var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der"

Transkript

1 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet dem afslag på aktindsigt i dokumenter, som var udarbejdet og sendt til et eller flere mediehuse af ministeriets særlige rådgiver, og som omhandlede øremærket barsel til fædre. Ministeriet havde afvist anmodningerne, med den begrundelse at der ikke var tale om en opgave, der var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der var knyttet til hans funktion som partipolitiker, og at dokumenterne derfor ikke var omfattet af reglerne i offentlighedsloven. 12. marts 2014 Forvaltningsret Journalisterne rejste spørgsmål om, hvorvidt der var tale om en opgave knyttet til ministerens funktion som minister eller som partipolitiker, og om grænserne for, hvilke opgaver en særlig rådgiver som ansat og lønnet af ministeriet lovligt kan beskæftige sig med. Ombudsmanden kunne ikke kritisere Skatteministeriets afgørelser. Ombudsmanden var således enig med ministeriet i, at der under de anførte omstændigheder ikke var tale om en opgave, der i relation til offentlighedsloven var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der var knyttet til hans funktion som partipolitiker, og at der derfor ikke efter offentlighedsloven var ret til aktindsigt. Da det endvidere er antaget, at de særlige rådgivere inden for vide grænser kan rådgive og bistå i relation til ministerens partiarbejde, havde ombudsmanden heller ikke grundlag for at kritisere ministeriets opfattelse af, at der var tale om en opgave, som den særlige rådgiver lovligt kunne beskæftige sig med. (Sag nr. 13/04126 og 13/04132) To journalister klagede til mig over, at Skatteministeriet havde givet dem afslag på aktindsigt i dokumenter om øremærket barsel til fædre. I en redegørelse af 12. marts 2014 skrev jeg sådan:

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Genstanden for min undersøgelse (Journalist A) og (journalist B) klagede henholdsvis den 16. og 17. september 2013 til mig over Skatteministeriets stort set enslydende afgørelser af 16. september 2013 om afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende øremærket barsel til fædre. I afgørelserne afslog ministeriet aktindsigt i dokumenter, som var udarbejdet og sendt til et eller flere mediehuse af tidligere særlig rådgiver i ministeriet (C), og som omhandlede øremærket barsel til fædre. Skatteministeriet afviste anmodningerne, med henvisning til at der ikke var tale om en opgave, der var knyttet til ministerens funktion som minister, og at dokumenterne derfor ikke var omfattet af reglerne i offentlighedsloven. (Journalist A) og (journalist B) rejste i deres klager til mig spørgsmål om, hvorvidt der var tale om en opgave knyttet til ministerens funktion som minister eller som partipolitiker, og om grænserne for, hvilke opgaver en særlig rådgiver lovligt kan beskæftige sig med. Jeg fandt det rigtigst at bede Skatteministeriet om udtrykkeligt at forholde sig til disse spørgsmål, jf. særligt min supplerende høring af 2. december 2013 til Skatteministeriet (gengivet nedenfor i sagsfremstillingen). Jeg bad således Skatteministeriet om at udtale sig om følgende to spørgsmål: 1) Er der tale om en opgave, der alene er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, jf. herved det af (journalist B) anførte om, at de omhandlede (eventuelle) mails slet ikke kan anses at være knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, men i stedet til hans funktion som minister, da beslutningen om at droppe øremærket barsel ifølge (journalist B) blev truffet i økonomiudvalget, hvor skatteministeren er repræsenteret? 2) Hvis der er tale om en opgave, der alene er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, er det da en opgave, som den særlige rådgiver som ansat af og lønnet fra ministeriet lovligt kan beskæftige sig med, jf. bl.a. den ovenfor omtalte grænse, der er beskrevet i betænkning nr. 1443/2004, s. 197, gentaget i betænkning nr. 1537/2013, s. 132? 2. Er der tale om en opgave knyttet til ministerens funktion som minister eller som partipolitiker? Spørgsmålet om, hvorvidt den særlige rådgivers opgavevaretagelse har været knyttet til skatteministerens funktion som minister eller som partipolitiker, har betydning for spørgsmålet om aktindsigt. Hvis den særlige rådgiver har udar- 2/14

3 bejdet dokumenter i forbindelse med en opgave, der kun er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, vil de pågældende dokumenter nemlig ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Jeg henviser til pkt. 4.2 nedenfor om det, der er anført i forarbejderne til den nye offentlighedslov, og som svarer til gældende ret på tidspunktet for Skatteministeriets afgørelser. Ministeriet har i sin supplerende udtalelse af 20. januar 2014 nærmere redegjort for sagsforløbet i ministeriet og for sin opfattelse af, at der er tale om en opgave, der ikke er knyttet til ministerens funktion som minister, men til hans funktion som partipolitiker. Ministeriet har bl.a. anført, at spørgsmålet om øremærket barsel til fædre blev behandlet på et møde i regeringens økonomiudvalg, og at materialet, der indgik i forberedelsen af mødet i økonomiudvalget, blev undergivet administrativ sagsbehandling i ministeriet. Det dokument, som særlig rådgiver (C) udarbejdede, blev imidlertid ikke udarbejdet i forbindelse med behandlingen af sagen i økonomiudvalget og var derfor ikke en del af denne sag eller anden administrativ sagsbehandling i forbindelse med ministeriets virksomhed. På baggrund af denne forklaring finder jeg ikke grundlag for at kritisere ministeriets vurdering. Jeg er således enig med Skatteministeriet i, at der under de anførte omstændigheder ikke var tale om en opgave, der i relation til offentlighedsloven var knyttet til ministerens funktion som minister, men til hans funktion som partipolitiker. Jeg er herefter også enig med Skatteministeriet i, at der ikke efter offentlighedsloven er ret til aktindsigt i dokumentet. 3. Er der tale om en opgave, som den særlige rådgiver som ansat af og lønnet fra ministeriet lovligt har kunnet beskæftige sig med? 3.1. Skatteministeriet har i sin supplerende udtalelse af 20. januar 2014 henvist til, at der generelt gælder vide grænser for de særlige rådgiveres rådgivning og bistand i relation til ministerens rolle som partipolitiker og ministerens partiarbejde, jf. betænkning nr. 1537/2013, Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn, s Ministeriet henviser dog også til det i betænkningen anførte om, at der bør trækkes en grænse i forhold til opgaver, der alene knytter sig til ministerens rolle som partipolitiker, eksempelvis organisatoriske og personmæssige spørgsmål i partiet. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde ikke er tale om opgaver vedrørende organisatoriske og personmæssige spørgsmål i partiet, men om opgaver, som den særlige rådgiver kan beskæftige sig med. 3/14

4 3.2. I den omtalte betænkning nr. 1537/2013, Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn, s. 132, er anført følgende om de grænser, der gælder for de særlige rådgivere: Der bør efter udvalgets opfattelse generelt gælde vide grænser for de særlige rådgiveres rådgivning og bistand i relation til ministerens partiarbejde. Udvalget ser således ikke principielle hindringer for, at ministrenes særlige rådgivere kan følge ministrene til møder i eksempelvis partiorganisationen, til debatmøder eller til landsmøder i partiet. Det er således ofte en central del af en særlig rådgivers funktion at udgøre bindeled mellem ministerens parti og ministeriet samt at bistå ministeren i dennes forbindelser til partiet. Tilsvarende finder udvalget, at der bør være vide grænser for de særlige rådgiveres bistand til ministrene i form af udarbejdelse af skriftlige oplæg til taler, artikler mv., som ministeren skal bruge i en partimæssig sammenhæng. Det er derimod udvalgets opfattelse, at grænsen for de særlige rådgiveres bistand til ministeren i relation til ministerens parti bør trækkes ved opgaver, som alene vedrører ministerens rolle som partipolitiker, herunder organisatoriske og personmæssige spørgsmål i partiet. Som eksemplifikation kan nævnes ministerens forhold til den valgkreds, hvori han eller hun er opstillet til Folketinget, eller forhold der alene vedrører ministerens placering og eventuelle opgaver i partiorganisationen, herunder f.eks. spørgsmål om hvem der skal være formand, opstillingsberettiget mv Som anført ovenfor under pkt. 2 er jeg på baggrund af Skatteministeriets nærmere redegørelse om sagsforløbet enig med ministeriet i, at der er tale om en opgave, der ikke er knyttet til ministerens funktion som minister, men til hans funktion som partipolitiker. Af den ovenfor nævnte betænkning nr. 1443/2004, Embedsmænds rådgivning og bistand, og betænkning nr. 1537/2013, Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn, følger, at de særlige rådgivere selvom de er ansat af og lønnet af ministeriet inden for vide grænser kan rådgive og bistå i relation til ministerens partiarbejde. Det fremgår i den forbindelse, at grænsen for de særlige rådgiveres bistand til ministeren i relation til ministerens parti bør trækkes ved opgaver, som alene vedrører ministerens rolle som partipolitiker, herunder organisatoriske og personmæssige spørgsmål i partiet. Som eksempler nævnes ministerens forhold til den valgkreds, hvori han eller hun er opstillet til Folketinget, eller forhold der alene vedrører ministerens placering og eventuelle opgaver i partiorganisationen, herunder f.eks. spørgsmål om hvem der skal være formand, opstillingsberettiget mv.. 4/14

5 Herefter har jeg ikke grundlag for at kritisere Skatteministeriets opfattelse af, at der er tale om en opgave, som den særlige rådgiver lovligt har kunnet beskæftige sig med. 4. Øvrige bemærkninger 4.1. I min supplerende høring til Skatteministeriet skrev jeg, at jeg havde forstået ministeriets afgørelser og udtalelser således, at de omhandlede (eventuelle) mails falder ind under begrebet al virksomhed i 1, stk. 1, i den tidligere offentlighedslov og således er en aktivitet omfattet af den offentlige forvaltning men at de falder uden for den tidligere lovs 4, stk. 1, fordi de ikke har været undergivet administrativ sagsbehandling. Jeg har noteret mig, at Skatteministeriet i sin supplerende udtalelse af 20. januar 2014 afslutningsvis har anført, at det fortsat er ministeriets vurdering, at forholdet ikke falder ind under begrebet al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning i 1, stk. 1, i den tidligere offentlighedslov, og at dette også fremgår af Skatteministeriets afgørelser til (journalist A) og (journalist B) Spørgsmål om aktindsigt i dokumenter, der er indgået til, afsendt eller udarbejdet af en særlig rådgiver som ansat i vedkommende ministerium, er omtalt i forarbejderne til 7, stk. 1, i den nye offentlighedslov, jf. lov nr. 606 af 12. juni Bestemmelsen svarer til 4, stk. 1, i den dagældende offentlighedslov af 1985, som fandt anvendelse på tidspunktet for Skatteministeriets afgørelser. I de nævnte forarbejder anføres bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 til lov om offentlighed i forvaltningen, fremsat den 7. februar 2013; Folketingstidende ): For så vidt angår ministres særlige rådgivere bemærkes, at de skal betragtes som embedsmænd med særlige ansættelsesvilkår. De indgår således som en del af ministeriernes embedsværk, og de er i det væsentlige underlagt de samme regler, som gælder for de øvrige embedsmænd. I overensstemmelse hermed skal spørgsmålet om aktindsigt i materiale, som en særlig rådgiver bruger, vurderes efter offentlighedslovens almindelige regler. Det følger heraf, at såfremt et dokument er indgået til, afsendt eller udarbejdet af den særlige rådgiver som ansat i vedkommende ministerium som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med ministeriets virksomhed, vil der være ret til aktindsigt heri i overensstemmelse med offentlighedslovens almindelige regler. Dette gælder, uanset om rådgiveren har anvendt f.eks. en e- mailadresse i ministeriet eller en privat adresse. Det anførte omfatter 5/14

6 også tilfælde, hvor et dokument er udarbejdet m.v. til ministeren, herunder af hensyn til dennes funktion som regeringspolitiker. Hvis den særlige rådgiver har udarbejdet dokumenter i forbindelse med en opgave, der kun er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, vil de pågældende dokumenter som følge af 7, stk. 1, og i overensstemmelse med gældende ret ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Dette gælder, uanset om rådgiveren har anvendt f.eks. en e- mailadresse i ministeriet eller en privat adresse til at sende de pågældende dokumenter. Det skyldes, at sådanne dokumenter ikke af den særlige rådgiver vil have været undergivet administrativ sagsbehandling. Den pågældende opgave vil således ikke vedrøre en sag i ministeriet. Det anførte harmonerer med, at hvis vedkommende minister i sin funktion som partipolitiker selv udarbejder et dokument f.eks. en vil der ikke være aktindsigt heri, fordi dokumentet i det konkrete tilfælde ikke ville vedrøre en aktivitet, som udøves af det offentlige, jf. bemærkningerne til 2. Der henvises om grænserne for særlige rådgiveres rådgivning og bistand til ministre til betænkning nr. 1443/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre, navnlig side 171 ff. Forarbejderne synes umiddelbart at indebære, at dokumenter udarbejdet af en særlig rådgiver i forbindelse med en opgave, der kun er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, ikke i bestemmelsens forstand kan anses for indgået i administrativ sagsbehandling i forbindelse med ministeriets virksomhed og at dette er grunden til, at sådanne dokumenter ikke er undergivet aktindsigt efter loven. Efter lovens systematik må dette umiddelbart forudsætte, at der er tale om virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning, jf. lovens 2, stk. 1 (der svarer til den tidligere lovs 1, stk. 1). Det harmonerer også med, at de særlige rådgivere som bl.a. anført i de nævnte forarbejder indgår som en del af ministeriernes embedsværk og i den forbindelse i det væsentlige er underlagt de samme regler som andre embedsmænd. Da spørgsmålet ikke ses at have betydning for resultatet i sagen, har jeg ikke taget endelig stilling til det. 6/14

7 Sagsfremstilling I en afgørelse af 16. september 2013 skrev Skatteministeriet således til journalist B: Du har ved mail af 9. september 2013 anmodet om aktindsigt som følger: Jeg søger hermed aktindsigt i korrespondance mellem tidligere særlig rådgiver (C) og andre ministerier siden 20. august til den 6. september, der måtte vedrøre øremærket barsel. Jeg beder om hurtig behandling af min anmodning. Du har ved efterfølgende mail af 9. september 2013 uddybet din anmodning som følger: I forlængelse af nedenstående aktindsigtsanmodning skal jeg hermed udvide den, så den også gælder den korrespondance, (C) måtte have haft om sagen med ansatte i eller folkevalgte for SF. Skatteministeriet antager, at om sagen henviser til øremærket barsel til fædre. Skatteministeriet kan ikke imødekomme din anmodning om aktindsigt jf. begrundelsen nedenfor. Efter offentlighedslovens 4, stk. 1 kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. For at være omfattet af offentlighedslovens regler, skal dokumentet vedrøre virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, og dokumentet skal være underlagt administrativ sagsbehandling. Det betyder, at mails og dokumenter mv., som en særlig rådgiver udarbejder, modtager eller afsender i forbindelse med en opgave, der er knyttet til ministerens funktion som minister, vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven. Derimod vil dokumenter, som en særlig rådgiver bruger i forbindelse med en opgave, der kun er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, da det 7/14

8 ikke af den særlige rådgiver vil have været undergivet administrativ sagsbehandling. Det er Skatteministeriets opfattelse, at de eventuelle mails, som særlig rådgiver (C) sendte til andre ministerier samt til eventuelle ansatte i eller folkevalgte for SF vedrørende øremærket barsel til fædre, ikke er omfattet af en opgave, der er knyttet til ministerens funktioner som minister. Dokumenterne er derfor ikke omfattet af reglerne i offentlighedsloven. I en afgørelse ligeledes af 16. september 2013 skrev Skatteministeriet således til journalist A: Du har ved mail af 8. september 2013 anmodet om aktindsigt som følger: Hermed anmodning om aktindsigt i alle dokumenter vedr. særlig rådgiver (C) s fremsendelse af citater fra bl.a. socialdemokrater vedr. øremærket forældreorlov til mænd til diverse medier. Der ønskes også indsigt i dokumenter vedr. Skatteministeriets håndtering af sagen efterfølgende. Skatteministeriet kan imødekomme din anmodning om aktindsigt delvist, jf. begrundelsen nedenfor. Efter offentlighedslovens 4, stk. 1, kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. For at være omfattet af offentlighedslovens regler, skal dokumentet vedrøre virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, og dokumentet skal være underlagt administrativ sagsbehandling. Det betyder, at mails og dokumenter mv., som en særlig rådgiver udarbejder, modtager eller afsender i forbindelse med en opgave, der er knyttet til ministerens funktion som minister, vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven. Derimod vil dokumenter, som en særlig rådgiver bruger i forbindelse med en opgave, der kun er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, da dokumenterne ikke af den særlige rådgiver vil have været undergivet administrativ sagsbehandling. 8/14

9 Det er Skatteministeriets opfattelse, at de mails, som særlig rådgiver (C) sendte til et eller flere medier vedrørende øremærket forældreorlov til mænd, ikke er omfattet af en opgave, der er knyttet til ministerens funktion som minister. Dokumenterne er derfor ikke omfattet af reglerne i offentlighedsloven, og Skatteministeriet kan ikke give aktindsigt i dem. I forhold til Skatteministeriets håndtering af sagen efterfølgende vedlægges pressemeddelelse fra Skatteministeriet Særlig rådgiver fratræder sin stilling i Skatteministeriet, dateret lørdag den 7. september I en klage af 16. september 2013 til mig skrev journalist A bl.a. sådan: Afslaget rejser spørgsmålet, om man kan sondre mellem særlige rådgiveres arbejde for en minister som partipolitikere og som minister. Som det fremgår, vil Skatteministeriet ikke give mig indsigt i dokumenterne, fordi man mener, den særlige rådgiver laver partipolitisk arbejde. Men den særlige rådgiver er mig bekendt ansat og lønnet af ministeriet og ikke af partiet, og derfor mener jeg, at det virker noget fortænkt at afslå anmodningen med ovenstående begrundelse. I en klage af 17. september 2013 til mig skrev journalist B bl.a. sådan: Jeg er uforstående over for begrundelsen om, at sagen ikke vedrører skatteministerens ministerområde. Ikke mindst fordi beslutning om at droppe øremærket barsel blev truffet i økonomiudvalget, hvor skatteministeren sidder. I to stort set enslydende høringsbreve af 24. september 2013 til Skatteministeriet skrev jeg, at jeg ikke umiddelbart kunne se af afgørelserne, om ministeriet var i besiddelse af de i sagen omhandlede mails. Hvis ministeriet ikke var i besiddelse af disse, bad jeg ministeriet om at redegøre nærmere for, hvorledes ministeriet kunne foretage sin vurdering i sagen. Hvis ministeriet var i besiddelse af de omhandlede mails, bad jeg om at modtage disse. Ministeriet afgav udtalelser i sagerne den 1. november Udtalelserne var stort set enslydende. Nedenfor har jeg gengivet de to udtalelser samlet, således at jeg i skarp parentes har markeret de dele, som alene er indeholdt i den ene af de to udtalelser. Ministeriet skrev bl.a. således i sine udtalelser til mig: 9/14

10 Skatteministeriet var på tidspunktet for afgørelsen bekendt med, at (C) havde sendt et dokument med citater om øremærket barsel til et eller flere mediehuse [, men ikke hvorvidt (C) havde sendt mails vedrørende øremærket barsel til andre ministerier, ansatte i eller folkevalgte for SF; tilføjet i udtalelsen vedrørende (journalist B) s klage]. Skatteministeriet var desuden på tidspunktet for afgørelsen bekendt med indholdet af det dokument, (C) havde sendt til mediehusene. Det fremgår af betænkning nr fra maj 2013 Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn, s. 155 ff, at da de særlige rådgivere er underlagt de samme regler, som gælder for de øvrige embedsmænd, skal spørgsmålet om aktindsigt i materiale, som de særlige rådgivere bruger, vurderes efter offentlighedslovens almindelige regler. Det følger heraf, at såfremt et dokument er indgået til, afsendt eller udarbejdet af den særlige rådgiver som ansat i vedkommende ministerium som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med ministeriets virksomhed, vil der være ret til aktindsigt heri i overensstemmelse med offentlighedslovens almindelige regler. Det fremgår videre, at hvis den særlige rådgiver har udarbejdet dokumenter i forbindelse med en opgave, der kun er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, vil de pågældende dokumenter ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens regler, uanset om der er anvendt en adresse i ministeriet eller en privat adresse til at sende de pågældende dokumenter. Det skyldes, at sådanne dokumenter ikke af den særlige rådgiver vil have været undergivet administrativ sagsbehandling. Dokumenterne vil således ikke vedrøre en sag i ministeriet. Det dokument, (C) har udarbejdet og sendt til et eller flere mediehuse, indeholder en række citater fra navngivne politikere om øremærket barsel til fædre. Det er Skatteministeriets opfattelse, at udarbejdelsen af dokumentet og udsendelsen af eventuelle mails vedhæftet dokumentet om øremærket barsel til fædre, ikke er foregået som et led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med ministeriets virksomhed. Det er derfor ikke en opgave, der er knyttet til ministerens funktioner som minister, men en opgave, der er knyttet til ministerens funktioner som partipolitiker. Skatteministeriet har på den baggrund og på baggrund af dokumentets indhold vurderet, at de eventuelle mails, (C) har sendt vedrørende øremærket barsel til fædre, ikke er omfattet af adgangen til aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven [, uanset om (C) har sendt dem til andre ministerier, ansatte i eller folkevalgte for SF; tilføjet i udtalelsen vedrørende (journalist B) s klage]. 10/14

11 [Dette gælder således også, selvom den særlige rådgiver er ansat og lønnet af ministeriet og ikke af partiet; tilføjet i udtalelsen vedrørende (journalist A) s klage]. Sammenfattende er det derfor Skatteministeriets opfattelse, at de eventuelle mails, der efter deres indhold måtte være omfattet af anmodningen, ikke er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt, og at ministeriet derfor uden kendskab til eksistensen af sådanne mails kunne foretage sin vurdering i sagen. Hvis Ombudsmanden ønsker det, vil Skatteministeriet tage initiativ til at foretage en egentlig gennemgang af (C) s mailboks med henblik på at identificere relevante mails og efterfølgende oversende dem til Ombudsmanden. Den 5. november 2013 sendte jeg ministeriets udtalelser til partshøring hos henholdsvis journalist A og journalist B med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger inden 14 dage. Journalist B meddelte mig den 8. november 2013, at ministeriets udtalelse ikke gav ham anledning til bemærkninger. Jeg modtog ikke nogen bemærkninger fra journalist A. I et brev af 2. december 2013 bad jeg ministeriet om en supplerende udtalelse. Jeg skrev bl.a. således: 2.1. Jeg må forstå Skatteministeriet således, at de omhandlede (eventuelle) mails er udarbejdet og afsendt af den særlige rådgiver som led i en opgave, der ifølge ministeriet alene er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker. Jeg må endvidere forstå forholdet sådan, at den særlige rådgivers udarbejdelse og afsendelse af (eventuelle) mails efter ministeriets opfattelse falder inden for grænserne for de særlige rådgiveres arbejdsopgaver, jf. bl.a. ministeriets tilkendegivelse om, at de omhandlede mails ikke er omfattet af adgang til aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven, selvom den særlige rådgiver er ansat og lønnet af ministeriet og ikke af partiet. Endelig må jeg forstå ministeriets afgørelser og udtalelser således, at de i sagen omhandlede (eventuelle) mails falder ind under begrebet al virksomhed i offentlighedslovens 1, stk. 1 og således er en aktivitet omfattet af den offentlige forvaltning men at de falder uden for lovens 4, stk. 1, fordi de ikke har været undergivet administrativ sagsbehandling De særlige rådgiveres arbejdsopgaver og grænserne herfor er nærmere beskrevet i bl.a. betænkning nr. 1443/2004 om embedsmænds 11/14

12 rådgivning og bistand, s. 191 ff., og betænkning nr. 1537/2013 om ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn, s. 129 ff. Herefter gælder der generelt vide grænser for de særlige rådgiveres rådgivning og bistand i relation til ministerens partiarbejde, se betænkning nr. 1443/2004, s. 196 f., og betænkning nr. 1537/2013, s. 130 ff. Betænkningerne opregner en række aktiviteter i relation til ministerens rolle som partipolitiker, som anses at falde inden for den særlige rådgivers arbejdsopgaver. Det fremgår imidlertid også af betænkningerne, at der er en grænse. Grænsen for de særlige rådgiveres bistand til ministeren i relation til ministerens parti bør efter udvalgets opfattelse jf. betænkning nr. 1443/2004, s. 197, som indholdsmæssigt gentaget i betænkning nr. 1537/2013, s. 132 trækkes ved opgaver, som kan betragtes som alene vedrørende ministerens rolle som partipolitiker. Eksempler herpå kan ifølge betænkningerne være ministerens forhold til den valgkreds, hvori han eller hun er opstillet til Folketinget, eller forhold, der alene vedrører ministerens placering og eventuelle opgaver i partiorganisationen. Denne grænse kan og bør dog ifølge betænkningen ikke trækkes skarpt I lyset af, at (journalist A) og (journalist B) i deres klager til mig har rejst nogle konkrete spørgsmål/problemstillinger, finder jeg det rigtigst at bede ministeriet om udtrykkeligt at forholde sig til disse problemstillinger. Jeg beder derfor ministeriet om at udtale sig om følgende: 1) Er der tale om en opgave, der alene er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, jf. herved det af (journalist B) anførte om, at de omhandlede (eventuelle) mails slet ikke kan anses at være knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, men i stedet til hans funktion som minister, da beslutningen om at droppe øremærket barsel ifølge (journalist B) blev truffet i økonomiudvalget, hvor skatteministeren er repræsenteret? 2) Hvis der er tale om en opgave, der alene er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, er det da en opgave, som den særlige rådgiver som ansat af og lønnet fra ministeriet lovligt kan beskæftige sig med, jf. bl.a. den ovenfor omtalte grænse, der er beskrevet i betænkning nr. 1443/2004, s. 197, gentaget i betænkning nr. 1537/2013, s. 132? 12/14

13 I en supplerende udtalelse af 20. januar 2014 skrev Skatteministeriet bl.a. således: I forhold til det ovenfor anførte under pkt.1 [jf. spørgsmål 1) under pkt i min supplerende høring af 2. december 2013] bemærker Skatteministeriet følgende. Det dokument, (C) har udarbejdet og sendt til et eller flere mediehuse, indeholder en række citater fra navngivne politikere om øremærket barsel til fædre. Det er Skatteministeriets opfattelse, at udarbejdelsen af dokumentet og udsendelsen af eventuelle mails vedhæftet dokumentet om øremærket barsel til fædre, ikke er foregået som et led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med ministeriets virksomhed, og at det derfor ikke er en opgave, der er knyttet til ministerens funktioner som minister, men en opgave, der er knyttet til ministerens funktioner som partipolitiker, jf. hertil betænkning nr af maj 2013, Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn, s Den særlige rådgiver er ansat af og lønnet af ministeriet. Men den særlige rådgiver kan, selvom han er ansat af og lønnet af ministeriet, også yde bistand til specielle opgaver i relation til ministerens partiarbejde, herunder også til politisk-taktisk sparring, idet de særlige rådgivere ikke er underlagt princippet om partipolitisk neutralitet. Øremærket barsel til fædre blev behandlet på et møde i regeringens økonomiudvalg. På det tidspunkt var skatteministeren medlem af regeringens økonomiudvalg og deltog således i mødet, hvor øremærket barsel til fædre blev behandlet. Generelt er det Skatteministeriets opfattelse, at den dagsorden, herunder de emner, der behandles på møder i regeringens økonomiudvalg, vil blive undergivet administrativ sagsbehandling i de deltagende ministerier som led i forberedelsen af mødet. Dette gælder, uanset hvilke ressortområder de deltagende ministre varetager. I forbindelse med forberedelse af det udvalgsmøde, hvor øremærket barsel til fædre blev behandlet, har materialet om øremærket barsel til fædre således været undergivet administrativ sagsbehandling i Skatteministeriet, ligesom det øvrige materiale til mødet. Behandlingen af sagen i Skatteministeriet har imidlertid alene haft til formål at forberede ministeren til mødet i økonomiudvalget og ikke til en videre behandling i Skatteministeriet, da sagen/emnet ikke er omfattet af ministeriets ressortområde. Det dokument, som (C) har udarbejdet, er ikke udarbejdet i forbindelse med Skatteministeriets behandling af ØU-sagen og har ikke været en del af denne sag eller anden administrativ sagsbehandling i forbindelse med Skatteministeriets virksomhed. 13/14

14 I forhold til det ovenfor anførte under pkt. 2 [jf. spørgsmål 2) under pkt i min supplerende høring af 2. december 2013] bemærker Skatteministeriet følgende. Det fremgår af betænkning nr af maj 2013, Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn, s. 132, at der generelt gælder vide grænser for de særlige rådgiveres rådgivning og bistand i relation til ministerens rolle som partipolitiker og ministerens partiarbejde. Det fremgår endvidere, at der bør trækkes en grænse i forhold til opgaver, der knytter sig til ministerens rolle som partipolitiker, eksempelvis organisatoriske og personmæssige spørgsmål i partiet. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke er tale om opgaver vedrørende organisatoriske og personmæssige spørgsmål i partiet, men om opgaver der falder inden for den grænse, som den særlige rådgiver kan beskæftige sig med. Endeligt bemærkes, at det fortsat er Skatteministeriets vurdering, at forholdet ikke falder ind under begrebet al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning i offentlighedslovens 1, stk. 1, hvilket også fremgår af Skatteministeriets afgørelser til (journalist A) ((dagblad D)) og (journalist B) ((dagblad E)), begge af 16. september Den 22. januar 2014 sendte jeg en kopi af ministeriets supplerende udtalelse til henholdsvis journalist A og journalist B med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger inden 2 uger. Journalist B meddelte mig den 22. januar 2014, at han ikke havde bemærkninger. Jeg har ikke modtaget bemærkninger fra journalist A. 14/14

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere