Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007"

Transkript

1 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede studieretninger på de almene gymnasier (stx), studenterkurser (stk), handelsskoler (hhx) og tekniske skoler (htx) for de elever, der påbegyndte deres gymnasiale uddannelse i sommeren 2006, og som følgelig har påbegyndt deres studieretningsforløb i januar Institutionerne har indberettet, hvilke studieretninger der er oprettet, hvilke fag der kendetegner disse studieretninger, hvor mange elever der går på de pågældende studieretninger, samt om der er tale om blandede studieretninger. I dette notat samt i det tilhørende bilagsmateriale - præsenteres relevante tabeller. Bilag 1 indeholder en opgørelse af de fagkombinationer, der definerer de oprettede studieretninger herunder en optælling af hvor mange institutioner, der udbyder den pågældende kombination, samt hvor mange elever der har valgt den. Bilag 2 indeholder en komplet oplistning af hver institutions oprettede studieretninger herunder en opgørelse af antal elever på hver enkelt studieretning. Det understreges, at der alene er tale om en opgørelse af elevernes studieretningsfag. Eleverne vælger først deres valgfag på et senere tidspunkt i gymnasieforløbet, og tallene kan derfor ikke opfattes som et dækkende billede af de kommende studenters faglige profil. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 1 af 14

2 2. Stx 1 I dette afsnit beskrives de valgte studieretninger på stx (inklusive stk). 2.1 Studieretninger på stx I tabel 1 opgøres antal oprettede studieretninger med tilhørende elevtal. Det ses overordnet, at der i alt er indrapporteret 984 oprettede studieretninger på stx/stk med i alt elever. Dette svarer til 25,0 elever pr. oprettet studieretning. Det ses, at de naturvidenskabelige studieretninger tiltrækker flest elever, idet disse studieretninger omfatter 35 pct. af eleverne i 1.g. Herefter følger samfundsvidenskabelige og sproglige studieretninger, som hhv. 32 pct. og 24 pct. har valgt. De kunstneriske studieretninger udgør med 9 pct. af eleverne den mindste andel. Tabel 1. Fordeling af elever på stx Antal studieretninger Studieretninger i procent Antal elever Elever i procent Hovedkategori Kunstnerisk 84 9% % Naturvidenskabelig % % Samfundsvidenskabelig % % Sproglig % % Andet 2 0% 54 0% I alt % % Anm.: Andet omfatter studieretninger på hhv. Marselisborg Gymnasium og Rungsted Gymnasium. Det er den enkelte skole, der selv grupperer sine studieretninger i kategorierne kunstnerisk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og sproglig ud fra de to fag på højeste niveau i den enkelte studieretning. Denne praksis følges dog ikke slavisk på alle skoler. Det fremgår af, at af de elever, der i tabel 1 er angivet til at have en samfundsvidenskabelig studieretning, er det kun af dem (svarende til 21% af alle elever), der har samfundsfag A som studieretningsfag. Af de resterende elever har langt de fleste en studieretning med engelsk A og samfundsfag B eller matematik A og samfundsfag B. Som et kuriosum kan det nævnes, at der er 107 elever, der har en studieretning med engelsk A, spansk A og matematik B, og som af deres skoler er angivet til at have en samfundsvidenskabelig studieretning. Tabel 2 viser fordelingen i antal studieretning pr institution. 48 pct. af gymnasierne med stx har oprettet mellem 5 og 7 studieretninger, 17 pct. har oprettet under 4 studieretninger eller derunder, og 35 pct. af skolerne har oprettet 8 studieretninger eller flere. Et enkelt gymnasium har oprettet 14 studieretninger. 1 Data for studenterkurser er medregnet under stx. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 2

3 Tabel 2. Antal studieretninger pr. skole på stx Antal studieretninger pr. skole Antal skoler Procent 1 1 1% 2 6 4% % 4 6 4% % % % % % % % % % I alt % Anm.: Silkeborg Gymnasium har indberettet 14 oprettede studieretninger (heraf 5 blandede). 2.2 Hvilke studieretninger vælger eleverne? Tabel 3 oplister de 10 mest populære studieretninger på stx. Den mest søgte kombination er matematik A, fysik B og kemi B. Den er søgt af 14,4% af eleverne. Tabel 3. De 10 mest populære studieretninger på stx Plac Antal elever Pct. Fag 1 Fag 2 Fag ,4% Matematik A Fysik B Kemi B ,3% Engelsk A Samfundsfag A Matematik B ,3% Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C ,9% Engelsk A Spansk A Samfundsfag B ,5% Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B ,9% Fysik A Matematik A Kemi B ,8% Biologi A Idræt B Matematik B ,8% Biologi A Kemi B Matematik B ,0% Engelsk A Tysk fortsætter A Samfundsfag B ,8% Engelsk A Spansk A Anm.: Tabellen viser de studieretninger, som har størst tilslutning blandt eleverne. Matematik er det fag, der oftest optræder som studieretningsfag. Således indgår matematik i 61 pct. af studieretningerne på stx (30 pct. på A-niveau og 31 pct. på B-niveau). Herefter følger engelsk A, som er valgt af 50 pct. af eleverne, og samfundsfag, som er studieretningsfag for 48 pct. af eleverne (21 pct. på A-niveau og 27 pct. på B-niveau). Kemi er studieretningsfag for 30 pct. af eleverne (heraf 25 pct. på B-niveau), mens 23 pct. (heraf 20 pct. på B-niveau) har fysik som studieretningsfag. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 3

4 Tabel 4. Optælling af antal elever på fag, der indgår i studieretninger på stx Fag Antal elever Procent elever Billedkunst B 193 1% Billedkunst C 164 1% Biologi A % Biologi B % Biologi C 510 2% Datalogi C 29 0% Design 29 0% Dramatik B 181 1% Dramatik C 149 1% Engelsk A % Erhvervsøko. C 521 2% Filosofi B 59 0% Filosofi C 362 1% Fransk beg. A 225 1% Fransk forts. A 285 1% Fysik A 835 3% Fysik B % Græsk A 62 0% Idræt B % Innovation C 32 0% Italiensk A 108 0% Kemi A 585 2% Kemi B % Kemi C 646 3% Latin A 110 0% Latin C 24 0% Matematik A % Matematik B % Mediefag B % Mediefag C 212 1% Multimedier C 73 0% Musik A % Musik B 234 1% Naturgeografi B % Naturgeografi C 914 4% Psykologi B 831 3% Psykologi C % Religion B 70 0% Retorik C 29 0% Russisk A 25 0% Samfundsfag A % Samfundsfag B % Spansk A % Tysk beg. A 72 0% Tysk forts. A % Tysk forts. B 116 0% Elever i alt % UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 4

5 2.3 Sammensætning af fag på studieretningerne Bilag 1 viser, hvordan studieretningerne konkret er sammensat, og hvor mange studieretninger af hver slags der er oprettet. Visse kombinationer af fag og niveauer har særlig interesse. Tabellen herunder viser andelen af elever, der har de anførte matematisk-naturvidenskabelige fag eller to fremmedsprog A som studieretningsfag. Tabel 5. Udvalgte fagkombinationer på stx-studieretninger Procent af alle Antal elever elever Mat A Fys A 786 3% Mat A Fys B % Mat A Kem A 479 2% Mat A Kem B % Mat A Fys A Kem A 0 0% Mat A Fys A Kem B 715 3% Mat A Fys B Kem A 417 2% Mat A Fys B Kem B % To fremmedsprog på A-niveau % Anm.: Ovenstående kombinationer er ikke gensidigt udelukkende. Fx indgår de 715 elever, som har Mat A Fys A Kem B logisk som en del af de 786 elever, der har Mat A Fys A. Alle tallene i denne tabel kan altså ikke summeres. Anm.: I tabellen dækker betegnelsen fremmedsprog på A-niveau over fagene Engelsk A, Fransk beg. A, Fransk forts. A, Græsk A, Italiensk A, Latin A, Russisk A, Spansk A, Tysk beg. A, Tysk forts. A. Med meget få undtagelser stiller alle lange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed fra 2008 adgangskrav om matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst B-niveau. Tabel 5 viser, at der når der ses bort fra frafald i løbet af gymnasietiden blandt de elever, der bliver studenter i 2009, vil være elever 2, der alene ved deres valg af studieretningsfag kan honorere disse adgangskrav. Hertil kommer studenter, der gennem valg af valgfag slutter med de nævnte fag på de nævnte niveauer. Til sammenligning kan nævnes, at der på studenterholdet i 2005 var stxstudenter, der havde matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst B-niveau. 2 Beregning: = elever, jf. Tabel 5. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 5

6 2.4 Er studieretningerne blandet med andre studieretninger? Gymnasiernes studieretninger kan være blandede, hvilket vil sige, at eleverne på en sådan studieretning under bestemte forudsætninger kun har ét eller to studieretningsfag og de obligatoriske fag fælles. Tabel 5 viser, at 31% af studieretningerne på stx er blandede, mens 64% af studieretningerne er ikke blandede studieretninger. For 5% af studieretningerne er det ikke oplyst, hvorvidt de er blandede eller ej. Tabel 6. Blandede studieretninger på stx Antal oprettede studieretninger Procent Antal elever Procent Blandet % % Ikke blandet % % Ikke svaret 47 5% % I alt % % UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 6

7 3. Hhx I dette afsnit beskrives de valgte studieretninger på hhx. Tabellerne vises ukommenteret. 3.1 Studieretninger på hhx Tabel 7. Fordeling af studieretninger og elever på hhx Hovedkategori Antal studieretninger Studieretninger i procent Antal elever Elever i procent Internationalt orienteret 70 19% % Markedsorienteret % % Matematisk/it- orienteret 5 1% 97 1% Økonomisk orienteret % % I alt % % Tabel 8. Antal studieretninger pr. skole på hhx Antal studieretninger pr. skole Antal skoler Procent 1 4 7% 2 5 8% % 4 4 7% % 6 5 8% % 8 3 5% 9 4 7% % % 12 eller derover 1 7% I alt % 3.2 Hvilke studieretninger er oprettet? Tabel 9. De 10 mest populære studieretninger på hhx Plac Antal elever Pct. Fag 1 Fag 2 Fag ,0% Afsætning A Virks. øko. A Innovation C ,1% Int. øko. A Virks. øko. A Matematik B ,6% Matematik A Virks. øko. A Finansiering C ,6% Afsætning A Virks. øko. A Matematik B ,5% Afsætning A Int. øko. A Kulturforst. C ,0% Afsætning A Virks. øko. A Markedskomm. C ,5% Afsætning A Spansk A Kulturforst. C ,0% Afsætning A Virks. øko. A Psykologi C ,2% Afsætning A Int. øko. A Markedskomm. C ,9% Afsætning A Int. øko. A Matematik B Anm.: Tabellen viser de studieretninger, som har størst tilslutning blandt eleverne. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 7

8 Tabel 10. Optælling af antal elever på fag, der indgår i studieretninger på hhx Fag Antal elever Procent elever Afsætning A % Design C 56 1% Finansiering C 720 8% Fransk begynder A 80 1% Fransk fortsætter A 51 1% Idræt C 83 1% Innovation C % International tek./kultur C 25 0% International økonomi A % It A 340 4% It B 715 8% Kinesisk A 37 0% Kulturforståelse B 159 2% Kulturforståelse C % Markedskommunikation C % Matematik A 784 9% Matematik B % Mediefag C 90 1% Multimedier C 168 2% Organisation C 282 3% Psykologi B 138 2% Psykologi C 481 6% Spansk A 767 9% Statistik C 145 2% Tysk begynder A 83 1% Tysk begynder B 11 0% Tysk fortsætter A 448 5% Tysk fortsætter B 20 0% Virksomhedsøkonomi A % I alt % UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 8

9 3.3 Sammensætning af fag på studieretningerne Tabel 11. Udvalgte fagkombinationer på hhx-studieretninger Antal elever Procent af alle elever Virksomhedsøkonomi A - Afsætning A % Virksomhedsøkonomi A - Matematik A/B % Afsætning A - International økonomi A % Afsætning A - et fremmedsprog A/B % International økonomi A - Virksomhedsøkonomi A % International økonomi A - et fremmedsprog A/B 154 2% To fremmedsprog på A-niveau 250 3% Anm.: Ovenstående kombinationer er ikke gensidigt udelukkende. Anm.: I tabellen dækker betegnelsen fremmedsprog A/B over fagene Fransk beg. A, Fransk beg. B, Fransk forts. A, Fransk forts. B, Italiensk B, Japansk A, Japansk B, Kinesisk A, Kinesisk B, Russisk B, Spansk A, Spansk B, Tyrkisk A, Tyrkisk B, Tysk beg. A, Tysk beg. B, Tysk forts. A, Tysk forts. B. Anm.: I tabellen dækker betegnelsen fremmedsprog på A-niveau over fagene Fransk beg. A, Fransk forts. A, Japansk A, Kinesisk A, Spansk A, Tyrkisk A, Tysk beg. A, Tysk forts. A. 3.4 Er studieretningerne blandet med andre studieretninger? Tabel 12. Blandede studieretninger på hhx Antal oprettede studieretninger Procent Antal elever Procent Ja 53 14% % Nej % % Ikke svaret 39 10% % I alt % % UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 9

10 4. Studieretninger på htx I dette afsnit beskrives de valgte studieretninger på htx. Tabellerne vises ukommenteret. 4.1 Studieretninger på htx Tabel 13. Fordeling af studieretninger og elever på htx Hovedkategori Antal studieretninger Studieretninger i procent Antal elever Elever i procent Kommunikationsteknisk 40 25% % Naturvidenskabelig 92 57% % Teknologisk 29 18% % I alt % % Tabel 14. Antal studieretninger pr. skole på htx Antal studieretninger pr. skole Antal skoler Procent % % % % 5 4 9% 6 2 4% 8 1 2% 9 2 4% % I alt % 4.2 Hvilke studieretninger er oprettet? Tabel 15. De 10 mest populære studieretninger på htx Plac Antal elever Pct. Fag 1 Fag 2 Fag ,2% Fysik A Matematik A Filosofi C ,7% Teknologi A Design B Innovation C ,4% Matematik A Informationstek. B Programmering C ,6% Fysik A Matematik A Programmering C ,4% Engelsk A Kommunik./it A Psykologi C ,3% Kemi A Biologi B Psykologi C ,3% Fysik A Matematik A Informationstek. B ,0% Matematik A Biologi B Filosofi C ,9% Engelsk A Kommunik./it A Samfundsfag B ,2% Kemi A Matematik A Biologi B ,2% Matematik A Biologi B Samfundsfag B ,2% Fysik A Matematik A Astronomi C Anm.: Tabellen viser de studieretninger, som har størst tilslutning blandt eleverne. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 10

11 Tabel 16. Optælling af antal elever på fag, der indgår i studieretninger på htx Fag Antal studieretninger Procent studieretninger Antal elever Procent elever Astronomi C 4 2% 76 2% Biologi B 46 28% % Design B 23 14% % Design C 2 1% 44 1% Engelsk A 24 15% % Erhvervsøkonomi C 8 5% 174 5% Filosofi C 17 10% % Filosofi/ teknologi C 4 2% 79 2% Fysik A 41 25% % Idehistorie B 2 1% 26 1% Idræt C 5 3% 96 3% Informationsteknologi B 16 10% % Informationsteknologi C 5 3% 123 4% Innovation C 15 9% 319 9% Kemi A 18 11% % Kommunikation/ it A 44 27% % Matematik A 86 52% % Materialeteknologi C 2 1% 64 2% Mediefag C 4 2% 75 2% Multimedier C 6 4% 76 2% Programmering C 17 10% % Psykologi C 14 8% % Samfundsfag B 45 27% % Statik/ styrkelære C 5 3% 81 2% Statistik C 5 3% 118 3% Teknologi A 27 16% % I alt % % 4.3 Sammensætning af fag på studieretningerne Tabel 17. Udvalgte fagkombinationer på htx-studieretninger Procent Antal elever af alle elever Matematik A % Matematik A - Fysik A % Matematik A - Kemi A 112 3% Matematik A - Fysik A - Kemi A 0 0% Anm.: Ovenstående kombinationer er ikke gensidigt udelukkende. Når det for htx er interessant at se på matematik A som studieretningsfag, skyldes det, at både fysik og kemi er obligatoriske på B-niveau i htx-uddannelsen. Det betyder nemlig, at en htx-elev alene ved at vælge matematik A som studieretningsfag (eller valgfag) opfylder de specifikke adgangskrav til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknologi, jf. afsnit 2.3. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 11

12 4.4 Er studieretningerne blandet med andre studieretninger Tabel 18. Blandede studieretninger på htx Antal oprettede studieretninger Procent Antal elever Procent Ja 27 17% % Nej % % I alt % % UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 12

13 5. Metode 5.1 Population Undersøgelsen omfatter alle skoler, som udbyder hhx, htx, stx eller studenterkurser. Såfremt en institution har flere afdelinger, er den blevet bedt om at indberette for afdelingerne separat. Indberetningerne har fundet sted i perioden 15. februar 15. marts I Tabel 19 ses, hvor mange skoler der er blevet sendt ud til. Samtlige skoler har indberettet. Tabel 19. Antal uddannelsessteder i undersøgelsen Uddannelse Antal skoler Hhx 60 Htx 45 Stx 138 Studenterkursus 7 I alt 250 I rapporteringen er der ikke skelnet mellem studenterkurser og stx, da der på disse uddannelser udbydes de samme fag. Bilagsmaterialet er dog opdelt på studenterkurser og stx. 5.2 Studieretninger Undersøgelsen har vist, at studieretningsbegrebet ikke opfattes entydigt af gymnasieverdenens interessenter. I denne undersøgelse er data valideret og optalt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets metode, som består i, at en studieretning forstås som én klasse, hvor alle elever enten har samme studieretningsfag eller i begrænset omfang og efter bestemte principper har forskellige studieretningsfag. Hvis eleverne har forskellige studieretningsfag, så defineres dette som en blandet studieretning. Såfremt skolen ikke har svaret på, om en studieretning er blandet, er dette i bilaget markeret med teksten Ej svaret. Det må formodes, at langt størstedelen af de manglende svar dækker over, at der ikke er tale om en blandet studieretning. 5.3 Datavalidering Et antal institutioner har indberettet studieretninger med 0 elever. Årsagen er formentlig, at institutionen har ønsket at markere sit udbud af studieretninger uanset at enkelte af disse ikke er blevet oprettet. Da statistikken skal vise oprettede studieretninger, har UNI-C slettet indberettede studieretninger med 0 elever. Herudover har et antal institutioner i et vist omfang indberettet studieretninger, som jf. gældende bekendtgørelser ikke kan forekomme. UNI-C har foretaget en UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 13

14 individuel opfølgning over for disse skoler for at sikre, at de indberettede data er korrekte. 3 Et antal skoler har indberettet studieretninger med meget få elever uden at angive, om de eventuelt er blandet med en anden studieretning. Hvis der i et omfang er tale om undladelse af denne information, så medfører det, at opgørelsen overvurderer antallet af studieretninger. Følgelig vil en beregning af gennemsnitligt elevtal pr. studieretning give for lave tal. Generelt skal det understreges, at opgørelsen af elevtal vurderes meget sikker, mens opgørelsen af antal studieretninger er behæftet med en vis usikkerhed pga. eventuel upræcis indberetning af studieretninger, der er blandede. 3 Det skal dog bemærkes, at Niels Brock har indberettet faget fysik A, som i henhold til loven ikke kan være studieretningsfag på hhx. UNI C Statistik & Analyse, 6. november 2008 Side 14

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter)

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter) Fag og niveau Niveau Obligatoriske fag Obligatoriske valg Valgfag () Krav A (hvis begynder) 2.frem.sprog (fort) Mindst 4 fag B C (hvis fortsætter) nat.vid.fag 2 (,, eller ) nat.vid.fag 3 (, og/eller )

Læs mere

Gennemsnitskarakterer - HTX

Gennemsnitskarakterer - HTX Gennemsnitskarakterer - HTX 13 14 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype htx htx htx htx Biologi B Mundtlig Eksamenskarakter 6,5 (,1) 36 Årskarakter 6,2 (6,) Skriftlig Eksamenskarakter

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM!

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! Vi glæder os til at give dig et indblik i, hvad stx er generelt og på Tornbjerg specielt. Du bliver introduceret til gymnasiets kultur og værdier både

Læs mere

Studenternes studieretninger 2013

Studenternes studieretninger 2013 nes studieretninger 2013 På stx fordeler de 25.348 1 studenter fra 2013 sig på 209 forskellige studieretninger. Studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B er den hyppigst valgte studieretning.

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studenternes fagvalg 2005-2013

Studenternes fagvalg 2005-2013 Studenternes fagvalg 2005-20 Resumé Alle fire gymnasiale uddannelser blev ændret i deres opbygning og indhold ved gymnasiereformen fra 2005. De første studenter efter den nye reform dimitterede i 2008

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012 5. maj 2013 6. maj 2013 Matematik A, netadgang, stx stx131-matn/a-06052013 udlevering af bilagsmateriale 7. maj 2013 8. maj 2013 9. maj 2013 Kristi himmelfartsdag 10. maj 2013 11. maj 2013 12. maj 2013

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Januar 2018 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD erhvervsuddannelse Orientering om EUD EUX

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Konference 20 april 2016

Konference 20 april 2016 Konference 20 april 2016 IT fagene IT supp: 7216 2666 Netværk : CampusVejle_guest materialer: http://iftek.dk/konference-2016-it-fagene-i-de-gymnasiale-uddannelser UVM Konference Campus Vejle 20 april

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere