Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter"

Transkript

1 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og fremmest af 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og bekendtgørelse nr. 103 af 14. februar 2001 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt). Hovedindholdet af reglerne er: 1) Et medlem har ikke ret til dagpenge, hvis pågældende er omfattet af en konflikt og ledig som følge af konflikten. 2) En a-kasse skal standse for udbetaling af dagpenge til alle medlemmer, hvis mindst 65 pct. af a-kassens medlemmer er omfattet af en konflikt (65 pct.- reglen). 1. Hvem er omfattet af reglerne Reglerne omfatter som udgangspunkt alle ledige medlemmer af en a-kasse. Reglerne omfatter herunder 1) medlemmer, som er ansat på nedsat tid, og som får supplerende dagpenge, og 2) medlemmer, som er ansat med løntilskud på den konfliktramte arbejdsplads. Der gælder særlige regler for medlemmer, som får efterløn se afsnit 17 om efterløn. 2. Hvornår er et medlem omfattet af konflikt Et medlem er omfattet af konflikt, hvis medlemmet er ansat på en konfliktberørt virksomhed ved starten af konflikten, og 1. medlemmet er medlem af en a-kasse, inden for hvis faglige område konflikten er iværksat, eller 2. medlemmets lønvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald. Nr. 1 gælder også for medlemmer af tværfaglige a-kasser, jf. 32, stk. 1, litra c og d, i loven. Reglen gælder uanset om medlemmet er medlem af den faglige organisation, der er i konflikt, eller ej.

2 En hjemsendt faggruppe kan blive anset for omfattet af konflikt, selv om den ikke er omfattet af samme overenskomst som de strejkende, hvis faggruppens løn- og ansættelsesvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald, f.eks. fordi der er tale om samme lønbestemmelser, og de to faggruppers løn normalt forhandles i sammenhæng. Et medlem er omfattet af konflikt, selv om medlemmet (fx på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus) ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter. Derimod skal et medlem, som ikke er omfattet af de ovenfor nævnte betingelser, og som i henhold til overenskomst eller kutyme hjemsendes på grund af andre ansattes konflikt, ikke selv anses for omfattet af konflikt. Ligeledes skal et medlem, som udfører arbejde på en konfliktberørt virksomhed, men som er ansat og aflønnet af en anden arbejdsgiver, og som hjemsendes eller opsiges på grund af arbejdsmangel som følge af konflikten, heller ikke anses for omfattet af konflikt. Det kan fx dreje sig om en vikar udsendt af et vikarbureau eller rengøringspersonale ansat i et rengøringsselskab. Det er dog en betingelse, at medlemmets egen arbejdsgiver ikke selv er konfliktberørt. Et medlem, der skal begynde i et nyt job på en konfliktramt virksomhed, efter at konflikten er trådt i kraft, anses ikke for omfattet af konflikt, da pågældende ikke var ansat i virksomheden ved starten af konflikten. En tilkaldevikar, der arbejder på en konfliktramt virksomhed, og som står på en vikarliste som arbejdsgiveren kan ringe til og tilbyde midlertidigt arbejde efter behov som frit kan sige ja eller nej til det tilbudte arbejde, og som kun aflønnes for udført arbejde, kan som udgangspunkt ikke anses for at være omfattet af konflikten, da den pågældende ikke har en længerevarende, fast tilknytning til virksomheden, og da det ikke er på grund af konflikten, at vedkommende i en periode ikke arbejder i virksomheden. 3. Hvornår starter en konflikt Ved overenskomstmæssige konflikter vil det fremgå af strejke- henholdsvis lockout-varslet, fra hvilket tidspunkt konflikten har virkning mellem de omfattede arbejdsgivere og ansatte. I forhold til ydelser fra a-kasserne regnes dog i hele døgn. Det medfører, at et medlem, der er ledig som følge af konflikt, ikke kan få dagpenge for den dag, hvor konflikten starter, uanset fra hvilket tidspunkt på dagen konflikten har virkning mellem de omfattede arbejdsgivere og ansatte. 2

3 4. Hvornår er et medlem ledig som følge af konflikt Et medlem, som er omfattet af konflikt, og som er ledig, anses for ledig som følge af konflikten, medmindre det kan dokumenteres, at ledigheden skyldes andre forhold end konflikten. Hvis det dokumenteres, at et medlems ledighed skyldes andre forhold end konfliktens iværksættelse, anses medlemmet ikke for at være ledig som følge af konflikten fra det tidspunkt, hvor medlemmet alligevel ville være blevet ledigt. Dette gælder fx ophør i en tidsbegrænset stilling (fx vikariat) og i tilfælde, hvor en afskedigelse eller opsigelse er meddelt inden konflikten blev kendt. Eksempel: Et medlem er ansat i et barselsvikariat, der udløber den 30. april Medlemmet bliver ledig som følge af iværksættelse af konflikt fra den 15. april 2013 og er medlem af en a-kasse, inden for hvis faglige område konflikten er iværksat. Medlemmet anses for ledig som følge af konflikten i perioden april 2013, hvorimod medlemmet ikke anses for ledig som følge af konflikt fra den 1. maj 2013, da medlemmets ledighed fra dette tidspunkt er en følge af, at stillingen var tidsbegrænset. Et medlem, som er ledig som følge af konflikt, og som under konflikten får andet arbejde, anses ved ledighed fra det nye arbejde ikke for ledig som følge af konflikt. Dette er dog under forudsætning af, at det nye arbejde ikke er konfliktramt, og at det har haft en varighed af mindst 5 uger. Et medlem, som er ledig som følge af konflikt, anses ved konfliktens ophør ikke længere for ledig som følge af konflikt, selv om medlemmet ikke kommer i arbejde straks ved konfliktens ophør. 5. Dagpenge til et medlem, der er ledig som følge af konflikt Hvis et medlem skal anses som ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, jf. ovenfor, må der ikke udbetales dagpenge til medlemmet. Dette gælder også for medlemmer, der er ansat på nedsat tid og oppebærer supplerende dagpenge. Disse medlemmer kan derfor ikke få dagpenge, herunder supplerende dagpenge, så længe de er ledige som følge af konflikten. Eksempel: Et medlem er ansat til rengøring på en virksomhed 10 timer pr. uge. Medlemmet modtager supplerende dagpenge for de resterende 27 timer pr. uge. Virksomheden bliver konfliktberørt, og medlemmet bliver som følge heraf ledig og må anses for omfattet af konflikten. Medlemmet kan ikke få dagpenge - heller ikke supplerende dagpenge for de hidtidige 27 timer - så længe medlemmet er ledig som følge af konflikten. 3

4 6. Feriedagpenge til et medlem, der er omfattet af konflikt Retten til at få feriedagpenge er bl.a. betinget af, at medlemmet på ferietidspunktet ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed. Hvis et medlem er omfattet af en konflikt og er ledig, har medlemmet ikke ret til dagpenge og dermed heller ikke ret til ferie med feriedagpenge. Det samme gælder for et medlem, som i tilfælde af ledighed ville være ledig, fordi medlemmet er omfattet af konflikt. Ifølge ferieloven begynder ferie ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Det samme er gældende for ferie med feriedagpenge. Retten til ferie med feriedagpenge ophører på det tidspunkt, hvor et medlem er omfattet af konflikt, uanset om ferien er aftalt, planlagt eller påbegyndt før konflikten. Ophøret af denne ret varer frem til det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere er omfattet af konflikt. Der henvises til 75 h, stk. 3, nr. 2, i loven og til 1, stk. 3, og 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om feriedagpenge. Feriedagpenge kan efter reglerne udbetales, før ferien begynder. Feriedagpenge, der er udbetalt uberettiget, mens medlemmet er omfattet af konflikten, skal tilbagebetales i medfør af 86, stk. 2, sidste punktum, i loven. 7. G-dage Pligten til at betale dagpengegodtgørelse bortfalder over for samtlige medarbejdere, der ophører som - direkte eller indirekte - følge af konflikten. Dette gælder også, hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af, at de ansatte ikke kan komme til at arbejde som følge af strejke eller lockout på en anden virksomhed. Retten til G-dage er betinget af, at den ansatte inden for de sidste 4 uger i alt har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i et omfang, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger. Denne 4-ugers-periode forlænges bagud, hvis der i perioden forekommer fravær på grund af konflikt. Der henvises til 84, stk. 3, nr. 3, i loven og til 1, stk. 4 og 5, og 6, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 674 af 30. juni 2009 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage). 8. Overskydende timer Opgørelsesperioden på 12 uger/3 måneder for overskydende timer forlænges med perioder, hvor medlemmet har været i konflikt. Opgørelsesperioden kan således i denne situation blive længere end 12 uger/3 måneder. Har medlemmet modtaget 4

5 kontant dækning under konflikten, vil det antal timer, der er modtaget dækning for, indgå i opgørelsen af overskydende timer. Overskydende timer kan afvikles i uger, hvor et medlem helt eller delvist er uden beskæftigelse eller holder fri for egen regning. Overskydende timer kan derimod ikke afvikles i perioder, hvor medlemmet modtager kontant dækning for et antal timer eller er i konflikt. Der henvises til 9 og 15, stk. 4, i direktoratets bekendtgørelse nr. 902 af 9. december 1999 om overskydende timer. 9. Rådighedsforpligtelsen under konflikt Et medlem, som er ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, og som ikke registrerer sig som arbejdssøgende hos jobcenteret, har ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem, som er ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, og som registrerer sig som arbejdssøgende hos jobcenteret, er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelserne om henholdsvis rådighed og selvforskyldt ledighed. Medlemmet vil således blive pålagt karantæne, hvis medlemmet uden en gyldig grund afslår et formidlet arbejde. Et medlem, som er ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, og som forud for konflikten har modtaget supplerende dagpenge, er under konflikten fortsat omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelserne om henholdsvis rådighed og selvforskyldt ledighed, medmindre medlemmet vælger at afmelde sig hos jobcenteret under konflikten. Tilsvarende gælder for medlemmer som er ansat med løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, på det tidspunkt, hvor de bliver ledige som følge af konflikt. 10. Beregning af dagpengesats Beregning sker på baggrund af indtjening og antal løntimer, der er indberettet i henhold til 3 i lov om et indkomstregister. Beregningsperioden omfatter de seneste sammenhængende indberetningsperioder forud for ledigheden, som dækker 3 måneder ved månedsindberetninger og 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger. For et fuldtidsforsikret medlem skal der for beregningsperioden være indberettet mindst 320 løntimer ved månedsindberetninger og mindst 296 løntimer ved ugeeller 14-dagesindberetninger. For et deltidsforsikret medlem skal der for beregningsperioden efter stk. 1 være indberettet mindst 195 løntimer ved månedsindberetninger og 180 løntimer ved uge- eller 14-dagesindberetninger. 5

6 Et medlem kan vælge, om en periode skal bruges som beregningsperiode, hvis medlemmet i perioden har været omfattet af en arbejdskonflikt. Det gælder uanset antallet af dage, hvor medlemmet har været omfattet af konflikt. Medlemmet kan i stedet vælge, at beregningen skal ske på grundlag af en periode, som ligger forud for, at medlemmet var omfattet af konflikt, og som opfylder kravet til løntimer. Der henvises til 6, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. 11. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Der må ikke udbetales SVU til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt. Hvis medlemmet skal starte på uddannelsen med SVU samme dag som konflikten bryder ud, anses medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til SVU, så længe konflikten løber. Retten til SVU bevares dog, hvis medlemmet er startet på uddannelse med SVU forud for konfliktens begyndelse. Der henvises til 15 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Uddannelsessøgende, der modtager løn under uddannelsen, kan aftale med arbejdsgiveren, at SVU en udbetales som refusion til arbejdsgiverens Nemkonto. Hvis arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn, kan den uddannelsessøgende bede om, at SVU en fremover udbetales til personens egen Nemkonto 12. Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) Der må ikke udbetales VEU-godtgørelse til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt. Hvis medlemmet skal starte på uddannelse med VEUgodtgørelse samme dag, som konflikten bryder ud, anses medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til VEU-godtgørelse, så længe konflikten løber. Et medlem, der er startet på en uddannelse, der berettiger til VEU-godtgørelse, forud for konfliktens begyndelse, kan dog gennemføre uddannelsen med ret til VEUgodtgørelse. Der henvises til 10 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 13. Selvvalgt uddannelse for ledige Det er kun dagpengeberettigede ledige, der kan have ret til at deltage i selvvalgt uddannelse. Der henvises til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 631 af 26. juni 2009 om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. 6

7 Der kan derfor ikke bevilges selvvalgt uddannelse til medlemmer, der er ledige som følge af, at de er omfattet af en konflikt. 14. Befordringsgodtgørelse Retten til befordringsgodtgørelse er knyttet til deltagelsen i en række bestemte aktiviteter, der nærmere er fastlagt i 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis medlemmet fortsætter aktiviteten under konflikten, har medlemmet fortsat ret til befordringsgodtgørelse pct.-reglen Hvis en a-kasse har medlemmer, som er omfattet af konflikt, skal a-kassen ved konfliktens start opgøre a) antallet af medlemmer, der er omfattet af konflikten, og b) antallet af medlemmer, som får supplerende dagpenge, plus antallet af medlemmer, som ikke modtager ydelser fra a-kassen. Ved opgørelsen af antallet af medlemmer under a) skal medregnes alle medlemmer, som er omfattet af konflikten, således som dette er defineret i 61, stk. 2, i loven og 2 i bekendtgørelse nr. 103 af 14. februar 2001 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt). Det betyder, at et medlem, som er omfattet af konflikten, skal medregnes, selv om pågældende under konflikten udfører arbejde og får løn fra arbejdsgiveren fx som led i et nødberedskab. Medlemmer, som er overgået til efterløn forud for konfliktens iværksættelse, skal ikke indgå ved opgørelsen af antallet af medlemmer under a). Hvis antallet af medlemmer under a) udgør mindst 65 pct. af antallet af medlemmer under b), skal a-kassen standse for udbetaling af dagpenge mm. til alle medlemmer. Reglen gælder for a-kassen som helhed. Dette gælder også for tværfaglige a-kasser. En a-kasse, der er omfattet af 65 pct.-reglen, skal standse for udbetaling af følgende ydelser: 1. Dagpenge, herunder dagpenge til medlemmer, der er i gang med et aktiveringsforløb, eller som søger job i et andet EØS-land i op til 3 måneder. 2. Supplerende dagpenge 3. Feriedagpenge Et ledigt medlem kan heller ikke starte i selvvalgt uddannelse, når en kasse har lukket for udbetalingen som følge af 65 pct.-reglen. Et medlem, der er begyndt på en selvvalgt uddannelse forud for, at a-kassen lukker for udbetalingen som følge af 65 pct.-reglen, kan fortsætte på uddannelsen, men kan ikke bevare retten til dagpenge under uddannelsen fra det tidspunkt, hvor a-kassen lukker for udbetalingen som følge af 65 pct.-reglen. For så vidt angår befordringsgodtgørelse gælder det i pkt. 14 anførte. 7

8 Et medlem, som er medlem af en a-kasse, der standser udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen, og som forud herfor har modtaget dagpenge, herunder supplerende dagpenge, er fortsat omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelserne om henholdsvis rådighed og selvforskyldt ledighed, medmindre medlemmet vælger at afmelde sig hos jobcenteret under konflikten. Information til Arbejdsmarkedsstyrelsen En a-kasse, der har medlemmer, som er omfattet af konflikt, skal inden 3 dage efter konfliktens start afgøre, om der kan udbetales dagpenge. Hvis a-kassen træffer beslutning om, at dagpenge ikke kan udbetales som følge af 65 pct.-reglen, skal a- kassens hovedledelse straks underrette Arbejdsmarkedsstyrelsen herom. 16. Overflytning Der er ikke noget til hinder for, at et medlem kan overflyttes til en anden a-kasse, efter at der er iværksat konflikt. Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt, kan ikke som overflyttet medlem få ret til dagpenge i en anden a-kasse. Et medlem, der ikke har ret til dagpenge på grund af konflikt, vil dog have ret til dagpenge ved ledighed, hvis medlemmet får andet arbejde under konflikten, det nye arbejdsforhold har en varighed af mindst 5 uger, og medlemmet tilhører en a-kasse, der ikke har standset udbetaling af dagpenge som følge af 65 pct.-reglen. Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge som følge af, at a-kassen er omfattet af 61, stk. 3, i loven, og som flyttes til en anden a-kasse, fordi medlemmet får arbejde et andet sted, kan igen få dagpenge ved ledighed, hvis medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for at have ret til dagpenge. Det er en betingelse, at den nye a-kasse ikke har standset udbetalingen af dagpenge som følge af konflikt. For at opfylde betingelsen for ret til dagpenge, skal medlemmet have haft arbejde af mindst 5 ugers varighed med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 10 timer pr. uge. Der henvises til 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 201 af 1. marts 2012 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser. Ifølge 10 i denne bekendtgørelse påhviler det den nye a-kasse at påse, at betingelserne for overflytning er til stede. Hvis den hidtidige a-kasse er omfattet af 61, stk. 3, skal den i forbindelse med overflytningen meddele den nye a-kasse dette. Det påhviler herefter den nye a- kasse at påse, at der ikke udbetales dagpenge til medlemmet. 8

9 Hvis et medlem lader sig udmelde af en dansk a-kasse og derefter lader sig omfatte af arbejdsløshedsforsikringssystemet i et andet EØS-land, vil retten til dagpenge i det andet EØS-land som udgangspunkt ikke blive berørt af konflikten. Dette afgøres efter nationale regler af den kompetente myndighed i det andet EØS-land. 17. Efterlønsbevis og efterløn til et medlem, som er ledig som følge af konflikt eller medlem af en a-kasse, der har lukket for udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen Der kan udstedes efterlønsbevis under konflikt. Et medlem kan overgå til efterløn, selv om pågældende på overgangstidspunktet ikke er dagpengeberettiget på grund af konflikt. For en efterlønsmodtager, som er ledig som følge af konflikt, skal der ske fradrag i efterlønnen med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger inden konfliktens begyndelse i det arbejdsforhold eller hos den arbejdsgiver, som er omfattet af konflikt. Fradraget sker for antallet af løntimer. De 4 uger regnes fra og med dagen før konflikten. Opgørelsen af timer til fradrag sker på ugebasis ud fra medlemmets tidligere arbejdstimer i det berørte arbejdsforhold. Eksempler: Et medlem med et varierende ugentligt timetal på i alt 100 timer i de sidste 4 uger før konflikten skal belægges med 100 timer/4 uger = 25 timer om ugen. Et medlem med kun 2 ugers ansættelse og med 20 timer om ugen, skal belægges med 40 timer/4 uger = 10 timer om ugen. Der henvises til 16, stk. 3, og 36 i bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om fleksibel efterløn. En efterlønsmodtager, som er omfattet af en konflikt, og som arbejder under konflikten, skal have fradrag i efterlønnen for arbejdstimerne. Hvis den pågældende har et ugentlig fradrag i efterlønnen efter gennemsnitsreglen i 36 i bekendtgørelse om fleksibel efterløn, skal der kun ske fradrag for arbejdstimerne, hvis antallet af arbejdstimer overstiger det antal timer, efterlønsmodtagere skulle have fradrag for efter 36. Fradraget beregnes på ugebasis. Eksempel: En efterlønsmodtager har arbejdet i gennemsnit 10 timer om ugen i de 4 uger forud for konflikten. Den pågældende arbejder under konflikten 15 timer i en uge. Der skal ske fradrag i efterlønnen for ugen for i alt 15 timer. Et medlem kan få udstedt efterlønsbevis og overgå til efterløn, uanset a-kassen har lukket for udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen. Der kan fortsat udbetales efterløn (forholdsmæssigt) til medlemmer på efterløn, selv om a-kassen har lukket for udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen. 9

10 Timer i konflikt kan ikke regnes med til optjening af skattefri præmie, da der ikke er tale om løntimer. Dette gælder uanset om den pågældende får udbetalt strejkeunderstøttelse. 18. Orientering af jobcentre og Workindenmark-centre og formidling A-kasserne har pligt til at orientere jobcentrene og Workindenmark-centrene om konflikter, og om hvilke beslutninger kasserne har truffet i denne anledning. En a- kasse skal orientere alle relevante jobcentre og Workindenmark-centre. Der må ikke ske henvisning til arbejde, der er konfliktramt. Der gælder også for a- kassernes formidling af job til egne medlemmer. Der henvises til 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 10

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Konfliktvejledning FOAs A-kasse

Konfliktvejledning FOAs A-kasse Indhold Konfliktvejledning FOAs A-kasse Juridisk Enhed marts 2018 1. Regelgrundlag... 2 2. Indledning... 2 3. Hvem er omfattet af konflikt?... 3 3.1 Man skal arbejde i virksomheden ved konfliktens start...

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse CIS nr 9569 af 22/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsens, j.nr. 12-24-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning. G-dage. Bilag 1 Tro- & love erklæring HNY. Side 1/12 - Sagsnr.: -

Vejledning. G-dage. Bilag 1 Tro- & love erklæring HNY. Side 1/12 - Sagsnr.: - Vejledning Gdage Når en arbejdsgiver bringer et ansættelsesforhold til ophør, har han under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag også kaldet Gdage. Derefter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348 af 7. juli8.

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oktober G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oktober G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oktober 2018 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn.

Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn. Praktiske spørgsmål og svar om strejke og lockout Her er en lang række spørgsmål og svar om strejke og lockout (emnerne er i alfabetisk rækkefølge). Har du flere spørgsmål, kan du altid tage fat i din

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende dagpenge

Bekendtgørelse om supplerende dagpenge 3. juli 1998. 3023 Nr. 515. Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. l, nr. l, nr. 2, litra a og c og nr. 3, 59, stk. 5, 60, stk. 2, og 73, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere