Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019"

Transkript

1 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

2 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide, er en dansk investeringsforening, omfattet af lov om investeringsforeninger. I skatteguiden beskrives de generelle skatteregler, der gælder for fuldt skattepligtige danske investorer. Gennemgangen er ikke fuldstændig. Der kan gælde særlige regler for visse investorer og overgangsregler, der ikke er beskrevet i guiden, f.eks. næringsdrivende. Guiden er udarbejdet for Investeringsforeningen C Worldwide, og kan ikke træde i stedet for rådgivning for den enkelte investor. Selvom fejl og mangler i guiden er forsøgt undgået påtager EY sig ikke noget ansvar for den enkelte investors individuelle skattemæssige konsekvenser ved investering i investeringsforeningen, som foretages uden vores forudgående rådgivning. Indhold De forskellige typer af afdelinger s. 3 Udbyttbetalende afdelinger s. 4-5 Akkumulerende afdelinger s. 6-7 Oversigt over beskatning s. 8 Skatteguiden beskriver: Personer frie midler Personer børneopsparing Personer pensionsopsparing Personer virksomhedsordningen Selskaber Det er ikke tilsigtet, at oversigten skal erstatte konkret rådgivning om beskatning ved erhvervelse og afståelse af de nævnte investeringsandele, og investorer anbefales at konsultere deres egen skatterådgiver, inden der træffes beslutning om investering. Oversigten er baseret på skatteregler og skattepraksis, som er gældende pr. 18. februar 2019, og er udarbejdet på grundlag af oplysninger, modtaget fra C Worldwide. Med venlig hilsen/kind regards, Jesper Frøkjær Associate Partner Amanda Matthiesen Tax Consultant Side 2

3 De forskellige typer af afdelinger C WorldWide udbyder beviser i udbyttebetalende og akkumulerende afdelinger, se opdelingen nedenfor. Udbyttebetalende afdelinger Akkumulerende afdelinger 1. C WorldWide Globale Aktier KL (DK ) 2. C WorldWide Stabile Aktier KL (DK ) 3. C WorldWide Danmark KL (DK ) 4. C WorldWide Emerging Markets KL (DK ) 5. C WorldWide Asien KL (DK ) Afdelingerne opgør og udlodder årligt de nettoindtægter (såkaldt minimumsindkomst), der er indtjent i det forudgående år til investorerne. Deraf navnet udbyttebetalende. 1. C WorldWide Globale Aktier Etik KL (DK ) 2. C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende KL (DK ) I afdelingen C WorldWide Globale Aktier Etik KL s vedtægter er det bestemt, at afdelingen udlodder udbytter. Afdelingen er dog ikke forpligtet til at opgøre udbytterne efter de særlige regler for udbyttebetalende afdelinger og behandles derfor skattemæssigt som en akkumulerende afdeling. Afdelingen C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende udlodder ikke udbytter. Side 3

4 Udbyttebetalende afdelinger - beskatning De udbyttebetalende afdelinger: 1. C WorldWide Globale Aktier KL 2. C WorldWide Stabile Aktier KL 3. C WorldWide Danmark KL 4. C WorldWide Emerging Markets KL 5. C WorldWide Asien KL Afdelingerne har status som aktiebaserede afdelinger. Personer: Frie midler Gevinst og tab Gevinst og tab på beviserne opgøres og beskattes ved realisation, dvs. når beviserne sælges. Gevinst medregnes som aktieindkomst. Tab kan kun modregnes i udbytter og gevinster på aktier, der er optaget på et reguleret marked og i gevinst og udbytte fra andre udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger. Uudnyttede tab kan overføres til modregning i ægtefællens tilsvarende gevinster og udbytter, mens tab herudover kan fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning. Den skattemæssige anskaffelsessum for beviserne opgøres efter den såkaldte gennemsnitsmetode, dvs. at anskaffelsesværdierne på de enkelte køb lægges sammen og divideres med det samlede antal beviser, investor har i den enkelte afdeling. Bemærk, at der kan gælde særlige skattemæssige overgangsregler for investeringsbeviser købt før Udbytte Udbytte beskattes som aktieindkomst og investeringsforeningen indeholder 27 pct. i kildeskat ved udbetaling. Kildeskatten godskrives investor ved den endelige skatteopgørelse. Aktieindkomst Årets aktieindkomst op til kr. (enlige ) og kr. for (ægtefæller ) beskattes med 27 pct., mens overskydende aktieindkomst beskattes med 42 pct. Børneopsparing Midler på en børneopsparing kan investeres efter eget valg, og kan placeres i investeringsbeviser. En børneopsparing er skattebegunstiget, idet renter og afkast er skattefri i opsparingsperioden det gælder også afkast fra investeringsbeviser. Beløbsgrænsen for indskud på en børneopsparing er kr. årligt, og indskuddet må højst udgøre kr. i hele bindingsperioden. Virksomhedsordningen Personer, der anvender virksomhedsordningen, bør ikke anvende midlerne i virksomhedsordningen til at investere i udbyttebetalende afdelinger, da det investerede beløb vil blive anset for hævet, hvilket kan medføre både øget og fremrykket beskatning. Side 4

5 Udbyttebetalende afdelinger - beskatning Pensionsmidler Alt afkast, dvs. både løbende udbytte udlodninger og gevinst og tab på beviserne, medregnes og beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat. Beskatningen sker efter lagerprincippet, og der sker således beskatning af både realiserede og urealiserede gevinster og tab på beviserne. Bliver beskatningsgrundlaget negativt, beregnes en negativ skat, der kan fratrækkes i skatten på efterfølgende års positive afkast på pensionsordningen. Selskaber Gevinst og tab Gevinst beskattes som almindelig skattepligtig indkomst med 22 pct., mens tab kan fradrages. Beskatningen sker efter et lagerprincip, således at alle realiserede og urealiserede gevinster og tab medtages. Reglerne om beskatning af beviser i de aktiebaserede afdelinger blev ændret væsentligt med virkning fra 1. januar 2010, og der gælder derfor en række overgangsregler. Således skal beviserne i visse tilfælde tildeles en indgangsværdi som grundlag for den efterfølgende lagerbeskatning, ligesom selskaber kan modregne gamle uudnyttede tab fra , og i beløb på den såkaldte nettokurstabssaldo, til modregning i gevinst på aktiebaserede udbyttebetalende afdelinger. Udbytte Udbytte beskattes som almindelig skattepligtig indkomst med 22 pct. Ved udbetaling af udbytter til danske selskaber indeholdes 22 pct. i udbytteskat, der indgår som en a-conto skat betalt af selskabet. Side 5

6 Akkumulerende afdelinger - beskatning De akkumulerende afdelinger: 1. C WorldWide Globale Aktier Etik KL 2. C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende KL Personer: Frie midler Gevinst og tab Gevinst og tab på beviserne beskattes som kapitalindkomst og medregnes efter lagerprincippet, således at årets realiseret og urealiseret gevinst og tab medregnes. Udbytte Udbytte, der udloddes fra akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Ved udbetalingen af udbyttet indeholder danske investeringsforeninger en udbytteskat på 27 pct. Den indeholdte udbytteskat indgår som betalt skat på årsopgørelsen. Kapitalindkomst Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af om der i året har foreligget positiv eller negativ nettokapitalindkomst og de øvrige indkomstforhold. Nettokapitalindkomst opgøres samlet for ægtefæller. Skattesatsen vil typisk udgøre mellem ca. 25,6 pct. og 42 pct. (ekskl. evt. kirkeskat). Positiv nettokapitalindkomst, som overstiger et grundbeløb på kr. (2019-niveau), beskattes med 42,7 pct. (med tillæg af eventuel kirkeskat). Positiv nettokapitalindkomst under beløbsgrænsen på kr., beskattes med ca. 37,8 pct. (med tillæg af eventuel kirkeskat). Negativ nettokapitalindkomst kan have en fradragsværdi på mellem 25,6 pct. og 33,6 pct. Børneopsparing Midler på en børneopsparing kan investeres efter eget valg, og kan placeres i investeringsbeviser. En børneopsparing er skattebegunstiget, idet renter og afkast er skattefri i opsparingsperioden det gælder også afkast fra investeringsbeviser. Beløbsgrænsen for indskud på en børneopsparing er kr. årligt, og indskuddet må højst udgøre kr. i hele bindingsperioden. Virksomhedsordningen Akkumulerende afdelinger er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Personer, der anvender virksomhedsordningen, kan derfor anvende midlerne i virksomhedsordningen til at investere i investeringsbeviser i de akkumulerende afdelinger. Pensionsmidler Alt afkast, dvs. både løbende udbytte udlodninger og gevinst og tab på beviserne, medregnes og beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat. Beskatningen sker efter lagerprincippet, og der sker således beskatning af både realiserede og urealiserede gevinster og tab på beviserne. Bliver beskatningsgrundlaget negativt, beregnes en negativ skat, der kan fratrækkes i skatten på efterfølgende års positive afkast på pensionsordningen. Side 6

7 Akkumulerende afdelinger - beskatning Selskaber Gevinst og tab Gevinst beskattes som almindelig skattepligtig indkomst med 22 pct., mens tab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker efter et lagerprincip, således at alle realiserede og urealiserede gevinster og tab medtages. Udbytte Udbytte beskattes som almindelig skattepligtig indkomst med 22 pct. Ved udbetaling af udbytter fra danske investeringsforeninger til danske selskaber indeholdes 22 pct. i udbytteskat, der indgår som en a-conto skat betalt af selskabet. Side 7

8 Oversigt over beskatning Investor type Udbyttebetalende afdelinger C WorldWide Globale Aktier KL C WorldWide Stabile Aktier KL C WorldWide Danmark KL C WorldWide Emerging Markets KL C WorldWide Asien KL Akkumulerende afdelinger* C WorldWide Globale Aktier Etik KL C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende KL Aktie- eller kapitalindkomst Udbytter og kursgevinster medregnes som aktieindkomst. Beskatning: 27 pct./42 pct. Alt afkast medregnes til kapitalindkomsten. Beskatning op til 42 pct. (ekskl. kirkeskat) Personer - frie midler Beskatningstidspunkt Gevinst og tab medregnes i det år, hvori gevinst eller tab realiseres - dvs. ved salg mv Lagerprincip. Årets realiserede og urealiserede gevinst og tab medregnes Særregler for tab Tab kan kun modregnes i gevinster på andre aktiebaserede beviser og børsnoterede aktier og udbytter herfra, evt. overføres til ægtefælle eller fremføres til modregning i senere år Ingen særregler Tab fragår i kapitalindkomsten Personer - virksomhedsordningen Udbytter, gevinst og tab Beviserne kan ikke indgå i virksomhedsordningen Kan indgå i virksomhedsordningen. Afkast beskattes som virksomhedsindkomst Personer - pensionsopsparing Udbytter, gevinst og tab Afkast beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat Selskaber Udbytter, gevinst og tab Udbytte, gevinst og tab medregnes ved opgørelsen af selskabsindkomsten. Årets realiserede og urealiserede gevinster og tab medregnes. Indkomsten beskattes med 22 pct. (2019) *De akkumulerende afdelinger er omfattet af ABL 19, hvorfor de kan indgå i virksomhedsordningen Side 8

9 EY Om EY EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover vores interessenter og bidrager til, at arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre - for vores medarbejdere, vores kunder og det omgivende samfund. EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især udgør en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som er et engelsk company limited by guarantee, yder ikke kunderådgivning. Flere oplysninger om vores organisation kan findes på ey.com 2018 Ernst & Young P/S. CVR-nr All Rights Reserved. Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i det tilsigter ikke at være fyldestgørende, og de træder ikke i stedet for udførlige analyser eller udøvelsen af professionelle skøn. I konkrete sager opfordres brugere til at henvende sig til EY s rådgivere. ey.com/dk Side 9

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i varmeselskaber. Temadag om garantiprovision 13. november 2017

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i varmeselskaber. Temadag om garantiprovision 13. november 2017 Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i varmeselskaber Temadag om garantiprovision 13. november 2017 Agenda Baggrund og datagrundlag Analysen Konklusion Page 2 Baggrund og datagrundlag

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Totalindkomstopgørelsen som én opgørelse

Totalindkomstopgørelsen som én opgørelse Totalindkomstopgørelsen som én opgørelse Forklaringsnoter 1. IAS 1.10(b), 1.10A Totalindkomst præsenteres enten som én samlet opgørelse (en totalindkomstopgørelse) eller to opgørelser (en resultatopgørelse

Læs mere

NRGi a.m.b.a. REPRÆSENTANTSKABSVALG februar 2019

NRGi a.m.b.a. REPRÆSENTANTSKABSVALG februar 2019 NRGi a.m.b.a. REPRÆSENTANTSKABSVALG 2019 18. februar 2019 VALGRESULTAT DISTRIKT H Distrikt H Der skal vælges 5 kandidater Navn Antal stemmer Andreas Hommelhoff 146 Mai Louise Agerskov 138 Niels Jørgen

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber 16. februar 2016 EY s Energi & Forsyning Økonomi- og Indenrigsministeriet udgav i maj 2013 en arbejdsgrupperapport om modernisering

Læs mere

Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater?

Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? EY s Infrastructure Advisory ey.com/dk Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Skattepligt for varmesektoren Dansk Fjernvarme, 18. september 2017 - Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Præsentation Kim Kirk Kaiser Executive Director +45 25 29 45 87 kim.k.kaiser@dk.ey.com

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Transaktioner i et forsikrings- /pensionsselskab og afledte regnskabsposter

Transaktioner i et forsikrings- /pensionsselskab og afledte regnskabsposter Transaktioner i et forsikrings- /pensionsselskab og afledte regnskabsposter Jesper Dan Jespersen Tórshavn, 28. maj 2019 Page 1 Købmanden Page 2 Softwareudvikleren Page 3 Den simple forsikring (1) Page

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Praksis omkring salg af gamle bygninger SKATs udvidelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

BS Briefing 20. november Jan Andreasen

BS Briefing 20. november Jan Andreasen BS Briefing 20. november 2017 Jan Andreasen 10 år efter finanskrisen det ser godt ud igen Solidt opsving i verdensøkonomien. Alle 35 OECD-lande er i vækst. Dansk økonomi på vej ind i en højkonjunktur Inflationen

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

BenchMark Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus. ey.com/dk

BenchMark Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus. ey.com/dk , Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer ey.com/dk Indhold 1 Indledning 2 2 Nøgletal for boligorganisationer 4 2.1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 4 2.2 Personaleudgifter 5 2.3 Kontorholdsudgifter

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

BenchMark Indhold

BenchMark Indhold Indhold 1 Indledning 2 2 Nøgletal for boligorganisationer 4 2.1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 4 2.2 Personaleudgifter 5 2.3 Kontorholdsudgifter 6 2.4 Kontorlokaleudgifter 7 2.5 Afskrivninger på driftsmidler

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

En række væsentlige ændringer for materielle aktiver

En række væsentlige ændringer for materielle aktiver Temaartikel 5 / December 2015 Årsregnskabsloven 2016 En række væsentlige ændringer for materielle aktiver Hvad skal du vide? Nyt krav om løbende vurdering af eventuelle restværdier på materielle aktiver.

Læs mere

Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? ey.com/dk

Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? ey.com/dk Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? ey.com/dk Hvorfor betale for aktiviteter, når man kan betale for resultater? Offentligt-privat samarbejde inden for kernevelfærdsområder

Læs mere

Afgiftsnyheder. Møde EY 29. august The better the question. The better the answer. The better the world works.

Afgiftsnyheder. Møde EY 29. august The better the question. The better the answer. The better the world works. Afgiftsnyheder Møde EY 29. august 2017 The better the question. The better the answer. The better the world works. Eksportmomsordningen foreslås afskaffet Eksportmomsordningen giver en likviditetsfordel

Læs mere

BenchMark Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus. ey.com/dk

BenchMark Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus. ey.com/dk Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus ey.com/dk Indhold 1 Indledning 2 2 Nøgletal for boligorganisationer 4 2.1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 4 2.2 Personaleudgifter 5

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99b Forklaringsnoter 1. SEL 139a Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal opstille måltal for den kønsmæssige

Læs mere

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99b Forklaringsnoter 1. ÅRL 99b Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal opstille måltal for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Dansk Fjernvarme Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Troels Bagger Hviid Senior, Indirect TAX Aarhus 25 29 47 95 Troels.Hviid@dk.ey.com Fjernkøling Ud fra et afgiftsmæssigt synspunkt

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere