UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge"

Transkript

1 UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og i et vist omfang beskrives sammenhængen mellem feriedagpenge og feriepenge efter ferieloven mv. Optjening og afholdelse af ferie efter ferieloven og øvrige love om ferierettigheder går forud for reglerne om optjening og afholdelse af ferie med feriedagpenge Reglerne om feriedagpenge hænger i et vist omfang sammen med reglerne om at optjene og holde ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven, herunder 1) bekendtgørelse om ferie, 2) lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., 3) Økonomi- og Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om ferie for søfarende, og 4) kollektive overenskomster. Nogle kollektive overenskomster giver ret til et antal betalte feriefridage. Feriefridage er ikke optjent efter ferieloven eller dermed ligestillede regler. Der kan ikke udbetales feriedagpenge for sådanne dage. Se vejledningen til 3, stk. 6. Øvrige regler om optjening og afholdelse af ferie går forud for reglerne om udbetaling af feriedagpenge. Det betyder, at hvis medlemmet har ret til betalt ferie efter andre regler, skal medlemmet som udgangspunkt holde denne ferie, før pågældende kan få feriedagpenge. Ferie med feriedagpenge placeres efter reglerne i ferieloven eller i de regelsæt, der er nævnt ovenfor. Ledige, der har ret til feriedagpenge, kan selv vælge, hvornår de ønsker at holde ferie med feriedagpenge. A-kassen kan ikke pålægge et medlem at holde ferie. Hvis medlemmet ikke ønsker at holde ferie, må a-kassen derfor heller ikke undlade at udbetale dagpenge i et antal dage, der svarer til ferien. Feriedagpenge Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge. Efter bekendtgørelsen kan man optjene 25 dage med feriedagpenge til brug i ferieåret. Det svarer til 5 ugers ferie. Medlemmet optjener alene et antal dage med en betinget ret til feriedagpenge i det pågældende ferieår. Der er således ikke tale om, at medlemmet, som det er tilfældet med feriegodtgørelse efter ferieloven, optjener et bestemt beløb. 1

2 I modsætning til feriegodtgørelse er feriedagpenge altså ikke medlemmets»egne penge«. Der kan derfor ikke ske overførsel af feriedagpenge til et efterfølgende ferieår, og der kan heller ikke efter ferieårets afslutning ske en kontant udbetaling for ikke afholdte dage med ret til feriedagpenge fx på grund af feriehindringer mv. På grund af ydelsens særlige karakter skal der ikke ske fradrag i feriedagpenge. Til 1, stk. 1, nr. 1 Lønmodtagere og ledige En person er lønmodtager, når vedkommende er i et ansættelsesforhold. I relation til reglerne om feriedagpenge anses personen også som lønmodtager, når vedkommende er 1) i ansættelse med løntilskud eller 2) i et ansættelsesforhold og får supplerende dagpenge. Når en person anses som lønmodtager i relation til reglerne om feriedagpenge, men er tilmeldt jobcenteret som ledig, gælder der særlige regler om besked til jobcenteret om ferie mv. Se vejledningen til 6, stk. 1. I relation til reglerne om feriedagpenge anses personen som udgangspunkt for ledig, når vedkommende er tilmeldt jobcenteret som fuldt ledig og ikke arbejder. I visse tilfælde behøver man dog ikke være tilmeldt jobcenteret, selv om man er ledig. Se 5. Dag-til-dag ansatte uden opsigelsesvarsel anses som ledige imellem to beskæftigelsesperioder. Selvstændige erhvervsdrivende kan kun få udbetalt feriedagpenge, når det selvstændige arbejde er ophørt mere end midlertidigt, jf. 57, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det gælder også, hvis man er kombinationsforsikret. Til 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 3 Rådighed før ferien Ifølge ferieloven starter ferien ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. For at have ret til feriedagpenge, skal medlemmet stå til rådighed før ferien, men ikke under ferien. Er medlemmet på første feriedag syg, frihedsberøvet eller omfattet af konflikt, står vedkommende ikke til rådighed før ferien. Medlemmet har derfor ikke ret til feriedagpenge. For så vidt angår reglerne om konflikt, se bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt). Med hensyn til sygdom og frihedsberøvelse under ferien, se 3, stk. 5. Hvis medlemmet er under uddannelse uden at have ret til dagpenge efter lovens 62 a, har medlemmet heller ikke ret til feriedagpenge. Se dog vejledningen til 7 og nedenfor. 2

3 Hvis medlemmet deltager i en uddannelse, som er lønnet, og ansættelsen kan medregnes til beskæftigelseskravet, kan der udbetales feriedagpenge. Se bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Manglende ret til dagpenge og sanktioner mv., som en ledig er blevet pålagt før ferien 1) Midlertidig udelukkelse Et ledigt medlem opfylder ikke betingelsen for ret til feriedagpenge ved midlertidig udelukkelse fra ret til dagpenge, hvisfordi medlemmet er selvforskyldt ledig på grund af en udeblivelse fra en samtale mv., som a- kassen, jobcenteret eller anden aktør har indkaldt til. Det ledige medlem kan først få feriedagpenge fra det tidspunkt, hvor vedkommende har henvendt sig til a-kassen, jobcenteret eller anden aktør om udeblivelsen. 2) Effektive karantæner ved selvforskyldt ledighed En effektiv karantæne udelukker ikke selve retten til feriedagpenge efter 3, stk. 1. Men der kan ikke udbetales ydelser, herunder feriedagpenge, under afvikling af en effektiv karantæne efter bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Karantænen vil i denne situation i stedet blive afviklet. Man kan først få feriedagpenge, når den effektive karantæne er afviklet eller bortfaldet. Forældreorlov og ferie Hvis medlemmet er ansat hos en arbejdsgiver og er på forældreorlov, har vedkommende i visse tilfælde mulighed for at forlænge eller udskyde en del af sin orlov. Hvis medlemmet holder ferie i forbindelse med orloven, kan vedkommende få feriedagpenge, hvis betingelserne for at have ret til feriedagpenge og for at udskyde orloven i øvrigt er opfyldt. Det er muligt at få feriedagpenge, selv om man er på barsels- eller forældreorlov både før og efter ferien. Ledige har ikke mulighed for at udskyde en del af forældreorloven. Se lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.og barselorlov m.v. og barselslovenlov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Til 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 Ophold i Danmark før ferien Som udgangspunkt skal medlemmet opholde sig i Danmark, før ferien begynder, for at have ret til feriedagpenge. Medlemmet kan imidlertid få feriedagpenge, selv om medlemmet rejser ud af Danmark umiddelbart før ferien begynder, jf. stk. 2. Se dog 2, nr. 1, om medlemmer, som vender tilbage til Danmark fra et ophold i udlandet. 3

4 Til 2 Ophold i Danmark på ferietidspunktet, 2, nr. 1 Medlemmet skal opholde sig i Danmark, før ferien begynder, for at have ret til feriedagpenge. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at få feriedagpenge i forlængelse af ophold i udlandet. Se bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 3. Medlemmet kan dog få feriedagpenge, hvis vedkommende vender tilbage til Danmark efter et ophold i udlandet. Det er et krav, at medlemmet senest, når ferien begynder, har bopæl og ophold i Danmark. Det er uden betydning, om medlemmet vender hjem midlertidigt eller for at blive. Hvis medlemmet har været ansat i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, skal ansættelsesforholdet være endeligt ophørt, for at vedkommende kan få feriedagpenge. Se 3, stk. 3. Er medlemmet midlertidigt udstationeret af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet, er det ikke noget krav, at ansættelsesforholdet er ophørt. Medlemmet kan også få feriedagpenge, hvis vedkommende har været i udlandet for egen regning. Som bevis for, at medlemmet er i Danmark, når ferien begynder, kan vedkommende fx bruge en flybillet, kvittering for betaling af broafgift, eller anden dokumentation for ophold i Danmark. Ophold i Danmark eller bopælsland på ferietidspunktet, 2, nr. 2 Et medlem af en dansk a-kasse, der arbejder i Danmark og bor i et andet EØS-land, og som efter artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 eller artikel 71 i forordning (EØF) nr. 1408/71 ved ledighed er berettiget til danske dagpenge, skal opholde sig i Danmark eller bopælslandet, når ferien begynder. Til 3, stk. 1 Dagpengeret Under ferien skal medlemmet opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge, bortset fra rådighedsbetingelsen. Hvis medlemmet driver selvstændig bibeskæftigelse med ret til dagpenge, kan medlemmet modtage feriedagpenge under sin ferie. Der henvises til bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Særligt om rådighed For at have ret til feriedagpenge, skal den ledige stå til rådighed før ferien, men ikke under ferien. Den ledige har derfor ikke pligt til at opholde sig i Danmark eller til at søge arbejde under ferien. Den ledige skal dog give besked til jobcenteret om ferien. Der henvises til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. 4

5 Sanktioner mv., som en ledig er blevet pålagt under ferien 1) Midlertidig udelukkelse Der skal ikke ske midlertidig udelukkelse fra ret til feriedagpenge i forbindelse med udeblivelser fra samtaler mv., som a-kassen, jobcenteret eller anden aktør har indkaldt til. Det skyldes, at den ledige ikke skal stå til rådighed under ferien for at have ret til feriedagpenge. Det skal dog bemærkes, at hvis medlemmet ikke har givet meddelelse til jobcenteret om ferien, som det fremgår af reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan det få betydning for medlemmets ret til ydelser. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. 2) Effektive karantæner ved selvforskyldt ledighed Se afsnittet herom i vejledningen til 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 3. 3) Mistet dagpengeret Hvis den ledige under ferien mister retten til dagpenge på grund af gentagelsesvirkningen i reglerne om selvforskyldt ledighed, opfylder vedkommende ikke betingelserne for ret til dagpenge. Den ledige har derfor ikke ret til feriedagpenge fra det tidspunkt, hvor vedkommende mister retten til dagpenge. Til 3, stk. 2, nr. 1 Ferien skal holdes For at have ret til feriedagpenge, skal ferien holdes. Man må hverken have lønnet eller ulønnet arbejde de dage, man får feriedagpenge, men man må gerne deltage i»aktive«ferieformer, som fx ulønnet ulandsarbejde. For så vidt angår frivilligt ulønnet arbejde, se bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Hvis medlemmet er ansat flere steder og ikke holder ferie på samme tidspunkt alle steder, kan vedkommende få feriedagpenge, når blot der holdes ferie et enkelt arbejdssted. Det er en betingelse, at medlemmet ikke bruger ferien til at arbejde flere timer de øvrige arbejdssteder. Se vejledningen til 11, stk. 1, om udbetaling af feriedagpenge i disse tilfælde. Pensioner, bestyrelseshonorarer el.lign. har ikke betydning for retten til feriedagpenge. Til 3, stk. 2, nr. 4 5

6 Bopæl under ferien Ved afgørelse af om der er bopæl i Danmark, anvendes reglerne i bekendtgørelse om optagelse som lønmodtager m.fl., selvstændig erhvervsdrivende og nyuddannet i en a-kasse. Grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere Et medlem af en dansk a-kasse, der er grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder i Danmark ifølge artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004, eller artikel 71 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og dermed har sin bopæl i et andet EØS-land end Danmark, kan få feriedagpenge, når de øvrige betingelser for ret til feriedagpenge er opfyldt. Til 3, stk. 3 Ferie i et udenlandsk arbejdsforhold Et medlem, der arbejder i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, kan ikke få feriedagpenge. Det gælder, selv om vedkommende har bevaret sin bopæl i Danmark og stadig er medlem af en dansk a-kasse. Baggrunden for denne regel er, at tilknytningen til det danske arbejdsmarked ikke er tilstrækkelig stor. Når der er tale om et løbende ansættelsesforhold, betragtes man stadig som ansat, selv om der er ophold i ansættelsen. Det skal derfor vurderes konkret, om ansættelsesforholdet reelt er ophørt i ferieperioden. Grønland og Færøerne anses for udlandet. Hvis ferien ligger i forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, kan der dog udbetales feriedagpenge, hvis 2 og 3, stk. 2, nr. 4, er opfyldt. Til 3, stk. 6 Løn eller indtægter, der træder i stedet for løn Det er kun muligt at få feriedagpenge, hvis man har mistet en arbejdsindtægt eller dagpenge på de dage, hvor man holder ferie. Det er ikke muligt at få feriedagpenge, hvis man under ferien får fuld eller delvis løn fra sin arbejdsgiver uden at have ret til det efter ferieloven mv. Det kan fx ske, hvis en arbejdsgiver ikke har varslet ferie i forbindelse med kollektiv ferielukning, jf. 17, stk. 2, i ferieloven, eller hvis en arbejdsgiver pr. kulance giver en nyansat løn under ferie. Man kan heller ikke få feriedagpenge på feriefridage, da man får betaling fra arbejdsgiveren for disse dage. Karantænen kan fx være pålagt efter reglerne om Til 4, nr. 5 6

7 1) svig og uagtsomhed, se 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2) for sen betaling af medlemsbidrag, se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a- kasse, eller 3) manglende besked ved ændring i arbejdstiden, se bekendtgørelse om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. Til 5 Tilmelding til jobcenteret Bestemmelsen opregner situationer, hvor et medlem ikke behøver at tilmelde sig jobcenteret for at få feriedagpenge, selv om vedkommende er ledig. Hvis medlemmet holder ferie i forlængelse af et ophold i udlandet, skal vedkommende også opfylde betingelserne i 2 for at få feriedagpenge. Til 5, nr. 6 Hvis medlemmet vender tilbage til Danmark efter arbejdssøgning i andet EØS-land med danske dagpenge efter artikel 64 i forordning (EF) nr. 883/2004, eller artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71, er det vigtigt, at medlemmet tilmelder sig jobcenteret inden udløb af retten til EØS-dagpenge (sidste dag på dokument PD U2/E 303), da medlemmet ellers mister sin dagpengeret og dermed ret til feriedagpenge). Der henvises til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. Til 6, stk. 1 Meddelelsespligt Det fremgår af vejledningen til 1, stk. 1, nr. 1, hvornår et medlem anses for ledig. Pligten til at give a-kassen besked om ferien gælder, selv om medlemmet efter 5 ikke behøver at være tilmeldt jobcenteret. Hvis a-kassen har fået besked om ferien, kan medlemmet få feriedagpenge, selv om vedkommende først søger om dem efter ferien. Se dog 16, stk. 2. Det er muligt at give a-kassen besked om ferien ved at indsende en ansøgning om feriedagpenge eller en anden skriftlig besked. Beskeden kan også gives telefonisk eller via . A-kassen skal notere ferieperioden på sagen. Hvis medlemmet anses for lønmodtager i relation til reglerne om feriedagpenge, jf. 1, men er tilmeldt jobcenteret som ledig, skal vedkommende, ud over at give a-kassen besked om ferien, også give jobcenteret 7

8 besked om ferien senest 14 dage før ferien af hensyn til reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed. Det gælder fx, hvis man får supplerende dagpenge. 14-dages-reglen gælder ikke for medlemmer i ansættelse på fuld tid med løntilskud og i ansættelse på fuld tid som vikar i forbindelse med jobrotation. Her gælder, at ferie alene skal aftales med arbejdsgiveren. Se bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Til 7 Uddannelse Et medlem kan som udgangspunkt ikke få feriedagpenge, hvis vedkommende er under uddannelse. Ledige medlemmer kan dog få feriedagpenge, hvis betingelserne i 7 er opfyldt. Ferielukning er også perioder, hvor uddannelsesstedet har lukket i få dage, fx i forbindelse med søgnehelligdage og indeklemte fridage. Det er også muligt at få feriedagpenge uden for et uddannelsessteds ferielukning, hvis ferien er indskrevet i Min Plan en jobplan. Til 8 Optjeningsgrundlaget Der optjenes feriedagpenge af ydelser, der udbetales i optjeningsåret. Ydelserne skal som udgangspunkt være indkomstbeskattede i optjeningsåret. Se dog 8, stk. 5, og vejledningen hertil, om beløb, der udbetales efter optjeningsåret. Til 8, stk. 3 Ydelser udbetalt af a-kassen Man optjener ret til feriedagpenge af følgende ydelser fra a-kassen 1) dagpenge, 2) feriedagpenge, 3) uddannelsesydelse, og 4) EØS-dagpenge efter artikel 64 i forordning (EF) nr. 883/2004. Der optjenes ikke ret til feriedagpenge af 1) efterløn, 2) tilbagebetalte efterlønsbidrag, 8

9 3) præmien efter 74 m i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (den skattefri efterlønspræmie), 4) VEU-godtgørelse, 5) udbetaling af renter, eller 6) befordringsgodtgørelse. Til 8, stk. 4, nr. 1 Syge- og barselsdagpenge Man optjener ret til feriedagpenge af dagpenge efter lov om sygedagpenge og barselslovenlov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, som man har fået udbetalt fra en kommune eller via sin arbejdsgiver. Man må ikke i samme periode have optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse efter ferielovens regler. Til 8, stk. 4, nr. 2 EØS-dagpenge efter artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71 Hvis medlemmet har benyttet sin ret til arbejdssøgning i andet EØS-land med et dokument E 303, indgår de udbetalte EØS-dagpenge i optjeningen af ret til feriedagpenge. Til 8, stk. 5 Efterbetaling af ydelser mv. Der optjenes som hovedregel kun feriedagpenge af ydelser, der er udbetalt og indkomstbeskattet i optjeningsåret. Ydelser, der er udbetalt efter et optjeningsårs udløb, regnes som hovedregel ikke med. Det gælder også udbetalinger, der sædvanligvis udbetales og beskattes i det efterfølgende ferieår, selv om en del af udbetalingen vedrører et tidligere optjeningsår. Beregningen af feriedagpengene for sådanne udbetalinger skal henføres til det efterfølgende optjeningsår. Hvis a-kassen efterbetaler ydelser for udbetalingsperioder i et tidligere optjeningsår, jf. 46 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan medlemmet bede skattemyndighederne om at få beløbene tilbageført til beskatning til det optjeningsår, som udbetalingen vedrører. Situationen kan fx opstå, hvis Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg omgør en afgørelse, således at en karantæne bliver mindre eller bortfalder. Hvis beløbet bliver regnet med til det tidligere optjeningsår, skal der beregnes feriedagpenge af beløbet for det optjeningsår, det vedrører. Betingelserne for udbetaling skal være opfyldt i det tilhørende ferieår. 9

10 Til 9 Beregningsmetoden Antallet af dage med feriedagpenge beregnes på grundlag af udbetalte ydelser. Til 9, stk. 1 De ydelser, der er nævnt i 8, indgår i optjeningsgrundlaget. Har medlemmet i optjeningsåret fået ydelser fra mere end en a-kasse, opgør og beregner hver a-kasse antallet af dage med feriedagpenge på grundlag af de beløb, a-kassen har udbetalt. Til 9, stk. 2 og 3 Det beløb, som i alt er udbetalt i optjeningsåret, jf. 8 og 9, stk. 1, skal divideres med den beregnede (individuelle) sats, som a-kassen senest har brugt ved fx udbetaling af dagpenge i optjeningsåret. Hvis a-kassen ikke har udbetalt med en beregnet sats i optjeningsåret, divideres beløbet med et fast beløb, der svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter 47 eller 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der skelnes mellem fuldtids- og deltidsforsikrede. Til 9, stk. 4 Beregningen er baseret på, at et medlem, der har fået udbetalt ydelser, der svarer til maksimale dagpenge i 52 uger i et optjeningsår, skal have ret til 25 dage med feriedagpenge. Man skal betale bidrag til ATP. Disse bidrag bliver trukket fra optjeningsgrundlaget efter stk. 1. For at sikre, at man trods dette fradrag kan optjene ret til 25 dage med feriedagpenge, er der fastsat en omregningsfaktor. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen meddeler ved årsskifte den fastsatte omregningsfaktor for det følgende år. På grund af beregningsmetoden kan det ske, at der beregnes et større antal dage med feriedagpenge end 25 dage. Der er dog aldrig ret til mere end 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Omvendt kan det også ske, at der ikke optjenes ret til 25 dage med feriedagpenge. Det sker fx, hvis medlemmet ikke har fået den maksimale dagpengesats i hele optjeningsåret. Til 10 Feriedagpengesats Feriedagpenge udbetales som hovedregel med samme sats, som hvis man var ledig. 10

11 Hvis man fra optjeningsårets begyndelse til tidspunktet for ferien har fået udbetalt fx dagpenge med en individuel beregnet sats, får man denne sats udbetalt under ferie inkl. eventuelle reguleringer. Det gælder også unge under 25 år, der får dagpenge efter 52 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. A-kassen skal aldrig beregne en individuel sats blot for at kunne udbetale feriedagpenge. Når der ikke er beregnet en individuel sats, som er anvendt ved udbetaling af fx dagpenge, skal der som divisor anvendes en sats, der udgør 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter 47 eller 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Denne sats skal derfor bruges, hvis man i et optjeningsår frem til tidspunktet for ferien kun har fået udbetalt andre ydelser, som fx syge- eller feriedagpenge. Når et medlem holder ferie hen over et satsskifte, skal der udbetales med den gamle sats for perioden før satsskiftet og med den nye sats for perioden efter satsskiftet. Til 11, stk. 1 Optjent og overført ferie efter ferieloven mv. Et medlem vil som hovedregel først kunne få feriedagpenge, når medlemmet har holdt sin betalte ferie efter ferieloven mv. Hvis medlemmet samlet har optjent ret til mere end 25 dage med feriepenge og feriedagpenge, kan medlemmet dog få feriepenge og feriedagpenge samtidig for nogle af dagene. Medlemmet kan få feriedagpenge, når medlemmet har holdt eller overført et antal feriedage, der svarer til forskellen mellem 25 og det optjente antal dage med feriedagpenge. Ferie, som er overført fra et tidligere ferieår, skal også være holdt, før man kan få feriedagpenge. Se dog stk. 6. Reglen om samtidig udbetaling af feriepenge og feriedagpenge kan kun bruges, når den betalte ferie efter ferieloven mv. er optjent. Reglen gælder således fx ikke for betalt ferie til elever efter ferielovens 9, da denne ferie ikke er optjent. Eksempel: I eksemplet er der ikke overført ferie efter ferieloven mv. Et medlem Peter har i et ferieår ret til 10 dage med feriedagpenge. 1) Hvis Peter kun har ret til 5 dages betalt ferie efter ferieloven, har han ret til at få feriedagpenge fra den 6. dag. 2) Har Peter i stedet ret til 20 dages betalt ferie efter ferieloven, kan han få feriedagpenge, når 25-10=15 dages ferie efter ferieloven er holdt. Peter kan for de næste 5 dage få både feriedagpenge og feriepenge. Herefter kan han få feriedagpenge for de sidste 5 dage. 11

12 3) Hvis Peter slet ikke har ret til betalt ferie efter ferieloven, kan han få feriedagpenge fra første feriedag. Hvis et medlem har optjent ret til ferie i timer efter ferieloven mv., omregner a-kassen disse timer til dage. Et ledigt medlem kan kun få feriedagpenge for hele dage. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet afvikler en effektiv karantæne for en del af dagen. Se vejledningen til 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, og til 3, stk. 1. Et medlem, der er i arbejde, kan også kun få feriedagpenge for hele dage. Medlemmet kan således ikke få»supplerende feriedagpenge«. Det gælder dog ikke, når arbejdsgiveren har placeret ferie på halve dage, som fx 1. maj og 5. juni. Forholdsmæssig udbetaling ved arbejde hos flere arbejdsgivere Et medlem, der arbejder hos flere arbejdsgivere, kan få udbetalt feriedagpenge forholdsmæssigt, hvis medlemmet ikke holder ferie på samme tid i alle arbejdsforhold. Eksempel: Et medlem Pia har to arbejdsforhold. I arbejdsforhold A arbejder Pia 37 timer pr. uge, og i arbejdsforhold B arbejder hun 10 timer pr. uge. Pia arbejder således i alt 47 timer pr. uge. Hun har optjent ret til 15 dage med feriedagpenge. Pia holder 16 dages ferie fra arbejdsforhold A og senere 9 dages ferie fra arbejdsforhold B. Hun har herefter ret til at få feriedagpenge for: 37x15/47 = 12 dage for ferien fra arbejdsforhold A. og 10x15/47 = 3 dage for ferien fra arbejdsforhold B. Til 11, stk. 2 Ferie i en 6 dages uge Som udgangspunkt optjenes og holdes ferie efter ferieloven i en 5 dages uge. Ferie kan dog fortsat optjenes og holdes i en 6 dages uge. Hvis ferie efter ferieloven mv. er holdt i en 6 dages uge, skal a-kassen omregne dagene til en 5 dages uge. Det sker ved at gange antallet af betalte feriedage efter ferieloven mv. med 5/6. Når man har omregnet den betalte ferie efter ferieloven mv., skal denne ferie i forhold til reglerne om feriedagpenge holdes med 5 dage pr. uge. 12

13 Til 11, stk. 3 Kollektiv ferielukning 11, stk. 1 og 2, gælder også, hvis man er ansat i en virksomhed, der holder kollektivt ferielukket efter reglerne i ferieloven. Hvis arbejdsgiveren efter 17, stk. 2, i ferieloven har varslet betalt ferie under en julelukning, kan man få feriedagpenge, fx i efterårsferien, selv om ferien efter ferieloven først holdes mellem jul og nytår. Eksempel: Et medlem Bo har efter ferieloven optjent 18 dages ferie i en 5 dages uge. Bo har desuden optjent ret til 6 dage med feriedagpenge. Arbejdsgiveren har placeret 15 dages ferie om sommeren, og de sidste 3 optjente feriedage mellem jul og nytår. Virksomheden holder ferielukket 4 hverdage mellem jul og nytår. Bo holder efter aftale med arbejdsgiveren en uges efterårsferie. Reglen i 11, stk. 3, medfører, at Bo vil kunne få feriedagpenge for 5 dage i efterårsferien, selv om han endnu ikke har holdt de sidste 3 dage med ferie efter ferieloven. Han vil desuden, jf. 11, stk. 1 og 2, kunne få udbetalt feriedagpenge for den sidste feriedag mellem jul og nytår, hvortil der ikke er optjent ret til ferie efter ferieloven. Under en kollektiv ferielukning kan et medlem vælge at melde sig midlertidigt ledig, hvis 1) medlemmet har holdt al betalt ferie efter ferieloven, og medlemmet har holdt alle sine dage med feriedagpenge, eller 2) medlemmet ikke har ret til hverken feriepenge eller feriedagpenge. Hvis medlemmet melder sig midlertidigt ledig, kan medlemmet have ret til dagpenge under den kollektive ferielukning, hvis betingelserne for ret til dagpenge i øvrigt er opfyldt. Til 11, stk. 4 Overført ferie anses for holdt i det ferieår, ferien overføres fra. For at have ret til feriedagpenge i det ferieår, ferien overføres fra, skal den egen optjente ferie derfor enten være holdt eller overført. Overført ferie kan kun sidestilles med holdt ferie i stk. 1 og 2, hvis medlemmet kan dokumentere, at ferien vil blive overført. Eksempel 1: Et fuldtidsforsikret medlem Stine arbejder 5 timer om ugen. Hun får supplerende dagpenge efter lovens

14 Stine har i optjeningsåret 2010 optjent ret til 25 dage med betalt ferie efter ferieloven og til 14 dage med feriedagpenge til ferieåret 2011/2012. Hun overfører 4 dages ferie fra dette ferieår til ferieåret 2012/2013. Dette er dokumenteret ved en skriftlig aftale med arbejdsgiveren. Reglen i 11, stk. 1, indebærer, at Stine har ret til feriedagpenge, når der er holdt 25 dage minus 14 dage (antallet af dage med feriedagpenge), dvs. 11 dage. Der skal således være holdt 11 dages betalt ferie efter ferieloven, før der kan udbetales feriedagpenge. Reglen i stk. 5, indebærer, at overført ferie sidestilles med holdt ferie. Da der er overført 4 dages ferie, kan Stine få feriedagpenge, når hun har holdt 7 dages betalt ferie. Til 11, stk. 5 Ferie, der er overført fra et tidligere ferieår efter ferielovens regler, medregnes ikke ved beregningen i stk. 1. Det antal dage, der er overført fra det tidligere ferieår, skal dog holdes, før der kan udbetales feriedagpenge efter 11, stk. 1. Medlemmet skal ved ansøgning om feriedagpenge oplyse om overført ferie fra et tidligere ferieår er holdt. Eksempel 1: Et medlem Lars har fra optjeningsåret 2009 efter aftale med sin arbejdsgiver, overført 5 dages ferie fra ferieåret 2010/2011 til 2011/2012. Han har i optjeningsåret 2010 optjent ret til 25 dage med betalt ferie efter ferieloven og til 14 dage med feriedagpenge til ferieåret 2011/2012. Før Lars kan få feriedagpenge i ferieåret 2011/2012, skal de 5 overførte dage være holdt, jf. 11, stk. 5. Reglen i 11, stk. 1, betyder, at han har ret til feriedagpenge, når der er holdt 25 dage minus 14 dage (antallet af dage med feriedagpenge), dvs. 11 dage. Efter reglen i 11, stk. 1, og stk. 4, kan Lars få feriedagpenge, når der er holdt eller overført 11 dages betalt ferie. Lars skal derfor først holde de 5 dages overført ferie, jf. 11, stk. 5. Derpå skal han holde eller overføre 11 dages betalt ferie, jf. 11, stk. 1 og 4, før der kan udbetales feriedagpenge. Eksempel 2: Et medlem Bente har overført 20 dages ferie fra ferieåret 2010/2011 til 2011/2012. Bente har i optjeningsåret 2010 optjent ret til 10 dage med betalt ferie efter ferieloven og til 5 dage med feriedagpenge til ferieåret 2011/2012. Før Bente kan få feriedagpenge i ferieåret 2011/2012, skal de 20 overførte dage først være holdt, jf. 11, stk. 5. Derpå skal hun holde eller overføre de 10 dage med betalt ferie, jf. 11, stk. 1 og stk. 4. Hvis Bente har mulighed for at holde ferie herefter, kan hun få feriedagpenge. 14

15 Til 11, stk. 6 Ifølge 30, stk. 2 og 3, i ferieloven, kan mindre beløb udbetales, uden at ferien holdes. Ifølge ferielovens 38 kan feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg udbetales, hvis man på grund af særlige omstændigheder helt eller delvist er afskåret fra at holde ferie inden ferieårets udløb. Se også bekendtgørelse om ferie. Hvis man efter 30, stk. 2 eller 3, eller 38 i ferieloven har fået udbetalt feriegodtgørelse for hovedferien uden at holde ferie, betragtes det som om, man har holdt det antal feriedage, som svarer til den udbetalte feriegodtgørelse. Dækker feriegodtgørelsen mindre end 15 dage (5 dages uge), kan man få feriedagpenge for den resterende del af hovedferien. Det er en betingelse, at man selv gør a-kassen opmærksom på forholdet, og at man fremlægger den fornødne dokumentation. Feriegodtgørelse, der udbetales efter 30, stk. 4, i ferieloven, har ingen betydning for retten til feriedagpenge. Der er tale om feriegodtgørelse for ferie ud over 25 dage, der udbetales kontant ved fratræden, hvis man fratræder inden den overførte ferie er holdt. Til 12 Lørdage, søndage og søgnehelligdage Hvis man er ledig, kan man få feriedagpenge for søgnehelligdage, som indgår i ferien. Det gælder, selv om man ikke kan placere ferie efter ferieloven, og selv om man ikke har holdt sin betalte ferie efter ferieloven, jf. 11, stk. 1 og 2. Selv om man får udbetalt optjent søgnehelligdagsbetaling, kan man alligevel få feriedagpenge. Man kan dog aldrig få feriedagpenge for mere end 5 dage pr. uge. Til 13 Løn under ferie uden ret hertil Reglen er relevant, når man arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge og under ferien får løn af sin arbejdsgiver pr. kulance. Da man er på nedsat tid, får man ikke løn for 37 timer. Uanset 3, stk. 6, kan man i denne situation få feriedagpenge og løn samtidig, når man har holdt et forholdsmæssigt antal feriedage. De øvrige betingelser for ret til feriedagpenge skal være opfyldt. Tallene 7,4 og 4,8 er værdien af en feriedag (37/5 = 7,4 og 24/5 = 4,8). 15

16 Eksempel: Et fuldtidsforsikret medlem Tom arbejder 20 timer ugentlig og får under sin ferie løn for disse timer. Tom har ikke ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn. Tom har i ferieåret ret til 15 dage med feriedagpenge. Han holder 3 ugers ferie = 15 dage. Den udbetalte løn dækker 3 x 20 timer = 60 timer. Timerne regnes om til dage ved at dividere med 7,4. Lønnen dækker således 8 dage, og Tom vil først kunne få feriedagpenge fra den 9. dag. For så vidt angår betalt ferie efter ferieloven, se vejledningen til 11. Til 14 Optjeningsmeddelelse A-kassen bør i optjeningsmeddelelsen eller sammen med denne nævne de vigtigste betingelser for, at man kan få feriedagpenge. A-kassen bør i den forbindelse være særligt opmærksom på pligten til at vejlede om, hvordan et medlem kan opfylde de krav, der er i lovgivningen, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Fx vejledning om meddelelse om ferie og ansøgningsfrist, rådighed, dagpengeret og 25-minus-reglen i 11, stk. 1. Til 15 Dokumentation Generelt Forud for et ferieår får a-kasserne oplysninger om, hvilke beløb, der er udbetalt til medlemmerne efter lov om sygedagpenge og barselslovenlov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Se bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne. Hvis a-kassen ikke har fået oplysningerne, fx fordi medlemmet på tidspunktet for overførslen var forsikret i et andet EØS-land, eller fordi dagpengene er udbetalt via en arbejdsgiver, må medlemmet selv dokumentere omfanget af de udbetalte ydelser. Det kan fx ske ved hjælp af oplysningssedler eller kvitteringer for udbetaling. Hvis medlemmet har skiftet a-kasse og har fået en optjeningsmeddelelse fra sin tidligere a-kasse, skal medlemmet vedlægge denne optjeningsmeddelelse som dokumentation over for den nye a-kasse, når medlemmet søger om feriedagpenge. 16

17 Overførsel af ferie Overførsel af ferie skal efter ferieloven aftales skriftligt mellem medlemmet og arbejdsgiveren. Dokumentation for overført ferie kan bestå i en kopi af den skriftlige aftale eller i en erklæring fra arbejdsgiveren. Hvis den planlagt overførte ferie alligevel ikke overføres, skal a-kassen straks have besked. Det gælder også, selv om medlemmet holder ferien, i stedet for at overføre den. Hvis ferien er holdt i stedet for overført, er der ikke sket udbetaling af feriedagpenge med urette. Det er dog et krav, at de almindelige betingelser for at få feriedagpenge er opfyldt på det tidspunkt, ferien holdes, i stedet for at blive overført. Optjening af feriedagpenge efter 8, stk. 5 Hvis medlemmet har optjent ret til feriedagpenge efter 8, stk. 5, skal medlemmet vedlægge dokumentation for størrelsen af de modtagne ydelser. Det kan fx ske ved hjælp af lønindberetninger til indkomstregisteret, hvoraf det fremgår, at beløbet vedrører et bestemt optjeningsår. Til 16 Ansøgningsfrist mv. Ansøgningen om feriedagpenge skal afleveres til den a-kasse, som man er forsikret i på ferietidspunktet. Ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest den 31. maj i det følgende ferieår. Hvis den 31. maj er en lørdag, søndag eller en søgnehelligdag, er der søgt i rette tid, hvis a-kassen får ansøgningen den følgende hverdag. Til 18 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv. Denne vejledning erstatter vejledning nr. 58 af 15. juli 2011 om feriedagpenge. Overgangsbestemmelser Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om feriedagpenge trådte i kraft den 1. januar Bestemmelserne i 10, 11 og 13, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 301 af 26. marts 2010 finder forsat anvendelse til og med den 30. april A-kasserne skal derfor være opmærksomme på, at retten til at få feriedagpenge som nyuddannet (dimittend) fra den 1. maj 2011 afvikles, idet dog retten til feriedagpenge erhvervet før den 1. maj 2011 ikke bortfalder. Der kan således være dimittender, der er dimitteret i perioden 1. januar 2011 til og med 30. april 2011, der har ret til feriedagpenge i ferieåret 2010/2011 og 2011/

18 Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringArbejdsmarkedsstyrelsen, den XX15. XXjuli Kirsten Brix PedersenVibeke Dalbro / Karina MillerMarie Beck Jensen 18

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse CIS nr 9569 af 22/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsens, j.nr. 12-24-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

5.4 Varsling og afholdelse af ferie

5.4 Varsling og afholdelse af ferie HR Jura Forlaget Andersen 5.4 Varsling og afholdelse af ferie Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel som handler om reglerne for afholdelse af ferie

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11.

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. Ny ferielov Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. april 2019 Peter Salling Petersen, chefkonsulent, Djøf Forskudt ferie 2 Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1 Samtidighedsferie - Overblik 3 Grundlæggende

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Marts 2019 Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov 4 2. Hvad indebærer den nye

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

De nye ferieregler og overgangen dertil

De nye ferieregler og overgangen dertil De nye ferieregler og overgangen dertil En vejledning om farmakonomer og farmakonomelevers ferie på privat apotek (august 2019) 1 Indhold 1. Baggrunden for den nye ferielov... 4 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Med loven er vedtaget en overgangsordning, som skal gøre overgangen

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 1. august 2017 Nyuddannet og ferie! Hvad så? af konsulent Svend Hviid Timelønnede: Feriepenge m.v.: Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten af

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere