Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg"

Transkript

1 Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel 1. Der er en tendens til, at hybridrug har givet et større udbytte og vinterhavre et mindre udbytte end de øvrige arter. Over de sidste tre års forsøg har hybridrug givet det største udbytte og vinterspelt det mindste udbytte. Under forudsætning af, at vinterhvede og vinterspelt kan afsættes som brødkorn, har disse to afgrøder den største afgrødeværdi. En statistisk analyse af 40 forsøg med vintersædsarter viser, at udbyttet i vintersæden afhænger af jordtype og forfrugt, men der er ingen vekselvirkning mellem disse faktorer og art. Dvs. at vintersædsarterne reagerer ens på jordtype og forfrugt. Analysen viser også, hvilke arter som statistisk sikkert adskiller sig fra hinanden med hensyn til udbytte. Se tabel 3 og 4. I artsforsøg med olieafgrøder har vinterrybs i modsætning til sidste år givet det største udbytte. Der har været angreb af rapsjordlopper i vinterraps og vinterrybs, men ikke i vinterdodder. Læs mere om årets forsøg i resultatafsnittet. I syv forsøg med vårsædsarter har vårbyg givet det største udbytte, og det er første gang i seks år med artsforsøg. Havre har givet et mindre udbytte end de foregående tre år. Se tabel 2. I forsøg over tre år har havre givet det største udbytte og nøgen havre det mindste. Afgrødeværdien er størst for vårhvede og vårspelt under forudsætning af afregning til brødkornpris og afsætningsaftaler. En statistisk analyse af 35 forsøg med vårsædsarter viser, at udbyttet i vårsæd ikke påvirkes signifikant af gødskning, forfrugt eller jordtype. Derimod er udbyttet påvirket af art, sort inden for art, ukrudtsprocent ved skridning og såtidspunkt. Der er fundet vekselvirkning mellem såtidspunkt og art, idet såtidspunktet påvirker udbyttet i havre og nøgen havre mere Tabel 1. Flere års forsøg med arter af vintersæd, dyrket økologisk. Forholdstal for udbytte Vinterhavren har været åben og lav. Her i en parcel ved siden af rug. (Foto: eter Karlsen, Sønderjysk Landboforening). Vintersæd Antal forsøg Vinterrug, hkg pr. ha 49,4 60,8 54,1 53,2 56,5 49,7 Vinterrug Triticale 1) Vinterhvede Hybridrug 2) Vinterspelt 3) Vinterhavre LSD ns 1) Sorten har været Lamberto i og Algalo i ) : icasso 90 % + Hacada; 2004: Avanti 90 % + Hacada; 2005: icasso 90 % + Recrut; 2006: icasso 90 % + Carotop. 3) Uafskallet vinterspelt. 266

2 Økologisk dyrkning Tabel 2. Flere års forsøg med arter af vårsæd, dyrket økologisk. Forholdstal for udbytte Vårsæd Antal forsøg Havre, hkg pr. ha 55,7 41,0 55,5 54,6 54,8 43,3 Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Vårrug Nøgen havre Vårspelt 1) LSD ) Uafskallet vårspelt. Gødskning af vårsædsarter I to forsøg med stigende mængder gylle til fire vårsædsarter, dyrket efter kløvergræs, er der ikke opnået et sikkert merudbytte for at tildele gødning. Havre har givet et større udbytte end de øvrige arter. I to tilsvarende forsøg med korn som forfrugt er der opnået et sikkert merudbytte ved at give op til 107 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Vårhvede har givet et mindre udbytte end de øvrige arter. Der har ikke været vekselvirkning mellem gødskning og art i nogen af forsøgene. Se tabel 8 og 9. end udbyttet i de øvrige arter. Analysen viser også, hvilke arter der statistisk sikkert adskiller sig fra hinanden med hensyn til udbytte. Se boksen med konklusioner. Læs mere om årets forsøg i tabel 6 og 7. Konklusion for otte års forsøg med vintersædsarter Vintersædsarterne kan opstilles efter faldende udbytte: Hybridrug, triticale, alm. vinterrug, vinterhvede, vinterspelt/vinterhavre og vinterbyg. Der er sikker forskel på udbytterne i de følgende arter med den højestydende art nævnt først: Hybridrug og henholdsvis alm. vinterrug, vinterhvede, vinterspelt, vinterhavre samt vinterbyg. Triticale og henholdsvis vinterhvede, vinterhavre, vinterspelt samt vinterbyg. Alm. vinterrug og henholdsvis vinterspelt samt vinterbyg. Vinterhvede og vinterbyg. Der produceres ikke økologisk udsæd af hybridrug, hvorfor det ikke er muligt for økologiske landmænd at dyrke hybridrug. Udbyttet bliver påvirket af jordtype og forfrugt, men der er ingen vekselvirkning mellem disse faktorer og arter. Der har været stigende udbytte med stigende JB nr. Dog har der ikke været forskel på jordtyperne over JB 5. Ukrudtsdækningen ved skridning har ikke påvirket udbyttet signifikant, og arterne har ikke reageret forskelligt på ukrudtet. Såtidspunktet har ikke påvirket udbyttet signifikant. Vinterspelt giver et økonomisk stort udbytte. Da den er en niche, skal man kun dyrke den, hvis man har sikret sig afsætning. Vinterhavre er kun afprøvet i et år. Den forsigtige konklusion er, at arten generelt ikke er velegnet til dyrkning i Danmark, men at den i 2006 har kunnet dyrkes med godt resultat på særligt milde lokaliteter. 267

3 Anbefalinger vedrørende dyrkning af oliefrø Dyrk vinterraps i de år, hvor der ikke forventes massive angreb af rapsjordlopper. Ved forventet angreb af rapsjordlopper er vinterrybs mest dyrkningssikker, men udbyttet er mindre end i vinterraps, hvis denne går fri af angreb. Vinterrybs kan sås på normal rækkeafstand og behøver ikke ukrudtsbekæmpelse. Vinterrybs er moden midt i juli, mens vinterdodder modner samtidig med vinterraps. Vinterdodder bør kun dyrkes på kontrakt. Det kan være næsten umuligt at skaffe såsæd af vinterdodder. Vinterdodder bør dyrkes på øget rækkeafstand og radrenses mod ukrudt. Vinterdodder bliver ikke angrebet af rapsjordlopper. Konklusion for syv års forsøg med vårsædsarter Vårsædsarterne kan opstilles efter faldende udbytte: Havre, vårtriticale, vårspelt, vårbyg, vårhvede, vårrug og nøgen havre. Rækkefølgen kan variere fra år til år. Der er sikker forskel på udbyttet i de følgende arter med den højestydende art nævnt først: Havre og henholdsvis vårspelt, vårbyg, vårhvede, vårrug samt nøgen havre. Vårtriticale og henholdsvis vårrug samt nøgen havre. Udbyttet i vårsæd påvirkes af ukrudtsbestanden. Som gennemsnit for arterne falder udbyttet med 0,169 hkg pr. procent ukrudtsdækning ved skridning. Der er ikke forskel på arternes reaktion på ukrudt. Udskydelse af såtidspunktet har negativ indflydelse på udbyttet i samtlige arter, men de påvirkes ikke lige meget. Sen såning har signifikant betydning i havre og nøgen harve. I forsøgene er der ikke fundet en signifikant effekt af gødskning eller ej, forfrugt og jordtype. Arterne har heller ikke reageret forskelligt på disse faktorer. Da vårtriticale modner sent, skal man kun dyrke denne art, hvis der er gode muligheder for at tørre kornet. Vårspelt og nøgen havre er nicher i kornproduktionen, så man skal kun dyrke dem, hvis man har sikret sig afsætning. Med de nuværende afregningspriser opnås det bedste økonomiske resultat ved at dyrke grynhavre. 268

4 Økologisk dyrkning Vinterhvede sortsvalg I 2006 har sorten Ellvis givet det største udbytte i de økologiske landsforsøg med vinterhvedesorter. Den har givet 57,1 hkg pr. ha. Det er 1 procent mere end målesortsblandingen. Se tabel 10. Et udvalg af vinterhvedesorterne er analyseret ved bageanalyser. Sorterne Ure og Naturastar har i fem år haft højere værdier i bageog kvalitetsanalyserne end de øvrige sorter. Se tabel 12. Valg af vinterhvedesort Vælg en sort med følgende egenskaber: Et stort og stabilt udbytte under økologiske dyrkningsbetingelser. En god vinterfasthed. Langstråede sorter med en god stråstyrke. De vil normalt konkurrere godt med ukrudt og eventuelt udlæg af grøngødning. Modstandsdygtighed over for følgende sygdomme i prioriteret rækkefølge: Effektiv resistens mod gulrust. Effektiv resistens mod meldug. God resistens mod Septoria. Rækkefølgen kan lokalt være anderledes, afhængigt af, hvor stor risiko der er for angreb af den enkelte sygdom. Sorter, der kan sælges som brødhvede. Er der erfaring for, at der kan være problemer med stinkbrand på ejendommens arealer, bør der vælges en resistent sort. Alternativet er at dyrke vårhvede eller en anden kornart. Flere informationer om vinterhvedesorter fås på: Vinterspelt - sortsvalg og dyrkning I 2006 har sorterne Franckenkorn, Hubel og Ceralio givet et større udbytte end målesorten Oberkulmer Rotkorn. Se tabel 13. I forsøg med stigende mængder gødning til vinterspelt, hvor forfrugten er kløvergræs, er der ikke opnået en effekt på udbyttet ved den laveste gødningstildeling, men derimod ved de to største. Hvor forfrugten er korn, er der en udbytteeffekt ved alle gødningstildelingerne. Se tabel 16 og 17. Valg af vinterspeltsort Vælg en sort, der efterspørges: Franckenkorn og Ceralio er de mest anvendte sorter i Tyskland. Oberkulmer Rotkorn og Ceralio er de mest anvendte sorter i Danmark. Modstandsdygtighed over for følgende sygdomme i prioriteret rækkefølge: God resistens mod meldug. God resistens mod Septoria. Flere informationer om vinterspeltsorter fås på: Vinterrybs - dyrkning I forsøg med såtidspunkter for vinterrybs er der ikke fundet forskel på udbyttet som følge af såtidspunkter fra ultimo august til medio september. 269

5 Vårbyg - sortsvalg og dyrkning i 2005, har givet signifikant negativ eftervirkning i et forsøg i vårbyg. Over tre år har der ikke været signifikante forskelle på udbyttet Vårbyg - sortsvalg Simba har været den højestydende sort i årets landsforsøg med økologisk dyrkede vårbygsorter. Den har givet 42,3 hkg pr. ha. Det er 7 procent mere end målesortsblandingen. Se tabel 18. Efterafgrøder som alm. rajgræs, kløvergræsblanding nr. 24 og farvevajd, udlagt i vårbyg Valg af vårbygsort Vælg en sort med følgende egenskaber: Maltbyg: En sort, der er accepteret af aftagerne. Et stort og stabilt udbytte over flere år. Sygdomsresistens i prioriteret rækkefølge: Effektiv resistens mod meldug. Effektiv resistens mod bygrust. Bedst mulig resistens mod skoldplet. Bedst mulig resistens mod bygbladplet. Rækkefølgen kan lokalt være anderledes afhængigt af, hvor stor risiko der er for angreb af de enkelte sygdomme. I sædskifter med meget korn eller hyppig dyrkning af havre vælges sorter med resistens mod havrecystenematoder. Stråegenskaber: Et forholdsvis langt og stift strå (giver god konkurrenceevne over for ukrudt og eventuelt grøngødningsudlæg). Ringe tendens til nedknækning af aks. Ringe tendens til nedknækning af strå. Yderligere informationer om vårbygsorter findes på: Konklusion for efterafgrøder i vårbyg med forfrugt kløvergræs Der har ikke været sikre forskelle på efterafgrødernes eftervirkning i vårbyg. Kålroe er den efterafgrøde, der over to år (etablering og eftervirkning) har givet det bedste økonomiske resultat, når man skal mindske risikoen for udvaskning om efteråret efter høst af vårbyg med forfrugt kløvergræs. Blandingen med hvidkløver og cikorie giver den samme eftervirkning som korsblomstrede efterafgrøder, men på grund af dyre frø er løsningen ikke økonomisk attraktiv. Arterne foderraps og turnips som efterafgrøder giver samme eftervirkning som kålroe og blandingen cikorie/hvidkløver, men på grund af store udbyttetab i dæksæden og relativt dyre frø er disse løsninger ikke interessante. Korsblomstrede efterafgrøder kan give høstbesvær på grund af deres bladmasse, hvis høsten trækker ud eller er præget af fugtigt vejr. Konklusion på tre års forsøg med startgødning til vårbyg Udbyttet i vårbyg stiger som funktion af kvælstoftilførslen. Hvis gødningen placeres i forbindelse med såningen, stiger udbyttet mere, end hvis gødningen blandes i såsæden. Startgødningen har ikke medført et mindre ukrudtstryk, uanset om gødningen er blandet i såsæden eller er placeret i forbindelse med såningen. 270

6 Økologisk dyrkning efter de forskellige efterafgrøder. Kålroe som efterafgrøde har haft en god kombination af lavt udbyttetab i dæksæden, positiv eftervirkning og billig etablering. Binadan hønsegødning er afprøvet som startgødning til vårbyg. Udbyttet i vårbyg er steget som følge af tildeling af pilleret hønsegødning. Stigningen har været større, hvor gødningen er placeret sammen med såning, end hvor gødningen er blandet i såsæden. Gødningstildelingen har ikke givet mindre ukrudt. Se tabel 21. Havre - dyrkning I forsøg med efterafgrøder, udlagt i havre, har der været signifikante udbytteforskelle, når eftervirkningen er målt i vårbyg og havre. Tre års forsøg viser, at de korsblomstrede efterafgrøder kålroe, foderraps og turnips har givet en signifikant eftervirkning i vårbyg. Kålroe som efterafgrøde har haft en god kombination af lille udbyttetab i dæksæden, positiv eftervirkning og billig etablering. Konklusion for efterafgrøder i havre med forfrugt kløvergræs De korsblomstrede efterafgrøder har haft en signifikant bedre eftervirkning i vårbyg end ital. rajgræs, kløvergræs blanding 42 og cikorie. Turnips og foderraps har medført et signifikant udbyttetab i dæksæden. Kålroe er den efterafgrøde, der over to år (etablering og eftervirkning) giver det bedste økonomiske resultat, når man skal mindske risikoen for udvaskning efter havre med forfrugt kløvergræs. Korsblomstrede efterafgrøder kan give høstbesvær på grund af deres bladmasse, hvis høsten trækker ud eller er præget af fugtigt vejr. Vårhvede - dyrkning I forsøg med tildeling af svovlgødning til vårhvede er der hverken opnået en effekt på udbytte eller bage- og kvalitetsegenskaber. Se tabel 23. Dyrkning af efterafgrøder efter kløvergræs forud for vårhvede har hverken øget udbyttet eller forbedret bage- og kvalitetsegenskaberne. Se tabel 24. Nye efterafgrøder som farvevajd, kællingetand og cikorie med dyb rodvækst er etableret i to forsøg i Efterafgrøderne har ikke påvirket udbytterne i dæksæden. I 2007 måles effekten på vårhvede og havre. Læs mere om forsøgene i afsnittet om resultater. Konklusion på tre års forsøg med svovlgødskning af vårhvede Svovlgødskning påvirker hverken udbyttet eller bagekvaliteten af økologisk dyrket vårhvede. Konklusion på to års forsøg med pløjetidspunkt og efterafgrøder Under danske forhold har det ikke forbedret vårhvedens bagekvalitet, at der dyrkes korsblomstrede efterafgrøder efter kløvergræs forud for vårhveden. Det er billigst at forårspløje kløvergræs og undlade efterafgrøder forud for vårhvede. 271

7 Vårspelt og våremmer - sortsvalg Sorterne af vårspelt Mørdrup 1 og LV Gotland har givet et større udbytte end målesorten Max 1. Våremmer, der er en selvstændig art, har givet et mindre udbytte end vårspeltsorterne. Se tabel 25. Vårtriticale - sortsvalg I årets økologiske landsforsøg med vårtriticalesorter er der kun høstet et beskedent udbytte. I de to højestydende sorter Logo og Dublet er der kun høstet 28,8 og 28,7 hkg pr. ha i gennemsnit af tre forsøg. Vårtriticale modner sent. Årets forsøg er høstet mellem 30. august og 13. september. Ved høst har der været mellem 16,2 og 32,0 procent vand i den høstede vare. Se tabel 28. Smalbladet lupin - dyrkning I forsøg med såtider og sorter af smalbladet lupin er udbytterne ikke påvirket af at udskyde såningen to uger. Der er dog en tendens til det største udbytte i sorten Bora, hvis denne er sået tidligt. Se tabel 29. I to forsøg med sammenligning af sund udsæd og udsæd, inficeret med antracnose, er der ikke registreret væsentlige forskelle som følge af udsædens kvalitet, hverken på udbyttet eller på sygdomsangreb. Se tabel 30. Kløvergræs dyrkning I forsøg med udlægsmetoder til kløvergræs har det samlede udbytte af dæksæd og kløvergræs været størst, hvor dæksæden har været grønært. Det skyldes et stort udbytte af dæksæden. Udbyttet i de efterfølgende kløvergræsslæt har været mindst efter grønært. Kløvergræs uden dæksæd har givet et udbytte på foderenheder pr. ha, hvilket er det største udbytte af kløvergræs, men det mindste udbytte, når dæksæden regnes med. Ital. rajgræs som dæksæd har ikke givet et større udbytte end Valg af vårspelt- og våremmersort Det er kun bageriet Aurion, der køber vårspelt. Våremmer efterspørges af mindre bagerier. Derfor bør arterne ikke sås, før der er sikkerhed for afsætningen. Vårspelt og våremmer kan dyrkes både på sand- og lerjord. Konklusion og anbefalinger Der er i gennemsnit af ti forsøg ikke fundet sikre udbytteforskelle ved at så lupin ved en jordtemperatur på 8 grader C frem for ved 4 grader C, hverken i den uforgrenede sort Boruta eller i den forgrenede sort Bora. Smalbladet lupin kan sås tidligt og typisk i første halvdel af april, hvis man bruger udsæd af god kvalitet med en stor spireevne, og der er udsigt til mildt vejr. For de uforgrenede sorter Sonet og rima er der risiko for lav plantehøjde og lavtsiddende bælge, hvis der kommer en kuldeperiode under eller efter fremspiringen. Såningen af uforgrenede sorter kan udsættes til efter midten af april, men så bør ventetiden udnyttes til at etablere et falsk såbed og sikre en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Såning efter 1. maj frarådes. Forgrenede sorter, som for eksempel Bora, bør sås tidligt for at fremskynde modningen af afgrøden. kløvergræs uden dæksæd, men det har haft en meget lav fordøjelighed. Se tabel 31 og tabel 32. Der har i det gennemførte forsøg med mekanisk bekæmpelse af stankelbenlarver ikke været nogen effekt af behandlingerne. 272

8 Økologisk dyrkning Foreløbig konklusion for første års forsøg med udlægsmetoder til kløvergræs Dæksæd af grønært har givet den bedste kombination af stort udbytte og god kvalitet af dæksæden. Dæksæd af grønært har givet det mindste udbytte i kløvergræsset. Her har en meget lille hvidkløverbestand reduceret udbyttet i blanding Ø22. Vårhvede har ikke været en bedre dæksæd end vårbyg. Der er ikke forskel på udbyttet, men vårhveden har haft en lavere fordøjelighed. Udbyttet af kløvergræs uden dæksæd er mindre end det samlede udbytte af dæksæd og kløvergræs, hvor der er anvendt dæksæd af vårbyg, vårhvede eller markært. Rødkløverblandingen har givet større udbytte end hvidkløverblandingen. Foderafgrøder dyrkning I årets fem forsøg med foderafgrøder efter kløvergræs har der ikke været forskel på udbytterne, men der er meget stor forskel på fodervædierne af de høstede afgrøder. I første slæt er foderværdien af grøn vårbyg og fodermarvkål højest, og i de efterfølgende slæt har fodermarvkål en højere foderværdi end de andre afgrøder. Fodermarvkål har det laveste tørstofindhold ved anden og tredje slæt, hvilket vil medføre et større tab ved ensilering end for de andre afgrøder. Se tabel 33. I to forsøg med foderafgrøder efter henholdsvis helsæd og crimpet korn er det største udbytte opnået i olieræddike. Den bedste kvalitet, udtrykt som FK in vitro, er opnået i foderrybs. Majs dyrkning I 2006 er et forsøg med placering af gylle til majs blevet tilført for meget gødning. Konklusion og omtale af tidligere års forsøg kan ses i Oversigt over Landsforsøgene 2005, side 275. Der er i det gennemførte forsøg med dyrkning af majs på kamme ikke fundet forskelle i udbytterne mellem dyrkning på flad jord og på kam. Der er en tendens til mindre udbytte i hkg tørstof pr. ha, hvor majs er dyrket sammen med hestebønne eller pralbønne i forhold til majs dyrket alene. Forskellen er dog ikke signifikant. Anbefalinger for gasbrænding i majs Aftal gasbrænding af majsen med en maskinstation eller lignende, inden majsen bliver sået. Undlad blindharvning, hvor der planlægges gasbrænding. Brænd ukrudtet, når majsen har et til to blade og ikke senere end majsens fire bladstadium. Den mest effektive bekæmpelse opnås, hvis marken og ukrudtsplanterne er nogenlunde tørre. Anvend 50 kg gas pr. ha, da det sikrer en effektiv bekæmpelse på alt tokimbladet ukrudt. Sørg for jævne majsmarker, så brænderen har nemt ved at følge jordens overflade. Følg gasbrændingen op med radrensning, typisk en til tre radrensninger, da ukrudt, fremspiret senere i vækstsæsonen, også påvirker udbyttet og kvaliteten af majsensilagen. Læs mere om resultater og konklusioner fra projektet på 273

9 To års demonstrationer af gasbrænding af ukrudt i majs har vist, at gasbrænding er et godt alternativ til blindharvning og tidlige ukrudtsharvninger i majs. Demonstration af forenklet jordbearbejdning To års demonstrationer af forenklet jordbearbejdning har vist, at pløjning mindsker forekomst af rodukrudt og enårigt ukrudt. Der er dog høstet rimelige udbytter, hvor pløjning er udeladt. Resultater fra demonstrationsprojektet Forenklet jordbearbejdning løjning må generelt anbefales i økologisk jordbrug, da den mindsker risikoen for opformering af rodukrudt, der sjældent er opnået en besparelse ved at erstatte pløjning med en til to harvninger. Forudsætningerne for at opnå et godt resultat af at dyrke vintersæd uden pløjning er, at der ikke er meget bundukrudt ved høst af den foregående afgrøde, at der ikke er en stor bestand af græsukrudt, at der ikke er rodukrudt i marken, at der gennemføres en gennemskærende harvning for at stoppe væksten af rodukrudt, at der bliver etableret en tilstrækkelig plantebestand. Der er i demonstrationen opnået de bedste resultater af forenklet jordbearbejdning, hvor der er dyrket vintersæd efter lupin. Læs mere om resultater og konklusioner fra projektet på 274

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Konklusioner Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne.

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø Vintertriticale har i årets forsøg klaret sig dårligere end i de foregående år, hvilket betyder, at der ikke har været signifikant forskel

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Økologisk jordbrug er afhængig af et frugtbart samspil mellem jord, afgrøder og husdyr. Sammensætningen af sædskiftet er

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø Vintertriticale har i årets forsøg klaret sig dårligere end i de foregående år, hvilket betyder, at der ikke har været

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer blerede, og der er kun efterplantet få stiklinger. Rødel er godt etableret med barrodsplanter, og der har ikke været behov for efterplantning. De efterplantede stiklinger er generelt slået godt an, og

Læs mere

Svovl. I jorden. I husdyrgødning

Svovl. I jorden. I husdyrgødning Side 1 af 6 Svovl Svovl er et nødvendigt næringsstof for alle planter. Jorden kan normalt ikke stille tilstrækkeligt meget svovl til rådighed for afgrøden i det enkelte år. På grund af rensning af røggasser

Læs mere

Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin. Bjarne Jørnsgård KVL

Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin. Bjarne Jørnsgård KVL Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin Bjarne Jørnsgård KVL Har vi hørt det før? Galega Quinoa Elefantgræs Hamp Raps Amarant Dodder Soja Lupin Vigtige økologisk egenskaber Kan fiksere over 200 kg

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere

Slutrapport. 09 Rodukrudt maksimal effekt med minimal udvaskning. 2. Projektperiode Projektstart: 05/2008 Projektafslutning: 12/2010

Slutrapport. 09 Rodukrudt maksimal effekt med minimal udvaskning. 2. Projektperiode Projektstart: 05/2008 Projektafslutning: 12/2010 Slutrapport 09 Rodukrudt maksimal effekt med minimal udvaskning 2. Projektperiode Projektstart: 05/2008 Projektafslutning: 12/2010 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner Projektets formål har

Læs mere

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning v. Planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard dyrkning Ved planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard Disposition: Årets forsøg og resultater Lokale erfaringer

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning

Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning Økologisk planteproduktion 1 Henvisninger Fri for rodukrudt: http://www.okologi.dk/landmand/projekter/rodukrudt/default.asp Reduktion af drivhusgasser: http://www.okologi.dk/landmand/tema/okologi_og_klima/

Læs mere

Forenklet jordbearbejdning

Forenklet jordbearbejdning Forenklet jordbearbejdning det økologiske bud på reduceret jordbearbejdning I økologisk jordbrug bruges ploven til at rydde op i ukrudtet, så man har en ren mark til den næste afgrøde. Læs her, hvordan

Læs mere

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner Kan en efterafgrøde fange 1 kg N/ha? Arter N tilgængelighed Eftervirkning Kristian Thorup-Kristensen DJF Århus Universitet September 28 Efterafgrøder i Danmark Vandmiljøplaner 8 til 14% af kornareal rug,

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Radrensning giver merudbytte i vårsæd

Radrensning giver merudbytte i vårsæd Radrensning giver merudbytte i vårsæd I 2016 alene er der opnået merudbytte på 3,1 hkg. pr. ha. ved radrensning i vårsæd med 25 cm rækkeafstand. Det samlede gennemsnitlige merudbytte for begge forsøgs

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe

Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe 2002 Produktionsmål Produktionsmålet ved dyrkning af foderroer er et stort rodudbytte, der kan bidrage til en høj selvforsyningsgrad på bedrifter med malkekvæg. Fordelen

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Ukrudtet skal bekæmpes Utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse i økologisk majs medfører et stort udbyttetab og en ensilagekvalitet, som ikke er velegnet til højt ydende

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

Begrænset kvælstofbehov ved forfrugt kløvergræs

Begrænset kvælstofbehov ved forfrugt kløvergræs gødskning af vinterspelt og vårsæd Begrænset kvælstofbehov ved frugt kløvergræs I vinterspelt er der en signifikant udbyttestigning ved at tilføre kvælstof uanset om frugten har været kløvergræs eller

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

Undersegelse af alternative wkologiske proteinafgreder

Undersegelse af alternative wkologiske proteinafgreder Undersegelse af alternative wkologiske proteinafgreder Et bornholmsk økologisk projekt Henning Hansen Egely Æggebjergvej 6 ergvej 3782 Klemensker Sammendrag I 2001 har jeg været vært for et forsøg med

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Vildtpleje Vildtpleje i form af udsåning af fodermarker er meget anvendt blandt jægere og landmænd. Vildtafgrøderne har bl.a. følgende formål: fødegrundlag læ for

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Forsøg med grøngødning i energipil

Forsøg med grøngødning i energipil Forsøg med grøngødning i energipil Resultater fra markforsøg 213-215 i projektet Økologisk dyrkning af energiafgrøder under bæredygtige forhold RAPPORT Af: Søren Ugilt Larsen, AgroTech Mads S. Vinther,

Læs mere

Analyse af nitrat indhold i jordvand

Analyse af nitrat indhold i jordvand Analyse af nitrat indhold i jordvand Øvelsesvejledning til studieretningsforløb Af Jacob Druedahl Bruun, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Formålet med denne øvelse er at undersøge effekten

Læs mere

Design og sortsvalg i specialforsøg BAR-OF WP2. Ukrudtskonkurrence.

Design og sortsvalg i specialforsøg BAR-OF WP2. Ukrudtskonkurrence. Design og sortsvalg i specialforsøg BAR-OF WP2. Ukrudtskonkurrence. & Ilse A. Rasmussen Afdeling for Plantebeskyttelse,, DK-4200 Slagelse 28. januar 2003, revideret 19. februar 2003 revideret 13. marts

Læs mere

Dyrk bælgsæd og blandsæd

Dyrk bælgsæd og blandsæd Dias 1 Dyrk bælgsæd og blandsæd v. sektionsleder Michael Tersbøl Her i efteråret er bunden slået ud af markedet for økologisk foderkorn. Derfor er der behov for at finde nogle afgrøder, der kan give en

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2019 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Nielsen

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk Afgrøder til biogas Vækstforum, 19. januar 2012 Produktchef Ole Grønbæk Biogas er interessant Fortrænger fossil energi Reducerer udledningen af drivhusgasser Bedre effekt af gødningen Mindre udvaskning

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2015

Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 Nyt om gylleudbringning Kl. 10.00 Krydsoverensstemmelse Pause Kl. 10.30 EU-reform

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Stor gødningsrespons på højt udbytteniveau

Stor gødningsrespons på højt udbytteniveau gødskning af vintersæd blandinger af vårsæd og grynhavre Stor gødningsrespons på højt udbytteniveau Forsøg med stigende mængder ammoniumkvælstof til vintersæd med frugt kløvergræs eller korn giver i 2009

Læs mere

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Birte Boelt & René Gislum Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg Anvendelse af efter- og grøngødningsafgrøder Gennem de seneste 10-15 år

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

Topdressing af øko-grønsager

Topdressing af øko-grønsager Topdressing af øko-grønsager Også økologisk dyrkede afgrøder kan have behov for tilførsel af ekstra gødning. Syv forskellige organiske produkter, som kan fås i almindelig handel og som er tørret og pelleteret

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Afvandingens betydning for planteproduktionen

Afvandingens betydning for planteproduktionen Afvandingens betydning for planteproduktionen Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen VFL Konference om vandløb og vandråd 10. april 2014 Hotel Comwell, Kolding Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Planteavlsforsøg 2004

Planteavlsforsøg 2004 Planteavlsforsøg 2004 Foto: Djursland Landboforening - Erik Silkjær Pedersen. Vækstvilkår og forsøg Forsøgsleder Kim Ellermann Vækståret september 2003-august 2004 var for Danmark som helhed lidt mildere

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Økologisk vinterraps. Markplan/sædskifte. Jordbund. Etablering

Økologisk vinterraps. Markplan/sædskifte. Jordbund. Etablering Side 1 af 6 Økologisk vinterraps Formålet med dyrkning af økologisk vinterraps er at opnå et højt frøudbytte med et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Fordelene ved dyrkning af vinterraps er, at

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 3: ØKOLOGISK RAPSDYRKNING ER EN REALITET Jacob Bugge, 9/11 2000

NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 3: ØKOLOGISK RAPSDYRKNING ER EN REALITET Jacob Bugge, 9/11 2000 Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammersgaardsvej 16, DK-7760 Hurup Thy Tlf.: +45 97956600, fax.: +45 97956565 Homepage: www.folkecenter.dk/plant-oil Email : planteolie@folkecenter.dk NOTAT:

Læs mere

Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent

Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent Hvordan skal vi lave efterafgrøder der lykkes? Udfordringer i 2015 Hvordan etablerer vi efterafgrøder? Hvad får vi ud af

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 34 51 20 1 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016 MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING 14. juli 2016 1 Sortsforsøg med havre med højt indhold af fedt eller protein Formålet med forsøgene

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Sprøjtefrie randzoner

Sprøjtefrie randzoner Sprøjtefrie randzoner Disposition! Politiske mål! Beskrivelse af målsatte vandløb og søer! Fordele ved braklægning! Tilskudsmuligheder gennem MVJ-ordninger! Effekt på natur og miljø! Driftstab! Ukrudts-

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Økologisk N Y H E D S B R E V

Økologisk N Y H E D S B R E V Nr. 10 - december 2009 Økologisk N Y H E D S B R E V 3 Sortsoversigt vårkorn 2010 5 Nyheder fra de økologiske forsøg... 7 Rene marker uden udvaskning? 9 Dyrkning af bælgplanter 10 Grovfoderforsøg 2009

Læs mere

Disposition. Reducerat jordbearbetning. Reducerat jordbearbetning. Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Mange definitioner:

Disposition. Reducerat jordbearbetning. Reducerat jordbearbetning. Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Mange definitioner: Disposition Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Jens Erik Ørum Fødevareøkonomisk Institut, LIFE - KU og Elly Møller Hansen, DJF - Århus Universitet Hvad er reduceret jordbearbetning

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere