26 udvidelser ligner spin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26 udvidelser ligner spin"

Transkript

1 OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder Den foreslåede nye offentlighedslov bliver af embedsmænd i Justitsministeriet markedsført som et skridt i retning af større offentlighed i forvaltningen. Ministeriet forsøgte allerede i Offentlighedskommissionens betænkning i 2009 at give ministre, folketingsmedlemmer og vælgere dette indtryk ved at skrive, at loven på 26 punkter udvider åbenheden i den offentlige forvaltning og kun på 5 områder begrænser åbenheden i den offentlige forvaltning. Altså alt i alt, en overvægt af ændringer, der udvider retten til aktindsigt, får læseren indtryk af. Justitsministeriet har siden gentaget regnestykket begge gange, lovforslaget har været fremsat i Folketinget, og fortællingen om de 26 forbedringer indgår derfor i den politiske debat. F.eks. har ministeriet udstyret justitsminister Morten Bødskov med et talepapir, hvori der står, at han skal oplyse Folketingets medlemmer om, at Lovforslaget øger åbenheden i den offentlige forvaltning, og herefter opregne netop en del af de 26 punkter, som ministeriet lancerer som udvidelser af adgang til aktindsigt i den offentlige forvaltning 1. Justitsministeriet skriver flere steder ligefrem, at den foreslåede lov medfører, at der vil være en videre adgang til at få aktindsigt i dokumenter og oplysninger i forvaltningen end efter den gældende offentlighedslov, f.eks. da ministeriet som svar på et spørgsmål fra Folketinget må medgive, at det med den foreslåede nye offentlighedslov ikke længere vil være muligt at få aktindsigt i centrale dokumenter i f.eks. Skattesagen 2. Det, der undersøges i denne gennemgang af de 26 punkter, er derfor ministeriets eget udsagn om, at den nye lov medfører, at borgere og journalister kan få videre adgang til aktindsigt i dokumenter end under den nuværende lov. Nedenstående gennemgang viser modsat, at der på nær nogle ganske få og mindre væsentlige tilfælde ikke er nogen af de 26 punkter, der reelt giver borgerne adgang til dokumenter, der ikke i forvejen kan gives aktindsigt i med den nuværende offentlighedslov. Flere af de 26 forbedringer begrænser tværtimod mulighederne for at få aktindsigt i den offentlige forvaltning

2 På flere punkter markedsfører Justitsministeriet allerede gældende ret som nye rettigheder, selvom det ikke er tilfældet. Ministeriet medregner på andre punkter mulighed for aktindsigt i papirer, som myndighederne allerede i dag i forvejen lægger offentligt frem på internet, og som ministerbemyndigelser i den gældende lov allerede giver mulighed for at give ret til. Endelig medtager justitsministeriet en række punkter, der slet ikke giver nogen form for ret til aktindsigt i myndighedernes dokumenter. En del af oplysningerne nedenfor, har Justitsministeriet hverken fremlagt i bemærkningerne til lovforslaget eller i Offentlighedskommissionens betænkning. For at finde dem frem, skal man bl.a. ned i forarbejderne og vejledningen til den nuværende offentlighedslov, i Folketingets Ombudsmands beretninger, samt i Offentlighedsloven med kommentarer (Vogter 1998) 3. Nærværende gennemgang stiller derfor spørgsmålstegn ved, om de partier, der har indgået aftale om en ny offentlighedslov, er blevet retvisende informeret, inden aftalen blev indgået. Som det fremgår nedenfor, ligner justitsministeriets præsentation af de 26 punkter mest af alt spin. Der sker derfor ingen skade ved, at lovforslaget helt opgives. 3 Adviser gerne Jesper Tynell, hvis der i gennemgangen af dette materiale skulle være overset enkelte oplysninger. 2

3 Disse 26 punkter fremstiller Justitsministeriet som udvidelser af offentlighed i forvaltningen: 1 Angivelse af, hvilke formål offentlighedsordningen navnlig varetager (lovforslagets 1, stk. 1). Giver INGEN ret til indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i. Offentlighedsloven har altid haft til formål at give borgerne en vis offentlighed i forvaltningen. Hensynene bag er fyldigt beskrevet i daværende justitsminister Erik Ninn Hansens forord til vejledningen 4 til den nuværende lov med stort se samme ord, som i den foreslåede nye lovs 1. 2 Fremhævelse af, at myndighederne m.v. skal sørge for, at hensynet til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved etablering m.v. af nye it- løsninger (lovforslagets 1,stk. 2). 3 Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte KL og Danske Regioner (lovforslagets 3, stk. 1,nr. 3). Giver IKKE ret til indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag kunne gives ret til aktindsigt i indenfor den nuværende offentlighedslov. Er derimod en forudsætning for mørklægning af kommunikation mellem kommunerne, Regionerne, KL og Danske Regioner. I dag kan man uden problemer få aktindsigt i alle de dokumenter, som KL og Danske Regioner udveksler med kommuner og regioner ved at begære aktindsigt hos en kommune eller en region. Var KL og Danske Regioner ikke blevet lagt ind under offentlighedsloven, havde de fortsat været private organisationer udenfor loven, og det havde derfor ikke været muligt at mørklægge dokumenter sendt mellem KL og kommunerne og Danske Regioner og regionerne fra aktindsigt, sådan som det sker med den nye offentlighedslovs 25. Det eneste punkt, hvor udvidelsen af loven til at omfatte KL og Danske Regioner giver en smule adgang til nye dokumenter, er i de situationer, hvor KL og Danske Regioner udveksler dokumenter med private. Men der er ikke behov for at ændre loven for at få denne lille del med. Det kan justitsministeren allerede i dag gøre i kraft af den nuværende offentlighedslovs 1 stk. 3: Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen ( ) vil i princippet kunne inddrages med hjemmel i 1 stk. 3 (Vogter s. 64). Den væsentligste konsekvens er således, at der i en række sager i modsætning til i dag ikke længere vil være ret til aktindsigt korrespondance mellem kommunerne og KL og mellem Danske Regioner og regionerne

4 4 Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse på statens, en regions eller en kommunes vegne (lovforslagets 5, stk. 1). Giver antagelig INGEN ret til indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i. Retssikkerhedslovens 43 stk. 1 giver allerede i dag ret til aktindsigt hos selskaber, institutioner mv.: "Når en myndighed overlader opgaver ( ) til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. Dette gælder også for privatinstitutioner. Retssikkerhedsloven gælder for det beskæftigelsesmæssige og det sociale område, hvor man på nuværende tidspunkt har overladt til private at træffe afgørelser i det offentliges sted. Og Retssikkerhedslovens 43 stk. 1 gælder i øvrigt ikke alene for det smalle område, hvor private ligefrem træffer afgørelse for det offentlige, men i enhver situation, hvor private blot er overladt opgaver. Allerede den nuværende offentlighedslovs 1 stk. 3 gør det muligt for en minister at lade privatinstitutioner mv. være omfattet af offentlighedsloven, hvis de har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelse i på statens eller en kommunes vegne. 5 Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at gælde for ikke- børsnoterede selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 % af ejerandelene (lovforslagets 4). Giver IKKE ret til indsigt i mange dokumenter, der ikke allerede i dag kunne gives ret til aktindsigt i indenfor den nuværende offentlighedslov. Mens den nye offentlighedslov alene vil give aktindsigt i selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 %, kræver den nuværende offentlighedslovs 1 stk. 3 blot at % procent af et selskabs udgifter er dækket af offentlige midler, før en minister kan lade selskabet være omfattet af loven (Vogter s. 71). Det punkt, hvor lovforslagets 5 stk. 1 kan give indsigt i nye dokumenter, som den nuværende lov ikke kunne give indsigt i, er i de situationer, hvor det offentlige ejer mere end 75 % af et selskab og samtidig ikke dækker over % af selskabets udgifter. Den nuværende regel videreføres i den nye lovs 5 stk. 3, så der er ikke tale om ligefrem at indskrænke retten til aktindsigt på dette punkt her. 6 Pligt til at sikre, at virksomheder, der får overladt opgaver, som efter lovgivningen påhviler det offentlige, løbende giver vedkommende myndighed oplysninger om udførelsen af opgaverne (lovforslagets 6). Man må gå ud fra, at ingen myndigheder i dag overlader opgaver til private uden overhovedet at modtage oplysninger om udførelsen af opgaverne. 4

5 7 Ophævelse af det subjektive identifikationskrav, der erstattes med et krav om angivelse af temaet for aktindsigtsanmodningen, dog således at en myndighed kan undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, i det omfang det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug (lovforslagets 9). Gør det alene muligt at formulere en ansøgning en smule anderledes. Betyder samtidig, at borgere ikke længere vil få aktindsigt i dokumenter, det vil tage mere end 25 timer at finde frem. For netop pressens vedkommende er der allerede i dag ret til aktindsigt selv i sager, hvor pressen ikke kender den specifikke sags eksistens: Det kan herefter kræves, at den, der ønsker aktindsigt, i hvert fald har et vist kendskab til sagens eksistens før henvendelsen til vedkommende myndighed. Forvaltningen har altså ikke pligt til at imødekomme begæringer om at få lejlighed til at gennemse alle sager af en bestemt art eller alle sager, der er blevet journaliseret i en bestemt periode. I det omfang en sådan begæring fremsættes af pressen, bør begæringen dog normalt imødekommes, medmindre andet følger af reglerne om tavshedspligt m.v., fremgår det af vejledningen til den nuværende lov, punkt Ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger ved brug af få og enkle kommandoer i myndighedernes databaser (dataudtræk) (lovforslagets 11). Giver antagelig IKKE ret til indsigt dokumenter, der ikke allerede i dag kunne gives ret til aktindsigt indenfor den nuværende offentlighedslov. Indskrænker samtidig gældende muligheder. Også den nuværende offentlighedslovs 5 stk. 3, slår fast, at enhver "minister kan fastsætte regler om offentlighedens adgang til at blive gjort bekendt med oplysninger i edb- registre m.v., der ikke er omfattet af loven om offentlige myndigheders registre.". F.eks. siger bekendtgørelsen om registret for genteknologis 7, at Registrets oplysninger er i øvrigt offentligt tilgængelige, med mindre de efter 5 er registreret som fortrolige. (Vogter s. 149). I det omfang, den foreslåede 11 skulle give ret til indsigt i data, som den nuværende lov ikke kan give indsigt i, er der i offentlige databaser i reglen alene data om borgere og om virksomheder. Bestemmelsen giver altså som udgangspunkt ikke adgang til oplysninger om en regerings forvaltning af magten, men primært om borgere og virksomheder. Ministerbemyndigelsen i den nuværende lovs 5 stk. 3 bliver ikke videreført, hvorfor det fremover ikke længere vil være muligt for en minister at give ret til aktindsigt databaser, ud over hvad der kan gives med få og enkle kommandoer, som den nye lovs 11 siger. På dette punkt, er der altså tale om en direkte indskrænkning, sammenholdt med den nuværende offentlighedslov. 5

6 9 Ret til at få indsigt i den databeskrivelse, der knytter sig til en database (lovforslagets 12). Giver antagelig IKKE ret til indsigt i mange dokumenter, der ikke allerede i dag kunne gives ret til aktindsigt i indenfor den nuværende offentlighedslov. Som nævnt ovenfor, slår allerede den nuværende offentlighedslovs 5 stk. 3, fast, at enhver "minister kan fastsætte regler om offentlighedens adgang til at blive gjort bekendt med oplysninger i edb- registre m.v., der ikke er omfattet af loven om offentlige myndigheders registre.". Også på dette punkt kan en minister allerede med den nuværende lov give samme ret til indsigt, som den foreslåede nye lovs Pligt for myndighederne til af egen drift at overveje meroffentlighed (lovforslagets 14, stk. 1). Pligten gælder i øvrigt fuldt ud i dag. Det fremgår af forarbejderne til den nuværende offentlighedslov på side 70 i den daværende betænkning (Vogter s. 121). Det fremgår ligeledes af gældende ret fra Ombudsmanden, f.eks. FOB Det fremgår også af Justitsministeriets vejledning til den nuværende offentlighedslov: "Det følger af meroffentlighedsprincippet, at en myndighed, der behandler en begæring om aktindsigt, ikke alene bør overveje, om begæringen kan afslås efter offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser, men også om der navnlig efter reglerne om tavshedspligt er noget til hinder for, at der meddeles aktindsigt. Hvis oplysningerne i et dokument ikke er fortrolige, bør myndigheden altså i almindelighed imødekomme en begæring om aktindsigt, selv om myndigheden ikke er forpligtet til det.", se under punkt 8 i vejledningen her: 11 Udvidelse af meroffentlighedsprincippet til også at omfatte sager undtaget fra aktindsigt (lovforslagets 14, stk. 2). Giver INGEN ret til indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i, men indskrænker gældende aktindsigt. Pligten gælder i øvrigt fuldt ud i dag, jf. Justitsministeriets vejledning til den nuværende offentlighedslov, jf. ovenfor fra punkt 8, samt tillige vejledningens punkt 6: Offentlighedsloven regulerer alene spørgsmålet om, i hvilket omfang forvaltningen er forpligtet til at give aktindsigt. Den enkelte forvaltningsmyndighed er derfor ikke afskåret fra efter eget skøn at give adgang til aktindsigt i videre omfang end fastsat i loven, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v., jfr. 4, stk. 1, 2. pkt. (meroffentlighedsprincippet). Et forhold daværende justitsminister Erik Ninn Hansen tilmed udtrykkelig understregede i forordet til vejledningen: Som det er fremhævet i loven og i vejledningen er offentlighedsloven en minimumslov. Loven er ikke til hinder for, at den offentlige forvaltning giver aktindsigt i videre omfang eller giver flere 6

7 oplysninger til pressen og andre, end det følger af selve loven, når blot det sker uden at krænke myndighedernes tavshedspligt. 5 Mens myndighederne med den nuværende lov kan give meroffentlighed i alle dokumenter, så længe det ikke strider mod reglerne om tavshedspligt, så indskrænkes den kommende bestemmelse, så myndighederne ikke længere må give meroffentlighed i kalendere. I bemærkningerne til den nye lov, står der således eksplicit, at meroffentlighedsprincippet i 14, stk. 2, ikke [vil] gælde for sager om førelse af en kalender. På det punkt er her er altså også ligefrem tale om en indskrænkning og ikke en udvidelse af princippet om meroffentlighed. 12 Lovregulering af myndighedernes pligt til at foretage journalisering (lovforslagets 15). Journaliseringspligten gælder allerede i dag. 13 Etablering af et forsøg med en postlisteordning (lovforslagets 16). Postlister giver ikke adgang til dokumenter, men alene adgang til lister over dokumenter. Der er i øvrigt i forvejen lavet masser af forsøg med åbne postlister under den nuværende lov. Allerede den nuværende lov tillader den slags forsøg. Justitsministeriet har i øvrigt under lovforslagets behandling tilkendegivet, at det nye postlisteforsøg vil blive begrænset Pligt for myndighederne til løbende at give information om deres virksomhed (lovforslagets 17). At myndighederne f.eks. beskriver sig selv på en hjemmeside giver ikke ret til indsigt i forvaltningen. 15 Etablering af en såkaldt offentlighedsportal (lovforslagets 18). Portalen skal alene vejlede om, hvordan man begærer aktindsigt og disse oplysninger findes i vid udstrækning i forvejen på nettet hos f.eks. Ombudsmanden, Update og i den

8 kommenterede offentlighedslov. Det fremgår i øvrigt af vejledningen til den nuværende lov, at For at sikre, at offentligheden og pressen løbende gøres opmærksom på muligheden for at få aktindsigt, bør den enkelte forvaltningsmyndighed orientere og vejlede om lovens indhold Aktindsigt i bødeforelæg, der er vedtaget af en juridisk person (lovforslagets 19, stk. 2). Giver nogen ny ret til aktindsigt, men INGEN ret til indsigt i dokumenter vdr. en regerings eller myndighedernes forvaltning. Bøderne udstedes alene til virksomheder. Oplysninger om bødeforelæg lægges i øvrigt i allerede i dag af nogen myndigheder frit tilgængelige ud på internet. Se f.eks. Fødevarestyrelsens hjemmeside: 17 Ret til indsigt i den øverste ledelseskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed (lovforslagets 21, stk. 4). Given stort set INGEN ny ret til indsigt i papirer, der ikke allerede i dag ligger åbnet fremme på nettet. Justitsministeriet skriver selv i Offentlighedskommissionens betænkning, at "en del ministerier" allerede i dag lægger de fulde kontrakter på deres hjemmeside. Lovforslagets 21 stk. 4 giver derimod kun ret til aktindsigt i de passager i kontrakterne, der handler om myndighedens helt overordnede prioriteringer og kun for den øverste ledelse - altså ikke de fulde kontrakter, sådan som mange myndigheder allerede lægger dem frem på nettet. Se f.eks.: %20og%20direktorkontrakter/2012/direktørkontrakt%202012_Moderniseringsstyrelsen.pdf ningen/~/media/bmf/bmf%20fra%20roden/resultatkontrakter%202011/stad.ashx. 18 Bemyndigelsesbestemmelse om aktindsigt i visse kommunale og regionale interne arbejdsdokumenter (lovforslagets 23, stk. 3). Der er alene tale om en paragraf, der giver en minister bemyndigelse til at forhandle med kommunerne om "i hvilket omfang interne dokumenter i kommunernes eller regionernes besiddelse skal være omfattet af retten til aktindsigt, når de foreligger i endelig form". Allerede den nuværende offentlighedslov giver i øvrigt forvejen ret til aktindsigt i en række "interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form", som det fremgår af den nuværende lovs

9 19 Ret til indsigt i såkaldte praksisoversigter (lovforslagets 26, nr. 5). Giver stort set INGEN ret til indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i. Allerede den nuværende offentlighedslovs 8 nr. 4, giver ret til aktindsigt i dokumenter, der indeholder "generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper", uanset om retningslinjerne foreligger som internt cirkulære, praksisoversigt, håndbog for medarbejderne eller på anden måde (betænkningen side 534), så længe der er tale om bindende retningslinjer. Det er ikke- bindende praksisoversigter, der nu også gives aktindsigt i. Samlinger af tidligere afgørelser, såkaldte visdomsbøger, er undtaget efter både den nuværende og den nye offentlighedslov. Flere myndigheder lægger i øvrigt i allerede i dag deres praksisoversigter frem på deres hjemmesider. Se f.eks. dk/legalinfo/searchdecisions.htm?searchtype=legalinfo dk/praksis/praksis.htm?searchcountry=afghanistan 20 Ret til indsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag m.v. (lovforslagets 29, stk. 1, 1. pkt.), dog bortset fra de tilfælde, hvor den pågældende interne faglige vurdering findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for (den direkte) ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet i KL og Danske Regioner (lovforslagets 29, stk. 1, 2. pkt.). Giver stort set IKKE adgang til oplysninger, der ikke i forvejen allerede er offentliggjort. De omtalte faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort rapport, fremgår i næsten alle tilfælde i forvejen af netop den allerede offentliggjorte rapport eller bemærkningerne til det allerede fremsatte lovforslag. Skulle dele af en rapport ikke blive offentliggjort, vil der til gengæld ikke være ret til aktindsigt i disse dele, fremgår det af betænkningen, hvor der står: Der vil således ikke være adgang til aktindsigt i de interne faglige vurderinger, der måtte knytte sig til den (tidligere) del af redegørelsen mv., der ikke bliver offentliggjort (betænkningen s.628). Ligeledes vil der heller ikke være ret til aktindsigt i en de faglige vurderinger i endelige form, der har form af en indstilling til en minister, hvilket ministerforelæggelser til resolution altid har (s. 629), ligesom der for alle tilfældes skyld heller ikke vil være ret til aktindsigt i faglige vurderinger i endelig form, i det omfang de afspejler politisk- strategiske overvejelser (s. 630) eller indgår i dokumenter til brug for ministerrådgivning. Ud af de foreløbig 12 sager, som Justitsministeriet har været forelagt, har ministeriet ikke i en eneste sag vurderet, at nogen form for oplysninger er omfattet af den nye Adgang for den aktindsigtssøgende til som udgangspunkt selv at bestemme, hvordan aktindsigten skal gennemføres (lovforslagets 40). 9

10 22 Indførelse af en sagsbehandlingsfrist på syv arbejdsdage, som efter omstændighederne kan fraviges, for den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt m.v. (lovforslagets 36, stk. 2). Forslaget betyder ligefrem at fristen bliver forlænget fra i dag 10 kalenderdage til 11 kalenderdage, hvis man begærer aktindsigt på en torsdag, en fredag eller i forbindelse med en helligdag. Justitsministeriet er selv klar over det, og skriver i Offentlighedskommissionens betænkning på side 805, at Udtrykket 7 arbejdsdage medfører, at bl.a. lørdage, søndage og helligdage ikke - i modsætning til, hvad der følger af den gældende 10- dagesfrist i lovens 16, stk. 2 - skal medregnes ved beregningen af 7- arbejdsdages- fristen.. Alligevel kalder Justitsministeriet også dette et fremskridt, der giver mere offentlighed i forvaltningen Ret til at påklage en aktindsigtsafgørelse m.v. direkte til den øverste klageinstans (lovforslagets 37, stk. 1). 24 Indførelse af en sagsbehandlingsfrist på 20 arbejdsdage, som efter omstændighederne kan fraviges, for vedkommende klageinstans, (lovforslagets 37, stk. 3). 25 Klagevejledningspligt til tilsynsmyndigheden i forhold til kommunale og regionale aktindsigtsafgørelser m.v.(lovforslagets 38). I øvrigt skal denne vejledning i allerede i dag i fornødent omfang gives, ikke efter offentlighedsloven, men efter forvaltningslovens kapitel 3, jf. punkt 48 i vejledningen til den nuværende offentlighedslov. 8 Det bør i øvrigt bemærkes at dagbladet Information har opgjort, at kun ca. 40 pct. af begæringer om aktindsigt bliver besvaret af centraladministrationen inden for den allerede eksisterende frist. Fristen har altså i det hele taget begrænset virkning i praksis. (Inf, 16. april 2013), 10

11 26 Ret til særskilt at påklage sagsbehandlingstiden (lovforslagets 39). Justitsministeren udtaler i øvrigt overfor Folketinget, at han ikke kan garantere hurtigere sagsbehandling af aktindsigtsbegæringer under den nye lov

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Den nye offentlighedslov

Den nye offentlighedslov Den nye offentlighedslov Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft den 1.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser. Generelle forklaringer

Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser. Generelle forklaringer Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser Generelle forklaringer Forslaget til en ny Lov om offentlighed i forvaltningen er udarbejdet på baggrund af den principielle debat, der opstod omkring

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens formål 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte 1)

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Civilafdelingen UDKAST Dato: 11. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2016-490-0034 Dok.: 1918452 til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende betænkning 1510/2009 (betænkning om offentlighedsloven) Justitsministeriets sagsnr. 2009-730-1026 Det er en afgørende

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Per Byrge Sørensen. Offentlighedsloven. med kommentarer

Per Byrge Sørensen. Offentlighedsloven. med kommentarer Per Byrge Sørensen Offentlighedsloven med kommentarer Per Byrge Sørensen Offentlighedsloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag, 2014 2014 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktør:

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 19. december 2013 Udskriftsdato: 17. juni 2016 (Gældende) Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Forord 1. Indledning 2. Lovens formål 3. Lovens

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Ombudsmanden påbegyndte i september 2013 en egen driftundersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Indstilling. Virkningerne af den nye offentlighedslov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Virkningerne af den nye offentlighedslov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 20. november 2013 Virkningerne af den nye offentlighedslov Indstillingen omhandler indførelsen af den nye offentlighedslov og to beslutningsforslag

Læs mere

Bilag. Bilag 1. V. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER FOR OG IMOD INDFØRELSE AF OFFENTLIGHEDSPRINCIPPET I FORVALTNINGEN

Bilag. Bilag 1. V. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER FOR OG IMOD INDFØRELSE AF OFFENTLIGHEDSPRINCIPPET I FORVALTNINGEN Bilag Bilag 1. V. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER FOR OG IMOD INDFØRELSE AF OFFENTLIGHEDSPRINCIPPET I FORVALTNINGEN A. OFFENTLIGHED SOM LED I FOLKESTYRET. Erfaringen viser, at det efter den nuværende at denne

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven Lovafdelingen Dato: 9. januar 2017 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2160376 Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Afdelingschef Per Hansen Chefkonsulent Henrik Thode Fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program Intro Åbenhed

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere