Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder"

Transkript

1 Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne bekæmpe såvel en- som tokimbladet ukrudt i frøgræs. Specielt er der behov for at kunne bekæmpe ukrudtsarter, som er vanskelig at rense fra og ukrudtsarter som kan medføre store udbyttetab i marken. Med godkendelse af de sidste nye bekæmpelsesmidler er der i Danmark gode muligheder for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i frøgræs. Mulighederne for at bekæmpe græsukrudt i frøgræs er derimod mere begrænset. Mulighederne for at anvende Hussar til bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs ser lovende ud. Hussar har god effekt på rajgræs. ABSTRACT There is a need for growing high quality seed, and there is a need to be able to control dicotyledonous weed in grass seed. There is a special need to be able to control species that are difficult to clean out and species that may cause considerable yield loss in the field. With the approval of the latest new pesticides there is in Denmark good possibilities of controlling dicotyledonous weed in grass seeds. However, the possibilities for control of grass weed in grass seed is more limited. The possibilities for using Hussar for control of P. annua (annual meadow grass) in Poa pratensis (smooth meadow grass) seems promissing. Hussar has a good effect on Lolium perenne (rye grass) Ukrudt kan medføre tab i frøafgrøder af flere årsager. Nogle ukrudtsarter kan yde afgrøderne en så stor konkurrence, at det kan medføre tab af udbytte. Nogle arter kan genere høsten. Andre ukrudtsarter er vanskelige at frarense frøvaren, og kan derfor medføre tab af frø ved rensningen. Endelig er der arter, som kan være generende på flere af de ovennævnte måder. I tabel 1 er vist, hvilke ukrudtsarter der kan medføre tab af udbytte i forskellige afgrøder. Alm. rapgræs Fuglegræs B Haremad B B B B B B Hønsetarm B B Kamille A A B A A A A A A Mælkebøtte A A Skræppe B B B B B B B B B Tabel 1. Ukrudtsarter, der giver problemer ved produktions af græsfrø Ital. + Alm. rajgræs hybrid rajgræs Timothe Hundegræs Engsvingel Rødsvingel Strandsvingel Engrapgræs Vejbred B Rajgræs B* B* B B B B Timothe B* Hundegræs B B B B* B B B B Svingelarter B B B B* B* B* Rapgræs alm.+eng B B B B B B B* B* Rapgræs enårig A A B B A B A B B Agerrævehale B B B B B B B B B Knæb. rævehale B B B B B B B B B Væselhale B Vindaks A A A A A A B B Blød Hejre B B B B B B A A Gold Hejre A A A A A A A Fløjlsgræs B B Kvik B B A B B B B A A Flyvehavre** B B B B B B B B B A = Arten er opformeringsmæssigt og konkurrencemæssigt et problem i frømarken, men er ikke umulig at frarense. B = Arten er et problem i marken, og næsten umulig at frarense. Kilde: DLF-Trifolium

2 Af tabellen fremgår det, at det er græsukrudt, der kan medføre de største problemer ved dyrkning af frøgræs. Årsagen hertil er, at frøene af de forskellige græsarter ligner hinanden og vejer næsten det samme. Det er kun få arter af tokimbladet ukrudt, der giver problemer i produktionen af græsfrø. Ved dyrkning af kløverfrø er det primært arter af tokimbladet ukrudt, der kan volde problemer, mens det kun er få græsser, der kan genere avlen. Bekæmpelse af ukrudt Græsser I sædskifter med stor andel af vintersæd har både vilde- og kulturgræsser bedre muligheder for opformering end i sædskifter med en stor andel af vårsæd. Hvor man ønsker at begrænse forekomsten af græsukrudt, kan det være formålstjenligt at lade en vis del af sædskiftet bestå af vårsæd. Kvik I sædskifter, hvor avl af frø indgår, bør forekomsten af kvik holdes på et lavt niveau i hele sædskiftet og bekæmpelse bør gennemføres, hvor effekten er optimal. Kvik kan både være årsag til direkte udbyttetab på grund af konkurrence og tab af frø i forbindelse med rensning af frøet. Herudover kan forekomst af kvikfrø i frøvaren være årsag til en forringelse af frøkvaliteten og dermed lavere afregningspris. Tokimbladet ukrudt På ejendomme med frøavl bør de ukrudtsarter, som kan give problemer i frøafgrøderne bekæmpes effektivt i hele sædskiftet. Dette kan gøres dels ved at variere sædskiftet mellem vår- og vintersæd og ved at variere mellem en- og tokimbladede afgrøder. Endelig bør der gennemføres en målrettet bekæmpelse i alle afgrøder i sædskiftet. Rodukrudt Der skal holdes øje med skræpper og lignende,som der stilles særlige krav til i frøafgrøderne, og hvor de forekommer bør ukrudtet bekæmpes i alle afgrøder i sædskiftet. Bekæmpelse af ukrudt i udlæg De ukrudtsarter, som der kan give problemer i frøafgrøderne, er næsten alle primært vinterannuelle. Lykkes det at gennemføre en effektiv bekæmpelse af ukrudt i udlægssituationen vil en yderligere bekæmpelse ofte kunne undgås. Godkendelser De kemiske bekæmpelsesmidler, der er godkendte i korn- og andre dækafgrøder, må anvendes, uanset om der er udlæg eller ej, med mindre at det direkte står på etiketten, at midlet ikke må anvendes, hvor der er udlæg. Gives der råd om at anvende et bekæmpelsesmiddel i en afgrøde med udlæg, som ikke er anført på etiketten, er det den person, som giver rådet, der påtager sig rådgiveransvaret. Efter høst af dæksæd må der kun anvendes midler, der er godkendte i afgrøderne. De nyeste bekæmpelsesmidler der er godkendte i Danmark og som har relationer til frøavl Indenfor de seneste par år er midlerne Gratil, Hussar, Primus og midler som indeholder DFF (diflufenican) blevet godkendt i Danmark. Gratril Gratril er godkendt til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn og korn med udlæg af frøgræs. Gratril har god effekt på: Kamille, burresnerre, hyrdetaske m.fl. Anvendelse af Gratril har ikke medført nogen påvirkning på udlæg af græsfrø.

3 Primus Primus er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg samt i frøgræsser (alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs). I vinter- og vårsæd vil midlet kunne anvendes i doser op til 0,1 l pr. ha (5 g aktivstof pr. ha), og i græs inkl. frøgræs i doser op til 0,15 l pr. ha (7,5 g aktivstof pr. ha). Primus har god effekt på: Haremad, kamille, fuglegræs, burresnerre, valmue, kornblomst, hyrdetaske, kiddike, agersennep, spildraps, snerle pileurt, fersken pileurt, sort natskygge DFF Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (byg, hvede, rug og triticale) og vårbyg. DFF forhandles i Danmark kun i twinpack med 4 l Oxitril, og som Capture en færdigformulering af DFF, ioxynil og bromoxynil, som kun må anvendes i vårsæd uden udlæg. DFF har god effekt på: Agerstedmoder, ærenpris, fuglegræs, forglemmigej med flere. Om efteråret, når der er gode fugtighedsforhold, kan der med DFF opnås god effekt på enårig rapgræs. Om foråret specielt under tørre forhold kan der kun forventes ringe effekt af DFF på enårig rapgræs. For at opnå nogen effekt skal planterne af enårig rapgræs under alle omstændigheder være meget små. Tabel 2. Enårig rapgræs vintersæd efterår (anerkendelse) Kilde: DJF Diflufenican a.i. g pr. ha Antal forsøg % effekt Standard variation 1,5 ltr Quartrol ,75 ltr Quartrol 22, ,375 ltr Quartrol 11, Skånsomhed overfor udlæg af rødvingel om efteråret Der er gennemført forsøg, hvor henholdsvis EXP (dff 30 g + bromoxynil 70 g + ioxynil 50 g pr. l) og Oxitril har været prøvet i vinterhvede med udlæg af rødsvingel. Der har været behandlet på hvedens st Skader på udlægget af rødsvingel er bedømt ca. 2 uger efter behandling, 4-6 uger senere, om foråret, ved høst og igen om efteråret. Resultaterne af forsøgene ses i tabel 3. Tabel 3. Skader på udlæg af rødsvingel. Kilde: DJF Behandling Uger efter behandling Ved begyndende vækst Efter høst af dæksæd Efterår Hvede Vækststadie 2 nov 6-8 dec april juni august september/ oktober Ubehandlet ,5 l EXP 31538A ,0 l EXP 31538A ,0 l Oxitril ,0 l Oxitril Ubehandlet ,5 l EXP 31538A ,0 l EXP 31538A ,0 l Oxitril ,0 l Oxitril Ubehandlet ,5 l EXP 31538A ,0 l EXP 31538A ,0 l Oxitril Ubehandlet 0 0 1,5 l EXP 31538A ,0 l EXP 31538A ,0 l Oxitril

4 Forsøgene viser, at DFF kan skade udlæg af rødsvingel, hvis det bruges om efteråret. Skaderne efter 1,5 l EXP 31538A pr. ha er væsentlig mindre, end hvor der har været anvendt 3,0 l pr. ha. Udlægget af rødsvingel kommer sig i de fleste tilfælde over anvendelsen af 1,5 l EXP 31538A pr. ha, så der om efteråret efter høst af dæksæden kun er en lille eller ingen påvirkning. Hussar Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i hvede, vårbyg, vinterrug og triticale. Hussar har god effekt på rajgræs og vindaks og nogen effekt på enårig rapgræs. Hussar har god effekt på: Rajgræs, kamille, fuglegræs m.fl. I potteforsøg, som er gennemført hos Danmarks JordbrugsForskning Flakkebjerg, er Hussar prøvet på en række græsser. Resultaterne af forsøgene ses i figur 1-3. Rødsvingel, stivbladet svingel og engrapgræs viste sig at være mest tålsomme. Hussar er afprøvet til bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs. Resultaterne af forsøgene er vist i tabel 4 og 5. Tolerance overfor Hussar Potteforsøg (3 blade) % effekt Alm. rajgræs Ital. rajgræs Rødsvingel Engsvingel Stivbl. Svingel Strandsvingel Hundegræs Engrapgræs Alm. rapgræs 2.5 g a.s./ha 5.0 g a.s./ha Vårbyg Figur 1

5 Effekt af Hussar Potteforsøg (3 blade) % effekt Enårig Vindaks Ager- Gold Alm. rapgræs rævehale hejre rajgræs 2,5 g a.s./ha 5,0 g a.s./ha 10 g a.s./ha Figur 2 Effekt af Hussar overfor enårig rapgræs % effekt g as/ha 2.5 g as/ha 5 g as/ha 10 g as/ha 4 blade 6 blade 5 sideskud Blomstring 941/01 Figur 3.

6 Tabel 4. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs til frøavl. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2001 Engrapgræs planter pr. m 2 Enårig rapgræs dækning, indhold pct. i frø Udbytte og merudbytte sept. maj før høst pct. kg frø pr. ha Antal forsøg Ubehandlet , x (1 l Boxer + 1 kg Tribunil) ,1-16 0,05 kg Hussar ,2 15 0,05 kg Hussar + 2 l Boxer , ,1 kg Hussar ,1 57 LSD 106 Forsøgsled 2-4 behandlet medio september, led 2 genbehandlet primo oktober. Forsøgsled 5 behandlet i april. Tabel 5. Bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs, forårsbehandlinger. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2001 Engrapgræs Enårig rapgræs Pct. dækning Frøsætning 1) Indhold i Udb. og merudb 3 uger efter sidste behandling frø, pct. kg frø pr. ha Antal forsøg Ubehandlet , ,2 kg Hussar 5 2 0, ,1 kg Hussar , ,2 kg Hussar , ,1 kg Hussar , LSD 74 ns Forsøgsled 2 og 3 er behandlet i slutningen af april, st Forsøgsled 4 og 5 behandlet midt i maj st Der er tilsat 0,2 l Isoblette til alle behandlingerne. 1) Karakter 0 = ingen frøsætning

7 Tabel 6. Rajgræs i vinterhvede Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2001 Vinterhvede Stadium Behandlingsindeks Antal ukrudt pr. m 2, forår Græs Antal rajgræs pr. m 2 Efterår Forår Tokimbladet Biomasse rajgræs 4) Rajgræs- aks pr. m 2 v. høst Pct. dækning ved høst i alt Hkg kerne pr. ha Udb. og merudb. Nettomerudb forsøg 2. 2,5 l Panther , ,9-3. 3,0 l Boxer , ,4 23,6 4. 2,0 l Boxer + 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF , ,3 23,4 5. 1,5 l Bacara , ,4-6. 0,25 l Bacara ,4 l Topik 100 EC 2) forår 1, ,5-7. 0,25 l Bacara ,2 kg Hussar 1) forår 1, ,9-8. 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF ,2 kg Hussar 1) forår 1, ,5 23,7 9. 1,0 l Boxer + 0,25 l Oxitril ,2 kg Hussar 1) forår 1, ,1 22,6 LSD 1-9 7,4 LSD 2-9 4, forsøg 1. Ubehandlet - 0, ,9-3. 2,5 l Panther , ,3 21,2-4. 1,5 l Bacara , ,3-5. 2,0 l Boxer + 0,75 l Quartrol , ,0 11,1 7. 0,25 l Bacara ,2 kg Hussar 2) forår 1, ,6-8. 0,75 l Quartrol ,2 kg Hussar 2) forår 1, ,5 7,6 LSD 1-9 7,5 LSD 2-9 ns 1) Tilsat Isoblette. 2) Tilsat Actirob. 3) 0,75 l Quartrol svarer til 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF. 4) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100. Brugen af Hussar i engrapgræs ser lovende ud. Der er anlagt nye forsøg. Tålsomhed Udlæg For at undersøge forskellige bekæmpelsesmidlers skånsomhed har Danmarks Jordbrugs- Forskning Flakkebjerg gennemført semifieldforsøg med en række bekæmpelsesmidler i forskellige græsarter. Planterne er dyrket i potter, og der er sprøjtet direkte på planterne. Der har ikke været dæksæd.

8 Resultaterne af forsøgene, hvor Ally,, Logran, Gratil 75 WG og Harmony har været prøvet på planter med 1-2 og 4-5 blade i henholdsvis alm. rajgræs, engsvingel, rødsvingel og engrapgræs, er vist i figur 4-7. Midlerne har været prøvet i ¼, ½ og 1/1 dosis,1 dosis af midlerne er: 25 g Ally, 2 tab., 20 g Logran 20 WG, 40 g Gratil 75 WG, 10 g Harmony pr. ha. Der har til alle behandlinger været tilsat 0,1 pct. Lissapol Bio. Resultaterne viser, at skånsomheden varierer mellem midler og arter. Der er en tydelig en dosis respons, høje doser giver de største skader. Alle midler påvirker de prøvede arter, men Gratil 75 WG er mest skånsom, og Ally medfører de største skader. Alm. rajgræs tåler bedst Gratil og Harmony, men høje doser skader afgrøden. medfører ca. en halvering af planternes vægt ved kvart og halv dosis. Ally og Logran medfører voldsomme skader på alm. rajgræs. Små planter af engsvingel skades af alle midler undtagen Gratil i lav dosis. Lidt større planter tåler fortsat Gratil, mens der er risiko for store skader af de øvrige midler. Rødsvingel tåler bedst de prøvede midler, men Ally bør under ingen omstændigheder anvendes. Engrapgræs er forholdsvis følsom overfor de prøvede midler, specielt er engrapgræs meget følsom, mens planterne er små. Det synes at være muligt at anvende Gratil og Harmony forudsat, at de anvendes i lave doser på et forholdsvist sent tidspunkt. Alm. rajgræs Forholdstal for friskvægt Forholdstal for friskvægt Ubeh. Udvikling: 1-2 blade Ally Logran 1/4 dosis 1/2 dosis 1 dosis Gratil Harmony Ally Udvikling: 4-5 blade Logran Gratil Harmony 1 dosis= 25 g Ally, 2 tab., 20 g Logran 20 WG, 40 g Gratil 75 WG og 10 g Harmony pr. ha Figur 4 Engsvingel Forholdstal for friskvægt Forholdstal for friskvægt Ubeh. Ally Logran 1/4 dosis 1/2 dosis 1 dosis Figur 5 Udvikling: 1-2 blade Gratil Harmony Udvikling: 4-5 blade Ally Logran Gratil Harmony 1 dosis=25 g Ally, 2 tab., 20 g Logran 20 WG, 40 g Gratil 75 WG og 10 g Harmony pr. ha

9 Rødsvingel Forholdstal for friskvægt Forholdstal for friskvægt Udvikling: 1-2 blade Udvikling: 4-5 blade Ubeh. Ally Logran 1/4 dosis 1/2 dosis 1 dosis Figur 6 Gratil Harmony Ally Logran Gratil Harmony 1 dosis: 25 g Ally, 2 tab., 20 g Logran 20 WG, 40 g Gratil 75 WG og 10 g Harmony Forholdstal for friskvægt Figur 7 Ubeh. Ally Engrapgræs Forholdstal for friskvægt Udvikling: 1-2 blade Logran 1/4 dosis 1/2 dosis 1 dosis Gratil Harmony Ally Udvikling: 3-5 blade Logran Gratil Harmony 1 dosis: 25 g Ally, 2 tab., 20 g Logran 20 WG, 40 g Gratil 75 WG og 10 g Harmony pr. ha Der har i landsforsøgene været gennemført forsøg med midler og middelkombinationer i korn med udlæg af rødsvingel og alm. rajgræs. Resultaterne af forsøgene er vist i tabel 7. Ingen af de prøvede midler og kombination af midler i de prøvede doser har medført kraftige skader på frøgræsudlæggene.

10 Tabel 7. Bekæmpelse af ukrudt i vårsæd med udlæg af frøgræs. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2001 Vårsæd med udlæg af frøgræs og efterfølgende frøgræs Græsudlæg, plantebestand, karakter ) 21 dage efter behandling Oktober April 3 forsøg Ubehandlet ,0 l Ariane Super ,5 l Ariane Super + 1 tb g Gratil 75 WG + 0,2 l 9 8 Capture 3) 1 tb + 0,2 l Capture 3) ,0 l Stomp + 0,5 l Oxitril tb + 0,5 l Oxitril tb + 0,5 l Oxitril tb Harmony Plus + 0,5 l Oxitril g Gratil 75 WG + 0,5 l Oxitril forsøg Ubehandlet ,0 l Ariane Super ,5 l Ariane Super l Primus ,075 l Primus ,5 l Briotril + 1,0 l Stomp tb + 0,5 l Briotril tb Harmony Plus + 0,5 l Briotril g Gratil + 0,5 l Briotril g Gratil + 0,5 l Quartrol ,0 l Quartrol ,0 l Quartrol; 1,0 l Quartrol 2) forsøg Ubehandlet ,0 l Ariane Super x 0,5 l Ariane Super ,75 l Briotril ,75 l Briotril + 1,0 l Stomp SC ,75 l Briotril; 1,5 l Basagran M ) 0,5 l Oxitril + 1 tb ,5 l Oxitril + 1 tb. Harmony Plus ,6 l Capture ,0 l Quartrol ,075 l Primus Alle behandlede forsøgsled er behandlet st ) Behandlet st ) Behandlet efter høst af dæksæd. 3) Tilsat 0,2 l Lissapol. 4) Karakter 10 = fuld bestand.

11 I tabel 8 er vist en oversigt over midler hvor der findes en vejledning på etiketten om anvendelse i korn med udlæg af frøgræs og/eller i frøgræs. Tabel 8. Midler hvor det er anført på etiketten, at de må anvendes, hvor der er udlæg af frøgræs Bekæmpelses middel Forår Efterår Forår Sommer Efterår Vintersæd Vintersæd med med Efter høst udlæg af udlæg af Udlæg af af frøgræs frøgræs frøgræs dæksæd Vårsæd med udlæg af frøgræs Ariane Super 1,0 1,5 Oxitril CM 0,5-1,0 1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 Briotril 0,5-0,75 0,75 0,5-0,75 0,5-0,75 Gratil 75 WG Primus 0,1 0,15 Basagran 480 1,25 Basagran M75 1,5-2,0 2,60 Starane 0,8 0,8 Matrigon Flux Extra 1,00 DFF Stomp Boxer 1) 2,00 Tribunil WP 1) 4,00 1) Kun i engrapgræs, alm. rajgræs, engsvingel og rødsvingel 2) Ikke i engrapgræs Tabel 9 Godkendte midler til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs om foråret Bekæmpelses- Efter sommer/efter året udlæg i Frøgræs udlagt i Frøgræs udlagt i alle 2. flerårsfrø eller efter høst middel Etikette tekst renbestand korn afgrøder af hvidkløver Ariane Super Frøgræs 1,5-1,75 1,5-1,75 1,5-1,75 1,5-1,75 Ariane FG Kun efter høst af korn, hvidkløver eller frøgræs 2,50 3,50 Herbalon Kun efter høst af hvidkløver eller frøgræs 3,50 Stellon Kun efter høst af hvidkløver eller frøgræs 3,50 Optica Meko- Kun efter høst af hvidkløver eller Mix frøgræs 2,50 Primus Alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs 0,15 0,15 0,15 0,15 Oxitril CM Frøgræs 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 Briotril Frøgræs 0,5-0,75 0,5-0,75 0,5-0,75 0,5-0,75 Basagran 480 Frøgræs 2,00 2,00 2,00 2,00 Basagran M75 Frøgræs 2,60 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0 Starane 180 Græsarealer 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 Matrigon Uden spiselige- eller foderafgrøder 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0 MCPA Efter høst af hvidkløver eller frøgræs Græs efter høst af korn 0,70 2,0-2,7 Tribunil WP 1) Frøgræs 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1) Kun i engrapgræs, alm. rajgræs, engsvingel og rødsvingel

12 Vejledning Ved bekæmpelse af ukrudt i korn med udlæg af frøgræs, skal der vælges midler, som er skånsomme overfor såvel korn som frøgræsudlægget. Der skal samtidig vælges midler, som er effektive overfor de ukrudtsarter, der kan give problemer i frøafgrøden, og som kan medføre udbyttetab i kornafgrøden. Hvis der er behov for bekæmpelse af ukrudt i frøafgrøderne, skal der vælges midler, der er skånsom overfor afgrøde og effektiv overfor betydende ukrudtsarter. Bekæmpelse af ukrudt i frøavlsåret I tabel 9 er vist hvilke midler, der må anvendes og hvor der også findes en etikettevejledning til frøgræs. Der har været gennemført forsøg med minimidler om foråret i frøavlsåret i frøgræs. Som vist i tabel 10 og 11 er der i enkelte forsøg opstået skader efter brug af minimidler i alm. rajgræs i frøavlsåret. Tabel 10. Ukrudtsbekæmpelse efter høst af dæksæd og om foråret Alm. rajgræs Udbytte og merudbytte kg pr. ha Ubehandlet ,0 l Oxitril ,5 l Quartrol ,75 l Quartrol + 0,075 l Primus ,75 l Quartrol + 0,5 tab ,5 l Quartrol; 0,1 l Primus 1) ,75 l Ariane Super ,3 l Ariane LSD ns ns 184 1) Forår Tabel 11. Bekæmpelse af ukrudt om foråret i frøavlsåret Alm. Rajgræs Udb. og Rent frø merudbytte Pct. kg pr. ha 1 forsøg Ubehandlet 94, ,0 l Herbalon 95,0 28 3,0 l Ariane S 94, ,7 l Starane ,6 l Matrigon 94, tab. 91, tab. 91, g Logran 86, LSD 169 Screening af nye bekæmpelsesmidler I foråret 2000 blev der gennemført et forsøg i engrapgræs og et i alm. rajgræs. En række nye bekæmpelsesmidler blev prøvet. Midlerne blev udsprøjtet med en logeritmesprøjte. Resultaterne af forsøgene Nye kemiske midler til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs For at undersøge, om nogle af de nye kemiske bekæmpelsesmidler med effekt på græsser kan anvendes i en eller flere af græsfrøarterne, er en række bekæmpelsesmidler prøvet i et forsøg i henholdsvis rajgræs og engrapgræs.

13 Behandlingerne er dels foretaget med de angivne midler alene, dels hvor der umiddelbart forud er anvendt 2,0 liter Boxer pr. ha. De prøvede midler er udsprøjtet med specialsprøjter, som under udsprøjtningen løbende reducerer dosis. Herved er det muligt at få et indtryk af, hvilken dosis afgrøden kan tåle, og hvilken dosis der skal til for at bekæmpe ukrudt. Beskrivelse af de nye midler og deres virkning Topik: Nyt aktivstof, som hører til samme gruppe som Fusilade X-tra m.fl. God effekt på rajgræs, vindaks og agerrævehale. Hussar: Har meget god effekt på bl.a. rajgræs. God effekt på bl.a. kamille. Grasp: Forventes ikke godkendt. Bacara: Primært effekt på små planter af enårig rapgræs. God effekt på tokimbladet ukrudt. Fenix: Har virkning på små planter af enårig rapgræs. God virkning på tokimbladet ukrudt. Lexus Class: Specielt god mod agerrævehale, men også virkning på andre græsser. Spotlight: Bruges til nedvisning, har god effekt på tokimbladet ukrudt. Dårlig virkning på græsser. Monitor: Middel med god effekt på alm. rapgræs, kvik, vindaks og hejrearter samt visse tokimbladede ukrudtsarter. Tribunil: Middel med effekt på enårig rapgræs. MKH 6561: Middel med effekt på kvik og engrapgræs. Erfaringer med de prøvede midler i engrapgræs Forsøget er gennemført i en 2. års engrapgræs, sort Conni. Tidspunktet for behandling har været i slutningen af april. Forekomsten af enårig rapgræs og alm. rapgræs har været lille. Der har dog været planter i køresporet, som har gået på tværs af parcellerne. Der har været en lille forekomst af tokimbladet ukrudt. I tabel 12 er vist bedømmelser af engrapgræs og alm. rajgræs, hvor de forskellige nye midler er anvendt. Den fulde dosis står foran midlernes navne. Topik: Tre uger efter behandling er der konstateret væksthæmninger ved doser over 0,3 liter pr. ha. Ved høst har hæmningen stort set været væk. Udbringning af Boxer forud for behandlingen har ikke påvirket effekten. Hussar: Har ikke haft effekt, uanset om Boxer er anvendt forud. Grasp: Påvirker engrapgræs meget, næsten totalskade ved fuld dosis. Begyndende skader ved 0,125 liter pr. ha. Bacara: Forbigående svidning af bladspidser, men symptomerne er hurtigt forsvundet. Senere har der ikke kunnet konstateres nogen skade. Fenix: Har givet hvide bladspidser. Senere har der ikke været synlig skade. Lexus Class: Har ikke påvirket afgrøden. Spotlight: Har ikke påvirket afgrøden. Monitor: Påvirkning af afgrøden ved doser over 2 gram pr. ha. Frøsætningen har stort set været normal, men planterne har omtrent haft halv højde i forhold til ubehandlet. Udsprøjtning i kombination med Boxer har øget virkningen. Tribunil: Ingen påvirkning. MKH 6561: Meget kraftig påvirkning af afgrøden. Konklusion på afprøvning af nye bekæmpelsesmidler i engrapgræs, anvendt sent forår Grasp og MKH 6561 er meget aggressive overfor engrapgræs og kan måske anvendes til bekæmpelse af engrapgræs i andre afgrøder. Monitor virker som væksthæmmer i engrapgræs. Topik, Hussar og Lexus Class synes at være relativt skånsomme overfor engrapgræs. Bacara har ikke givet skader på afgrøden. Der er anlagt forsøg, hvor Hussar prøves i engrapgræs til frøavl. Der er igangsat nye forsøg, hvor midlerne afprøves på to tidspunkter om efteråret.

14 Der er kun tale om et forsøg et enkelt år på en enkelt lokalitet, hvorfor de dragne konklusioner hviler på et meget spinkelt grundlag. De tjener derfor udelukkende som grundlag for det videre undersøgelsesarbejde. Tabel 12. Afprøvning af nye bekæmpelsesmidler i frøgræs. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2000 Skade ved fuld dosis Engrapgræs Mulig acceptabel dosis Alm. rajgræs Skade ved fuld dosis Mulig acceptabel dosis maj maj juli maj juni 23. maj Ingen forudgående behandling 0,5 l Topik 1) 5 3 0, ,12 0,2 kg Hussar 1) 0 0 0, ,02 0,5 kg Grasp 1) 6 2 0, ,05 1,5 l Bacara 0 0 1, ,5 2,5 L Fenix 0 0 2, ,6 60 g Lexus Class 1) ,25 l Spotlight 1) 0 0 0, ,25 20 g Monitor 1) ,5 kg Tribunil 0 0 2, ,5 60 g MKH ) ,0 l Boxer efterfulgt af: 0,5 l Topik 1) 6 0 0, ,12 0,2 kg Hussar 1) 0 0 0, ,02 0,5 kg Grasp 1) 7 9 0, ,05 1,5 l Bacara 0 0 1, ,5 2,5 L Fenix 0 0 2, ,6 60 g Lexus Class 1) ,25 l Spotlight 1) 0 0 0, ,25 20 g Monitor 1) ,5 kg Tribunil 0 0 2, ,5 60 g MKH ) ) Tilsat 0,5 l Actirob pr. ha 0 = ingen skade/effekt, 10 = total skade/effekt Erfaringer med nye bekæmpelsesmidler i alm. rajgræs I tabel 12 er vist bedømmelser af alm. rajgræs og engrapgræs, hvor de forskellige nye midler er anvendt. Den fulde dosis står foran midlernes navne. Topik: Tre uger efter behandling er der konstateret væksthæmninger ved doser over 0,1 liter pr. ha. Ved høst har der fortsat været stor effekt. Hussar: Har meget god effekt på alm. rajgræs. Er velegnet til at bekæmpe alm. rajgræs i andre afgrøder. Grasp: God effekt på alm. rajgræs. Bacara: Forbigående svidning af bladspidser, men symptomerne er hurtigt forsvundet. Senere har der ikke kunnet konstateres nogen skade.

15 Fenix: Har givet hvide bladspidser. Senere har der ikke kunnet ses nogen skade. Lexus Class: Har påvirket afgrøden kraftigt. Spotlight: Har ikke påvirket afgrøden. Monitor: Påvirkning af afgrøden, selv ved meget lave doser. Tribunil: Ingen påvirkning. Afprøvning af nye midler i engrapgræs I foråret 2000 blev stigende doser af en række nye bekæmpelsesmidler afprøvet i engrapgræs. Der er gennemført behandlinger på to tidspunkter, den 28. september og den 27. oktober. Sorten har været Compact. De afprøvede midler er: Topik: 0 til 0,5 liter pr. ha. Hussar: 0 til 200 g pr. ha. Bacara: 0 til 1,5 liter pr. ha. Fenix: 0 til 2,5 liter pr. ha. Lexus: 0 til 20 g pr. ha. Lexus Class: 0 til 60 g pr. ha. Spotlight: 0 til 0,25 liter pr. ha. Monitor: 0 til 20 g pr. ha. Tribunil: 0 til 2,5 kg pr. ha. Boxer: 0 til 4,0 liter pr. ha. På begge behandlingstidspunkter er alle midler også udsprøjtet i blanding med 2,0 liter Boxer pr. ha. Der er anvendt en specialsprøjte, som gradvis øger dosis i parcellernes længde. Kort efter behandling har der været misfarvninger, hvor der er anvendt Bacara og specielt Fenix, men misfarvningerne har været forbigående. Om foråret har der generelt ikke været nogen synlige skader, bortset fra behandlingen med Topik. Ved det sene anvendelsestidspunkt er engrapgræsset bortsprøjtet med doser på over 0,1 liter Topik pr. ha. Ved skridning og høst er der kun set påvirkninger, hvor Topik er anvendt. Den vækstregulerende effekt, der blev set, hvor Monitor blev anvendt i foråret 2000, er ikke set, hvor Monitor er anvendt om efteråret. Konklusion af to års forsøg med afprøvning af nye bekæmpelsesmidler i engrapgræs: Boxer, Tribunil, Hussar, Spotlight, Lexus og Lexus Class har ikke medført synlige skader. Monitor, anvendt om foråret, har medført en kraftig reduktion af græsvæksten. Både Fenix og Bacara har medført forbigående misfarvninger. Topik har medført kraftige skader ved sen anvendelse om efteråret og påvirkninger ved de øvrige prøvede tidspunkter Afprøvning af nye bekæmpelsesmidler mod græsukrudt i alm. rajgræs Der er gennemført to forsøg, hvor nye midler til bekæmpelse af græsukrudt er afprøvet i alm. rajgræs. Forsøgene er anlagt om efteråret i rajgræsmarker, som har været lagt ud om foråret i vårbyg. Midlerne er sprøjtet ud med en speciel sprøjte, der reducerer dosis gennem parcellen. Ved enden af parcellen er dosis reduceret til ca. 10 pct. af den fulde dosis. De prøvede midler og doser er: Topik: 0,5 liter pr. ha. Hussar: 0,2 kg pr. ha. Bacara: 1,5 liter pr. ha. Fenix: 2,5 liter pr. ha. Lexus: 20 g pr. ha. Lexus Class: 60 g pr. ha. Spotlight: 0,25 liter pr. ha. Monitor: 20 g pr. ha. Tribunil: 2,5 kg pr. ha. Boxer: 4,0 liter pr. ha. Til Topik, Hussar, Lexus, Lexus Class, Spotlight og Monitor er der tilsat 0,5 liter Actirob pr. ha. Behandlingerne er gennemført, dels hvor der forud er anvendt 2,0 liter Boxer pr. ha, dels hvor der ikke har været nogen forudgående behandling. Resultaterne af efterårsanvendelse af ovenstående midler i alm. rajgræs er følgende: Hussar har en meget kraftig effekt på rajgræs og er i stand til at bekæmpe rajgræs ved en dosis på omkring 50 g pr. ha. Hussar har en god effekt på enårig rapgræs. Topik har god effekt på rajgræs ved fuld dosis, men skader rajgræs ved doser over ca. 0,1 liter pr. ha. Bacara giver en forbigående hvidfarvning af planterne. Der ses påvirkninger ved doser over ca. 0,5 liter pr. ha. Fenix giver en forbigående svidning. Om foråret ses der ingen påvirkning af Fenix. Effekten på små planter af enårig rapgræs er god, mens effekten på større planter er ringe. Lexus og Lexus Class medfører hæmning af væksten ved doser på over ca. 20 pct. af den fulde dosis. Der er opnået god effekt på små planter af enårig rapgræs.

16 Spotlight har medført en forbigående svidning, men ellers er der ikke konstateret nogen skade på afgrøden. Effekten på enårig rapgræs er ringe. Monitor medfører væksthæmninger. Midlet kan næppe anvendes i rajgræs. Tribunil har ikke medført nogen skade. Boxer medfører en svag påvirkning ved 6,0 liter pr. ha. Ved op til 4,0 liter pr. ha er der ikke set nogen påvirkning. Boxer har god effekt på små planter af enårig rapgræs. KH 6561: Kraftig skade på afgrøden. Boxer: Har ikke påvirket effekter eller skader af de prøvede midler. Konklusion på afprøvning af nye bekæmpelsesmidler i alm. rajgræs, anvendt sent forår Topik, Hussar, Grasp, Lexus Class, Monitor og MKH 6561 er meget effektive overfor alm. rajgræs og kan anvendes til bekæmpelse af alm. rajgræs i andre afgrøder. Bacara, Fenix, Spotlight og Tribunil kan sent om foråret anvendes i alm. rajgræs. Der er igangsat nye forsøg, hvor midlerne afprøves på to tidspunkter om efteråret. Der er kun tale om et forsøg et enkelt år på en enkelt lokalitet, hvorfor de dragne konklusioner hviler på et meget spinkelt grundlag. De tjener derfor udelukkende som grundlag for det videre undersøgelsesarbejde.

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m.

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. ved Christian Haldrup Rødsvingel, vægt og volumen, 1000 kg råvare med 18 pct. affald 80 Meget let affald 60 Let affald 40 Ukrudt,

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen Herbicidresistens Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag ved Jens Erik Jensen Kanadisk bakkestjerne 3,1 l Roundup /ha 4 uger efter behandling Kilde:

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 3 2. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Det er forår, men vi har stadig kolde nætter og dagtemperaturerne er heller ikke imponerende i denne uges vejrudsigt. Derfor er det stadig for koldt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

H3-1: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil

H3-1: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil H3-1: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil Rolf Thostrup Poulsen, VFL, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Opbevares tørt og frostfrit fluid power Skal omrystes før brug Reg.nr. 18-493 DK79556942F ADVARSEL

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder?

Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder? Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder? Vintermøde for frøavlskonsulenter 29. Januar 2015 Solvejg K. Mathiassen Institut for Agroøkologi AU-Flakkebjerg Indhold Herbicidresistens

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Status Landmandens økonomi Kan vi reducere forbruget yderligere? Mekanisk

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET.

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 K-29853/31210 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING N ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 NielseN & smith Nie Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat 1999 2000 2001 Vinterrug Sencor WG Metribuzin Logran 20 WG Triasulfuron Express Tribenuron-methyl Afalon Linuron Stomp SC Pendimethalin Dithane DG Mancozeb Propiconazol + Propiconazol + () Vinterrug Express

Læs mere

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer blerede, og der er kun efterplantet få stiklinger. Rødel er godt etableret med barrodsplanter, og der har ikke været behov for efterplantning. De efterplantede stiklinger er generelt slået godt an, og

Læs mere

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Økologisk jordbrug er afhængig af et frugtbart samspil mellem jord, afgrøder og husdyr. Sammensætningen af sædskiftet er

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet Planteværn i korn Udviklingsstadier 11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90 Vækststadier 10 1. blad fremspiret 12 2. blad helt udfoldet 14 4. blad helt udfoldet 16 6. blad helt udfoldet 20 Begyndende

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Birte Boelt & René Gislum Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg Anvendelse af efter- og grøngødningsafgrøder Gennem de seneste 10-15 år

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 2 18. marts 2014 Indhold Aktuelt i marken Forårssæsonen er godt i gang i marken, og mange marker med frøgræs, vintersæd og vinterraps har fået den første gødning, og de første marker er

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Tidsler, melder og raps

Tidsler, melder og raps Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Sakskøbing, 6. februar 2018 1 Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Dette kan du gøre allerede nu Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning 520-2016/2017

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvad lærte vi i 2017? Hestebønner Vinterraps Vintersæd Vårsæd Frøgræs Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Udsædsmængder og sådybde 2015 2017, 8 forsøg Hestebønne Planter

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

Februar - Marts 2005 nr. 4

Februar - Marts 2005 nr. 4 93. årgang 2005 Februar - Marts 2005 nr. 4 Markedsforholdene for græs- og kløverfrø Høst af frø er en hjertesag Dosering af ukrudtsmidler mod tokimbladet ukrudt Flere end nogensinde til sæsonens avlermøder

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner Kan en efterafgrøde fange 1 kg N/ha? Arter N tilgængelighed Eftervirkning Kristian Thorup-Kristensen DJF Århus Universitet September 28 Efterafgrøder i Danmark Vandmiljøplaner 8 til 14% af kornareal rug,

Læs mere