DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK"

Transkript

1

2

3

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK *

5 Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889.

6 #» >

7 Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være med os Alle! Omgaaes i Kjærliglied, ligesom og Kristus elskede os og gav sig selv lien for os til en Gave, et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt saaledes lød Formaningen til os i Søndags i Menighedens Forsamling i den hellige Epistel. Apostlen kalder vor.herre Jesus en Gave i den Betydning, at han ofrede sig selv, frembar sig selv til Faderen som det store Forsoningsofter for os syndige, fortabte Mennesker. Vor Herre Jesus kalder ogsaa sig selv en Gave, en Guds Gave, i den Betydning, at Faderen gav ham til os som vor Frelser, og derfor synge vi om ham, at han er den Julegave skjøn, Guds egen elskelige Søn ; dersom du kjendte Guds Gave, siger Jesus til en Kvinde, som han talte med, men som ikke kjendte ham. Men den Gud, som gav os sin enbaarne Søn til Frelser, skulde han ikke give os alle Ting med ham? Han er den Lysenes Fader, fra hvem al god og al fuldkommen Gave kommer ned til os. Saa gjælder det da for os mine Venner! hvorledes vi bruge alle disse Guds gode Gaver. Et syndigt Menneske kan i Troen modtage Gaven over alle Gaver, vor Herre Jesus Kristus, og saa er han frelst formedelst Troen; men et syndigt Menneske kan ogsaa i Vantro forskyde sin Frelser, og da styrter han sig selv i Fortabelse. Med

8 4 alle Guds Gaver er det saaledes, at de kunne bruges af os vore Sjæle til Frelse og Salighed, og de kunne misbruges af os vore Sjæle til Fordærvelse. Ved denne kjære, gamle Mands Kiste, om hvilken vi i denne Time ere samlede, har jeg villet minde om dette, fordi han var en Mand, hvem Gud havde givet rigeligt af alle sine gode Gaver. Gud havde givet ham den Gave, som hedder et sundt og kraftigt Legeme; derfor kunde han holde ud med sit anstrengende Arbeide. Han var en flittig Mand, trofast i sin Gjerning og i at opfylde sine Pligter; han bevarede sit sunde Legeme ved et nøisomt, regelmæssigt og arbeidsomt Liv; og først da han var henimod de 80 Aar, følte han Trang til at lægge sit Arbeide ned. Og med det sunde Legeme hørte ogsaa denne anden Guds Gave sammen, som hedder et langt L iv; hans Aars Tal bleve flere, end det forundes de fleste at leve lier paa denne Jord. Men Guds Ord omtaler altid et langt Liv som en god Gave; og Grunden er vel den, at det lange Liv ogsaa i Almindelighed betyder en lang Naadens Tid, i hvilken vi skulle søge og finde Herren, og i hvilken vi opdrages i Livets Skole, for da ogsaa at komme ind i den Helligaands Skole. Dog ikke blot i Legemet havde han faaet de gode Gaver, Gud havde ogsaa givet ham en lys og klar Aand; derved fik han ikke blot Forstand paa og Dj'gtiglied til sin Gjerning, men derved kunde han ogsaa tilfredsstille den Trang, der var hos ham, til at søge Oplysning om de mange Spørgsmaal, der kunne komme op i et Menneskes Hjærte. Han vilde ikke gjerne nøies blot med, hvad der blev sagt om en Sag, men han vilde selv gjerne gaa tilbunds i Sagen og danne sig selv en Mening om den; derfor havde han ogsaa ved Siden af sin store praktiske Gjerning vidst at skaffe sig Tid til at læse mange forskjellige Bøger og saaledes uddanne sin Aand. Og Gud havde givet ham en fast og kraftig Villie; man fik snart det Indtryk af ham, at han var en Mand, som vidste, hvad han

9 vilde, og som ikke veg tilbage for nogen Hindring, der vilde stille sig i Veien for liam, naar det gjaldt om at gjore, hvad Ret og Pligt krævede. Og lad mig saa nævne her endnu dette: Gud gav ham en stille og mild Død, da han var bleven træt af Dage og længtes efter at gaa bort herfra. Nu er han gaaet bort herfra ; nu er han gaaet frem for den Herre og Gud, som har sagt: mig hører Dommen til ; for ham skal han nu aflægge sit Regnskab for de mange gode Gaver, som vare ham betroede, og fremfor Alt for den Naade i Kristus, som ogsaa var ham skjænket. Men vi, som ere samlede om hans Kiste, kunne kun dette ene: befale hans Sjæl i Guds Vold! Nu er han ikke mere iblandt os. Men til Eder, hans Børn og Børnebørn og hans hele store Slægt, for hvem han. yar som en gammel Patriark, og som her skulle bære ham til Graven, til Eder vil jeg sige: det er en god Guds' Gave at have havt en saadan gammel Fader og Bedstefader iblandt sig gjennem de mange A ar; ja han, den Gamle, der i saa lang en Tid gik iblandt Eder som Eders Slægts Overhoved, han v a r en Guds Gave til Eder. Og sikkert have I følt det paa mange Maader, hvilken Velsignelse der er i at have havt den Gamle saalænge iblandt Eder. Fra en saadan gammel Bedstefader udgaaer der en samlende Magt. Hans Hjem var et lykkeligt Hjem, og han var glad ved og udtalte sin Glæde ved at kunne samle hele den store E'amilie omkring sig. Hvor er det godt saaledes at samles om de Gamle! D e r tie alle Mislyd, og d er jævnes mangen en Misforstaaelse. Det er umuligt andet, end at I i disse Dage mange Gange have dvælet ved Minderne om den gamle Gaard paa Kalkbrænderiet; dertil knytter sig jo for Eder mangfoldige glade Minder, baade fra Barndomstiden og Ungdomstiden. Enhver, som traadte ind i den Gamles Hjem, knude ikke andet end strax faa Indtryk af, at han var velkommen, og at han var i et gjæstfrit Hus. Og der udgaaer en støttende Magt fra et saadant Slægtens

10 6 Overhoved. Der er fortalt mig, at han mistede sin Fader, da han var 19 Aar gammel, og at han fra den Tid af stod som en god Støtte for sin Moder i hendes Enkestand og for alle sine Sødskende. Han saa dem gaa bort Allesammen, Moder, Sødskende, Hustru og alle hans Hustrus Sødskende; men han, som blev tilbage, havde trofast støttet dem Alle. Og I, hans Børn og Børnebørn, kunne jo langt bedre end jeg fortælle om, hvilken Støtte I havde hos den Gamle baade med Raad og Daad; I gik aldrig forgjæves til ham. Og langt ud over sin egen Kreds var han en trofast Hjælper, og en Glæde var det ham at komme med Hjælp, hvor han saa, at der var en ærlig Stræben efter at komme frem, eller hvor han saa, der var Trang blandt de Gamle og Svage. Men ogsaa en opdragende Magt udgaaer der fra en gammel Bedstefader, om hvilken Slægten samles, en opdragende Magt, der kan blive til stor Velsignelse for de Unge i Slægten. Han kunde jo paa en kortog fyndig Maade sige sin Mening til Eder, naar noget mishagede ham; og naar den Gamle havde sagt sin Mening, saa faldt det Ingen ind at sige imod. Men det er altid godt i en Slægt, at have en Mand, der ved sin Alder og hele Personlighed indgyder saadan Tillid og saadan Ærbødighed, at man bøier sig for ham uden Indvendinger. Nu er han taget bort fra Eder. Saadanne Tider, naar de Gamle tages bort, og han var jo den sidste, saa hele det gamle Hjem lukker sig nu for Eder, saadanne Tider i vort Liv de ere ogsaa Regnskabstider, der ligesom gaa forud for og skulle forberede os paa det store Regnskab, der venter Enhver af os i Dødens Stund. Der er sikkert to Ting, som røre sig i Eder her ved den Gamles Kiste. Først: at I af Hjertet maa sige Tak, Tak til den Gamle for al hans trofaste Kjærlighed, og Tak til Gud, fra hvem al god Gave kommer. Men dermed er Regnskabet endnu ikke tilende. Vi kunne ikke, om vi ere ærlige for Gud, staa ved vore Kjæres Baarer, betænke vort Liv med dem her paa Jorden, betænke Alt, hvad de

11 have været for os, og Alt, hvad vi skylde dem, betænke, hvormeget der dog er. som vi saa inderligt vilde ønske nu, at vi havde gjort bedre, gjort anderledes, sagt og tænkt kjærligere, ja hvormeget vi saa gjerne vilde gjøre helt om igjen uden at der ogsaa kommer den Bøn op i vore Hjærter: Gud vær mig Synder naadig! Gud velsigne Eder da Alle i denne Sorgens og Savnets Tid; netop naar den bliver en saadan Regnskabstid, bliver den til stor Velsignelse. Og tager saa Apostlens Formaning med Eder: Omgaaes ikjærlighed! ligesom Kristus elskede os. Det er vor Herre Jesus Kristus, som alene kan lære os den Kjærlighed at tilgive hverandre, at bære over med hverandre, opofre os for hverandre. Men dette vide I, at I kunne ikke paa nogen bedre Maade hædre den Gamles Minde end ved at omgaaes i Kjærlighed. Men vi mine Venner! som her skulle bære den Gamle til Graven, vi som endnu have et Stykke tilbage at vandre paa denne Jord og som Alle have modtaget saa saare meget af den himmelske Faders gode Gaver, lader os.alvorligt betænke, at det bør ogsaa os eengang at dø og derefter Dommen og Regnskabet, hvad enten vi nu skulle dø i sildig eller i tidlig Alder. Men kjære Venner! den eneste Maade, hvorpaa Du og jeg, fattige Syndere som vi ere, kunne faa Regnskabet til at stemme, den eneste. Maade, hvorpaa du kan faa det til at slaa til, naar du gjennemgaaer alle Guds gode Gaver til dig, og hvorledes du har brugt disse Gaver, det er denne, naar du under hele dit Regnskab i Regnskabstimerne her og i den sidste store Regnskabstime kan sætte den Bøn i Jesu Navn og i Jesu T ro: Gud væ r mig Synder naadig! Amen. Rindom. $ fr w»up. *mm

12 E t af de skjonneste Forhold, som findes iblandt Menneskene, er den indbyrdes og gjensidige Trang. Ligefra Vuggen til Graven trænger Menneskene til hverandre indenfor de Grændser, hvor deres Liv leves. Hvor mangesidig denne Trang nu end kan være, saa bevæger (len sig væsentligt imellem disse to Former: at give og at modtage. Det er det som vi kalde at staa i Gæld til hverandre, og Gud ske Lov, naar vi kunne sige det ved et Menneskes Baare; og deri kunne alle vi, som her ere samlede i Slægt med hverandre, være enige, at vi alle staa i Gæld til ham, som vi med Rette kunde kalde: vor Slægts Hoved. Vi staa i Taknemmelighedens Gæld til ham, og naar jeg derfor har ønsket at sige et lille Afskedsord ved denne Lejlighed, saa er det, fordi jeg har følt Trang til ikke blot paa mine egne men ogsaa paa Slægtens Vegne at " / udtale en Tak for hvad han paa mange Maader har været for Store og Smaa, for Gamle og Unge iblandt os. Og er det ikke Tak værd allerede dette at have havt et Slægtens Hoved; og det var jo ikke, fordi han var den ældste, den sidstlevende af det Slægtled, som er gaaet bort; det er ikke det, som gjor et Menneske til Hoved; men det var, fordi han ejede den Personlighed, som gjorde ham skikket dertil. Det var jo, som han allerede fra sin tidligste Ungdom skulde indtage denne Plads, thi tidlig, langt tidligere end det

13 ellers sker, maatte han være en Støtte i sit Barndomshjem, og tidlig blev han derfor modnet til at indtage en fremragende og betydelig Stilling, idet hans Kræfter udvikledes gjennem trofast Arbejde og en stræng Pligtopfyldelse. Naar dertil kommer ikke blot hans klare Forstand og øvrige Begavelse, men dette, at han var saa helt gjennemtrængt af Redelighed og Retsindighed, saa kan vi forstaa, at derudaf maatte fremgaa en Personlighed med en særegen Myndighed, og det var dette som gjorde, at han maatte blive det han v a r: den første i vor Slægt. Derfor var han Slægtens Raadgiver, og der var ikke mange vigtige Afgjørelser eller Beslutninger, som skulde tages, uden at enhver følte, at den først maatte have hans Raad og Billigelse. Og derfor ere vi i Taknemmelighedsgæld til ham. Men han var tillige en Mand, som følte Slægtens Blod i sine Aa rer, det vil sige, han havde Hjerte for enhver i sin Slægt og delte dens Sorger og dens Glæder; hvor fulgte han dog med Store og Smaa og hvor omfattede han alle med en levende Interesse; selv dem, som kunde synes at være allerfjernest, glemte han ikke. Men naar vi siger, at han havde Hjerte for enhver i sin Slægt, saa staar vi ikke her overfor en lang Række af Ord, thi han var jo egentlig ikke Ordets Mand. men vi staar overfor en saare lang Række af Kjærlighedsgjerninger; det hørte nu til de Ting, som han ikke holdt af, at der skulde tales meget om, men vi kunne ikke undlade at fremhæve, hvorledes han tænkte paa Slægtens Vel og handlede efter sit Hjertes Tilskyndelser, vi kunne ikke glemme hans store Hjerte og hans runde Haand, og derfor kom han ikke blot til at staa som sin Slægts Raadgiver, men ogsaa som dens Velgjører. Og derfor sige vi ham Tak, fordi vi Alle staar i Kjærlighedens Gæld til ham, og vi har visselig mange Minder, som vidne om, hvad han har været for os, ikke blot for sine egne Børn, men for hele sin Slægt; og. disse Minder er det vel, som har givet sig Udtryk i denne blomstersmykkede Baare; men naar

14 ,#V. v 10 disse Blomster efter Naturens Gang visne, saa gid Minderne om denne kjære Gamle, som i et langt Liv var saameget for os, aldrig maa blegne hos os, men snarere blive Kildespring, hvoraf vi kunne øse som den nye Slægt, der vil lære af den gamle. Men naar den indbyrdes Trang, den gjensidige Given og Modtagen er et af de skjønneste Forhold imellem Menneskene, saa i langt højere Grad, naar vi kan løfte dette Forhold op over Timeligheden, naar vi tænker paa Forholdet til Ham, fra hvem al god Gave er, vor Gud og Fader i Himlen. Og saasandt som dette er det ene fornødne, saa er det ikke saa underligt, at vi trænger til at dvæle ved dette Forhold. Og her er det mig en Glæde at kunne føje nogle Minder til dem, som vi har saamange af. Det er ofte i Livets store Afgjørelser, at det dybeste i Mennesket bryder frem, saa at det som bor og lever inderst inde i Menneskehjertet træder klart og aaben lyst frem og kommer til sin Ret, og der har i hans Liv været saadanne tre store Afgjørelser, i hvilke jeg har faaet tre velsignede Minder med i mit Hjærte om ham. Det var nemlig en afgjørende Tid for ham, da lians Hustru gik bort, og da vi kort efter hendes Bortgang talte om Savnet, udtalte han disse trøstelige Ord:,,Ja, havde vi ikke Haabet, da var vi intet. Se, dette Minde lægger vi over hans Kiste, thi det viser os, i hvilken Retning hans Tanker gik, da Sorgen var kommen til hans Hjem og til ham selv, det taler til os om, at han trængte til at have Haabets Lys tændt over sig i de tunge og mørke Dage. Saa kom der en anden Afgjørelsens Tid, det var da det gamle Hjem skulde forlades og da han stod paa sin flittige Livsdags Aftenstund, da han nedlagde sit Arbejde for at kunne hengive sig til Hvile, da skrev han i et Brev til mig de Ord: Jeg føler Trang til at takke Forsynet for det mig betroede/4 Ogsaa dette Minde ville vi føje til de andre, og jeg kalder det et saare skjønt Minde, thi s i o

15 rr- ir iriim i Ulm i w r V 11 det viser os, hvorledes lian tog imod sit Livs mange Gaver af Guds Haand, og betragtede dem som,,det betroede44, og saaledes bor det jo ogsaa være; han følte det fulde Ansvar ved, hvad der var ham betroet, og det blev hans Ledestjerne, saa at Overflødigheden og Velstanden aldrig førte ham ud af Sporet. Men saa kom den sidste Afgjørelsens Stund, da den før saa stærke Mand lidt efter lidt bøjedes og Kræfterne forlod ham og da nærmede den Afgjørelse sig, hvor der 'ikke blot var Tale om at forlade et Hjem, men at forlade denne Verden; og det er ikke mange Uger siden, vi for sidste Gang saaes og talte sammen, men det Minde, der i den lille Stund voksede frem, føler jeg Trang til at dele ud til alle hans Kjære, saa at det kan blive et fælles Minde. Vi talte om Livets Forfængelighed og om, hvor vi maatte hen med al vor Sorg og Nød, at vi havde ingen anden end Gud og vor Frelser at tve til og stole paa, og da foldede han sine Hænder og sagde: Ja, je g h a r heller ingen anden at stole paa.44 Se, det var det sidste Minde, som jeg har fra ham, og Gud ske Lov for det. Og lægge vi nu disse Minder sammen og saa komme ilm, at disse Vidnesbyrd kom fra et saa redeligt Sind, som hans var, hvor vi ere visse paa, at hvad han sagde, det mente han, saa er dette en velsignet Trøst ved hans Bortgang, og saa er det vor Tro, at Naadens og Barmhjertighedens Gud har ført ham og vil føre ham fra Klarhed til Klarhed, saa at han ogsaa skal i Jesu Navn skue hans Herlighed. Men vi ville sige ham, som vi ikke blot lærte at agte men ogsaa at elske, en ærlig Tak for alt hvad han gav os i sit Liv og hvad vi lærte af ham, dog først og sidst takke vi Gud og Faderen for det altsammen og ønske, at hans Minde maa leve med os gjennem hele vort Liv, saaledes at vi hver efter sin Evne, hver i sin Stilling og i sin Kreds maatte følge det Spor, som disse Minder, vi i Dag har dvælet ved, i det Hele og Store henviser os til.

16 .. %1 ^ ' S «5W 'r,, f e 12 X-.v m i 3 : t ø f h Li I:' >i * * & Men er Livet at give og at modtage, saa lad os da aldrig glemme, hvem der har givet os Livet ba'ade til Legem og til Sjæl, og at den største af alle Gnds Gaver til os er Jesus Kristus, Guds enbaarne Søn. Og ville vi, som vi kunne det, tage imod Ham i den dybe Følelse af, at selv er vi Intet værd, hvad Kristus os har givet, det gjør for Gud os kjær, da vil Han ogsaa hjælpe os til at leve og dø saaledes, at Udgangen derpaa kan blive til Frelse og evigt Liv. Amen! Th. Tesch. ir i i I o: 1 - *. A- 4 ** % år ir... * T( V -'S V s V * V :">»T T5W,V>" 4 :: M.-v** J 5 >< " lis.. i-j mki M i K. y v

17 J %'<- *. V ' * 1..i* i : f y.

18

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2den Advents-Søndag 1846

2den Advents-Søndag 1846 5319 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat"

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - Den skjulte skat KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat" "Og jeg skal, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig." "Men dette sagde han for at betegne, hvilken Død han skulde dø." Johs. 12,32-33.

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Peter, tjener af Guds nåde

Peter, tjener af Guds nåde Peter, tjener af Guds nåde (Første Petersbrev: I) Gud bruger syndere Fra Peter... (Kap 1,1). Det er de første to ord i Første Petersbrev. I al deres enkelhed rummer de et befriende evangelium. Hvem er

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Krig! En prædiken af. Kaj Munk

Krig! En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere