Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019 Anmodningsfrist: Tirsdag den 11. december 2018, kl

2 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende tilskud Formål Hvem kan anmode om udbetaling af tilskud? Midler til fordeling Krav og vilkår for tilskud Tidsplan Information om anmodningsproces Anmodningsfrist Hvordan anmoder du om udbetaling af tilskud? Udarbejdelse af aktivitetsplan eller resultataftale og budget Aktivitetsplan Resultataftale for tilskud på kr. og derover Budget Tilskudsberettigede udgifter Behandling af anmodninger Afgørelse Administration af tilskud og afrapportering Udbetaling af tilskud Ændringer i aktivitetsplan/resultataftale eller budget Afrapporteringskrav Rapport Regnskab Offentliggørelse af materialer mv. og ophavsret Har du spørgsmål?

3 1. Generel information om driftslignende tilskud 1.1. Formål Driftslignende tilskud ydes til en række tilskudsmodtagere, som er nævnt ved navn på forslaget til finanslov for 2019 på Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. De skal derfor ikke ansøge om deres tilskud, men i stedet anmode om at få det afsatte tilskud udbetalt. Tilskuddet gives til gennemførelse af konkrete aktiviteter, der f.eks. kan være udstillinger, mødeafholdelser, netværksdeltagelse eller udarbejdelse af undervisningsmateriale. Det kan både være nye aktiviteter og/eller vedvarende kerneaktiviteter, som gentages år for år. Tilskuddet ydes desuden til administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteterne. Tilskudsmidlerne administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) Hvem kan anmode om udbetaling af tilskud? Det er alene organisationer, foreninger med videre, som er nævnt ved navn på finansloven for 2019, og som fremgår af oversigten Bilag 1. Modtagere af driftslignende tilskud 2019, der kan anmode om udbetaling af driftslignende tilskud Midler til fordeling Udgiften afholdes på finanslovens Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning mv. og Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning. Den samlede økonomiske tilskudsramme bliver besluttet med Folketingets vedtagelse af finansloven for De enkelte tilskuds størrelse beregnes som hovedregel hvert år ud fra det tilskud, der blev ydet året før med den fremskrivning af midlerne på , der bliver vedtaget med finansloven. Tilskuddet i 2019 forventes at blive lidt lavere end i 2018 og bliver endeligt udmeldt til hver tilskudsmodtager i et bevillingsbrev. Tilskudsrammen meldes ud med forbehold for finanslovens vedtagelse og evt. ændringer i denne sammenhæng, dvs. at der kan ske ændringer i såvel tilskudsmodtagere som beløb. Det maksimale tilskud, der kan anmodes om i 2019, fremgår af oversigten Bilag 1. Modtagere af driftslignende tilskud Tilskudsmodtager kan ikke anmode om at få et større beløb udbetalt end det, der fremgår af bilaget Krav og vilkår for tilskud Tilskudsmodtager skal fremsende en anmodning om udbetaling af tilskud. I forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskuddet stilles der krav om en forudgående beskrivelse af de tilskudsudløsende aktiviteter og af, hvordan tilskudsmodtager efterfølgende vil skulle rapportere om tilskudsanvendelsen og effekten af aktiviteterne. Kravene stiger med størrelsen på tilskuddet. De konkrete krav fremgår nedenfor: 3

4 Type Tilskud Krav til tilskudsmodtager 1 1 Under kr. Skal udarbejde og indsende: 1. Udspecificeret budget. 2. Beskrivelse af formål, målgruppe og indhold af de tilskudsudløsende aktiviteter. 3. Afsluttende projektrapport, hvori der redegøres for status på de aktiviteter, som har været tilskudsudløsende, samt for, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er opfyldt. 2 Fra og med kr. og op til et beløb under 2 mio. kr. 3 2 mio. kr. og derover Skal udarbejde og indsende: 1. Udspecificeret budget. 2. Beskrivelse af formål, målgruppe og indhold af de tilskudsudløsende aktiviteter. 3. Opstilling af konkrete mål (effektmål) for de tilskudsudløsende aktiviteter med overvejelser om, hvordan det efterfølgende kan dokumenteres over for Undervisningsministeriet, at formålet med tilskuddet er opfyldt. 4. Afsluttende projektrapport, hvori der redegøres for status på de aktiviteter, som har været tilskudsudløsende, samt for, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet og de konkrete mål er opfyldt. 1. Skal indgå en egentlig resultataftale med Undervisningsministeriet, hvori der opstilles konkrete mål (delmål) og resultatkrav for de dele af arbejdet, som tilskuddet anvendes til. Desuden skal aftalen indeholde generel information om tilskudsmodtager (baggrund, organisation og nøgletal). 2. Skal udarbejde og indsende et udspecificeret budget. 3. Skal ca. midtvejs i tilskudsåret udarbejde og indsende en midtvejsrapport, hvori der gøres status på arbejdet med mål (delmål) og resultatkrav. 4. Skal udarbejde og indsende afsluttende projektrapport, hvori der gøres status på arbejdet med mål (delmål) og resultatkrav. Tilsagnet om tilskuddet forudsætter, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med den godkendte aktivitetsplan/resultataftale og budgettet. Tilskuddet kan kun anvendes til aktiviteter, der gennemføres i Manglende overholdelse af tilskudsbetingelserne kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til ministeriet. 1 Mål/ delmål defineres i vejledningen som det, tilskudsmodtager stræber efter at opnå. Mål kan både være målbare og ikkemålbare. Resultatkrav defineres i vejledningen som et målbart kriterium for det, tilskudsmodtager skal opnå i relation til mål/ delmål. 4

5 Tilskudsmodtager skal være indforstået med, at ministeriet kan beslutte at gennemføre en ekstern evaluering af tilskudsudløsende aktiviteter Tidsplan Anmodningsfrist: Tirsdag den 11. december 2018 kl Svar på anmodning: Ultimo januar 2019 (forventet) Tilskudsperiode: Fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 Delrapportering: Senest 15. august 2019 (Gælder kun for tilskud på 2 mio. kr. og derover) Slutafrapportering: Senest den 31. maj Information om anmodningsproces 2.1. Anmodningsfrist Fristen for anmodning om udbetaling af driftslignende tilskud er tirsdag den 11. december 2018 kl , hvor aktivitetsplanen/resultataftalen og budgettet skal være fremsendt til 2.2. Hvordan anmoder du om udbetaling af tilskud? Tilskudsmodtager udfylder aktivitetsplanen/ resultataftalen og budgettet, jf. afsnit 3. Udarbejdelse af aktivitetsplan eller resultataftale og budget. De skabeloner, som er tilknyttet udmeldingen, skal anvendes. Der godkendes ikke andre formater for aktivitetsplanen/ resultataftalen eller budgettet. Aktivitetsplanen/resultataftalen skal printes og underskrives af tilskudsmodtagers ledelse eller den person, ledelsen har bemyndiget til at underskrive anmodningen. Inden ansøgningsfristens udløb skal tilskudsmodtager indsende følgende til Den underskrevne og indscannede kopi af aktivitetsplanen/resultataftalen (pdf-format) Den udfyldte skabelon for aktivitetsplanen/ resultataftalen uden underskrift (word-format) Budget I emnefeltet skal Driftslignende tilskud 2019 anføres. Når ministeriet har modtaget og registreret anmodningen, fremsendes en kvitteringsmail til tilskudsmodtager. Kvitteringer forventes at være fremsendt inden for 5 arbejdsdage efter anmodningsfristens udløb. Hvis tilskudsmodtager ikke har fået kvitteringen ved udløbet af denne periode, bedes man straks kontakte ministeriet herom. 3. Udarbejdelse af aktivitetsplan eller resultataftale og budget Tilskudsmodtager skal bruge ministeriets skabeloner til udarbejdelse af henholdsvis en aktivitetsplan (tilskud under 2 mio. kr.) eller et udkast til resultataftale (tilskud på 2 mio. kr. og derover). Skabeloner findes i tilknytning til udmeldingen på uvm.dk: Skema til aktivitetsplan for tilskud under kr. Skema til aktivitetsplan for tilskud fra og med kr. og op til beløb under 2 mio. kr. Skema til resultataftale for tilskud på 2 mio. kr. og derover 5

6 Udfyld den skabelon, som passer til størrelsen på det tilskud, der anmodes om Aktivitetsplan For tilskud under 2 mio. kr. skal der udarbejdes en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal indeholde følgende oplysninger: Titel. Angiv en overskrift/samlende titel for de aktiviteter, der anmodes om tilskud til. Om tilskudsmodtager. Kort præsentation af foreningen/organisationen mv., herunder formålet med foreningens/organisationens virke. Om tilskud. Kort beskrivelse af det formål, som tilskuddet oprindelig blev ydet til, herunder hvilket år tilskuddet første gang blev ydet i. Aktiviteter. Antallet af aktiviteter kan variere fra tilskudsmodtager til tilskudsmodtager. Indhold. Beskriv de konkrete aktiviteter, som planlægges gennemført for tilskuddet. Målgruppe. Beskriv målgruppen(erne) for de aktiviteter, der anmodes om tilskud til. Formål. Beskriv formålet (forventet effekt(er)) med de aktiviteter, der anmodes om tilskud til. Eksempler på formål: o At medvirke til, at elevernes demokratiske dannelse udmønter sig som konkrete aktiviteter på den enkelte skole. o At øge kendskabet til middelalderen og skabe forståelse for historien. o At styrke og udvikle elevrådene i deres arbejde med uddannelsespolitik på skolerne. Delmål. Beskriv konkrete delmål (forventede resultater) for hver af de aktiviteter, der anmodes om tilskud til. Målene skal efterfølgende kunne bruges af ministeriet til at vurdere, hvorvidt formålet med tilskuddet er opfyldt.(gælder ikke for tilskud under kr.) Eksempler på delmål: o Der afvikles 15 workshops, hvor 1500 elever deltager. o Der udarbejdes minimum 3 nye undervisningsforløb og 2 allerede eksisterende undervisningsforløb evalueres og optimeres. o Der afholdes sommerkursus, hvor minimum 50 elever deltager. Dokumentation. Beskriv overvejelser om, hvordan det efterfølgende kan dokumenteres over for ministeriet, at formålet med tilskuddet er opfyldt. (Gælder ikke for tilskud under kr.) Organisationstype. Afkryds, hvilken type tilskudsmodtager organisationen, foreningen mv. hører til. Dette har betydning for, hvilke krav der i bevillingsbrevet skal stilles til revision af regnskab. Regnskab. Afkryds, hvordan regnskabet for tilskuddet vil blive aflagt, dvs. enten som en årsrapport, hvori omkostninger, som tilskuddet anvendes til, specificeres i en note til resultatopgørelsen, eller som et projektregnskab, dvs. et særskilt regnskab for de aktiviteter, som tilskuddet anvendes til. Valget skal begrundes. 6

7 3.2. Resultataftale for tilskud på kr. og derover For tilskud på 2 mio. kr. og derover skal der udarbejdes en resultataftale. I det omfang et tilskud ydes til en nøje defineret, afgrænset aktivitet i tilknytning til en organisation/forening mv., kan ministeriet dog beslutte, at tilskuddet ikke skal omfattes af krav om en resultataftale, men alene om en aktivitetsplan. I så fald vil tilskudsmodtager få besked herom fra ministeriet i forbindelse med udmeldingen. Organisationens/foreningens mv. navn angives i feltet Tilskudsmodtagers navn på forsiden i skabelonen. Ad afsnit 2: Præsentation af tilskudsmodtager: Præsenter organisationen/foreningen mv. i form af: Baggrund: Hvad er baggrunden for organisationen/foreningen, herunder formålet med organisationens/foreningens virke. Organisation: Hvordan er organisationen/foreningen organiseret og ledet. Historie: Hvad er organisationens/foreningens historie. Om tilskud: Kort beskrivelse af det formål, som tilskuddet oprindelig blev ydet til, herunder hvilket år tilskuddet første gang blev ydet i. Nøgletal: Centrale aktivitetsbaserede nøgletal for organisationens/foreningens virke i tabelform, fx besøgstal, antal udgivelser, foredrag og lignende. Ad afsnit 3: Mål og delmål for tilskudsmodtagers arbejde i 2018 Beskriv indledningsvis de overordnede mål/indsatsområder for organisationens/foreningens arbejde i løbet af tilskudsåret. På bagrund af de overordnede mål/indsatsområder opstilles konkrete delmål, som skal understøttes af de aktiviteter, som planlægges gennemført for tilskuddet. Antal relevante delmål varierer fra tilskudsmodtager til tilskudsmodtager. Drøft gerne omfanget af delmål samt resultatkrav (de ønskede output/resultater) for og formål med aktiviteten mv. med jeres faglige sagsbehandler i Undervisningsministeriet. Følgende skal beskrives: Delmål 1, 2 : Navngiv og beskriv delmålet. Aktivitet: Hvilke konkrete aktiviteter igangsættes for tilskuddet for at understøtte delmålet? Output/resultat af aktivitet: Hvilke output/resultater forventes/ønskes opnået ved igangsættelse af aktiviteterne? Output og resultater skal være målbare. Overordnet formål med output/resultat: Hvad er formålet (forventet effekt (er)) med at opnå disse output/resultater af aktiviteterne, og hvordan forventes resultaterne at påvirke delmålet samt evt. mål/ indsatsområder for organisationens/foreningens arbejde. Vægt i pct.: Angiv den procentvise vægtning af delmålet eventuelt underopdelt på tilknyttede tilskudsudløsende aktiviteter. Sum af vægt i pct. for alle delmål skal give 100 pct. Der bør være en sammenhæng mellem delmålenes vægtning og deres økonomiske volumen i budgettet. Således bør økonomisk tunge delmål/aktiviteter veje procentvis mere end økonomisk mindre tunge delmål/aktiviteter. Dette for at sikre relevans og sammenhæng mellem målarbejdet i resultataftalen og organisationens/foreningens aktiviteter. 7

8 3.3. Budget Tilskudsmodtager skal bruge ministeriets Budget- og regnskabsskema ved udarbejdelsen af budgettet. Skemaet findes på udmeldingssiden på uvm.dk. Minimumskravene til det detaljerede budget er: Budgettet skal være gennemskueligt og indeholde en opgørelse over udgifter til aktiviteterne i aktivitetsplanen/resultataftalen i hele tilskudsperioden samt finansiering af aktiviteterne i form af ansøgt tilskud og evt. egen eller anden finansiering. Udgiftsposter i budgettet skal være direkte henførbare til tilskudsudløsende aktiviteter og i videst muligt omfang være fordelt på aktiviteterne i aktivitetsplanen eller delmålene i resultataftalen. Såfremt der medtages overhead i budgettet, skal det være angivet i bemærkninger til budgettet, hvordan overhead er beregnet. Det anmodede tilskud, egenfinansiering og evt. anden finansiering skal optræde som selvstændige finansieringsposter. Summen af de forventede udgifter skal svare til summen af de forventede finansieringsposter (balance). Det beløb, der anmodes om, kan maksimalt udgøre det angivne tilskudsbeløb i Bilag 1. Tilskudsmodtagere af driftslignende tilskud Budgettet skal kun indeholde oplysninger vedrørende de aktiviteter, som skal gennemføres med ministeriets tilskud ifølge aktivitetsplanen/resultataftalen, dog skal tilskudsmodtager også angive foreningens/organisationens mv. forventede samlede omsætning for tilskudsåret i kolonnen Budget i tabellen Omsætning samlet: OMSÆTNING samlet Beløb/ kr. BUDGET REGNSKAB Indtægter 0,00 0,00 Udgifter 0,00 0,00 Læs også nedenstående nærmere information om tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsmodtager skal efter de statslige forvaltningsregler udvise sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af anmodningen Tilskudsberettigede udgifter Tilskuddet må anvendes til at dække udgifter til løn, køb af ydelser, leje af lokaler, køb af materialer, forberedelse og afholdelse af møder mv. knyttet til aktiviteter/delmål, som er direkte henførbare til aktivitetsplanen/ resultataftalen. Tilskuddet dækker ikke udgifter til tilskudsmodtagers almindelige drift. Indirekte omkostninger forbundet med gennemførslen af aktiviteterne, som f.eks. personaleadministration mv., kan medtages som overhead. Den helt konkrete sats, som anvendes ved udarbejdelsen af budgettet, skal fremgå af budgettet og tage udgangspunkt i det sædvanligt/typisk oplevede niveau hos tilskudsmodtageren og bør justeres regelmæssigt. 8

9 Ved budgettering af udgifter til løn forudsættes det, at lønniveauet så vidt muligt tager afsæt i relevante overenskomster for de involverede personalegrupper. Budgettering af udgifter til rejse og transport skal ske efter statens gældende rejseregler. Kilometergodtgørelse ydes efter statens laveste takst. Dog kan den høje takst anvendes, hvis der i forvejen mellem den involverede medarbejder og arbejdsgiveren foreligger en skriftlig kørselsbemyndigelse om anvendelse af den høje takst ved varetagelse af opgaver, der vil indgå i det ansøgte tilskudsprojekt. Kilometergodtgørelsen bliver reguleret en gang om året og kan findes på Der anvendes således den takst i regnskabet, der er gældende på kørselstidspunktet. 4. Behandling af anmodninger Ved behandling af anmodningen om udbetaling af tilskud lægges der vægt på, om mål og aktiviteter er beskrevet i aktivitetsplanen/resultataftalen på en måde, så det er muligt efterfølgende at vurdere, om mål og resultater er nået, og om aktiviteterne er gennemført som planlagt, herunder: Er mål og aktiviteter realistiske og velbeskrevne, så der gives et godt og gennemskueligt billede af det, tilskudsmodtager vil gennemføre for tilskuddet. Er der sammenhæng mellem aktiviteterne i aktivitetsplanen/resultataftalen og det opstillede budget. Tilskudsmodtager vil blive kontaktet af den faglige sagsbehandler, hvis der skulle være spørgsmål til indholdet i aktivitetsplanen/resultataftalen og budgettet. 5. Afgørelse Tilskudsmodtagere vil modtage et bevillingsbrev fra ministeriet, når behandlingen af anmodningen om udbetaling er afsluttet. Bevillingsbreve forventes udsendt ultimo januar Administration af tilskud og afrapportering 6.1. Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud vil ske i rater jævnt fordelt over tilskudsperioden. Tilskuddet udbetales altid til den NemKonto, der er knyttet til tilskudsmodtagers CVR-nummer. Første rate kan forventes udbetalt hurtigst muligt efter fremsendelsen af bevillingsbrevet Ændringer i aktivitetsplan/resultataftale eller budget Aktiviteterne skal gennemføres i overensstemmelse med ministeriets senest godkendte aktivitetsplan/ resultataftale og budget. Såfremt der ønskes ændringer i aktivitetsplanen/resultataftalen og som følge heraf i budgettet, skal sådanne forelægges ministeriet til godkendelse, inden ændringerne igangsættes, da tilsagnet om tilskuddet ellers vil kunne bortfalde. Dette gælder også, hvis der alene er tale om ændringer i budgettet. 9

10 6.3. Afrapporteringskrav Tilskudsmodtager skal ved projektets afslutning sende en rapport om anvendelsen af tilskuddet og et regnskab til ministeriet. Nærmere krav til den enkelte tilskudsmodtagers aflæggelse af rapport og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet Rapport Halvårlig statusrapport Ved tilskud på 2 mio. kr. og derover skal tilskudsmodtager udarbejde en halvårlig statusrapport. Rapporten skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål i resultataftalen samt på tilskudsmodtagers virke generelt. Slutrapport Alle tilskudsmodtagere skal udarbejde en afsluttende rapport for årets aktiviteter, der skal indeholde en beskrivelse af tilskuddets anvendelse og en redegørelse for, hvordan det er gået med hver af de godkendte aktiviteter, der skulle gennemføres med dette tilskud. Af rapporten skal det fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt, herunder i hvilket omfang opstillede mål i den senest godkendte aktivitetsplan/resultataftale er blevet opfyldt. Rapporten skal desuden forholde sig til øvrige problemstillinger og resultater, i det omfang sådanne er beskrevet i den godkendte aktivitetsplan/resultataftale Regnskab Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med den puljebekendtgørelse, som vil være nævnt i bevillingsbrevet. Regnskabet skal kunne sammenholdes med det senest godkendte budget. Regnskabsaflæggelsen skal som udgangspunkt ske gennem foreningens/organisationens årsrapport. Der stilles følgende krav i denne sammenhæng: Tilskuddet fra ministeriet skal mindst fremgå af en note til resultatopgørelsen i årsrapporten, hvori de omkostninger, som tilskuddet er blevet anvendt til, skal være specificeret med udgangspunkt i det senest godkendte budget. Årsrapporten skal være underskrevet og dateret af tilskudsmodtagers ledelse. Ledelsen skal give underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori ledelsen erklærer: 1. Om årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 2. Om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Tilskudsmodtager kan aflægge regnskab som et særskilt projektregnskab, hvis særlige forhold taler herfor. I så fald skal tilskudsmodtager også indsende kopi af foreningens/organisationens årsrapport med projektregnskabet, dog undtaget, hvis tilskud er ydet til en nøje defineret, afgrænset aktivitet i tilknytning til foreningen/organisationen mv. Ved aflæggelsen af projektregnskab skal ministeriets standard budgetog regnskabsskema anvendes. Der godkendes ikke andre formater for regnskabet. Tilskudsmodtager skal benytte samme skema, som blev anvendt ved udarbejdelsen af budgettet. 10

11 Der skal ikke vedlægges bilag til regnskabet. Regnskabsmaterialet skal dog kunne fremsendes, hvis ministeriet beder om det. Regnskabsmaterialet skal opbevares af tilskudsmodtager i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører Revision Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med reglerne i puljebekendtgørelsen. Er tilskudsmodtager et videnspædagogisk aktivitetscenter (VPAC), skal besøgstal for tilskudsåret revisorpåtegnes Uforbrugte midler Uforbrugte midler skal tilbagebetales til ministeriet, medmindre de uforbrugte midler er omfattet af pkt. A eller B. A. Ved uforbrugte midler på kr. og derover: Hvis beløbet er på kr. og derover kan tilskudsmodtager skriftligt anmode om at måtte overføre de uforbrugte midler til forbrug i næstfølgende tilskudsår. Anmodningen skal begrundes. I begrundelsen skal tilskudsmodtager medtage: Den uforbrugte beløbsstørrelse. Forklaring på, hvorfor det fulde beløb ikke er anvendt i tilskudsåret. Forklaring på nødvendigheden af overførslen, og hvad det overførte beløb skal anvendes til. B. Ved uforbrugte midler på under kr.: Hvis beløbet er under kr. kræver overførslen til næstfølgende tilskudsår alene, at tilskudsmodtageren meddeler dette ministeriet. Anmodningen/meddelelsen om overførsel af uforbrugte midler fremsendes sammen med regnskabet og skal desuden ledsages af et revideret budget for året, som midlerne ønskes overført til Offentliggørelse af materialer mv. og ophavsret Tilskudsmodtager har mulighed for at offentliggøre eventuelle materialer eller lignende, der måtte være udarbejdet helt eller delvist for tilskuddet, på Materialeplatformen. Ved offentliggørelsen på Materialeplatformen skal det fremgå, at materialet frit kan kopieres og viderebearbejdes med angivelse af kilde. Det er tilskudsmodtagers ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands ophavsrettigheder, og at persondataloven efterleves. Materialeplatformen findes på og administreres af Styrelsen for It og Læring (STIL). 7. Har du spørgsmål? Spørgsmål om anmodning, udbetaling og administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, 11

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Anmodningsfrist: Tirsdag den 5. december 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende

Læs mere

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Vejledning om Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. december 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2018/19 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Parat til læring og undervisning

Parat til læring og undervisning Vejledning om puljen Parat til læring og undervisning (målrettet grønlændere) 1. runde Ansøgningsfrist: 16. november 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Vejledning om Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Tilmeldingsfrist: 12. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om programmet... 3 1.1. Programmets baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2019

Pulje til opsøgende arbejde 2019 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2019 Ansøgningsfrist: 15. januar 2019 kl. 12.00 (Forlænget til 21. februar 2019 kl. 12.00) Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2018

Pulje til opsøgende arbejde 2018 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2018 Ansøgningsfrist: 5. april 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan ansøge?... 4 1.3.

Læs mere

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Vejledning om pulje til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Ansøgningsfrist: 12. december 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Vejledning om Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Ansøgningsfrist: 8. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev)

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567

Læs mere

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Vejledning om forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Tilmeldingsfrist: Løbende, dog senest 1. maj 2019 Indhold 1. Generel information om forsøgsrammen...

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.:

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.: Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé 5 5610 Assens Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567 www.uvm.dk Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Assens Kommune har fremsendt en

Læs mere

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle 2 2620 Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer:

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. BEK nr 407 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Ligestillingsafdelingen, j.nr. 2017-18140. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 Ansøgningsfrist: 29. august 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen Vejledning om pulje til Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen December 2017 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Hvem kan deltage?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Vejledning om spredningsfase for satspuljeprojekt: Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. maj 2019, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøget...

Læs mere

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Foreløbig vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Ansøgningsfrist Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Vejledning om Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Ansøgningsfrist: 29. maj 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøgsprojektet...

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade i perioden 2012-2015. I. Indledning Som led

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Januar 2018 Betingelser for tilskudsmodtager Gælder kun for tilskud, der er omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision fra januar 2014. NB! Gælder ikke

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede Puljen 2012-2015 I. Indledning

Læs mere

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Puljesekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger...

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrkelse af den nære psykiatri Puljen 2012-2015 I. Indledning Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme Puljen 2012-2015 I. Indledning

Læs mere

Lovtidende A. 2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds. 3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens.

Lovtidende A. 2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds. 3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens. Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtteindsatser for sårbare og udsatte familier varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk.

Læs mere

DIREKTIV FOR VETERANCENTRETS FORVALTNING AF 1,5 MIO. KRONER PULJEN 2018

DIREKTIV FOR VETERANCENTRETS FORVALTNING AF 1,5 MIO. KRONER PULJEN 2018 DIREKTIV FOR VETERANCENTRETS FORVALTNING AF 1,5 MIO. KRONER PULJEN 2018 Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra Forsvaret, hertil ét underbilag. 1. FORMÅL Formålet med nærværende direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål BEK nr 628 af 20/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2019-2615 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag støtte til unge hjemløse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag støtte til unge hjemløse Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag støtte til unge hjemløse I medfør af tekstanmærkning nr. 111 stk. 1, ad 15.75.21. til 15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes

Læs mere

SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Pulje Ansøger/ tilskudsmodtager Projekttitel Kontaktperson ÅBEN SKOLE Næstved Kommune kultur

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til flere sengepladser i psykiatrien Puljen 2012-2015 I. Indledning Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.15. til 15 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Lovtidende A. 2) Projektets organisering skal være beskrevet, herunder hvordan organiseringen understøtter projektets gennemførelse

Lovtidende A. 2) Projektets organisering skal være beskrevet, herunder hvordan organiseringen understøtter projektets gennemførelse Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75 til 15 på finansloven for finansåret 2016 fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage BEK nr 863 af 25/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-581 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere