Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008"

Transkript

1 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser, hhx og htx) sommeren 2007, har valgt. På stx er der i alt oprettet studieretninger fordelt på 207 varianter. I forhold til 2007 har de samfundsvidenskabelige studieretninger med 35 pct. af eleverne overhalet de naturvidenskabelige studieretninger, der samler tilslutning fra 33 pct. af eleverne. Andelen af elever, der har valgt naturvidenskabelige fag, er dog stort set uændret i forhold til Herudover har 22 pct. af eleverne valgt en sproglig studieretning, mens 10 pct. af eleverne har valgt en kunstnerisk studieretning. Hhx tegner sig for elever fordelt på 352 studieretninger, hvoraf 89 er forskellige. En andel på 45 pct. af eleverne går på en markedsorienteret studieretning, mens 33 pct. går på en økonomisk orienteret og 20 pct. på en internationalt orienteret. Kun 2 pct. af eleverne går på en matematisk/it orienteret studieretning. I forhold til 2007 er andelen af elever med studieretningsfagene international økonomi A og finansiering C steget med hver 4 procentpoint. De elever, der påbegyndte htx i sommeren 2007, fordeler sig på 178 studieretninger, hvoraf der er 68 forskellige. De naturvidenskabelige studieretninger tegner sig for 61 pct. af eleverne, mens de kommunikationstekniske tegner sig for 22 pct. og de teknologiske for 18 pct. Særligt faget design er blevet mere populært idet andelen, der har valgt det som studieretningsfag, er steget med 7 procentpoint. 1. Indledning Fra den 15. februar til den 10. april 2008 er der blevet indsamlet data om de oprettede studieretninger på uddannelserne til henholdsvis studentereksamen (stx), inklusive studenterkurser, højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). Undersøgelsen omfatter de elever, der påbegyndte deres gymnasiale uddannelse i sommeren 2007, og som har påbegyndt deres studieretningsforløb i januar UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 1 af 18

2 Institutionerne har indberettet, hvilke studieretninger der er oprettet, hvilke fag der kendetegner disse studieretninger, hvor mange elever der går på de pågældende studieretninger, samt om der er tale om blandede studieretninger. Det understreges, at der alene er tale om en opgørelse af elevernes studieretningsfag. Eleverne vælger først deres valgfag på et senere tidspunkt i gymnasieforløbet, og tallene kan derfor ikke opfattes som et dækkende billede af de kommende studenters faglige profil. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 2 af 18

3 2. Stx 1 I dette afsnit beskrives de valgte studieretninger på stx inklusive studenterkursus. 2.1 Studieretninger på stx I tabel 1 opgøres antallet af oprettede studieretninger med tilhørende elevtal. Der er indrapporteret oprettede studieretninger på stx med i alt elever. Sammenlægges ens studieretninger, er der oprettet 207 forskellige studieretninger. De samfundsvidenskabelige studieretninger tiltrækker flest elever, idet disse studieretninger omfatter 35 pct. af eleverne i 1.g. Herefter følger naturvidenskabelige og sproglige studieretninger med hhv. 33 pct. og 22 pct. af eleverne. De kunstneriske studieretninger udgør med 11 pct. af eleverne den mindste andel. Det er den enkelte skole, der selv grupperer sine studieretninger i kategorierne kunstnerisk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og sproglig. Dette medfører blandt andet, at identiske studieretninger kan kategoriseres forskelligt på institutionerne. Som eksempel er studieretningen med fagkombinationen engelsk A, mediefag B og samfundsfag B kategoriseret som både sproglig, samfundsvidenskabelig og kunstnerisk alt efter hvilken skole, fagkombinationen findes på. Ligeledes findes studieretningen med fagene engelsk A, musik A og samfundsfag B kategoriseret som både sproglig og kunstnerisk, mens studieretninger med engelsk A, samfundsfag B og enten biologi B, matematik B, naturgeografi B eller psykologi C findes kategoriseret som både samfundsvidenskabelige og sproglige. Tabel 1. Fordeling af studieretninger og elever på stx 2008 Antal Studieretninger Hovedkategori studieretninger i procent Antal elever Elever i procent Kunstnerisk % % Naturvidenskabelig % % Samfundsvidenskabelig % % Sproglig % % I alt % % Anm.: Det er skolerne selv, der kategoriserer studieretningerne. Sammenlignet med 2007 er andelen af elever med en samfundsvidenskabelig studieretning steget med 3 procentpoint, mens andelen af elever med en kunstnerisk studieretning er steget med 1 procentpoint. Derimod er andelen af elever med hhv. en naturvidenskabelig eller sproglig studieretning faldet med 2 procentpoint. 1 Data for studenterkurser er medregnet under stx. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 3 af 18

4 Figur 1. Procentvis fordeling af elever på studieretninger på stx, 2007 og 2008 Anm.: Det er skolerne selv, der kategoriserer studieretningerne. Tabel 2 viser fordelingen i antal studieretning per skole. 39 pct. af skolerne har mellem 7 og 9 studieretninger, mens 77 pct. af skolerne har mellem 5 og 11 studieretninger. 5 pct. af skolerne har oprettet 4 eller færre studieretninger, mens 17 pct. har oprettet mellem 12 og 18 studieretninger. Tabel 2. Antal studieretninger per skole på stx 2008 Antal studieretninger pr. skole Antal skoler Procent 2 2 1% 3 2 1% 4 5 3% % % % % % % % % % % % % % I alt % UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 4 af 18

5 2.2 Hvilke studieretninger vælger eleverne? Tabel 3 oplister de 10 mest populære studieretninger på stx. I alt omfatter de 10 fagkombinationer 48 pct. af eleverne. Den mest søgte kombination er matematik A, fysik B og kemi B. Den er søgt af 14 pct. af eleverne. Top 10 listen fra 2008 svarer stort set til den tilsvarende liste fra En enkelt undtagelse er placering nummer 10, der har erstattet sidste års kombination af engelsk A og spansk A. Tabel 3. De 10 mest populære studieretninger på stx 2008 Antal gange studieretningen forekommer Fag 1 Fag 2 Fag 3 Placering Antal elever Elever i procent % 148 Matematik A Fysik B Kemi B % 88 Engelsk A Samfundsfag A Matematik B % 65 Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C % 47 Engelsk A Samfundsfag B Mediefag B % 40 Engelsk A Spansk A Samfundsfag B % 39 Biologi A Matematik B Idræt B % 30 Matematik A Fysik A Kemi B % 33 Biologi A Matematik B Kemi B % 35 Engelsk A Tysk fortsætter A Samfundsfag B % 21 Matematik A Kemi A Fysik B Anm.: Tabellen viser de studieretninger, som har størst tilslutning blandt eleverne. Der kan godt være flere ens studieretninger på samme skole. I tabel 4 ses det for henholdsvis 2007 og 2008 hvor mange elever, der har de enkelte studieretningsfag. I 2008 er matematik det fag, der oftest optræder som studieretningsfag. Således indgår matematik i 61 pct. af studieretningerne på stx (30 pct. på A-niveau og 31 pct. på B-niveau). Herefter følger samfundsfag, som er valgt af 52 pct. af eleverne (22 pct. på A-niveau og 30 pct. på B-niveau), og engelsk A, som er studieretningsfag for 51 pct. af eleverne. Der er kun marginale forskelle i andelen af elever, der læser de enkelte studieretningsfag i henholdsvis 2007 og Eneste markante forskel ses i andelen af elever, der har valgt samfundsfag på A eller B-niveau, idet andelen er steget fra 48 pct. til 52 pct. Det er væsentligt at bemærke, at andelen af elever, der har valgt de naturvidenskabelige fag er stort set uforandret. Det fald, som indikeres gennem udviklingen i skolernes overordnede kategorisering i figur 1, kan således ikke genfindes i de konkrete fagvalg. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 5 af 18

6 Tabel 4. Optælling af antal elever på fag, der indgår i studieretninger på stx, 2007 og Fag Antal elever Procent elever Antal elever Procent elever Billedkunst B 193 1% 269 1% Billedkunst C 164 1% 109 0% Biologi A % % Biologi B % % Biologi C 510 2% 582 2% Datalogi C 29 0% - - Design C 29 0% 27 0% Dramatik B 181 1% 203 1% Dramatik C 149 1% 192 1% Engelsk A % % Erhvervsret C % Erhvervsøkonomi C 521 2% 644 3% Filosofi B 59 0% 84 0% Filosofi C 362 1% 293 1% Filosofi/teknologi C % Fransk begynder A 225 1% 175 1% Fransk fortsætter A 285 1% 203 1% Fysik A 835 3% 823 3% Fysik B % % Græsk A 62 0% 66 0% Idræt B % % Innovation C 32 0% 45 0% Italiensk A 108 0% 40 0% Kemi A 585 2% 543 2% Kemi B % % Kemi C 646 3% 795 3% Latin A 110 0% 80 0% Latin B % Latin C 24 0% 22 0% Matematik A % % Matematik B % % Mediefag B % % Mediefag C 212 1% 167 1% Multimedier C 73 0% 91 0% Musik A % % Musik B 234 1% 294 1% Naturgeografi B % 953 4% Naturgeografi C 914 4% % Psykologi B 831 3% 960 4% Psykologi C % % UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 6 af 18

7 Religion B 70 0% 86 0% Retorik C 29 0% 38 0% Russisk A 25 0% - - Samfundsfag A % % Samfundsfag B % % Spansk A % % Spansk B % Tysk begynder A 72 0% 8 0% Tysk fortsætter A % 952 4% Tysk fortsætter B 116 0% 71 0% Elever i alt % % 2.3 Sammensætning af fag på studieretningerne Visse kombinationer af fag og niveauer har særlig interesse. Tabellen herunder viser andelen af elever, der har de anførte matematisk-naturvidenskabelige fag eller to fremmedsprog på A-niveau som studieretningsfag i henholdsvis 2007 og Andelene de to viste år er generelt ens, dog er andelen med to fremmedsprog på A-niveau faldet med 3 procentpoint fra 2007 til Tabel 5. Udvalgte fagkombinationer på stx, 2007 og Antal elever Procent af alle elever Antal elever Procent af alle elever Matematik A Fysik A 786 3% 772 3% Matematik A Fysik B % % Matematik A Kemi A 479 2% 463 2% Matematik A Kemi B % % Matematik A Fysik A Kemi A 0 0% 8 0% Matematik A Fysik A Kemi B 715 3% 679 3% Matematik A Fysik B Kemi A 417 2% 455 2% Matematik A Fysik B Kemi B % % To fremmedsprog på A-niveau % % Anm.: Ovenstående kombinationer er ikke gensidigt udelukkende. Fx indgår de 679 elever, som har Matematik A Fysik A Kemi B logisk som en del af de 772 elever, der har Matematik A Fysik A. Alle tallene i denne tabel kan altså ikke summeres. Anm.: I tabellen dækker betegnelsen fremmedsprog på A-niveau over fagene engelsk A, fransk begynder A, fransk fortsætter A, græsk A, italiensk A, latin A, russisk A, spansk A, tysk begynder A, tysk fortsætter A. Med meget få undtagelser stiller alle lange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed fra 2008 adgangskrav om matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst B-niveau. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 7 af 18

8 Tabel 5 viser, at der når der ses bort fra frafald i løbet af gymnasietiden blandt de elever, der bliver studenter i 2010, vil være elever 2, der alene ved deres valg af studieretningsfag kan honorere disse adgangskrav. Hertil kommer studenter, der gennem valg af valgfag slutter med de pågældende fag på de nævnte niveauer. 2.4 Blandede studieretninger Gymnasiernes studieretninger kan være blandede, hvilket vil sige, at eleverne i en klasse læser på forskellige studieretninger under forudsætning af, at de har ét eller to studieretningsfag samt de obligatoriske fag fælles. Tabel 6 viser, at 42 pct. af studieretningerne på stx er blandede, mens 58 pct. af studieretningerne er ikke blandede studieretninger. 26 pct. af eleverne læser på en blandet studieretning. Tabel 6. Blandede studieretninger på stx 2008 Antal oprettede studieretninger Oprettede studieretninger i procent Antal elever Procent Ikke blandet % % Blandet % % I alt % % 2 Beregning: = elever, jf. tabel 5. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 8 af 18

9 3. Hhx I dette afsnit beskrives de valgte studieretninger på hhx. 3.1 Studieretninger på hhx I tabel 7 ses, hvorledes antallet af elever fordeler sig på de enkelte studieretninger, samt hvor mange gange studieretningerne optræder. Sammenlagt er der oprettet 352 studieretninger med i alt elever. Lægges enslydende studieretninger sammen, er der oprettet i alt 89 forskellige studieretninger. De markedsorienterede studieretninger er med 45 pct. af eleverne de mest populære. Herefter følger de økonomisk orienterede studieretninger med 33 pct. af eleverne og de internationalt orienterede studieretninger med 20 pct. af eleverne. De matematisk/it orienterede studieretninger tiltrækker kun 2 pct. af eleverne. Da det er den enkelte skole, der grupperer studieretningerne i hovedkategorier, sker det, som skrevet under stx, at ens studieretninger kategoriseres forskelligt. Eksempelvis er kombinationen afsætning A, innovation C og virksomhedsøkonomi A kategoriseret som både markedsorienteret og økonomisk orienteret, mens kombinationen afsætning A, international økonomi A og kulturforståelse C er kategoriseret både som internationalt orienteret, markedsorienteret og økonomisk orienteret. Tabel 7. Fordeling af studieretninger og elever på hhx 2008 Antal Studieretninger Hovedkategori studieretninger i procent Antal elever Elever i procent Internationalt orienteret 80 23% % Markedsorienteret % % Matematisk/it orienteret 10 3% 179 2% Økonomisk orienteret % % I alt % % Anm.: Det er skolerne selv, der kategoriserer studieretningerne. Ses der på udviklingen fra 2007 til 2008, er andelen af elever, der har valgt en internationalt orienteret studieretning steget med tre procentpoint, mens andelen, der har valgt en matematisk/it orienteret studieretning, er steget med et enkelt procentpoint. Andelen, der har valgt en markedsorienteret studieretning, er faldet med tre procentpoint, mens andelen, der har valgt en økonomisk orienteret studieretning, er faldet med et procentpoint. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 9 af 18

10 Figur 2. Procentvis fordeling af elever på studieretninger på hhx, 2007 og 2008 Anm.: Det er skolerne selv, der kategoriserer studieretningerne. I tabel 8 kan antallet af studieretninger per skole aflæses. 20 pct. af skolerne har 1 til 3 studieretninger, mens 64 pct. af skolerne har mellem 4 og 8 studieretninger. 17 pct. af skolerne har 9 eller flere studieretninger. Tabel 8. Antal studieretninger per skole på hhx 2008 Antal studieretninger pr. skole Antal skoler Procent 1 1 2% % 3 5 8% % % % 7 4 7% % 9 5 8% % % % % I alt % UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 10 af 18

11 3.2 Hvilke studieretninger vælger eleverne? De 10 mest populære studieretninger er afbildet i tabel 9. Samlet set omfatter de 10 studieretninger 62 pct. af eleverne. Listen svarer i store træk til tallene fra Den absolutte topplacering med 20 pct. af eleverne tilgår studieretningen med afsætning A, virksomhedsøkonomi A og innovation C. Tabel 9. De 10 mest populære studieretninger på hhx 2008 Antal gange studieretningen forekommer Fag 1 Fag 2 Fag 3 Placering Antal elever Elever i procent % 64 Afsætning A Virks. øko. A Innovation C % 27 Int. øko. A Virks. øko. A Matematik B % 22 Afsætning A Int. øko. A Kulturforst. C % 20 Afsætning A Virks. øko. A Matematik B % 21 Matematik A Virks. øko. A Finansiering C % 20 Afsætning A Virks. øko. A Markedskomm. C % 9 Virks. øko. A Matematik B Finansiering C % 10 Afsætning A Spansk A Kulturforst. C % 8 Afsætning A Int. øko. A Markedskomm. C % 6 Afsætning A Int. øko. A Psykologi C Anm.: Tabellen viser de studieretninger, som har størst tilslutning blandt eleverne. Der kan godt være flere ens studieretninger på samme skole. Afsætning på A-niveau er det studieretningsfag, der læses af flest elever. I 2008 var der således 72 pct. af eleverne, svarende til elever, der læste afsætning på A-niveau. Herefter følger virksomhedsøkonomi på A-niveau med 64 pct. af eleverne. International økonomi på A-niveau er valgt af 29 pct. af eleverne, svarende til elever, mens matematik på B-niveau og innovation på C-niveau begge er valgt af 22 pct. af eleverne. Herudover er matematik på A-niveau valgt af 9 pct. af eleverne. Sammenlignes fagvalget i 2007 med 2008 ses det, at andelen, som vælger international økonomi A, er steget med 4 procentpoint fra 25 pct. til 29 pct. Den samme stigning ses i forhold til finansiering C, hvor andelen er steget fra 8 pct. til 12 pct. Herudover er andelen, som læser matematik B, steget fra 20 pct. til 22 pct., mens andelen, der læser it B, er faldet fra 8 pct. til 5 pct. og andelen, der læser innovation C, er faldet fra 24 pct. til 22 pct. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 11 af 18

12 Tabel 10. Optælling af antal elever på fag, der indgår i studieretninger på hhx, 2007 og Fag Antal elever Procent elever Antal elever Procent elever Afsætning A % % Design C 56 1% 90 1% Finansiering C 720 8% % Fransk begynder A 80 1% 45 1% Fransk fortsætter A 51 1% 53 1% Idræt B 29 0% Idræt C 83 1% 85 1% Informationsteknologi C 77 1% Innovation C % % International tek./kultur C 25 0% International økonomi A % % It A 340 4% 300 4% It B 715 8% 453 5% Kinesisk A 37 0% 14 0% Kulturforståelse B 159 2% 284 3% Kulturforståelse C % % Markedskommunikation C % % Matematik A 784 9% 717 9% Matematik B % % Mediefag C 90 1% 50 1% Multimedier C 168 2% 215 3% Organisation C 282 3% 274 3% Psykologi B 138 2% 180 2% Psykologi C 481 6% 479 6% Spansk A 767 9% 715 9% Statistik C 145 2% 106 1% Tysk begynder A 83 1% 53 1% Tysk begynder B 11 0% Tysk fortsætter A 448 5% 332 4% Tysk fortsætter B 20 0% 33 0% Virksomhedsøkonomi A % % Elever i alt % % UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 12 af 18

13 3.3 Sammensætning af fag på studieretningerne I tabel 11 ses der på en række fagkombinationer, som har særlig interesse. I 2008 har 40 pct. af eleverne, svarende til elever, virksomhedsøkonomi A og afsætning A som studieretningsfag. Dette svarer stort set til andelen i Kun 1 pct., svarende til 107 elever, har i 2008 to fremmedsprog på A-niveau. Dette er færre end i 2007, hvor den tilsvarende andel lå på 3 pct. Tabel 11. Udvalgte fagkombinationer på hhx, 2007 og Fag Antal elever Procent af alle elever Antal elever Procent af alle elever Virksomhedsøkonomi A - Afsætning A % % Virksomhedsøkonomi A - Matematik A/B % % Afsætning A - International økonomi A % % International økonomi A - Virksomhedsøkonomi A % % Afsætning A - et fremmedsprog A/B % % International økonomi A - et fremmedsprog A/B 154 2% 171 2% To fremmedsprog på A-niveau 250 3% 107 1% Anm.: Ovenstående kombinationer er ikke gensidigt udelukkende. Anm.: I tabellen dækker betegnelsen fremmedsprog A/B over fagene fransk beg. A, fransk beg. B, fransk forts. A, fransk forts. B, italiensk B, japansk A, japansk B, kinesisk A, kinesisk B, russisk B, spansk A, spansk B, tyrkisk A, tyrkisk B, tysk beg. A, tysk beg. B, tysk forts. A, tysk forts. B. Anm.: I tabellen dækker betegnelsen fremmedsprog på A-niveau over fagene fransk beg. A, fransk forts. A, japansk A, kinesisk A, spansk A, tyrkisk A, tysk beg. A, tysk forts. A. 3.4 Blandede studieretninger På hhx er 28 pct. af de oprettede studieretninger blandede. 16 pct. af eleverne læser på en blandet studieretning. Tabel 12. Blandede studieretninger på hhx 2008 Antal oprettede Oprettede studie- studieretninger retninger i procent Antal elever Procent Ikke blandet % % 2 blandede 98 28% % I alt % % UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 13 af 18

14 4. Studieretninger på htx I dette afsnit beskrives de valgte studieretninger på htx. 4.1 Studieretninger på htx På htx er der oprettet 68 forskellige studieretninger. Af tabel 13 ses det, at der i alt er oprettet 178 studieretninger, der læses af sammenlagt elever. 61 pct. af eleverne læser på en af de 107 naturvidenskabelige studieretninger, mens 22 pct. læser på en kommunikationsteknisk studieretning, og 18 pct. læser på en teknologisk studieretning. Tabel 13. Fordeling af studieretninger og elever på htx 2008 Hovedkategori Antal studieretninger Studieretninger i procent Antal elever Elever i procent Kommunikationsteknisk 40 22% % Naturvidenskabelig % % Teknologisk 31 17% % I alt % % Anm.: Det er skolerne selv, der kategoriserer studieretningerne. Eleverne fordeler sig stort set ens på studieretninger i 2007 og Figur 3. Procentvis fordeling af elever på studieretninger på htx, 2007 og 2008 Anm.: Det er skolerne selv, der kategoriserer studieretningerne. Tabel 14 viser, hvor mange studieretninger de enkelte skoler har oprettet. 68 pct. af skolerne, svarende til 31 skoler, har oprettet mellem 2 og 4 studieretninger. 13 pct. af skolerne har oprettet 5 eller 6 studieretninger, mens 8 pct. af skolerne har oprettet mellem 7 og 12 studieretninger. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 14 af 18

15 Tabel 14. Antal studieretninger per skole på htx Antal studieretninger pr. skole Antal skoler Procent % % % 5 4 9% % 7 1 2% 8 1 2% 9 1 2% % I alt % 4.2 Hvilke studieretninger er oprettet? I tabel 15 er de 10 mest populære studieretninger oplistet. Listen omfatter 43 pct. af eleverne på htx. Den mest populære studieretning består af fagene teknologi A, design B og innovation C og læses af 286 elever, svarende til 8 pct. 8 af studieretningerne var ligeledes på top 10 listen i Tabel 15. De 10 mest populære studieretninger på htx 2008 Antal gange Placering Antal elever Elever i procent studieretningen forekommer Fag 1 Fag 2 Fag % 12 Teknologi A Design B Innovation C % 12 Matematik A Fysik A Filosofi C % 7 Matematik A Info. tek. B Programmering C % 6 Kemi A Biologi B Psykologi C % 7 Matematik A Kemi A Biologi B % 6 Matematik A Fysik A Programmering C % 5 Matematik A Fysik A Idehistorie B % 4 Matematik A Fysik A Astronomi C % 6 Engelsk A Komm./it A Samfundsfag B % 4 Matematik A Fysik A Innovation C Anm.: Tabellen viser de studieretninger, som har størst tilslutning blandt eleverne. Der kan godt være flere ens studieretninger på samme skole. Matematik A er det fag, der læses af den største andel af eleverne på htx (53 pct.). Herefter følger fysik A med 31 pct. af eleverne, mens biologi B er det tredje mest populære fag og læses af 28 pct. af eleverne. Fra 2007 til 2008 er særligt faget design (B + C) steget meget i tilslutning, idet andelen af elever, som har valgt dette fag, er gået fra 16 pct. til 23 pct. Herudover er også tilslutningen til biologi B, innovation C, international teknologi/kultur C og kemi A steget pænt. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 15 af 18

16 Tilbagegang i elevernes valg ses primært i fagene informationsteknologi (B + C), engelsk A og filosofi C. Tabel 16. Optælling af antal elever på fag, der indgår i studieretninger på htx Fag Antal elever Procent elever Antal elever Procent elever Astronomi C 76 2% 111 3% Biologi B % % Design B % % Design C 44 1% 132 4% Engelsk A % % Erhvervsøkonomi C 174 5% 127 4% Filosofi C % 338 9% Filosofi/ teknologi C 79 2% 28 1% Fysik A % % Idehistorie B 26 1% 166 5% Idræt C 96 3% 119 3% Informationsteknologi B % % Informationsteknologi C 123 4% - - Innovation C 319 9% % International tek./ kultur C % Kemi A % % Kommunikation/ it A % % Matematik A % % Materialeteknologi C 64 2% 82 2% Mediefag C 75 2% 106 3% Multimedier C 76 2% 31 1% Programmering C % % Psykologi C % 312 9% Religion C % Samfundsfag B % % Statik/ styrkelære C 81 2% 51 1% Statistik C 118 3% 136 4% Teknologi A % % Elever i alt % % 4.3 Sammensætning af fag på studieretningerne I tabellen nedenfor ses der på en række udvalgte fag og fagkombinationer. Som tidligere skrevet har 53 pct. af eleverne, svarende til elever, matematik på A-niveau. 30 pct. af eleverne har matematik A i kombination med fysik A, mens 5 pct. har matematik A i kombination med kemi A. Der er ingen elever, der har kombinationen matematik A, fysik A og kemi B. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 16 af 18

17 Når det for htx er interessant at se på matematik A som studieretningsfag, skyldes det, at både fysik og kemi er obligatoriske på B-niveau i htxuddannelsen. Det betyder, at en elev på htx alene ved at vælge matematik A som studieretningsfag (eller valgfag) opfylder de specifikke adgangskrav til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknologi, jf. afsnit 2.3. I alt vil der blandt de elever, der afslutter htx i 2010, være elever, som kan honorere adgangskravene til de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed. Tabel 17. Udvalgte fagkombinationer på htx, 2007 og 2008 Fag Procent af Antal elever alle elever Antal elever Procent af alle elever Matematik A % % Matematik A - Fysik A % % Matematik A - Kemi A 112 3% 188 5% Matematik A - Fysik A - Kemi A 0 0% 0 0% Anm.: Ovenstående kombinationer er ikke gensidigt udelukkende. 4.4 Blandede studieretninger På htx er 25 pct. af de oprettede studieretninger blandede. I alt læser 17 pct. af eleverne på en blandet studieretning. Tabel 18. Blandede studieretninger på htx 2008 Antal oprettede studieretninger Oprettede studie- retninger i procent Antal elever Procent Ikke blandet % % Blandet 45 25% % I alt % % UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 17 af 18

18 5. Metode 5.1 Population Undersøgelsen omfatter alle institutioner, som udbyder hhx, htx, stx eller studenterkurser. Såfremt en institution har flere afdelinger, er den blevet bedt om at indberette for afdelingerne separat. Således kan en institution indgå flere gange i undersøgelsen. Undersøgelsen baseres på 249 indberetninger jf. ovenstående kan den enkelte institution have afsendt flere indberetninger, såfremt den udbyder flere gymnasiale retninger eller består af flere afdelinger. Indberetningerne har fundet sted i perioden 15. februar 10. april Tabel 19. Antal indberetninger i undersøgelsen 2008 Uddannelse Antal skoler Hhx 60 Htx 44 Stx 138 Studenterkursus 7 I alt 249 Anm.: Yderligere to skoler har fået tilsendt indberetningsskemaer, men er ikke medtaget i undersøgelsen; Den Jyske Haandværkerskole (htx), der først har opstart august 2008, samt Struer Erhvervsskole (htx), der lukker 1. juli 2008, hvorfor skolens elever fortsætter på andre skoler/uddannelser. I rapporteringen er der ikke skelnet mellem studenterkurser og stx, da der på disse uddannelser udbydes de samme fag. 5.3 Datavalidering I de tilfælde, hvor indberetningerne har været mangelfulde, misvisende eller hvor der har været tvivl om, hvorvidt der var indberettet korrekt, er skolen blevet ringet op og eventuelle ændringer skrevet ind i skemaet. UNI C Statistik & Analyse, 26. august 2008 Side 18 af 18

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Gennemsnitskarakterer - HTX

Gennemsnitskarakterer - HTX Gennemsnitskarakterer - HTX 13 14 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype htx htx htx htx Biologi B Mundtlig Eksamenskarakter 6,5 (,1) 36 Årskarakter 6,2 (6,) Skriftlig Eksamenskarakter

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studenternes studieretninger 2013

Studenternes studieretninger 2013 nes studieretninger 2013 På stx fordeler de 25.348 1 studenter fra 2013 sig på 209 forskellige studieretninger. Studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B er den hyppigst valgte studieretning.

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Januar 2018 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD erhvervsuddannelse Orientering om EUD EUX

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Studenternes fagvalg 2005-2013

Studenternes fagvalg 2005-2013 Studenternes fagvalg 2005-20 Resumé Alle fire gymnasiale uddannelser blev ændret i deres opbygning og indhold ved gymnasiereformen fra 2005. De første studenter efter den nye reform dimitterede i 2008

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 2 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer Sum 2 20 % omlægges for matematik C AT i foråret

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter)

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter) Fag og niveau Niveau Obligatoriske fag Obligatoriske valg Valgfag () Krav A (hvis begynder) 2.frem.sprog (fort) Mindst 4 fag B C (hvis fortsætter) nat.vid.fag 2 (,, eller ) nat.vid.fag 3 (, og/eller )

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM!

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! Vi glæder os til at give dig et indblik i, hvad stx er generelt og på Tornbjerg specielt. Du bliver introduceret til gymnasiets kultur og værdier både

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Konference 20 april 2016

Konference 20 april 2016 Konference 20 april 2016 IT fagene IT supp: 7216 2666 Netværk : CampusVejle_guest materialer: http://iftek.dk/konference-2016-it-fagene-i-de-gymnasiale-uddannelser UVM Konference Campus Vejle 20 april

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen

Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen af 2016 Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.

Læs mere