og Servicesektoren (252) 26% 54% 20% Pædagogisk Sektor (760) 8% 73% 19% Social- og Sundhedssektoren (3.679) 60% 33% 8% Teknik- og Servicesektoren (309) 17% 67% 16% I alt (5.000) 47% 42% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udsat for tobaksrøg fra borgere Ikke udsat for tobaksrøg for borgere Ved ikke/ikke relevant Antal svar fremgår af parenteserne. Pga. afrundinger summerer alle procenterne ikke til 100. Kategorien Udsat for tobaksrøg fra borgere er konstrueret af kategorierne meget enig og enig. Kateogrien Ikke udsat for tobaksrøg fra borgerne er konstrueret af kategorierne meget uenig og uenig. Særligt medlemmer i ældreplejen udsættes for tobaksrøg fra borgere. Det gælder 68 procent, svarende til mere end to ud af tre. De tilsvarende andele er henholdsvis 72 procent i hjemmeplejen og 65 procent på plejehjem/plejecentre og lign. Blandt medlemmer, der arbejder i socialpsykiatrien, botilbud og lign., svarer 70 procent, at de bliver udsat for tobaksrøg fra borgere (figur ikke vist). Hvad angår tobaksrøg fra kolleger, findes den højeste andel, der udsættes for dette, i hjemmeplejen. Andelen er her 16 procent (figur ikke vist). Ser man på sektorerne, er den eneste sikre forskel med hensyn udsættelse for tobaksrøg fra kolleger, at andelen, der udsættes herfor, er klart lavere i Pædagogisk Sektor end i de tre øvrige sektorer (3 procent mod 12 procent i de tre andre sektorer) (figur ikke vist).

4 Rygning på arbejdspladserne 4 4 ud af 10 må ikke ryge på deres arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen 4 ud af 10 (43 %) svarer, at de slet ikke må ryge på deres arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen. 20 procent svarer, at man må ryge i sine pauser; 27 procent, at man må ryge, når det passer ind i arbejdet, og 7 procent svarer, at man må ryge et bestemt antal cigaretter om dagen. 6 procent har svaret, at man må ryge på anden vis på deres arbejdsplads. Disse medlemmer har haft mulighed for at uddybe deres svar. Det har 347 medlemmer gjort. Flere skriver, at det er tilladt at ryge uden for matriklen; at de har specifikke aftaler på arbejdspladsen om, at rygere eksempelvis møder 15 minutter før eller går 15 minutter senere, eller at man må ryge, når der er tid til, at man kan gå ud og gøre det. 2 procent svarer Ved ikke. Figur 3. Må man ryge på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen? Nej, på min arbejdsplads må man slet ikke ryge i løbet af arbejdsdagen (2.133) 43% Ja, på min arbejdsplads må man ryge i sine pauser (1.015) 20% Ja, på min arbejdsplads må man ryge, når det passer ind i arbejdet (1.334) 27% Ja, man må ryge et bestemt antal cigaretter på en arbejdsdag (337) 7% Ja, man må ryge på anden vis (317) 6% Ved ikke (114) 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% I alt: Det har været muligt at afgive mere end et svar, hvorfor procenterne ikke summerer til 100.

5 Rygning på arbejdspladserne 5 Figur 4 viser, hvordan svarene om, hvorvidt man må ryge på arbejdspladsen, fordeler sig på arbejdsområder. Det ses, at den andel, der har svaret, at man ikke må ryge på arbejdspladsen i løbet af arbejdsdagen, er højest blandt medlemmer, der arbejder på hospitaler og sygehuse (89 %). Figur 4. Må man ryge på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen? I en daginstitution eller SFO (583) 32% 68% I hjemmeplejen (1.063) 35% 65% På et plejehjem/plejecenter (1.692) 40% 60% På en skole/rådhus/forvaltningen (223) 39% 61% På et hospital/sygehus (433) 89% 11% På et genoptræningstilbud eller rehabiliteringscenter (120) I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien (109) 50% 56% 50% 44% I socialpsykiatrien (338) 33% 67% Hos et vikarbureau (46) 50% 50% På specialområdet (209) 32% 68% Øvrige arbejdsområder (324) 30% 70% I alt (5.136) 42% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej, man må ikke ryge på min arbejdsplads Ja, man må godt ryge på min arbejdsplads Antal svar fremgår af parenteserne. Ved ikke -kategorien fremgår hverken af figuren eller i alt. Kategorien Ja, man må godt ryge på min arbejdsplads er konstrueret af svarkategorierne Ja, på min arbejdsplads må man ryge i sine pauser, Ja, på min arbejdsplads må man ryge, når det passer ind i arbejdet, Ja, på min arbejdsplads må man ryge et bestemt antal cigarette på en arbejdsdag, Ja, man må ryge på anden vis. Arbejdsområder, hvorfra der er afgivet færre end 30 svar, er samlet i kategorien Øvrige arbejdsområder, der omfatter flg.: Handikaphjælper, I en svømmehal/idraætshal, Som parkeringsserviceassistent, I brand, redning og ambulance, Som buschauffør, På en færge/foa søfart.

6 Rygning på arbejdspladserne 6 3 ud af 4 medlemmer må ryge på udendørsområderne på arbejdspladser, hvor rygning er tilladt Blandt medlemmer der har svaret, at rygning er tilladt i deres arbejdstid, svarer 73 procent, at de må ryge udendørs, på arbejdspladsens område. 25 procent svarer, at de må ryge udendørs, men at det skal foregå helt uden for arbejdspladsen. 11 procent må ryge mellem besøg hos borgere, 4 procent må ryge sammen med borgerne, og 3 procent må ryge i rygerum/rygekabiner på arbejdspladsen. Det fremgår af figuren nedenfor. Figur 5. Hvor må man ryge på din arbejdsplads i løbet af arbejdsdagen? I rygerum/rygekabiner (93) 3% Udendørs, på arbejdspladsens område (2.021) 73% Udendørs, helt uden for arbejdspladsen (686) 25% Mellem besøg hos borgere (295) 11% Sammen med borgerne (117) Indendørs, hvor der kun arbejder en ansat ad gangen (2) Ved ikke (26) 0% 1% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Spørgsmålet er alene stillet til medlemmer, der har svaret Ja til, at man må ryge på arbejdspladsen i løbet af arbejdsdagen. Antal svar fremgår af parenteserne. Det har været muligt at afgive mere end et svar, hvorfor procenterne ikke summerer til 100.

7 Rygning på arbejdspladserne 7 Over halvdelen i Social- og Sundhedssektoren: Borgerne må ikke ryge, når vi er til stede Medlemmerne af Social- og Sundhedsektoren er blevet spurgt om, hvilke rygeregler der gælder for borgere på deres arbejdsplads/ de borgere, som de besøger. Her svarer over halvdelen (57 %), at borgerne ikke må ryge, når de er til stede. 43 procent svarer, at borgerne skal have luftet ud, inden de kommer, og 17 procent, at borgerne skal gå udenfor og ryge. 5 procent svarer, at borgerne slet ikke må ryge på arbejdspladsen; 8 procent, at der ikke er nogen rygeregler for borgerne, og 4 procent, at der ikke er borgere, der ryger på deres arbejdsplads. 8 procent svarer, at der er andre regler, og 7 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Figur 6. Hvilke af følgende rygeregler gælder for borgere på din arbejdsplads/de borgere du besøger? Det har været muligt at afgive mere end et svar. Borgerne må ikke ryge, når vi er til stede (2.071) Borgerne skal have luftet ud, inden vi kommer (1.573) 43% 57% Borgere skal gå udenfor og ryge (635) 17% Borgerne må slet ikke ryge på arbejdspladsen (167) Andre regler (300) Der er ingen rygeregler for borgerne (279) Der er ikke borgere, der ryger på min arbejdsplads (151) Ved ikke/ikke relevant (240) 5% 8% 8% 4% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: Spørgsmålet er alene stillet til medlemmer af Social- og Sundhedssektoren. Det har været muligt at afgive mere end et svar, hvorfor procenterne ikke summerer til 100.

8 Rygning på arbejdspladserne 8 Hver fjerde mener, at rygereglerne er for stramme på deres arbejdsplads 12 procent er meget enige i, at rygereglerne er for stramme på deres arbejdsplads, mens 13 procent er enige i udsagnet. Det svarer til, at 25 procent eller hver fjerde mener, at arbejdspladsens rygeregler er for stramme. Der er sket en lille stigning fra 2011, hvor den tilsvarende andel var 20 procent. Medlemmerne er i undersøgelsen blev spurgt om, hvorvidt de ryger. 24 procent ryger dagligt, og 6 procent ryger indimellem. Blandt rygerne er det næsten halvdelen (47 %), som finder rygereglerne for stramme. Blandt ikkerygerne gælder det samme for 16 procent. Figur 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rygning på din arbejdsplads? Rygereglerne er for stramme på min arbejdsplads (det er svært at være ryger) (1.746) 9% 11% 28% 41% 12% 2016 (4.984) 12% 13% 23% 39% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar fremgår af parenteserne. Pga. afrundinger summerer alle procenterne ikke til 100.

9 Rygning på arbejdspladserne 9 Fald i andelen, der mener, at rygerne holder for mange pauser I 2011 var 37 procent enige eller meget enige i, at rygerne på deres arbejdsplads holdt for mange pauser. I 2016 er andelen faldet til 24 procent. En forholdsvis stor andel af medlemmerne (22 %) har svaret Ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Figur 8. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rygning på din arbejdsplads? Rygerne på min arbejdsplads holder for mange pauser (1.746) 16% 21% 25% 22% 16% 2016 (4.983) 9% 15% 24% 31% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar fremgår af parenteserne. Pga. afrundinger summerer alle procenterne ikke til 100.

10 Rygning på arbejdspladserne 10 Hver fjerde mener ikke, at ledelsen håndhæver rygereglerne for kollegerne 27 procent, svarende til hvert fjerde medlem, er enige eller meget enige i, at ledelsen ikke håndhæver rygereglerne for kollegerne på deres arbejdsplads. Halvdelen (51 %) er enige eller uenige heri, mens hele 22 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Næsten 2 ud af 3 medlemmer (63 %) er enige eller meget enige i, at rygereglerne for dem og deres kolleger fungerer godt. 15 procent er uenige i udsagnet, mens 9 procent er meget uenige. 13 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rygning på din arbejdsplads? Ledelsen håndhæver ikke rygereglerne for kollegerne (4.984) 10% 17% 24% 27% 22% Rygereglerne for mig og mine kolleger fungerer godt (4.984) 29% 34% 15% 9% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar fremgår af parenteserne. Pga. afrundinger summerer alle procenter ikke til 100.

11 Rygning på arbejdspladserne 11 Borgeres rygning giver udfordringer i bl.a. ældreplejen, psykiatrien og på specialområdet De medlemmer, der arbejder i ældreplejen, på sygehuse, i psykiatrien eller på specialområdet, har fået en række opfølgende spørgsmål om borgernes evt. rygning. Lidt over halvdelen (51 %) af disse medlemmer har erklæret sig meget enige eller enige i, at rygereglerne for borgerne fungerer godt. 14 procent er meget enige i udsagnet. 34 procent er uenige eller meget uenige heri, og 15 procent har svaret Ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Svarene fremgår af figur 10 nedenfor. Figur 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rygning på din arbejdsplads? Rygereglerne for borgerne fungerer godt. Meget enig 14% Enig 37% Uenig 24% Meget uenig 10% Ved ikke/ikke relevant 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar: Spørgsmålet er alene stillet til medlemmer i hjemmeplejen, på plejecentre/plejehjem, på et hospital/sygehus, i behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien, i socialpsykiatrien og på specialområdet.

12 Rygning på arbejdspladserne 12 4 ud af 10 på udvalgte arbejdsområder mener ikke, at borgerne overholder rygereglerne 42 procent af medlemmerne fra ældreplejen, sygehuse, psykiatrien eller specialområdet svarer, at de er enige eller meget enige i, at borgerne ikke overholder rygereglerne. Det svarer til 4 ud af 10 medlemmer. 25 procent svarer, at de er uenige, og 14 procent, at de er meget uenige. 19 procent, svarer Ved ikke/ikke relevant. Svarene fremgår af figur 11. Figur 11. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rygning på din arbejdsplads? Borgerne overholder ikke rygereglerne. Meget enig 14% Enig 28% Uenig 25% Meget uenig 14% Ved ikke/ikke relevant 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Antal svar: Spørgsmålet er alene stillet til medlemmer i hjemmeplejen, på plejecentre/plejehjem, på et hospital/sygehus, i behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien, i socialpsykiatrien og på specialområdet

13 Rygning på arbejdspladserne 13 4 ud af 10 i hjemmeplejen mener ikke, at ledelsen håndhæver rygereglerne for borgerne 43 procent af de medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen mener ikke, at ledelsen håndhæver rygereglerne for borgerne. I socialpsykiatrien og på plejehjem gælder henholdsvis 33 og 31 procent, og på specialområdet er den tilsvarende andel 17 procent. Samlet set er det hver tredje af dem, der arbejder i ældreplejen, psykiatrien eller på specialområdet, der ikke mener, at ledelsen håndhæver rygereglerne for borgerne. Svarene ses i figur 13 nedenfor. Alt i alt er 11 procent på de arbejdsområder, der fremgår af figuren, meget enige og 22 procent enige i, at rygereglerne ikke håndhæves. 26 procent er uenige i udsagnet og 17 procent meget uenige (de 43 procent, som mener, at ledelsen håndhæver reglerne) (figur ikke vist). Figur 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rygning på din arbejdsplads? Ledelsen håndhæver ikke rygereglerne for borgerne. I hjemmeplejen (1.035) 43% 40% 17% På et plejehjem/plejecenter (1.618) 31% 46% 23% På et hospital/sygehus (427) 23% 32% 44% I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien (107) 21% 63% 17% I socialpsykiatrien (329) 33% 50% 18% På specialområdet (201) 17% 39% 44% I alt (3.717) 32% 43% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ledelsen håndhæver ikke rygereglerne for borgerne Ledelsen håndhæver rygereglerne for borgerne Ved ikke Antal svar fremgår af parenteserne. Pga. afrundinger summerer alle procenterne ikke til 100. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder på de ovennævnte arbejdsområder. Kategorien Ledelse håndhæver ikke rygereglerne for borgerne er konstrueret af svarkategorierne Meget enig og Enig. Kategorien Ledelsen håndhæver rygereglerne for borgerne er konstrueret af svarkategorierne Meget uenig og Uenig.

14 Rygning på arbejdspladserne 14 Hver fjerde på udvalgte arbejdsområder hjælper borgere med at ryge De medlemmer, der løser pædagogiske opgaver eller social- og sundhedsopgaver i hjemmeplejen, på plejecentre/plejehjem, på hospitaler/sygehuse, i behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien, i socialpsykiatrien eller på specialområdet, er blevet spurgt, om de hjælper borgerne med at ryge, som en del af deres arbejde. Det svarer til lidt mere end hvert fjerde medlem (27 %) ja til. Særligt medlemmer, der arbejder på plejehjem og plejecentre, hjælper borgerne med at ryge det gælder 40 procent. Blandt medlemmer i behandlings- eller distriktspsykiatrien drejer det sig om 30 procent, mens den tilsvarende andel er 19 procent i socialpsykiatrien og 17 procent i hjemmeplejen. Andelen, der hjælper borgerne med at ryge, er højere blandt rygerne i undersøgelsen (34 %) end blandt ikke-rygerne (24 %) (figur ikke vist). Figur 13. Hjælper du borgerne med at ryge som en del af dit arbejde? I hjemmeplejen (1.026) 17% 81% 3% På et plejehjem/plejecenter (1.520) 40% 58% 3% På et hospital/sygehus (352) 10% 82% 9% I behandlings- eller distriktspsykiatrien (107) 30% 67% 3% I socialpsykiatrien (329) 19% 80% 1% På specialområdet (171) 18% 78% 4% I alt (3.505) 27% 70% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Antal svar fremgår af parenteserne. Pga. afrundinger summerer alle procenter ikke til 100. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer i Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren, der arbejder på ét af de følgende arbejdsområder: Hjemmeplejen, plejecenter/plejehjem, hospital/sygehus, behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien eller specialområdet

15 Rygning på arbejdspladserne 15 Hver fjerde ryger hver dag Hvert fjerde medlem (24 %) svarer, at de ryger hver dag. 2 procent svarer, at de ryger mindst en gang om ugen, mens 4 procent ryger ved festlige lejligheder. 70 procent eller mere end to tredjedele ryger slet ikke. Figur 14. Ryger du? Ja, hver dag 24% Ja, mindst en gang om ugen 2% Ja, men sjældnere end hver uge 0% Ja, ved festlige lejligheder 4% Nej, jeg ryger ikke 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar: 4.952

16 Rygning på arbejdspladserne 16 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end rygning. Målgruppen Målgruppen for denne undersøgelse er medlemmer i job fra FOAs medlemspanel dog ikke medlemmer, der arbejder i dagplejen. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 61 adresser var uvirksomme.. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer var der medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 195, der afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 49 procent medlemmer besvarede ét eller flere af spørgsmålene om rygning, Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og medlemmernes alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er lidt overrepræsenterede. Ældreplejen er muligvis overrepræsenteret. Dette er ikke nærmere undersøgt, selv om det i givet fald ville have betydning for I alt -tallene i notatet især hvad angår udsættelse for tobaksrøg fra borgere, som er særligt udbredt i ældreplejen. Analysen viste også, at unge under 30 og medlemmer i alderen er underrepræsenteret, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og derover er overrepræsenteret. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenteret i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenteret. Alle forskelle, som fremhæves i dette notat, er testet statistisk signifikante. Vægtning af svardata Data er vægtet for sektor.

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Metoder på det specialiserede socialområde

Metoder på det specialiserede socialområde 12. februar 2018 Metoder på det specialiserede socialområde Manglende tid og krav til dokumentation er det vanskeligste at håndtere for de FOA-medlemmer, der arbejder på det specialiserede socialområde.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere