Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde"

Transkript

1 Beretning nr. 13 Folketinget Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde 1. Udvalgsarbejdet Baggrunden for beretningen er udvalgets forberedelse til forhandlingerne om et øget terrorberedskab efter terrorangrebet i København den 14. og 15. februar Møder Udvalget har behandlet beretningen i 1 møde. 2. Politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, SF, EL, LA og KF) finder det kritisabelt, at forsvarsministeren af principielle årsager og med henvisning til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester afviste at mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde sammen med chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste til et lukket ekspertmøde om terrorbekæmpelse i marts Forsvarsministerens begrundelse er efterfølgende blevet underkendt af Folketingets Lovsekretariat, jf. REU alm. del bilag 268, der anfører følgende:»der synes hverken i bestemmelsens ordlyd eller bemærkningerne til lovforslaget at være holdepunkter for, at det skulle være hensigten med den nye ordning at begrænse mulighederne for, at cheferne for efterretningstjenesterne kan deltage i møder med andre folketingsudvalg end Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, i forhold til det tidligere gældende. I mangel af sådanne konkrete holdepunkter er det Lovsekretariatets opfattelse, at lovændringen ikke indebærer, at cheferne for efterretningstjenesterne vil kunne deltage i møder med andre folketingsudvalg i mindre omfang end før.«flertallet finder derfor anledning til at udtrykke kritik af forsvarsministeren for ikke at have givet en reel begrundelse for ikke at ville mødes med Retsudvalget i Folketingets lokaleområde sammen med chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste. Baggrunden herfor er Retsudvalgets beslutning om at afholde en række lukkede ekspertmøder i forlængelse af terrorangrebet i København den 14. og 15. februar 2015 for at sikre, at medlemmerne af Retsudvalget fagligt var klædt på til de efterfølgende forhandlinger om en styrkelse af terrorberedskabet i Danmark. Retsudvalget besluttede bl.a. at invitere forsvarsministeren og Forsvarets Efterretningstjeneste til et lukket møde i Folketingets lokaleområde. Formålet med mødet var at styrke medlemmernes faglige viden om Forsvarets Efterretningstjenestes arbejde i forlængelse af terrorangrebet og regeringens udspil»et stærkt værn mod terror«. Udvalget aftalte herefter med Forsvarsministeriet, at et møde kunne finde sted den 19. marts 2015 i Folketingets lokaleområde. Forsvarsministeriet skiftede herefter mening og meddelte i stedet, at såfremt Retsudvalget ønskede, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste skulle deltage i mødet, så måtte dette møde af principielle årsager og med henvisning til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester afholdes i Forsvarsministeriet. Hvis mødet skulle finde sted i Folketingets lokaleområde, ville forsvarsministeren mødes alene med Retsudvalget uden chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste. Idet udvalget ikke kunne få anden forklaring på, hvorfor mødet med forsvarsministeren og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste ikke kunne holdes i Folketingets lokaleområde, besluttede udvalgsformanden at aflyse mødet. Udvalget orienterede herefter Folketingets Præsidium om forløbet, jf. REU alm. del bilag 248. Udvalgets brev til Præsidiet er optrykt som bilag 1 til denne beretning. Udvalget besluttede endvidere at bede Folketingets Lovsekretariat om at foretage en vurdering af, hvilken forskel om nogen det gør, om en minister og ministerens embedsmænd giver oplysninger til et folketingsudvalg på andre lokaliteter end i Folketinget, for eksempel i ministeriet, samt en vurdering af, hvorvidt lov nr. 632 af 12. juni 2013 om AX017584

2 2 ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester forhindrer cheferne for Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste i at mødes med andre af Folketingets udvalg end Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Notatet fra Lovsekretariatet, jf. REU alm. del bilag 268, er optrykt som bilag 2 til denne beretning. Som det fremgår af notatet fra Lovsekretariatet, gør det ikke selvstændigt nogen forskel for vedkommende ministers ansvar for oplysningerne, om overgivelsen af oplysninger finder sted i Folketingets lokaler eller andetsteds. Flertallet finder i forlængelse heraf ligeledes anledning til at indskærpe over for forsvarsministeren, at ministeransvaret i henhold til lov om ministres ansvarlighed er uafhængigt af, på hvilken lokalitet der gives oplysninger til Folketinget, herunder et folketingsudvalg. Flertallet finder det af væsentlig betydning, at regeringen og regeringens embedsmænd stiller sig til rådighed i forhold til ekspertmøder og høringer med drøftelser af teknisk karakter, når der er et ønske herom fra Folketinget. Det er principielt vigtigt for folketingsmedlemmernes mulighed for at være fagligt klædt på til forhandlinger og lign., at der er adgang til en dialog med embedsmænd, så spørgsmål af teknisk karakter kan afklares. Der kan ligeledes henvises til Udvalget for Forretningsordenen, der i beretning nr. 12 afgivet den 6. maj 2015 har understreget vigtigheden af, at udvalgene har mulighed for at afholde høringer og ekspertmøder med henblik på at få ny viden om et emne inden for det enkelte udvalgs sagsområde. Høringer og ekspertmøder er et vigtigt parlamentarisk redskab, der kan være med til at kvalificere udvalgenes arbejde og sikre, at den politiske debat foregår på et aktuelt og nuanceret vidensgrundlag. Flertallet anerkender, at embedsmænd ikke skal svare på spørgsmål af politisk karakter, hvorfor embedsmænd som udgangspunkt ikke skal give møde i Folketingets lokaleområde uden ministerens tilstedeværelse. Flertallet forventer, at forsvarsministeren fremover vil sikre, at Folketinget kan få adgang til drøftelser af teknisk karakter i Folketingets lokaleområde ved at medvirke til møder mellem Folketinget og Forsvarsministeriets embedsmænd. P.u.v. Karina Lorentzen Dehnhardt formand

3 3 Bilag 1 Udvalgets brev til Præsidiet Til Folketingets Præsidium 26. marts 2015 I forlængelse af brev af 26. februar 2015 til Præsidiet skal jeg hermed gøre opmærksom på endnu en udfordring, som Retsudvalget har oplevet i forbindelse med planlægningen af et ekspertmøde, som også omtaltes i brevet af 26. februar Retsudvalget besluttede i forlængelse af terrorangrebet i København og regeringens udspil om terrorbekæmpelse at afholde et lukket ekspertmøde i Folketinget med forskellige interessenter med det formål at styrke medlemmernes faglige viden. Udvalget besluttede bl.a. at invitere Forsvarets Efterretningstjeneste evt. ledsaget af forsvarsministeren til et lukket møde den 26. februar 2015, men pga. ministerens kalender kunne mødet ikke gennemføres denne dag, og det blev i stedet aftalt den 26. februar 2015, at FE og forsvarsministeren skulle mødes med udvalget i Folketinget den 19. marts 2015 kl Ligeledes lavede udvalget en aftale med Kriminalforsorgen og Justitsministeriet om et lukket møde i Folketinget. Den 11. marts 2015 kontaktede Forsvarsministeriet telefonisk Retsudvalget vedrørende det aftalte møde og oplyste, at de gerne så, at mødet i stedet blev holdt i Forsvarsministeriet. Efter en drøftelse med det nedsatte underudvalg fik Forsvarsministeriet den 12. marts 2015 skriftligt besked om, at det forsat var ønsket, at mødet blev holdt i Folketinget. Til dette oplyste Forsvarsministeriet den 12. marts 2015, at»en sådan briefing efter vores opfattelse bør gennemføres i Forsvarsministeriet«. Udvalget bad i forlængelse heraf den 12. marts 2015 om en begrundelse for, hvorfor mødet efter Forsvarsministeriets opfattelse burde holdes i ministeriet frem for i Folketinget. Forsvarsministeriet svarede den 13. marts 2015, at ministeren var indstillet på at deltage i mødet i Retsudvalget, hvis udvalget ønskede dette. Men»Hvis det, der derimod ønskes, er et ekspertmøde, som forudsætter, at en orientering om det pågældende emne gives af embedsmænd, må mødet afholdes i Forsvarsministeriet.«oplyste Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet blev herefter den 14. marts 2015 gjort opmærksom på, at der allerede den 26. februar 2015 blev truffet aftale om et lukket ekspertmøde i Folketinget med deltagelse af FE og Forsvarsministeren. Forsvarsministeriet blev bedt om at give en tilbagemelding på, om denne aftale fortsat var gældende. I benægtende fald anmodedes Forsvarsministeriet atter om at komme med en begrundelse herfor. Den 17. marts 2015 oplyste Forsvarsministeriet følgende:»forsvarsministeriet finder det af mere principielle årsager rigtigst, at en sådan briefing ved chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste til medlemmerne af Retsudvalget bør gives i Forsvarsministeriet. Hertil kommer, at relationen mellem Folketinget og efterretningstjenesterne er reguleret ved»lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets

4 4 og politiets efterretningstjenester«. Det fremgår af såvel loven som lovbemærkningerne, at cheferne for PET og FE giver orienteringer om efterretningstjenesternes virksomhed til Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne (kontroludvalget).«herefter gik udvalget i mundtlig dialog med ministeriet for at få en afklaring på, hvorfor ministeriet ikke længere ønskede at møde op i Folketinget, herunder om der kunne gives flere oplysninger til udvalget ved et møde i Forsvarsministeriet frem for i Folketinget. Udvalgsformanden besluttede herefter at aflyse mødet med FE og forsvarsministeren, idet der ikke sås at foreligge en troværdig begrundelse for, hvorfor mødet ikke kunne holdes i Folketinget. Udvalget stiller sig uforstående over for Forsvarsministeriets indstilling i denne sag. Udvalget har derfor bedt Lovsekretariatet foretage en vurdering af, hvilken forskel om nogen gør det, om en minister (og ministerens embedsmænd) giver oplysninger til et folketingsudvalg på andre lokaliteter (for eksempel i ministeriet) frem for i Folketinget, samt hvorvidt,»lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester«forhindrer chefen for FE og PET i at mødes med andre af Folketingets udvalg end Kontroludvalget. Såfremt udvalgene skal kunne fordybe sig fagligt i sager og øge vidensniveauet hos udvalgsmedlemmerne, er det essentielt og en forudsætning, at regeringen vil medvirke, herunder er villig til at sende embedsmænd evt. ledsaget af ministeren til møder i Folketinget, så medlemmerne har mulighed for at få svar på spørgsmål af faglig og teknisk karakter. Som anført i udvalgets brev af 26. februar 2015 til Præsidiet kunne en løsning være, at Præsidiet indgår i en dialog med regeringen også for at sikre, at udvalgene har adgang til faglig bistand fra regeringen gennem ekspertmøder og tekniske gennemgange i Folketinget. Med venlig hilsen Karina Lorentzen Dehnhardt Udvalgsformand

5 5 Bilag 2 Lovsekretariatets notat af 21. april 2015 om oplysninger givet fra regeringen til udvalg inden for eller uden for Folketingets lokaliteter og om visse aspekter af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester 1. Retsudvalget har bedt Lovsekretariatet foretage en vurdering af, hvilken forskel om nogen det gør, om en minister og ministerens embedsmænd giver oplysninger til et folketingsudvalg på andre lokaliteter end i Folketinget, for eksempel i ministeriet, samt en vurdering af, hvorvidt lov nr. 632 af 12. juni 2013 om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester forhindrer cheferne for Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste i at mødes med andre af Folketingets udvalg end Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Som Lovsekretariatet forstår anmodningen, omfatter dens første del to spørgsmål: For det første, om det, at regeringen afgiver oplysninger til et folketingsudvalg eller en kreds af medlemmer af et folketingsudvalg uden for Folketingets egne lokaliteter, typisk i vedkommende ministeriums lokaler, gør en forskel og i givet fald hvilken for vedkommende ministers ansvar for de oplysninger, der meddeles. For det andet, om det samme forhold gør en forskel og i givet fald hvilken for, hvilke oplysninger der overhovedet kan meddeles. 2. Som led i ministres retlige ansvar for deres embedsførelse påhviler der dem en sandhedspligt over for Folketinget. Sandhedspligten har siden 1964 fremgået af ministeransvarlighedsloven, hvis 5 har følgende ordlyd:» 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.«for en nærmere beskrivelse af ministres sandhedspligt over for Folketinget kan der navnlig henvises til Jens Peter Christensen: Ministeransvar, 1997, s. 359 ff. 3. Ud fra den forudsætning, som er indeholdt i Retsudvalgets spørgsmål nemlig at der er tale om at give oplysninger til et folketingsudvalg er det Lovsekretariatets opfattelse, at det ikke selvstændigt gør nogen forskel for vedkommende ministers ansvar for oplysningerne, om overgivelsen af oplysninger finder sted i Folketingets lokaler eller andetsteds. Lovsekretariatet kan i den forbindelse henvise til, at ministeransvarlighedslovens 5, stk. 2, generelt omtaler det, at en»minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger«eller»fortier oplysninger«uden hertil at knytte nogen formkrav for overgivelsen af oplysninger. For at de fysiske omstændigheder omkring overgivelsen af oplysninger til Folketinget ikke kan tillægges selvstændig betydning, taler endvidere, at det ikke i almindelighed anses for afgørende, om en ministers afgivelse af oplysninger til Folketinget sker mundtligt eller skriftligt. Det betragtes således som stridende

6 6 mod sandhedspligten, såvel at en minister afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget i form af f.eks. en skriftlig redegørelse, som at dette sker f.eks. ved besvarelsen af en forespørgsel. Det bemærkes i den forbindelse, at afgivelse af oplysninger til et folketingsudvalg i relation til ministerens ansvar for oplysninger selv om bestemmelsen kun udtrykkeligt omtaler oplysninger til Folketinget også må anses for omfattet af bestemmelsen i ministeransvarlighedslovens 5, stk. 2. Det vil således også stride mod sandhedspligten, hvis en minister afgiver urigtige eller vildledende oplysninger f.eks. i et skriftligt svar på udvalgsspørgsmål eller under et samråd. Selv om en ministers ønske om at forlægge visse drøftelser til f.eks. ministeriets mødelokaler frem for Folketingets lokaleområde muligvis kan anvendes til at signalere, at ministeren opfatter drøftelserne som mindre formelle, kan lokaliteten ikke efter Lovsekretariatets opfattelse i sig selv bevirke, at oplysninger, der afgives i den forbindelse, ikke anses for afgivet til udvalget (og dermed til Folketinget) og således ikke omfattes af retligt ministeransvar. 4. Også for så vidt angår oplysninger, som ikke afgives af ministeren personlig, men af dennes embedsmænd, er det Lovsekretariatets opfattelse, at lokaliteten, hvor oplysningerne gives, ikke i sig selv har betydning for vurderingen af, i hvilket omfang en minister kan blive ansvarlig for oplysninger, der afgives. Heller ikke i sådanne tilfælde er det således efter Lovsekretariatets opfattelse i sig selv afgørende for ansvarsspørgsmålet, om oplysningerne afgives i Folketingets lokaler eller andre steder. Spørgsmålet om, i hvilket omfang en minister kan blive ansvarlig for oplysninger afgivet af embedsmænd, må derimod vurderes ud fra andre omstændigheder. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til bestemmelsen i ministeransvarlighedslovens 3, om en ministers ansvar for underordnedes handlinger. 5. Med hensyn til spørgsmålet om lokalitetens eventuelle betydning for, hvilke oplysninger der overhovedet kan meddeles, forstår Lovsekretariatet dette som et spørgsmål, der knytter sig til særlig følsomme eller fortrolige oplysninger. Lovsekretariatet skal i den forbindelse pege på, at det ikke er usædvanligt, at Folketingets udvalg og medlemmer modtager fortrolige oplysninger fra regeringen som led i det parlamentariske arbejde. Der kan herom generelt henvises til gennemgangen af regler om fortrolighed og tavshedspligt i»håndbog i folketingsarbejdet«(2011), s. 51 ff. Uden at have nærmere sagkundskab inden for sikkerhedsprocedurer m.v. kan Lovsekretariatet ikke udelukke, at der kan tænkes situationer, hvor særlige, praktiske sikkerhedshensyn fører til, at det må foretrækkes at give bestemte oplysninger til folketingsmedlemmer på en lokalitet uden for Folketingets lokaleområde. Lovsekretariatet kan umiddelbart forestille sig, at det f.eks. kan være aktuelt, hvis det er nødvendigt, at en fortrolig orientering gives i et rum, som er sikret mod aflytning på en måde, som ikke kan tilgodeses i Folketingets lokaler. Uden for sådanne tilfælde kan Lovsekretariatet ikke umiddelbart forestille sig, at det forhold, at der er tale om særlig fortrolige eller følsomme oplysninger, kan begrunde, at det gør en forskel med hensyn til, hvorvidt oplysninger kan overgives til Folketinget, om overgivelsen sker i eller uden for Folketingets egne lokaler. 6. Sammenfattende er det Lovsekretariatets opfattelse, at den lokalitet, hvor oplysningerne overgives, ikke i sig selv er bestemmende for, hvilke oplysninger ministre og embedsmænd kan give til Folketinget og dets udvalg, eller for vedkommende ministers retlige ansvar for sådanne oplysninger, dog med det forbe-

7 7 hold, at Lovsekretariatet ikke kan udelukke, at der kan foreligge særlige, praktiske sikkerhedshensyn, som kan føre til, at det må foretrækkes at give bestemte oplysninger til folketingsmedlemmer på en lokalitet uden for Folketingets lokaleområde. 7. Ved lov nr. lov nr. 632 af 12. juni 2013 om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester, som trådte i kraft den 1. januar 2014, blev det såkaldte kontroludvalgs beføjelser over for efterretningstjenesterne på visse punkter udvidet. Bl.a. indførtes en ny bestemmelse i lovens 2, stk. 4, om, at udvalget kan anmode justitsministeren og forsvarsministeren om at foranledige, at cheferne for henholdsvis politiets og forsvarets efterretningstjeneste er til stede i forbindelse med et udvalgsmøde med henblik på at besvare spørgsmål. Om den pågældende nye bestemmelse er følgende anført i lovforslagets almindelige bemærkninger (lovforslag nr. L 162, folketingsåret , almindelige bemærkninger til lovforslaget, afsnit 4.4.):»Som led i at sikre udvalget bedst mulig indseende med efterretningstjenesterne foreslår regeringen desuden, at udvalget kan anmode justitsministeren og forsvarsministeren om at foranledige, at cheferne for henholdsvis politiets og forsvarets efterretningstjeneste er til stede i forbindelse med et udvalgsmøde med henblik på inden for de ovennævnte rammer at bistå ministrene med at besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Det forudsættes, at en anmodning fra udvalget som altovervejende hovedregel imødekommes. Det bemærkes i den forbindelse, at det allerede i dag er fast praksis, at cheferne for PET og FE er til stede ved de udvalgsmøder, hvor justitsministeren og forsvarsministeren deltager, ligesom det er cheferne for de to efterretningstjenester, som giver udvalget årlige orienteringer mv., jf. under pkt. 3.3.«Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår følgende:»efter forslaget til 2, stk. 4, kan udvalget anmode justitsministeren og forsvarsministeren om at foranledige, at cheferne for henholdsvis politiets og forsvarets efterretningstjeneste er til stede i forbindelse med et udvalgsmøde med henblik på at besvare spørgsmål. Det forudsættes, at den ansvarlige minister, på hvis vegne besvarelsen af spørgsmål sker, også deltager. I praksis er cheferne for PET og FE allerede i dag til stede ved alle udvalgsmøder, hvor justitsministeren og forsvarsministeren deltager, og det er også i vid udstrækning cheferne for efterretningstjenesterne, som på møderne orienterer udvalget om tjenesternes virksomhed.«der synes hverken i bestemmelsens ordlyd eller i bemærkningerne til lovforslaget at være holdepunkter for, at det skulle være hensigten med den nye ordning at begrænse mulighederne for, at cheferne for efterretningstjenesterne kan deltage i møder med andre folketingsudvalg end Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, i forhold til det tidligere gældende. I mangel af sådanne konkrete holdepunkter er det Lovsekretariatets opfattelse, at lovændringen ikke indebærer, at cheferne for efterretningstjenesterne vil kunne deltage i møder med andre folketingsudvalg i mindre omfang end før.

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Lovsekretariatet og 2. Udvalgssekretariat

Lovsekretariatet og 2. Udvalgssekretariat Lovsekretariatet og 2. Udvalgssekretariat Den 16. august 2006 Notat om fagudvalgs muligheder for eventuelt at træffe beslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission, herunder i form af en udvalgsberetning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning 1. Indledning Justitsministeren vil som led i udmøntningen af den politiske

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Rigsrevisionen har fastlagt en række principper for, hvordan Rigsrevisionen betragter ministeransvar og ansvarsplacering, jf. pkt.

Rigsrevisionen har fastlagt en række principper for, hvordan Rigsrevisionen betragter ministeransvar og ansvarsplacering, jf. pkt. Rigsrevisionens syn på ministeransvar og ansvarsplacering i forhold til udøvelse af den statslige revision 17. april 2018 Indledning Formålet med dette notat er at klargøre Rigsrevisionens syn på ministeransvar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2014-15 (1. samling) REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 682 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Derfor foreslår Enhedslisten at:

Derfor foreslår Enhedslisten at: Der tales ofte om at beskytte vores demokrati mod udefrakommende farer, men vi glemmer, at demokratiet ikke er kommet af sig selv, men er noget, som generationer før os har tilkæmpet sig. Enhedslisten

Læs mere

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag På et møde i Statsministeriet den 28. september 2011 fik Henrik Sass Larsen af Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

2012/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli Fremsat den 27. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli Fremsat den 27. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-100-0033 Fremsat den 27. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Retningslinjer for besvarelse af folketingsspørgsmål

Retningslinjer for besvarelse af folketingsspørgsmål Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 31 Offentligt Juridisk sekretariat Dato 15. august 2012 Sagsnr. 2012032665 CHD Retningslinjer for besvarelse af folketingsspørgsmål Indholdsfortegnelse

Læs mere

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør.

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør. Spørgsmål til Borgmesteren og forvaltningen vedrørende sagen på byrådsmødet den 28. juni om køb af inventar, sponsoraftale, samt tilpasning af lejeaftale med AB A/S Enhedslisten stemte for beslutningen

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

S 3999 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S 3999 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 3999 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. juli 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2007-152-1114 Dok.: ANS41691 Hermed sendes

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens adgang til Indenrigsog Sundhedsministeriets udredningsarbejde i 2008-2009 om afregning med de private sygehuse Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Dato: 4. juli 2018 Stats- og Menneskeretskontoret. Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen. Sagsnr.: Dok.:

Dato: 4. juli 2018 Stats- og Menneskeretskontoret. Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen. Sagsnr.: Dok.: Dato: 4. juli 2018 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen Sagsnr.: 2018-750-0159 Dok.: 791222 KOMMISSORIUM for en undersøgelseskommission til gennemførelse af en supplerende

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 017. februar 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere