Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk"

Transkript

1 Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat

2 2

3 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9 Virksomhedsordningen...10 Selskaber...11 Opgørelsesmetoder

4 Indkomståret 2016 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter om du handler for frie midler eller med midler fra din pensionsopsparing. Der er også særlige regler for beskatning af unge under 18 år, der investerer deres børneopsparing. Skattereglerne for investeringsbeviser i investeringsforeninger med minimumsbeskatning svarer stort set til måden, hvorpå man beskattes, når man investerer i enkelte aktier og obligationer. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du vælge at benytte virksomhedsskatteordningen. I så fald gælder der særlige regler for hvad der kan investeres i. Beskatning af udbytter, gevinster og/eller tab i investeringsforeninger afhænger af, om investeringsforeningen er en aktiebaseret investeringsforening med minimumsbeskatning, en obligationsbaseret investeringsforening med minimumsbeskatning, eller en akkumulerende investeringsforening. Her beskrives de regler, der gælder, når du sælger investeringsbeviser fra og med den 1. januar Vi beskriver desuden overgangsbestemmelser, der er gældende for visse aktier og investeringsbeviser, der er anskaffet før den 1. januar Alle informationer skal udelukkende betragtes som generelle og beskrivende, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte en skatterådgiver for at få en vurdering af dine personlige/virksomhedens skattemæssige forhold. Skatteguiden kan således ikke tages til indtægt for, hvordan du som privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende bliver beskattet af dine investeringer. 4

5 Private investeringer i investeringsbeviser - Frie midler Beskatningen af andele i investeringsforeninger afhænger af, om investeringsforeningen er en aktiebaseret investeringsforening med minimumsbeskatning, en obligationsbaseret investeringsforening med minimumsbeskatning, eller er en akkumulerende investeringsforening. Tidligere hed aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning og obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning udloddende aktie- eller obligationsbaserede investeringsforeninger. Beskatning af aktieindkomst Ved opgørelsen af aktieindkomsten indgår blandt andet gevinst og tab samt udbytter fra investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning. Beskatning af kapitalindkomst Kapitalindkomst omfatter blandt andet skattepligtigt afkast fra obligationer, akkumulerende foreninger og afkast fra obligationsbaserede foreninger med minimumsbeskatning. Positiv nettokapitalindkomst op til bundgrænsen beskattes ikke med topskat. Dermed bliver skatten af positiv nettokapitalindkomst op til kroner (bundgrænseniveau 2016) kun cirka 37,4%, eventuelt med tillæg af kirkeskat, mens nettokapitalindkomst over grænsen på kroner beskattes med maksimalt 42% (2016) eventuelt med tillæg af kirkeskat. Bundfradraget på kroner (2016) er dobbelt for ægtefæller. Årets aktieindkomst beskattes i 2016 med 27 % op til kroner og 42 % for beløb derover. For samlevende ægtefæller er bundgrænsen dobbelt. 5

6 Gældende skatteregler - frie midler Aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning beskattes på samme måde som gevinst og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder uanset, om investeringsforeningen er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Gevinst Udbytter og gevinster beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kroner (sats i 2016) beskattes med 27 %. Aktieindkomst der overstiger kroner beskattes med 42 %. Grænsen for samlevende ægtefæller er det dobbelte. Eksempel En avance på kroner for enlige blive beskattet med 27 % af de første kroner, og med 42 % af de resterende kroner For ægtepar vil de første kroner blive beskattet med 27 %, og de resterende kroner vil blive beskattet med 42 %. Det er forudsat, at ægteparret ikke har anden aktieindkomst. Gevinster og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet. Tab Du kan modregne tab i gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster samt udbytter fra aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i din ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst. Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning. Det er en betingelse, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsbeviserne efter reglerne i skattekontrolloven. Indberetningen foretages normalt af fondshandleren eller depotføreren. Vi opfordrer til at at tjekke depotoversigter for at se om indberetningerne er retvisende. Udbytte Udbytte fra aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning beskattes som aktieindkomst. Obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning Gevinst Gevinst på beviser i obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning beskattes som kapitalindkomst uanset ejertid. Skatten er derfor afhængig af dine øvrige indkomstforhold, og vil være mellem cirka 30,6 % og 42 % med tillæg af eventuel kirkeskat. Gevinst og tab opgøres som hovedregel efter realisationsprincippet Tab Du kan fradrage realiserede kurstab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger i anden kapitalindkomst. Det er en betingelse, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsbeviserne efter reglerne i skattekontrolloven. Indberetning foretages normalt af fondshandleren eller depotføreren. Bagatelgrænse Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning, skal alene medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller tab sammenlagt med nettogevinst og -tab på visse fordringer og på fordringer og gæld i fremmed valuta overstiger kroner. Overskrides bagatelgrænsen, er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget. Bagatelgrænsen gælder for hver ægtefælle, dog hver for sig. Udbytte Udbytte fra obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning beskattes som kapitalindkomst. Dog kan udbytte indeholde en skattefri andel i det omfang udbyttet hidrører fra gevinster på blåstemplede obligationer, som investeringsafdelingen har erhvervet inden den 27. januar Akkumulerende investeringsforeninger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger beskattes efter lagerprincippet og som kapitalindkomst. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang. Læs mere under lagerbeskatning. Ved udbetaling af udbytte indeholder foreningen som udgangspunkt udbytteskat. Udbytteskatten udgør 27 %. 6

7 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1. januar 2006 Aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning I 2005 da skattefriheden for mindre beholdninger af børsnoterede aktier blev ophævet, blev der samtidig vedtaget en overgangsregel for aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger købt før 1. januar kroners-overgangsreglen børsnoterede afdelinger Reglen indeholder to punkter, du som privatperson skal holde øje med. Det drejer sig om kroners-grænsen og ejertiden. Under kroners-grænsen Hvis du per 31. december 2005 havde en beholdning af børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger med en kursværdi på under kroner ( kroner for ægtepar), kan du benytte overgangsreglen, uanset beholdningens tidligere værdi. Kursgevinst Overgangsreglen betyder i dette tilfælde, at gevinster på de børsnoterede aktier og investeringsbeviser i børsnoterede aktiebaserede investeringsforeninger du havde pr. 31. december 2005, vil være skattefri, hvis de sælges efter mindst tre års ejertid. Kurstab Hvis betingelserne for at sælge skattefrit er opfyldt vil et tab heller ikke kunne fradrages eller modregnes. Over kroners-grænsen Hvis din porteføljes kursværdi pr. 31. december 2005 oversteg kroner ( kroner for ægtepar) kan du ikke benytte overgangsreglen. Obligationsbaserede afdelinger Ingen overgangsregel Akkumulerende afdelinger Ingen overgangsregel Dette gælder uanset, hvilken pris du sælger for. Et tab på sådanne aktier og investeringsbeviser vil ikke kunne fradrages eller modregnes. Hvis du pr. 31. december 2005 havde en beholdning af aktier og børsnoterede investeringsbeviser med en kursværdi på under kroner, skal du være opmærksom på, at yderligere opkøb i de samme fondskoder kan have betydning for anvendelse af overgangsreglen. Ved salg af en del af beholdningen fra samme fondskode som den skattefrie beholdning anses de først anskaffede aktier eller investeringsbeviser for de først solgte. 7

8 Pensionsopsparing Du behøver ikke tænke på skatten i forbindelse med pensionsopsparingen. Dit pengeinstitut laver automatisk beregningen hvert år ultimo kalenderåret og trækker automatisk skat af afkastet på pensionsopsparingen. Beløbet bliver normalt hævet på kontoen i midten af januar hvert år. Har du spørgsmål i forbindelse med skatteberegningen, skal du kontakte dit pengeinstitut. Afkastet af en pensionsopsparing - det vil sige investeringer tilknyttet en kapitalpension, ratepension, selvpension eller alderspension - beskattes selvstændigt, og skal ikke skrives på selvangivelsen. Udbytterne af dine investeringsbeviser sættes også automatisk ind på pensionskontoen uden fradrag af acontoskat. Det samlede afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab samt udbytter) beskattes med 15,3% (fra og med indkomståret 2012). Hvis beskatningsgrundlaget bliver negativt, beregnes en negativ skat, der kan fratrækkes i skatten i efterfølgende år med positive afkast. Det gør ingen forskel, om dine pensionsmidler er placeret i investeringsbeviser fra investeringsforeninger med minimumsbeskatning eller akkumulerende foreninger. Du skal ikke foretage dig noget i forhold til din selvangivelse. 8

9 Unge under 18 år Investering i investeringsbeviser kan være en god måde for børn og unge at spare op på. Børn og unge har to muligheder for at spare op. Enten via en børneopsparing eller en almindelig opsparing (frie midler). Børneopsparing En børneopsparing er skattebegunstiget, da renteindtægter og afkast ikke er skattepligtige i bindingsperioden hele afkastet er dermed skattefrit. En børneopsparing kan investeres helt efter eget valg. Man kan derfor med fordel placere pengene i et eller flere investeringsbeviser. Der skelnes ikke imellem investering i danske eller udenlandske investeringsforeninger for børneopsparingsmidler. Beløbsgrænsen for indskud på børneopsparing udgør kr årligt og højst kr i hele opsparingsperioden. Almindelig opsparing Stammer midlerne fra en almindelig opsparing, indgår den del af udbyttet fra investeringsbeviser, som er kapitalindkomst, i barnets skattepligtige indkomst. Børn skal først betale skat, når deres skattepligtige indkomst overstiger kroner (personfradraget i 2016 for unge under 18 år). Afkast fra en aktiebaseret investeringsforening med minimumsbeskatning beskattes som aktieindkomst. Dette er også gældende selvom personfradraget på kroner (2016) ikke er udnyttet. Fortjeneste ved salg af investeringsbeviser er skattepligtig efter de samme principper, som er beskrevet under frie midler. Både løbende afkast og kursstigninger på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes løbende som kapitalindkomst hos barnet efter lagerprincippet. Så længe barnets samlede indkomst ikke overstiger personfradraget ( kroner for børn under 18 år i 2016), skal der ikke betales skat af disse kursstigninger. Derfor kan det være en fordel, at anbringe barnets midler i beviser i akkumulerende foreninger. Gevinst/tab skal skrives på barnets selvangivelse, også i tilfælde af en gevinst der er omfattet af personfradraget. Gaver fra forældre Hvis barnet har fået investeringsbeviserne som gave af forældrene (herunder stedforældre og plejeforældre), eller de er købt for penge, der er givet som gave af forældrene, skal udbytte beskattes hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år, eller indtil barnet bliver gift forinden. Fortjeneste eller tab ved salg af investeringsbeviserne beskattes derimod hos barnet. 9

10 Virksomhedsordningen Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at benytte dig af virksomhedsordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du virksomhedsordningen, betyder det, at du har delt din økonomi op i en virksomhedsdel og en privatdel. Midler i virksomhedsordningen kan investeres i investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningsloven 19. Beskatningen sker efter lagerprincippet. Dette betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab skal opgøres ved årets udgang. Hvis andelene indgår i virksomhedsordningen, indgår afkastet i virksomhedens indkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst. Hvis afkastet opspares i virksomhedsordningen, bliver afkastet beskattet som personlig indkomst, når det hæves. Der betales en foreløbig virksomhedsskat på 22 % (indkomståret 2016) af den del af overskuddet, der opspares i virksomhedsordningen. Når det opsparede overskud hæves, udgør marginalskatten op til cirka 55,8 % (plus eventuel kirkeskat) inklusiv arbejdsmarkedsbidrag, idet hævningen af det opsparede overskud tillagt virksomhedsskatten indgår i den personlige indkomst. Hertil skal lægges eventuel kirkeskat. Når du hæver af opsparet overskud, vil du i skatteberegningen få godskrevet den tidligere betalte a-conto-skat. Bemærk, at investeringsbeviserne i de akkumulerende afdelinger ikke i sig selv giver dig mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen. Disse kan således alene omfattes af virksomhedsskatteordningen, hvis du har anden virksomhed, hvor ordningen anvendes. 10

11 Selskaber Investeringsforeninger med minimumsbeskatning Aktiebaserede investeringsbeviser: Reglerne om beskatning af gevinst og tab på aktier samt investeringsbeviser blev ændret væsentligt fra og med indkomståret Fra og med indkomståret 2010 er gevinst på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning skattepligtig uanset ejertid. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22 % (2016) og tab kan fradrages. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte beskattes fuldt ud som almindelig selskabsskattepligtig indkomst. Overgangsregler for beviser i aktiebaserede foreninger med minimumsbeskatning I forbindelse med indførsel af ændrede regler i 2010 er der fastsat overgangsregler, der skal sikre, at gevinst, der ville have været skattefri efter de gamle regler, ikke beskattes. De beskrevne regler gælder for almindelige aktier og for investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger. Indgangsværdien til brug for den fremtidige lagerbeskatning fastlægges som følger: Investor skal som grundlag for den fremtidige avancebeskatning fastsætte en indgangsværdi på investeringsbeviserne i aktiebaserede investeringsforeninger. Som indgangsværdi anvendes som udgangspunkt handelsværdien af investeringsbeviserne ved indgangen til indkomståret 2010, læs mere herom i Skattekurser til lagerbeskatning. Dette gælder dog ikke, hvis investor enten ikke ejede almindelige aktier eller investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger per 25. maj 2009, eller ikke var stiftet på dette tidspunkt. I så fald skal den skattemæssige anskaffelsessum anvendes. Uudnyttede tab konstateret mellem Uudnyttede tab konstateret på almindelige aktier ejet under tre år og på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning kan fremføres til modregning i nettogevinster på: Almindelige aktier Investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning Gamle tab går således ikke tabt. Overgangsregler vedrørende opgørelse af en nettokurstabskonto Hvis investors samlede anskaffelsessum på almindelige aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger overstiger selskabets samlede handelsværdi (indgangsværdi) af almindelige aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger ved indgangen til indkomståret 2010, kan nettotabet fradrages i fremtidige nettogevinster på: Almindelige aktier Investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger Ved denne opgørelse medregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde været ejet i tre år eller mere. Et nettokurstab nedsættes med skattefrie udbytter modtaget i perioden Eksempel Hvis investor har købt investeringsbeviser i en aktiebaseret investeringsafdeling den 2. februar 2008 for kurs 100 og værdien 1. januar 2010 er kurs 120, får investor en indgangsværdi på kurs 120, der danner grundlag for den fremtidige lagerbeskatning. Investor beskattes ikke af gevinsten på 20 kurspoint. 11

12 Hvis værdien den 1. januar 2010 er kurs 95 har investor et tab på 5 kurspoint, der kan fremføres til modregning ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier med videre (almindelige aktier, Investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger, investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger). Bemærk, at nettokurstabskontoen opgøres samlet på baggrund af alle selskabets almindelige aktier og beviser i aktiebaserede investeringsforeninger. Investorer bør søge råd hos egen rådgiver om disse forhold. Obligationsbaserede og blandede investeringsbeviser Gevinst ved salg beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22% (2016). Fra indkomståret 2010 kan tab fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, uanset, hvad investeringsforeningen investerer i. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte beskattes fuldt ud som almindelig selskabsskattepligtig indkomst. Ved udbetaling af udbytte fra afdelinger, der alene investerer i obligationer samt finansielle instrumenter med videre, vil der ikke blive indeholdt udbytteskat. Overgangsregler Der er fastsat overgangsregler i forbindelse med overgang til lagerbeskatning fra Ved begyndelsen af indkomståret fra 2010 anses investeringsbeviserne for anskaffet til den faktiske anskaffelsessum. Hvis anskaffelsessummen overstiger handelsværdien (hvis der er tab ved begyndelsen af indkomståret 2010), anvendes handelsværdien som indgangsværdi, men kun i de tilfælde, hvor der ikke vil være fradrag for tab efter de gamle regler (primært blandede afdelinger). Eksempel (Det forudsættes at investor anvender kalenderåret som indkomstår): Beviser i en obligationsbaseret investeringsforening med minimumsbeskatning eller blandede investeringsforeninger med minimumsbeskatning, der er steget i værdi siden købstidspunktet: Hvis investor har købt investeringsbeviser den 1. januar 2007 for kurs 100 og værdien 1. januar 2010 er kurs 140, fastsættes indgangsværdien til kurs 100 (den faktiske anskaffelseskurs). Hvis værdien ultimo 2010 er kurs 145, beskattes investor i 2010 af 45 kurspoint. Hvis værdien ultimo 2010 er kurs 85, har investor fradrag i 2010 for tabet på 15 kurspoint. Beviser i obligationsbaserede investeringsforeninger, der er faldet i værdi siden købstidspunktet: Hvis værdien i stedet er faldet til kurs 90 pr. 1. januar 2010 anvendes kurs 100 som anskaffelseskurs (den faktiske anskaffelseskurs), idet der vil være et fradrag for tab efter de gamle regler. Er værdien kurs 145 per udgangen af 2010, beskattes investor i 2010 af 45 kurspoint. Hvis værdien ultimo 2010 er kurs 85 har investor fradrag i 2010 for tabet på 15 kurspoint. Beviser i blandede foreninger med minimumsbeskatning, der er faldet i værdi siden købstidspunktet: Idet der ikke vil være et fradrag for tab efter de gamle regler, anvendes handelsværdien 1. januar 2010 som indgangsværdi, det vil sige kurs 90. Er værdien kurs 145 per udgangen af 2010 beskattes investor i 2010 af 55 kurspoint. Hvis værdien ultimo 2010, er kurs 85, har investor fradrag i 2010 for tabet på fem kurspoint. Akkumulerende investeringsforeninger Aktie- og obligationsbaserede samt blandede afdelinger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningsloven 19 beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab skal opgøres ved årets udgang. Læs mere under lagerbeskatning. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22 % (2016 ), og tab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 12

13 Opgørelsesmetoder Opgørelse af gevinst og tab samt tidspunktet for beskatning afhænger af, hvad du investerer i, og om du skal bruge realisationsprincippet eller lagerprincippet: Realisationsprincippet: Beskatning af gevinster og fradrag for tab sker ved salg eller anden afståelse (realisation) eller ved modtagelse af udbytte. Lagerprincippet: Både realiserede og urealiserede gevinster og udbytter beskattes hvert år. Derudover findes flere metoder for opgørelse af gevinst og tab: Gennemsnitsmetoden Gennemsnitsmetoden Gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i foreninger med minimumsbeskatning skal som hovedregel opgøres efter gennemsnitsmetoden. Dog skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af kroners-overgangsreglen (per 31. december 2005) opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Hvis papirerne stammer fra en beholdning i en forening, der ikke er købt på én gang, skal du tage gennemsnittet af købsprisen eller -priserne på alle køb i den pågældende forening og bruge som anskaffelsesværdi. De enkelte investorers købesum inklusiv handelsomkostninger lægges sammen og divideres med antallet af beviser. Din gennemsnitlige anskaffelsespris vil ændre sig, hver gang du køber flere investeringsbeviser i samme afdeling, hvor du har beviser i forvejen. Aktie-for-aktie-metoden FIFO-princippet anvendes uanset om opgørelsen af gevinst og tab foretages efter gennemsnitsmetoden eller aktie-for-aktie-metoden. Eksempel: Dato Handel Kurs Styk Handelsomk. (kr.) I alt Køb 111, , Køb 112, , Salg 115, ,00 Styk Andel I alt Nettoprovenue af salg 700 stk ,00 Anskaffelsessum køb (700/900) = 0, ,77 Fortjeneste 2.272,23 Bemærk: Nettoprovenu er inklusiv omkostninger ved køb og salg. 13

14 Aktie-for-aktie-metoden Alle gevinster og tab (fra den 1. januar 2006) skal som hovedregel opgøres efter gennemsnitsmetoden. Dog skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af kroners-overgangsreglen (per den 31. december 2005) opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Ved aktie-for-aktie-metoden opgøres gevinst og tab som forskellen mellem salgssummen og den faktiske anskaffelsessum for det pågældende aktie eller investeringsbevis. De ældste aktier eller investeringsbeviser anses for de først solgte. Hvis aktierne eller investeringsbeviserne stammer fra en beholdning, der ikke er købt på én gang, skal hvert køb behandles hver for sig. Antallet af beviser er vigtigt. Stykstørrelsen som du beregner anskaffelsesværdien af, skal svare til det antal, du har solgt. Anskaffelsessummen beregnes ud fra det enkelte køb. De først købte aktier eller investeringsbeviser anses for de først solgte, og hvis salget ikke er dækket af køb nummer et, tages køb nummer to og så videre. Dato Handel Kurs Styk Handelsomk. (kr.) I alt Køb 194, , Køb 240, , Salg 420, ,00 Styk Andel I alt Nettoprovenue af salg Anskaffelsessum 1. køb ,00 Anskaffelsessum 2. køb = x (200/400) ,00 Fortjeneste ,00 Bemærk: Nettoprovenu er inklusiv omkostninger ved køb og salg. 14

15 FIFO-princippet Ved salg af aktier og investeringsbeviser benyttes altid FIFOprincippet. FIFO står for First In First Out. Det betyder, at hvis du sælger ud af en beholdning af investeringsbeviser i den pågældende forening, anses du skattemæssigt altid for først at have solgt de først anskaffede. Reglen har i dag alene betydning for kroners-overgangsreglen (per den 31. december 2005), der er beskrevet under aktie-for-aktie-metoden, da gevinst og tab på investeringsbeviser anskaffet efter 31. december 2005, beskattes ens uanset ejertiden. Realisationsbeskatning For fysiske personer skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i foreninger med minimumsbeskatning som udgangspunkt opgøres efter realisationsprincippet, det vil sige, at beskatning udløses ved salg eller anden afståelse. Lagerbeskatning Fra indkomståret 2010 lagerbeskattes selskabsinvestorer af investeringer i investeringsforeninger. Private investorer beskattes efter lagerprincippet af gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger. Beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem kursværdien af investors investeringsbeviser ultimo og primo i et indkomstår. Køb og/eller salg af investeringsbeviser og udlodninger i årets løb medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Den gevinst/tab der skal medregnes, kan derfor opgøres som følger: Værdien ultimo selskabets indkomstår er summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets udgang Udlodninger i årets løb Salgssummen for beviser, der er solgt i årets løb Værdien primo selskabets indkomstår er summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets indgang Købssummen for investeringsbeviser købt i løbet af året

16 BankInvest-koncernen påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer, og søge rådgivning om egne/virksomhedens forhold.

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Generelt om skat for tradere

Generelt om skat for tradere Generelt om skat for tradere Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere