Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)"

Transkript

1 BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) I medfør af 4, 6, stk. 1, 26, 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1-3, 33, 36, 44, stk. 1, 53, stk. 1 og 2, 56, stk. 2 og 3, 67, 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 402 af 21. april 2010, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for overvågning og bekæmpelse af TSE (scrapie og BSE) hos får og geder. Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) TSE: Alle transmissible spongiforme encephalopatier. Samlebetegnelse for hjernesygdomme der skyldes smitte med en overførbar spongiform encephalopati. Sygdommene medfører en alvorlig, uhelbredelig hjernelidelse, hvor der efter en lang inkubationstid kan findes unormalt PrP protein. TSE hos får og geder er en fællesbetegnelse for klassisk scrapie, atypisk scrapie og BSE hos får og geder 2) BSE: Bovin Spongiform Encephalopati (kogalskab). En zoonotisk TSE sygdom hos kreaturer, som får og geder i sjældne tilfælde er modtagelige overfor. 3) TSE hos små drøvtyggere: Et tilfælde af transmissibel spongiform encephalopati, der påvises hos et får eller en ged efter en konfirmatorisk undersøgelse for unormal PrP protein. 4) Scrapietilfælde: Et bekræftet tilfælde af transmissibel spongiform encephalopati hos et får eller en ged, hvor en BSE-diagnose er blevet udelukket i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i EU-referencelaboratoriets tekniske manual om karakterisering af TSE-stammer hos små drøvtyggere. 5) Klassisk scrapietilfælde: Et bekræftet scrapie tilfælde, der er klassificeret som klassisk i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i EU-referencelaboratoriets tekniske manual om karakterisering af TSE-stammer hos små drøvtyggere og hvor BSE er udelukket jf. nummer 4). 6) Atypisk scrapietilfælde: Et bekræftet scrapie tilfælde, der kan skelnes fra klassisk scrapie i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i EU-referencelaboratoriets tekniske manual om karakterisering af TSE-stammer hos små drøvtyggere og hvor BSE er udelukket jf. nummer 4). 7) Hjernestammen: Den basale og nederste del af hjernen hos får og geder. Det er den del af hjernen, som skal undersøges for TSE, jf. de protokoller, som gælder for de hurtigtest, som er godkendt af EU. 8) Får eller geder over 18 måneder: Får og geder som bevisligt er 18 måneder eller derover, eller som har to blivende fortænder (to brede) eller flere i frembrud i hele underkæben. 9) OT-dyr: Et levende får eller en levende ged, der kommer fra en besætning under offentligt tilsyn, og som efter aftale med Fødevarestyrelsen sendes til slagtning, eller et aflivet eller selvdødt får, der kommer fra en besætning under offentlig tilsyn, og som efter aftale med Fødevarstyrelsen sendes til kategori 1-forarbejdningsanlæg, eller en aflivet eller selvdød ged, der kommer fra en besætning 1

2 under offentlig tilsyn, og som efter aftale med Fødevarestyrelsen sendes til kategori 1-forarbejdningsanlæg. 10) Kategori 1-forarbejdningsanlæg: Virksomhed, som er godkendt til at forarbejde kategori 1-materiale i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter biproduktforordningen). 11) Kategori 1-materiale: De biprodukter der ifølge definitionen i biproduktforordningen skal destrueres på et godkendt kategori 1-forarbejdningsanlæg eller på anden vis skal bortskaffes eller anvendes i henhold til biproduktforordningen. 12) SRM (Specificeret Risiko Materiale): De dele af kvæg, får og geder, som indeholder den største mængde af smitstof, hvis dyret er smittet med BSE/TSE. Defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier med senere ændringer. 13) Brugeren af en besætning: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning. 14) Slagteri: Slagteri autoriseret til slagtning af får og geder. 15) Hjemmeslagtning: Primærproducenters slagtning og efterfølgende slagtemæssig behandling af egne dyr til forbrug i egen husholdning på ejendomme, hvor dyrehold er tilladt. 16) Referencelaboratorium: Danmarks nationale referencelaboratorium for TSE er Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet. 17) Godkendt laboratorium: Laboratorium, der er godkendt til at foretage undersøgelser for TSE ved hurtigtest, i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier m.v. eller et laboratorium, der er godkendt i et andet EU medlemsland til at foretage undersøgelser for TSE i henhold til TSE forordning 999/2001 med senere ændringer. 18) Hurtigtest: EU-godkendt screeningsmetode til undersøgelse af hjernestamme for TSE, jf. bilag X, kapitel C i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/ ) Konfirmatorisk undersøgelse: Undersøgelse der har til formål at stille en endelig diagnose ved endeligt at bekræfte eller afkræfte, hvorvidt det undersøgte materiale er positivt eller negativt. I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt med det tilgængelige materiale at opnå en endelig diagnose. I de tilfælde ender den konfirmatoriske undersøgelse uden resultat og resultatet noteres som inkonklusiv (uden resultat). I denne bekendtgørelse refererer begrebet til, hvorvidt materialet er positivt, negativt eller inkonklusivt for TSE. 20) TSE-database: Fødevarestyrelsens database over alle undersøgelsesresultater i forbindelse med undersøgelse for TSE-sygdomme. 21) CHR: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister. 22) CHR-nummer: Et unikt nummer, der anvendes i CHR til identifikation af en bestemt geografisk beliggenhed. 23) CKR-nummer: Det unikke individuelle nummer, der er tildelt et får, en ged eller et kreatur. CKRnummeret er sammensat af oprindelsesbesætningens CHR-nummer og et dertil hørende individuelt løbenummer. Kapitel 2 Klinisk mistanke om TSE 2. Der er klinisk mistanke om TSE hos et får eller en ged, når et levende, selvdødt eller aflivet får, eller en levende, selvdød eller aflivet ged, fremviser eller har fremvist et eller flere af følgende symptomer, og hvor det ikke har været muligt at stille en anden sikker diagnose på grundlag af kliniske undersøgelser, reaktion på behandling eller laboratorieanalyser: 2

3 1) Et fremadskridende sygdomsbillede med neurologiske og adfærdsmæssige forstyrrelser. 2) En gradvis forringelse af den generelle tilstand som følge af forstyrrelser i centralnervesystemet. 3) En intens kløe af ikke påviselig årsag. 3. Ejeren eller brugeren af en besætning skal ved mistanke om, at der hos et får eller en ged optræder et eller flere af de i 2 nævnte symptomer, straks tilkalde en dyrlæge. 4. Tilkaldes en dyrlæge, jf. 3, til et får eller en ged, som udviser symptomer, jf. 2, eller får dyrlægen i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af TSE, skal dyrlægen snarest foretage en undersøgelse af det pågældende dyr. Stk. 2. Hvis en dyrlæge efter undersøgelser foretaget i henhold til stk. 1 konstaterer at fåret eller geden udviser det i 2 nævnte sygdomsbillede, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen om sygdomstilfældet med angivelse af sygdomsbilledet. Stk. 3. Fødevarestyrelsen vurderer, om der er tale om en klinisk mistanke om TSE, og om fåret eller geden skal aflives og undersøges. Stk. 4. I tilfælde af aflivning af fåret eller geden skal dette ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. 5. Fødevarestyrelsen sørger for indsendelse af hovedet til undersøgelse på referencelaboratoriet samt transport af resten af dyret til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Kapitel 3 Overvågning på slagterier og på kategori 1-forarbejdningsanlæg 6. Et kategori 1-forarbejdningsanlæg skal som led i overvågning sørge for, at der udtages hjernestamme og en del af den øvrige hjerne fra modtagne aflivede eller selvdøde får og geder, som er 18 måneder gamle eller derover, til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Udtagelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Fødevarestyrelsen anviser antal prøver, der skal udtages. Stk. 2. For dyr, der kommer fra en besætning, hvor der er påvist atypisk scrapie skal kategori 1-forabejdningsanlægget altid udtage prøver til undersøgelse jf. 20, stk. 3. Stk. 3. Aflivning af får eller geder, som er 18 måneder gamle eller derover, skal så vidt muligt foretages medikamentelt af hensyn til at bevare hjernestammen intakt til undersøgelse for TSE. Rygmarvsstøder må ikke anvendes til får eller geder, som er 18 måneder gamle eller derover. Stk. 4. Kategori 1-forarbejdningsanlæg skal for de dyr, der jf. stk. 1 og 2, er i den gruppe af dyr, hvor der skal udtages TSE prøver, etablere og efterfølgende anvende et system til udvælgelse af de aldersgrupper af får og geder, som er relevant for undersøgelse af TSE på grundlag af en vurdering af tandsættet. 7. Slagterier skal ved opslag i CHR sikre sig, at besætningen ikke er smittet med scrapie eller der er mistanke om scrapie i besætningen. Såfremt der i CHR findes oplysninger om, at dyret ikke må omsættes til slagtning og dyret ikke er ledsaget af en af Fødevarestyrelsen udstedt passerseddel, skal Fødevarestyrelsen kontaktes, og dyret må ikke slagtes. Stk. 2. Et slagteri skal sørge for, at der udtages hjernestamme og en del af den øvrige hjerne fra alle får og geder som er 18 måneder gamle eller derover, og som kommer fra en besætning med et positivt tilfælde af atypisk scrapie eller en besætning med en TSE mistanke, til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Udtagelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Stk. 3. Slagteriet skal for de dyr, der jf. stk. 1 og 2, er i den gruppe af dyr, hvor der skal udtages TSE prøver, etablere og efterfølgende anvende et system til udvælgelse af de aldersgrupper af får og geder, som er relevant for undersøgelser for TSE på grundlag af en vurdering af tandsættet. 8. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg, som udtager prøver til undersøgelse for TSE jf. 6 og 7, skal sørge for, at der er en sikker sammenhæng mellem hjernestamme til undersøgelse for TSE, det pågældende dyrs CKR-nummer samt den ejendom, hvorfra dyret er leveret til virksomheden. 3

4 Stk. 2. Slagterier skal sikre, at slagtekrop og øvrige dele af dyret kan relateres til det pågældende dyrs CKR-nummer, indtil embedsdyrlægen har frigivet slagtekrop og øvrige dele af dyret til konsum. Stk. 3. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg skal føre optegnelser over identiteten, jf. stk. 1. Optegnelserne skal opbevares i mindst tre år. 9. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg skal sørge for, at det udtagne materiale, jf. 6 og 7, indsendes til undersøgelse på et godkendt laboratorium samme dag, som det udtages, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Indsendelsen kan udskydes i op til fem hverdage, hvis materialet opbevares på køl fra udtagelse til indsendelse. Stk. 3. Indsenderen af det udtagne prøvemateriale skal sikre sig, at laboratoriet kan modtage materialet til undersøgelse dagen efter afsendelsen. Stk. 4. Indsender af hjernestammen skal ved aftale med det godkendte laboratorium forpligte laboratoriet til at overholde kravene til et godkendt laboratorium i 12, stk. 1-5, og 13 stk Stk. 5. Indsender af hjernestammen skal påse, at det godkendte laboratorium efterkommer kravene i 12, stk. 1-5, og 13 stk Ved slagtning af dyr, der undersøges for TSE skal alle dele, herunder huden, holdes tilbage under offentligt tilsyn, indtil der foreligger enten et negativt resultat af hurtigtesten eller et negativ resultat af den konfirmatoriske undersøgelse, eller delene er blevet ført til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Hovedet af dyret skal opbevares på køl og må først føres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg, når der foreligger et negativt resultat af en af de nævnte undersøgelser. Hvis der foreligger et inkonklusivt eller positivt prøveresultat af hurtigtesten, skal hovedet indsendes til undersøgelse, jf. 14, stk. 2. Stk. 2. Embedsdyrlægen frigiver delene af dyret fra det offentlige tilsyn, hvis der enten foreligger en negativ reaktion ved hurtigtesten udført på hjernestamme eller et endeligt negativ resultat af den konfirmatoriske undersøgelse. Stk. 3. Slagteriet skal opbevare dokumentation for det negative resultat i mindst tre år. 11. Slagterier og kategori 1-forarbejdningsanlæg skal etablere og efterfølgende anvende procedurer for kontrol af leverede får og geders oprindelse, alder og identitet samt udtagning og fremsendelse af prøver og modtagelse af prøveresultat. Slagterierne skal endvidere have procedurer for opbevaring af og kontrol med alle delene af dyrene, indtil resultatet af TSE-undersøgelsen foreligger. Stk. 2. På virksomheden skal der foreligge en skriftlig beskrivelse af procedurerne, jf. stk. 1. Kapitel 4 Særlige krav til godkendte laboratorier 12. Et godkendt laboratorium skal levere resultaterne af de foretagne TSE-undersøgelser med hurtigtest til indsender og til TSE-databasen. Stk. 2. Et godkendt laboratorium skal levere prøveresultatet til indsender senest to hverdage efter, at resultatet foreligger. Stk. 3. Et godkendt laboratorium skal levere prøveresultatet til TSE-databasen senest fem hverdage efter, at resultatet foreligger. Stk. 4. Prøveresultater skal kategoriseres og leveres elektronisk til TSE-databasen efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 5. For at sikre at prøvesvaret refererer til det prøvede dyr, skal indsendere og laboratorier hver især sikre en entydig, sikker og sammenhængende identifikation af dyret, det udtagne prøvemateriale, resultatet af undersøgelsen og de data, som leveres til TSE-databasen. Identifikationen skal ske med reference til dyrets CKR-nummer. Stk. 6 Indsendere skal mærke hver beholder med prøvemateriale med en etiket, hvoraf det tilhørende dyrs CKR-nummer og dyreart fremgår. Etiketter må kun anbringes på låget på prøvebeholderen, hvis låget er fasthægtet til prøvebeholderen. 4

5 Stk. 7. Indsendte prøver fra slagtede dyr skal ledsages af en blanket, hvoraf slagteriets autorisationsnummer, dyrets CKR-nummer, dyreart, kategori samt CHR-nummer på den ejendom, hvorfra dyret er leveret til slagtning, fremgår. Formularer til blanket leveres af det laboratorium, som skal modtage prøverne. Kapitel 5 Mistanke om TSE og offentligt tilsyn 13. Et får eller en ged mistænkes for at have TSE, hvis der foreligger en klinisk mistanke om TSE, jf. 2, eller hvis der ved en hurtigtest af hjernestamme fra det pågældende dyr indsendt til referencelaboratoriet eller et godkendt laboratorium påvises inkonklusiv eller positiv reaktion for TSE. Stk. 2. Ved en inkonklusiv eller positiv hurtigtest skal hjernestammen og den øvrige del af hjernen fra et får eller en ged mistænkt for TSE indsendes af det godkendte laboratorium til konfirmatorisk undersøgelse på referencelaboratoriet samme dag, som resultatet af hurtigtesten foreligger. Stk. 3. Referencelaboratoriet eller det godkendte laboratorium skal straks underrette Fødevarestyrelsen om et positivt eller inkonklusivt resultat af en udført hurtigtest. Underretning skal foretages af det udførende laboratorium direkte til Fødevarestyrelsen. Ved underretningen skal det pågældende dyrs CKRnummer og CHR-nummeret for leveringsadressen oplyses. 14. Hvis der påvises positiv reaktion ved hurtigtest på hjernestamme fra et får eller en ged skal slagteriet sørge for, at alle kropsdele af det dyr, som er fundet positivt ved hurtigtesten, bortskaffes som kategori 1-materiale, bortset fra de dele, som skal indsendes til konfirmatorisk undersøgelse. Stk. 2. Hvis referencelaboratoriets konfirmatoriske undersøgelse påviser positiv reaktion på hjernestamme fra et får eller en ged, som viste inkonklusiv reaktion ved hurtigtesten, skal slagteriet sørge for, at alle dele af det dyr, som er fundet positivt, bortskaffes som kategori 1-materiale. 15. Når et får eller en ged anses for at være mistænkt for at have TSE, jf. 13, stk. 1, sætter Fødevarestyrelsen samtlige får og geder i besætningen, hvor det mistænkte dyr er leveret fra, under offentligt tilsyn. Desuden sættes forældredyrene til det mistænkte dyr, samt alle embryoner, æg og sidste afkom fra det mistænkte dyr under offentligt tilsyn. Andre får- og gedebesætninger på samme ejendom sættes ligeledes under offentligt tilsyn. Stk. 2. Endvidere kan andre besætninger, hvor det mistænkte dyr har opholdt sig siden dets fødsel eller andre besætninger, som har modtaget får eller geder fra de besætninger, hvor det mistænkte dyr har opholdt sig siden dets fødsel, sættes under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen afhængigt af de tilgængelige epidemiologiske oplysninger. Stk. 3. Andre får og geder kan sættes under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen, hvis Fødevarestyrelsen skønner, at dyrene kan have haft smittefarlig kontakt med de besætninger, hvor det mistænkte dyr har opholdt sig siden dets fødsel. Stk. 4. Et offentligt tilsyn, jf. stk. 1-3, ophæves af Fødevarestyrelsen, hvis referencelaboratoriet finder det indsendte materiale fra det mistænkte dyr negativt ved de konfirmatoriske undersøgelser, jf. 13, stk Får og geder, som er sat under offentligt tilsyn, jf. 15, stk. 1-3, må kun flyttes fra ejendommen, hvis de føres til slagtning eller, for selvdøde og aflivede dyr, bortskaffes som kategori 1-materiale. Flytningen må kun ske med Fødevarestyrelsens godkendelse. Fødevarestyrelsen udsteder passerseddel for får og geder der skal gå til slagtning fra en besætning med en TSE mistanke. Stk. 2. Alle dele, herunder huden, af får og geder under offentligt tilsyn, der er ført til slagtning, skal holdes tilbage under offentligt tilsyn, indtil resultatet af undersøgelsen af det mistænkte dyr er afsluttet med negativt resultat. Alternativt skal alle delene føres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Stk. 3. Mælk og mejeriprodukter fra får og geder på en besætning under officielt tilsyn, jf. 16, stk. 1 og 2, der befinder sig i den pågældende besætning fra den dato, hvor mistanken om forekomst af TSE 5

6 opstår, til resultaterne af de konfirmatoriske undersøgelser foreligger, må ikke fjernes fra besætningen og kun anvendes i den pågældende besætning. Stk. 4. Foder, andet materiale eller andet, som kan være kontamineret med TSE-smitte og som kan have overført TSE agensen, må ikke flyttes fra ejendomme med besætninger under offentligt tilsyn. Kapitel 6 Smitte med TSE 17. Et mistænkt får eller en mistænkt ged skal anses for at være smittet med TSE, hvis referencelaboratoriet finder det indsendte materiale fra det mistænkte dyr positivt ved de konfirmatoriske undersøgelser for TSE. Stk. 2. Der foretages undersøgelse på referencelaboratoriet for at afgøre, hvilken type TSE dyret er smittet med. Kapitel 7 Smitte med BSE 18. Kan det ikke efter resultaterne af den i 17 stk. 2 nævnte undersøgelse udelukkes, at et får eller en ged er smittet med BSE, skal der foretages yderligere undersøgelser for at finde sygdommens mulige oprindelse. Stk. 2. Hvis det skønnes nødvendigt, kan yderligere besætninger, hvor der findes dyr embryoner eller æg, der kan værre smittet med BSE, som følge af det smittede dyr, evt. ved at have fået samme foder, blive sat under offentligt tilsyn. Stk. 3. Samtlige får og geder, som er sat under offentligt tilsyn, jf. 15, stk. 1-3 og 18, stk. 2, anses for at være særligt mistænkt for at være smittet med BSE. Stk. 4. Samtlige får og geder, som anses for at være særligt mistænkt for at være smittede med BSE, jf. stk. 3, skal aflives og destrueres på et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Desuden skal samtlige embryoner og æg fra aflivede dyr destrueres efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning. Stk. 5. Fødevarestyrelsen foranstalter aflivning og transport til et kategori 1-forarbejdningsanlæg af de særligt mistænkte dyr. Stk. 6. I forbindelse med aflivningen skal der udtages hjernemateriale til undersøgelse for TSE fra får og geder på 18 måneder og derover, jf. TSE forordning 999/2001 med senere ændringer, bilag III for TSE prøver i inficerede flokke. Udtagelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Stk. 7. Slagteriet skal sørge for, at alle dele af får og geder, som har været under offentligt tilsyn for mistanke om smitte med TSE transporteres til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Stk. 8. Besætningsejer skal påse, at mælk og mejeriprodukter fra de dyr, der skal destrueres, som befandt sig i besætningen fra datoen fra bekræftelse af, at BSE ikke kan udelukkes, destrueres. Kapitel 8 Smitte med klassisk scrapie 19. Bekræfter referencelaboratoriet, at et får eller en ged er smittet med klassisk scrapie, skal samtlige får og geder, som er sat under offentligt tilsyn efter 15, stk. 1-3, anses for at være særligt mistænkt for at være smittet med klassisk scrapie. Stk. 2. Fødevarestyrelsen afgør i det konkrete tilfælde, hvilken af følgende bekæmpelsesmetoder, der skal anvendes på får og geder, som anses for at være særligt mistænkt for at være smittet med klassisk scrapie, jf. stk.1: 1) Samtlige får og geder aflives og destrueres og samtlige embryoner og æg fra aflivede dyr destrueres efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning. 6

7 2) Samtlige får og geder aflives og destrueres efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisninger med undtagelse af dyr med følgende genotyper: a) Avlsvæddere med ARR/ARR genotypen. b) Moderfår med mindst 1 ARR-allel og ingen VRQ-alleller samt eventuelt deres lam, hvis de var drægtige ved undersøgelsen, og lammene efterfølgende opfylder kravene til genotypen. c) Får eller lam bestemt til slagtning, som har mindst en ARR-allel. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan beslutte at lade slagtning med henblik på konsum træde i stedet for aflivning og destruktion som omhandlet i nummer 1) og 2) på betingelse af, at dyrene slagtes på et slagteri i Danmark og alle dyr over 18 måneder testes for TSE. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan træffe begrundet beslutning om, at særligt mistænkte dyr ikke aflives og destrueres, hvis det er vanskeligt at tilvejebringe får med en kendt genotype til erstatning, eller hvis ARRallelens frekvens i racen eller på bedriften er lav, eller hvis det anses for nødvendigt for at undgå indavl, eller under hensyntagen til alle de epidemiologiske faktorer Der vil efterfølgende gælde særlige forhold for bedriften jf. TSE forordning 999/2001 med senere ændringer bilag VII kapitel A punkt 4. Stk. 5. Mælk og mejeriprodukter fra de dyr, der skal destrueres, som befandt sig i besætningen fra datoen fra bekræftelse til datoen, hvor de dyr der skal destrueres er blevet destrueret, må ikke anvendes til fodring af drøvtyggere, bortset fra drøvtyggere i besætningen. Markedsføring af sådanne produkter er underlagt restriktioner jf. TSE forordningen. Stk. 6. Fødevarestyrelsen foranstalter evt. aflivning og transport til et kategori 1-forarbejdningsanlæg af de særligt mistænkte dyr. Stk. 7. I forbindelse med evt. aflivning skal der skal der udtages hjernemateriale til undersøgelse for TSE fra får og geder på 18 måneder og derover af et jf. TSE forordningen fastlagt antal dyr. Udtagelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Stk. 8. Fødevarestyrelsen foranstalter transport til slagteriet i forbindelse med evt. slagtning. Stk. 9. I forbindelse med evt. slagtning skal der skal der udtages hjernemateriale til undersøgelse for TSE fra får og geder på 18 måneder og derover efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Udtagelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Kapitel 9 Påvisning af atypisk scrapie 20. Hvis referencelaboratoriet bekræfter, at der er tale om et tilfælde af atypisk scrapie hos et får eller hos en ged, opretholdes det offentlige tilsyn på besætningen i to år fra det tidspunkt, hvor sidste tilfælde blev endeligt bekræftet. Stk. 2. I perioden på to år, jf. stk. 1, må der kun flyttes får og geder fra besætningen til slagteri eller kategori 1-forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger under anvendelse af passerseddel. Stk. 3. I perioden på to år skal der udtages prøver til undersøgelse for TSE af får og geder på 18 måneder og derover, der slagtes til konsum eller som afgår til et kategori 1-forarbejdningsanlæg. Udtagelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger Stk. 4. Hvis en besætningsejer vælger at tømme sin besætning for får og geder ved at slagte dyrene til konsum eller ved at aflive dem og sende dem til et kategori 1- forarbejdningsanlæg, vil det offentlige tilsyn på besætningen blive ophævet af Fødevarestyrelsen, når det sidste OT-dyr er fraført besætningen. Stk. 5. Hvis alle får og geder i besætningen bliver aflivet og sendt til et kategori 1- forarbejdningsanlæg i forbindelse med endelig påvisning af atypisk scrapie, skal der udtages hjernemateriale til undersøgelse for TSE fra får og geder på 18 måneder og derover af et jf. TSE forordningen fastlagt antal dyr. Udtagelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Stk. 6. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra forbuddet om flytning af får og geder fra besætningen, jf. stk. 2. Ansøgning om dispensation sendes til Fødevarestyrelsen. Får og geder i besætningen kan kræves mærket efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning. 7

8 Stk. 7. Besætninger, som modtager dyr fra en besætning, som er under offentligt tilsyn på grund af atypisk scrapie, sættes under offentligt tilsyn i samme periode og på samme betingelser, som gælder for den besætning, hvor dyret eller dyrene er flyttet fra. Stk. 8. Der må ikke udføres får og geder fra besætninger under offentligt tilsyn, som følge af atypisk scrapie, i to år fra datoen for konfirmation af sidste tilfælde af scrapie i besætningen. Stk. 9. Det offentlige tilsyn på forældredyr, afkom, æg og embryoner, jf. 15, som ikke opholder sig i den besætning, hvor tilfældet af atypisk scrapie er konstateret, ophæves af Fødevarestyrelsen, når referencelaboratoriet bekræfter, at der er tale om et tilfælde af atypisk scrapie. Kapitel 10 Rengøring, desinfektion, genindsættelse af dyr m.m. 21. Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at der skal ske rengøring og desinfektion af bygninger, inventar og maskiner samt særlig behandling af gødning på den eller de ejendomme, hvor de særligt mistænkte dyr har opholdt sig, foranstaltes dette af Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Nedpløjning eller andre foranstaltninger vedrørende udendørsarealer på de ejendomme, hvor de særligt mistænkte dyr, har opholdt sig, skal foretages efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 3. Genindsættelse af får og geder, inkl. anvendelse af embryoner og æg, på ejendomme, hvor der har været konstateret klassisk scrapie, sker efter Fødevarestyrelsens anvisninger i overensstemmelse med TSE forordning 999/2001 med senere ændringer bilag VII kapitel A punkt 3 eller punkt 4. Stk. 4. Restriktionerne jf. 19 stk. 3 er gældende indtil Fødevarestyrelsen ophæver dem i henhold til reglerne i bilag VII i TSE forordning 999/2001 med senere ændringer. Kapitel 11 Betaling og erstatning 22. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til: 1) Aflivning af det mistænkte dyr i henhold til 4, stk. 4. 2) Udtagelse, indsendelse, transport og undersøgelse af hjernestamme og andet hjernemateriale fra det mistænkte dyr samt bortskaffelse på kategori 1-forarbejdningsanlæg i henhold til 5. 3) Konfirmatorisk undersøgelser af hjernestamme og andet hjernemateriale på referencelaboratoriet i henhold til 17. 4) Bortskaffelse på kategori 1-forarbejdningsanlæg af slagtekroppe samt refusion af en del af slagteomkostningerne ved kassation af slagtekroppe, jf ) Undersøgelse af hjernestamme i henhold til 7, 18, stk. 6 og 19, stk. 7 6) Foranstaltninger som Fødevarestyrelsen selv udfører i henhold til 18, stk. 5 og 7 eller 19, stk. 7. jf. bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme. 23. Fødevarestyrelsen yder erstatning for følgende: 1) Aflivede dyr og destruerede embryoner og æg i henhold til 4, stk. 4, og 18, stk. 4, og 19, stk. 2. jf. bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme. 2) Værdien af destruerede slagtekroppe, jf. 14, stk. 1 og 18, stk Alle øvrige udgifter end de i 22 og 23 nævnte, der afholdes i forbindelse med denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende. Kapitel 12 Straf og ikrafttræden 25. Med bøde straffes den, der 1) overtræder 3, 4, stk. 1 og 2, 6-8, 9, stk. 1 og 3-5, 10, stk. 1 og 3, 11-12, 13, stk. 2 og 3, 14, 16, 18, stk. 7 og 8, 19, stk. 5, 20, stk. 8, eller 8

9 2) undlader at efterkomme Fødevarestyrelsens anvisninger eller betingelser efter 4, stk. 4, 6, stk. 1, 7, stk. 2, 12, stk. 4, 18, stk. 4 og 5, 19, stk. 2-4, 7 og 9, 20, stk. 2-3 og 5-6, og 21, stk. 2 og 3. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 930 af 7. september 2006 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 20. december 2011 P.S.V. BIRGIT HENDRIKSEN / Hanne Christensen 9

10 1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22 maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopathier (EF_tidende 2001 L 147, s. 1ff), som senest ændret ved som senest ændret ved Kommissions forordning (EU) nr. 189/2011 om ændring af bilag VII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, EU- Tidende 2011 L 53, s. 56. Ifølge artikel 288 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 10

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3 og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1) BEK nr 933 af 17/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-14-2301-01061 Senere ændringer til

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg Bekendtgørelse om BVD hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3, og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, fastsættes

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1) BEK nr 1429 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1280 af 14/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og fødevaremin., Fødevarstyrelsen, j.nr. 2018-14-31-00449 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner I medfør af 5, 8, stk. 2, 27, stk. 2, 30, stk. 1 og stk. 3, 32-34, 35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1)

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1) BEK nr 921 af 15/08/2014 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1)

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1) BEK nr 385 af 09/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00247 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3 og 5, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998466 af 152. julimaj af 20148,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00040 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE. Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark

SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE. Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbruger Anliggender, Fødevarestyrelsen December 2004 1 Indledning...5

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg 1) BEK nr 1326 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 225/76 19.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande 1) BEK nr 1325 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 179/60 Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 630/2013 af 28. juni 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006 1 Indledning...5 2 Grundlæggende

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1)

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1) BEK nr 672 af 01/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-16-31-00423 Senere ændringer

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder MEMO/03/157 Bruxelles, den 24. juli 2003 Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder Hvad er transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)? TSE er en gruppe af sygdomme, som kan ramme dyr og mennesker,

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017

Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017 NOTAT 140, 140 Dyresundhed J.nr. 2017-14-33-00149 Ref. LMH Dato: 13-07-2017 Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017 TSE forordningens bilag IV (foderforbuddet) 1 indeholder

Læs mere

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

12. april 2016 FM 2016/124. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens.

12. april 2016 FM 2016/124. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. 12. april 2016 FM 2016/124 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 3 1. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) BEK nr 1236 af 10/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00146 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1)

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) BEK nr 1412 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr.mst-600-00060 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

***II FÆLLES HOLDNING

***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0048/2001 12/02/2001 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 12. februar 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1650 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00400 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1)

Udkast til. Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1) Udkast til Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1) I medfør af 5, 7-8, 30, stk. 1 og 3, 32, 34-35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a, 67 og 70, stk. 3, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre 1

Bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre 1 I medfør af 30, stk. 3, 34, stk. 1, 37, 53, 66a, 67, 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR 1)

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR 1) BEK nr 1408 af 29/11/2016 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11367/17 ADD 1 AGRILEG 137 VETER 61 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1)

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1) Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1) I medfør af 6, 8, stk. 1 og 4, 33, stk. 2, 2. pkt., 66, stk. 3, 66 a, stk. 1 og 2, 67 og 70, stk.

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 1.4.2017 L 89/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/622 af 31. marts 2017 om ændring af standardcertifikatet til brug ved import af tilberedt kød i bilag II til beslutning 2000/572/EF og standardcertifikatet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1363 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-29-31-00285 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt over ændringer i vejledningen

Oversigt over ændringer i vejledningen Oversigt over ændringer i vejledningen Krydsoverensstemmelse Februar 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Oversigt over ændringer i vejledningen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 147/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig Europa-Kommissionen TSE-køreplan Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer på kort og mellemlang sigt (2005-2009)... 5 2.1. Specificeret risikomateriale...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1)

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1) BEK nr 855 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-620-00064 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1) BEK nr 39 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00472 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere