2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur"

Transkript

1 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1. Indledning Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet og en række sygehuse i de gamle Århus og Nordjyllands amter. Flere organisatoriske og strukturelle ændringer i kølvandet på strukturreformen har nødvendiggjort en opdatering af aftalekomplekset for samarbejdet mellem universitetet og hospitalsvæsenet. Nærværende hovedaftale erstatter det oprindelige Aftalegrundlag for Århus Universitetshospital af 1. januar De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere aftalegrundlag er følgende: Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus ophører med udgangen af 2012 med at være en del af samarbejdet i Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet mellem regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland og Aarhus Universitet intensiveres, således at et aftalebaseret og intensivt samarbejde fremover inkluderer alle hospitaler, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland. På samme måde inkluderes folkesundhedsområdet i Region Midtjylland i de overordnede aftaler med Aarhus Universitet, så aftalerne fremover inkluderer både regionens primære og sekundære sundhedssektor. Det aftales, at forskningsledelsesansvaret ved regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet fremover løftes af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet ligesom for Aarhus Universitetshospital. Ledelsesstrukturen for samarbejdet ændres og kommer fremadrettet til at bestå af Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) og to koordinationsudvalg for henholdsvis hospitalerne og folkesundhedsområdet i Region Midtjylland. Denne hovedaftale vedrørende samarbejde på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland udgør en del af en overordnet

2 partnerskabsaftale mellem universitetet og regionen, jf. Strategisk partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet af 6. januar Der kan dermed foregå samarbejdsprojekter mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland også på sundhedsområdet, som ikke har udspring i denne hovedaftale. 2. Formål Formålet med at Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland har særlige aftaler på sundhedsområdet er til stadighed at øge kvaliteten og evidensen i sundhedsvæsenets tilbud om sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering til det højeste internationale niveau til gavn for befolkning og patienter i Region Midtjylland. Hovedtesen i samarbejdet i forhold til organiseringen af forskningen er, at grundforskning, klinisk forskning samt klinisk udvikling og den kliniske virksomhed hænger tæt sammen. Strategien for universitetets og regionens samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet formuleres og justeres løbende af Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR). 3. Ansvarsfordeling Den overordnede ansvarsfordeling i forhold til universitetets og regionens samarbejde på sundhedsområdet indebærer, at Health, Aarhus Universitet har hovedansvaret for forskningen og den prægraduate kliniske undervisning, og at Region Midtjylland har ansvaret for de kliniske funktioner på regionens hospitaler. Ledelserne på de forskellige niveauer er ansvarlige for, at der både nu og i fremtiden leveres forskning, uddannelse og klinisk service af højeste kvalitet ud fra de givne regler og økonomiske forudsætninger. 4. Parter Hovedaftalen omfatter følgende parter: Health, Aarhus Universitet De somatiske og psykiatriske hospitaler samt Præhospitalet i Region Midtjylland Folkesundhedsområdet i Region Midtjylland, dvs.: o Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland o Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland 5. Ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland består af Ledelsesforum for Universitet- 2

3 Regionssamarbejdet (LUR) samt koordinationsudvalg på følgende to områder: Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet De to koordinationsudvalg bindes sammen af LUR. LUR udgør det øverste ledelsesorgan, jf. nedenstående figur. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5.1 Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) fastlægger de overordnede strategier og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. LUR træffer beslutninger i enighed LURs medlemmer, formandskab og sekretariatsbetjening LUR består af følgende repræsentanter: Dekanen for Health, Aarhus Universitet Prodekanen for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet Ad hoc prodekan for forskning, talentudvikling eller uddannelse efter behov, Health, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Direktør med særligt ansvar for sundhed, undtagen nære sundhedstilbud, folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Direktør med særligt ansvar for psykiatri og social samt nære sundhedstilbud, folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 3

4 To repræsentanter fra hospitalsledelsen ved Aarhus Universitetshospital To hospitalsledelsesrepræsentanter fra regionshospitalerne Cheflægen for Psykiatri og Social Formandskabet for LUR er fælles mellem dekanen for Health, Aarhus Universitet og direktøren med særligt ansvar for sundhed, undtagen nære sundhedstilbud, folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Sekretariatsbetjeningen varetages af et sekretariatsudvalg med repræsentation fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og Health, Aarhus Universitet LURs ansvarsområder Det er en del af strategien for samarbejdet på sundhedsområdet mellem universitetet og regionen, at LUR løbende tilpasser organisation og ledelse omkring samarbejdet, søger gensidighed mellem universitet og region i strategier o.lign. samt arbejder på at styrke enhedspræget og informationen om samarbejdet. LUR har følgende konkrete ansvarsområder: Et årligt forskningsstrategimøde Godkendelse af universitetsklinikker Opfølgning på regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præhospitalets forskningsprofiler Tværgående forskningsprogrammer Ledelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Et årligt forskningsstrategimøde LUR har ansvar for et årligt større forskningsstrategimøde for en bredere kreds af interessenter. På forskningsstrategimødet drøftes de overordnede retningslinjer for forskningssamarbejdet, herunder opstilles målsætninger for, hvilke forskningsområder der skal prioriteres, samt hvilke resultater der forventes at komme ud af forskningen inden for disse områder. Region Midtjyllands regionsråd holdes løbende orienteret om den overordnede forskningsstrategi samt særlige indsatsområder inden for den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Midtjylland. Godkendelse af universitetsklinikker Med indgåelse af Aftale om samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland får regionshospitalerne, regi- 4

5 onspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland mulighed for at opnå status som universitetsklinik inden for forskellige områder. Det er LUR, som på baggrund af en indstilling fra et fagligt bedømmelsesudvalg, træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om status som universitetsklinik kan godkendes. LUR har desuden til opgave at monitorere, inden for hvilke områder der forventes at kunne etableres nye universitetsklinikker. Proceduren for godkendelse af universitetsklinikker er nærmere beskrevet i Aftale om tilknytningsformer. Opfølgning på regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præhospitalets forskningsprofiler LUR har ansvar for løbende at drøfte regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præhospitalets forskningsprofiler, så forskningsprofilerne til enhver tid er i overensstemmelse med dels den aktuelle situation på det pågældende regionshospital, i regionspsykiatrien eller Præhospitalet, dels den overordnede strategi for forskningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Tværgående forskningsprogrammer LUR har ansvar for at følge udviklingen i de tværgående forskningsprogrammer samt at tage initiativ til igangsætning af nye tværgående forskningsprogrammer. Ledelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Med indgåelsen af nærværende hovedaftale overtager LUR desuden det ledelsesmæssige ansvar for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Fonden yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og retter sig mod alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland. LURs opgave i forhold til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er at udforme strategier for anvendelsen af forskningsfondens midler samt at foretage en overordnet fordeling af forskningsfondens budget, herunder at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgninger om større beløb til forskning. Inden behandlingen i LUR foretages der en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne i et videnskabeligt bedømmelsesudvalg. 5.2 Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har til opgave at udmønte de strategiske beslutninger, som træffes i LUR vedrørende hospitalsvæsenet. 5

6 Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet fastlægger fælles strategier for udvikling af hospitalsvæsenet inden for de fastlagte rammer og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Beslutninger kan kun træffes i enighed Koordinationsudvalgets medlemmer, formandskab og sekretariatsbetjening Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet består af følgende repræsentanter: Prodekan for uddannelse, Health, Aarhus Universitet Prodekan for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Cheflægen for Aarhus Universitetshospital Chefsygeplejersken for Aarhus Universitetshospital Cheflægen for Psykiatri og Social En hospitalsledelsesrepræsentant fra hvert af regionshospitalerne Den lægelige chef for Præhospitalet Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Ledelsesrepræsentant fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Formandskabet for Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet er fælles mellem lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og cheflægen for Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland. Region Midtjylland forestår sekretariatsbetjeningen af koordinationsudvalget Koordinationsudvalgets ansvarsområder Ansvarsområdet for koordinationsudvalget for hospitaler og universitet omfatter samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) mellem Aarhus Universitet og hospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland. Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har følgende konkrete ansvarsområder: Fastlægge fælles strategier for forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Revurdere og foreslå justeringer af regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præhospitalets forskningsprofiler. Forslag til justeringer i forskningsprofilerne forelægges LUR. 6

7 Afdække muligheder for samt facilitere indgåelse af tilknytningsaftaler mellem regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet og Aarhus Universitet Fastlægge og løbende justere principperne for fordeling af lægestuderende mellem hospitalerne. Medvirke til at sikre opretholdelse og styrkelse af den kliniske undervisning. Sikre at muligheden for ph.d.-forløb o.lign. på hospitalerne udnyttes bedst mulig. Sikre at hospitalernes potentiale inden for innovation udnyttes bedst mulig. 5.3 Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har til opgave at udmønte de strategiske beslutninger, som træffes i LUR vedrørende universitetets samarbejde med folkesundhedsområdet. Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet fastlægger fælles strategier for udvikling af folkesundhedsområdet inden for de fastlagte rammer og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Beslutninger kan kun træffes i enighed Koordinationsudvalgets medlemmer, formandskab og sekretariatsbetjening Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet består af følgende repræsentanter: Prodekanen for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet Ad hoc prodekan for forskning, talentudvikling eller uddannelse efter behov, Health, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Chef for Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Chefsygeplejersken for Aarhus Universitetshospital Hospitalsledelsesrepræsentant fra regionshospitalerne Repræsentant for kommunerne (tager udgangspunkt i formandskabet for Folkesundhed i Midten ). Formandskabet for Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet er fælles mellem lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Region Midtjylland forestår sekretariatsbetjeningen af koordinationsudvalget. 7

8 5.3.2 Koordinationsudvalgets ansvarsområder Ansvarsområdet for koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet i Region Midtjylland omfatter samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Folkesundhed i Region Midtjylland. Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har følgende konkrete ansvarsområder: Fastlægge fælles strategier for forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling Følge og inspirere til fælles forskningsindsatser og styrke den tværsektorielle forskningsindsats Medvirke til at styrke kontakten mellem forskning og praksis på folkesundhedsområdet Søge at inddrage de relevante parter i samarbejdet, herunder styrke samarbejdet med kommunerne 6. Aftaler Samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er opbygget omkring en række aftaler. Nogle aftaler vedrører universitetets samarbejde med samtlige af regionens hospitaler, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet mens andre aftaler udelukkende vedrører universitetets samarbejde med enten universitetshospitalet, regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet og/eller folkesundhedsområdet. De underliggende aftaler for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrører blandt andet: Samarbejdet om forskning og undervisning på regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet Samarbejdet på folkesundhedsområdet Sammenhængen mellem og beskrivelse af ansvarsområder for de forskellige stillingskategorier af professorer ved henholdsvis Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne Organisering og afregningsmodel for varetagelse af klinisk studenterundervisning Hospitalernes, inkl. regionspsykiatriens og Præhospitalets adgang til forskningsstøttende faciliteter Foruden ovennævnte aftaler foreligger der desuden en række andre samarbejdsaftaler, som er indgået med universitetet og et eller flere hospitaler i Region Midtjylland om særlige funktioner. Som eksempler på sådanne aftaler kan nævnes aftaler vedrørende samarbejdet med følgende institutioner: Neuroforskning 8

9 Klinisk Epidemiologi Klinisk Farmakologi På hjemmesiden for samarbejdet mellem universitetet og regionen vil der løbende blive lagt link ind til alle de bilaterale aftaler, som er indgået efter denne hovedaftale. Bent Hansen Region Midtjylland Lauritz B. Holm-Nielsen Aarhus Universitet Bo Johansen Region Midtjylland Allan Flyvbjerg Aarhus Universitet 9

10 BILAG TIL HOVEDAFTALE Oversigt over aftaler relateret til samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland Samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er opbygget omkring en række aftaler. Nogle aftaler vedrører universitetets samarbejde med samtlige af regionens hospitaler, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet, mens andre aftaler udelukkende vedrører universitetets samarbejde med enten universitetshospitalet, regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet og/eller folkesundhedsområdet. Aftalekomplekset for samarbejdet på sundhedsområdet består foruden hovedaftalen af følgende aftaler: Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland o Aftale om tilknytningsformer (delaftale) Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende Aftale om forskningsstøttende faciliteter Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland Aarhus Universitet og Region Midtjylland har med indgåelse af Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland realiseret et længerevarende ønske om at styrke forskning og forskningsbaseret uddannelse ved regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet. Aftalen indebærer, at regionshospi-

11 talerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet dels får en forskningsmæssig tilknytning til Aarhus Universitet, dels en forpligtelse til at fungere som et forskningsbaseret undervisningshospital. Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland spiller en vigtig rolle i den kliniske studenterundervisning inden for medicinstudiet ved Aarhus Universitet. Alle regionshospitaler, regionspsykiatrien samt Præhospitalet har fået status af at være forskningsbaseret undervisningshospital (Teaching Hospital) og vil kunne være tilknyttet Aarhus Universitet på ét eller flere af følgende niveauer: Universitetsklinikker Universitære samarbejdsaftaler Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter Universitetsmæssige enkeltstillinger Der er udarbejdet en procedure for ansøgning om at blive tilknyttet Aarhus Universitet som universitetsklinik. Tilknytningsformen mellem universitet og henholdsvis regionshospital, regionspsykiatri eller Præhospitalet angiver den konkrete ramme om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) i det konkrete kliniske/akademiske miljø. Tilknytningsformerne matcher samarbejdets omfang, potentiale og niveau. Bilag: Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland. Aftale om tilknytningsformer, inkl. procedure for ansøgning om status som universitetsklinik. Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland I henhold til den eksisterende aftale på folkesundhedsområdet Aftale om udvikling af Miljø for Folkesundhed af 10. december 2008 er der et samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Den nuværende aftale indebærer blandt andet universitetstilknytning af flere af afdelingerne i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Afdeling for medicinsk teknologivurdering og sundhedstjenesteforskning, Afdeling for klinisk socialmedicin og Afdeling for MarselisborgCenterets forsknings- og udviklingsfunktion). De organisatoriske ændringer i såvel universitetsregi som regionalt regi sammen med en hel række nye forskningsbaserede aktiviteter på folkesundhedsområdet i regionens område har medført et behov for en ny af- 2

12 tale. Der er igangsat et arbejde med henblik på udarbejdelse af en ny aftale på folkesundhedsområdet. Der forventes at foreligge et udkast til en aftale ultimo Aftale om professorer ved Aarhus Universitetshospital De kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital har alle pligt til at varetage en række specialiserede opgaver i sundhedsvæsenet. Det drejer sig om varetagelse og udvikling af klinikken på højt niveau, forskning på internationalt niveau og uddannelse herunder prægraduat undervisning af medicinstuderende. Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og de kliniske afdelinger og centre på Aarhus Universitetshospital varetages i væsentligt omfang gennem de kliniske professorer, som har til formål at sikre den ønskede og nødvendige videnskabelige, uddannelsesmæssige og kliniske udvikling på Aarhus Universitetshospital. De kliniske professorer står centralt i udmøntningen af grundsætningen om, at grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling hænger sammen. De forskellige kategorier af professorer med funktion på Aarhus Universitetshospital er beskrevet i Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital. Bilag: Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital. Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland Arbejdet med udarbejdelse af en aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland forventes igangsat ultimo 2011/primo Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende Klinisk studenterundervisning af lægestuderende ved Aarhus Universitet varetages ved alle hospitaler i Region Midtjylland. I Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende beskrives den nærmere organisering og afregningsmodel for hospitalernes varetagelse af undervisningsopgaven. Der er igangsat et arbejde med henblik på udarbejdelse af en ny aftale vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning. Den nye aftale tilpasses rammerne beskrevet i den nye studieordning for medicinstudiet ved Aarhus Universitet. Den nye studieordning blev introduceret september

13 Der udarbejdes i første omgang en interimaftale, som beskriver rammerne for refusion for de første to semestre på medicinstudiet. Aftalen vil løbende blive udbygget i takt med, at de øvrige semestre på den nye studieordning for medicinstudiet fastlægges. Der forventes at foreligge et udkast til en interimaftale ultimo Aftale om forskningsstøttende faciliteter Med indgåelse af det nye aftalekompleks overtager Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet ansvaret for al forskning ved universitetshospitalet, regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland. Med overdragelsen af forskningsansvaret til Aarhus Universitet opnår samtlige hospitalsenheder, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i regionen adgang til en række forskningsstøttende faciliteter, som er opbygget omkring det hidtidige samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. En nærmere beskrivelse af forskningsinfrastrukturen fremgår af Aftale om forskningsstøttende faciliteter. Bilag: Aftale om forskningsstøttende faciliteter. Øvrige aftaler Foruden ovennævnte aftaler foreligger der desuden en række andre samarbejdsaftaler, som er indgået med universitetet og et eller flere hospitaler i Region Midtjylland om særlige funktioner. Som eksempler på sådanne aftaler kan nævnes aftaler vedrørende samarbejdet med følgende institutioner: Neuroforskning Klinisk Epidemiologi Klinisk Farmakologi På hjemmesiden for samarbejdet mellem universitetet og regionen (hjemmesiden er under etablering) vil der løbende blive lagt link ind til alle de bilaterale aftaler, som er indgået efter indgåelse af hovedaftalen. 4

Kommissorium AARHUS UNIVERSITET. Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR)

Kommissorium AARHUS UNIVERSITET. Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Kommissorium Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Baggrund Region Midtjylland og Aarhus Universitet har med regionsrådets godkendelse den 14. december 2011 indgået et nyt aftalekompleks

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. marts 2012 /THETOU Referat fra mødet i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 27. februar 2012 kl. 17:30 i Mødelokale 1B, AUH Skejby Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011

Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011 Til Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) Dato 31-01-2012 Katrine Svane Jørgensen Tel. +45 7841 2047 Katrine.Joergensen@stab.rm.dk

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. marts 2012 kl. 17:15 i Aarhus Universitet, mødelokale

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. marts 2012 kl. 17:15 i Aarhus Universitet, mødelokale Sundhed Viborg, den 20. april 2012 /katjor Referat til mødet i kl. 17:15 i Aarhus Universitet, mødelokale 1611-121 Mødet afholdes kl. 17.15-20.15. Der holdes pause kl. 18.30-18.50. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Region Midtjylland Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 18 Regionshuset Århus Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 24. maj 2013 /katjor Referat til mødet i kl. 09:30 i Aarhus - Mødelokale 2.3 på Konferencecentret, Bygning 1421, Frederik Nielsens Vej, 8000 Aarhus C Mødet afholdes kl. 09.30-12.30.

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 23. oktober 2012 /THETOU Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 27. september 2012 kl. 14:00 i Mødelokale F6, Regionshuset Aarhus OPA 15

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. november 2013 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) I samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Referat. til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13

Referat. til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13 Region Midtjylland Sundhed 23. november 2015 /KRIDRE Referat til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13 Deltagere: Mette Kjølby, Søren

Læs mere

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Hvorfor er det godt at forske her? Vi er hjemsted for landets eneste virkelige globale klynge

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Psykiatrisk Dialogforum

Psykiatrisk Dialogforum Psykiatrisk Dialogforum 09 09 14 Fra sandkasse til eliteforskning Videreudvikle stærke og specialiserede forskningsmiljøer At forskningsresultater bruges i praksis Godt og tæt samarbejde med eksterne partnere

Læs mere

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv Cheflæge Jens Friis Bak Hospitalsenheden Vest Folkesundhed: 2 www.vest.rm.dk Udfordringer

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Referat fra møde i Klinikforum den 16. september 2011

Referat fra møde i Klinikforum den 16. september 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk fra møde i Klinikforum den 16. september 2011 Deltagere: Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes kl. 12.00-14.00. Der serveres frokost samt kaffe, te og frugt til mødet.

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 26. april 2017 /ELSJOA Referat af møde i Koordinationsudvalget for Forskning 20. marts 2017 kl. 11:45 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, lokale 021/023 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 11. september 2014 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, Konference 1, stuen

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 11. september 2014 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, Konference 1, stuen Sundhed Viborg, den 19. september 2014 /THETOU Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, Konference 1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Bedømmelse af ansøgningen fra Ortopædkirurgisk

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Indledende bemærkninger Denne redegørelse for Kvalitetsorganisationen for Uddannelse ved Syddansk Universitetet blev oprindeligt

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 - en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatri og Social Baggrund Direktionen i Region Midtjylland og psykiatri- og socialledelsen har besluttet at igangsætte

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Information. Præhospital forskning. - Til samarbejdspartnere

Information. Præhospital forskning. - Til samarbejdspartnere Information Præhospital forskning - Til samarbejdspartnere Sundhed og velfærd gennem viden på højt internationalt niveau et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland KÆRE Samarbejdspartner

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere