Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet"

Transkript

1 August 2013 Vejledning til ansøgning om støtte fra Indledning Denne vejledning er gældende for ansøgning om støtte fra. I Lov om (Lov nr. 576 af 24. juni 2005) er det fastlagt, at staten kan yde støtte til bestemte projekter til dagblade og dagbladslignende publikationer. Til dette formål er nedsat. Ingen af Nævnets medlemmer må være repræsentant for eller ansat i eller have væsentlige personlige interesser i enkelte bladhuse. Medlemmerne er omfattet af tavshedspligt efter almindelige forvaltningsretslige regler. s overordnede formål er at opretholde og fremme alsidighed og mangfoldighed på det danske dagbladsmarked. fremmer dette ved at yde økonomisk tilskud til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund. Der afsættes årligt et beløb på finansloven til finansieringen af s virksomhed. Hvilke publikationer er omfattet Der kan søges støtte til alle dagblade og dagbladslignende publikationer, der er egnet til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat. Publikationen skal være redaktionelt og journalistisk bearbejdet. Indholdet i publikationen skal være af betydning for den offentlige samfundsdebat, og publikationen skal behandle samfundsrelaterede emner af en vis bredde og med en relativ bred målgruppe. Hvad kan der søges til Aktiviteten, der søges til, skal have karakter af et projekt, der må formodes at have en mere langsigtet, overordnet effekt på dagbladet som sådan. Nævnet kan yde støtte til tre former for projekter: Etableringsstøtte til projekter, som sigter mod at etablere nye dagblade Omstillingsstøtte til at gennemføre omstilling af et eksisterende dagblad, der er kommet i økonomiske vanskeligheder Saneringsstøtte til sanering af et eksisterende dagblad, der er umiddelbart lukningstruet.

2 Støtten er forbeholdt trykte medier, men der vil også kunne gives tilskud til projekter, som i begrænset omfang indeholder sideaktiviteter, hvis disse er en integreret del af det samlede projekt for det trykte medie. Nævnet yder således ikke støtte til internetbaseret avisvirksomhed, hvis det udgør et dominerende element i det samlede projekt. Der kan normalt højst gives tilsagn til projekter med en varighed på op til 4 år. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Etableringsstøtte Etableringsstøtte kan ydes til udgifter i forbindelse med planlægning og forundersøgelser, som sigter mod etablering af et nyt dagblad eller til fysisk etablering at et dagblad, når den fulde nødvendige finansiering ikke kan tilvejebringes fra andre relevante kilder. Den statslige støtte til fysisk etablering skal være sekundær i forhold til anden finansiering ved private investorer og lignende. En yderligere betingelse for fysisk etableringsstøtte er, at det ikke fremstår som umiddelbart sandsynligt, at ansøgeren vil kunne opnå den fulde finansiering fra andre investorer eller i øvrigt vil kunne tilvejebringe de resterende midler på sædvanlig forretningsmæssig vis. Det er ikke et krav, at forundersøgelserne med meget stor sandsynlighed må forventes faktisk at ville føre til udgivelse af et dagblad. Det er en forudsætning for tildeling af støtte til den fysiske etablering, at forundersøgelsen viser, at der er rimelig grund til at antage, at det planlagte dagblad vil kunne blive økonomisk selvbærende. Etableringsstøtte til forundersøgelser ydes som kapitaltilskud, der kan udbetales som et engangsbeløb. Kapitaltilskuddet kan højst udgøre 2/3 af udgifterne i forbindelse med planlægning og forundersøgelser og højst 1/3 af de materielle udgifter, der er forbundet med den fysiske etablering. Støtten til den egentlige fysiske etablering udbetales i rater. Omstillingsstøtte Omstillingsstøtte kan ydes til projekter, som har til formål at gennemføre en omstilling af et eksisterende dagblad, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, med henblik på at tilpasse dagbladets aktiviteter til de aktuelle vilkår på dagbladsmarkedet. For dagblade i koncernforhold gælder at hvis dagbladet isoleret set er i økonomiske vanskeligheder, men koncernen ikke er i økonomiske vanskeligheder vil Nævnet anlægge en samlet vurdering hvori indgår forhold som synergieffekter på de øvrige forretningsområder i koncernen, hvorvidt det pågældende dagblad er en væsentlig aktivitet for den samlede virksomhed, ejer- og ledelsesforhold, graden af egenfinansieringen/risikovilligheden samt sandsynligheden for at et eventuelt fremtidigt overskud vil blive brugt til konsolidering af det pågældende dagblad eller det må forventes at indgå i den samlede koncerns aktiviteter. Ved omstilling forstås en tilpasning af dagbladets aktiviteter til forholdene på markedet. Støtteberettigede projekter vil således eksempelvis kunne indeholde analyser og tilpasninger af

3 såvel dagbladets omkostningsstruktur som dets markedsføringsstrategi og produktkvalitet. Omstillingsstøtte vil kunne tildeles projekter, som eksempelvis retter sig mod produktudvikling og markedsudvikling eller mod gennemførelse af investeringer i opførelse, ombygning, udvidelse og modernisering af anlæg til avisfremstilling. Yderligere vil omstillingsstøtten typisk kunne tildeles til finansiering af analyser af virksomhedsstruktur m.v. med henblik på at pege på rationaliseringspotentialer og lignende. Omstillingsstøtten er som udgangspunkt forbeholdt dagblade, som ikke aktuelt kan siges at være selvbærende, hvilket i praksis typisk betyder, at dagbladet i en længere periode har haft et negativt økonomisk resultat på den primære drift. Undtagelsesvis vil støtte kunne tildeles et dagblad, som er inde i en længerevarende negativ udvikling, hvor det med stor sikkerhed vurderes, at dagbladet vil ende på et negativt resultat inden for den nærmeste fremtid. Ved ansøgninger om omstillingsstøtte skal der i ansøgningen nøje redegøres for, om det skitserede projekt vil være egnet til at gøre dagbladet selvbærende. Projektet skal således have en karakter, som gør, at dagbladet efter omstillingen må forventes at kunne drives videre på forretningsmæssige vilkår uden statslig støtte. Omstillingsstøtte ydes som kapitaltilskud i rater over en tidsmæssigt fastsat periode. Saneringsstøtte Saneringsstøtte kan ydes til dagblade, som er kommet i akutte likviditetsvanskeligheder, med henblik på at forhindre en umiddelbart forestående lukning og give dagbladet mulighed for at foretage nødvendige justeringer, som vil kunne sikre bladets umiddelbare videreførelse. For at komme i betragtning til saneringsstøtte, må der således være en betydelig risiko for, at dagbladet uden støtten må indstille sine aktiviteter og eventuelt gå i betalingsstandsning i løbet af så kort tid, at der ikke vil være reelle muligheder for at tilvejebringe det fornødne økonomiske grundlag fra andre relevante kilder. Støtten skal ikke tjene til gennemførelse af en gennemgribende sanering af virksomheden. En sådan vil eventuelt kunne støttes efter reglerne om omstillingsstøtte. Saneringsstøtten har til formål at tilvejebringe det umiddelbare økonomiske råderum, som vil gøre det muligt at fastlægge en holdbar saneringsplan og foretage de mest akut påkrævede tilpasninger af virksomheden. Aktiviteterne vil således have karakter af en foreløbig eller indledende sanering, som typisk vil skulle følges op af mere langsigtede og gennemgribende foranstaltninger. Er virksomhedens økonomiske vanskeligheder ikke større, end at der vil være mulighed for at gennemføre en egentlig omstilling og tilpasning af virksomheden, vil der som udgangspunkt ikke kunne ydes saneringsstøtte. Saneringsstøtte kan alene ydes, hvis dagbladet i kraft af den tildelte støtte må antages at kunne undgå lukning længe nok til, at der vil kunne udarbejdes en mere langsigtet strategi for dagbladets videreførelse og iværksættes nødvendige initiativer med henblik på dennes gennemførelse. Vedrørende saneringsstøtte gælder særlige ansøgningskrav (se nedenfor s. 7). Saneringsstøtte ydes som kapitaltilskud, der udbetales som et engangsbeløb.

4 Overblik over de tre støttemuligheder Støtteformer Formål Betingelser Tilskud Udbetalingsform Etableringsstøtte Tilskuddet kan målrettes til Planlægning, forundersøgelse, fysisk etablering Omstillingsstøtte Saneringsstøtte Etablering af nyt dagblad, herunder planlægning, forundersøgelse og fysisk etablering Gennemførelse af omstilling og tilpasning af eksisterende blad, der er kommet i økonomiske vanskeligheder Akutte likviditetsvanskeligheder Nødvendig finansiering kan ikke tilvejebringes fra andre kilder Støtte er sekundær finansiering og sandsynlighed for at anden finansiering kan opnås Antages at kunne blive økonomisk selvbærende Som udgangspunkt er bladet ikke økonomisk selvbærende Antages at kunne blive økonomisk selvbærende efter projektgennemførelse Nødvendige justeringer for at sikre bladets umiddelbare overlevelse Antages at støtte fører til at undgå lukning så langsigtet strategi senere kan gennemføres Kapitaltilskud Højst 2/3 af planlægning og forundersøgelse Højst 1/3 af udgifter til fysisk etablering Kapitaltilskud Kapitaltilskud Engangs gangsbeløb eller i rater Rater i en fastsat periode Engangs gangsbeløb Der kan sættes delmål i.f.m udbetaling af rater Fx. konsulentbistand, analyser, produktudvikling o.lign. Der kan fastsættes delmål i.f.m udbetaling af rater Afhjælpning af akutte likviditetsvanskeligheder

5 Fremgangsmåde ved ansøgning Ansøgningen indsendes sammen med to eksemplarer af bladet (eller en dummy) samt de tre seneste årsregnskaber til: Kulturstyrelsen E-post: Ansøgning om etableringsstøtte Etableringsstøtte kan søges 4 gange årligt. Ansøgningsfrister offentliggøres én gang årligt i dagspressen og løbende på s hjemmeside. Ansøger skal anvende en ansøgningsblanket, som hentes elektronisk på s hjemmeside. Blanketten udfyldes med de generelle oplysninger og indsendes i elektronisk form til. Ansøger skal også udskrive den udfyldte blanket, som underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til. Udover ansøgningsblanketten med de generelle oplysninger indsendes en projektbeskrivelse med nedennævnte oplysninger. Budgettal indsættes i Budgetskema til ansøgning om Etableringsstøtte, som ligeledes skal sendes elektronisk til. Indhold i projektbeskrivelsen Resumé af projektet En kort beskrivelse af projektet på linjer. Projektbeskrivelse og projektplan Formål, herunder med angivelse af konkrete mål og delmål for projektet, som der efterfølgende kan evalueres på En beskrivelse af det journalistiske indhold i bladet/mediet og en vurdering af, hvordan det adskiller sig fra andre blade på markedet Målgruppe, sprog, udgivelsesfrekvens og distributionsform Organisationsplan med oplysninger om ledelse og redaktionelle medarbejdere Ressourceplan (inventar, materialer og personale) CV eller profil for redaktionelle ledere og ledende journalistiske medarbejdere Tidsplan med angivelse af væsentlige milepæle Ved forundersøgelser: beskrivelse af analysemetoder og øvrigt indhold i forundersøgelsen, samt en skitse for, hvordan ansøger påtænker at gå videre ved positivt resultat af forundersøgelsen

6 Redegørelse for hvorfor netop dette dagblad vil kunne gøre en forskel og hvorfor det forventes at være økonomisk selvbærende Dummy eller anden fysisk præsentation af det planlagte blad. Faktiske økonomiske forhold I hvilket regi opstartes projektet selskabsregi, privatregi, eksisterende organisation eller andet De seneste 3 års officielle regnskaber for eventuelle koncernselskaber til projektet. Ansøgers økonomiske baggrund og forudsætninger for at starte projektet. Budget Drifts-/balance-/likviditetsbudget for år 1 brug model som downloades fra Nævnets hjemmeside. Forventede ændringer i budgetforudsætninger for oplag, antal abonnenter, pris og annonceindtægter beskrives for år 2 og 3. Budgetterede omkostninger for planlægning, forundersøgelser eller materiel investering beskrevet, beregnet og begrundet. Finansieringsplan Ansøgt beløb Egenfinansiering og eventuel yderligere fremmedfinansiering jf. likviditetsbudget. Risikovurdering Hvad kan gå galt i projektet - beskrivelse af konsekvenser Hvad er følsomheden i projektet beskrivelse af konsekvenser, hvis forudsætningerne ikke holder Ansøger kan vedlægge uddybende bilag til brug for Nævnets faglige vurdering, men det henstilles i øvrigt, at ansøgningen udformes så kort og præcist som muligt. kan forlange yderligere oplysninger, som Nævnet finder nødvendige for at kunne behandle ansøgningen. Ansøgning om omstillingsstøtte Omstillingsstøtte kan søges 4 gange årligt. Ansøgningsfrister offentliggøres én gang årligt i dagspressen og løbende på s hjemmeside. Ansøger skal anvende en ansøgningsblanket, som hentes elektronisk på s hjemmeside. Blanketten udfyldes med de generelle oplysninger og indsendes i elektronisk form til. Ansøger skal også udskrive den udfyldte blanket, som underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til. Udover ansøgningsblanketten med de generelle oplysninger indsendes en projektbeskrivelse med nedennævnte oplysninger.

7 Indhold i projektbeskrivelsen Resumé af projektet En kort beskrivelse af projektet på linjer. Projektbeskrivelse og projektplan Baggrund Formål, herunder med angivelse af konkrete mål og delmål for projektet, som der efterfølgende kan evalueres på Beskrivelse af projektets eventuelle indflydelse på dagbladets redaktionelle profil Strategi/metode Hovedaktiviteter Organisationsplan (styring) Ressourceplan (fx personale, inventar, materialer) Tidsplan med angivelse af væsentlige milepæle. (Der vil normalt kunne gives tilsagn om tilskud til projekter med en varighed på op til fire år. Hvis særlige omstændigheder taler herfor, kan der undtagelsesvist gives tilskud i mere end fire år. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft). Faktiske økonomiske forhold De seneste 3 års officielle regnskaber for Dagbladet der ønskes støtte til. I fald der ikke udarbejdes et specifikt regnskab for Dagbladet, skal der udarbejdes et grenregnskab for dagbladsdelen. Forklaring på hvorfor Dagbladet er havnet i den nuværende situation med reference til regnskabet og en regnskabsanalyse af udviklingen. Sidste års eventuelle koncernregnskab samt oversigt over samhandel mellem koncernselskaber. Budget Drifts-/balance-/likviditetsbudget for 1. år opgjort månedsvis (valgfri budgetmodel) for dagbladet i støtteperioden herunder budgetforudsætninger. Projektbudget pr. støtteår, herunder forudsætninger for omkostnings-estimaterne. Finansieringsplan Ansøgt beløb Egenfinansiering og eventuel yderligere fremmedfinansiering jf. likviditetsbudget. Risikovurdering Redegørelse for hvorfor netop dette projekt kan gøre Dagbladet økonomisk selvbærende, herunder forklaring på udviklingen i budgettallene og forskellen til tidligere realiserede tal Hvad kan gå galt i projektet - beskrivelse af konsekvenser, samt et bud på håndtering af disse risici

8 Hvad er følsomheden i projektet beskrivelse af konsekvenser, hvis forudsætninger ikke holder. Ansøger kan vedlægge uddybende bilag til brug for Nævnets faglige vurdering, men det henstilles i øvrigt, at ansøgningen udformes så kort og præcist som muligt. kan forlange yderligere oplysninger, som nævnet finder nødvendige for at kunne behandle ansøgningen. Ansøgning om saneringsstøtte Saneringsstøtte kan søges løbende. Ansøger skal anvende en ansøgningsblanket, som hentes elektronisk på s hjemmeside. Blanketten udfyldes med de generelle oplysninger og indsendes i elektronisk form til. Ansøger skal også udskrive den udfyldte blanket, som underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til. Udover ansøgningsblanketten med de generelle oplysninger indsendes nedennævnte oplysninger. Faktiske økonomiske forhold De seneste 3 års officielle regnskaber for Dagbladet der ønskes støtte til. I fald der ikke udarbejdes et specifikt regnskab for Dagbladet, skal der udarbejdes et grenregnskab for Dagbladsdelen. Forklaring på hvorfor Dagbladet er havnet i den nuværende situation med reference til regnskabet og en regnskabsanalyse af udviklingen. Sidste års eventuelle koncernregnskab samt oversigt over samhandel mellem koncernselskaber. Tidsfrist for hvornår bladet vil gå i betalingsstandsning/lukkes, hvis det ikke får saneringsstøtte. Budgetter Drifts-/balance-/likviditetsbudget (valgfri budgetmodel) for dagbladesdelen for det kommende år på månedsbasis, herunder væsentligste budgetforud-sætninger. Oplysning om ansøgt beløb, eventuel egenfinansiering og yderligere fremmedfinansiering jf. likviditetsbudget. Beskrivelse af virkning af eventuel støtte, herunder hvordan vil ansøger udnytte tiden med saneringsstøtte til at gøre driften mulig på kort sigt og planlægge initiativer, der kan gøre driften rentabel på lang sigt. Risikovurdering Redegørelse for hvorfor Dagbladet fremadrettet forventes økonomisk selvbærende, herunder forklaring på udviklingen fra tidligere realiserede tal til budgettallene. Hvad er følsomheden i projektet beskrivelse af konsekvenser, hvis forudsætninger ikke holder.

9 Hvad er sandsynligheden for overlevelse på lidt længere sigt. Ansøgninger kan indsendes løbende. Nævnet behandler ansøgninger om saneringsstøtte så hurtigt, som det er praktisk muligt. Ansøger kan vedlægge uddybende bilag til brug for Nævnets faglige vurdering, men det henstilles i øvrigt, at ansøgningen udformes så kort og præcist som muligt. kan forlange yderligere oplysninger, som Nævnet finder nødvendige for at kunne behandle ansøgningen. 5 Orientering om persondataloven Det er en forudsætning for at vi kan behandle en ansøgning, at styrelsen foretager behandlinger af personoplysninger i henhold til persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Man kan læse nærmere om registreredes rettigheder i persondatalovens afsnit III. Loven i sin helhed kan læses ved at klikke på linket nedenfor eller sætte følgende sti ind i en browser: 6 Regnskab og tilbagebetaling Ansøger må være opmærksom på, at tilskudsmodtager for alle støttemuligheder skal indsende et revideret regnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning sammen med en rapport over projektets forløb og resultater. Rapporten skal indeholde evaluering af om de konkrete mål for projektet som anført i ansøgningen er opnået. Ansøger skal også være opmærksom på, at Nævnet efter omstændighederne kan kræve tildelt støtte tilbagebetalt, hvis støttemodtageren bevidst har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse med ansøgningen, samt hvor støttemodtageren ikke opfylder de betingelser, der er knyttet til støtten, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter, og den manglende opfyldelse eller gennemførelse kan tilregnes støttemodtageren.

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Bekendtgørelse om mediestøtte

Bekendtgørelse om mediestøtte BEK nr 1653 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-015513 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter)

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter) VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA (Puljen til lokale projekter) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (Puljen til lokale projekter) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. I medfør af 8, stk. 1 4 i Inatsisartutlov nr. 10 af 22.

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Notat : Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger 1 Baggrund (ITST) har etableret en tilskudspulje med det formål at fremme

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Etableringstilskud fra innovationspuljen

Etableringstilskud fra innovationspuljen Etableringstilskud fra innovationspuljen Felter markeret med skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig). Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende oplysninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Samlet ansøgningsmateriale 24. januar 2014 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Puljen til forbedring af den

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer af projekter der kan ydes tilskud til...2 4. Hvor meget

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om Ugeavispuljen 2013. - distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Vejledning om Ugeavispuljen 2013. - distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Vejledning om Ugeavispuljen 2013 - distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hvad er Ugeavispuljen? Kulturministeriets ugeavispulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne blade,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Al afrapportering vedrørende tildelte midler fra Lokalforeningspuljen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K statsrevisorerne@ft.dk 19. november 2015 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år gennem de seneste mere end 100 år 1890 De første officielle danske anvisninger for udførelse af elektriske installationer stod på en rådstueplakat fra 21. april 1890. Det var dengang brandvæsnet som udarbejdede

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Dagbladsnævnet. Treårig evalueringsrapport

Dagbladsnævnet. Treårig evalueringsrapport Dagbladsnævnet Treårig evalueringsrapport København marts 2009 Indhold 1. Den treårige evalueringsrapport... 3 2. Baggrunden for loven og dens formål... 3 3. Dagbladsnævnets aktiviteter siden lovens vedtagelse...

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner.

Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner. Albertslund Kommune Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund 18. december 2018 PRJ-2017-00117 Side 1 6 Att. Leder af Ejendomme Frederik Lerche Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner. Skolernes

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Udviklingstilskud fra innovationspuljen Felter markeret med * skal udfyldes.

Udviklingstilskud fra innovationspuljen Felter markeret med * skal udfyldes. Udviklingstilskud fra innovationspuljen Felter markeret med skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 30 Offentligt BEK nr 1310 af 26/11/2007 Gældende (Dagsbladspuljen) Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade I medfør af 6, stk. 5, 7 og 12,

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner...

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2015/2016.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2015/2016. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2015/2016. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Maj 2011 Vejledning til ansøgningsskema Tips- og lottomidler 2011 Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Enhed for Sunde Rammer Islands Brygge

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILSKUD

STANDARDVILKÅR FOR TILSKUD UDKASTBBilag dbbilag b RÅDET FOR OFFERFONDEN STANDARDVILKÅR FOR TILSKUD FRA OFFERFONDEN FEBRUAR 2016 R Å D E T F O R O F F E R F O N D E N, A D E L G A D E 13, 1304 K Ø B E N H A V N K 1. INDLEDNING...

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere